Region Midtjylland er som udgangspunkt enstrenget på alle niveauer i MEDstrukturen. Det betyder, at de opgaver der fremgår af arbejdsmiljøloven og MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland løses i MEDudvalgene.

Jf. MED- og Arbejdsmiljøaftalens § 7. stk. 2, kan der på Lokal-MEDudvalgs niveau, hvis der er enighed om det, og det godkendes af det relevante Hoved-MEDudvalg oprettes et Lokal-MEDudvalg, der varetager medindflydelsesopgaver og et lokalt arbejdsmiljøudvalg, der varetager sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Arbejdsgiveren (i Region Midtjylland driftsområder/stabe/afdelinger) skal i samarbejde med de ansatte og arbejdsledere fastsætte det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen ud fra et nærhedsprincip.

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes, sådan at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og sådan at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid.

De ansatte skal have mulighed for regelmæssig kontakt med den del af arbejdsmiljøorganisationen, som varetager opgaver inden for deres område.

Jf. MED- og Arbejdsmiljøaftalens § 2, stk. 10 bør en arbejdsmiljøgruppe som udgangspunkt ikke dække mere end 50 medarbejdere. Hvis en arbejdsmiljøgruppe kommer til at dække mere end 50 medarbejdere, skal det godkendes i MEDudvalget/arbejdsmiljøudvalget.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Vi kan vejlede om grundlaget for opbygning af en effektiv MED- og Arbejdsmiljøorganisation.

Hent mere viden

MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland 

Link til film om Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale

Link til film om Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

At-Vejledning F.3.3 - Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte