Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 22. januar 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 13.40.


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Lægesituationen indenfor psykiatrien, Distrikt Vest

Der blev omdelt et notat, der redegør for den øjeblikkelige situation.

 

Arbejdsforholdene på Århus Universitetshospital, Risskov

Den seneste korrespondance med FOA samt en henvendelse fra personalet på afdeling R blev omdelt.

 

Møde med Århus Kommune 23. januar 2008 vedrørende det sociale område

Formanden orienterede om det kommende møde.

 

Udsendelse af invitation til undersøgelse for brystkræft

Det aftaltes, at Forretningsudvalget på det kommende møde får forelagt en sagsfremstilling herom.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-8-07

2. Hjemtransport af afdøde

Resume

To regionsrådsmedlemmer har anmodet om, at Regionsrådets tidligere beslutning om ikke at yde refusion af udgiften til hjemtransport af afdøde fra sygehus, genbehandles. Regionsrådet har på den baggrund bedt administrationen om at belyse forholdene i sagen nærmere, herunder de faktiske forhold og den sociale lovgivning, inden en ny politisk drøftelse.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

På baggrund af indstilling fra Forretningsudvalgets møde den 23. oktober 2007 besluttede Regionsrådet på mødet den 24. oktober 2007 at anmode administrationen om en nærmere belysning af forholdene vedrørende hjemtransport af afdøde, herunder omfanget samt om den sociale lovgivning dækker det.

 

Sagen blev drøftet i Forretningsudvalget på baggrund af en henvendelse fra to regionsrådsmedlemmer. Det hedder i henvendelsen: "Hvis en patient, som af et regionssygehus/en læge i regionen sendes til behandling på et sygehus, fordi behandling kun kan foregå på dette sygehus, dør, bør denne patient kunne transporteres hjem fra sygehus på det offentliges regning. Den pågældende patient har som sådan ikke haft noget valg."

 

På Forretningsudvalgets møde den 4. december 2007 blev sagen udsat med henblik på en yderligere belysning af det mulige omfang.

 

Hidtidig praksis

I amternes tid var praksis på området forskellig. I det tidligere Ringkjøbing Amt var praksis, at amtet betalte hjemtransporten i de tilfælde, hvor det havde været nødvendigt at visitere patienten til et udenamtssygehus af behandlingsmæssige årsager. Bedemanden kunne rette henvendelse til amtet og få refunderet udgiften til hjemtransport. I de øvrige amter, der nu indgår i Region Midtjylland var praksis, at der ikke blev ydet refusion. Her afholdtes udgiften af boet.

 

Med henblik på fælles praksis for Region Midtjylland besluttede Regionsrådet på mødet den 27. februar 2007, at der skulle ske en harmonisering, således at der ikke ydes refusion.

 

Lovgivning

Jf. vejledende udtalelse i 1995 fra Sundhedsministeriet gælder sundhedslovens bestemmelser ikke for døde personer. Daværende Sundhedsminister Carsten Koch fremførte i et svar i Folketinget af 8. juni 1999, at "udgifter i forbindelse med hjemtransport af afdøde påhviler boet efter afdøde som en del af begravelsesomkostningerne", og ellers er der "mulighed for at søge kommunen om hjælp til dækning af udgiften efter den sociale lovgivning". Ministeriet har i februar 2007 oplyst, at reguleringen betragtes som 'minimumsregler'.  Og ovennævnte fortolkning er bekræftet af Sundhedsministeriet, som fortfarende gældende.

 

Vedrørende eventuel kommunal refusion kan der efter kontakt med udvalgte kommuner i februar 2007 konkluderes, at en sådan refusion i givet fald behandles efter reglerne om begravelseshjælp, hvor den afdødes/ansøgers økonomi vurderes.

 

Omfang

For så vidt angår den omtalte praksis i det tidligere Ringkjøbing Amt, er der indhentet oplysninger fra den medarbejder, der senest administrerede ordningen. Ordningen baserede sig på og var afledt af en ældre sundhedsudvalgsbeslutning, og blev i praksis administreret af denne medarbejder i sundhedsforvaltningen. Den pågældende har oplyst, at der skulle være tale om en sygehusvisiteret patient fra et sygehus i amtet til et udenamtsligt sygehus, hvor den pågældende så var afgået ved døden. Typisk var der tale om lands- eller landsdelsfunktioner; men ikke altid. Ofte var der tale om et sygehus i Århus; men ikke altid. Det var endvidere op til bedemændene at ansøge om refusion af udgiften. I praksis skete der normalt dét, at en bedemand ringede til den pågældende medarbejder vedrørende en hjemtransport af afdød, hvorefter der blev truffet en beslutning om ja/nej til refusion fra sag til sag. Den pågældende oplyser, at der næppe kan være tvivl om, at bedemændene ikke altid fik søgt refusion, selv om det ville kunne være opnået. Det oplyses, at der blev bevilget refusion i 2-3 tilfælde pr. måned. Den skønnede årlige udgift lå i størrelsesordenen ca. 70.000-75.000 kr. Der var ikke et selvstændigt budget til formålet.

 

Hvis forudsætningerne, administrationen og bedemændenes ageren i det tidligere Ringkjøbing Amt kunne lægges til grund for en teknisk fremskrivning til et skøn for Region Midtjylland, ville den samlede årlige udgift måske være i størrelsesordenen ca. 200.000-250.000 kr. (Kun relativt få borgere i det tidligere Århus Amt blev visiteret udenamts).

 

Såfremt der besluttes en refusionsordning for Region Midtjylland, skal kriterierne imidlertid være præcise og alment kendte. Det drejer sig således bl.a. om, at fastslå:

- målgruppen

- hvilke kriterier skal gælde ved hjemtransport af en afdød fra hospital

     - til nærmeste hospital,

     - til kapel (eller andet steds),

- hvilke hospitaler betaler man for hjemtransport fra

     - kun fra lands- og landsdelssygehus, 

     - fra hospitaler med over 50 km. afstand,

     - eller en helt tredje afgrænsning,

etc. 

 

Der er indhentet oplysninger om antallet af afdøde borgere med bopæl i Region Midtjylland, som er døde på hospital og hospice i Danmark i de første 6 måneder af 2007. Der er tale om såkaldte afsluttede (patient-) forløb, hvor personen har været indlagt inden dødens indtræden. For at anskueliggøre det forventede årlige omfang, er tallene mekanisk fremskrevet til forventede helårstal. Der skelnes mellem dødsfald på hospitaler og hospice i Region Midtjylland og hospitaler og hospice i det øvrige Danmark. Udvælgelse af forløb, hvor der f.eks. er sket viderevisitation fra én hospitalsafdeling til en anden - herunder mellem hospitaler i Region Midtjylland, hvor den pågældende efterfølgende er død, vil kræve analyse af de enkelte patientforløb.

 

Det samlede antal afdøde på hospital og hospice i 2007 jf. ovenstående kriterier er 4.808 heraf 244 på hospice. På hospitaler og hospice uden for Region Midtjylland er tallene henholdsvis 188 og 44. Af disse i alt 232 dødsfald kan de 176 henføres til hospitaler eller hospice i Region Syddanmark, heraf de 142 på hospital eller hospice i Vejle.

 

Omkostninger ved hjemtransport af afdøde vil variere efter de besluttede kriterier og dermed antallet af transporter samt i forhold til bedemændenes takster og takststrukturer. For nærværende gøres den kalkulatoriske forudsætning, at den gennemsnitlige udgift per hjemtransport er 2.500 kr. Ved 232 hjemtransporter vil den årlige udgift således blive 580.000 kr. Ved hjemtransport af alle 4.808 afdøde vil den årlige udgift være ca. 12 mio. kr.

 

En refusionsordning vil belaste regionens budget og vil skulle tilvejebringes ved en budgetmæssig omprioritering.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at den tidligere beslutning i sagen fastholdes, idet det samtidig skal overvejes, om man via Danske Regioner kan få en præcisering af reglerne.

Ulla Fasting, Tove Videbæk og Birgit Jonassen tog forbehold, da de finder, at Regionsrådet bør overveje en model for regional finansiering i bestemte situationer.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-140-06-V

3. Anbefaling fra Danske Regioner om at bevilge midler til Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Resume

Danske Regioner anbefaler Regionsrådet at medvirke til at bevilge Dansk Selskab for Patientsikkerhed følgende beløb:

 

 1. 2 mio. kr. i 2008 fordelt efter bloktilskudsnøglen. For Region Midtjylland betyder det en bevilling i 2008 på 424.197,64 kr. 

 2. 3 mio.kr. årligt i årene 2009-2011 ligeledes fordelt efter bloktilskudsnøglen. Heraf går 1 mio. til at sikre driften, og 2. mio. kr. går til projekter. For Region Midtjylland betyder det en årlig bevilling på 636.296,46 kr.

 

Hertil kommer, at Danske Regioner har besluttet at bevilge 1 mio. kr. af formuen til Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2008.

 

Begrundelsen for ovenstående er, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som bl.a. varetager aktiviteter omkring "Lov om patientsikkerhed", efter strukturreformen ikke længere får tilskud fra Amtsrådsforeningen og H:S.

 

Dertil kommer at "Lov om patientsikkerhed" udvides væsentligt i 2008.

Direktionen indstiller,

at Dansk Selskab for Patientsikkerhed bevilges det anbefalede beløb i 2008,

 

at finansieringen i 2008 sker fra provenuet fra salget af KommuneForsikringsaktier,

 

at bevillingen i 2009-2011 drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009,

 

at Dansk Selskab for Patientsikkerhed anmodes om at komme med en nærmere beskrivelse af baggrunden for stigningen i udgifterne, og

 

at der efter beslutningen i Forretningsudvalget gives et foreløbigt svar til Danske Regioner med forbehold for Regionsrådets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Undersøgelser viser, at op imod hvert tiende dødsfald på hospitalerne kan forebygges, hvilket er baggrunden for, at Amtsrådsforeningen og H:S i 2001 sammen med en lang række interessenter på sundhedsområdet stiftede Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Selskabet har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med implementeringen af "Lov om patientsikkerhed". 

 

Denne lovgivning udvides i løbet af 2008, så praksissektoren, apotekerne og kommunerne fremover skal rapportere utilsigtede hændelser, ligesom patienter og pårørende tilbydes mulighed for at rapportere deres oplevelser. Hidtil har det kun været hospitalerne, der havde pligt til at indberette utilsigtede hændelser. Den øgede indberetning fra en bredere kreds vil betyde, regionerne får en større opgave med at uddrage læring og iværksætte tiltag, der forebygger patientskader. I den forbindelse vil Selskabet tage initiativer, der understøtter regionernes arbejde.

 

Økonomiske betingelser:

Hidtil har Amtsrådsforeningen og H:S betalt i alt 1 mio. kr. årligt til Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Denne finansiering er bortfaldet med strukturreformen.

 

Danske Regioner har på den baggrund besluttet:

 1. At foreningen bevilger 1 mio. kr. af formuen til Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2008.

 2. At anbefale regionerne, at de i 2008 bevilger 2 mio. kr. til Selskabet fordelt efter bloktilskudsnøglen. For Region Midtjylland betyder det en udgift i 2008 på 424.197,64 kr.

 3. At anbefale regionerne, at de i årene 2009-2011 bevilliger 3 mio. kr. årligt, ligeledes fordelt efter bloktilskudsnøglen. Heraf går 1 mio. kr. til at sikre driften, og 2. mio. kr. går til projekter. For Region Midtjylland betyder det en årlig udgift på 636.296,46 kr.

Hvis Dansk Selskab for Patientsikkerhed får bevilget disse midler, er der tale om en væsentlig forøgelse af den hidtidige bevilling. Det er administrationens opfattelse, at det er vigtigt, at der sker en grundig prioritering af midlerne med vægt på de dokumenterede behov i klinikken.

 

Finansiering:

Det foreslås, at udgifterne i 2008 i givet fald finansieres over provenuet fra salget af KommuneForsikringsaktier. Udgifterne til bevillingen for 2009 -2011 foreslås drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009.

 

Det skal bemærkes, at Forretningsudvalget til Regionsrådsmødet den 16. januar har indstillet, at det overvejes, at provenuet fra salget af KommuneForsikringsaktierne bruges til etablering af en fond til f.eks. kultur- og uddannelsesmæssige formål. Midlerne i en eventuel fond vil blive reduceret med det bevilgede beløb til Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

 

 

Oversigt over: "Fordeling af regionernes bevilling til Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2008-2011 efter bloktilskudsnøglen" er vedlagt.

 

Danske Regioner anmoder regionerne om en tilbagemelding senest den 1. februar 2008.

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Dansk Selskab for Patientsikkerhed bevilges det anbefalede beløb i 2008,

 

at finansieringen i 2008 sker fra provenuet fra salget af KommuneForsikringsaktier,

at Dansk Selskab for Patientsikkerhed anmodes om at komme med en nærmere beskrivelse af baggrunden for stigningen i udgifterne, og

 

at der gives et foreløbigt svar til Danske Regioner med forbehold for Regionsrådets behandling af sagen.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-72-1-08

4. Principper for iværksættelse af eksperimentel behandling af sjældne sygdomme

Resume

Region Midtjylland har modtaget en anmodning fra et af regionens hospitaler om godkendelse af eksperimentel behandling til en patient, som lider af en alvorlig, livstruende og meget sjælden sygdom. Henvendelsen giver anledning til en drøftelse af Region Midtjyllands principper for iværksættelse af eksperimentel behandling.

 

I nogle tilfælde er det enkelte hospitalet i stand til at afholde udgiften til eksperimentel behandling inden for eget budget, mens udgiften i andre tilfælde er så stor, at det ikke er muligt for hospitalet selv at dække udgiften. Iværksættelse af særlig dyr eksperimentel behandling kan betyde, at andre patienter ikke kan få behandling, da der ikke vil være penge til behandling af alle patienter.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands hospitaler kan iværksætte eksperimentel behandling, hvis den behandlende læge finder, at behandlingen er den bedst mulige, og hvis udgiften kan afholdes inden for hospitalets eget budget, og

 

at der tages stilling til, i hvilket omfang særlig dyr eksperimentel behandling kan iværksættes, hvis udgiften ikke kan afholdes inden for hospitalets eget budget.  

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har den 19. december 2007 modtaget en anmodning fra et af regionens hospitaler om godkendelse af eksperimentel behandling til en patient, som lider af en alvorlig, livstruende og meget sjælden sygdom. Udgifterne til behandlingen vil være ca. 2 mio. kr.

 

Ved eksperimentel behandling forstås en uprøvet eller utilstrækkeligt dokumenteret behandling, der ikke gives i et protokolleret forsknings- eller forsøgsmæssigt regi. Behandlingen iværksættes i relation til en bestemt patient med det formål at søge at yde patienten den bedst mulige behandling i den konkrete situation. Behandlingen kan være afprøvet tidligere på lignende sygdomme med gode resultater, men der foreligger ingen dokumenteret viden om, at det har virkning på den specifikke sygdom.

 

Normalt er det sådan at nye behandlinger og lægemidler afprøves, og der foretages en medicinsk teknologivurdering inden behandlingen eller det nye lægemiddel tages i anvendelse. Vurderingen indeholder konsekvenser, hvad angår teknologien, økonomien, organisationen og patienten. Er der tale om, at en ny behandling har betydelige konsekvenser herunder økonomiske konsekvenser vil sagen blive forelagt Regionsrådet.

 

Beslutningen om at iværksætte en behandling træffes af den behandlingsansvarlige læge. Lægen kan rådføre sig med andre om en behandlingsiværksættelse og skal holde sig inden for de rammer, der gælder for hans funktionsområde. Lægen er moralsk forpligtet efter lægeløftet og dermed hensynet til at sikre sin patient den bedst mulige behandling. På den anden side er lægen også moralsk forpligtet til et vist helhedssyn. En gennemgang af lægeløftet findes i vedhæftede kronik af Mogens Hørder.

 

På kræftområdet er der indført en særlig mulighed for, at patienten kan blive henvist til eksperimentel behandling gennem second-opinion-ordningen. Det er den behandlende sygehusafdeling, der træffer beslutningen om, at indhente rådgivning med henblik på eksperimentel behandling. Et ekspertpanel, second-opinion panelet, rådgiver på forespørgsel den behandlende læge om mulighederne i den foreliggende sag. Beslutningen om iværksættelse af eksperimentel behandling ligger efterfølgende hos den behandlingsansvarlige læge.  

 

Henvendelsen giver anledning til en drøftelse af Region Midtjyllands retningslinier på dette område. Der er således behov for vedtagelse af principper for iværksættelse af eksperimentel behandling.

 

Udgiften til eksperimentel behandling fx til medicin kan variere meget. I nogle tilfælde er udgiften meget begrænset, og det enkelte hospital er i stand til at afholde udgiften inden for eget budget.  I andre tilfælde er udgiften så stor, at det ikke er muligt for hospitalet selv at dække udgiften. Ved særlig dyr eksperimentel behandling vil der ofte være tale om en prioritering af patienter. Iværksættelse af særlig dyr eksperimentel behandling til en enkelt vil i nogle tilfælde betyde, at andre patienter ikke kan få behandling, da der ikke er penge til behandling af alle patienter.

 

Dilemmaet for en behandlende læge kan dermed være, at man ved meget dyre eksperimentelle behandlinger iværksætter den bedst mulige behandling på et usikkert grundlag og dermed afskærer sig fra at behandle andre patienter, der med noget større sikkerhed kan få effekt af behandlingen. I hverdagen står en behandlende læge imidlertid i mange situationer overfor noget, de ikke har set før. I disse tilfælde foretager lægen ofte en behandling, som der ikke er klar evidens for. 

 

Det indstilles på denne baggrund, at Region Midtjyllands hospitaler kan iværksætte eksperimentel behandling, hvis den behandlende læge finder, at behandlingen er den bedst mulige, og hvis udgiften til den eksperimentelle behandling kan afholdes indenfor hospitalets eget budget. Endvidere indstilles det, at der tages stilling til, i hvilket omfang særlig dyr eksperimentel behandling kan iværksættes, hvis udgiften ikke kan afholdes inden for hospitalets eget budget.

 

Der kan for eksempel peges på følgende muligheder.

 • særlig dyre eksperimentelle behandlinger godkendes ikke,

 • hver sag forelægges Regionsrådet til behandling

 • særlig dyre eksperimentelle behandlinger finansieres indenfor rammen til ny dyr med en løbende orientering af Regionsrådet

 • behandlingen kan iværksættes og gennemføres jævnfør lægeløftets moralske forpligtelser.

 

I alle henseender forudsættes det, at der er samtykke fra patienten og i nødvendigt omfang foreligger relevante myndighedsgodkendelser.

 

Med henblik på løsningsmodel 3 skal der gøres opmærksom på, at der er afsat 90 mio. kr. til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008, men erfaringsmæssigt ved vi, at udgiften bliver større.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-53-07

5. Orientering om investeringsplan for de somatiske hospitaler i Region Midtjylland

Resume

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i 2008-2010 er ekstraordinært trængt. Det skyldes flere forhold. Region Midtjylland skal færdiggøre en række anlægsprojekter, som er igangsat i de fire amter samtidig med, at der fra Statens side er givet en fast anlægsramme. Region Midtjylland er således underlagt en række bindinger samtidig med, at der stilles nye krav til gennemførelse af projekter som akutbehandling af kræftpatienter, Det Nye Universitetshospital i Århus og Det Nye Hospital i Vest, Akut- og Hospitalsplan samt opgradering til moderne standard på regionens hospitaler. Finansieringen af anlægsprojekter igangsat i amterne, ligesom finansieringen af nogle af de nye projekter betyder, at der ikke indenfor den "almindelige anlægsramme" er mulighed for at finansiere mindre, presserende anlægsprojekter. For at skabe et samlet overblik over de kommende års udfordringer har administrationen udarbejdet en investeringsplan for de anlægsprojekter på det somatiske område, som Region Midtjylland står overfor i de kommende år. Planen giver samtidig et bud på, hvordan de større anlægsprojekter kan finansieres, og hvilke tiltag der skal iværksættes fra Region Midtjyllands side. Regionsrådet er ad flere omgange ble­vet orienteret om anlægsinvesteringsbehovet på det somatiske område. I Investeringsplanen for Region Midtjylland gives der et samlet billede for perioden 2008-2010. På baggrund af Psykiatriplanen vil der endvidere være behov for ændringer af de fysiske rammer i psykiatrien. Der er igangsat et udredningsarbejde, som nærmere skal belyse planens anlægsøkonomiske konsekvenser.

Direktionen indstiller,

at investeringsplanen på det somatiske område tages til orientering, idet de enkelte anlægsprojekter fremlægges til særskilt politisk behandling,

 

at der rettes henvendelse til ekspertpanelet/ ansøges om en særlig lånedispensation vedrørende finansiering af de større anlægsprojekter som Det Nye Universitetshospital i Århus, Stråleterapienheden i Herning, Akutplanen, Hospitalsplanen, Det Nye Hospital i Vestjylland samt opgradering til moderne standard, og

 

at orienteringen om planerne på psykiatri- og socialområdet tages til efterretning, herunder muligheden for etablering af Århus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov i sammenhæng med Det Nye Universitetshospital i Århus.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med investeringsplanen for Region Midtjylland

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i 2008-2010 er ekstraordinært trængt. Regionsrådet er blevet orienteret om denne problemstilling ad flere omgange i 2007. På Regionsrådsmødet den 22. august 2007 fik Regionsrådet præsenteret en liste over de mest presserende anlægsprojekter på det somatiske område, der skal tages stilling til indenfor den nærmeste tid for at opretholde driften. Ligeledes er den trængte anlægsøkonomi beskrevet i budgettet for 2008, der blev vedtaget på Regionrådsmødet den 26. september 2007. I 2008 er anlægsbudgettet på det somatiske område således underbudgetteret med ca. 100 mio. kr. med de strengt nødvendige projekter for at opretholde den daglige drift. Hertil kommer en række projekter som f.eks. Det Nye Universitetshospital i Århus og Akut- og Hospitalsplanen.

 

Den trængte anlægsøkonomi skyldes flere forhold. Region Midtjylland skal færdiggøre en række anlægsprojekter, som er igangsat i de fire amter samtidig med, at der fra Statens side er givet en fast anlægsramme. Region Midtjylland er derved underlagt en række bindinger samtidig med, at der stilles nye krav til gennemførelse af projekter som akutbehandling af kræftpatienter, Det Nye Universitetshospital i Århus og Det Nye Hospital i Vest, Akut- og Hospitalsplan samt opgradering til moderne standard på regionens hospitaler.

 

For at skabe et samlet overblik over de kommende års udfordringer er administrationen i gang med at udarbejde en investeringsplan for Region Midtjylland. I denne plan præsenteres de anlægsprojekter på det somatiske område, som Region Midtjylland forventes at stå overfor i de kommende år. Det skal dog bemærkes, at der kan fremkomme yderligere projekter i de kommende år, som man i dag ikke har kendskab til. Det kunne f.eks. være projekter afstedkommet af arbejdstilsynspåbud. Investeringsplanen giver samtidig et bud på, hvordan de større anlægsprojekter kan finansieres, og hvilke tiltag der skal iværksættes fra Region Midtjyllands side. Investeringsplanen består dels af projekter, indenfor det "almindelige" anlægsbudget og dels af projekter, som kræver særlig finansiering. Sidst i investeringsplanen er der en uddybende beskrivelse af de nævnte anlægsprojekter.

 

På baggrund af Psykiatriplanen vil der også være behov for ændringer af de fysiske rammer i psykiatrien. Der vil være tale om om- og tilbygninger på eksisterende bygninger, ligesom nogle bygninger vil blive lediggjorte og derfor afviklet. Bl.a. anbefales det i planen, at der ses på muligheden for etablering af Århus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov i sammenhæng med Det Nye Universitetshospital i Århus. På baggrund af psykiatriplanen er der igangsat et udredningsarbejde, som nærmere skal belyse planens anlægsmæssige konsekvenser. Når dette udredningsarbejde er bragt længere frem, vil det være muligt at opstille en investeringsplan for psykiatrien.

 

Det "almindelige" anlægsbudget og særlige store projekter

For at imødekomme kommende udfordringer er det nødvendigt med et fornuftigt økonomisk råderum. Et samlet "almindeligt" anlægsbudget på det somatiske område (ekskl. medico-teknisk udstyr) på ca. 400 mio. kr. årligt, som ikke skal rumme særlige store projekter, vurderes således realistisk. Det "almindelige" anlægsbudget skal dermed omfatte projekter som beskrevet på før nævnte liste over presserende anlægsprojekter på det somatiske område og udgifter til almindelig bygningsvedligeholdelse, hvor sidstnævnte vurderes til ca. 150 mio. kr. årligt. 

 

I forbindelse med andre større anlægsprojekter, som akutbehandling af kræftpatienter, Det Nye Universitetshospital i Århus og Det Nye Hospital i Vest, Akut- og Hospitalsplan samt opgradering til moderne standard på regionens hospitaler skal der rettes henvendelse til Staten for at opnå særskilt finansiering via regeringens nedsatte ekspertpanel, via særlige kræftpuljer eller igennem særlig lånefinansiering hos Staten. Det haster særligt med afklaring omkring finansiering af Det Nye Universitetshospital i Århus, hvilket også fremgår af den vurdering af anlægsudgifter til Det Nye Universitetshospital i Århus, som Regionsrådet fik fremlagt den 16. januar 2008.

 

For at sikre den nødvendige finansiering dels af de nævnte større anlægsprojekter og dels af projekter indenfor det almindelige anlægsbudget foreslås det således, at der snarest rettes henvendelse til ekspertpanelet omkring:

 • Det Nye Universitetshospital i Århus

 • Stråleterapienheden i Herning (via ekspertpanel eller via særlig lånedispensation)

 • Det Nye Hospital i Vestjylland

 • Følger af Akutplanen

 • Følger af Hospitalsplanen

 • Følger af opgradering til moderne standard

 • Følger af Psykiatriplanen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling./a>

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

6. Orientering om resultater vedrørende akut mave-tarm-kirurgi fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Resume

De seneste resultater fra Det National Indikator Projekt vedrørende akut mave-tarm-kirurgi viser, at standarderne for hovedparten af indikatorerne er opfyldt i Region Midtjylland. På de områder, hvor standarderne ikke er opfyldt, vil hospitalerne gennemgå journalerne for en række patienter for at afdække årsagerne til den manglede målopfyldelse.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har bedt om løbende at blive orienteret om udviklingen i Region Midtjyllands resultater inden for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). I vedlagte notat af 2. januar 2008 gives et resumé af de regionale NIP resultater vedrørende akut mave-tarm-kirurgi, som blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 10. januar 2008.

 

Generelt set er resultaterne for regionens hospitaler tilfredsstillende for de fleste indikatorer. Der er dog enkelte indikatorer først og fremmest vedrørende tidsfrister i forbindelse med kikkertundersøgelse og operation, hvor målene ikke overholdes for en for stor andel af patienterne.

 

Der foretages nu en journalgennemgang med henblik på at afdække de mere præcise årsager til overskredne tidsfrister. Patienterne indgår i "bunken" af alle akutte patienter og formodningen er, at netop denne patientgruppe måske har en tendens til at komme langt nede i køen. 

 

Endelig er der på visse hospitaler behov for en forbedret kontrol, overvågning og efterfølgende registrering af patienterne efter operation.

 

De relevante afdelinger vil gennemgå journalerne for patienter, hvor de fastsatte tidsfrister ikke er overholdt med henblik på at undersøge årsagerne hertil.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

7. Orientering om resultater vedrørende hjerteinsufficiens (hjertesvigt) fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Resume

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende hjerteinsufficiens (hjertesvigt) viser, at der er sket kvalitetsforbedringer på hospitalerne i Region Midtjylland i relation til hjertesvigt. Der er dog fortsat plads til markante forbedringer på hovedparten af de områder, som indikatorerne dækker.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har bedt om at blive løbende orienteret om udviklingen i Region Midtjyllands resultater inden for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). I vedlagte notat af 14. januar 2008 gives et resumé af de regionale NIP resultater vedrørende hjerteinsufficiens, som blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 17. januar 2008.

 

En overordnet konklusion på rapporten er, at Region Midtjylland samlet set opfylder 5 ud af 12 standarder. Regionen ligger dog på 7 indikatorer på niveau med - eller over - landsgennemsnittet. Det er således tilfredsstillende, at Region Midtjylland opfylder de fastsatte standarder for de indikatorer, der måler Medicinsk Behandling, Genindlæggelse og Mortalitet (dødelighed), men det er samtidig bekymrende, at dødeligheden ligger højere end landsgennemsnittet, og at den varierer forholdsvis meget mellem regionens hospitaler. Det er desuden påkrævet, at hospitalerne yder en ekstra indsats for at sikre, at standarderne vedrørende Vurdering af funktionsevne, Fysisk træning, Undervisning og Ekkokardiografi opfyldes, idet dette er af stor betydning for behandlingens kvalitet.

 

Hospitalerne vil, i samarbejde med Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed, på den baggrund i foråret 2008 lave en gennemgang af journalen for en del af de afdøde patienter i Region Midtjylland. De hospitaler, der har en dødelighed over landsgennemsnittet, skal desuden inden sommeren 2008 gennemgå behandlingerne og resultaterne med henblik på at foretage nødvendige omlægninger. Der vil på den baggrund blive givet en ekstraordinær tilbagemelding til regionsrådet om indsatsen omkring hjerteinsufficiens.

 

Beslutning

Der blev omdelt oversigt fra national NIP-audit for hjerteinsufficiens for perioden 21. juni 2006 - 20. juni 2007.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-07

8. Orientering om betænkning vedr. udbud af ydelser på sundhedsområdet fra Udvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur på sundhedsområdet

Resume

Den 6. december 2007 drøftede Udvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur inden for sundhedsområdet udbud af ydelser på sundhedsområdet. På baggrund statistisk materiale over antal henviste patienter til privathospital og en vurdering af garantiklinikkernes kapacitet anbefaler Udvalget at man konkurrenceudsætter MR-scanninger samt behandlinger indenfor det ortopædkirurgiske område, i det der gøres opmærksom på, at problematikken omkring grå stær og øre-, næse- og halsområdet behandles i speciallægepraksisplanen. Udvalget ser gerne, at der bliver mulighed for kontrolbud.

 

Yderligere anbefaler Udvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur, at der løbende blive holdt øje med, om der er andre behandlingsområder, som kunne være hensigtsmæssige at sende i udbud.

Direktionen indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 6. december 2007 drøftede Udvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur på sundhedsområdet udbud af ydelser på sundhedsområdet jf. hensigtserklæring nr. 2 i budgetforliget for 2008. Udvalget udarbejdede en betænkning herom.

 

Udvalget har vurderet en statistisk opgørelse over antal henviste patienter til privathospital via det udvidede frie sygehusvalg fordelt på behandlingsområder. Herved har det været muligt, at identificere de behandlingsområder, hvor flest patienter henvises til privathospital.

 

Det ortopædkirurgiske område udgør knap 20 % af alle henvisninger til det private i årets første 10 måneder.

 

Det fremgår endvidere af det statistiske materiale, at der til trods for at Region Midtjylland har samarbejdsaftaler med to privatklinikker på MR-området, forsat sendes patienter i udvidet frit sygehusvalg for at få foretaget MR-scanninger. Årsagen hertil er bl.a., at det ikke er alle regionens hospitaler, som kan henvise til de pågældende privatklinikker. I henhold til konkurrenceloven kan disse aftaler ikke udvides uden en konkurrenceudsættelse.  

Udvalget finder det relevant at konkurrenceudsætte de behandlingsområder, hvor Regionen ikke har tilstrækkelig kapacitet til at behandle regionens borgere indenfor behandlingsfristen på 1 måned.

 

På baggrund af det statistiske materiale over antal henviste patienter til privathospital og en vurdering af garantiklinikkernes kapacitet anbefaler Udvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur at man konkurrenceudsætter MR-scanninger samt behandlinger indenfor det ortopædkirurgiske område, i det der gøres opmærksom på, at problematikken omkring grå stær og øre-, næse- og halsområdet behandles i speciallægepraksisplanen. Udvalget ser gerne, at der bliver mulighed for kontrolbud.

 

Yderligere anbefaler Udvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur, at der løbende blive holdt øje med, om der er andre behandlingsområder, som kunne være hensigtsmæssige at sende i udbud.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-57-06-V

9. Orientering om ventelistesituationen på Vejlefjord

Resume

Region Midtjylland har i henhold til Sundhedslovens § 75, stk. 3, og 79, stk. 4, indgået driftsoverenskomster med fire private specialsygehuse, herunder Vejlefjord Fonden, som driver Vejlefjord Neurorehabilitering.

 

I den seneste tid, har der fra flere sider, blandt andet fra to regionsrådsmedlemmer, været stillet spørgsmål til den, venteliste til neurorehabilitering hos Vejlefjord, som har været omtalt i flere medier. Der gives her en kort orientering om sagen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland er i henhold til Sundhedslovens §§ 75 og 79 forpligtiget til at indgå driftsoverenskomst med fire private specialsygehuse. Det er en opgave, som er overtaget fra amterne.

 

De fire institutioner er:

 • Vejlefjord

 • Sclerosecentrene i Ry og Haslev (i Sundhedsloven Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev)

 • Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (i Sundhedsloven Institut for Muskelsvind)

 • Center for Sundhed & Træning (i Sundhedsloven Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem).

 

Region Midtjylland indgik i 2007 driftsoverenskomster med de nævnte institutioner.

 

Vejlefjord

I forbindelse med de drøftelser der foregik mellem Vejlefjord og Region Midtjylland om driftsoverenskomsten og budgettet for anvendelsen af fritvalgsrammen på Vejlefjord i 2007, gør Region Midtjylland i slutningen af 2006 Vejlefjord opmærksom på, at der ikke i fritvalgsrammen er midler til at opretholde den aktivitet, der har været hidtil. Vejlefjord gøres opmærksom på, at institutionen skal indhente kaution for rehabiliteringsforløb, som ikke kan dækkes af fritvalgsrammen, og at det er Region Midtjyllands opfattelse, at denne skal hentes hos borgerens hjemkommune, da der er tale om genoptræning/rehabilitering.

 

Det har vist sig, at kommunerne ikke har villet give kaution, og at de fleste af borgernes hjemregioner - i lighed med Region Midtjylland - er af den opfattelse, at der er tale om et kommunalt anliggende, og derfor ikke har villet kautionere for ydelser. Dette er blandt andet baggrunden for, at der er i løbet af 2007 er opstået en venteliste på Vejlefjord.

 

Vejlefjord Fonden og Region Midtjylland har gennem hele 2007 været i dialog om dette, og er nået til enighed om hvilke uklarheder der ligger til grund for ventelisten. På den baggrund er der fra såvel Vejlefjord Fonden som Region Midtjylland fremsendt skrivelser til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, med henblik på en afklaring. Brev af 13. november 2007 fra Vejlefjord Fonden til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er vedlagt sammen med Notat af 19. november 2007 fra Region Midtjylland, vedr. forbrug af den økonomiske fritvalgsramme

 

Henvendelserne fra Vejlefjord og Region Midtjylland til ministeriet har været behandlet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Brev af 21. december 2007 fra Ministeriet for sundhed og Forebyggelse giver ikke nogen umiddelbar løsning på ventelisteproblemstillingen.

 

Med henblik på en løsning har Administrationen været til møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 11. januar 2008 og der er aftalt møde med Vejlefjord Fonden den 23. januar 2008.

 

Ventelisten, og afviklingen af den, er en direkte konsekvens af de principielle problemstillinger, som ligger til grund for et udredningsarbejde, som er iværksat via Danske Regioner.

 

Der er ved årsskiftet 2007/08 ca. 140 borgere opført på ventelisten til Vejlefjord, heraf mellem 25 og 30 fra Region Midtjylland. Ventelisten omfatter både borgere som er forundersøgt på Vejlefjord og klar til ophold, og borgere som skal forundersøges på Vejlefjord. Således er der ikke tale om 140 borgere, som skal på et ophold.

 

97 % af borgerne på ventelisten er henvist fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge eller kommune. Disse har således tidligere modtaget behandling fra sygehusvæsenet, og er udskrevet med en genoptræningsplan.

 

Det er Region Midtjyllands opfattelse, at Vejle Fjord bør tilbyde patienterne omvisitation til neurorehabiliteringsinstitutioner med kortere ventetid. I Region Midtjylland kan der f.eks. være tale om tilbud i Hammel, Brædstrup, Skive og Lemvig - ligesom der er en række tilbud efter serviceloven.

 

Et neurorehabiliteringsophold på Vejlefjord varer 11 uger og koster omkring 260.000 kr - cirka 5000 kr. pr. dag.

 

Forretningsudvalget og Underudvalget for service, kvalitet, plan og struktur er blevet orienteret om situationen på udvalgenes møder i oktober 2007.

 

Udredning af området

Region Midtjyllands opgaver som "tilsynsmyndighed" i forbindelse med de nævnte institutioner er som nævnt en videreførelse af amternes opgaver, og der er i Sundhedsloven ikke taget højde for, at genoptræning og rehabilitering i stor udstrækning er blevet en kommunal opgave. På den baggrund er der en række uklarheder, som det vil være hensigtsmæssigt at få klarlagt.

 

Derfor blev der i sommeren 2007 på foranledning af en henvendelse fra Region Midtjylland til Danske Regioner i regi af Danske Regioner nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på § 79 i Sundhedsloven.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport om private specialsygehuse af 23. oktober 2007, som har været til diskussion på Regionssundhedsdirektørmødet den 7. december 2007. Rapporten fra arbejdsgruppen vedrørende de private specialsygehuse i § 79 påpeger en række uklarheder og op stiller flere løsningsforslag. Sundhedsdirektørerne fandt det helt afgørende, at der ligger en klar, detaljeret beskrivelse af de ydelser, der i dag betales under § 79. Derfor skal Region Midtjylland i samarbejde med de fire institutioner i Region Midtjylland have uarbejdet dokumentation for de ydelser som foregår på institutionerne.

 

På den baggrund forventes det, at der i løbet af 2008 vil ske yderligere udredning af området. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart i hvilke konsekvenser dette vil få.

 

Regionsrådet blev i marts 2007 i forbindelse med orientering om budgetterne for 2007 for de private specialsygehuse i Region Midtjylland gjort opmærksom på, at det ville blive nødvendigt at se nærmere på de principielle uklarheder, som er på området.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-50-07

11. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet AudioDramaBizz

Resume

Teater Katapult ansøger om tilskud fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter til projektet AudioDramaBizz. Projektet har som formål at udvikle et produkt bestående af drama, ny teknologi og information til det private erhvervsliv, herunder turisterhvervet, uddannelsessektoren og kommuner. Projektet, som er en videreudvikling af realiserede dramaprojekter i forbindelse med Århus festuge i 2004 og 2007, forløber i 3 faser: Brainstorm med partnere og brugergrupper, udvikling af hardware og software samt konkrete test af produktet. Der budgetteres med samlede udgifter på 1.685. 000 kr. Der ansøges om 1.150.000 kr. fra Regionsrådet.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til regionale oplevelsesprojekter, bevilges 1.150.000 kr. i 2008 til Teaterforeningen Katapult til projektet AudioDramaBizz, idet det forudsættes, at Regionsrådet halvårligt får forelagt en redegørelse for gennemførelsen af projektet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 15,5 mio. kr. til en pulje, som vil kunne anvendes som tilskud til "regionale oplevelsesprojekter". Vækstforum har fastsat kriterier for anvendelse af puljen og etableret et ekspertpanel, som i en prækvalifikationsrunde har vurderet en række projektforslag. Ekspertpanelet udvælger prækvalificere projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøgninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum og Regionsrådet.

 

Vækstform vedtog på sit møde den 10. december 2007 at indstille til Regionsrådet, at der af de reserverede midler ydes et tilskud på 1.150.000 kr. til Teater Katapult, idet det forudsættes, at man halvvårligt får forelagt en evaluering af projektet.

 

Teaterforeningen Katapult, Århus, ansøger om et tilskud på 1.150.000 kr. fra puljen til regionale oplevelsesprojekter til projektet AudioDramaBizz. Formålet med projektet er at udvikle et produkt bestående af drama, ny teknologi og information til det private erhvervsliv, herunder turisterhvervet, uddannelsessektoren og kommuner. Hensigten er, at produktet dels skal kunne øge indtjeningen for eksisterende attraktioner, dels skal det være med til at skabe helt nye attraktioner, læringsværktøjer og forretningsområder inden for udannelsesområdet og erhvervslivet.

 

Konceptets kerne er ifølge ansøgningen, at man som bruger på én gang skal være både publikum og medspiller. Med et sæt hovedtelefoner på ørerne og adgang til nettet, bevæger man sig - mens man lytter til et præindspillet drama - ud i byens gader, ud i en speciel attraktion eller ud i virksomhedens direktionsgang. Der sigtes mod at skabe et stykke interaktivt lyttedramatik med et højt indhold af viden.

 

Et hvilket som helst tema kan være omdrejningspunktet i den fiktive og dramatiske handlingsstruktur, "men pointen er, at vigtige informationer eller læringssætninger nu bliver oplevet med alle sanser i stedet for indlært kognitivt."  

 

Projektet retter sig dels mod virksomheder, der vil differentiere sig og gøre f.eks. værdigrundlag eller historik let tilgængelig, dels mod turistvirksomheder, der ønsker at udvikle det personlige, interaktive og underholdende perspektiv på allerede eksisterende attraktioner. 

 

Projektet er en videreudvikling af allerede realiserede dramaprojekter i forbindelse med Århus festuge i 2004 (AudioGuide Teater) og 2007 (AudioMove Teater).

 

I ansøgningens bilag er der nærmere redegjort for både projektets dramatisk interaktive oplevelseskoncept og for teknikken bag det. Projektet er planlagt til at forløbe i 3 faser: Brainstorm med partnere og brugergrupper, udvikling af hardware og software samt konkrete tests af produktet.

 

Ved projektets afslutning forventer Katapult at stå med følgende produkt

 1. Et sæt gennemprøvede og finansierede softwareteknologier som kan tilbydes kunden til forskellige opgaver.

 2. Specialudviklede dramaturgiske værktøjer, som passer til mediet og de forskellige teknologier og aftageres behov. 

 3. Hardwareplatforme, som avancerede mobiltelefoner eller pocket-pc'er, der er specielt udviklet og tilpasse til opgaven.

På denne basis vil teatret tilbyde en oplevelsesorienteret serviceydelse, som kan sælges til turisterhverv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, oplevelsescentre, konsulent- og eventbureauer mv. Ydelsens pris vil ligge imellem 175.000 og 225.000 kr.

 

Derudover vil Katapult kunne gå ind i forskellige arbejdsfællesskaber og tilbyde en række del-produkter i AudioDramaBizz til færre omkostninger, hvor Teatret med det teknologiske knowhow og dramatik-ekspertise kan gå ind i udviklingssamarbejder med eksempelvis museer og kulturinstitutioner.

 

Der budgetteres med samledes udgifter på 1.685.000 kr. Heraf 450.000 kr. til projektstyring, 500.000 kr. til Innovationsforløb, 225.000 kr. til udvikling af hardware og software, 324.000 til pilotprojekter og tests samt 186.000 kr. hjemmeside og markedsføring.

 

Der søges et tilskud fra oplevelsespuljen på 1.150.000 kr. Egenfinansieringen er sat til 325.000 kr., mens Århus Kommune og forskellige testvirksomheder bidrager med resten. 

 

Teaterforeningen Katapult har hjemsted i Århus Kommune og modtager støtte fra Århus Kommune og Kulturministeriets Provinspulje.

 

Administrationens vurderer, at der er tale om et særdeles interessant udviklingsprojekt i krydsfeltet mellem turisme, kultur, uddannelse og erhvervsudvikling. En realisering af projektet vil kunne gøre Teater Katapult til en interessant partner i en bred vifte af oplevelsesprojekter. Produktet er dog i sig selv ret dyrt og henvender sig primært til større virksomheder. Skal Teatrets viden komme en bredere kreds af kulturinstitutioner til gavn er det er derfor afgørende, at det, som nævnt i ansøgningen, også medtænker medvirken i udviklingsprojekter til en lavere pris.

 

Den af Regionsrådet reserverede pulje til regionale oplevelsesprojekter er på 15,5 mio. kr. Der er tidligere bevilget i alt 1.750.000 kr. fra puljen til to projekter.

 

Der vedlægges følgende bilag: Ansøgning fra Teater Katapult, Budget for AutoDramaBizz, Uddybende beskrivelse af projektet og Interessetilkendegivelser fra partnere.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til regionale oplevelsesprojekter, bevilges 1.150.000 kr. i 2008 til Teaterforeningen Katapult til projektet AudioDramaBizz, idet det forudsættes, at Regionsrådet halvårligt får forelagt en redegørelse for gennemførelsen af projektet, og

 

at Regionsrådet er enig i ansøgningens påpegning af, at man skal medtænke medvirken i udviklingsprojekter til en lavere pris. Regionsrådet skal derfor opfordre til, at dette indarbejdes i projektets udførelse.

 

Birgit Jonassen tog forbehold. Olav Nørgaard tog ligeledes forbehold, da han finder, at Region Midtjylland maksimalt bør finansiere 50 % af projektet.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-3-08

12. Retningslinjer for besættelse af stillinger som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen

Resume

I henhold til delegerings- og kompetencefordelingsreglerne har Regionsrådet kompetencen til at ansætte regionsdirektøren og de øvrige medlemmer af direktionen. Administrationen har udformet et forslag til retningslinjer for besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen.

Direktionen indstiller,

at udkastet til retningslinjer for besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen efter drøftelse i Forretningsudvalget forelægges Regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udformet et forslag til retningslinjer for besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen. I henhold til regionens delegerings- og kompetencefordelingsregler er det regionsrådet, som har kompetencen til at besætte disse stillinger.

 

Der er samtidigt udformet retningslinjer for besættelse af stillinger som vicedirektører, afdelingschefer og hospitalsledelsesmedlemmer, hvor det i henhold til regionens delegerings- og kompetencefordelingsregler er direktionen, som har ansættelseskompetencen.

 

Formålet med retningslinjerne er at skabe tydelighed omkring proceduren og kompetencen ved besættelse af de stillinger, hvor henholdsvis regionsrådet og direktionen jf. delegerings- og kompetencefordelingsreglerne har beslutningskompetencen. Fastlæggelse af retningslinjerne skal endvidere medvirke til en professionalisering af ansættelsesproceduren.

 

Udkast til retningslinjer ved besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige medlemmer af direktionen:

 

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg med følgende sammensætning:

 

5 medlemmer af Forretningsudvalget (inkl. regionsrådsformanden, som er formand for udvalget).

Øvrige direktionsmedlemmer.

2 - 3 medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i Regions-MEDudvalget blandt medarbejderrepræsentanter, der dækker det pågældende direktionsområde.

1-2 ledelsesrepræsentanter fra det pågældende direktionsområde (udpeget af direktionen).

 

Bedømmelsesudvalget udarbejder indstilling til Forretningsudvalget, som herefter udarbejder indstilling til Regionsrådet, som har ansættelseskompetencen.

 

Sekretariatsbetjeningen sker fra HR-afdelingen.

 

Ovenstående udkast til retningslinjer er drøftet med Regions-MEDudvalget (13. december 2007), som ikke har haft bemærkninger til forslaget. Der er samtidigt i Regions-MEDudvalget aftalt retningslinjer for besættelse af stillinger som vicedirektører, afdelingschefer og hospitalsledelsesmedlemmer, hvor det i henhold til regionens delegerings- og kompetencefordelingsregler er direktionen, som har ansættelseskompetencen.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Johannes Flensted-Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen