Indkøb & Medicoteknik

Indkøb & Medicoteknik ledes af en afdelingschef med reference til direktionen. Afdelingen består i alt af ca. 175 årsværk.

Indkøb & Medicoteknik har kontorer i Regionshuset i Aarhus og Søndersøparken i Viborg, medicotekniske værkstedsfaciliteter på Aarhus Universitetshospital og alle regionshospitalerne, samt dialyseværksteder på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Horsens og på Regionshospitalerne Randers, Viborg og Holstebro.

Afdelingen er opdelt i 5 sektioner, som hver har en sektionschef. Sektionernes formål er at styre, udvikle og gennemføre afdelingens kernefunktioner. Sektionerne understøtter afdelingen som en vidensbaseret virksomhed, hvor sammenhængskraften mellem sektionerne er en styrke, der vægtes højt.

Som koncerndækkende afdeling skal Indkøb & Medicoteknik være videnscenter indenfor udbudsjura og – teknik, konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser, controlling, logistik, samt det medicotekniske fagområde. Grundlaget herfor er, at Indkøb & Medicoteknik har nogle stærke miljøer med en bredde, der til enhver tid sikrer en faglig bæredygtighed.

Sekretariatet

Sektionen yder rådgivning til det politiske og administrative system i Region Midtjylland. Sekretariatet varetager derudover diverse interne opgaver indenfor administration og ledelsesbetjening m.v. såvel som intern og ekstern innovation og kommunikation. 

Logistik

Sektionen indgår i hospitalslogistiske projekter på regionsniveau såvel som i samarbejde med det enkelte hospital eller hospitalsafdeling. Sektionen udvikler og vedligeholder regionens indkøbssystem med hensyn til varestamdata og funktionalitet.

Medicoteknisk Rådgivning

Sektionen er specialiseret i rådgivning vedrørende medicoteknisk udstyr og er ansvarlig for anskaffelse og implementering af alt medicoteknisk udstyr til regionens hospitaler. Medicoteknisk Rådgivning indgår endvidere som bygherrerådgiver på de større hospitalsbyggerier.

Til sektionen er to mindre grupper tilknyttet, som varetager henholdsvis økonomi og kontraktstyring.

Medicoteknisk Service

Sektionen leverer ydelser indenfor drift og vedligehold af det medicotekniske udstyr til alle hospitaler i Region Midtjylland. Herudover varetager sektionen ”ansvarlig fysikerfunktionen” for dele af regionen i henhold til ”Røntgenbekendtgørelsen”. Medicoteknisk Service kvalitetssikrer omkring brugen af medicoteknisk udstyr og har ansvaret for fastsættelse af de faglige standarder inden for det medicotekniske område. 

Strategisk Indkøb

Sektionen udbyder og indgår regionale, fællesregionale og tværoffentlige indkøbsaftaler på varer og tjenesteydelser samt varetager udbudsjuridisk rådgivning. Strategisk Indkøb rådgiver endvidere om hvilke områder, der bør konkurrenceudsættes, samt bistår med udbuds- og indkøbsteknisk rådgivning. 

Derudover estimeres besparelsespotentiale på indgåede aftaler samt udarbejdes indkøbs- og complianceanalyser lokalt og regionalt.