Arbejdstilsynet har fastsat regler om velfærdsforanstaltninger. De handler om adgang til toilet, spiseplads, håndvask, garderobe, baderum, hvileplads, soveplads mv.

Nedenfor er beskrevet nærmere om den enkelte facilitet:

Toilet

Der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter dvs. mindst 1 toilet for hver 15 personer.

Der skal indrettes særskilte toiletter for mænd og kvinder, medmindre der er fuld adskillelse fra gulv til loft mellem de enkelte toiletrum og mod forrum, og der ikke er urinal i forrummet.

Spiseplads

Der skal være indrettet spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet.

Spisepladsen skal findes i et egnet lokale med forsvarlige hygiejniske forhold. Hvis arbejdsrummet opfylder dette, kan spisepladsen indrettes her. Dette kan f.eks. være tilfældet på et kontor, mødelokale, lærerværelse e.l.

Arbejdspladsen (arbejdsbordet mv., hvor den enkelte ansatte udfører arbejde) må dog ikke anvises som spiseplads.

Der skal træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksrøg. 

Håndvask

Der skal findes et passende antal håndvaske placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsrum, spiseafdeling, toiletter, garderobe og omklædningsrum.

Følgende antal anses for passende:

 • 1 håndvask pr. 5 personer ved industri, håndværk, landbrug, gartneri og skovbrug
 • 1 håndvask pr. 10 personer i butik, kontor o.l., dog
 • mindst 1 håndvask pr. 3 personer, når arbejdet er stærkt tilsmudsende, medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige, eller medfører fare for at komme i berøring med stoffer eller materialer, som det af sikkerheds- eller sundhedshensyn er vigtigt at få fjernet fra huden eller hindre spredning af.

Opbevaring af tøj

Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt. Opbevaring kan ske i garderobe eller omklædningsrum.

Garderobe kan alt efter forholdene være en stanggarderobe, garderobeskab, knager e.l.

Sker opbevaring i arbejdsrum, må det normalt kun ske i garderobeskab. Der kan dog benyttes stanggarderobe, knager e.l. i arbejdsrum, hvis der kun er få beskæftigede, og der ikke udføres tilsmudsende arbejde. Dette gælder normalt på kontorer.

En stanggarderobe skal være indrettet med mindst 20 cm stangplads til hver person.

Der skal være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting. Hvor der ikke er aflåseligt garderobeskab, kan det være en taskebox (25 x 30 x 50 cm), aflåselig skuffe i eget arbejdsbord e.l.

Omklædningsrum

Hvis der er omklædning fra gangtøj til arbejdstøj, skal der findes omklædningsrum.

Dette gælder f.eks., hvis

 • det er nødvendigt af sikkerheds- eller sundhedshensyn at benytte personlige værnemidler, der kræver omklædning, eller
 • arbejdet er tilsmudsende som fx arbejde på autoværksteder, støberier og landbrug, eller
 • de ansatte skal foretage omklædning til uniform.

Baderum

Der skal findes baderum, hvis arbejdet

 • er tilsmudsende
 • medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som af hensyn til sikkerhed eller sundhed ikke må spredes
 • er fysisk anstrengende
 • er vådt

Hvileplads 

Hvis særlige hvilepauser er nødvendige eller påbudt, og når gravide/ammende skal have mulighed for at hvile sig, skal der findes hvileplads.

Normalt vil en siddeplads opfylde kravene om hvileplads. Den skal findes i et forsvarligt indrettet rum.

Hvilepladsen må ikke indrettes i arbejdsrum, hvor der er støjgener, foregår tilsmudsende arbejde eller arbejdes med sundhedsskadelige stoffer og materialer. Spiseafdelingen kan eventuelt anvises som hvilerum.

Der skal træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksrøg.

Soveplads

Hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove, skal der være indrettet soveplads.

Sovepladsen skal være indrettet i et passende rum, der kan låses. Rummet må ikke bruges til andre formål, når det benyttes som soverum.

I passende nærhed af soverummet skal der være et toilet med håndvask. 

Hent mere viden

Arbejdstilsynet At-vejledning A.1.13 om Velfærdsforanstaltninger