I bred forstand er kemisk arbejdsmiljø arbejde med ’almindelige’ kemikalier, men også medicin, kosmetik og kliniske produkter. De fleste kemikalier på hospitaler og institutioner er omfattet af arbejdsmiljøloven.

De enkelte afdelinger på hospitalerne bruger kemikalier i vidt forskelligt omfang og på forskellig måde. Brugen på institutioner og sengeafdelinger svarer typisk til hinanden.

Eksempler på kemikalier:

Mange kemikalier er farlige. De farlige egenskaber vurderes for egenskaber som brandfare, hudskade, akut giftighed, kroniske virkninger mm. Vurderingen bygger på kriterier, der er fastlagt i lovgivningen.  

En påvirkning kan ske ad forskellige tre veje: indtagelse, indånding og kontakt med hud og slimhinder. Stænk og sprøjt medfører risiko for alle de tre adgangsveje – både med kemikalier og smittebærende materiale.

Forebyggelse af påvirkning bygger på flere søjler:

  • Viden om kemikalierne arbejdspladsinstruktioner og sikkerhedsdatablade  
  • Substitution til mindre farlige kemikalier - håndtering af kemiprodukter   
  • Værnemidler – eksempelvis kitler og handsker 
  • Åndedrætsværn
  • Begrænsning af kemikalier i arbejdsmiljøet – automatisering, indkapsling, proces-udsugning, ventilation.
  • Automatisering og til dels indkapsling lægges ofte fast ved indkøb.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Vi kan rådgive om samspillet mellem kemikalier og procesudsugning, ventilation og indkapsling.

Biologi og smitte

Forebyggelse af biologiske risici og smitte bygger til dels på de samme vurderinger, virkemidler og forholdsregler.

Hent mere viden

Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med kemikalier  

Folderen "Få styr på stoffer og materialer" udgivet af Arbejdstilsynet - beskriver kortlægning og substitution af stoffer og materialer.  

Pjecen "Kemi med omtanke" fra Miljøstyrelsen - beskriver valg og brug af kemikalier i hverdagen.