Regionsrådet har nedsat fem stående udvalg. Disse udvalg vedtager en forretningsorden for deres virksomhed og udpeger formænd og næstformænd. De stående udvalg indstiller til forretningsudvalget i sager, der vedrører deres område.

De stående udvalg har bl.a. til opgave løbende at følge op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres indenfor udvalgets områder, at inddrage og sørge for dialog med relevante interessenter i udvalgsbehandlinger, herunder fx borgere, patienter eller eksperter, at repræsentere regionen i forbindelse med dialog med eksterne parter, herunder offentlige myndigheder, at besvare henvendelser fra borgere, at gennemføre høringer, at følge op på anbefalinger fra midlertidige udvalg, som har beskæftiget sig med udvalgets sagsområder, at bidrage til arbejdet med regionens forbedringsdagsorden, at kommunikere om udvalgets arbejde og beslutninger.

 • Hospitalsudvalget
  Udvalget har 11 medlemmer og beskæftiger sig med sundhedsområdet, herunder hospitalsområdet og det præhospitale område.

 • Psykiatri- og socialudvalget
  Udvalget har 9 medlemmer og beskæftiger sig med den regionale psykiatri og det regionale socialområde.

 • Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg
  Udvalget har 9 medlemmer og beskæftiger sig med vilkårene for bæredygtig drift og udvikling af hospitaler og institutioner gennem fokus på regionens bygninger, udstyr og anvendelse af teknologi.

 • Udvalg for nære sundhedstilbud
  Udvalget har 9 medlemmer og beskæftiger sig med det tværsektorielle sundhedssamarbejde, herunder sundhedsaftalen med kommunerne og praksisområdet.

 • Udvalg for regional udvikling
  Udvalget har 9 medlemmer og beskæftiger sig med regional udvikling, herunder regional udviklingsstrategi, kultur, klima og bæredygtighed, infrastruktur, uddannelse, regional kollektiv trafik og internationalt samarbejde samt med regionens opgaver på miljø-, jordforurenings- og råstofområdet.


Læs Forretningsorden for stående udvalg 2022-2025.


Arkiv
Læs om tidligere udvalg