Konsolideringsstrategien har været præsenteret for Regionsrådet den 22. september 2008.
Med afsæt i de politiske mål og beslutninger, ledelses- og styringsgrundlaget, driftsområdernes virksomhedsgrundlag samt omgivelsernes krav og forventninger er der i dialog med koncernledelsen formuleret en konsolideringsstrategi, som skal være retningsgivende for de kommende års opgaveløsning. Strategien gælder for hele koncernen og omfatter såvel tværgående tiltag som særligt prioriterede indsatser på de enkelte aktivitetsområder. Formålet med strategien er at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og derigennem at bidrage til den størst mulige effekt af regionens ydelser. Endvidere er formålet at sikre et højt serviceniveau over for borgere, brugere og samarbejdspartnere samt i øvrigt at styrke sammenhængen i Region Midtjylland