Her finder du dagsordenen til næste regionsrådsmøde eller referatet fra det seneste møde. For at se referater fra tidligere møder, så vælg årstal og mødedato i den grå boks.

Ældre referater end der fremgår af denne side se 2007 

Abonnér

Regionsrådet


Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i regionsrådet
den 15. december 2017 kl. 16:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 16.15.


Sagnr.: 0-3-1-13

1. Oversigt over medlemmerne af regionsrådet for Region Midtjylland i valgperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021

Resume

Der gives en orientering om de valgte medlemmer af regionsrådet for Region Midtjylland i valgperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om de valgte medlemmer af regionsrådet i valgperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge valgbogen for valget den 21. november 2017 til regionsrådet for Region Midtjylland er følgende valgt til regionsrådet i valgperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021:

A. Socialdemokratiet

Anders Kühnau

Annette Roed

Niels Erik Iversen

Lars Møller Pedersen

Mette Valbjørn

Birgit Marie Christensen

Ole Jepsen

Henrik Gottlieb Hansen

Marianne Carøe

Henrik Fjeldgaard

Morten Flæng

Claus Kjeldsen

John G. Christensen

Conny Jensen

Flemming Knudsen

 

B. Radikale Venstre

Hanne Roed

 

C. Det Konservative Folkeparti

Nicolaj Bang

 

F. SF-Socialistisk Folkeparti

Jacob Isøe Klærke

Susanne Buch

 

I.  Liberal Alliance

Jakob Rixen

 

K. KristenDemokraterne

Marianne Karlsmose

 

O. Dansk Folkeparti

Lone Langballe

Steen Thomsen

Ole Revsgaard Andersen

 

P. Psykiatri-Listen

Mikkel Rasmussen

 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Carsten Kissmeyer

Ulrich Fredberg

Dorte West

Ib Bjerregaard

Jørgen Winther

Torben Nørregaard

Arne Lægaard

Erik Vinther

Olav Nørgaard

Christian Møller-Nielsen

Jørgen Nørby

Steen Jakobsen

Finn Thranum

 

Ø.  Enhedslisten - De Rød-Grønne

Else Kayser

Signe Lund Jensen

 

Å. Alternativet

Rasmus Foged

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-16

2. Valg af formand for regionsrådet

Resume

Regionsrådet vælger på det konstituerende møde en formand blandt sine medlemmer.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet vælger en formand for regionsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til § 9, stk. 2, i lov om regioner vælger regionsrådet på sit konstituerende møde en formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af regionsrådsmedlem Marianne Carøe.

 

Valget af formand for regionsrådet sker ved flertalsvalg efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Valget har virkning for behandlingen af de efterfølgende sager på det konstituerende møde og for regionsrådets funktionsperiode 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Beslutning

Anders Kühnau (A) blev valgt til formand for regionsrådet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-16

3. Valg af første og anden næstformand for regionsrådet

Resume

Regionsrådet vælger på det konstituerende møde en første og en anden næstformand blandt sine medlemmer.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet vælger en første og anden næstformand for regionsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til § 9, stk. 4, i lov om regioner vælger regionsrådet på sit konstituerende møde en første og anden næstformand blandt sine medlemmer til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand.

 

Valget af første og anden næstformand foretages under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

 

Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Regionsrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden for regionsrådet at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af formanden.
 
Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

 

Valget af første og anden næstformand har virkning for regionsrådets funktionsperiode 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Beslutning

Hanne Roed (B) blev valgt til første næstformand og Carsten Kissmeyer (V) blev valgt til anden næstformand for regionsrådet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-16

4. Valg af medlemmer til forretningsudvalget

Resume

Regionsrådet skal i henhold til konstitueringsaftalen af 22. november 2017 vælge 14 blandt regionsrådets medlemmer, der sammen med formanden udgør regionsrådets forretningsudvalg.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet vælger 14 blandt regionsrådets medlemmer, der sammen med regionsrådets formand udgør forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsætter et forretningsudvalg, jf. bestemmelserne i § 13 i lov om regioner. Regionsrådet fastlægger i styrelsesvedtægten bl.a. forretningsudvalgets sammensætning og myndighedsområde.

 

Ifølge konstitueringsaftalen af 22. november 2017 nedsætter regionsrådet et forretningsudvalg på 15 medlemmer, der består af regionsrådets formand, der er formand for forretningsudvalget samt 14 af regionsrådets øvrige medlemmer.
 
Valget af medlemmer til forretningsudvalget foretages som forholdstalsvalg efter reglerne i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

 

Forretningsudvalget konstituerer sig med første og anden næstformand på sit første møde i 2018.

Beslutning

Forretningsudvalget består af følgende 15 medlemmer: Anders Kühnau (A), Niels Erik Iversen (A), Conny Jensen (A), Hanne Roed (B), Jacob Isøe Klærke (F), Mikkel Rasmussen (P), Else Kayser (Ø), Rasmus Foged (Å), Carsten Kissmeyer (V), Dorte West (V), Lone Langballe (O), Steen Thomsen (O), Nicolaj Bang (C), Jakob Rixen (I) og Marianne Karlsmose (K).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-16

5. Fastlæggelse af dato for det første møde i regionsrådet 2018

Resume

Regionsrådet skal fastlægge dato og tidspunkt for afholdelse af det første ordinære møde i regionsrådet 2018.

Direktionen indstiller,

at det første ordinære møde i regionsrådet fastlægges til onsdag den 31. januar 2018 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal fastlægge dato og tidspunkt for afholdelse af det første ordinære møde i regionsrådet.

 

Det foreslås, at mødet holdes onsdag den 31. januar 2018 kl. 13.00.

 

Regionsrådet skal i dagene 9. og 10. januar 2018 på seminar.

 

Til orientering kan det oplyses, at regionsrådet på det første ordinære møde i januar vil få forelagt et forslag til mødeplan med følgende møder i regionsrådet i 2018:

 

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 13.00

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 13.00

Onsdag den 25. april 2018 kl. 13.00

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 13.00

Onsdag den 27. juni 2018 kl. 13.00

Onsdag den 22. august 2018 kl. 13.00

Onsdag den 26. september 2018 kl. 13.00

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 13.00

Onsdag den 28. november 2018 kl. 13.00

Onsdag den 19. december 2018 kl. 13.00.

 

Alle møder i regionsrådet afholdes i regionsrådssalen i Viborg.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-87-1-17

6. Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland 2018-2021

Resume

Vækstforum består af 21 medlemmer, hvoraf regionsrådet på eget initiativ udpeger tre, mens de øvrige 18 udpeges af regionsrådet efter indstilling fra kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger tre medlemmer af regionsrådet til Vækstforum for Region Midtjylland i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Vækstforum består af 21 medlemmer, der udpeges af regionsrådet, jævnfør § 11 i Lov om erhvervsfremme. Vækstforum sammensættes således:

 

 • tre medlemmer udpeges af regionsrådet
 • seks medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf et medlem skal repræsentere yderområderne
 • seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet
 • tre medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutionerne udpeges på regionsrådets initiativ, og
 • tre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

 

Udpegningen gælder for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Anders Kühnau (A), Morten Flæng (A) og Carsten Kissmeyer (V) som medlemmer af Vækstforum. Regionsrådet er, efter høring blandt Vækstforums medlemmer, sindet til at udpege regionsrådsformanden som formand for Vækstforum.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-15-13

7. Udpegning af medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget består af 12 medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger fem, kommunekontaktrådet udpeger fem og samarbejdsudvalget for almen praksis udpeger to medlemmer.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger fem medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren, jævnfør § 204 i Sundhedsloven. Udvalget består af:

 

 • fem medlemmer udpeget af regionsrådet
 • fem medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Midtjylland
 • to medlemmer udpeget af samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Midtjylland.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin næstformand blandt de kommunale repræsentanter i udvalget.

 

Funktionsperioden for udvalgets medlemmer følger den kommunale og regionale valgperiode.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Henrik Fjeldgaard (A) (formand), Annette Roed (A), Mikkel Rasmussen (P), Ib Bjerregaard (V) og Christian Møller-Nielsen (V) til Sundhedskoordinationsudvalget for Region Midtjylland.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-78-13

8. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Midttrafik

Resume

Bestyrelsen for Midttrafik består af ni medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger to og kommunalbestyrelserne i trafikselskabets område udpeger syv.

 

Derudover skal regionsrådet udpege to suppleanter.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Midttrafik for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Midttrafik består af ni medlemmer. Regionsrådet udpeger to medlemmer og to suppleanter til trafikselskabets bestyrelse.

 

Kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område udpeger syv medlemmer. Som den kommune, der yder det største tilskud til trafikselskabets finansiering, er Aarhus Kommune fast medlem af bestyrelsen.

 

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde den 18. januar 2018 kl. 10.00 i Aarhus, hvilket er det senest mulige tidspunkt ifølge loven.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Claus Kjeldsen (A) og Arne Lægaard (V) til bestyrelsen for Midttrafik. Som suppleant for Claus Kjeldsen udpegede regionsrådet Morten Flæng (A) og som suppleant for Arne Lægaard udpegede regionsrådet Torben Nørregaard (V).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-2-12

9. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S

Resume

Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S består af medlemmer udpeget af Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

 

Derudover skal Region Midtjylland og Aarhus Kommune udpege bestyrelsesmedlem(-mer) i forening.  

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger tre medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S (under forudsætning af, at interessentskabskontrakten tilpasses hertil), og

 

at regionsrådsformanden bemyndiges til at indgå aftale med Aarhus Kommune om udpegning af medlem(mer) til bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den nuværende interessentskabskontrakt for Aarhus Letbane I/S mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at valg til bestyrelsen følger valgperioden. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der udpeges således, at Aarhus Kommune og Region Midtjylland hver udpeger to medlemmer, samt i forening udpeger tre medlemmer.

 

På baggrund af drøftelser mellem ejerne lægges der op til at ændre bestyrelsessammensætningen, så Aarhus Kommune og Region Midtjylland for den kommende valgperiode hver skal udpege tre medlemmer.

 

Region Midtjylland drøfter derudover med Aarhus Kommune, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, der i den kommende valgperiode skal udpeges i forening. Det indstilles, at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende udpegningen af de(n) eksterne medlem(-mer). 

Beslutning

Regionsrådet udpegede Flemming Knudsen (A), xx (V) og Arne Lægaard (V) til bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S (under forudsætning af, at interessentskabskontrakten tilpasses til udpegningen), og

 

regionsrådet bemyndiger formanden til at indgå aftale med Aarhus Kommune om udpegning af medlem(-mer) til bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-28-13

10. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Jysk Linnedservice

Resume

Bestyrelsen for Jysk Linnedservice består af syv medlemmer, hvoraf regionsrådet skal udpege tre medlemmer. Region Syddanmark har to medlemmer og Berendsen Textil Service har to medlemmer.

For valgperioden 2018-2021 er det Region Syddanmark, der har formandsposten i bestyrelsen.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger tre medlemmer til bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Jysk Linnedservice A/S er ejet i fællesskab af Berendsen Textil Service med 70 %, Region Midtjylland med 20 % og Region Syddanmark med 10 %.

 

Det er aftalt i aktionæroverenskomsten, at:

 

 • Region Midtjylland skal udpege tre medlemmer
 • Region Syddanmark skal udpege to medlemmer
 • Berendsen Textil Service skal udpege to medlemmer til bestyrelsen.

 

Formandsposten går på skift mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland. For perioden 2018-2021 er det Region Syddanmark, der har formandsposten i Jysk Linnedservice A/S.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Conny Jensen (A), Jørgen Winther (V) og Olav Nørgaard (V) til bestyrelsen for Jysk linnedservice A/S.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-39-13

11. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S

Resume

Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner og Midtjyske Jernbaner Drift A/S består af seks medlemmer, hvoraf regionsrådet skal udpege to medlemmer, to medlemmer udpeges af Midttrafik og to medlemmer udpeges af Lemvig og Holstebro kommuner i fællesskab.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S består af seks medlemmer, der udpeges på generalforsamlingen. I aktionæroverenskomsten er det aftalt, at bestyrelsen skal bestå af:

 • to medlemmer udpeget af regionsrådet
 • to medlemmer udpeget af MidtTrafik
 • to medlemmer udpeget af Lemvig og Holstebro kommuner i fællesskab.

Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Midttrafik udpeger formanden for bestyrelsen.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Torben Nørregaard (V) og Morten Flæng (A) til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.

Tilbage til toppen