Intern ulykkesanalyse

Når en arbejdsulykke sker, skal der sammen med anmeldelsen i Ulykkesmodulet i Arbejdsmiljøsystemet (AMS) eller umiddelbart kort tid efter laves en ulykkesanalyse. Ulykkesanalysen laves i samarbejde med skadelidte, arbejdsmiljøgruppen og eventuelt andre relevante personer, såsom forflytningsvejledere, teknisk personale eller vidner til ulykken.

Anmeldelsen i AMS overføres automatisk til Arbejdstilsynets EASY.

Når udførelsen af en arbejdsopgave medfører en ulykke eller en voldsom hændelse, skal analysen bruges til at blive klogere på, hvordan vi bliver bedre til at forebygge, at lignende ulykker sker igen.

Alle arbejdsopgaver løses ved at sætte faglighed, arbejdsmiljø og organisering af arbejdet i spil, til gavn for kvalitet og sikkerhed for både patienter, brugere og personale.

Modellen nedenfor kan bruges som hjælperedskab til at komme i dybden med analysen.

Planlægning af arbejdsopgaven kan fortælle om, hvordan skadelidte har risikovurderet og fundet frem til metoder på baggrund af ressourcer. Kultur og adfærd kan også være en årsag, der kræver handling.

Udførelsen af arbejdsopgaven kan kræve samarbejde mellem flere personer, og jo hurtigere en bevægelse udføres, jo sværere er det at reagere og om nødvendigt justere aktiviteten.

Pladsforhold, tekniske hjælpemidler og instruktion samt oplæring er vigtige temaer, som ofte også skal undersøges.

Til brug for analyse af arbejdsulykker kan bruges skema til intern ulykkesanalyse i Region Midtjylland (doc).

Til brug for analyse af voldsulykker kan bruges skema til vold og trusler om vold (doc).