Se video fra regionsrådsmødet 12-12-07

Referat af regionsrådsmødet den 12. december 2007 (pdf-fil)

 1. Anmodning om orlov fra Regionsrådet og indkaldelse af stedfortræder, Bilag 1
 2. Udpegning af medlemmer til epidemikommission, Bilag 2
 3. Indkøb af ESWL-nyrestensknuser til Regionshospitalet Viborg
 4. Udbredelse af trombolysebehandling i Region Midtjylland
 5. Aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psyko-social rådgivning, Bilag 5
 6. Beslutning om udnyttelse af option vedr. aptering af etage 4 af Stråleterapienheden i Herning
 7. Godkendelse af høring over udkast til sundhedsberedskabs- og præhospitalplan, Bilag 7
 8. Driftsbudget 2008 for tre selvejende hospicer, Bilag 8
 9. Disponeringsvejledning for politiets alarmcentral, Bilag 9
 10. Redegørelse for udvikling i antal speciallæger 2007 til 2020 i udvalgte specialer, Bilag 10
 11. Indførelse af mammografiscreening med 2-årig implementeringsperiode, Bilag 11
 12. Anbefaling fra Samarbejdsudvalget for almen læger om udløsning af seks nye lægeenheder
 13. Udvidet lænderygudredning, Bilag 13
 14. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland, Bilag 14
 15. Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark, Bilag 15
 16. Orientering om organisatorisk samling af henholdsvis to medicinske afdelinger og to anæstesiologiske afdelinger i Hospitalsenheden Vest
 17. Strategi for psykiatrisk forskning i Region Midtjylland, Bilag 17
 18. Patienterne har ordet - 2. undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2006 - 2007
 19. Orientering om tilrettelæggelsen af indsatsen med henblik på opfyldelse af den udvidede udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien, Bilag 19
 20. Høring af forslag til regional udviklingsplan for Region Midtjylland, Bilag 20
 21. Høring af forslag til råstofplan 2008 for Region Midtjylland, Bilag 21
 22. Vedtagelse af lokal Agenda 21-strategi for Region Midtjylland, Bilag 22
 23. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til megasatsningen Erhverv-sundhed, Bilag 23
 24. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland", Bilag 24
 25. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til demonstrationsprojekt vedrørende brugerdreven innovation som grundlag for udvikling af hjælpemidler, Bilag 25
 26. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til karrierekurser og følgeforskning under projekt Markedsplads for højtuddannede, Bilag 26
 27. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turisme - Resultatkontrakt og procesbevilling 2008, Bilag 27
 28. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø, Bilag 28
 29. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien, Bilag 29
 30. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til gennemførelse af projekt IT som innovativ drivkraft, Bilag 30
 31. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til ”Iværksætterprogram for vækstiværksættere”, Bilag 31
 32. Indstilling fra vækstforum om bevilling til uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplatform, Bilag 32
 33. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken, Bilag 33
 34. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til ”Erhvervsturisme - fokus på energi og miljø og klimatopmødet 2009”, Bilag 34
 35. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt "Udvikling af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder inden for livsstil", Bilag 35
 36. Regnskab og afrapportering fra studietur til Berlin for Udvalget vedrørende den regionale kollektive trafik og infrastruktur, Bilag 36
 37. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter i 2008, Bilag 37
 38. Orientering om ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter i 2007, Bilag 38
 39. Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed, Bilag 39
 40. Udpegning af stedfortræder for medlem af bestyrelsen for Amgros I/S
 41. Udpegning af medlem til bestyrelsen for VIA University College, Bilag 41
 42. Udpegning af tilforordnet til bestyrelsen for Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Bilag 42
 43. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007, Bilag 43
 44. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008, Bilag 44
 45. Restbetaling vedrørende arbejder på Regionsrådssalen
 46. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Retningslinier for afskrivning af uerholdelige fordringer, Bilag 46
 47. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland, Bilag 47Notat til ”Finansiel politik for Region Midtjylland” vedrørende kompetencefordelingen ved leasing og regnskabskrav til leasing, Bilag 47
 48. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol, Bilag 48
 49. Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis, Bilag 49
 50. Åbningsbalancen for Region Midtjylland pr. 1. januar 2007, Bilag 50
 51. Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2008, Bilag 51
 52. Svar fra Kulturministeriet om TV2-stationernes dækningsområder, Bilag 52


Lukket dagsorden

 1. Udbudssag
 2. Vinder af EU-udbud af Den Gennemgående Rådgivning til Det Nye Universitetshospital i Århus
 3. Bloddonoraftale