På Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg har de tværfaglige funktionsledelser og centerledelsen gennemført et udviklingsforløb, som har tydeliggjort forventninger, rammer og mål og skabt et bedre samarbejde.

Af Jonna Toft, journalist

 

En tværfaglig funktionsledelse skaber ledelse på tværs i organisationen. Den fokuserer på at styrke patientforløb på tværs af afdelingerne og på mere organisatoriske, tværgående opgaver.

Men på Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg var der usikkerhed om de fire tværfaglige funktionsledel-sers rolle og råderum. Hverken centerledelsen eller de tværfaglige funktionsledelser selv var helt afkla-rede om, hvad funktionsledelserne skulle håndtere, og hvad der skulle sendes videre til centerledelsen.Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg

Derfor gennemgik de tværfaglige funktionsledelser og centerledelsen fra september til december 2015 et udviklingsforløb skabt af Region Midtjyllands Koncern HR, Udvikling. Oversygeplejerske Mette Fjord Nielsen fra centerledelsen forklarer:

”Vi har over 700 medarbejdere, så vi har brug for, at de tværfaglige funktionsledelser påtager sig ledelsesopgaver. Men i centerledelsen var vi ikke selv tydelige nok omkring, hvad vi ville have dem til at tage ansvaret for,”

Og fortsætter:

”Det er mit indtryk, at forløbet har skabt bedre samarbejde internt i de enkelte funktionsledelser, og at de er blevet bedre til at samarbejde. 
Desuden er de blevet mere klar på deres rolle i forhold til centerledelsen – og det er vi også.”

Har løftet det interne samarbejde

Ledelsesudviklingsforløbet bestod af tre moduler og en praktisk opgave.
”I min gruppe har vi især udviklet det interne samarbejde i funktionsledelsen,” fortæller afdelingssygeplejerske Hanne Astrup Frederiksen fra funktionsledelsen for dagkirurgi og friklinik.

”Vi har diskuteret rammer, aftaler, kommunikation, ledelsesfelter, og vi er ved at skrive et kommissorium. Den praktiske opgave gjorde, at vi fik identificeret og diskuteret temaerne om samarbejde i funktionsledelsen. Jeg oplever, at lægerne er blevet mere aktive i funktionsledelsen, og det er rigtig godt. Vi er blevet mere samstemte og har en bedre forståelse for hinandens roller og opgaver.”

Læger skal skabe rum til ledelse

Samspillet mellem overlæger og afdelingssygeplejersker var et centralt punkt, fordi deres vilkår for at arbejde med ledelse er så forskellige.

Mens afdelingssygeplejerskerne har personaleledelse og 
dermed har tid sat af til ledelse, gælder det samme ikke for lægerne. Overlæge Thomas Bender fra funktionsledelsen for sengeafsnit, patienthotel og fysioterapi forklarer:

”Jeg har ansvaret for et fuldt ambulatorium og et operationsleje, og så skal jeg arbejde med ledelse ved siden af. Det kan være svært at finde tid til det hele.”

Overlægerne var derfor samlet en formiddag, hvor de blandt andet arbejdede med, hvordan de kan skabe rum til ledelse, og hvad der giver dem værdi i ledelsesarbejdet.

”Det har givet en større forståelse for, at vi har forskellige roller og vilkår. Generelt har udviklingsfor-løbet gjort, at funktionsledelsernes råderum er blevet tydeligere, og centerledelsen er blevet bedre til at bruge os som et ledelsesorgan. Vi har også fået et bedre samarbejde med de andre funktionsledelser. Nu kender vi hinanden og ved, hvad de andre arbejder med,” siger han.

Som noget nyt er der indført et fællesmøde mellem centerledelse og de tværfaglige funktionsledelser et par gange om året, så man holder fast i kendskabet til hinanden og kan koordinere indsatser.

Vægter strategi højere

Både i Thomas Benders og Hanne Astrup Frederiksens funktionsledelser har man i forlængelse af ud-viklingsforløbet fulgt op med et halvdags strategiseminar.

”Forløbet gav nogle redskaber til, hvordan vi kunne arbejde videre selv,” forklarer Hanne Astrup Frederiksen. ”Vi har fået en større bevidsthed om, hvor vigtigt det er, at hele funktionsledelsen er samstemte overfor personalet. Så vi snakker meget om strategi, og det kommer vi til at arbejde videre med fremover.”

Samarbejdet med de andre funktionsledelser er blevet styrket, og det forventer hun, at de får endnu mere glæde af, når dagkirurgien snart flytter til lokaler, der ligger i forlængelse af den nuværende operationsgang.
”Det er lettere at få kontakt med de andre tværfaglige funktionsledelser nu, fordi vi kender hinanden bedre, og jeg oplever, at vi har større respekt for hinanden. Vi har nok alle sammen fået et skarpere blik for, at hvis vi ændrer på nogle arbejdsgange, kan det indvirke på de andres områder,” siger hun og fortsætter:

”Funktionsledelserne har faktisk et stort råderum, men vi er nok blevet mere bevidste om at bruge det. Det er dejligt at opleve, at centerledelsen så klart melder ud, at de forventer af os, at vi overtager ledelsen af nogle opgaver, og jeg tror, det er en god investering at sætte fokus på området. Det giver et mere velfungerende center.”

Tværfaglige funktionsledelser

En tværfaglig funktionsledelse skaber ledelse på tværs i organisationen. Den kan være med til at gøre organisatio-nen mere parat til forandringer, fordi det tværfaglige samarbejde allerede fungerer på ledelsesplan.

Der er fire tværfaglige funktionsledel-ser på Center for Planlagt Kirurgi, én for hvert af disse områder:

  • Intensiv
  • Operation, anæstesi og sterilcentral
  • Sengeafsnit, fysioterapi og patienthotel
  • Dagkirurgi og friklinik.


Typisk sidder der en til tre afdelings-sygeplejersker med personaleansvar, en-to overlæger og måske en ledende fysioterapeut eller en anden leder i hver funktionsledelse.