Tilbage til Digital Strategi Mennekser - kultur og digitale kompetencer Processor og styring Ny teknisk platform

Mennesker - kultur og digitale kompetencer

I Region Midtjylland er digital transformation en fælles organisatorisk evne, der kræver dedikeret udvikling af vores organisationskultur og mindset. Stærk kultur er motiverende, og den fastholder og tiltrækker talentfulde medarbejdere og ledere, der styrker den faglige indsats overfor borgere og patienter. Strategiens principper og fokusområder arbejder med samspillet mellem teknologien og kulturen. Indsatsen afspejler regionens ledelsesgrundlag for målopfyldelse, ordentlighed, nytænkning og bæredygtighed.

Region Midtjylland vil styrke fokus på muligheder for digitalisering, hvordan de kan udnyttes, og på hvordan ledere og medarbejdere med fælles indsats motiverer til ændret adfærd, implementerer nye digitaliserede arbejdsgange, anvender data til beslutningsstøtte og styring sikkert. Realisering af Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi opnås ved kombination af teknologi, kompetencer og adfærd og accelereres af kultur. Indsatsen med digitale ledelse og kompetencer i Region Midtjylland er derfor et dedikeret fokusområde til realisering af digitaliseringsstrategien.

Processer og styring

Princippet om at udvikle digitale løsninger hurtigt og agilt forudsætter en balanceret styring, der både mestrer at afstemme og fejle hurtigt, at omstille og justere på baggrund af korte udviklingsforløb (se næste afsnit om teknisk platform) og som samtidig kan styre de længerevarende projekter til effektfuld gennemførelse og realisering af gevinster. Region Midtjylland vil sikre den rette governance og de rette processer til dette formål, hvilket desuden involverer regionens leverandører, medarbejdere og borgere, der sammen skal bidrage til at realisere digitaliseringsstrategien.

Styring af den samlede projektportefølje styrkes, så den både håndterer krav til hurtig udvikling samt krav fra nationale og fællesregionale initiativer og projekter. Status på regionens samlede projektportefølje rapport­eres systematisk for alle udviklings- og implementeringsprojekter.

Ledelse og styring af den digitale transformation tager grundlæggende afsæt i Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag med et værdibaseret udgangspunkt og på borgerens og patientens præmisser. Nøgleord i styringsgrundlaget er målopfyldelse, ordentlighed, nytænkning og bæredygtighed (http://www.rm.dk/om-os/organisation/vardier/).

Ny teknisk platform

Det tredje og sidste element i grundlaget for Region Midtjyllands digitale transformation er en ny teknisk platform. Fremover vil Region Midtjylland understøtte udvikling af digitale løsninger i to forskellige tempi: Ét med fokus på løbende effektivisering og udnyttelse af regionens eksiste­rende platform af løsninger og data, og ét med fokus på transformation af borger- og patientnære ydelser. De to platforme - effektivisering og transformation - vil teknisk sameksistere og understøtte hinanden data- og procesmæssigt.

Et stærkt fundament

Som grundlag for platformen - der både skal effektivisere og transformere - har Region Midtjylland et etableret, altid tidssvarende og professionelt styret it-mæssigt fundament. Den tekniske infrastruktur har høj kvalitet og stabil performance og er under løbende udvikling, så den konstant er optimeret til de systemer og produkter, der drives og styres. De væsentligste it-systemer er konsolideret, og en fælles platform for it-produkter er etableret. Den teknologiske infrastruktur med beskyttet og kontrolleret adgang til data og regionens kerne af fælles produkter (elektronisk patientjournal, Klinisk Logistik mfl.) er en forudsætning for videre udvikling og skaleret udbredelse af nye digitale løsninger.

En ny udviklingsplatform

For at muliggøre hurtig afprøvning og udvikling af digitale løsninger i samarbejde med borgere, patienter og eksterne udviklere, vil Region Midtjylland etablere en ny teknisk udviklingsplatform i 2019, hvor nye digitale løsninger kan udvikles. Platformen skal gøre det lettere at afprøve nye digitalt understøttede behand­lingstilbud, og vil teknologisk set være åben og indeholde et grundlæggende sæt af it-tjenester (MicroServices), der muliggør indsamling, behandling, anvendelse og lagring af data. Platformen skal gøre det muligt at simulere og afprøve idéer til nye digitale løsninger i lille skala for en udvalgt gruppe, og efterfølgende udbrede i stor skala i det eksisterende it-landskab.

Kort udviklingstid

Udviklingstiden fra idé til første ibrugtagning af en ny digital løsning på den transformative platform bliver 3-6 måneder. Udviklingsprocesser, kompetencer og samarbejdsmetoder skal tilpasses til at understøtte kortere og hurtige udviklings- og afprøvningsforløb. De agile udviklings- og samskabelsesprocesser påvirker samtidig kulturen og samarbejdsmetoder i de længere udviklingsforløb i effektiviseringsplatformen (venstre del af platformen, se figuren).

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side