Tre hospitalsafdelinger i Region Midtjylland er i fuld gang med at udvikle og afprøve, hvordan man skaber bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af afdelinger og hospitaler. Det sker i forsknings- og udviklingsprojektet ’Ledelse på Tværs’

Af Jonna Toft, journalist

 

Fælles viden, fælles mål og gensidig respekt er afgørende elementer, når ledere og medarbejdere i hospitalsvæsenet skal koordinere arbejdet på tværs af faggrupper, afdelinger og hospitaler.

Men hvordan gør man, sådan helt praktisk? Hvordan skaber man et godt og frugtbart samarbejde på tværs af specialer og afdelinger, så patienterne oplever en større sammenhæng i deres forløb?

Det undersøger Region Midtjylland i et 3-årigt forsknings- og udviklingsprojekt ’Ledelse på Tværs’. Projektet, der startede i april 2013, kombinerer forskningsmæssig viden, studier og konkrete tiltag på tre afdelinger:

  • Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest,
  • Medicinsk Afdeling, Regionshospital   Randers, og
  • Kræftafdelingen, Aarhus Universitets-hospital.

 

De tre afdelinger er valgt, fordi forskningen viser, at netop i forhold til akut syge patienter, patienter med kroniske sygdomme og kræftpatienter er det ekstra udfordrende at skabe kontinuitet og sammenhæng i patientforløbet, fordi uforudsigeligheden og kompleksiteten er høj.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med postdoc Ninna Meier, Institut for Organisation på CBS (Copenhagen Business School), og Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland. 

Analyser pegede på fælles temaer

I fase 1 kortlagde man de centrale udfordringer på afdelingerne i forhold til at skabe samarbejde på tværs. Der blev lavet en række analyser, og

det viste sig, at en række af temaerne var fælles for de tre afdelinger:

  • Opdeling af arbejdet skaber mange overgange og involverer mange mennesker i alle afdelinger.
  • Uforudsigelighed og kompleksitet i det kliniske arbejde kræver en hurtig ad hoc koordinering og tilpassede løsninger og kan ikke kun håndteres via kliniske   standarder.
  • Gode samarbejdsaftaler på afdelingsniveau er ikke nok. Aftaler og arbejdsgange skal implementeres, så de ”lever” i klinikken.  
  • Accelererede patientforløb og øget tidspres kræver hurtig koordinering og samarbejde. Dermed er der et øget behov for kendskab til hinanden og samarbejdsrelationer på tværs, så man hurtigt kan  dele viden og samarbejde om patientforløbene.

Erfaringer bliver til gode råd til andre

Ud fra disse temaer har afdelingerne sat lokale udviklingstiltag i gang, som gør en forskel for patienterne netop hos dem. Tiltagene er blevet udviklet og igangsat i projektets fase 2, og nu, hvor man er i fase 3, bliver erfaringer og ideer videreudviklet. Samtidig undersøges det, hvordan koordinerings- og ledelsesarbejdet bidrager til større sammenhæng i patientforløbene.

Målet med projektet er at komme med et praksisnært, forskningsbaseret bud på, hvordan man ved hjælp af ledelse og koordineringsarbejde på tværs kan skabe mere sammenhængende patientforløb.

De foreløbige resultater peger på, at ledelsesopgaven med at skabe sammenhængende patientforløb har karakter af organisationsudvikling:

En gearing af organisationen og personalet, så de tænker på tværs og agerer ud fra, at forudsætningen for at løse kerneopgaven i stigende grad også er at løse den via samarbejdspartnere.

Resultaterne af ’Ledelse på Tværs’ blev bl.a. offentliggjort på en national ledelseskonference 2. juni 2016 i Aarhus.

Projektleder
Susanne Østergaard         

Koncern HR, Udvikling
susoes@rm.dk

Organisationskonsulent
Mette Bødiker Vestergaard

Koncern HR, Udvikling