Se video af mødet

Referat af regionsrådsmødet den 28. marts 2007 (pdf-fil) 

 1. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser
 2. Udbetaling af partistøtte på grundlag af deltagelse i valg til Regionsrådet
 3. Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen 2008, Bilag 3
 4. Forslag til foreløbig indkøbspolitik, Bilag 4
 5. Nedsættelse af midlertidigt udvalg vedrørende indkøbspolitikken, Bilag 5
 6. Nedsættelse af midlertidigt udvalg for Jordforurening, Bilag 6
 7. Oprettelse af sundhedsberedskabs- og præhospitalsudvalg
 8. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland, Bilag 8
 9. Foreløbig EPJ-status i Region Midtjylland, Bilag 9
 10. Forslag til Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland, Bilag 10
 11. Godkendelse af tillægsbevilling til renovering af vagtlægelokaler og akut-modtagelsen på Regionshospitalet Holstebro, Bilag 11
 12. Overenskomstforhandling og praksisplanlægning vedrørende praktiserende speciallæger, Bilag 12
 13. Fordeling af ejerskab til bygninger i Marselisborgcentret samt vedtægter for ejerforening
 14. Driftsoverenskomster og budget for de private specialsygehuse i Region Midtjylland, Bilag 14
 15. Finansieringen af udvidelsen af den plastikkirurgiske funktion på Regions-hospitalet Herning, Bilag 15
 16. Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland Bilag 1616.1.216.216.3
 17. Orientering om ansøgninger om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010, Bilag 17
 18. Betalingsspørgsmålet vedr. tandbehandling i tilknytning til sygehusbehandling, Bilag 18 
 19. Tilpasning af ledelsesstrukturen i Regionspsykiatrien Distrikt Vest, Bilag 19
 20. Orientering om status på Rammeaftale 2008 samt VISO
 21. Opsigelse af driftsoverenskomst med OK-Centret Enghaven
 22. Aktivitetsopgørelser på det sociale område
 23. Godkendelse af projekt "Kend din Region", Bilag 23
 24. Ansøgning fra Midt- og Vestjysk Mediefond om støtte til biografdokumentarfilmen "De Syngende Drenge", Bilag 24 
 25. Politisk organisering af arbejdet med Den regionale udviklingsplan
 26. Sammensætning af bestyrelserne ved privatbanerne
 27. Vedtagelse af tidsplan for udarbejdelse af råstofplan for Region Midtjylland, Bilag 27
 28. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet, Bilag 28 
 29. Godkendelse af forpligtende samarbejder på gymnasieområdet, Bilag 29
 30. Nedsættelse af fordelingsudvalg på gymnasieområdet og udpegning af repræsentanter til fordelingsudvalgene