Udviklende, praksisnært og enormt brugbart. Ledelsesudviklingsforløbet Alkymisten er blevet evalueret, og deltagerne peger på, at forløbet og samarbejdet i læringsgrupper har givet dem en større ledelsesmæssig rækkevidde

Af Jonna Toft, journalist

Value for time. Sådan beskriver en af de 14 deltagere på Alkymistens 2016-hold forløbet.

Alkymisten er et ledelsesudviklingsforløb for den gruppe af ledere, der refererer til koncernledelsen - altså typisk ledende overlæger, ledende oversygeplejersker, områdeledere på social-området, administrationschefer, kontorchefer i stabene mv.

”Der er fokus på det strategiske lederskab, og der er et fremragende forhold mellem den tid, du investerer, og det, du får ud af det,” siger respondenten i evalueringen.

At dømme efter evalueringen af sidste års forløb giver Alkymisten lederne en tiltrængt mulighed for at trække sig lidt tilbage fra den daglige trummerum og overveje de lange linjer.

Hvordan skal lederrollen bruges? Hvordan skal opgaverne prioriteres? Hvornår er en opgave så kompleks, at der skal andre værktøjer i brug for at komme i lag med den? Og hvordan leder man en proces, hvor man ikke kender målet på forhånd?

Overvejelserne sker i tæt samarbejde med en læringsgruppe på fire-fem deltagere og Koncern HR Udviklings konsulenter, og deltageren sparrer undervejs med en sponsor - typisk hans eller hendes egen leder.

Alkymisten udbydes af Region Midtjylland og Region Nordjylland og har som ambition at skabe en platform for udvikling af fremtidens topledere i offentlige og private virksomheder. På 2016-holdet deltog ledere fra de to regioner og Region Hovedstaden, fra en kommune og fra Aalborg Universitet. Forløbet består af fire moduler og en række møder i læringsgrupperne.

Næste hold på Alkymisten kører fra september 2017 til april 2018.

Givende at netværke

Ledende oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen, Neurologi og Fysio-ergoterapi på Hospitalsenheden Vest, er - som en del af afdelings-ledelsen - leder for 250 medarbejdere i Herning, Holstebro og Lemvig. Afdelingsledelsen har syv funktionsledere med personaleledelse under sig.

Sidste år deltog hun i Alkymisten:

”Det var et meget givende forløb. Deltagerne kom nogenlunde fra samme ledelsesniveau - at få lov at netværke med så kompetente mennesker ind i det felt, man har ambitioner for og gerne vil udvikle - det var utrolig godt,” siger hun.

Ledende oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen, 
Neurologi og Fysio-ergoterapi, Hospitalsenheden Vest


”Jeg har haft stor glæde af min læringsgruppe. Den blev hjulpet på vej af en stærk facilitering fra konsulenten, og det betød, at alle efterhånden tjekkede ind. Man skal bidrage selv med kræfter, åbenhed, tillid og tid for at få det optimale ud af samarbejdet,” fortæller hun.

Læringsgruppen er nu så værdifuld for alle, at de netop har afholdt første møde på egen hånd. Samarbejdet fortsætter.

Sponsorsamarbejde kan give ny indsigt

Som noget nyt er der lagt et sponsorelement ind i Alkymisten. Deltagernes ledere deltager som en slags mentorer, ’sponsorer’. En ledende overlæges sponsor kunne fx være den lægefaglige direktør.

Det har fungeret vidt forskelligt for deltagerne. Ikke alle sponsorer har haft mulighed for at involvere sig så meget i Alkymisten, som forløbet lagde op til.

Derfor bliver elementet ændret i næste forløb: Deltagerne skal nu selv finde frem til den relevante sponsorkontakt, - ikke nødvendigvis egen leder. Det kan være en person i deres ledelsessystem, typisk fra en centerledelse eller hospitalsledelse.

Gitte Kjær Nielsen havde et meget velfungerende forløb med sin sponsor, hospitalsdirektør Poul Michaelsen, Hospitalsenheden Vest:

”Det er en gave at få indsigt i overvejelserne og forventningerne på dét niveau. Til daglig kommer vores kontakt let til at handle om konkrete sager. Nu kunne vi drøfte ledelsesudvikling og strategi, og Poul satte nye perspektiver og refleksioner på de temaer, jeg rejste,” fortæller hun.

”Måske har man en tendens til at se den øverste ledelse som eksekverende - men her fik jeg et indblik i det strategiske rum bag beslutningerne. Hvilke overvejelser er gjort? Hvorfor? Vi fik et fælles rum til fordybelse, og det var meget givtigt for mig. At Poul Michaelsen så oven i købet var så engageret, deltog i vores masterclasses og gav input til den fælles perspektivering på ledelse fra sit direktørniveau - det var supergodt,” smiler hun.

Hun oplever selv, at hun har udviklet og udvidet sin ledelse og sit syn på, hvad ledelsesopgaven består i.

Samarbejde på tværs kræver kendskab

Region Midtjyllands koncerndirektør Christian Boel er glad for den meget positive evaluering af Alkymisten:

”Den viser, at vores nyorientering af uddannelsen er en succes, og at sponsorelementet fungerer godt, selv om det skal rettes lidt til,” siger han.

”Med Alkymisten giver vi lederne et rigtig godt tilbud om at blande blod med ledere i andre sektorer, organisationer og regioner. Vi har en forventning om, at vores topledere arbejder på tværs, også på tværs af sektorer, for vi står i bund og grund med de samme udfordringer: Hvordan tilgodeser vi brugerperspektivet bedst muligt, og hvordan skaber vi det bedste samarbejde på tværs? Derfor er det godt, at vi har et så velfungerende forløb, hvor lederne får indblik i andre offentlige lederes arbejde,” siger han og tilføjer, at Alkymisten fremover vil blive udbudt med samme kadence som i dag, altså ca. en gang om året.

Selv gik han på Alkymisten i 2014, hvor uddannelsen var for topledere:

”Den direkte kobling mellem hverdagen og uddannelsen fungerede enormt godt. Der indgår teori, men det er et meget praksisnært forløb. Hvis man gør en indsats, står resultatet også mål med det. Jeg tror, Alkymisten har smittet af på alt, hvad jeg arbejder med. Jeg fik et nyt syn på mit personlige lederskab og på, hvad der er min ledelsesopgave,” fortæller han.

Koncerndirektør Christian Boel, Region Midtjylland

For ham var det lærerigt at se de svære udfordringer i et større perspektiv.

”Forløbet har gjort mig mere opmærksom på, at før vi kan løse en problemstilling, må vi væreomhyggelige med at adressere, hvad der egentlig er på spil. En sag skal belyses fra flere vinkler. Hvad er på spil for hvem, og hvilken betydning har relationer for løsningen af opgaven? Det er metoder, jeg bruger til daglig nu,” siger han.

Det viser evalueringen

Alkymisten er evalueret via interviews, som 11 af de 14 deltagere på Alkymisten 2016 valgte at deltage i.

Evalueringen viser, at det overordnet set var en meget positiv oplevelse for deltagerne at være med. Der var et højt refleksionsniveau på forløbet, og stoffet var ikke for teoretisk, men knyttet til hverdagens problemstillinger og det, der udfordrer den daglige ledelsespraksis på det strategiske niveau.

Deltagerne fortæller selv, at de er blevet mere bevidste og strukturerede i forhold til, hvordan de som ledere kan formidle og igangsætte udviklingstiltag. Det har gjort en forskel for dem at arbejde med lederrollen og få prioriteret ledelsesopgaverne. De er nu mere bevidste om at tage ledelsesansvaret på sig, og de gør mere ud af at lede opad.

Mange fremhæver det uvurderlige netværk, de har fået i læringsgrupperne, og mange grupper fortsætter samarbejdet fremover, selv om forløbet er slut.

Sponsor-organiseringen har fungeret forskelligt. For nogle har den styrket kendskabet og relationen til sponsoren og bidraget til at styrke samarbejdet efterfølgende.

Forløbet beskrives som meget intensivt. Deltagerne fremhæver, at ’man skal investere sig selv i forløbet’ og at ’man skal investere tid i forløbet’.