Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 3. juni 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Kate Runge, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.30.


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Orientering om lånedispensation på 100 mio. kr. til stråleterapienheden i Herning.

Formanden orienterede om, at Velfærdsministeriet har revurderet Region Midtjyllands ansøgning og meddelt, at Regionen i 2008 har fået en lånedispensation på 100 mio. kr. til projektet med stråleterapienheden i Herning.

 

Status vedr. konfliktsituationen

Formanden orienterede om den aktuelle status.

 

Afgørelse fra udbudsklagenævnet vedr. Region Midtjyllands udbud af kørsel med vagtlæger

Administrationen orienterede om afgørelsens indhold. Afgørelsen behandles på Forretningsudvalgets møde den 10. juni 2008.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-44-06-V

2. Ansøgning om anlægsbevilling til implementering af NAT-screening i Region Midtjylland.

Resume

Forretningsudvalget blev den 5. februar 2008 orienteret om, at Folketinget havde besluttet at indføre NAT-screening af donorblod i Danmark og at region Midtjylland forventedes at være klar til at anvende NAT-screening fra 1. oktober 2008 i Blodbanken ved Århus Universitetshospital, Skejby. NAT-screening (nukleinsyre amplifikation testning) er en molekylærbiologisk metode til at teste blod for infektioner, som kan overføres ved transfusioner. Ved NAT-screeningen vil man teste hver enkelt portion donorblod for hepatitis B og C (leverbetændelse) og HIV-smitte.

 

Med vedtagelsen af Finansloven den 17. april 2008 er de økonomiske midler stort set tilvejebragt, og de vil blive fordelt til de 5 regioner efter de normale fordelingskriterier som DUT-regulering. Midlerne omfatter dog kun driftsudgifterne. Derfor mangler der fortsat penge til implementering af NAT-screeningen. I den anledning ansøger Århus Universitetshospital, Skejby om en anlægsbevilling på 1.276.000 kr. (P/L indeks 122,3) til indretning af lokale til NAT-screening, IT-opkobling fra Skejby til blodbankerne i Viborg og Holstebro og karantænekøleskab.

Direktionen indstiller,

at der tildeles Århus Universitetshospital, Skejby en anlægsbevilling på 1.276.000 kr. (P/L indeks 122,3) til implementering af NAT-screening i Region Midtjylland,

 

at der afsættes et rådighedsbeløb i 2008 på 1.276.000 kr., og

 

at rådighedsbeløbet for 2008 finansieres af de på investeringsoversigten afsatte reserver til uforudsete, presserende anlægsarbejder på sundhedsområdet for 2008.

Sagsfremstilling

Den 5. februar 2008 blev forretningsudvalget orienteret om, at Folketinget havde besluttet at indføre NAT-screening af donorblod i Danmark, efter at Folketingets sundhedsordførere i efteråret 2007 havde indgået en aftale herom, og at region Midtjylland forventedes at være klar til at anvende NAT-screening fra den 1. oktober 2008 i Blodbanken ved Århus Universitetshospital, Skejby. NAT-screening (nukleinsyre amplifikation testning) er en molekylærbiologisk metode til at teste blod for infektioner, som kan overføres ved transfusioner. Ved NAT-screeningen vil man teste hver enkelt portion donorblod for hepatitis B og C (leverbetændelse) og HIV-smitte. Der forventes screening af ca. 75.000 donortapninger årligt i Region Midtjylland.

 

Med vedtagelsen af Finansloven den 17. april 2008 er de økonomiske midler stort set tilvejebragt, og de vil blive fordelt til de 5 regioner efter de normale fordelingskriterier som DUT-regulering. Midlerne omfatter dog kun driftsudgifterne. Derfor mangler der fortsat penge til implementering af NAT-screeningen og selv om Danske Regioner har forsøgt at få implementeringsudgifterne omfattet af DUT-reguleringen, er der ikke udsigt til, at det vil ske. 

I den anledning ansøger Århus Universitetshospital, Skejby om en anlægsbevilling på 1.276.000 kr. (P/L indeks 122,3) til indretning af lokale til NAT-screening, IT-opkobling fra Skejby til blodbankerne i Viborg og Holstebro samt anskaffelse af et karantænekøleskab. Udgifterne er nærmere beskrevet nedenfor.

 1. Indretningen af lokale til screeningsudstyr m.m. er af Drifts- og Serviceafdelingen anslået til 906.000 kr. Indretningen vil finde sted i de lokaler, som frigøres i forbindelse med lejemålet til molekylær medicinsk afdeling (MoMa), jfr. Regionsrådets møde den 21. maj 2008, punkt 12. Arbejdet udføres i sommerperioden umiddelbart efter, at udstyret til NAT-screening er valgt og klar til opstilling. Region Midtjylland har udstyret i EU-udbud sammen med Region Nordjylland og træffer endelig beslutning om valg af udstyr den 4. juni 2008.

 2. IT-opkoblingen er skønnet til 250.000 kr. som engangsudgift til dels at konfigurere frigivelsesrutinerne, så blodprodukter først bliver frigivet til produktion, når der foreligger et negativt svar på NAT-testen og dels til tilpasning af IT-systemerne i de 3 blodbanker. Dette er nødvendigt, da de 3 blodbanker har forskellige IT-systemer og fordi en beslutning om et fælles regionsdækkende blodbankssystem tidligst kan realiseres i løbet af 2009-10. 

 3. Udgiften til karantænekøleskab er anslået til 120.000 kr. Behovet skyldes, at NAT-testen betyder en længere svartid og dermed længere karantænetid for blodprodukterne.

Det indstilles, at den samlede udgift på 1,276 mio. kr. i 2008 finansieres af den på investeringsoversigten afsatte reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008. Reserven til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008 er oprindelig på 59,6 mio. kr. (indeks 122,3). Puljen er inden regionsrådsmødet den 18. juni på 12,617 mio. kr. (indeks 122,3). Herefter er puljen på 11,341 mio. kr. (indeks 122,3).

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-222-07

3. Godkendelse af sundhedsberedskabs- og præhospital plan efter høringsrunde

Resume

Forslag til sundhedsberedskabs- og præhospital plan har været i høring. Jf. bekendtgørelse skal Regionsrådet herefter tage stilling til en endelig godkendelse af planen.

 

Der er tale om en rammeplan, hvor planens delelementer nu efterfølgende skal udarbejdes og implementeres. I den proces ses høringssvarene som vigtige bidrag.

Direktionen indstiller,

at sundhedsberedskabs- og præhospital planen godkendes, idet høringssvarene indgår som vigtige bidrag til udarbejdelsen af planens delelementer,

 

at de i dagsordenen nævnte forslag til tiltag godkendes som led i planens udmøntning, og

 

at Regionsrådet løbende orienteres om færdiggørelse af væsentlige forslag til planens delelementer, herunder i forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser.

Sagsfremstilling

Jf. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. § 10 skal regionsrådet én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Inden vedtagelse af planen skal denne have været til høring hos relevante samarbejdspartnere. Efter Regionsrådets vedtagelse af planen sendes planen og senere ændringer heri til Sundhedsstyrelsen og kommunalbestyrelserne i regionen.

 

Regionsrådet godkendte på mødet den 12. december 2007 at sende forslag til Sundhedsberedskabs- og Præhospital plan i høring. Høringsfristen var den 26. februar 2008. De modtagne høringssvar samt en foreløbig sammenskrivning blev drøftet og taget til efterretning som en del af den videre proces på møde i Region Midtjyllands Sundhedsberedskabs- og Præhospital Udvalg den 12. marts 2008.

 

Den foreliggende plan er en overordnet plan. Efter endelig godkendelse skal den danne grundlag for detaljering, udarbejdelse og implementering af de enkelte plandele. Intentionen hermed er bl.a. at tilgodese kravene om koordinering og samstemmende planlægning mellem forskellige myndigheder. Samarbejdet med og koordineringen af planer med andre aktører og myndigheder så som politiet, kommunerne, m.fl. kan derved vægtes højt.

 

Sundhedsberedskabs- og præhospital plan fremlægges som bilag, idet der i forhold til forslag til plan af december 2007 er foretaget mindre faktuelle justeringer.

 

I udarbejdelsen af den overordnede plans enkelte delelementer inddrages væsentlige udsagn fra høringsrunden. Høringssvarene og en sammenfattende sammenskrivning af høringssvarene er samlet i bilag til punktet.

 

En helt overordnet og komprimeret konklusion på høringssvarene peger på følgende fremtrædende bidrag til planlægningen:

 • I en tid med væsentlige strukturelle ændringer i hospitalsvæsenet, herunder ændringer i akutbetjeningen i form at færre akutmodtagelser og dermed i visse områder af regionen længere afstande til behandlingsstedet, finder mange høringsparter (ikke mindst kommunerne) det afgørende vigtigt, at der sker styrkelse af den præhospitale indsats i alle led af den præhospitale kæde.

 • Jf. Sundhedsstyrelsens bemærkninger om, at planen er et udmærket foreløbigt planforslag, men at den ikke er operationel nok, skal der lægges meget vægt på dette i den kommende tids udarbejdelse af delplaner.

 • Sundhedsstyrelsens høringssvar opfordrer flere steder regionen til at tage initiativet til koordinering og samarbejde med kommunerne. Sundhedsstyrelsen finder det således nødvendigt, at der udarbejdes en foreløbig aftale med kommunerne om samarbejdet. Mange svar fra de kommunale høringsparter er i overensstemmelser hermed, og opfordrer regionen til at tage et initiativ.

 • Generelt efterspørges tids- og handleplaner for planens delelementer. Mere specifikt efterspørges i enkelte høringssvar en kommunikationsstrategi/informationspolitik (vedrørende ændringer i den præhospitale indsats m.m.). Og nogle høringssvar spørger om et overblik over de økonomiske konsekvenser af planens udmøntning.

Der foreslås følgende tiltag:

 • Udarbejdelse og implementering af de enkelte delplaner iværksættes med henblik på, at den overordnede plan udmøntes og opfylder kravene til en operationel regional plan for området.

 • Region Midtjylland tager initiativ til samarbejdet med kommunerne om relevante emner indenfor området, herunder eventuelt en samarbejdsaftale.

 • Der lægges stor vægt på den fortsatte operationalisering af planlægningen indenfor alle led i den præhospitale kæde.

Regionsrådet vil løbende blive orienteret om færdiggørelse af væsentlige forslag til operationalisering af delelementerne i Sundhedsberedskabs- og Præhospital planen. Herunder i forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser af planens udmøntning.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sundhedsberedskabs- og præhospital planen godkendes, idet høringssvarene indgår som vigtige bidrag til udarbejdelsen af planens delelementer,

 

at de i dagsordenen nævnte forslag til tiltag godkendes som led i planens udmøntning, og

 

at Regionsrådet løbende forelægges indstillinger om færdiggørelse af væsentlige forslag til planens delelementer, herunder i forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser, og

 

at sætningen "I almindelighed bør det kunne klares af paramedicinere eller sygeplejersker" på side 38 i planen udgår.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-2-1-06-V

4. Den reviderede generelle sundhedsaftale

Resume

Region Midtjylland og kommunerne i regionen har udarbejdet en revideret generel sundhedsaftale. Temagrupperne på de obligatoriske områder indenfor somatikken har siden starten af januar 2008 arbejdet på at revidere den eksisterende Sundhedsaftale. Denne revision er primært sket på baggrund af de kommentarer, Sundhedsstyrelsen havde til den nuværende sundhedsaftale. Generelt har revisionen fokuseret på beslutningsstrukturer mellem parterne, mens ændringerne i det indholdsmæssige har været mindre. Derudover har det været hensigten, at Sundhedsaftalen skal have mere præg af en aftale, hvor parterne træder tydeligere frem. I maj vil der blive afholdt klyngemøder, hvor hospitalerne forhandler med deres kontaktkommuner. I perioden maj-juni vil de bilaterale forhandlinger mellem de enkelte kommuner og regionen foregå.

Direktionen indstiller,

at den reviderede generelle sundhedsaftale godkendes.

 

Sagsfremstilling

De indgående sundhedsaftaler i Region Midtjylland blev den 26. maj 2007 godkendt af Sundhedsstyrelsen under forudsætning af der inden 1. oktober 2008 fremsendes reviderede sundhedsaftaler, hvor en række krav skal være opfyldte.

 

De generelle bemærkninger vedrører patient- og borgerinformation, sikring af koordination og styring af kapacitet og opfølgning på organisering og indhold af sundhedsaftalerne.

 

Temagrupperne på de obligatoriske områder indenfor somatikken (indlæggelse, udskrivning, træning, hjælpemidler og sundhedsfremme og forebyggelse) har siden starten af januar 2008 arbejdet på at revidere den eksisterende Sundhedsaftale. Temagrupperne er som udgangspunkt sammensat af 6 kommunale repræsentanter, som repræsenterer hver sin klynge, 2 hospitalsrepræsentanter, som repræsenterer de syv hospitalsenheder, repræsentanter fra praksissektoren og repræsentanter fra Region Midtjylland. Formandskabet er delt mellem en repræsentant fra henholdsvis en kommune og fra regionen. En klynge består af en hospitalsenhed og de omkringliggende kommuner.

 

Revisionen er primært sket på baggrund af de ovennævnte kommentarer, Sundhedsstyrelsen havde til den nuværende sundhedsaftale. Generelt har revisionen fokuseret på beslutningsstrukturer mellem parterne, mens ændringerne i det indholdsmæssige har været mindre. Derudover har det været hensigten, at Sundhedsaftalen skal have mere præg af en aftale, hvor parterne træder tydeligere frem.

 

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den reviderede generelle aftale på sit møde den 30. april 2008.

 

I maj vil der blive afholdt klyngemøder, hvor hospitalerne forhandler med deres kontaktkommuner. På klyngemødet aftales eksempelvis hvilke tiltag, der skal iværksættes i klyngen og indarbejdes i sundhedsaftalen. Kommunerne og hospitalet i klyngen, praksissektoren og Regionalt Sundhedssamarbejde er repræsenteret på klyngemøderne. I perioden maj-juni vil de bilaterale forhandlinger mellem de enkelte kommuner og regionen stå på. Kommunen, hospitalet, praksissektoren og Regionalt Sundhedssamarbejde er repræsenteret på de bilaterale møder. Administrationen har udarbejdet en checkliste, hvor de enkelte forhandlingspunkter er indeholdt.

 

Aftalen på psykiatriområdet vil i modsætning til aftalerne på det somatiske område ikke blive behandlet på hverken klynge- eller bilateralt niveau. Den administrative styregruppe vedrørende rammeaftalen har i stedet bedt administrationen udarbejde en aftale, der udelukkende indeholder de ændringer, som Sundhedsstyrelsens kommentarer gav anledning til. Aftalen er endvidere udformet, så den efterfølgende kan tiltrædes som bilateral aftale mellem kommuner og region med mulighed for at udarbejde lokale mere detaljerede aftaler i forbindelse med den lokale udmøntning af sundhedsaftalen. 

 

Den reviderede generelle sundhedsaftale er vedlagt.

 

I nedenstående gennemgås hvert af de seks obligatoriske områder. Der vil kun blive fokuseret på de mest væsentlige tiltag.

 

Indlæggelsesforløb

Sundhedsaftalen omhandler blandt andet, hvordan uhensigtsmæssige indlæggelser undgås. Kommuner og region udarbejder lister over tilbud, der kan imødegå dette.

 

Opfølgningsdelen er beskrevet i detaljer ligesom den økonomiske del af opfølgningsproceduren, der tidligere lå i den separate økonomiaftale, er integreret i opfølgningsdelen af indlæggelsesaftalen. Opfølgning på de resterende aftaleområder omfattes stadig af denne del af opfølgningsproceduren

 

Udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen lægger op til at dække alle udskrivningsforløb og ikke blot for svage ældre patienter som de centrale retningslinjer foreskriver.  Der er fastlagt varslingsfrister, som gælder for alle hospitaler og kommuner i regionen.

 

En nærmere definition af "færdigbehandlet patient" er under udarbejdelse. Definitionen tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens definition, og udfolder den og præciserer hvilke faglige vurderinger, der ligger bag beslutningen om at erklære en patient færdigbehandlet. Definitionen vil kunne indgå i de bilaterale aftaler, der sendes til sundhedsstyrelsen 1. oktober.

 

Aftalen fastlægger en tidsplan for forbedring af den elektroniske kommunikation mellem parterne - herunder den elektroniske genoptræningsplan.

 

Træningsområdet

Genoptræningsområdet er et af de områder, hvor ansvarsfordelingen på baggrund af strukturreformen har ændret sig markant, idet kommunerne har overtaget ansvaret for al ambulant genoptræning.

 

Den del af den ambulante genoptræning, der defineres som specialiseret genoptræning skal foregå på hospital, hvor den almindelige ambulante genoptræning løses i kommunerne. På baggrund heraf er det væsentligt at have fokus på, hvad der er specialiseret henholdsvis almindelig ambulant genoptræning. Som følge heraf er der udarbejdet et vejledende snitfladekatalog, der specificerer den konkrete arbejdsdeling mellem parterne.

 

Den elektroniske MedCom Genoptræningsplan er indeholdt i aftalen.

 

I forhold til opfølgningen er der indgået aftale med DSI, der vil lave en analyse af genoptræningsområdet.

 

Hjælpemiddelområdet

Aftalen beskriver arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber. For at sikre sammenhæng og koordination er den såkaldte "initiativpligt" et gennemgående princip. Det vil sige, at den, der er tættest på borgeren, også har pligt til at tage initiativ. I denne forbindelse bliver der endvidere udarbejdet et hjælpemiddelkatalog, der afklarer en del af de gråzoneproblematikker, der er på området.

 

Afgrænsningscirkulæret fra 2006 er indarbejdet i den reviderede aftale, ligesom beslutningen for efteråret 2007 om nedsættelse af et samarbejdsforum på hjælpemiddelområdet effektueres.

 

Forebyggelse og sundhedsfremme

På forebyggelse og Sundhedsfremme området er den væsentligste nyskabelse Det regionale råd for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Rådet har deltagelse af repræsentanter fra hospitalerne, kommunerne, almen praksis, Regionalt Sundhedssamarbejde og Center for Folkesundhed. Rådet har følgende opgaver:

 • Medvirke til at dagsordenssætte sundhedsfremme og forebyggelse

 • Yde rådgivning til og kvalificere beslutningsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalget og Sundhedsstyregruppen

 • Medvirke til faglig dialog på tværs af klyngerne. Emnerne kan være i forhold til tilrettelæggelse, udvikling, kvalitetssikring og evaluering af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen indenfor rammerne af den generelle samarbejdsmodel for sundhedsarbejdet

 • Sikre fokus og opfølgning på samarbejdet om implementering af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser i relation til Den Danske Kvalitetsmodel og gode regionale og kommunale modeller for sundhedsfremme og forebyggelse som til eksempel Netværket for forebyggende sygehuse og Sund by netværket

 • Udarbejde forslag til statusopgørelse til godkendelse i Sundhedsstyregruppen

 • Sikre koordinering af de faglige netværk

 • Bidrage til revision, udvikling og opfølgning på sundhedsaftalerne

 • Sikre planlægning og gennemførelse af den årlige konference på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet

 • Udarbejde overordnede retningslinier for arbejdsdelingen mellem region og kommuner. I de overordnede retningslinier for arbejdsdelingen skal der være rum for lokal forskellighed og mere specifikke aftaler, der indgås lokalt i klyngerne.

 

Rådet har alene en rådgivende funktion i forhold til kommunerne og regionen og kan således ikke træffe bindende beslutninger for kommuner og Region.

 

Region Midtjylland varetager sekretariatsbetjeningen af rådet. Der afholdes tre årlige møder.

 

Psykiatrien

Sundhedsaftalen på psykiatriområdet er noget mere omfattende end de andre sundhedsaftaler, blandt andet fordi den forholder sig til de andre obligatoriske områder. Området er kendetegnet ved et veludbygget samarbejde, som har eksisteret gennem flere år, og hvor der opbygget en høj grad af krav til samarbejdet. Der udarbejdet en psykiatriplan som den reviderede sundhedsaftale tager højde for.

 

Endvidere skal man være opmærksom på, at der på psykiatri- og socialområdet er etableret en styregruppe vedr. rammeaftaler. Det er aftalt, at denne styregruppe har en række fast koordineringsopgaver - bl.a. koordinationen mellem sundhedsaftalerne på psykiatri-området og rammeaftalen på det sociale område. Den overordnede koordination mellem kommunerne og regionen inden for både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien vil blive aftalt i den administrative styregruppe vedr. rammeaftaler.

 

De reviderede aftale indeholder en række redaktionelle ændringer. Desuden giver aftalen en uddybende beskrivelse af arbejdsdelingen mellem kommuner og Region i forhold til børn af sindslidende og i forhold til indsatsen for mennesker med en kendt sindslidelse, som tillige har et misbrug (dobbeltdiagnosepatienter). Planlægning af kapacitet samt opfølgning på aftalen gennem de lokale samarbejdsfora som er etableret mellem ledelserne i kommunerne og Region Midtjylland, og på regionsniveau gennem den administrative styregruppe vedr. rammeaftalen er tillige beskrevet.

 

Aftaler på ikke obligatoriske områder

Der er nedsat temagrupper vedrørende kronisk sygdom samt svangre, børn og unge. De to temagrupper udarbejder aftaler, der på længere sigt vil blive indeholdt i sundhedsaftalekomplekset. Aftalen om sundhedsfremme og forebyggelse indeholder de obligatoriske elementer, der er udarbejdet i de to temagrupper.

 

Temagruppen vedrørende økonomi har udarbejdet et bidrag til opfølgningsdelen i de obligatoriske aftaler, mens temagrupperne IT og sundhedscentre fortsætter som fora for erfaringsudveksling og udvikling indenfor deres respektive temaer.

 

Bemærkninger til den reviderede generelle aftale fra Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget har følgende bemærkninger til den generelle aftale:

 • Der skal ske en udredning vedr. IT-kommunikation (Sundhed.dk, E-doc og andre elektroniske informationskanaler) i forhold til arbejdet med sundhedsaftalen. Opdateringer af tilbud bør kun ske ét sted. Udredningen sker i regi af den regionale IT-gruppe.

 • Opgaverne for det regionale råd for Sundhedsfremme og Forebyggelse præciseres således, at det tydeligt fremgår, at rådets opgave alene er at være rådgivende i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Rådet har således ikke kompetence til at træffe beslutninger på området.

 • Temagrupperne fortsætter, og de mødes efter behov.

 • Der nedsættes en gruppe med kommunal repræsentation til at se på en ny forskningsstrategi.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-9-07

5. Region Midtjyllands fremtidige engagement i interessentskabet Åkanden

Resume

Med virkning fra 1. januar 2009 ønsker Hospitalsenhed Vest at opsige aftalen med Køkkenet Åkanden om levering af forplejning til Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig. Hospitalsenhed Vest ønsker selv at stå for forplejningen fremover, idet Hospitalsledelsen forventer, at en sådan omlægning vil kunne give en årlig besparelse på cirka 1,2 millioner. Hjemtagningen af forplejningen vil betyde, at Region Midtjylland er forpligtiget til at opsige samarbejdet i Interessentskabet Åkanden.

Interessentskabet vil herefter blive opløst, og i henhold til aftalerne i interessentskabskontrakten vil interessentskabets aktiver og passiver blive fordelt mellem de to interessenter, Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland. Med henblik på at give Ringkøbing-Skjern kommune mulighed for at afklare hvordan kommunen fremover kan videreføre Åkanden, foreslås det, at det præcise tidspunkt for opløsningen af interessentskabskontrakten aftales mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Region Midtjylland.  I forbindelse med hjemtagningen af forplejningen vil medarbejderne i Åkanden blive overflyttet til opgaver i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at Hospitalsenhed Vest pr. 1. januar 2009 bemyndiges til at hjemtage opgaven med forplejning af patienter på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig, og

 

at Region Midtjylland opsiger kontrakten med Interessentskabet Åkanden, hvorved Interessentskabet Åkanden vil blive opløst og interessentskabets aktiver og passiver vil blive fordelt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland. Datoen for opsigelsen af Interessentskabsaftalen fastsættes efter aftale med Ringkøbing-Skjern kommune og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Sagen udsattes på Forretningsudvalgets møde den 13. maj 2008. I forbindelse med mødet den 13. maj 2008 er der indkommet en række spørgsmål fra regionsrådsmedlem Birgit Jonassen. Spørgsmålene er besvaret i vedlagte bilag.

 

Interessentskabet Åkanden er et storkøkken, som blev etableret i 2003 i et samarbejde mellem daværende Ringkøbing Amt og Egvad Kommune. Region Midtjylland er repræsenteret i Åkandens bestyrelse med et regionsrådsmedlem og en repræsentant fra administrationen. Formålet med køkkenet var og er at give et madtilbud til pensionisterne i kommunen og til patienter på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig. Siden etableringen er Åkandens produktion gradvist blevet større, og i 2007 havde Åkanden en samlet omsætning på 13,49 mio. kr. Hospitalsenhed Vest aftog i 2007 cirka 1/3 af Åkandens samlede produktion. Region Midtjyllands vigende andel af Åkandens samlede omsætning indikerer, at der er gode muligheder for, at Åkanden kan drives videre, selv om regionen trækker sig ud af samarbejdet.

 

Åkanden har udviklet et à la carte madkoncept. À la carte mad er et madkoncept med køle-/vakuumpakket mad, som har til formål at give brugerne en større valgfrihed både i forhold til menu og i forhold til spisetider. Siden 2005 er patienterne på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig blevet tilbudt à la carte mad. Hospitalsenhed Vest er blevet pålagt forskellige sparekrav af Region Midtjylland, og i forbindelse med gennemgangen af økonomien har Hospitalsenhed Vest beregnet, at det vil være muligt at spare ca. 1,2 mio. kr. årligt ved at lade køkkenet på Regionshospitalet Holstebro overtage forplejningen af patienterne på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig. Hospitalsenhed Vest planlægger at anvende det samme forplejningskoncept i Ringkøbing og Lemvig, som anvendes på Regionshospitalet Holstebro. Det betyder, at patienterne på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet i Lemvig dagligt vil blive tilbudt en menu, hvor der kan vælges mellem tre forskellige varme retter.

 

Hjemtagning af opgaven med forplejningen af patienterne på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig er ensbetydende med, at Region Midtjylland må trække sig ud af samarbejdet i Interessentskabet Åkanden. Som offentlig myndighed kan Region Midtjylland kun være medejer af et selskab, som løser opgaver for Regionen. For at sikre fuld information for de relevante parter, har administrationen informeret Åkanden samt Ringkøbing-Skjern Kommune om, at sagen vil blive fremlagt til politisk behandling i Regionsrådet.

 

I forbindelse med udarbejdelse af sagen har Ringkøbing-Skjern kontaktet administrationen i Region Midtjylland med henblik på at udsætte opløsningen af interessentselskabet idet en midlertidig udsættelse af opløsningen af interessentselskabet vil give Ringkøbing-Skjern kommune mulighed for at afklare hvordan kommunen fremover kan videreføre Åkanden. Hjemtagningen af forplejningen fra Åkanden til køkkenet på Regionshospitalet Holstebro kan foregå som planlagt, men Ringkøbing-Skjern vil gerne udskyde opløsningen af interessentselskabet. Interessentselskabet vil blive opløst i løbet af 2009, men det endelige tidspunkt for opløsningen vil blive fastsat i samarbejde mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern kommune.

 

De juridiske spørgsmål og økonomien samt en nærmere beskrivelse af Åkanden og à la carte konceptet behandles i notatet Region Midtjyllands engagement i Åkanden. Bestyrelsen for Åkanden har i forbindelse med overvejelserne om Åkandens fremtid indsendt notatet (Åkandens bestyrelses kommentarer til forslag om regionens udtræden af Interessentselskabet Åkanden I/S) til administrationen med henblik på at gøre opmærksom på fordelene ved à la carte konceptet fra Åkanden.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet det bagvedliggende bilagsmateriale med tekniske beregninger sendes til Forretningsudvalget.

 

Birgit Jonassen og Conny Jensen tog et foreløbigt forbehold.

 

Birgit Jonassen bemærkede, at hun ønsker en redegørelse for forskellene mellem det nuværende og kommende a la carte koncept for Regionshospitalerne i Ringkøbing og Lemvig.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-4-06-V

6. Udgået

Beslutning

Punktet er trukket fra dagsordenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-45-08

7. Høringssvar til Favrskov Kommune vedr. Urbakken

Resume

I anledning af Favrskov Kommunes anmodning om høringssvar vedr. eventuel overtagelse af det socialpsykiatriske tilbud Urbakken har administrationen udarbejdet udkast til høringssvar.

Direktionen indstiller,

at udkast til høringssvar til Favrskov Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Favrskov Kommune har ved brev af 6. maj 2008 anmodet Region Midtjylland om høringssvar vedr. overtagelse af Urbakken pr. 1. januar 2009. Som bilag vedlæggeshøringsbrev vedr. Urbakken .

  

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet høringssvar til Favrskov Kommune, som er fremsendt til kommunen under forbehold af Regionsrådets endelige godkendelse.

 

Til orientering vedlægges også høringssvar fra Urbakkens MED-udvalg.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-08

8. Vedtagelse af mødeplan for 2009 for Regionsrådet mv.

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Regionsrådet i 2009 samt forslag til datoer for temamøder og besigtigelsesture i 2009.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for møder i Regionsrådet i 2009 godkendes, og

 

at Regionsrådet afvikler 9 temamøder og 4 besigtigelsesture i 2009 som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal vedtage en mødeplan for rådets ordinære møder i 2009 samt tage stilling til, om der skal gennemføres temamøder og besigtigelsesture i 2009.

 

Regionsrådet

Der foreslås følgende plan for møder i Regionsrådet:

Onsdag den 21. januar 2009, kl. 13.00

Onsdag den 18. februar 2009, kl. 13.00

Onsdag den 18. marts 2009, kl. 13.00

Onsdag den 29. april 2009, kl. 13.00

Onsdag den 20. maj 2009, kl. 13.00

Onsdag den 17. juni 2009, kl. 13.00

Onsdag den 19. august 2009, kl. 13.00

Onsdag den 23. september 2009, kl. 13.00

Onsdag den 21. oktober 2009, kl. 13.00

Onsdag den 2. december, kl. 13.00 (behandling af eventuelle valgklager og anmodninger om fritagelse for valg)

Onsdag den 9. december 2009, kl. 16.00 (afsluttende møde i Regionsrådet)

(Fredag den 11. december, kl. 16.00: Konstituerende møde i nyt Regionsråd)

 

Efter ovenstående mødeplan holder Regionsrådet som udgangspunkt møde den 3. onsdag i måneden med undtagelse af juli måned, i alt 11 møder i 2009. Dog er enkelte møder tilpasset tidsfrister vedrørende budgetvedtagelse, opgaver i tilknytning til valget til Regionsrådet den 17. november 2009 mv.

 

Temamøder

Det foreslås, at Regionsrådet i lighed med tidligere år afvikler et antal temamøder i 2009. Det foreslås, at der gennemføres 9 temamøder, der afvikles på mandage i de uger, hvor der er møde i Regionsrådet, idet der samtidig i tilknytning til temamøderne vil være mulighed for at holde møder i de politiske grupper. 

 

Der foreslås følgende temamøder i 2009:

Mandag den 19. januar 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

Mandag den 16. februar 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

Mandag den 16. marts 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

Mandag den 27. april 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

Mandag den 18. maj 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

Mandag den 15. juni 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

Mandag den 17. august 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

Mandag den 21. september 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

Mandag den 19. oktober 2009, kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)

 

Gruppemøderne vil kunne afvikles før eller efter temamøderne.

 

Besigtigelsesture

Der foreslås fire besigtigelsesture i 2009 på følgende tidspunkter:

Onsdag den 4. marts 2009: Besigtigelsestur

Onsdag den 1. april 2009: Besigtigelsestur

Onsdag den 3. juni 2009: Besigtigelsestur

Onsdag den 9. september 2009: Besigtigelsestur

 

Ovenstående forslag indebærer, at der afholdes 11 møder i Regionsrådet (samt et konstituerende møde i det nyvalgte Regionsråd), 9 temamøder og 4 besigtigelsesture.

 

Endvidere bemærkes, at der mandag den 26. januar og mandag den 31. august er berammet møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland.

 

Endelig bemærkes, at der forventes afholdt fire møder i Kontaktudvalget i 2009. 

 

En samlet oversigt af 28. maj 2008 over forslag til møder i Regionsrådet, Forretningsudvalget, temamøder og besigtigelsesture vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet Regionsrådsmødet i februar afholdes den 25. februar og temamødet den 23. februar, og det sidste møde i Regionsrådet afholdes den 11. december.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-08

9. Vedtagelse af mødeplan for 2009 for Regionsrådets Forretningsudvalg

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget i 2009.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for møder i Forretningsudvalget i 2009 godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2009. Det foreslås, at Forretningsudvalget mødes 18 gange i 2009. Møderne i juni, august og september er tilpasset de forventede tidsfrister for forelæggelse og vedtagelse af Region Midtjyllands budget for 2010. Der er så vidt muligt søgt placeret to møder i Forretningsudvalget mellem møderne i Regionsrådet.

 

Der foreslås følgende mødeplan for Forretningsudvalget:

 

Tirsdag den 13. januar 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 3. februar 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 24. februar 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 31. marts 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 14. april 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 5. maj 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 12. maj, kl. 10.00

Tirsdag den 26. maj 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 23. juni 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 11. august 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 1. september 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 15. september 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 3. november 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 24. november 2009, kl. 10.00

Tirsdag den 8. december 2009, kl. 10.00

 

Møderne afholdes i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-1-07

10. Udmøntning af restmidler til honorering af midlertidige udvalg i 2008

Resume

Regionsrådet besluttede den 12. december 2007 at nedsætte en række midlertidige udvalg for 2008 og 2009.

 

Regionsrådet besluttede samtidig, at de pågældende udvalg honoreres med 80 % af den maksimale ramme til honorering af udvalg, mens de resterende 20 % af rammen reserveres til honorering af nye udvalg.

 

Det foreslås, at restmidlerne fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg.

Direktionen indstiller,

at den reserverede ramme på 20 % til honorering af nye midlertidige udvalg fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg i 2008, da udvalgene i 2008 har haft en større belastning i opgavemængden end forudsat ved nedsættelsen af udvalgene,

 

at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer, og at formændene for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer, og

 

at midlerne fordeles proportionalt i forhold til udvalgenes samlede funktionstid i 2008.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 12. december 2007 at nedsætte en række midlertidige udvalg for 2008 og 2009.

 

Regionsrådet besluttede samtidig, at de pågældende udvalg honoreres med 80 % af den maksimale ramme til honorering af udvalg, mens de resterende 20 % af rammen reserveres til honorering af nye udvalg. Ved samme lejlighed besluttede Regionsrådet, at Forretningsudvalget skal drøfte en eventuel justering af honoreringen af de midlertidige udvalg.

 

Forretningsudvalget har den 8. januar 2008 besluttet at udskyde drøftelsen af en justering af honoreringen til juni 2008.

 

Rammen til honorering af midlertidige udvalg følger regnskabsåret, og der er ikke mulighed for at overføre midler mellem årene.  Det følger endvidere af reglerne, at der senest 1. juli i det pågældende år skal være taget stilling til udmøntningen af den samlede pulje for året. Udmøntningen af midlerne kan kun ske fremadrettet, det vil sige fra 1. juli 2008.

 

Der er ikke nedsat nye midlertidige udvalg i 2008, og der er ikke fra administrationen forslag om nedsættelse af nye midlertidige udvalg i 2008. På den baggrund må det forventes, at den reserverede ramme på 20 % til honorering af nye midlertidige udvalg ikke vil blive udmøntet i 2008.

 

En forudsætning for udmøntning af restmidlerne til allerede nedsatte midlertidige udvalg er, at der er sket ændringer i de nedsatte udvalg eller i udvalgenes opgaver.

 

De allerede nedsatte midlertidige udvalg har i 2008 haft en større belastning i opgavemængden end forudsat ved nedsættelsen af udvalgene, og  det foreslås derfor, at den reserverede pulje på 20% fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg i 2008.

 

Det foreslås, at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer, og at formændene for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer. Det foreslås endvidere, at midlerne fordeles således, at midlerne fordeles proportionalt i forhold til udvalgenes samlede funktionstid i 2008.

 

 

 

 

 

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-97-08

11. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg med ansættelse af direktør

Resume

Stillingen som direktør for social- og psykiatriområdet er opslået med henblik på en fast ansættelse i stillingen. Der skal i den forbindelse nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af 5 medlemmer af Forretningsudvalget. 

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget vælger 4 medlemmer til bedømmelsesudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med evalueringen af Region Midtjyllands organisation er det direktionens opfattelse, at stillingen som direktør for social- og psykiatriområdet bør besættes fast.

 

Stillingen er derfor blevet opslået.

 

Ved ansættelse af regionens direktører nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af 5 af Forretningsudvalgets medlemmer - inklusive regionsformanden, der er formand for udvalget.

 

Til bedømmelsesudvalget tilknyttes en række tilforordnede:

 • de øvrige direktionsmedlemmer,

 • 2 til 3 medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i Regions-MEDudvalget blandt de repræsentanter, der dækker det pågældende direktionsområde og

 • 1 til 2 ledelsesrepræsentanter udpeget af direktionen fra det pågældende direktionsområde.

 

Bedømmelsesudvalget og de tilforordnede afholder fælles ansættelsessamtaler med de indkaldte ansøgere.

 

De tilforordnede tilkendegiver deres holdning til bedømmelsesudvalget, hvorefter bedømmelsesudvalget udarbejder en indstilling til Forretningsudvalget.

 

Forretningsudvalget udarbejder en indstilling til Regionsrådet, der har ansættelseskompetencen.

 

Det forventes, at der kan afholdes samtaler med ansøgerne den 10. juni 2008.

 

Forretningsudvalget skal derfor vælge de 4 af Forretningsudvalgets medlemmer, der sammen med regionsformanden udgør bedømmelsesudvalget i forbindelse med fast ansættelse af social- og psykiatridirektøren.

Beslutning

Forretningsudvalget udpegede Johannes Flensted-Jensen, Anna Marie Touborg, Aleksander Aagaard og Birgit Jonassen til bedømmelsesudvalget.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-47-1-06-V

12. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anna Marie Touborg om den siddende patientbefordring

Resume

Regionsrådsmedlem Anna Marie Touborg har i brev af 9. maj 2008 anmodet om en drøftelse af den siddende patientbefordring i Forretningsudvalget.

Formanden indstiller,

at Forretningsudvalget drøfter den siddende patientbefordring.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anna Marie Touborg har i brev af 9. maj 2008 anmodet om en drøftelse af den siddende patientbefordring i Forretningsudvalget.

 

På denne baggrund vedlægges som bilag til dagsordenspunktet følgende dokumenter:

 

Henvendelse af 9. maj 2008 fra Anne Marie Touborg til Bent Hansen (vedlægges til Forretningsudvalgets medlemmer).

 

Svar af 16. maj 2008 til Anne Marie Touborg med administrationens redegørelse.

Henvendelse af 26. maj fra Tove Videbæk med andre eksempler på uhensigtsmæssig kørsel.

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede at invitere Midttrafik til et temamøde om den siddende patientbefordring.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-72-1-08

13. Orientering om Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midtjylland

Resume

Region Midtjylland og en række kommuner i regionen har i fællesskab etableret Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midtjylland. Ordningen træder i kraft den 15. august 2008. Ordningen etableres i første omgang som en to-årig forsøgsordning.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fredag 15. august 2008, kl. 17.00 åbner Sundhedsplejens Telefonvagt. Alle børnefamilier i regionen kan dermed fra den 15. august få råd og vejledning af en sundhedsplejerske udenfor de normale åbningstider. Telefonen er åben fredag, lørdag, søndag samt helligedage kl. 17.00 - 20.00.

 

De kommunale sundhedsordninger oplever i disse år, at børn og deres familier udskrives tidligere fra hospitalerne end tidligere. Et stigende antal ambulante fødsler og tidlige udskrivelser øger behovet for akut rådgivning bl.a. for at forebygge genindlæggelser.

 

Erfaringer fra lignende ordninger viser, at cirka 30 % af forældrene fra en fødselsårgang benytter telefonen. Det er især førstegangs forældre og forældre med børn under ½ år, der bruger telefonen. Henvendelserne drejer sig bl.a. om amning, brystbetændelse, gulsot, søvn, gråd og uro hos det nyfødte barn. Når det drejer sig om lidt ældre børn er det især spørgsmål om småsygdomme samt kost, søvn og opdragelse, der søges rådgivning om. Telefonordningen er et supplement til rådgivnings- og vejledningsarbejde i sundhedsplejen og ikke en erstatning for familiens egen sundhedsplejerske. Lige som det er et supplement til vagtlægeordningen der stadig skal anvendes ved decideret sygdom.

 

Sundhedsplejens Telefonvagt er et fælles projekt mellem Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg Kommune og Region Midtjylland. Alle børnefamilier i regionen har således dette tilbud, idet Århus Kommune viderefører egen ordning.

 

Ordningen etableres i første omgang som en to-årig forsøgsordning.

 

Region Midtjylland og kommuner finansierer hver især 50 % af ordningen i en to-årig forsøgsperiode. Region Midtjyllands andel finansieres af de afsatte midler til regionalt sundhedssamarbejde. Den kommunale del fordeles ud fra fødselstallet.

 

Budgettet for ordningen er på 280.000 kr. i 2008 og 560.000 kr. i 2009.

 

Der vedlægges notat om Sundhedsplejens Telefonvagt i Region Midtjylland, der beskriver ordningen nærmere.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-46-07

14. Orientering om skærmede enheder i Regionspsykiatrien Viborg

Resume

Regionspsykiatrien Viborg omlægges som følge af Psykiatriplanens vedtagelse og Region Nordjyllands hjemtagelse af patienter. I den forbindelse vil de lukkede afsnit på Søndersøparken blive omdannet til skærmede afsnit. Det præciseres, at også Regionspsykiatrien Viborgs sengeafsnit for intensiv behandling vil være en skærmet enhed efter omlægningen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 16. april 2008 en omlægning af Regionspsykiatrien Viborg. Omlægningen sker som følge af Region Nordjyllands hjemtagelse af patienter pr. 1. januar 2009. Omlægningen er desuden et led i Psykiatriplanens gennemførelse. I forbindelse med omlægningen vil de almenpsykiatriske sengeafsnit overgå fra at være lukkede afdelinger til at være skærmede afsnit. Det betyder, at dørene kun låses, såfremt en eller flere patienters tilstand kræver det. Det præciseres, at også sengeafsnittet for intensiv behandling efter omlægningen vil være et skærmet afsnit. På grund af patienternes tilstand på intensivafdelingen vil dørene her være låsede meget af tiden.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-13-07

15. Orientering om status for arbejdet med hensigtserklæringer i forliget om budget 2008

Resume

Forliget om budget 2008 indeholdt 13 hensigtserklæringer, og Regionsrådet vedtog i december 2007 en plan for arbejdet med og afrapporteringen på hensigtserklæringerne. Heraf fremgår det, at der løbende i 2008 - under hensyn til hensigtserklæringens indhold og karakter - sker afrapportering.

 

Med henblik på forberedelsesarbejdet vedrørende budget 2009 gives hermed en samlet status for arbejdet med hensigtserklæringerne.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 13. september 2007 blev der indgået forlig om budget 2008 for Region Midtjylland. Budgetforliget indeholdt 13 hensigtserklæringer.

 

På mødet den 12. december 2007 (Pkt. 51) godkendte Regionsrådet en plan for arbejdet med og afrapporteringen på budgetforligets hensigtserklæringer.

 

I henhold til denne arbejdsplan skal afrapporteringen på hensigtserklæringerne foregå løbende, når det er relevant i forhold til hensigtserklæringens specifikke indhold og karakter.

 

Under hensyn til forberedelsen af arbejdet med Budget 2009 fastlægger arbejdsplanen, at der som minimum sker en første afrapportering på alle hensigtserklæringer medio 2008.

 

I vedlagte notat med status for hensigtserklæringerne i forliget om Budget 2008 er gengivet hensigtserklæringens fulde ordlyd, den godkendte opfølgningsmetode og tidsplan samt bemærkninger om status for arbejdet med hensigtserklæringen.

 

I nedenstående er status for arbejdet med de enkelte hensigtserklæringer kort resumeret:

 

1. Nedsættelse af midlertidige udvalg

Regionsrådet godkendte på mødet den 12. december 2007 kommissorier for og nedsættelse af midlertidige udvalg. Endvidere har Regionsrådet på mødet den 20. februar 2008 godkendt kommissorier for det midlertidige udvalg vedrørende administrationsgrundlag for kulturtilskud og for det midlertidige udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet.

 

Der har pt. ikke været fremsat forslag om nedsættelse af yderligere midlertidige udvalg i 2008.

 

2. Udbud af ydelser på sundhedsområdet

I 2007 blev der gennemført udbud af mammografiscreeninger med effekt fra primo 2008.

 

Derudover er der, i overensstemmelse med anbefalingerne i Betænkning vedr. udbud af ydelser på sundhedsområdet fra Udvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur på sundhedsområdet (pkt. 15 - Regionsrådets møde den 20.02.08), et arbejde i gang med at sende MR-scanninger i udbud og at finde samarbejdspartnere for behandlinger indenfor det ortopædkirurgiske område. Endvidere bliver der løbende holdt øje med andre behandlingsområder, som kunne være hensigtsmæssige at sende i udbud eller at etablere samarbejde omkring.

 

Afslutningsvis kan bemærkes at på det medicotekniske område, foretages langt hovedparten af indkøbene via udbudsrunder. Der er i 2008 afsat særlige midler til indkøb af apparatur til kræftområdet - herunder et betydeligt antal skannere. Disse skannere indkøbes via fælles, landsdækkende udbud.

 

3. Styrkelse af ledelse og udvikling af bedre arbejdsgange

Der er planlagt et temamøde for Regionsrådet den 16. juni 2008 om bl.a. den hidtidige indsats vedrørende effektivisering af arbejdsgange og udvikling af ledelse på de somatiske hospitaler og i psykiatrien. Administrationen har indsamlet erfaringer i driftssystemet samt hos relevante stabsfunktioner og er aktuelt i gang med at etablere et overblik over de indsamlede oplysninger.

 

4. Finansiering af presserende anlægsprojekter i 2008

Den 20. februar 2008 blev der for Regionsrådet forelagt en investeringsplan for de somatiske hospitaler i Region Midtjylland. Heri var ligeledes udarbejdet et notat vedr. det behandlingspsykiatriske område. Af investeringsplanen fremgår det, at Region Midtjylland vil søge staten om en særlig lånedispensation til finansiering af større projekter. Samtidig skal der rettes henvendelse til regeringens nedsatte ekspertpanel under ledelse af Erik Juhl.

 

Region Midtjylland har søgt Staten om særlig lånedispensation til Stråleterapienheden i Herning, hvilket kan frigøre midler til finansiering af de mest presserende anlægsprojekter. Der blev i første omgang givet afslag på lånedispensationen, men den er nu genbehandlet, og ministeriet har den 27. maj 2008 tilkendegivet, at Region Midtjylland vil få en lånedispensation til Stråleterapienheden i Herning på 100 mio. kr. i 2008. Det er mindre end de ansøgte 183,9 mio. kr., hvilket ministeriet begrunder med en vurdering af, at det ikke vil være muligt at afholde flere udgifter i 2008. Med lånedispensationen frigøres midler til de mest presserende anlægsprojekter i ovennævnte investeringsplan. Efter sommerferien vil Administrationen vende tilbage med et forslag til prioritering af midlerne.

 

Der vil samtidig blive søgt midler til opførelse af Det Nye Universitetshospital i Århus, etablering af fælles akutmodtagelser og opførelse af nyt hospital i Vestjylland. Udmeldinger fra Ekspertpanelet indikerer dog, at Region Midtjylland først i slutningen af 2009 kan få tilsagn om hvilke anlægsprojekter, der skal fortsætte. De af Staten vedtagne reformer vedrørende akutmodtagelser og lægelig uddannelse har imidlertid medført et så stort pres på at få igangsat de nødvendige bygningsmæssige ændringer i regionen, at det allerede nu er nødvendigt at opstarte den første fase af projekterne, benævnt "fase0". På regionsrådsmødet den 21. maj 2008 blev der orienteret om fase 0 projekterne og om årsagerne til presset på bygningsmassen.

 

Med udgangspunkt i Psykiatriplanen, som Regionsrådet vedtog den 16. april 2008, er der igangsat et udredningsarbejde som opfølgning på planens anbefalinger. Blandt andet undersøges de anlægsmæssige konsekvenser på såvel det korte som det lidt længere sigt, ligesom behovet for renovering af den eksisterende bygningsmasse vil blive søgt klarlagt. Endvidere er der igangsat forberedelse af flytning af de nuværende Århus Universitetshospital, Risskov til Skejby, koordineret med planlægningen og opførelsen af Det nye Universitetshospital samme sted.

 

5. Handleplan for låneoptag  

I Økonomiaftalen for 2008 blev det aftalt, at Velfærdsministeriet skulle iværksætte et udredningsarbejde med henblik på at analysere det samlede formuebillede for de respektive regioner, identificere problematikker omkring betaling af afdrag og renter samt opstille muligheder for kort- og langsigtede løsninger. Som forberedelse til udredningsarbejdet har Region Midtjylland indgået i samarbejde med Danske Regioner omkring afdækning og forståelse af de problemer, som regionen står overfor.

 

I relation til Ministeriet er iværksættelsen af udredningsarbejdet forsinket, da indsamlingen af datamateriale har afventet regionernes regnskaber for 2007, som først har været klar medio maj.

 

Da datamaterialet først nu er på plads, er det vurderingen i Danske Regioner, at udredningen ikke blive kunne forelægge så tidligt, at den kan indgå i forhandlingerne om Økonomiaftalen for 2009. Forretningsudvalget og Regionsrådet vil snarest mulig blive orienteret om udredningsarbejdet i Velfærdsministeriet.

 

På kort sigt er Region Midtjyllands problematikker i relation det budgetterede nettolåneoptag og herunder betalingen af renter og afdrag håndteret via økonomiaftalens muligheder for dispensationer til lånefinansiering af renter over gennemsnittet og afdrag i 2008 (og afdrag i 2007). (Velfærdsministeriet har meddelt dispensation til de i budget 2008 forudsatte lån, og regionen forventer at hjemtage disse lån ultimo maj 2008). Tilsvarende er investeringerne i medicoteknisk udstyr sket via lånefinansiering, da der ikke har været afsat midler hertil i økonomiaftalerne.

 

6. Nedbringelse af ventelisten i børne- og ungdomspsykiatrien

Regionsrådet blev på møde den 12. marts 2008 orienteret om status på arbejdet med nedbringelse af ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien. Det blev besluttet, at Regionsrådet på ny orienteres om status for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien i efteråret 2008.

 

7. Kontaktpersonordningen

Opgørelsen for 1. kvartal 2008 blev sammen med en beskrivelse af kontaktpersoners rolle fremlagt for Regionsrådet den 16. april 2008 (Punkt 21 - Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 1. kvartal 2008 samt redegørelse for kontaktpersoners rolle). Sagen vedrørende kontaktpersoners rolle kan betragtes som afsluttet. 

 

På baggrund af beskrivelsen af kontaktpersoners rolle er der udarbejdet en regional retningslinje for kontaktpersoner, som har været i høring på hospitalerne og i psykiatrien. Kontaktpersonordningen indgår i Den Danske Kvalitetsmodel, og der arbejdes derfor systematisk med at implementere retningslinjen for kontaktpersoner.

 

8. Evaluering af organisationsplanen

Arbejdet med hensigtserklæringen følger den tidsplan, som Regionsrådet blev orienteret om den 14. november 2007.

 

Der er på nuværende tidspunkt gennemført en række initiativer i forbindelse med evalueringen, bl.a. en undersøgelse af den administrative understøttelse af det politiske niveau i Region Midtjylland, og der pågår pt. en række evalueringer af bl.a. områdernes og stabenes organisering.

 

9. Miljø

Regionsrådet vedtog på mødet den 12. december 2007 lokal Agenda 21-strategi for Region Midtjylland. Samtidigt anmodedes administrationen om at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på Agenda 21-strategien.

 

Handlingsplanen er under udarbejdelse og forventes at være færdig ved udgangen af 2008. Handlingsplanen vil bestå af 4 fokusområder, hvor regionen selv kan beslutte og påvirke udviklingen:

 1. Drift - Driften af hospitaler og institutioner

 2. Byggeri - Nybyggeri og renovering af bestående bygninger

 3. Indkøb - Indkøb af varer og tjenesteydelser

 4. Regional Udvikling (den regionale udviklingsplan, megasatsningen på energi og miljø, den regionale kollektive trafik, råstofplan og arbejdet med jordforurening).

Den del af hensigtserklæringen, der omhandler miljørigtig renovering af de regionale bygninger, vil blive behandlet under fokusområde 2, mens den del af hensigtserklæringen, der vedrører grønne regionale biler, ses som en del af fokusområde 3. Elementerne i afsnittet opfølgningsmetode forventes at indgå heri.

 

10. Udvikling af kulturelle tilbud

Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. februar 2008 at nedsætte et midlertidigt udvalg vedrørende udarbejdelse af kulturpolitik. Udvalget skal fungere i perioden 1. april - 30. september 2008.

 

Udvalgets skal med udgangspunkt Den regionale Udviklingsplan udarbejde forslag til en kulturpolitik og i forlængelse heraf forslag til retningslinier for tilskud til kulturaktiviteter i regionen.  

 

Udvalget skal formulere en kulturpolitik, der nærmere bestemmer

 • kulturpolitik som en integreret del af regionens udviklingspolitik

 • Kulturpolitik som et middel til at etablere og vedligeholde udviklingsorienterede faglige og tværfaglige netværk

 • kulturpolitik som et middel til at styrke internationalt udsyn og samarbejde

Regionsrådet har til og med mødet den 16. april 2008 bevilget 1.765.000 kr. til kulturformål samt reserveret et beløb på 2,5 mio. til projektet "Kend din Region". Til mødet den 21. maj 2008 har Forretningsudvalget indstillet 1.285.000 kr.

 

11. Den Danske Kvalitetsmodel

Regionsrådet blev på regionsrådsmødet den 16. april 2008 orienteret om direktionens høringssvar til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) vedrørende den reviderede udgave af Den Danske Kvalitetsmodel. I høringssvaret blev det bemærket, at revisionen af akkrediteringsstandarderne bærer tydeligt præg af lydhørhed over for kritikken, som den første høringsrunde medførte. Det blev dog samtidigt bemærket, at det vil kræve en stor arbejdsindsats at implementere modellen og opnå et reelt kvalitetsløft.

 

På regionsrådsmødet den 16. april 2008 vedtog Regionsrådet samtidigt, at Danske Regioner anmodes om at inddrage udgifterne til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i økonomiforhandlingerne for 2009. Som grundlag herfor er der udarbejdet en redegørelse for såvel somatikken som psykiatrien vedrørende de økonomiske konsekvenser af etablering og drift i forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel, som er fremsendt til Danske Regioner. På opfordring fra Danske Regioner er beregningerne i denne redegørelse senere søgt korrigeret, så forudsætningerne for beregningerne regionerne i mellem i videst muligt omfang er de samme. De fælles forudsætninger for beregningerne forelægges regionssundhedsdirektørkredsen i løbet af maj.

 

12. Vedligeholdelse af regionens bygninger

På baggrund af regnskab 2007 er der via økonomisystemet foretaget en opgørelse af alle vedligeholdelsesudgifter, der er bogført som Ejendomsudgifter og -vedligehold, dvs. udvendig og indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af installationer. Opgørelsen viser, at der i 2007 er blevet brugt ca. 150 mio. kr. over driften.  

 

Denne opgørelse dækker imidlertid over en bred vifte af funktioner fra egentlige vedligeholdelsesarbejder til mere driftsprægede opgaver, som f.eks. snerydning. Endvidere er opgørelsen problematisk i forhold til de vedligeholdelsesarbejder, som udføres af institutionens eget personale m.v.

 

Der er indledt en dialog med bl.a. institutionernes tekniske chefer om at kvalificere opgørelsens af regionens samlede vedligeholdelsesudgifter, så der kan tilvejebringes et bedre overblik over vedligeholdelsesudgifterne i 2007.

 

I forbindelse med en kommende økonomi- og aktivitetsrapport vil Forretningsudvalg og Regionsråd blive forelagt et samlet overblik over regionens vedligeholdelsesudgifter. Et overblik - som sammenholdt med vurderinger af behovet for midler til at imødegå forringelser af regionens bygningsmasse - vil kunne danne grundlag for de fremtidige økonomiske dispositioner på området.  

 

13. Tilgængelighed til specialiserede behandlingspsykiatriske tilbud

Regionsrådet vedtog psykiatriplanen den 16. april 2008. Planen fastlægger de overordnede mål og rammer for de kommende års omstilling og udvikling af Psykiatrien i Region Midtjylland og følges op med konkrete forslag, som forelægges Regionsrådet til beslutning. 

 

Regionsrådet har i 2007 besluttet, at der etableres distriktsdækkende klinikker for behandling af unge med nydiagnosticeret skizofreni samt klinikker for behandling af angst- og tvangslidelser i Distrikt Vest og Distrikt Syd med henblik på, at disse specialiserede behandlingstilbud gøres regionsdækkende. De klinikker er under indkøring.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen