Arbejdsmiljøgennemgange – hvorfor?
I følge MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland skal der løbende være kontrol med, at arbejdet bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøgennemgange er en af metoderne til at få et overblik over arbejdspladsens aktuelle arbejdsmiljø. En arbejdsmiljø-gennemgang er en inspektion af bygninger og observation af det arbejde, der udføres på arbejdspladsen.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøet kontrolleres, men også lederen og de ansatte har et ansvar.

Hvem skal gennemføre en arbejdsmiljøgennemgang og hvordan?
Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlige for at tilrettelægge og gennemføre arbejdsmiljøgennemgange.

Udover arbejdsmiljøgruppens deltagelse i arbejdsmiljøgennemgange kan der med fordel også deltage andre ressourcepersoner eksempelvis forflytningsvejledere eller teknisk personale.

For at ”få nye øjne” på arbejdet kan det være en god idé at lade en anden arbejdsmiljøgruppe deltage i arbejdsmiljøgennemgange, og man kan eventuelt bytte gruppe/afdeling.

Det er en fordel at inddrage medarbejderne på arbejdsstedet så arbejdsmiljøgruppen kan spørge ind til rutiner, arbejdsgange m.v., ligesom medarbejderne kan give udtryk for uhensigtsmæssige forhold i arbejdet og komme med forslag til forbedringer.

Arbejdsmiljøgruppen har endvidere mulighed for at give medarbejderen en grundig orientering om risici og forebyggelse af risici ved det pågældende arbejde.

Når arbejdsmiljøgennemgangen er gennemført
Hvis arbejdsmiljøgruppen under sin gennemgang finder helt oplagte fejl og mangler, udbedres forholdene hurtigst muligt. Hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som kan løses allerede under gennemgangen, gøres dette med det samme. De arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses med det samme kan med fordel integreres i handlingsplanen for ArbejdsPladsVurderinger. Ligger et arbejdsmiljøproblem uden for arbejdsmiljøgruppens kompetence, eller konstateres der arbejdsmiljøproblemer, som har en generel karakter bør det bringes videre til Lokal-MEDudvalget/Arbejdsmiljøudvalget.

Formålet er at afdelingen kan lære af erfaringerne og der eventuelt kan udarbejdes retningslinjer.

Tjeklister som inspiration
Tjeklister er en effektiv metode til arbejdsmiljøgennemgange. Du finder her inspiration til arbejdsmiljøgennemgange indenfor forskellige områder. Safety Walk  er en anden måde at gennemføre arbejdsmiljøgennemgange på. Her ser arbejdsmiljøgruppen kun på et enkelt emne ved deres gennemgang.