Her finder du dagsordenen til næste regionsrådsmøde eller referatet fra det seneste møde. For at se referater fra tidligere møder, så vælg årstal og mødedato i den grå boks.

Ældre referater end der fremgår af denne side se 2007 

Abonnér

Regionsrådet


Referat
til
mødet i regionsrådet
den 15. december 2021 kl. 15:00
i Virtuelt møde

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev afviklet som videomøde.

 

Mødet blev hævet kl. 17.25.


Sagnr.: 1-30-76-92-21

1. Fastlæggelse af lokale elevfordelingsregler på gymnasieområdet

Resume

Gymnasierne i fordelingsudvalg Øst har ønsket at gøre brug af muligheden for at fastlægge lokale elevfordelingsregler, men der kunne ikke opnås enighed i fordelingsudvalget. Regionsrådet har modtaget en fælles klage fra Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Egaa Gymnasium og har nu frist til den 28. januar 2022 til at afgøre klagen og eventuelt fastsætte lokale elevfordelingsregler.

Forretningsudvalget indstiller,

at klagen fra Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole imødekommes, og


at de fem gymnasiers forslag til lokale elevfordelingsregler godkendes.

Sagsfremstilling

Fem gymnasier i fordelingsudvalg Øst har indsendt en revideret klage den 12. december 2021, hvor de sandsynliggør, at der som følge af den midlertidige lukning af optag af elever på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, Tilst, er udfordringer – af faglig, pædagogisk eller social karakter. Forslaget til lokale elevfordelingsregler skal modvirke, at en eller flere skoler risikerer at få en skæv elevsammensætning.


Procedure for fastlæggelse af lokale elevfordelingsregler

Gymnasiernes mulighed for at fastlægge lokale elevfordelingsregler er blevet forlænget til også at gælde optaget til skoleåret 2022/2023. Det er ifølge loven en betingelse for, at der kan fastsættes lokale elevfordelingsregler, at det kan sandsynliggøres, at et eller flere gymnasier har konstaterede udfordringer, der har sammenhæng med elevsammensætningen. Udfordringerne kan være af faglig, pædagogisk eller social karakter, og fastlæggelsen skal ske enstemmigt. Såfremt et gymnasium kan sandsynliggøre, at det oplever disse udfordringer, skal det senest den 3. januar 2022 anmode fordelingsudvalget om at fastsætte lokale elevfordelingsregler. Fordelingsudvalgets frist for at fastsætte lokale elevfordelingsregler er den 10. januar 2022.


Såfremt der ikke opnås enighed i fordelingsudvalget, kan et gymnasium, som har anmodet fordelingsudvalget om at fastsætte lokale elevfordelingsregler, klage til regionsrådet over fordelingsudvalgets afgørelse senest den 12. januar 2022. Regionsrådets frist for at afgøre en klage og fastsætte eventuelle lokale elevfordelingsregler er den 28. januar 2022.


Fastsættelse af lokale elevfordelingsregler i fordelingsudvalg Øst

Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Egaa Gymnasium anmodede den 10. november 2021 fordelingsudvalg Øst om at fastsætte lokale elevfordelingsregler for at sikre, at arbejdet med at fastholde en bred elevsammensætning på alle skoler fastholdes.


Fordelingsudvalget har på den baggrund udarbejdet nedenstående model for lokale elevfordelingsregler, hvor bopæl fortsat anvendes som fordelingskriterium. Konkret er det ansøgere fra de såkaldte KUO-områder (kombinerede udlejningsområder med et stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet), som er omdrejningspunktet for fordelingen.


Fordelingsudvalgets forslag til model for lokale elevfordelingsregler

KUO-ansøgere fordeles ligeligt på Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Århus Statsgymnasium. Ved fordelingen af KUO-elever fordeles eleverne først efter deres 1. prioritet, uanset transporttid hertil, hvis der er tilstrækkelig ledig KUO-kapacitet. Hvis der er flere ansøgere med 1. prioritet, end der er pladser til på den enkelte skole, reserveres først plads til de elever, der har kortest transporttid (offentlig transport) til gymnasiet.


Herefter fordeles de øvrige KUO-elever efter følgende principper, idet de øvrige prioriteringer sidestilles, jf. §11, stk. 2:

  • hvis en ansøger har prioriteret en skole, hvor der er ledig KUO-kapacitet, fordeles ansøger hertil.
  • hvis en ansøger ikke har prioriteret en skole, hvor der er ledig KUO-kapacitet, fordeles ansøger til den skole med ledig KUO-kapacitet, hvortil ansøger har kortest transporttid.


Behandling af fordelingsudvalgets forslag

Forslaget til lokale elevfordelingsregler blev behandlet på fordelingsudvalgsmødet den 24. november 2021, men der kunne ikke opnås enighed i udvalget. Her stemte Viby Gymnasium imod fordelingsudvalgets forslag om lokale fordelingsregler. Begrundelsen var, at der mangler den i loven krævede sandsynliggørelse af, at elevsammensætningen på et eller flere gymnasier giver anledning til faglige, pædagogiske eller sociale udfordringer. Viby Gymnasium vurderer derfor, at fordelingsudvalget på det foreliggende grundlag ikke kan tage stilling til anmodningen om fastsættelse af lokale elevfordelingsregler. Henvendelsen fra Viby Gymnasium er vedlagt som bilag.


Administrationen har bedt Børne- og Undervisningsministeriet vurdere lovgrundlaget for klagen, og deres vurdering var ligeledes, at kravet til sandsynliggørelse af de konstaterede udfordringerne ikke var opfyldt i den modtagne klage. Administrationen har på denne baggrund bedt de fem gymnasier om at sandsynliggøre, at der foreligger faglige, pædagogiske og/eller sociale udfordringer, der skyldes elevsammensætningen.


Klage vedrørende lokale elevfordelingsregler fra Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Egaa Gymnasium

Administrationen modtog den 12. december 2021 en revideret klage fra Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Egaa Gymnasium. De fem gymnasier anmoder regionsrådet om at vedtage lokale fordelingsregler, der kan understøtte de enkelte gymnasiers mulighed for fortsat at kunne håndtere de konkrete udfordringer, der opleves i den daglige pædagogiske/didaktiske praksis. Klagen er vedlagt som bilag.


Gymnasierne henviser i deres klage til, at STX-gymnasierne i Aarhus siden 2017 har samarbejdet om at lave lokale elevfordelingsregler med det formål at skabe en bred elevsammensætning på alle skoler. De lokale elevfordelingsregler har taget afsæt i en fordeling af elever på baggrund af bopæl i de såkaldte KUO-områder med henblik på at få en ligelig fordeling af unge fra uddannelsesfremmede hjem på alle gymnasier i Aarhus. Den praksis ønsker de fem gymnasier at videreføre.


Gymnasierne anfører som begrundelse for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler, at en ligelig fordeling af KUO-elever har sikret, at gymnasierne har kunnet håndtere de udfordringer, der har været med de uddannelsesfremmede unge. Det er erfaringen fra de fem skoler, at den faglige spredning blandt disse unge er større end blandt unge med et stærkere kendskab til de uddannelsesmæssige koder, ligesom flere elever har udfordringer med at afkode skolens faglige krav. Det kan i helt konkret forstand være, hvad det kræver at gå i skole, herunder fravær og lektier, men også i bred forstand, hvordan man indgår i fællesskaber på skolen. Den store spredning blandt de unge har betydet, at de fem skoler gennem de seneste år har øget deres indsats på blandt andet mentor- og vejledningsområdet for derved at støtte de unge i deres gennemførelse. Skolerne har hidtil kunnet hjælpe de unge med udfordringerne, men hvis en eller flere skoler oplever en markant stigning i unge med ekstra brug for støtte, vil muligheden for at hjælpe komme under pres.


På grund af den midlertidige lukning af Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, Tilst, forudser de fem gymnasier, at en eller flere skoler vil risikere at få en skæv elevsammensætning. Det gælder i særlig grad skolerne Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium, idet disse tre skoler ligger geografisk tæt på KUO-områder. Det er tidligere set, at KUO-ansøgere har søgt mod samme gymnasium (f.eks. det tidligere Langkær og Viby Gymnasium). Risikoen ved ikke at fastsætte lokale elvfordelingsregler vil derfor være, at de udfordringer, som skolerne allerede nu oplever, vil nå et omfang, så de ikke længere kan håndteres.


Lokale elevfordelingsregler for HF

De institutioner, der udbyder uddannelsen til HF, har drøftet muligheden for at fastsætte lokale elevfordelingsregler. Institutionerne har dog vurderet, at der for nuværende ikke er behov for at anvende denne mulighed. Regionen har ikke selvstændig bemyndigelse til at fastsætte lokale elevfordelingsregler, men er alene rekursmyndighed vedrørende afgørelser truffet i fordelingsudvalget.


Administrationens indstilling

Det er i henhold til loven en betingelse for, at der kan fastsættes lokale elevfordelingsregler, at det sandsynliggøres, at de konstaterede udfordringer – af faglig, pædagogisk eller social karakter - har sammenhæng med elevsammensætningen på et eller flere gymnasier i fordelingsudvalgets område. Det er administrationens vurdering, at den reviderede klage fra de fem gymnasier nu indeholder en sådan sandsynliggørelse, og det indstilles derfor, at de fem gymnasiers forslag til lokale elevfordelingsregler godkendes.


Tidligere indstillinger:

Direktionen indstillede,

at klagen fra Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole imødekommes, og


at de fem gymnasiers forslag til lokale elevfordelingsregler godkendes.


Udvalg for regional udvikling indstillede,

at klagen fra Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole imødekommes, og


at de fem gymnasiers forslag til lokale elevfordelingsregler godkendes.


Arne Lægaard, Carsten Kissmeyer, Flemming Knudsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-18-18

2. Bemyndigelse til økonomiske dispositioner i forbindelse med COVID-19

Resume

Godkendelse af bemyndigelsespapir vedrørende økonomiske dispositioner i forbindelse med COVID-19.

Forretningsudvalget indstiller,

at vedlagte bemyndigelsespapir vedrørende økonomiske dispositioner i forbindelse med COVID-19 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 3. april 2020 et bemyndigelsespapir vedrørende økonomiske dispositioner i forbindelse med COVID-19. Bemyndigelsen blev godkendt med udløb den 30. juni 2020.


Som følge af COVID-19 er der igen behov for akut at foretage økonomiske dispositioner, som ikke kan afvente en bevilling fra regionsrådet. Derudover er der på grund af COVID-19 i visse situationer behov for at tilsidesætte reglerne i Kasse- og Regnskabsregulativet og give mulighed for at foretage forudbetaling. I flere tilfælde kan der være krav om forudbetaling for overhovedet at komme i betragtning til at få ordre igennem på f.eks. testkit.


Administrationen har derfor udarbejdet vedhæftede bemyndigelsespapir, som skal godkendes af regionsrådet. Der er tale om en afvigelse fra Kasse- og Regnskabsregulativet, som regionsrådet senest har godkendt den 27. juni 2018.


Det vedhæftede bemyndigelsespapir giver koncerndirektør Anders Kjærulff og økonomidirektør Mette Jensen bemyndigelse til at godkende økonomiske dispositioner, uden at der foreligger en bevilling fra regionsrådet samt til at godkende forudbetalinger af leverancer, der er direkte henførbare til COVID-19.


Den interne procedure for godkendelse af forudbetalinger i denne særlige situation er vedlagt.


Tidligere indstilling:

Direktionen indstillede,

at vedlagte bemyndigelsespapir vedrørende økonomiske dispositioner i forbindelse med COVID-19 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen