Regionsrådet har vedtaget følgende gældende regler for spørgetid.

Forud for regionsrådets ordinære, offentlige møde afholdes offentlig spørgetid af ½ times varighed. Bliver der ikke ved det åbne mødes begyndelse tilkendegivet, at der er spørgsmål, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, bortfalder spørgetiden eller den resterende del af denne.

Hvem kan spørge?

Spørgsmål kan stilles af enhver borger over 18 år med bopæl i Region Midtjylland.

Hvad kan du spørge om?

Spørgsmål skal vedrøre regionens forhold og være af almen interesse for regionens borgere.

Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen til det pågældende møde. Spørgsmål, der én gang er besvaret, kan ikke senere stilles i samme eller lignende form.

Hvem svarer?

Spørgsmål besvares af formanden eller af det medlem af regionsrådet, Formanden udpeger til at besvare spørgsmålet på regionsrådets vegne. Formanden afgør, om skriftlige spørgsmål, der er stilet til regionsrådet, efter deres karakter bør besvares administrativt. I så tilfælde udsendes kopi af både spørgsmål og svar til regionsrådets medlemmer og pressen til orientering.

Formanden er ordstyrer under spørgetiden, og opstår der tvivl om forståelsen af reglerne om spørgetid, tilkommer det formanden at fortolke disse.

Hvordan gør du?

Du kan stille mundtligt eller skriftlige spørgsmål.

Mundtlige spørgsmål
Ved mundtlige spørgsmål tages der forbehold for, om spørgsmålet kan besvares på det pågældende møde i regionsrådet. Mundtlige spørgsmål anmeldes til formanden inden mødets start.

Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på 2 minutter. Efter besvarelsen af spørgsmålet gives mulighed for kort replik og duplik samt korte udtalelser fra de øvrige medlemmer af regionsrådet.

Skriftlige spørgsmål
Skriftlige spørgsmål indsendes til regionsrådet for Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg eller på mail.
Skriftlige spørgsmål kan normalt forventes besvaret i det førstkommende møde i regionsrådet, såfremt de er regionsrådet i hænde senest 8 dage før mødet i regionsrådet. Efter besvarelsen af spørgsmålet gives mulighed for replik og duplik samt korte udtalelser fra de øvrige medlemmer af regionsrådet. Formandens besvarelse af det skriftlige spørgsmål vil blive fremsendt til spørgeren efter mødet i regionsrådet, med kopi til regionsrådets medlemmer.