Nøgler ses som greb eller handlinger, der kan understøtte, at løsningen bider sig fast lokalt – det vil sige kommer videre end udviklingsarbejdet og bliver implementeret i den nye sammenhæng. På den måde er nøglerne med til at sikre, at en løsning udefra bliver mere end en prototype, pilotprojekt eller eksperiment og i stedet bliver den måde, 'vi gør det på hos os'.

Der er utroligt mange veje til at implementere nye løsninger, og der er heller ikke én rigtig måde, men som særligt betydningsfulde implementeringsnøgler, kan fremhæves:

 

Levedygtighed via tilpasning til det eksisterende og incitamenter

Figur10.png

Hvad sker der, når spotlyset flyttes, og hverdagen tager over? En løsnings levedygtighed i længden kan sikres gennem mange forskellige virkemidler – og du kan med fordel bruge flere af nedenstående.

Tilpasning til det eksisterende:

 • Kobl løsningen på aktiviteter eller strukturer, som allerede er vel integrerede i den daglige drift

Incitamenter:

 • Tydelige tilbagemeldinger fra brugerne
 • Læring
 • Eksponering
 • Kollegial anerkendelse
 • Økonomiske incitamenter
 • Lovgivning (og evt. sanktioner)

 

Læringsfællesskaber

Figur11.png

Det er vigtigt at arbejde organiseret med implementering og læring blandt aktørerne – f.eks. i form af læringsfællesskaber eller praksisfællesskaber.

I skal med andre ord ville den fælles læring og afsætte tid og energi til den.

Ledelse

Figur12.png

Ledelse er altid en nøgle:

 • Ledelse er ikke blot vigtig til en opstart og pep-talk – det er også vigtigt at ledelsen (på flere niveauer) at følge driften tæt
 • Driftsledelsen skal gå forrest som rollemodel
 • Ledelsen skal gå foran, men også at give masser af plads, opbakning og anerkendelse

Vejledning og uddannelse

Figur13.png

Hvis der er begrænsede ressourcer og stor afstand mellem ophavet til den gode løsning og nye brugere, kan godt undervisnings- og vejledningsmateriale være uomgængelige kilder til det centrale i den gode løsning og dermed uomgængelige nøgler til forankring.

Vejledning og uddannelse er nødvendige, men står ofte alene, og de er ikke tilstrækkelige betingelser for, at implementering lykkes – så overvej altid, hvordan vejledning og uddannelse med fordel kan kobles med andre nøgler, I sætter i spil.

Mennesker flytter mennesker

Figur14.png

Malcolm Gladwell identificerer tre typer mennesker, der kan understøtte, at en god løsning spreder sig (i 'The tipping Point: How little things can make a big difference', 2000):

 • Netværkeren, der ved, hvem i organisationen det vil være relevant at få med på vognen
 • Specialisten, der er hjælpsom, og som alle opsøger for at høre om det nyeste på et givent område
 • Sælgeren, den karismatiske person, der kan få folk med ved sin personlige udstråling

Tænk over, hvordan du/I kan sætte mennesker i spil med hinanden på forskellig vis, når en løsning skal spredes.

Smittende fortællinger

Figur15.png

Gode fortællinger – og gode formidlere – er en stærk nøgle i at forankre gode løsninger. Historier skal sætte sig fast hos den enkelte (”the stickiness factor”) og samtidig sætte ord og billeder på noget, mange gerne vil være en del af . Når man bliver en del af den ny fortælling, fanger bordet også.

Tænk over:

 • Vær enige om den overordnede fortælling
 • Knyt gerne mere end én historie til fortællingen
 • Tænk over hvem der formidler – faglighed, er de gode formidlere, karisma, osv.
 • Fortæl gerne på flere måder – historier fra virkeligheden, metaforer, billeder, video, osv.
 • Gør andre til fortællere

Skab dokumentation

Figur16.png

Dokumentation er – heldigvis - et vigtigt bidrag til accept af nye løsninger blandt professionelle. Når man arbejder innovativt for at forbedre løsninger, er der i sagens natur ingen eller kun begrænset evidens at bygge på. Derfor er det væsentligt på nye felter løbende og systematisk at skabe evidens, dvs. dokumentere.

Tænk gerne i at dokumentere på flere måder:

 • Skriftlig dokumentation
 • Billeder og video
 • Fortællinger
 • Infographics
 • Osv.

Husk at dokumentation også kan samskabes med brugere, med samarbejdspartnere og andre relevante aktører.