Referat
til
mødet i Kontaktforum, Handicapområdet
den 30. september 2013 kl. 11:00
i mødelokale F9, 1. sal, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard og Niels Callesøe, der havde meldt afbud.

 

Alice Sørensen deltog ikke i behandlingen af punkt 1, 2 og 3.

 

Punkt 4 blev behandlet efter punkt 1.

 

Mødet startede kl. 11.00 og blev hævet kl. 12.00.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 10. juni 2013 i det regionale kontaktforum på handicapområdet.

Det indstilles,

at referatet godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 10. juni 2013 i det regionale kontaktforum på handicapområdet.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard, Niels Callesøe og Alice Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

2. Mødeplan for 2014

Resume

Godkendelse af mødeplan for 2014 for det regionale kontaktforum på handicapområdet.

Det indstilles,

at mødeplanen for 2014 for det regionale kontaktforum på handicapområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes fire ordinære møder i handicapforum i 2014 samt et fællesmøde med områdelederne på det specialiserede socialområde.

 

Det foreslås, at de ordinære møder afholdes således:

 

 • mandag den 3. februar 2014 kl. 13-16,

 • mandag den 16. juni 2014 kl. 13-16,

 • mandag den 6. oktober 2014 kl. 13 - 16 og

 • mandag den 1. december 2014 kl. 11-13.

 

Fællesmødet med de ni områdeledere på socialområdet aftales primo 2014, når der er nedsat et nyt handicapforum.

Beslutning

Mødeplanen for 2014 blev taget til efterretning, idet det nye handicapforum på det første møde får mulighed for at drøfte mødeplanen igen.

 

Der er således foreløbigt aftalt følgende møder i handicapforum i 2014:

 

 • Mandag den 3. februar 2014 kl. 13 – 16,

 • Mandag den 16. juni 2014 kl. 13 – 16,

 • Mandag den 6. oktober 2014 kl. 13 – 16, og

 • Mandag den 1. december 2014 kl. 13 – 16.

Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard, Niels Callesøe og Alice Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

3. Orientering om nedsættelse af nyt handicapforum pr. 1. januar 2014

Resume

Der orienteres om administrationens overvejelser om proces og tidsplan for nedsættelse af nyt handicapforum pr. 1. januar 2014.

Det indstilles,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der skal nedsættes et nyt regionalt kontaktforum på handicapområdet fra 1. januar 2014, da funktionsperioden for dette fora følger regionsrådets valgperiode. Udpegningen af medlemmer til handicapforumforum foretages af regionsrådet.

 

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet vedlagte notat om nedsættelse af det nye regionale kontaktforum på handicapområdet for perioden 2014–2017.

 

I notatet beskrives en procedure og tidsplan for nedsættelsen af det nye psykiatriforum samt de kriterier, administrationen vil anvende i forbindelse med indstillingen af medlemmer fra bruger- og pårørendeorganisationer til regionsrådet.

 

Der fremgår følgende af vedtægterne for handicapforum om udpegning af medlemmer til foraet:

 

"Det regionale kontaktforum på handicapområdet består af ni medlemmer, der udpeges af regionsrådet på følgende måde:

 

Regionsrådet udpeger tre medlemmer fra regionsrådet.

 

Regionsrådet udpeger fire medlemmer og fire suppleanter, som repræsenterer handicapområdet bredt efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 

Regionsrådet udpeger endvidere to medlemmer og to suppleanter efter indstilling fra et bredt udvalg af bruger- og pårørendeorganisationer.

 

Regionssekretariatet anmoder i den forbindelse en bred kreds af bruger- og pårørendeorganisationer, som er repræsenteret i regionen og som dækker handicapområdet, om at indstille medlemmer og suppleanter. På baggrund heraf indstiller Regionssekretariatet to medlemmer og to suppleanter til regionsrådet til udpegning." 

 

På mødet vil der blive orienteret om administrationens overvejelser vedrørende blandt andet proces og tidsplan for nedsættelse af nyt handicapforum pr. 1. januar 2014.

Beslutning

Da udpegningsperioden for handicapforum følger regionsrådets valgperiode, skal der nedsættes et nyt handicapforum pr. 1. januar 2014.

 

Bob Nielsen orienterede kort om processen og tidsplanen for indstilling af medlemmer til det nye handicapforum fra Danske Handicaporganisationer og øvrige relevante bruger- og pårørendeforeninger.

 

Orienteringen blev taget til orientering.

 

Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard, Niels Callesøe og Alice Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

4. Høring vedrørende udkast til ny Social Strategi

Resume

Det regionale kontaktforum på handicapområdet har modtaget udkast til ny Social Strategi for Region Midtjyllands social- og specialundervisningsområde til høring.

Det indstilles,

at det regionale kontaktforum på handicapområdet formulerer et høringssvar.

Sagsfremstilling

Det regionale kontaktforum på handicapområdet har modtaget udkast til ny Social Strategi for Region Midtjyllands social- og specialundervisningsområde til høring.

 

Der vedlægges høringsskrivelse og udkast til ny Social Strategi for Region Midtjyllands social- og specialundervisningsområde til høring.

 

Der vedlægges endvidere en oversigt over de allerede modtagne høringssvar. De modtagne høringssvar kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside under fanebladet: Psykiatri og Social/Planer og Aftaler/Social Strategi/Høringssvar

 

Tidsfristen for indsendelse af høringssvar var den 2. september 2013, men det er aftalt, at handicapforum kan aflevere et høringssvar i umiddelbar forlængelse af forummets møde den 30. september 2013. På den baggrund vil administrationen medbringe et udkast til høringssvar til mødet.

Beslutning

Helle Odde Poulsen holdt indledningsvist et oplæg om hovedpunkterne i udkastet til ny Social Strategi.

 

Handicapforum drøftede udkastet til ny Social Strategi, herunder problemer omkring afspecialisering af de sociale tilbud, og formulerede et høringssvar. Høringssvaret vedlægges.

 

Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard og Niels Callesøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

5. Orientering om samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Region Midtjylland

Resume

Randers Kommune og Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Region Midtjylland om tilbudsviften på det sociale område.

 

Samarbejdsaftalen indebærer et styrket samarbejde mellem partnerne samt en delvis udmøntning af Randers kommunes beslutning om at overtage de regionalt drevne sociale tilbud beliggende i kommunen.

Det indstilles,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Randers kommunes budget 2013 traf Randers Byråd beslutning om at overtage alle regionale sociale tilbud beliggende i kommunen pr. 1. januar 2014.

 

Randers Kommune og Region Midtjylland har efterfølgende forhandlet og opnået enighed om en alternativ løsning. Denne indebærer, at Region Midtjylland fortsat skal drive visse tilbud i Randers Kommune, samt at den besparelse, som Randers Kommune ønskede at opnå ved at overtage tilbuddene i stedet, opnås gennem et styrket samarbejde mellem parterne.

 

På den baggrund er der indgået en samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Region Midtjylland for perioden 2014-2017.

 

Overdragelse af regionale tilbud

Samarbejdsaftalen indebærer, at driften af følgende specialiserede sociale tilbud pr. 1. januar 2014 overgår til Randers Kommune:

 

 • Mellerup Skolehjem

 • Boligerne Lene Bredahlsgade

 • Institut for Kommunikation og Handicap, afdeling Randers (tidligere Børn og Unge Rehabilitering).

 

Mellerup Skolehjem er et specialpædagogisk og behandlingsmæssigt døgntilbud til børn og unge i alderen 7 til 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I tilknytning til døgntilbuddet er der etableret intern skole.

 

Boligerne Lene Bredahlsgade er et botilbud målrettet voksne borgere med fysiske handicap og hjerneskade. Tilbuddet består af 24 selvstændige lejemål. Lejlighederne er etablerede som almene boliger. I tilknytning Boligerne Lene Bredahlsgade er etableret et dagtilbud.

 

Institut for Kommunikation og Handicap, afdeling Randers tilbyder rådgivning, vejledning og behandling til familier med børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med overtagelsen af afdelingen overtager Randers Kommune også de brugere fra Randers Kommune, der modtager bistand fra afdelingen.

 

Tilbud i Randers Kommune der fortsat er regionalt drevne

Samarbejdsaftalen indebærer, at følgende specialiserede sociale tilbud beliggende i Randers Kommune fortsat drives af Region Midtjylland:

 

 • Granbakkens afdeling Askegården

 • Boligerne Svalevej, og herunder afdeling Himmelbovej

 • Hinnerup Kollegiets afdelinger beliggende i Randers Kommune.

 

Enigheden om fortsat regional drift af disse tilbud er funderet i faglige hensyn. De tre regionale tilbud dækker behov i hele Region Midtjylland, og de har en sådan karakter, at der er faglige og økonomiske gevinster ved, at de fortsat er forankret i den regionale tilbudsportefølje.

 

Granbakkens afdeling Askegården er et døgntilbud til voksne med varigt nedsat psykisk funktionsevne, ADHD samt personer, der har psykosociale og psykiatriske problemstillinger, ofte med udadreagerende adfærd. Askegården modtager personer, der har dom vedrørende tilsyn eller anbringelse

 

Boligerne Svalevej og herunder afdeling Himmelbovej. Boligerne Svalevej er et døgn-/dagtilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Afdeling Himmelbovej er et døgntilbud til voksne med fysisk handicap og/eller erhvervet hjerneskade.

 

Hinnerup Kollegiets afdelinger beliggende i Randers Kommune består af otte aktiviteter vedrørende dagaktiviteter og støtte til personer i egne boliger inden for Hinnerup Kollegiets overordnede målgruppe, som er voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

 

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at parterne er enige om, at Randers Kommune pr 1. januar 2014 etablerer et tilbud med lignende målgruppe som det regionalt drevne Hinnerup Kollegiet. Randers Kommune vil som konsekvens heraf hjemtage egne borgere til dette i et tæt samarbejde med Hinnerup Kollegiet.

  

Styrkelse af samarbejdet mellem Randers Kommune og Region Midtjylland

Samarbejdsaftalen indeholder endvidere 10 konkrete områder, hvor samarbejdet mellem Randers Kommunes og Region Midtjyllands tilbud inden for det specialiserede socialområde styrkes yderligere samt sikrer omkostningseffektive løsninger, herunder at den af Randers Byråds vedtagne besparelse opnås.

 

De 10 områder omfatter blandt andet reduktion af dobbelttilbud, bedre matchning i forhold til borgernes behov, driftsoptimering af regionale tilbud, fælles uddannelsesforløb og styrkelse af koordineringen af indsatsen i forhold til personer med erhvervet hjerneskade, fortsat samarbejde om den selvejende institution Metodecentret, samarbejde om udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi.

Beslutning

Handicapforum blev orienteret om samarbejdsaftalen mellem Randers Kommune og Region Midtjylland om tilbudsviften på det sociale område.

 

Orienteringen blev taget til orientering.

 

Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard og Niels Callesøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

6. Orientering om socialtilsyn

Resume

1. januar 2014 træder lov om socialtilsyn i kraft. Loven indebærer, at alle sociale døgntilbud drevet af Region Midtjylland skal være godkendte med udgangspunkt i en kvalitetsmodel senest 1. januar 2016.

 

Fra 1. januar 2014 overtager Socialtilsyn Midt beliggende i Silkeborg Kommune det driftsorienterede tilsyn med alle sociale tilbud drevet af Region Midtjylland. Region Midtjylland vil derfor ikke have nogen selvstændig tilsynsforpligtelse på det sociale område.

Det indstilles,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

1. januar 2014 træder lov om socialtilsyn i kraft. Loven indebærer, at alle sociale døgntilbud drevet af Region Midtjylland skal være godkendte med udgangspunkt i en kvalitetsmodel senest 1. januar 2016, idet der med reformen ønskes et bedre og mere ensartet grundlag for at vurdere kvaliteten i indsatsen over for borgerne i tilbuddene. Der skal således alene opstilles krav til processer i det omfang, det har betydning for borgerne.

 

Det vil være en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Tilbuddenes kvalitet skal vurderes inden for syv temaer, der både er rettet mod indsats og ydelse til borgeren samt mod organisation og ledelse. De syv temaer er:

 

1) uddannelse og beskæftigelse,

2) selvstændighed og relationer,

3) målgrupper, metoder og resultater,

4) organisation og ledelse,

5) kompetencer,

6) økonomi og

7) fysiske rammer.

 

Der bliver tale om en model, som skal anvendes i vurderingen af alle tilbud omfattet af loven. Modellen vil indebære, at de aspekter af kvalitet, som er gengivet i temaerne oven for, vil blive brudt ned i kriterier. Kriterierne vil være normative i den forstand, at de angiver, hvornår der kan siges at være kvalitet i et tilbud.

 

Kriterierne vil blive nedbrudt i indikatorer. Indikatorerne er en kvantitativ eller kvalitativ variabel. Den indeholder dermed ikke en værdi i sig selv. Indikatorerne fortæller, hvorvidt et kriterium er opfyldt.

 

Et eksempel på et kriterium inden for temaet ”organisation og ledelse” kan være, at tilbuddets ledelse sikrer en fortløbende faglig udvikling i tilbuddet. Et eksempel på en indikator for dette kriterium kan være, at tilbuddet benytter ekstern supervision.

 

Det forventes, at der for regionens sociale tilbud vil blive tale om ca. 40 indikatorer. Indikatorerne vil have stor fokus på effekt og resultater. Resultater kan f.eks. handle om tilbuddets resultater i forhold til f.eks. borgerens beskæftigelse, aktiviteter eller sociale relationer.

 

Resultaterne af kvalitetsmodellen vil være en del af det samlede billede, når et socialt tilbud skal godkendes eller føres tilsyn med. Det vil sige, at en bestemt score ikke vil udløse f.eks. et skærpet tilsyn eller en ikke-godkendelse. Dette vil afhænge af en all-round vurdering. Der vil således også fremover være et stort skøn forbundet med tilsyn.

 

Med lov om socialtilsyn indføres således godkendelseskrav til alle sociale døgntilbud drevet af kommuner og regioner, hvilket der generelt ikke har været tidligere og fra 1. januar 2016 må kommuner ikke anvende sociale tilbud som er omfattet af socialtilsyn, men som ikke er godkendte.

 

Med lov om socialtilsyn etableres på det sociale område en whistleblower-funktion. Hvert af de fem socialtilsyn skal oprette en e-postadresse og et telefonnummer, hvor ansatte, beboere, pårørende og andre kan henvende sig anonymt om et tilbud. Socialtilsynet skal orientere ansatte og beboerne om muligheden for anonyme henvendelser.

 

Socialtilsynet må ikke oplyse tilbuddet eller andre om, at de har modtaget sådanne henvendelser.

 

Fra 1. januar 2104 overtager Socialtilsyn Midt beliggende i Silkeborg Kommune det driftsorienterede tilsyn med alle sociale tilbud drevet af Region Midtjylland. Region Midtjylland vil derfor ikke have nogen selvstændig tilsynsforpligtelse på det sociale område.

 

Når der tages udgangspunkt i, at socialtilsyn skal aflægge minimum et tilsynsbesøg årligt på fysisk/geografiske adskilte afdelinger, vil det sociale område i Region Midtjylland skulle modtage ca. 80 tilsynsbesøg årligt (til sammenligning modtog de i 2012 51 tilsynsbesøg).

 

Med lov om socialtilsyn styrkes sammenhængen mellem det driftsorienterede tilsyn og det personrettede tilsyn, idet socialtilsyn kan indhente oplysninger hos de kommuner, der anvender et tilbud. Kommunerne, der har det personrettede tilsyn i forhold til borgeren får en forpligtelse til at rette henvendelse til det socialtilsyn som har det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, såfremt kommunen får oplysninger om bekymrende forhold i tilbuddet.

 

Hvis socialtilsynet finder bekymrende forhold i et tilbud, har socialtilsynet pligt til at orientere de kommuner, der har borgere i tilbuddet, herom.

 

Socialtilsyn skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn når forholdene på et tilbud tilsiger dette. Beslutning om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen.

 

Ved skærpet tilsyn skal socialtilsyn udstede påbud. Overholdelse af denne kan gøres til betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet skal fastsætte en frist for et påbuds overholdelse.

 

Socialtilsyn tillægges på en lang række områder vidtrækkende kompetencer, som normalt er tillagt en driftsherre. I den yderste konsekvens om tilbuddet kan anvendes eller ej. Det gælder budget og dets anvendelse, personalesammensætning, efteruddannelse og den behandlingsmæssige indsats og mål herfor.

 

Alle afgørelser truffet af socialtilsyn kan påklages til det sociale nævn. Klager har ikke opsættende virkning.

 

Socialtilsyn Midt har ønsket en dialog med relevante kommuner og regionen om det fremtidige socialtilsyn. Administrationen har derfor holdt møde med Socialtilsyn den 4. september 2013.

Socialtilsyn Midt udarbejder sammen med de øvrige fire socialtilsyn oplæg til fælles tilsynspolitik, der forventes at indeholde fem elementer:

 

 • Socialtilsynene som myndighed. Socialtilsynene træffer afgørelse om bl.a. skærpet tilsyn.

 • Kvalitet. Socialtilsynene skal sikre, at kvaliteten af de godkendte tilbud er i orden.

 • Udvikling. Socialtilsynene vil, i den udstrækning tilbuddene og driftsherren ønsker det, indgå i dialog om udvikling af tilbud.

 • Dialog. Når socialtilsynene overvejer beslutning om skærpet tilsyn indledes dialog med tilbud og driftsherre om, hvordan et sådant evt. kan undgås, og hvis der besluttes skærpet tilsyn dialog om, hvordan om påbuddene i den forbindelse kan imødekommes.

 • Information. Møder med brugerorganisationer m.v. Tilbud om en årlig tilbagemelding til driftsherre om socialtilsynets vurdering af tilbuddene.

 

Konstitueret socialchef Helle Odde Poulsen vil på mødet orientere nærmere om socialtilsyn.

Beslutning

Helle Odde Poulsen orienterede om, at bekendtgørelsen om det nye sociale tilsyn ikke er udsendt endnu.

 

Sagen blev udsat til næste møde i handicapforum.

 

Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard og Niels Callesøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

7. Orientering om tildeling af satspuljemidler til de sikrede institutioner i Region Midtjylland

Resume

Region Midtjylland er tildelt satspuljemidler til fortsat at tilbyde unge med misbrugsproblemer et forbehandlingsprogram. Satspuljemidlerne er tildelt til de sikrede institutioner Grenen og Koglen til anvendelse i perioden 2013-2015.

Det indstilles,

at orienteringen tages til orientering,

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget tilsagn fra Social- og Integrationsministeriet om tildeling af satspuljemidler til fortsat at tilbyde unge med misbrugsproblemer et forbehandlingsprogram. De sikrede institutioner har modtaget henholdsvis 1,25 mio. kr. til Grenen og 0,83 mio. kr. til Koglen. Midlerne skal benyttes i perioden 2013-2015.

 

Satspuljemidlerne benyttes til at forankre en eksisterende teamstruktur på de sikrede institutioner bestående af blandt andet projektleder, forbehandlingskonsulenter, socialrådgivere med flere. Formålet med teamstrukturen er at opbygge relevante samarbejds- og netværksstrukturer, samt gennemføre et egentlig forbehandlingsforløb med de unge. Et særligt indsatsområde er brobygningen til den kommunale misbrugsbehandling. Brobygningen til kommunen skal sikre, at unge med misbrugsproblemer indgår i et egentligt misbrugsbehandlingsforløb, efter udskrivning fra den sikrede institution.

 

Formål og erfaringer med forbehandling af misbrug

Det overordnede formål med satspuljeprojektet er at motivere den unge med misbrugsproblemer til at modtage en egentlig misbrugsbehandling efter endt ophold på den sikrede institution. Samtidig er målet at forebygge, at de unge vender tilbage til kriminalitet.

 

Et forbehandlingsforløb på de sikrede institutioner består konkret af en række motiverende samtaler med de unge. Der arbejdes ud fra en kognitiv tilgang med henblik på at styrke den unges kompetencer, færdigheder og følelse af personlig mestring.

 

Socialstyrelsen har udarbejdet en erfaringsopsamling på indsatsen på de sikrede institutioner i satspuljeperioden 2010-2012. Her viser det sig, at ca. 40 % af alle anbragte unge starter i et forbehandlingsforløb og næsten 3/4 af disse unge gennemfører det fulde forløb.

 

Der kan læses mere om erfaringerne med projektet på Socialstyrelsens hjemmeside:

 

http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/ungemedmisbrug/udvikling/misbrugsbehandling-til-unge-anbragt-paa-sikrede-institutioner

Beslutning

Region Midtjylland har modtaget satspuljemidler til fortsat at tilbyde unge med misbrugsproblemer et forbehandlingsprogram på de sikrede institutioner Grenen og Koglen.

 

Handicapforum udtrykte tilfredshed med, at dette tilbud således kan fortsætte i perioden 2013-2015.

 

Orienteringen blev taget til orientering.

 

Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard og Niels Callesøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

8. Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

 

Birgit Hagen, Jens Holst, Henrik Fjeldgaard og Niels Callesøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen