OVAL’en tager udgangspunkt i fire roller, deres opgaver og ansvar for et godt arbejdsmiljø

Den enkelte: ”Dit arbejdsmiljø – dit ansvar”
Arbejdsmiljøindsatsen giver mest mening for den enkelte, når den er koblet til det daglige arbejde. Effekten af arbejdsmiljøindsatsen opnås først, hvis den enkelte tager ansvar for sin egen sikkerhed i udførelsen af arbejdet og siger til og fra når ”arbejdsmiljøet gør ondt”, og sikkerheden er tilsidesat. Sikker adfærd, arbejdsglæde og trivsel afhænger også af den enkeltes adfærd.

Kollegialt fællesskab: ”Din kollegas arbejdsmiljø er også dit ansvar”
Det gode fællesskab kan styrke arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at arbejdsmiljø er et fælles anliggende, og at det styrker kvalitet og patientsikkerhed, hvis vi er på forkant.
 
Arbejdsmiljøorganisationen: ”Den gode hjælper opkvalificerer og giver vejledning”
MED- og Arbejdsmiljøorganisationen har en vigtig rolle med at understøtte og koordinere arbejdsmiljøindsatsen og bidrage til et godt arbejdsmiljø. Det er desuden vigtigt at den løbende arbejdsmiljøindsats udvikles og at arbejdsmiljø-loven overholdes – uden at ressourcerne til kerneopgaven drænes.
Arbejdsmiljøindsatsen skal understøtte kerneopgaven og kvaliteten af denne. Arbejdsmiljøindsatsen må ikke få sit eget liv – den skal opleves meningsfuld helt ud i det yderste led, ligesom den skal være tæt forbundet med kerneopgaven og forankret i kulturen.
 
Ledelse: ”Fokuseret handling”
Effekt af arbejdsmiljøindsatsen starter og slutter med ledelse på alle niveauer i organisationen. Når ledelsen skal skabe fokuseret handling i arbejdsmiljø-indsatsen er kommunikation af forventninger og organisering vigtig. Ledelsen skal prioritere sikker adfærd som skal understøttes af handling. Klarhed skaber fokus, arbejdsglæde og resultater – noget skal styrkes – andet skal forenkles.
 
Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur
MED- og Arbejdsmiljøorganisationen kan med afsæt i OVAL’en anvende nedenstående handlingspapir i kulturarbejdet. Handlingspapiret kan benyttes i det forebyggende arbejde til at fastlægge og/eller justere konkrete opgaver og handlinger med afsæt i de fire roller og deres ansvar.

Det kan f.eks. være balance mellem krav og ressourcer, forflytninger, kontorergonomi, voldsforebyggelse, stik/skæreskader m.v.

Handlingspapiret er inddelt i 4 niveauer:
Os selv, Vi i gruppen, Arbejdsmiljøorganisationen, Ledelsen.

Sådan anvendes handlingspapiret
Handlingspapiret lægger op til en fælles dialog, hvor I skal vælge en konkret opgave, en handling eller et tema, som ønskes styrket/ forbedret. Hvilke handlinger kræver dette på de enkelte niveauer (Os selv, Vi i gruppen, Arbejdsmiljøorganisationen, Ledelsen)

Hvem gør hvad? På handlingspapiret til OVAL’en noteres handlinger:
hvad kan gøres, hvem på de enkelte niveauer skal gøre hvad og hvornår.

Os selv: Her noteres hvad den enkelte medarbejder kan gøre.
Vi i gruppen: Her noteres hvad det enkelte teams/afdeling kan gøre.
Arbejdsmiljøorganisationen:Her noteres hvad MED- og Arbejdsmiljøorganisationen kan
gøre. (rammer, vilkår, politikker, retningslinjer).
Ledelsen: Her noteres hvad ledelsen på alle niveauer kan gøre.

Her kan du hente:
Her kan du se et konkret eksempel på anvendelse af handlingspapiret til OVAL’en. 

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder introduktion i brug af metoden.