Koncern Kvalitet varetager det samlede ansvar for kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Det inkluderer en række planlægnings-, koordinerings- og implementeringsopgaver indenfor kvalitetsområdet. Endvidere udføres der forskning samt projekt- og udviklingsopgaver indenfor sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet.

Koncern Kvalitet har ca. 130 medarbejdere, der har tjenestested i regionshusene i Aarhus og Viborg samt på MarselisborgCentret i Aarhus. Koncern Kvalitet ledes af en vicedirektør med reference til Region Midtjyllands direktion.

Koncern Kvalitet er organiseret i seks faglige enheder samt et sekretariat.

Kvalitet og Lægemidler

Kvalitet og Lægemidler er en udviklingsfunktion, der understøtter kvalitet i både praksissektoren og på tværs af sektorer, herunder rationel farmakoterapi. Enheden understøtter udvikling og implementering af centrale kvalitets- og efteruddannelsestiltag, over overenskomster på praksisområdet samt nationale og regionale dagsordener, strategier og indsatsområder. Opgaverne varetages af såvel enhedens egne medarbejdere samt et tilknyttet konsulentkorps.

Endvidere understøtter enheden praksissektoren med bl.a. akkreditering, efteruddannelse, indførelse af Fælles Medicinkort, medicingennemgange, rationel brug af it/data-værktøjer, kvalitet i sektorovergange, patientsikkerhed osv.

Via tæt samarbejde med forskere, bl.a. i Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet, binder enheden desuden bro mellem forskning og kvalitetsudvikling på praksisområderne.

Strategisk Kvalitet

Strategisk Kvalitet varetager overordnede strategiske og koordinerende opgaver inden for patientsikkerhed, kvalitetsudvikling og kvalitetsmonitorering på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Enheden omsætter og koordinerer arbejdet med den nationale kvalitetsdagsorden i Region Midtjylland, herunder forbedringsarbejdet, lærings- og kvalitetsteams samt de nationale mål på kvalitetsområdet.

Desuden omsætter og koordinerer enheden arbejdet med Region Midtjyllands målbillede og Region Midtjyllands Sundhedsplan.

Endvidere udarbejder enheden beslutningsoplæg til Regionsrådet, Strategisk Sundhedsledelsesforum, Lederforum for Kvalitet og andre beslutningstagende fora på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Strategisk Kvalitet udarbejder analyser og formidler relevante kvalitetsdata som ledelsesstøtte og som incitament til kvalitetsudvikling på sundhedsområdet, og enheden bidrager med kvalitetsperspektivet ved udarbejdelse af større strategier og planer både regionalt og nationalt.

Endelig koordinerer enheden projekter aktiviteter indenfor kvalitets- og patientsikkerhedsområdet.

DEFACTUM

Fire af de organisatoriske enheder i Koncern Kvalitet betegnes under et som DEFACTUM. DEFACTUM har omkring 90 forskere og konsulenter, som arbejder med forskning samt projekt- og udviklingsopgaver indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Det overordnede mål med DEFACTUM er at hjælpe social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdets aktører ved i opgaveløsningen at sikre kobling mellem praksis, det politisk-administrative niveau og forskning/udvikling. Målet er at udvikle ny viden og oversætte denne til konkret handling til gavn for den enkelte borger og befolkningen som helhed.

Som en del af dette mål understøtter DEFACTUM, på et fagligt uafhængigt grundlag, det strategiske og det operationelle arbejde på kvalitetsområdet i Region Midtjylland, herunder udmøntningen af den nationale kvalitetsdagsorden.

Aktiviteterne i DEFACTUM omhandler bl.a. udvikling af metoder til kvalitetsudvikling samt gennemførelse af implementering og evaluering. Endvidere udfører DEFACTUM anvendelsesorienteret forskning, herunder især sundhedstjenesteforskning, forskning på folkesundhedsområdet samt forskning i rehabilitering.

En del af aktiviteterne i DEFACTUM finansieres af en del af Koncern Kvalitets basisbevilling samt af formålsbestemt bevillinger. Det drejer sig bl.a. om patienttilfredshedsundersøgelser og Hvordan Har Du Det-undersøgelserne. Ligeledes varetager DEFACTUM en del af Region Midtjyllands rådgivningsforpligtelse overfor kommunerne vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Herudover er det et særligt træk ved DEFACTUM at aktiviteterne i vid udstrækning af tilskud fra fonde, puljer mv. samt fra indtægtsdækket virksomhed. Hovedparten af forskningsaktiviteterne i DEFACTUM finansieres af tilskud og betydelig del af konsulentaktiviteterne finansieres af indtægter fra kommuner, andre regioner og fra statslige styrelser mv.

Ved at DEFACTUM i betydelig udstrækning udfører opgaver for andre end Region Midtjylland, opbygges der en række kompetencer i regionen, som bidrager til at vedligeholde, koncentrere og udvikle kompetencerne hos DEFACTUMS medarbejdere på et højt niveau til gavn for både Region Midtjylland og for andre.

DEFACTUM har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet på folkesundhedsområdet. Bl.a. er der mellem DEFACTUM og Aarhus Universitet indgået en undervisningsaftale, som indebærer, at en betydelig del af undervisningen i folkesundhedsvidenskab varetages af medarbejdere fra DEFACTUM. Endvidere er der ansat en række medarbejdere i DEFACTUM, som er indskrevet som ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

DEFACTUM samarbejder endvidere med Metodecentret om udvikling og implementering af indsatser på det sociale område