Hvis du har brug for hjælp fra os, skal du kontakte Kasper Bjørn, som vil hjælpe dig med at afklare, hvem af vores konsulenter, som kan hjælpe dig. Du vil herefter blive kontaktet af den konsulent, som har fået opgaven.

Vi er en del af Koncern HR og dermed en del af stabene i Region Midtjylland. Vi bidrager til, at der udvikles velfungerende arbejdspladser i Region Midtjylland til glæde og gavn for regionens ansatte samt borgere og patienter. Alle enheder i Region Midtjylland kan rekvirere konsulenthjælp hos os.

Muligheder for finansiering hos Koncern HR, Udvikling

Der er mulighed for at opnå hel eller delvis finansiering af konsulentydelsen. Se mulighederne for finansiering her.

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt.
Ved afbestilling senest fire uger før den dato, opgaven begynder, bortfalder betalingen. Ved afbestilling mindre end fire uger, men mere end to uger før den dato, opgaven begynder, betales 50 % af det aftalte konsulenthonorar. Ved afbestilling mindre end to uger før den dato, opgaven begynder, betales det fulde konsulenthonorar.

Afregning

Koncern HR, Udvikling sørger for afregning. Afregning sker som udgangspunkt efter opgaven er afsluttet - eller i forbindelse med afslutning af regnskabsåret. Indtægter og udgifter afregnes for de regnskabsår, de vedrører. Konsulenthonoraret følger regnskabsårets gældende takst.

Opgavens pris er fastsat ud fra forventet timeforbrug. Afregning sker ud fra faktisk timeforbrug, og afviger dette fra det forventede, gælder følgende:

  • Afvigelse på op til +/- 10 % meddeles rekvirenten, men kræver ikke ny kontrakt.
  • Ved afvigelse på mere end 10 % genforhandles kontrakten mellem Koncern HR, Udvikling og rekvirenten.