Jf. MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland skal der én gang årligt gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse på alle niveauer i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal blandt andet bruges som status på fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet og til fremadrettet at prioritere ressourcerne, så der opnås større effekt af arbejdsmiljøarbejdet. På den måde forebygges arbejdsmiljøproblemer, og rammerne kan lægges, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø anbefaler, at de fælles strategiske fokusområder for regionen "sundhed og trivsel", "ergonomi og forflytning" samt "ulykkesforebyggelse,  indgår i drøftelsen, og at der tages afsæt i ”OVAL’en” og dens målsætninger.I Region Midtjylland vil vi:

Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet
Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde
Understøtte kvalitet og patientsikkerhed

I den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal der indgå følgende punkter:

  1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år
  2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå
  3. Vurdere, om det foregående års mål er nået
  4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har udarbejdet et skema, der kan anvendes til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og efterfølgende som dokumentation for at drøftelsen er gennemført. Du finder skemaet her (docx).

Du kan hente yderligere inspiration til den årlige arbejdsmiljødrøftelse på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk 

Hvis I har yderligere spørgsmål vedrørende den årlige arbejdsmiljødrøftelse, bedes I kontakte jeres Arbejdsmiljøkoordinator eller Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø.