Her finder du dagsordenen til næste regionsrådsmøde eller referatet fra det seneste møde. For at se referater fra tidligere møder, så vælg årstal og mødedato i den grå boks.

Ældre referater end der fremgår af denne side se 2007 

Abonnér

Regionsrådet


Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i regionsrådet
den 4. maj 2021 kl. 18:00
i Virtuelt møde med opkald jf. kalenderbooking

Alle medlemmer var mødt undtagen Mette Valbjørn, Birgitte Svenningsen, Dorte West, Erik Vinther, John G. Christensen, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Ole Revsgaard Andersen og Susanne Buch, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev afviklet via video.

 

Mødet blev hævet kl. 18.25.


Sagnr.: 1-30-76-40-20

1. Høringssvar til Aarhus Tech vedrørende nedlæggelse af udbudssted i Tilst

Resume

Bestyrelsen på Aarhus Tech påtænker at nedlægge Aarhus Gymnasium, Tilst med virkning fra det kommende skoleår 2021/2022. Bestyrelsen anser det ikke for muligt at opretholde et bæredygtigt udbud i Tilst, efter at børne- og undervisningsministeren har tilbagekaldt udbudsgodkendelsen for stx på Aarhus Gymnasium, Dollerupvej. Aarhus Tech skal i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse indhente høringssvar fra regionsrådet forud for en eventuel nedlæggelse.

Forretningsudvalget indstiller,

at udkast til høringssvar til Aarhus Tech godkendes, hvoraf det fremgår, at regionsrådet ikke har ændret indstilling vedrørende fordelingen eller kapacitetsfastsættelsen for Aarhus Gymnasium, Tilst.


Jacob Isøe Klærke tog forbehold, da SF finder det vigtigt, at der opretholdes et gymnasietilbud i Tilst, og at der bør fastsættes en fremadrettet kapacitetsfordeling i Aarhusområdet, der er tilstrækkelig til at sikre bæredygtige gymnasier i alle dele af Aarhus. Det finder SF ikke, at den aktuelle kapacitetsfordeling gør.


Marianne Karlsmose, Dorte West og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Børne-og undervisningsministeriet meddelte den 22. april 2021, at Aarhus Techs udbudsgodkendelse af stx på Dollerupvej blev tilbagekaldt med virkning fra og med det kommende skoleår 2021/2022. Det indebærer, at der ikke længere kan optages ansøgere på adressen, men at alle nuværende elever får mulighed for at færdiggøre uddannelsen inden for normeret tid på adressen.


I forlængelse af denne afgørelse påtænker Aarhus Tech nu at nedlægge skolens udbudssted i Tilst, både hvad angår stx, HF og PreIB/IB med virkning fra skoleåret 2021/2022. Aarhus Tech anser det ikke længere for muligt at kunne opretholde et bæredygtigt gymnasialt uddannelsestilbud med den fastlagte stx-kapacitet, såfremt stx på Dollerupvej lukkes.


Bestyrelsen for Aarhus Tech kan træffe afgørelse om at nedlægge afdelingen i Tilst, men før bestyrelsen eventuelt foretager en sådan beslutning, skal Aarhus Tech sørge for, at der foretages en høring af regionsrådet i Region Midtjylland for derved at sikre inddragelse af rådet, jf. § 34 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.


Aarhus Tech har anmodet regionsrådet om høringssvar med frist den 7. maj 2021. Bestyrelsen for Aarhus Tech ønsker i høringssvaret en tilkendegivelse af, om ministerens afgørelse om lukning af Dollerupvej har ændret ved regionens indstilling til elevfordeling og kapacitet i Aarhus.


Aarhus Tech henviser til sit tidligere høringssvar fra november 2020 vedrørende kapacitetsfastsættelse. Her anføres det, at en forudsætning for, at der kan opretholdes et bæredygtigt uddannelsesudbud er, at der vil være elever svarende til 6 klasser med en god elevsammensætning i januar måned efter studiestart. Aarhus Tech anfører endvidere, at hvis regionen ikke kan garantere dette, vil konsekvensen være, at Aarhus Gymnasium afvikler stx-udbuddet og lukker lokationen i Tilst helt.


Med ministeriets godkendelse af kapaciteten for skoleåret 2021/2022 har Aarhus Gymnasium, Tilst en kapacitet på 5 stx klasser, 2 HF klasser og 2 PreIB klasser.


Stillingtagen til elevfordeling og kapaciteten på Aarhus Gymnasium, Tilst

Aarhus Gymnasium fik pr. 15. marts 2021 samlet set 63 stx-ansøgere (30 ansøgere til Dollerupvej og 33 ansøgere til Tilst, heraf 17 KUO-ansøgere) og står efter elevfordelingen til at have i alt 125 elever. Herudover fik Aarhus Gymnasium 25 ansøgere til PreIb og 52 HF-ansøgere. Aarhus Gymnasium har derved på skoleplan samlet set 8 klasser.


Det er administrationens vurdering, at dette er et tilstrækkeligt elevgrundlag til både at sikre et fagligt og økonomiske bæredygtigt uddannelsesudbud. Det skal dog bemærkes, at Aarhus Gymnasium Tilst stadig vil være et forholdsvist lille gymnasium set i forhold til de øvrige gymnasier i Aarhus, når der alene ses på stx-kapaciteten, og at det i modsætning til mindre gymnasier uden for de større byer ikke oppebærer det såkaldte udkantstaxameter. Et alment gymnasium får et udkantstaxameter, hvis skolen har færre end 430 elever og ligger mindst 20 kilometer væk fra nærmeste gymnasium. Taxametrets størrelse varierer efter antallet af elever. Skolen får det normale taxameterbeløb (54.550 kr.) om året pr. elev under 430 elever. Hvis skolen har 400 elever, får skolen således 400 x 54.550 kr. og udkantstaxameteret for de "manglende" 30 elever på 30 x 54.550 kr., i alt 23,5 mio. kr. Udkantstaxameteret kan maksimalt være på 2,2 mio. kr. pr. institution.


Aarhus Gymnasium tilkendegiver et ønske om, at kapaciteten på Aarhus Gymnasium, Tilst opjusteres til 6 klasser.


Der skal gøres opmærksom på, at det inden for gældende lovgivning ikke er muligt at garantere en minimumskapacitet på 6 klasser til Aarhus Gymnasium, Tilst. Men det er muligt at opjustere kapaciteten fra 5 til 6 klasser og ved hjælp af stram kapacitetsstyring så vidt muligt at sikre, at gymnasiet har et elevgrundlag svarende til 6 klasser. Dette vil kræve, at kapaciteten på primært Aarhus Statsgymnasium og Favrskov Gymnasium sættes yderligere ned fra de nuværende 9 klasser til 8 klasser. Herved kunne der flyttes yderligere 50 elever, og Aarhus Gymnasium Tilst ville efter fordelingen stå til at have 175 elever.


Det er administrationens vurdering, at man med en meget stram kapacitetsstyring vil kunne sikre Aarhus Gymnasium, Tilst et elevgrundlag svarende til 6 klasser. Det vil dog kræve, at hele kapacitetsfastsættelse genåbnes, herunder at børne- og undervisningsministeren godkender en revurdering af kapacitetslofterne. Dette vil formentlig også betyde en yderligere udsættelse af fristen for meddelelse om optag til eleverne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har p.t. udsat fristen fra den 1. maj til den 17. maj 2021. Dertil vil det betyde et væsentligt større antal elevflytninger og en stillingtagen til, om Aarhus Statsgymnasium på længere sigt vil blive udfordret på elevsammensætningen ved nedjustering af kapaciteten til 8 klasser.


Det videre forløb

Såfremt Aarhus Tech fastholder sin beslutning om at nedlægge udbudsstedet i Tilst, vil der være to scenarier for de berørte elever. En model kan være, at eleverne fordeles til de øvrige gymnasier i fordelingsudvalg Øst. Det vil kræve, at kapacitetslofterne på gymnasierne i Aarhus området ophæves. Subsidiært kan andre institutioner overtage udbudsgodkendelse og drive uddannelsesudbuddet videre.


Administrationen holdt den 28. april 2021 møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Aarhus Tech og fordelingsudvalg Øst om håndteringen af de berørte elever, der har søgt om optagelse på Aarhus Tech fra og med skoleåret 2021/2022. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet holder desuden møde med Aarhus Tech om håndteringen af de berørte nuværende elever, der går på skolen.


Aarhus Tech har meddelt, at beslutningen angående udbudsstedet i Tilst skal træffes på et bestyrelsesmøde i uge 19.


Tidligere indstillinger:

Direktionen indstillede,

at udkast til høringssvar til Aarhus Tech godkendes, hvoraf det fremgår, at regionsrådet ikke har ændret indstilling vedrørende fordelingen eller kapacitetsfastsættelsen for Aarhus Gymnasium, Tilst.


Udvalg for regional udvikling indstillede,

at udkast til høringssvar til Aarhus Tech godkendes, hvoraf det fremgår, at regionsrådet ikke har ændret indstilling vedrørende fordelingen eller kapacitetsfastsættelsen for Aarhus Gymnasium, Tilst.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.


SF stemte imod, da SF finder det vigtigt, at der opretholdes et gymnasietilbud i Tilst, og at der bør fastsættes en fremadrettet kapacitetsfordeling i Aarhusområdet, der er tilstrækkelig til at sikre bæredygtige gymnasier i alle dele af Aarhus. Det finder SF ikke, at den aktuelle kapacitetsfordeling gør.


Mette Valbjørn, Birgitte Svenningsen, Dorte West, Erik Vinther, John G. Christensen, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Ole Revsgaard Andersen og Susanne Buch var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog den 16. december 2020 at indstille til Børne- og undervisningsministeren, at Aarhus Gymnasiums stx-udbud på Dollerupvej nedlægges.

Tilbage til toppen