I efteråret 2017 bliver et nyt valgfag i ledelse for første gang udbudt til medicinstuderende på 9. semester på Aarhus Universitet. Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med de studerende selv.

Af journalist Jonna Toft

Der indgår en del ledelsesopgaver i at være læge. Lægen er som regel den ansvarlige for et patientforløb, og læger forventes at kunne lede teams og påtage sig udviklings- og ledelsesopgaver, lige fra de forlader medicinstudiet.

Derfor vil Aarhus Universitet (AU) nu give medicinstuderende bedre mulighed for at dygtiggøre sig inden for ledelse. Det sker med et nyt valgfag i proces- og forandringsledelse, som udbydes på 9. semester, første gang i efteråret 2017. Valgfaget er udviklet i et bredt samarbejde mellem AU, sundhedsuddannelser og kliniske afdelinger og er støttet økonomisk af Region Midtjylland.

I forvejen har de studerende et lille, obligatorisk forløb om ledelse på 10. semester.

Det nye valgfag er en del af den strategi for at styrke lægelig ledelse, som regionen vedtog i foråret 2017.

”Vi ved fra forskningen, at det er vigtigt både for kvalitet og økonomi i sundhedsvæsenet, at læger påtager sig ledelse. Der er brug for at styrke fødekæden af lægefaglige ledere,” fortæller valgfagets kursusleder Marie Højriis Storkholm, speciallæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og ph.d.-studerende i forandringsledelse på Karolinska Instituttet.

”Sygeplejersker og jordemødre tager oftere uddannelser inden for ledelse, typisk en master, og de besidder stillinger, hvor de bedriver ledelse på fuld tid. Men for læger er det anderledes. Er du eksempelvis afsnitsansvarlig overlæge, bliver ledelse forventet af dig, men der sættes ofte ikke formaliseret tid af til ledelsesopgaven, og der er ikke tradition for, at du tager en formel lederuddannelse, forklarer hun.

Praktisk forløb skal give læring

Valgfaget, der strækker sig over fire uger, indledes med tre dages camp med overnatning, hvor emnet især er personligt lederskab. Herefter tilknyttes de studerende en afdeling, hvor de skal være med til at løse en ledelsesopgave i samarbejde med en lægefaglig leder på stedet.

På afdelingen skal de studerende indsamle data, der er relevant for problemstillingen, og interviewe medarbejdere, ledere og patienter. Herefter indgår de i et ’Sprint’-forløb, en metode til kreativ problemløsning på kun fem dage inspireret af Google Sprint.

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor der reflekteres over processen. I alt tæller valgfaget 5 ETCS-points.

”Normalt foregår undervisning ofte via forelæsninger og teori, men det er svært at finde dokumentation for, at de studerende bliver bedre ledere af det,” siger Marie Højriis Storkholm.

”Vi har i langt højere grad blandet teori og praksis på valgfaget, da vi ved at ledelseskompetencer bedst indlæres gennem praktisk træning. Håbet er, at når de studerende får job, får de lettere ved at påtage sig ledelsesopgaver, fordi de har prøvet at gennemføre en ledelsesproces på valgfaget.”

Studerende har deltaget i udviklingen

En bredt sammensat arbejdsgruppe har stået i spidsen for udviklingen af valgfaget. Det er sket med hjælp fra Koncern HR Udvikling, der også medvirker i ledelseskurser for speciallæger.
Udviklingen af valgfagets indhold er sket i et tæt samarbejde med en gruppe medicinstuderende:

”Vi mere erfarne læger ved ikke, hvad de unge på uddannelsen har brug for, for uddannelsen er ændret, siden vi selv gik der. Jeg troede, de gerne ville vide noget om kommunikation og ledelse af teams, men det viste sig, at de hellere ville lære om teori, strategi, innovation og udvikling, og så fyldte motivation meget, fordi de oplever at sundhedsvæsenet er presset. De vil gerne blive klogere på, hvordan de kan lede sig selv i forhold til at hente motivation,” forklarer Marie Højriis Storkholm.

Hen over foråret har arbejdsgruppe og studerende været samlet flere gange, også med forskellige ledere fra organisationer, virksomheder og Aarhus Universitetshospital. Nu ligger indhold, læringsmål, progression mv. fast, og arbejdsgruppen følger tilmeldingen med en vis spænding. Der er plads til 25 deltagere.
Det ligger ikke fast, hvor ofte valgfaget skal tilbydes, men arbejdsgruppen håber på en gang årligt.

Arbejdsgruppe og medicinstuderende mødtes til en heldags udviklingsworkshop sammen med ledere fra andre organisationer og virksomheder for at skabe et valgfag, der både tilgodeser de studerendes og sundhedsvæsenest bevhov.

Arbejdsgruppen

Bag det nye valgfag i proces- og forandringsledelse på 9. semester på medicinstudiet står en arbejdsgruppe bestående af:

  • Marie Højriis Storkholm (kursusleder), speciallæge, Ph.d.-studerende, Karolinska Instituttet /AUH/AU
  • Jens Christian Hedemann Sørensen, professor, Aarhus Universitet
  • Berit Bjerre Handberg, kontorchef, Region Midtjylland Koncern HR, Sundhedsuddannelser
  • Rasmus Thøger Christensen, medicinstuderende, Aarhus Universitet
  • Sigrid Vest Arler, organisationskonsulent, Region Midtjylland Koncern HR, Udvikling
  • Thomas Bøttern Christensen, AC-fuldmægtig, Koncern HR, Sundhedsuddannelser
  • Anne-Sofie Kannerup, speciallæge, ph.d., Aarhus Universitetshospital.