Indkøb & Medicoteknik ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Afdelingen består i alt af ca. 175 årsværk.

Indkøb & Medicoteknik har kontorer på Universitetsbyen 25, Bygning 2A, og medicotekniske værkstedsfaciliteter på alle somatiske hospitalsenheder.

Afdelingen er opdelt i 4 sektioner, der hver ledes af en kontorchef. Sektionernes formål er at styre, udvikle og gennemføre afdelingens kernefunktioner. Afdelingen er en vidensbaseret virksomhed, hvor sammenhængskraften mellem sektionerne er en styrke, der vægtes højt.

Som koncerndækkende afdeling skal Indkøb & Medicoteknik være videnscenter inden for udbudsjura og – teknik, konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser, bæredygtighed/cirkulær økonomi, controlling, digitalisering, varelogistik samt det medicotekniske fagområde. Grundlaget herfor er, at Indkøb & Medicoteknik har stærke miljøer med en bredde, der til enhver tid sikrer en faglig robusthed.

Medicoteknik

Medicoteknik varetager både den lokale kliniknære servicering og rådgivning og den specialiserede regionsdækkende indsats på hospitalerne. Tre af sektionens områdeledere er placeret lokalt på hospitalerne og fungerer som hospitalernes kontaktpersoner i forhold til driftsopgaverne.


Medicoteknik har det regionale ansvar inden for områderne Almen Medico, Laboratorie og Billeddiagnostik, herunder optimering af det medicotekniske udstyrs performance, risikovurdering og kvalitetssikring. Sektionen varetager opgaver i henhold til bekendtgørelser omkring strålebeskyttelse for størstedelen af hospitalerne i regionen og har medarbejdere, der er godkendte og har kompetencer som Medicinsk Fysisk Ekspert og Strålebeskyttelsesekspert.

Medicoteknik er ansvarlig for anskaffelse og implementering af alt medicoteknisk udstyr til regionens hospitaler samt yder specialiseret rådgivning til hospitalerne om medicoteknisk udstyr og medvirker som beslutningstager ved prioritering af midler hertil. Dette indebærer endvidere ansvar for harmonisering af udstyrspark og fastlæggelse af faglige standarder.

Sektionen har desuden opgaver inden for bygherrerådgivning og projektledelse for det medicotekniske område ved de større hospitalsbyggerier.

Strategisk Indkøb

Strategisk Indkøb udbyder og indgår regionale, fællesregionale og tværoffentlige indkøbsaftaler på alle varer og tjenesteydelser i regionen (ekskl. medicin og byggeri). Derudover varetager sektionen udbudsjuridisk rådgivning samt udbuds- og indkøbsteknisk rådgivning, herunder hvilke områder der bør konkurrenceudsættes.

Desuden er sektionen ansvarlig for kontraktstyring af samtlige indkøbsaftaler samt vedligeholdelse og drift af aftaler. 

Logistik

Logistik varetager rådgivning, udvikling, ledelse og implementering af logistikkoncepter og procesoptimering på vareforsyningsområdet. Sektionen er systemejer for regionens indkøbssystem, hvilket indebærer udvikling og vedligeholdelse af systemet i forhold til funktionalitet, varestamdata og fakturamatch. Derudover samarbejdes der med It og Koncernøkonomi om udvikling af e-handel.

Logistik varetager samarbejdet med den private logistikpartner, DKI Logistics A/S, der driver Regionslager Midt. Logistik har medarbejdere på regionslageret, der står for indkøb til regionslageret i samarbejde med regionens hospitaler.

Staben

Staben varetager generelle sagsbehandlings-/analyseopgaver, herunder udarbejdelse af dagsordenspunkter til det politiske og administrative niveau i regionen. Staben er ansvarlig for de administrative funktioner internt i I&M, herunder ledelsesbetjening og HR-opgaver, samt for den eksterne kommunikation.

Staben varetager opgaver inden for data, digitalisering, bæredygtighed samt økonomi og regnskab. Herunder afdelingsbudgettet for I&M samt økonomistyring af anlægsmidler til medicoteknik. Staben er ansvarlig for opgaver i forhold til afdelingens kildesystemer samt tilrettelæggelse af data for udarbejdelse af rapporter i regionens BI-portal. Herudover udarbejdes opgørelser over bl.a. indkøbsbesparelser, omkostninger til service af medicoteknisk udstyr samt andre analyseopgaver.