- Kunsten at skabe sammenhængende patientforløb

Et 3-årigt forsknings- og udviklingsprojekt om at skabe mere sammenhængende patientforløb er afsluttet

Der er meget litteratur om, hvorfor det er svært at skabe sammenhæng på tværs, men meget lidt om hvordan man som leder fremmer sammenhængende patientforløb i praksis.
Med dette projekt er der bidraget med viden om, hvad organisatorisk sammenhæng består af, og hvordan man som leder kan igangsætte og understøtte konkrete tiltag, der forbedrer den.


Behovet for ledelse på tværs er blevet større
Udfordringerne med at samarbejde og koordinere på tværs er kendte og veldokumenterede: Vi har i mange år haft et sundhedsvæsen, som i stigende grad kræver øget effektivisering, bedre kvalitet for de samme eller for færre penge. Svaret herpå har været øget specialisering og centralisering af funktioner og enheder. Det har medført en geografisk spredning af det sundhedsfaglige arbejde og øget behov for koordinering. Patientens hjem bliver i stigende grad vigtigt under behandlingsforløbet, og som pateinter og borgere har vi en forventning om, at der leveres sammenhæng og koordinering imellem de forskellige tilbud.
Det er derfor ikke bare let og selvfølgeligt at skabe sammenhængende patientforløb. Vi står med et langt mere komplekst koordinerings- og ledelsesarbejde end tidligere og dermed også med et større forandrings- og implementeringsarbejde, som skal til, for at få intentionerne om sammenhæng til at blive omsat i praksis.


Kunsten at skabe sammenhængende patientforløb
Projektet har vist, at det kræver en systematisk, bevidst og vedholdende tilgang til ledelse på tværs for at lykkes med at skabe organisatorisk sammenhæng. Det er ikke en ekstra opgave, ledere nu skal til at sætte fokus på: Tværtimod, ledelse på tværs er en opgave, der skal integreres i det forbedrings- og udviklingsarbejde, som er en del af kerneopgaven, når man er leder i sundhedsvæsenet. Ledelse på tværs kan med fordel ses som en naturlig del af den nationale kvalitets- og forbedringsdagsorden.


Fakta om projekt Ledelse på tværs

 • Projektet har været et treårigt forsknings- og udviklingsprojekt. Det er gennemført i et samarbejde mellem Region Midtjylland ved Koncern HR, Udvikling og Institut for Organisation på CBS
 • Projektet er igangsat per 1. april 2013 og afsluttet sommeren 2016
 • Projektet har bestået af en forskningsorienteret og udviklingsorienteret del
  • Forskningsdelen har været i form af post.doc.-projektet Creating Coherence, der udføres af Ninna Meier, Ph.d. Forskningsdelen har desuden haft tæt akademisk tilknytning til professor Jody Gittel, Center for Relationel Koordinering i Boston
  • Udviklingsdelen har bestået af interventioner, som er blevet iværksat i samarbejde med de respektive styregrupper fra de tre hospitalscases og konsulenter fra Koncern HR, Udvikling. Udviklingsdelen har været fulgt af Ninna Meier
 • Projektet har været fulgt af en hospitalsledelses- og en forskerfølgegruppe
 • Projektet har modtaget 1,9 mio.kr. fra Det Frie Forskningsråd for Samfund og Erhverv, samt 1 mio. kr. fra Region Midtjylland

Se publikationen her

 

Tre hospitalsafdelinger har deltaget

 • Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital
 • Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest
 • Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Hvis du vil vide mere