Hospitalsenheden Vest ønskede at højne patientsikkerheden ved anvendelsen af MidtEPJ samt at klinikerne fik et redskab, der kunne understøtte og gøre deres arbejdsgange nemmere og mere effektive. og Koncern HR, Udvikling blev kontaktet mhp. at køre denne proces.

Til opnåelse af dette mål blev der foretaget fokusgruppeinterviews med daglige brugere for at identificere, hvilke områder der skulle arbejdes med. Resultatet blev, at der var et stort ønske om ensartede arbejdsgange, ensartet dokumentation, øget ledelsesfokus på MidtEPJ og uddannelse samt en reorganisering af den Kliniske-It organisation.

Til det videre arbejde med resultaterne fra fokusgruppeinterviews blev der udpeget fire pilotafdelinger, Børneafd., Hjertemedicinsk afsnit, Urologisk afd. samt Akutmodtagelsen til via workshops at få udarbejdet en retningslinje for, hvordan den tværfaglige basisdokumentation skulle udformes. En retningslinje hvor ensartede arbejdsgange og ensartet dokumentation var i fokus. I workshops deltog 24 brugere, hvoraf de fire var ledere. I processen nåede brugerne en fælles forståelse af dokumentationen i forhold til ”Hvor skrives hvad og af hvem” på patienten i MidtEPJ. Denne fælles forståelse omsættes til tværfaglig basisdokumentation ved brug af basisstandardplaner og fælles overblik i MidtEPJ.

I projektforløbet blev det også klart, at uddannelse i anvendelse af MidtEPJ blev en vigtig brik i forløbet, hvis det skulle lykkes. Den heterogene viden om og færdigheder i anvendelse af MidtEPJ krævede et kompetenceløft for alle faggrupper.

Link til Sundheds-IT.