Selv om repræsentanter for MED- og Arbejdsmiljøorganisationen har som særlig opgave at tage vare på arbejdsmiljøet, så er det arbejdspladsens ledelse og medarbejdere, der har ansvaret for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i et samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejdere.

Region Midtjylland har ansvaret

Arbejdsgiveren, det vil sige Regionsrådet, har både det formelle og det reelle ansvar for, at Arbejdsmiljøloven bliver overholdt.

Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at straffe arbejdsgiveren for overtrædelse af loven – i nogle tilfælde selv om det ikke umiddelbart skyldes en direkte fejl, som arbejdsgiveren har begået. Dette kaldes et objektiv ansvar. Hvis arbejdsgiveren har gjort ”alt” og en medarbejder ikke følger de instruktioner m.v. der er givet – kan medarbejderen blive straffet, uden at arbejdsgiveren bliver straffet.

Forudsætningen for, at arbejdsgiveren ikke (automatisk) pådrager sig det objektive ansvar med deraf følgende bøde er, at arbejdsgiveren på overtrædelsestidspunktet har:

  • gjort alt for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • instrueret den ansatte fyldestgørende og ført effektivt tilsyn med arbejdet.

Endvidere skal den ansatte have tilsidesat arbejdsgiverens instruktioner ved f.eks. at undlade at bruge det sikkerhedsudstyr, der er stillet til rådighed for arbejdet.

Virksomhedslederens pligter og ansvar

I det daglige er det virksomhedslederen, det vil sige lederen for området/stabene/hospitaler eller institutioner, der varetager arbejdsgiverens pligter.

Virksomhedslederen har et subjektivt ansvar, og kan derfor blive straffet, hvis vedkommende har foretaget eller har tilladt handlinger, der har medført, at andre er kommet til skade eller risikerer at komme til skade.

Arbejdslederens pligter og ansvar

Arbejdslederen er den leder, der indgår i arbejdsmiljøgruppen og kan f.eks. være en afdelingsleder. Arbejdslederen skal:

  • deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed
  • medvirke til at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
  • indenfor det arbejdsområde, han eller hun dækker
  • afværge faren ved fejl og mangler, som kan medføre risiko for ulykker eller sygdom
  • straks gøre arbejdsgiveren bekendt med fare, der ikke kan afværges på stedet.

Arbejdslederens ansvar er ligeledes subjektivt.

De ansattes pligter og ansvar

De ansatte skal:

  • deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed
  • medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
  • fortælle arbejdsmiljøgruppen om fejl og mangler, som kan forringe sikkerheden og sundheden

De ansattes ansvar er subjektivt. Det betyder, at man som ansat kun kan straffes, hvis man personligt har foretaget sig noget, som har medført, at andre kan komme eller kommer til skade. Den ansatte skal have optrådt uagtsomt, groft uagtsomt eller forsætligt.

Arbejdsmiljøgruppens pligter og ansvar

Arbejdsmiljøgruppen har pligt til at gå videre til nærmeste leder, hvis arbejdsmiljøet ikke er fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljøloven indeholder ingen bestemmelser om, at en arbejdsleder eller arbejdsmiljø-repræsentant i arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget/Arbejdsmiljøudvalget kan blive straffet i deres funktion i arbejdsmiljøorganisationen. Hvis de begår noget ulovligt, bliver de straffet som ansatte eller som arbejdsledere.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Hjælpe med afklarende spørgsmål vedrørende pligter og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven. 

Hent mere viden

Arbejdsmiljøloven

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed oktober 2010

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse oktober 2018

MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland