Fokus for arbejdsmiljøindsatsen i Region Midtjylland i 2022 og frem til 2030

Efter arbejdsmiljødrøftelser i ledelses- og MED-system i perioden maj til december 2021, herunder den strategiske arbejdsmiljøtemadag i oktober 2021, samt på baggrund af den aktuelle situation med pres på arbejdsmiljøet på mange arbejdspladser i Region Midtjylland, besluttede RMU på sit møde den 8. december det fremadrettede arbejdsmiljøfokus i 2022 og frem til 2030. Resultatet heraf og det videre forløb fremgår nedenfor.

Fælles ramme for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2030

Målene vedrørende arbejdsmiljø i Bæredygtighedsstrategien og de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen danner fælles ramme for arbejdsmiljøindsatsen i Region Midtjylland frem mod 2030.

Særligt fokus i 2022: Arbejdsmiljø i balance med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø

På kort sigt (2022) skal der især fokuseres på lokale og fælles regionale understøttende tiltag, der bidrager til et arbejdsmiljø i balance med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

RMU lægger op til, at der er meget, der skal gøres lokalt, for det er dét, der giver størst mening.

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Koncern HR, Arbejdsmiljø, der skal udarbejde en langsigtet fælles handlingsplan (frem til 2030) med plads til lokale initiativer og frihedsgrader for at indfri arbejdsmiljømålene i Bæredygtighedsstrategien samt målene fra den Nationale Handlingsplan for Arbejdsmiljø.

Endvidere har RMU besluttet, at der skal ske en styrket anvendelse af arbejdsmiljødata med henblik på forebyggelse og fokuserede indsatser/handlinger. De årlige, lovpligtige arbejdsmiljødrøftelser i hele Region Midtjylland bruges som omdrejningspunkt for at følge op på såvel de langsigtede som de kortsigtede mål.