Forretningsudvalget
Alle sager til regionsrådet skal som udgangspunkt først behandles i forretningsudvalget. I forretningsudvalget sidder 17 medlemmer fra regionsrådet.

Stående udvalg
De stående udvalg følger udviklingen inden for regionens hovedområder og består af udpegede repræsentanter fra regionsrådet.

Særlige udvalg
Regionsrådet nedsætter løbende særlige udvalg, der skal belyse et udvalgt område.

Mødefora med borgere, patientforeninger m.v.

De regionale dialogfora
Regionsrådet har nedsat to regionale dialogfora, der skal bidrage til at styrke opgavevaretagelsen i Psykiatrien og Socialområdet i Region Midtjylland til gavn for de borgere, der benytter tilbud herfra.

De regionale dialogfora erstatter de regionale kontaktfora

Patientinddragelsesudvalget 
Udvalget skal bidrage til at styrke brugerperspektivet på
sundhedsvæsenet med særligt fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og samarbejdet mellem hospitalerne, praksissektoren og kommunerne.

Udsatterådet
Region Midtjylland har nedsat et udsatteråd for Region Midtjylland, der har til formål at give udsatte borgere i Region Midtjylland et talerør.

Samarbejdsudvalg med almen praksis m.v.

Sundhedssamarbejdsudvalget
I Sundhedssamarbejdsudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen for at fremme positiv dialog mellem sektorerne, så der sikres god sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Sundhedssamarbejdsudvalget er etableret pr. 1. juli 2022 og erstatter Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.

Sundhedsklynger
I sundhedsklyngerne samarbejder regionsrådet, de lokale kommuner og praktiserende læger om indsatsen på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Samarbejdsudvalg for primærsektoren
De regionale samarbejdsudvalg behandler klager, træffer beslutninger om placering af nye klinikker/flytninger, lokale aftaler m.v.

Mødefora med kommunerne

Kontaktudvalget
Kontaktudvalget er centrum for det politiske samarbejde, der foregår imellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Udvalget drøfter de områder, hvor region og kommuner løser opgaver i fællesskab.

Vækstforum
Vækstforum blev nedlagt pr. 1. januar 2019, men beskæftigede sig med regional vækst og udvikling og bestod af repræsentanter fra kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt regionen.