Risikovurdering kan både bruges både proaktivt og reaktivt. Læs nedenstående vejledning of download skemaer til risikovurdering.

1. Find risikofaktorer på din arbejdsplads. Gå rundt på arbejdspladsen og find risikofaktorer. Her kan man med fordel bytte med en anden afdeling, da friske øjne ofte ser andre ting. Spørg kolleger, hvad de har observeret.
Registrer også risikofaktorer i det daglige. Her kan en metode som Sikkerheds S’et – Sikkerhed er Alles Ansvar med fordel benyttes.

2. Når risikofaktorerne er noteret benyttes det første skema: Kriterier for Risikovurdering, hvor man skal give de fundne risikofaktorer en score, altså en form for point. Det gør man ud fra sandsynlighed (hvor ofte forekommer risikoen), alvorlighed (hvor alvorlig vil en skade være ved denne type risiko) og forebyggelse (hvad har man gjort for at forebygge, at denne risiko opstår). Ud fra hvert kriterium er der et tal. Disse tal ganges sammen, og benyttes på næste skema: Hvornår kan det især gå galt? 

Eksempel: Man håndterer et kemikalie på en afdeling ca. en gang om måneden, hvilket giver en score på 2. En eventuel skade ved brug af kemikaliet kan give varige mén, hvilket giver en score på 3. Ved brug af kemikaliet benyttes personlige værnemidler, hvilket giver en score på 3. Når man skal bestemme sin risiko-score ganges de tre tal, altså 2 x 3 x 3 = 18. Altså en risikoscore på 18.

3. Den fundne risikoscore sættes ind i skemaet: Kriterier for Risikostyring. I eksemplet ovenfor lander man i intervallet 16 – 31, hvilket betyder, at der er en stor risiko, som kræver handling. Det kan fx være, at skifte det pågældende kemikalie ud med et andet mindre farligt, eller bruge kemikaliet i stinkskab, så der ikke kræves personlige værnemidler. Begge tiltag vil mindske risikofaktoren (se det første skema).

4. Metoden kan bruges i forhold til vurdering af mange forskellige risici - lige fra glatte gulve og sammenstød til omgang med stikkende/skærende genstande og personforflytninger. Det gælder om at lave de tiltag, der kan mindske risikoscoren