I en travl hverdag med mange opgaver er det uundgåeligt, at der opstår konflikter. Konflikterne kan være særlig vanskelige at håndtere, når de opstår mellem ansatte på den ene side og patienter, brugere, beboere, pårørende eller andre borgere på den anden side. Undertiden udvikler konflikterne sig og kommer til udtryk i grænseoverskridende handlinger. Det kan f.eks. være i form af krænkelser, vold eller trusler om vold rettet mod de ansatte, hvor volden kan være af både fysisk og psykisk karakter.

Der kan være mange grunde til, at kommunikationen og kontakten mellem borgerne og de ansatte ændrer sig og bliver konfliktfyldt. Som ansat kender man ikke altid de bagvedliggende årsager til de konkrete episoder. Borgerens adfærd kan være et udtryk for sygdom, handicap eller at vedkommende har svært ved at udtrykke sig på anden vis. Undertiden kan adfærden skyldes, at vedkommende ikke føler sig set, hørt eller forstået. Vi ved, at der er en række forhold, der har betydning for konflikterne og deres håndtering. Der er forhold både i den konkrete situation og kontakten mellem ansatte og borgere, der har betydning. Men også andre forhold er med til at skabe vilkårene for den konkrete situation: travlhed, tidspunkt på døgnet/vagten, samarbejde, kultur m.fl. Det er vigtigt, at man på arbejdspladsen fastholder, at forebyggelse af konflikter og vold ikke er et individuelt anliggende, men derimod en opgave, der skal løses i fællesskab. Dermed bliver den fælles dialog det helt centrale redskab i forebyggelsesindsatsen.                  

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

 

Læs Region Midtjyllands delpolitik om vold, mobning og chikane her