Her finder du dagsordenen til næste regionsrådsmøde eller referatet fra det seneste møde. For at se referater fra tidligere møder, så vælg årstal og mødedato i den grå boks.

Ældre referater end der fremgår af denne side se 2007 

Abonnér

Regionsrådet


Referat
til
mødet i regionsrådet
den 23. november 2021 kl. 13:30
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg (mødetidspunkt afklares)

Alle medlemmer var mødt undtagen fra Signe Lund Jensen, Mette Valbjørn, Birgitte Svenningsen, Rasmus Foged, Jørgen Winther, Erik Vinher, Niels Erik Iversen, John G. Christensen, Steen Thomsen, Nicolaj Bang, Susanne Buch, Ole Revsgaard Andersen, Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg. 

 

I stedet deltog stedfortræderne Henrik Qvist i stedet for Signe Lund Jensen, Louisa Bisgaard i stedet for Rasmus Foged. Der deltog ikke stedfortrædere for Mette Valbjørn, Birgitte Svenningsen, Niels Erik Iversen, John G. Christensen, Nicolaj Bang, Susanne Buch, Ole Revsgaard Andersen, Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg.

 

Mødet blev hævet kl. 14.00


Sagnr.: 0-3-1-20

1. Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Resume

Region Midtjyllands styrelsesvedtægt ændres med det vedlagte udkast, således at der nedsættes fem stående udvalg.

Forretningsudvalget indstiller,

at forslag til revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland oversendes til anden behandling.Beslutning fra forretningsudvalget, 23. november 2021, pkt. 17:

Indstillingen blev tiltrådt.


Steen Thomsen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har aktuelt et almindeligt udvalgsstyre, som består af et forretningsudvalg, fire stående udvalg og muligheden for at nedsætte særlige udvalg.


Fra begyndelsen af næste valgperiode foreslås antallet af stående udvalg udvidet til fem udvalg.


I vedlagte udkast til en revideret styrelsesvedtægt er der derfor indsat nye bestemmelser i kapitel 4, som afspejler nedsættelsen af fem stående udvalg med den arbejdsdeling, som er aftalt af det nyvalgte regionsråd i forbindelse med aftalen om konstituering, som blev indgået den 17. november 2021.


De stående udvalgs sammensætning og regler for deres virksomhed beskrives nærmere i deres kommissorier, som til orientering er beskrevet i det vedlagte notat med udkast til kommissorier for nye stående udvalg. Kommissorierne vil blive forelagt det nye regionsråd til godkendelse på det konstituerende møde den 2. december 2021, således at udvalgene kan påbegynde deres arbejde den 1. januar 2022.


I det reviderede udkast til styrelsesvedtægt er også foretaget nogle øvrige justeringer, blandt andet:

  • Det er tilføjet til § 1, at regionsrådet er øverste myndighed i Region Midtjylland.
  • Det er beskrevet i § 13, stk. 3, at regionsrådet kan delegere kompetence til umiddelbar forvaltning til de stående udvalg i forbindelse med delegerings- og kompetencefordelingsreglerne. Det nyvalgte regionsråd vil i januar 2022 få forelagt forslag til reviderede delegerings- og kompetencefordelingsregler, som tildeler kompetence til de stående udvalg i forhold til bevillinger under regional udvikling og i forhold til strategi for lægedækning i almen praksis samt beslutninger om særlige lægedækningsløsninger.


Ændringerne i forhold til gældende styrelsesvedtægt er markeret i bilaget.


Proces

En ændring af regionens styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i regionsrådet, hvorfor denne sag både er på dagsordenen til regionsrådet den 23. november 2021 med indstilling om oversendelse til anden behandling og den 1. december 2021 med indstilling om godkendelse.


Den ændrede udvalgsstruktur har konsekvenser for vederlæggelsen i regionsrådet. Et revideret vederlagsregulativ forelægges regionsrådet til godkendelse samtidig med styrelsesvedtægtens anden behandling.


Tidligere indstilling:

Direktionen indstillede,

at forslag til revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland oversendes til anden behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.


Signe Lund Jensen, Mette Valbjørn, Birgitte Svenningsen, Rasmus Foged, Jørgen Winther, Erik Vinther, Niels Erik Iversen, John G. Christensen, Steen Thomsen, Nicolaj Bang, Ole Revsgaard Andersen, Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-70-21

2. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”, når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.


Signe Lund Jensen, Mette Valbjørn, Birgitte Svenningsen, Rasmus Foged, Jørgen Winther, Erik Vinher, Niels Erik Iversen, John G. Christensen, Steen Thomsen, Nicolaj Bang, Susanne Buch, Ole Revsgaard Andersen, Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i mødet.


I stedet deltog stedfortræderne Henrik Qvist i stedet for Signe Lund Jensen, Louisa Bisgaard i stedet for Rasmus Foged.

Tilbage til toppen