Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 4. marts 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt, bortset fra Henrik Qvist der havde meldt afbud.

 

Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl. 11.15 under behandlingen af punkt 5.

Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 13.30 under behandlingen af punkt 18.

Poul Müller og Bente Nielsen forlod mødet kl. 13.55 under behandlingen af punkt 22.

 

Mødet blev hævet kl. 14.30.

 

Claus Hammer-Pedersen fra Region Midtjyllands revisionsfirma, KPMG C. Jespersen, deltog under punkt 1-3.


Pkt. Tekst
1 Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt
2 Beretning vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007
3 Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj - 30. november 2007
4 Gensidig orientering
5 Redegørelse til Det regionale udviklingsråd 2008
6 Udlevering af vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede skizofrene patienter og psykiatriske patienter med behandlingsdom i en begrænset periode
7 Status for ventelisteproblematikken i børne- og ungdomspsykiatrien
8 Orientering om socialområdets udviklingspulje 2007
9 Orientering om driftsoverenskomst med bo- og dagtilbuddet Stormly
10 Orientering om igangsat afklaring for det regionale socialpsykiatriske bosted Gårdhaven
11 Indstilling fra Vækstforum om forøgelse af bevilling til forprojektet for megasatsningen på fødevareområdet
12 Afgivelse af indstilling til undervisningsministeriet om nye 2-årige HF-udbud i den østlige del af Region Midtjylland
13 Drøftelse af indstilling fra Praktikpladsforum om dimensionering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 2008/2009 i Region Midtjylland
14 Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegationsrejse til Shanghai
15 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter
16 Vedtagelse af strategi for Region Midtjyllands indsats på jordforureningsområdet
17 Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet
18 Region Midtjyllands lønpolitik
19 Rygepolitik i Region Midtjylland
20 Retningslinjer for besættelse af stillinger som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen
21 Orientering om udmøntning af rammebevilling til bygningsvedligeholdelse på Psykiatri og Social i 2008
22 Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008
23 Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om drift af hospitalsvaskerierne i Vejle og Brædstrup
24 Honorering i forbindelse med ægdonation
25 Apoteksstrukturen på Djursland
26 Flytning af Horsens Svane Apotek
27 Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite
28 Orientering om hvilke ydelser som tilbydes borgere, der modtager strålebehandling i udlandet
Sagnr.: 1-22-46-07

1. Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt

Resume

Århus Amts revision KPMG har den 12. april 2007 fremsendt beretning vedrørende statsrefusion for sociale udgifter i 2006 for Århus Amt.

 

Beretningen har givet anledning til et forbehold overfor, at Århus Amt har anmeldt interne udgifter til arbejdsskader til refusion.

 

Regionsrådet skal som ansvarlig for regnskabsaflæggelsen for Århus Amt behandle revisionsberetningen og indsende den til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet tager revisionsberetningen til efterretning uanset revisionens forbehold, og

 

at revisionsberetningen med Regionsrådets bemærkninger fremsendes til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Sagsfremstilling

Århus Amts revision KPMG C.Jespersen har den 12. april 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 10  vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt. Denne revisionsberetning afgives i henhold til bekendtgørelse af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse på Socialministeriets - nu Velfærdsministeriets - ressortområde (botilbud m.v.) samt Beskæftigelsesministeriets ressortområde (løntilskud til servicejob og jobtræning).

 

Revisionsberetningen skulle have været behandlet i Regionsrådet som ansvarlig for Århus Amts regnskabsaflæggelse og indsendt til de to ministerier senest 15. november 2007. Ved en fejl er beretningen ikke tidligere udsendt til Regionsrådets medlemmer, og beretningen forelægges først nu for Regionsrådet. Beretningen er dog i januar 2008 fremsendt til ministerierne.

 

De tilsvarende revisionsberetninger vedrørende Viborg Amt og Ringkjøbing Amt er indeholdt i revisionsberetningerne vedrørende de to amters årsregnskaber og er således godkendt i forbindelse med regionsrådets behandling af revisionsberetningerne den 14. november 2007.

 

Revisionen har forsynet refusionsregnskabet for de sociale udgifter i 2006 for Århus Amt med et forbehold:

"Refusionsberettigede udgifter, jf. konto 5.42.00, ifølge afregningsskemaet 88.427.949 kr. indeholder interne udgifter til arbejdsskade 217.006 kr. Ifølge § 10, stk. 2, kan der ikke anmeldes beløb til refusion, som træder i stedet for forsikringspræmier".

 

Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Århus Amt har været selvforsikrende for arbejdsskader de seneste 7 år. De faktiske udgifter til arbejdsskader har været fordelt på institutioner og afdelinger via "forsikringspræmier" på samme måde, som hvis der var tegnet forsikring i et forsikringsaktieselskab. "Præmierne" har i Århus Amt været betydeligt lavere end hos forsikringsselskabet. Det er i øvrigt administrationens opfattelse, at revisionen fejlagtigt i beretningen henviser til refusionsbekendtgørelsens § 10, stk. 2, vedrørende selvforsikring af arbejdsskader. Det fremgår helt tydeligt, at bestemmelsen i § 10 vedrører udgifter til ejendomme, og der findes ikke at være grundlag for at foretage en analogislutning til personaleudgifter.

 

Da Århus Amt pr. 1. januar 2007 er nedlagt, vil der ikke - selv om hjemlen eventuelt måtte være til stede - kunne finde en berigtigelse sted, og det forslås derfor, at Regionsrådet tager revisionsberetningen til efterretning og fremsender Regionsrådets beslutning til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-4-08

2. Beretning vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007

Resume

Regionsrådet fik den 12. december 2007 forelagt åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Midtjylland og oversendte balancen til revisionen.

 

KPMG har nu revideret åbningsbalancen og fremsendt beretning af 31. januar 2008. I beretningen konkluderer revisionen, at åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner. Beretningen indeholder således ikke revisionsbemærkninger, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

 

Der er dog i beretningen supplerende oplysninger, som revisionen finder så væsentlige, at Regionsrådet bør orienteres herom.

Direktionen indstiller,

at revisionsberetning nr. 5 af 31. januar 2008 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 tages til efterretning og fremsendes til tilsynsmyndigheden bilagt Regionsrådets beslutning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte 12. december 2007 åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Midtjylland og fremsendte balancen til revisionen.

 

Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har revideret åbningsbalancen og har 31. januar 2008 fremsendt vedlagte beretning nr. 5 herom. Beretningen er den 1. februar 2008 udsendt til Regionsrådets medlemmer, jf. den kommunale styrelseslovs § 42 b.

 

KPMG anfører i sin revisorerklæring, at åbningsbalancen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for regioner, og at åbningsbalancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver.

 

Der er således ikke i beretningen revisionsbemærkninger, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

 

Revisionen giver dog i beretningen nogle såkaldt supplerende oplysninger til Regionsrådets orientering:

 

1. Ved opgørelsen af åbningsbalancen er det tidligere Ringkjøbing Amts mellemværende med staten i forbindelse med udskudt regulering af indkomstskatter i 1989 og 1990, i alt en gæld på 36,911 mio. kr., fejlagtigt ikke medtaget.

 

Administrationen er enig i, at denne fejl skal rettes.

 

2. I åbningsbalancen, som blev forelagt Regionsrådet i december 2007, var ved en note anført, at provenuet fra salget af KommuneForsikrings aktier ikke var medtaget i balancen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 19. oktober 2007 meddelt, at indtægten fra salget skal med i åbningsbalancen.

 

Administrationen er på den baggrund enig i, at Region Midtjyllands andel af salget skal med i balancen pr. 1. januar 2007 som et tilgodehavende på 48,052 mio. kr.

 

3. Revisionen gør opmærksom på, at der efter udarbejdelse af efterreguleringsoversigten i juni 2007 ikke er foretaget bogføring af kortfristede tilgodehavender vedrørende det tidligere Århus Amt, og der er således ikke en ajourført bogføring og afstemning af indeståender i pengeinstitutter for Århus Amt. Revisionen anbefaler, at området afklares forinden aflæggelse af regionens årsregnskab for 2007.

 

Administrationen har i december 2007 og januar-februar 2008 været i gang med at udrede kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld for det tidligere Århus Amt, og konti i pengeinstitutter er blevet afstemt, og restsaldi er overført til Region Midtjylland.

 

4. Revisionen gør endelig opmærksom på, at kompensationsbeløb som følge af delingsaftalerne for amterne i åbningsbalancen, netto 1.110,246 mio. kr., som blev præsenteret for Regionsrådet den 12. december 2007, er indregnet i de likvide aktiver. I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal kompensationsbeløbene i åbningsbalancen føres brutto som kortfristede tilgodehavender, henholdsvis kortfristet gæld til staten og kommuner. 

 

Administrationen er enig i, at reglerne er som anført af revisionen.

 

De af revisionen påpegede forhold vil blive rettet i den primobalance, som vil indgå i Region Midtjyllands regnskab for 2007.

 

Revisionen henleder opmærksomheden på, at de til staten overdragne skatterestancer fra de tidligere Viborg, Århus, Ringkjøbing og Vejle amter er indregnet med i alt 83,501 mio. kr. i åbningsbalancens egenkapital. Staten har imidlertid 21. december 2007 meddelt, at staten vil fastsætte værdierne af disse skatterestancer til nul. Region Midtjylland har protesteret herimod, og der er mellem Danske Regioner og staten indledt en dialog om forholdet. Revisionen er enig i den regnskabsmæssige behandling af dette forhold.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-4-08

3. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj - 30. november 2007

Resume

Regionens revision KPMG C.Jespersen har fremsendt beretning nr. 4 af 17. januar 2008 vedrørende revisionsarbejder i perioden fra 1. maj - 30. november 2007.

 

Revisionsberetningen indeholder en bemærkning vedrørende administrative forretningsgange og interne kontroller. Regionsrådets kommentarer hertil skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.

 

Herudover er der i beretningen såkaldt supplerende oplysninger vedrørende flere områder, som efter revisionens vurdering er så væsentlige, at Regionsrådet bør orienteres herom.

 

Såvel revisionsbemærkningen som de supplerende oplysninger har især udgangspunkt i, at der på revisionstidspunktet ikke forelå skriftligt udformede, administrative forretningsgange og interne kontroller godkendt i overensstemmelse med regionens kasse- og regnskabsregulativ.

 

I dagsordenen gennemgås revisionsbemærkningen, og administrationens kommentarer hertil er anført. En kortoplistning af de supplerende oplysninger og de berørte områders kommentarer fremgår af vedlagte notat af 27. februar 2008.

Direktionen indstiller,

at KPMG’s revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning, og at beretningen og dagsordenspunktet med bilag og med de anførte kommentarer fremsendes til Statsforvaltningen Midtjylland som Regionsrådets besvarelse overfor tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har den 17. januar 2008 fremsendt revisionsberetning nr. 4om revisionsarbejder fra 1. maj - 30. november 2007. Beretningen er i henhold til den kommunale styrelseslov, § 42 b, jf. regionsloven udsendt til Regionsrådets medlemmer den 22. januar 2008.

 

Revisionsberetningen indeholder én egentlig revisionsbemærkning, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen er der herudover et antal såkaldte supplerende bemærkninger, som revisionen finder så væsentlige, at Regionsrådet bør orienteres herom.

 

Revisionsbemærkning

Revisionsbemærkningen, afsnit 2.3.3, knytter an til, at der på revisionstidspunktet ikke forelå skriftligt udarbejdede og implementerede fælles forretningsgange og kontrolfunktioner, og at disse funktioner således ikke udføres på et ensartet eller tilfredsstillende niveau i Regionsøkonomi og regionens driftsområder i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer i kasse- og regnskabsregulativet. Revisionen finder, at de nævnte forhold kan medføre usikkerhed omkring regionens regnskabsmæssige registreringer.

 

Administrationens kommentar hertil:

Regionens kasse- og regnskabsregulativ blev vedtaget af Forberedelsesudvalget den 15. november 2006. Kasse- og regnskabsregulativet fastlægger blandt andet rammerne for kontrolfunktioner, fælles forretningsgange og ledelsestilsyn, som skal gælde for regionens forretningsmæssige virksomhed. Det var forudsat, at disse regler nærmere skulle uddybes i bilag til kasse- og regnskabsregulativet. Bilag til kasse- og regnskabsregulativet er løbende i 2007 blevet udarbejdet og godkendt i Regionsrådet. Først den 12. december 2007 er bilag 10 Retningslinier for intern kontrol blevet godkendt i Regionsrådet. Dette bilag vil være grundlaget for de regnskabsinstrukser og beskrivelser af forretningsgange og kontroller, som hospitaler, driftsområder, institutioner og stabe skal udarbejde. Indtil de fælles regler er blevet udformet og implementeret har det været forudsat, at forretningsgange, kontroller og opfølgning i institutioner, hospitaler og i administrationen så vidt muligt skulle følge de retningslinjer, der har været gældende i de tidligere amter.

 

Regionsøkonomi har udsendt skabelon/checkliste for udarbejdelse af regnskabsinstruks og forretningsgange og har bedt enhederne indsende disse senest den 20. februar 2008 til godkendelse i regionsøkonomi i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet.

 

Supplerende oplysninger

Udover den egentlige revisionsbemærkning er der i beretningen et antal supplerende oplysninger til Regionsrådet. I vedlagte notat af 27. februar 2008 er administrationens kommentarer tilføjet til et kort resume af den supplerende oplysning.

 

I henhold til bekendtgørelsen om regionernes budget og regnskabsvæsen mv. skal beretningen og Regionsrådets afgørelse herom inden 3 måneder fra modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden, der for Region Midtjylland er Statsforvaltningen Midtjylland.

 

Det indstilles, at Regionsrådet tager beretningen med de anførte bemærkninger fra administrationen til efterretning og fremsender materialet til tilsynsmyndigheden.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet Forretningsudvalget anmoder om på mødet den 1. april 2008 at få en aktuel status på implementeringen af regnskabsinstrukser og forretningsgange.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-07

4. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Tilskud til parykker til kræftpatienter.

Regionsrådsformanden orienterede om, at regionerne i fællesskab har fastlagt en ensartet praksis i forhold til at yde tilskud til parykker til kræftpatienter, som oplever, at de som følge af kræftbehandlingen midlertidigt mister håret. Der ydes som udgangspunkt maksimalt 2.500 kr. i tilskud.

 

Merudgifter vedrørende kollektiv trafik.

Regionsrådsformanden orienterede om, at det må påregnes, at Regionens udgifter til regional kollektiv trafik i 2008 bliver dyrere end forventet hidtil.

 

Ud over merudgifter til Bus&Togsamarbejdet og dieselafgifter har Danske Regioner oplyst, at udgifterne til vognmænd vil stige med 4,5% fra 2007 til 2008. Midttrafik har her budgetteret med en stigning på 2,2 %. Stigningen vil for Region Midtjylland betyde en merudgift på ca. 9 mio. kr. Hertil kommer, at udgifterne til vognmændene ifølge Midttrafiks forventninger også i 2007 må forventes at blive større end hidtil antaget, bl.a. som følge af højere brændstofudgifter. Der foreligger endnu ikke et regnskabsresultat fra Midttrafik for 2007.

 

Regionsrådet vil få forelagt sagen, når Midttrafiks regnskab for 2007 foreligger, og oplysningerne fra Danske Regioner vedr. 2008 foreligger formelt.

 

Indvielse af de nye fysiske rammer ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Viborg, Søndersøparken, mandag den 7. april 2008.

Regionsrådsformanden orienterede om, at de nye fysiske rammer ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Viborg, Søndersøparken, indvies mandag den 7. april 2008 af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.

 

Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde onsdag den 26. marts 2008 i Viborg.

Regionsrådsformanden orienterede om, at der er modtaget indbydelse fra Danske Regioner til Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde på sundhedsområdet onsdag den 26. marts 2008 i Viborg. Det aftaltes, at gruppeformændene aftaler den politiske deltagelse fra Region Midtjylland.

 

Regionsrådets temamøde den 10. marts 2008 om blandt andet høringssvarene til psykiatriplanforslaget.

Regionsrådsformanden orienterede om, at han har modtaget en forespørgsel fra pressen på, om temamødet er åbent for offentligheden. Formanden vil i overensstemmelse med de hidtidige beslutninger svare, at mødet ikke er åbent for offentligheden.

 

Poul Müller bemærkede, at han fandt, at temamødet burde være åbent.

 

Regionshospitalet Horsens fejrer sit 100 års jubilæum den 18. juni 2008.

Regionsrådsformanden orienterede om, at Regionshospitalet Horsens den 18. juni har 100 års jubilæum. Det aftaltes, at det planlagte regionsrådsmøde samme dag foreslås flyttet til mødestart kl. 9.00.

 

Aflysning af Forretningsudvalgsmøde den 18. marts 2008.

Forretningsudvalget besluttede at aflyse det berammede møde den 18. marts 2008.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-73-2-08

5. Redegørelse til Det regionale udviklingsråd 2008

Resume

Det midlertidige udvalg vedr. redegørelse til Det regionale udviklingsråd har udarbejdet forslag til redegørelse til Det regionale udviklingsråd.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen til Det regionale udviklingsråd for 2008 godkendes.

Sagsfremstilling

Som et led i strukturreformen er det besluttet, at der i hver region skal nedsættes et regionalt udviklingsråd pr. 1. januar 2007, som i en 4-årig overgangsperiode skal følge og drøfte udviklingen på servicelovens område og på specialundervisningsområdet.

 

I Region Midtjylland består Det regionale udviklingsråd af 4 medlemmer fra Regionsrådet, 1 medlem fra hver af regionens 19 kommuner samt 12 medlemmer fra forskellige bruger- og pårørendeorganisationer.

 

De regionale udviklingsråd skal hvert år i den 4-årige overgangsperiode afgive en samlet redegørelse til velfærdsministeren og undervisningsministeren om, hvordan kommuner og region varetager deres opgaver på servicelovens område og på specialundervisningsområdet.

 

Den samlede redegørelse udarbejdes på baggrund af redegørelser fra region og kommuner, og der er i den forbindelse udarbejdet en skabelon med anførelse af de spørgsmål, som ønskes besvaret.

 

Regionsrådet har den 12. december 2007 nedsat et midlertidigt udvalg, som ifølge sit kommissorium skal udarbejde Region Midtjyllands forslag til redegørelse til Det regionale udviklingsråd. Det vedlagte forslag til Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd er et resultat af udvalgets arbejde samt den høring af redegørelsen, som har fundet sted hos Det regionale kontaktforum på handicapområdet og Danske Handicaporganisationer.

 

Det regionale kontaktforums bemærkninger samt høringssvar fra Danske Handicaporganisationer er tillige vedlagt.

 

Redegørelsen beskriver de udfordringer, som opleves på området i Region Midtjylland som følge af strukturreformen og de tiltag, som regionen har iværksat for at imødekomme udfordringerne. Herudover indeholder redegørelsen en lang række faktuelle oplysninger og vurderinger om botilbud, behandlingstilbud, hjælpemiddelområdet, dagtilbud, specialundervisningsområdet og børn og ungeområdet.

 

Det bemærkes, at Region Midtjylland havde frist for indsendelse af sin redegørelse til Det regionale udviklingsråd den 29. februar 2008. Forslaget til redegørelse er derfor sendt til Det regionale udviklingsråd med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Poul Müller tog forbehold.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-74-2-08

6. Udlevering af vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede skizofrene patienter og psykiatriske patienter med behandlingsdom i en begrænset periode

Resume

Danske Regioners bestyrelse har meddelt, at fra den 1. januar 2008 kan den enkelte region beslutte at udlevere medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene patienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiatriske patienter med dom til behandling med henblik på at sikre, at de pågældende patienter kommer i stabil medicinering. Ordningen som i Region Midtjylland forventes at omfatte ca. 660 psykiatriske patienter årligt efter fuld indkøring, kan ifølge Danske Regioners beregninger finansieres af sparede sygesikringsudgifter.

Direktionen indstiller,

at behandlingspsykiatriens budget til medicinudgifter i 2008 forhøjes med 6,1 mio. kr. til implementering af ordningen med vederlagsfri medicin til ikke-indlagte nydiagnosticerede skizofrene patienter og ikke-indlagte patienter med dom til psykiatrisk behandling,

 

at behandlingspsykiatriens budget til medicinudgifter tilsvarende forhøjes med 7,3 mio. kr. i 2009, 8,4 mio. kr. i 2010 og 8,9 mio. kr. i 2011, og

 

at bevillingerne finansieres af sygesikringens konto til medicinudgifter, idet kontoen friholdes for de medicinudgifter, der fremover afholdes som sygehusudgift.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalingerne i "Oplæg til principper for vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiatriske patienter" fra en arbejdsgruppe nedsat af Amternes psykiatrichefkreds, har Danske Regioners bestyrelse meddelt, at Regionerne fra 1. januar 2008 kan beslutte at udlevere medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene patienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiatriske patienter med dom til behandling, jf. Vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiatriske patienter. Ordningen omfatter patienter, der ikke er indlagt. Medicinen er i forvejen gratis for patienterne under indlæggelse.

 

Udleveringen af vederlagsfri medicin har til formål at sikre, at de pågældende patienter kommer i stabil medicinering. Udleveringen skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:

 • Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykiatrien

 • Behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykiatrien

 • Hvis manglende overholdelse af medicinering medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre.

 

For behandlingsdømte vil den tidsmæssige udstrækning for vederlagsfri medicin som udgangspunkt svare til dommens længde. For nydiagnosticerede skizofrene patienter vil udgangspunktet være udlevering af vederlagsfri medicin i ca. to år.

 

Ordningen med vederlagsfri medicin er under implementering og vil efter fuld indkøring årligt omfatte ca. 285 nydiagnosticerede skizofrene patienter og ca. 375 retspsykiatriske patienter med en behandlingsdom, når der tages udgangspunkt i den nuværende patientsammensætning. De psykiatriske afdelingers merudgifter til medicin efter den nye ordning, anslås på den baggrund at udgøre 6,1 mio. kr. i 2008 stigende til 7,3 mio. kr. i 2009, 8,4 i 2010 og 8,9 kr. i 2011, når ordningen er fuldt indkørt.

 

Danske Regioners undersøgelser viser, at regionernes udgift samlet set vil være lidt mindre, når de psykiatriske sygehusafdelinger indkøber og udleverer medicinen, end når patienten får medicinen fra apoteket betalt af sygesikringen, selvom der i sidstnævnte tilfælde er tale om en egenbetaling på typisk mellem 2000 og 3000 kr. årligt. Den lavere udgift for Regionerne skyldes de psykiatriske sygehusafdelingers storindkøbsfordele. Region Midtjylland vil dermed opnå en mindre bruttobesparelse på medicinudgifterne.Bruttobesparelsen kan imidlertid blive udlignet af garantiordningen vedrørende udgifter til medicintilskuddet, hvor efter udgifter over garantiniveauet i økonomiaftalen for 2008 bliver kompenseret med 75 %. Kompensationen reguleres via bloktilskuddet. Ved at flytte udgifter fra sygesikringen til behandlingspsykiatrien vil det alt andet lige bevirke, at der udmøntes et tilsvarende mindre beløb i garantiordningen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-22-07

7. Status for ventelisteproblematikken i børne- og ungdomspsykiatrien

Resume

Der gives en orientering om status på ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland pr. 1. januar 2008 og hvilke nye initiativer i 2008, som iværksættes for at nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål, som den forventede lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret lægger op til. Det foreslås, at Regionsrådet i efteråret 2008 orienteres om status for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland på ny.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om status for ventelisteproblematikken i børne- og ungdomspsykiatrien og iværksættelse af nye initiativer, som beskrives i vedlagte notat, tages til efterretning, og

 

at Regionsrådet i efteråret 2008 på ny orienteres om status for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indsatsen for at nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien. Samtidig fik Regionsrådet en orientering om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter med henblik på opfyldelse af den udvidede udrednings- og behandlingsret, som forventes indført i børne- og ungdomspsykiatrien i 2008 - 2009. Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

 

Som en del af budgetforliget for 2008 aftalte forligspartierne 13 hensigtserklæringer. Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om planerne for det videre arbejde hermed. Af hensigtserklæring nr. 6 fremgår, at Regionsrådet inden udgangen af 1. kvartal 2008 forelægges et forslag til, hvordan Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan nedbringe ventelisten og opfylde kravene i den kommende lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret.

 

Som en del af aftalen om budget 2008 har Regionsrådet afsat 15 mio. kr. til nedbringelse af ventelisten i børne- og ungdomspsykiatrien. Sammen med tilførte bloktilskudsmidler på 5,4 mio. kr. er der således i alt 20,4 mio. kr. til rådighed for udvidelse af aktiviteterne i børne- og ungdomspsykiatrien i 2008 og følgende år.

 

Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indsatsen for at nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien samt om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter de kommende år.

 

I 2008 skal der gennemføres 2.635 udredninger for 0-18 årige, hvis alle henviste og patienter på ventelisten 1. januar 2008 skal tilbydes en udredning inden to måneder fra henvisningen. Patienter, der står på ventelisten 1. januar 2008, vil i løbet af 2008 blive tilbudt udredning, så ventelisten gradvist nedbringes til to måneder. Med de givne forudsætninger er der behov for en ekstra bevilling på 5,9 mio. kr. for at kunne nå 2.635 udredninger samt 1,9 mio. kr. til leje af lokaler og indretning af arbejdspladser, i alt 7,8 mio. kr. I første omgang indrettes der lokaler til ca. 50 arbejdspladser. Fra 2009 skal der gennemføres en mere blivende bygningsløsning ved køb eller leje. Der forventes forelagt særskilt sag herom til behandling i Regionsrådet i foråret 2008.

 

Regeringen præsenterede den 5. februar 2008 finanslovsforslaget for 2008, hvor der bl.a. er afsat 1 mia. kr. i perioden 2008-2011 til styrkelse af psykiatrien. Til finansiering af den udvidede undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien er der afsat 19 mio. kr. i 2008, 121 mio. kr. i 2009, 157 mio. kr. i 2010 og 191 mio. kr. i 2011. Finansloven for 2008 forventes ifølge Finansministeriet vedtaget i Folketinget i løbet af april 2008.

 

Den 5. februar 2008 udsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igen udkast til lovforslag om udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge til høring. Ifølge udkastet indføres fra 1. august 2008 en udvidet ret til undersøgelse inden to måneder for 0-18 årige. Fra 1. januar 2009 udvides ordningen ifølge udkastet til også at omfatte en udvidet ret til behandling for 0-18 årige patienter med behov for hurtig efterfølgende behandling. Den udvidede behandlingsret omfatter de patienter, hvor det på baggrund af en klinisk vurdering i forbindelse med undersøgelsen må antages, at tilstanden forværres, hvis behandling efter endt undersøgelse ikke påbegyndes inden 2 måneder.

 

I vedlagte statusnotat for ventelisteproblematikken i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland orienteres om status på ventelisten og antallet af patienter under 19 år, som forventes at skulle have tilbudt udredning i 2008. Endvidere beskrives nye initiativer i 2008, som iværksættes for at nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål, som den forventede lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret lægger op til. 

 

Det foreslås, at Regionsrådet i efteråret 2008 orienteres om status for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland på ny.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-7-08

8. Orientering om socialområdets udviklingspulje 2007

Resume

Socialområdets udviklingspulje for 2007 er bl.a. blevet anvendt til kompetenceudviklingsprojekter, bruger- og pårørendeundersøgelser samt IT-udvikling.

 

I 2008 vil særligt kvalitetsmodellen på socialområdet fylde i udviklingspuljens budget. 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Som et princip i rammeaftalen på det sociale område er det besluttet, at de kommunale og regionale tilbud skal sikres fortsat udvikling og omstilling inden for de enkelte opgaveområder. Som et bidrag hertil er der derfor som en del af taksten afsat 0,5 % af de samlede driftsudgifter til en udviklingspulje på socialområdet.

 

Udviklingspuljen har i 2007 haft et budget på 5.769.000 kr. Beløbet er blevet anvendt på følgende måde:

Kompetenceudviklingsprojekt for Pilebakken/Gårdhaven
150.000 kr.
Opkvalificering af basismedarbejdere på Tangkærcentret og Paderuphus 
480.000 kr.
Bruger- pårørendekonference 27.3.07
62.000 kr.
Bruger- og pårørendeundersøgelser i 2007
652.000 kr.
Brugertilfredshedsundersøgelse
300.000 kr.
IT-udvikling
4.076.000 kr.
Organisations- og lederudviklingsforløb
49.000 kr.
I alt 
 5.769.000 kr.

 

Kompetenceudviklingsprojekt for Pilebakken/Gårdhaven

Projektet omhandlede skizofrene i aldersgruppen 35-55 år. Kendetegnet for denne gruppe er, at de ikke har været brugere af regionens tilbud før eller kun har været det kortvarigt. Personalet havde derfor behov for at blive bedre rustet til at agere i forhold til f.eks. verbalt modspil, den skizofrenes verden og samarbejdet med brugeren og de pårørende. Som et led i projektet var en række eksterne oplægsholdere inviteret til at fortælle om bl.a. den nyeste medicinske viden og om brugerinddragelse, herunder specielt handleplaner. Herudover gav projektet mulighed for erfaringsudveksling mellem medarbejderne på Pilebakken og Gårdhaven.

 

Opkvalificering af basismedarbejdere på Tangkærcentret og Paderuphus

De bevilgede midler anvendes til køb af kursusforløbet "Liv i Fokus" for 16 medarbejdere. Kurset er planlagt fra juni 2008 til april 2009 og har som formål at opkvalificere medarbejderne i forhold til servicelovens intentioner. Endvidere er det intentionen, at medarbejderne får opøvet kompetencer, der understøtter en pædagogisk indsats, hvor der er fokus på det individuelle menneske - dets ønsker, behov og rettigheder.

 

Bruger- og pårørendekonference

Som en del af rammmeaftalesamarbejdet er det markeret, at der ønskes dialog med brugere og pårørende. Derfor afholdt Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen den 27. marts 2007 en konference for politiske og administrative beslutningstagere, bruger- og pårørendeforeninger og de kommunale handicapråd om samarbejdet med brugere og pårørende på socialområdet i en ny tid, hvor mange nye samarbejdsflader skulle etableres og redefineres.

 

Også i 2008 afholdes en bruger- og pårørendekonference. Konferencen fandt sted den 3. marts 2008 og havde som tema de overordnede udviklingstendenser og ønsker i forhold til den fremtidige indsats på socialområdet. 

 

Bruger- og pårørendeundersøgelse

Regionerne vedtog i marts 2007 at iværksætte en landsdækkende pårørendeundersøgelse af tilfredsheden med boformer for voksne personer med handicap, der drives af regionerne. Formålet er at give viden om de pårørendes oplevelse og vurdering af kvaliteten og samtidig afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer. Arbejdet varetages af Center for Kvalitetsudvikling, og der forventes en afrapportering i forsommeren 2008.

 

Brugertilfredshedsundersøgelse

Region Midtjylland deltager i de landsdækkende psykiatriundersøgelser, som foretages hver tredje år for henholdsvis brugere og pårørende. Undersøgelserne omfatter også socialpsykiatriske tilbud. Formålet med undersøgelserne er at give viden om beboere og pårørendes oplevelser og vurderinger af psykiatrien, at afdække behov for kvalitetsforbedringer, at muliggøre sammenligninger og systematisk følge udvikling over tid samt at give et øjebliksbillede over udvalgte kvalitetsparametre. Det afsatte beløb skal anvendes til opfølgning på den seneste undersøgelse i relation til de socialpsykiatriske tilbud og dermed til at forbedre indsatsen på tilbuddene.

 

IT-udvikling

Ved dannelsen af den nye region har regionens digitaliseringsstrategi i form af en fælles it-platform for de sociale tilbud været højt prioriteret. Der er derfor anvendt midler fra udviklingspuljen til modernisering af regionens netværk med henblik på at give de enkelte tilbud optimale vilkår for at bruge it-løsninger i det daglige arbejde som et værktøj, der understøtter den pædagogiske indsats. Med netværksmoderniseringen har de sociale tilbud nu gode it-mæssige forudsætninger for at indgå i det arbejde, der bl.a. sker omkring dokumentation og effektmåling af indsatsen omkring den enkelte bruger.

 

Organisations- og lederudviklingsforløb

Administrationen har besluttet at gennemføre et større organisations- og ledelsesudviklingsforløb for ledere på psykiatri- og socialområdet. Ønsket er at skabe en fælles indsigt og et fælles sprog om organisation og ledelse for derved at styrke sammenhæng og perspektiv for hele området. I 2007 er der brugt midler til udviklingen af forløbet. I alt forventes ca. 430 ledere at gennemføre forløbet i perioden 2008 - 2010. 

 

Udviklingspuljen i 2008

I 2008 forventes det, at den kvalitetsmodel på socialområdet, som er besluttet implementeret i regi af Danske Regioner, og som Regionsrådet blev orienteret om på sit møde den 20. februar 2008, vil fylde meget på udviklingspuljens budget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-30-06-V

9. Orientering om driftsoverenskomst med bo- og dagtilbuddet Stormly

Resume

Forberedelsesudvalget gav den 23. august 2006 en principgodkendelse af, at der indgås en driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Kolonien Filadelfia om bo- og dagtilbuddet Stormly under forudsætning af, at Stormly ombygges til tidssvarende boliger.

 

Kolonien Filadelfia har godkendt driftsoverenskomsten under forudsætning af, at Region Midtjylland giver en garanti for driften efter moderniseringen. Region Midtjylland har imidlertid ikke hjemmel til at udstede en sådan driftsgaranti, og der arbejdes derfor i øjeblikket på alternative løsningsmodeller.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Forberedelsesudvalget gav den 23. august 2006 en principgodkendelse af, at der indgås en driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Kolonien Filadelfia om bo- dagtilbuddet Stormly under forudsætning af, at Stormly ombygges til tidssvarende boliger.

 

Stormly er et bo- og dagtilbud til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover har 80 % af beboerne og dagbrugerne specielle komplekse epileptiske problemstillinger. I døgntilbuddet er pladsnormeringen 24, og i dagtilbuddet er pladsnormeringen 40. Tilbuddet er beliggende i Juelsminde i Hedensted Kommune.

 

Kolonien Filadelfia har godkendt driftsoverenskomsten under forudsætning af, at Region Midtjylland giver en garanti for driften efter moderniseringen. Garantien er ønsket med baggrund i Region Midtjyllands krav om modernisering.

 

Region Midtjylland har imidlertid ikke hjemmel til at udstede en sådan driftsgaranti.

 

Der har den 18. december 2007 været afholdt et møde mellem Region Midtjylland og Kolonien Filadelfia. På dette møde redegjorde administrationen for Region Midtjyllands handlemuligheder og fremtidige løsningsforslag.

 

På mødet blev en række scenarier drøftet, herunder at antallet af boliger på Stormly reduceres kombineret med en øget specialisering indenfor epilepsi og udadreagerende/problemskabende adfærd.

 

Det blev aftalt, at der med baggrund i kommunernes generelle redegørelser med hensyn til forventet kapacitetsbehov afholdes et nyt møde mellem Region Midtjylland og Kolonien Filadelfia i maj måned.

 

Det bemærkes, at driftsoverenskomsten er uopsagt og således gældende frem til udgangen af 2009, uanset om Stormly moderniseres eller ej.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-14-08

10. Orientering om igangsat afklaring for det regionale socialpsykiatriske bosted Gårdhaven

Resume

Gårdhaven er et regionalt socialpsykiatrisk tilbud for ældre med sindslidelser, herunder demenslidelser. Gårdhaven er beliggende i Viborg, og de fysiske rammer for både personalet og beboerne er ikke tidssvarende Dette er der peget på i de 3 seneste tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet fra 2002, 2003 og 2006. I november 2007 har Arbejdstilsynet givet 4 påbud på det fysiske område. Samtidig har Viborg Kommune meddelt, at de fra 1. april 2009 ikke fremover forventer at ville bruge Gårdhaven, da man i Viborg Kommune har besluttet at etablere et nyt demenstilbud med 60 pladser, hvoraf nogle af pladserne skal erstatte eksisterende pladser. Der er derfor indledt en proces for at undersøge, om der fortsat er basis for at drive Gårdhaven, som et regionalt socialpsykiatrisk tilbud samt hvilke muligheder der er for at etablere Gårdhaven i nye fysiske rammer. Viborg kommune er orienteret og sagen vil blive forelagt Den Administrative Styregruppe på socialområdet med henblik på en afklaring af kommunernes holdning. Sagen vil herefter blive forelagt Regionsrådet til beslutning.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Gårdhaven er et af to regionale socialpsykiatriske tilbud for ældre med sindslidelser, herunder demenslidelser. Tilsammen har de to botilbud 53 pladser. Gårdhaven er beliggende i Viborg, og de fysiske rammer for både personalet og beboerne er ikke tidssvarende. Dette er der peget på i de 3 seneste tilsynsrapporter fra 2002, 2003 og 2006. I november 2007 har Arbejdstilsynet givet 4 påbud på det fysiske område. 

 

Viborg Kommune har på et møde den 13. juni 2007 meddelt Distrikt Vest, at de fra 1. april 2009 ikke fremover forventer at ville bruge Gårdhaven, da man i Viborg Kommune har besluttet at etablere et nyt demenstilbud med 60 pladser, hvoraf nogle af pladserne skal erstatte eksisterende pladser i Viborg Kommune mens 10 af pladserne skal være til midlertidig brug. Regionen har derfor indledt en proces for at undersøge, om der fortsat er basis for at drive Gårdhaven som et regionalt socialpsykiatrisk tilbud samt hvilke muligheder der er for at etablere Gårdhaven i nye fysiske rammer, hvilket vurderes at være en forudsætning for fortsat at drive Gårdhaven.

 

Kommunernes brug af Gårdhaven

Gårdhaven har 27 pladser og der er aktuelt en beboer i overbelægning. Beboerne kommer lige nu fra 10 forskellige kommuner.

 

Indflytningsmønstret til Gårdhaven har siden 2004 været:

År
Samlet antal
Viborg Kommune[1]
 Andre Kommuner
Heraf demente (Viborg- borgere)
2004 
10
4
6
 4 ( 2 )
2005 
12
7
5
 8 ( 4 )
2006 
9
6
3
 5 ( 0 )
2007
7
3
4
 3 ( 1 )

[1]Der er tale om Viborg Storkommuneområde: dvs. for 2004 - 2006 dækker tallene for Viborg, Tjele, Møldrup, Bjerringbro, Karup, Fjends og Ålestrup.

 

Det betyder, at ca. 53 % af de borgere, der er visiteret til Gårdhaven siden 2004, er kommet fra Viborg Kommune, hvoraf 35 % af dem har en demensdiagnose. Pt. har Viborg Kommune 12 beboere på Gårdhaven.

 

De øvrige kommuner, der har beboere på Gårdhaven, er: Silkeborg Kommune (2), Skive Kommune (4), Favrskov Kommune (3), Morsø Kommune (2), Herning Kommune (1), Vesthimmerland Kommune (1), Århus Kommune (1), Horsens Kommune (1) og Ringkøbing-Skjern Kommune (1).

 

Der har tidligere været et meget højt flow af beboere på Gårdhaven grundet en meget høj gennemsnitsalder, som for år tilbage var på 83 år, men nu er faldet til 76 år. Med en stigning i antallet af yngre borgere, der visiteres til Gårdhaven (ned til 50-årsalderen), bliver gennemsnitsalderen og dermed flowet mindre. Det nuværende aldersspænd går fra 56 til 98 år. 

 

Blandt de nuværende 28 beboere på Gårdhaven er der kun 10 beboere med en egentlig demensdiagnose.

 

Det er oftest borgerens adfærd og ikke diagnose, der afgør, hvorvidt kommunen vælger at visitere til et regionalt specialiseret socialpsykiatrisk tilbud. Det er adfærdsproblematikker som:

 • råbende eller meget rastløs adfærd

 • udagerende/aggressiv-adfærd

 • grænseoverskridende adfærd med seksuelle overtoner

 • social intolerance

 • brugere, som ikke vil modtage hjælp og ikke forstår, at de har behov for hjælp

 • risiko-adfærd til fare for dem selv eller andre, og derfor har brug for,
  at servicelovens paragraffer om magtanvendelse tages i brug

 • misbrug/ kriminel adfærd

 • Gårdhaven har vedvarende i 2007 haft venteliste. Aktuelt er der 4, med underskrevet betalingsaftale, på venteliste til en plads på Gårdhaven.

 •  

Fremtiden

Det er forventningen, at der fortsat vil være et stigende behov for særlige pladser med et specialiseret tilbud til ældre med væsentlige adfærdsmæssige problematikker bl.a. på baggrund af den generelle stigning i antallet af ældre og dermed flere ældre med psykiatriske lidelser og svære demensproblematikker, samtidig med at de fysiske og psykiske konsekvenser af et langt liv med misbrug bliver stadig mere udbredt blandt ældre.  

 

Der er derfor indledt en proces med henblik på at undersøge, hvorvidt der er basis for, at Region Midtjylland fortsat skal drive Gårdhaven som regionalt botilbud. En forudsætning herfor er, at Gårdhaven bliver etableret i nye fysiske rammer. Det umiddelbare udgangspunkt er, at Gårdhaven fortsat skal være beliggende i Viborg Kommune, af hensyn til at kunne fastholde et meget erfarent personale og dermed den høje faglighed på bostedet.

 

Etablering af et nyt Gårdhaven kan ske enten efter reglerne om almennyttige boliger eller som nybygget institution med plads til 24 beboere. Nedenstående tabel er et forsigtigt skøn over forventede omkostninger ved et nybyggeri til Gårdhaven og konsekvenserne for fremtidige takster.

 

 
  Gårdhaven
  nuværende
  Gårdhaven
  nybygget
  almennyttige boliger
  Gårdhaven
  nybyggeri institution
 Anlægsudgifter
  Ca. 10 mio. kr.
  Grund og bygning servicearealer
  Ca. 35 mio. kr.
 Døgntakst
 1.907 kr.
  1.911 kr.
  Ca. 2.400 kr.

 

Den forhøjede takst ved en nybygget institution skyldes primært forhøjede afskrivninger og øgede udgifter til forrentning. Der er i beregningerne ikke taget højde for indtægterne ved salg af det nuværende Gårdhaven.

 

Vedlagte notat, som beskriver Gårdhavens aktuelle situation, målgruppe, kommunernes brug af Gårdhaven mv., har været drøftet med Viborg Kommune i januar 2008. Viborg Kommune havde ingen bemærkninger.

 

Efter orienteringen i Regionsrådet vil notatet blive forelagt og drøftet i Den Administrative Styregruppe for socialområdet med henblik på at undersøge kommunernes indstilling til Gårdhaven som et fortsat regionalt socialpsykiatrisk tilbud.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-70-07

11. Indstilling fra Vækstforum om forøgelse af bevilling til forprojektet for megasatsningen på fødevareområdet

Resume

Vækstforum indstiller, at Regionsrådet forøger bevillingen til forprojektet til forberedelse af megasatsningen på fødevareområdet med 500.000 kr. i 2008 med henblik på, at der gennemføres en analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til storkøkkener.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 500.000 kr. i 2008, således at bevillingen til forprojektet til megasatsningen på fødevareområdet forøges fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr., med henblik på at gennemføre en analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til storkøkkener, idet det forudsættes, at Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) inddrages i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge 1,5 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til forberedelse af en megasatsning inden for fødevarer.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. januar 2008 at indstille til Regionsrådet, at der til forprojektet til forberedelse af megasatsningen på fødevareområdet gives en merbevilling på 500.000 kr. med henblik på at gennemføre en analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til storkøkkener. Vækstforum bemærkede i forbindelse med sin indstilling til Regionsrådet, at Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) bør inddrages i det videre arbejde.

 

Der er på nuværende tidspunkt disponeret over det tidligere bevilgede beløb på 1,5. mio. til forprojektet.

 

Baggrunden for at gennemføre en analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til storkøkkener er, at der dagligt bespises ca. 1 mio. mennesker gennem storkøkkener i Danmark - på hospitaler, i ældreplejen, i børneinstitutioner og på private arbejdspladser. Det er veldokumenteret, at måltidet har stor betydning for sundhed, velvære, helbredelse, indlæring og jobudførelse. Det er mere uklart, hvor stort erhvervspotentialet er, og hvilke behov, problemstillinger og udfordringer, de forskellige aktører på området møder.

 

Den nedsatte ekspertarbejdsgruppe, der i efteråret 2007 arbejdede med vision og indsatsområder i Vækstforums megasatsning på fødevareområdet, har bl.a. haft fokus på problemstillingerne omkring udvikling og produktion af fødevarer i og til storkøkkener. Der er tale om et område i kraftig vækst og med stor politisk bevågenhed, jvf. de stigende krav til kvalitet, sundhed og ernæring.

 

En analyse, der kan belyse problemstillinger og udfordringer samt erhvervspotentialet inden for dette område, kan bidrage til at understøtte det videre arbejde i megasatsningen inden for rammerne af en vision om "klog hverdagsmad som sund forretning."

 

Silkeborg Tekniske Skole har tilbudt sig som leverandør af en sådan analyse og foreslået følgende indhold:  

 1. Oversigt over virksomheder inden for området med udvikling og produktion af fødevarer til storkøkkener i Region Midtjylland.

 2. Interviewundersøgelse med repræsentanter for centrale erhvervsaktører med henblik på disses vurderinger af udfordringerne i problemstillingen omkring produktion og udvikling af fødevarer til storkøkkener.

 3. Belysning af, hvilke krav nøgleaktører med ansvar for storkøkkener fremover stiller, herunder hvordan de forventer kravene imødekommet fra leverandører. 

 4. Interview med strategiske beslutningstagere inden for området, herunder belysning af ønsker og ambitioner.

Analysen kan gennemføres i perioden marts - september 2008 af en projektmedarbejder, der forankres på Hotel- og Restaurantskolen ved Silkeborg Tekniske Skole med adgang til et fagligt miljø og netværk af aktører inden for området. Der påregnes ansættelse af projektmedarbejderen i et år til gennemførelse af analysen og opfølgning.

 

Budget for analysen

Udgift
 
Løn til projektmedarbejder
360.000 kr.
Tilkøb af ekstern konsulentbistand
100.000 kr.
Transport og møder
25.000 kr.
IT og kontorhold
15.000 kr.
I alt
500.000 kr.

 

Silkeborg Tekniske Skole vil bidrage med kontorfaciliteter, ledelsesressourcer samt faglig bistand og coaching. Skolen arbejder i forvejen med området og indgår bl.a. i et tværregionalt samarbejde med Aalborg Tekniske Skole, Aalborg Universitet, Food College Denmark, Fagforbundet 3F, Herning Kunstmuseum og Region Nordjylland om etablering af et viden- og innovationscenter omkring "mad til mange." Udgangspunktet er at arbejde med kvaliteten af den mad, der serveres via storkøkkener, og tankerne bag centret er at samle og tilgængeliggøre eksisterende viden og erfaringer samt at støtte udvikling af ny viden og kunnen på området. Centret skal bidrage til at sætte fokus på de muligheder, der består i at kombinere kulinariske oplevelser, gastronomi og madglæde under økonomisk forsvarlighed, bl.a. på hospitaler og i ældreplejen, blandt børn og på arbejdspladser.

 

Samarbejdet mellem parterne bag tankerne om et viden- og innovationscenter omkring mad til mange skal ses i sammenhæng med, at to af de tre førende hotel- og restaurantskoler i Danmark - skolerne ved Silkeborg Tekniske Skole og Aalborg Tekniske Skole - generelt arbejder sammen om forskellige aspekter af de fag og faglige problemstillinger, der hører under de gastronomiske uddannelser.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-2-07

12. Afgivelse af indstilling til undervisningsministeriet om nye 2-årige HF-udbud i den østlige del af Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af uddannelsessteder for uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen (HF). I den forbindelse behandlede Regionsrådet i juni 2007 ansøgninger fra VUC Århus og VUC Djursland om ret til at udbyde 2-årigt HF og ansøgning fra Århus Akademi om ret til at udbyde almen studentereksamen. For at tilvejebringe et kvalificeret grundlag for Regionsrådets indstilling til undervisningsministeren blev det besluttet at undersøge behovet for udbud af 2-årigt HF i den østlige del af Region Midtjylland. Endvidere har Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse ansøgt om ret til at udbyde 2-årigt HF i Skanderborg. Denne ansøgning er indgået i analysen, der er gennemført i efteråret 2007 i samarbejde med Danmarks Statistik og under medvirken af såvel de nuværende udbydere af 2-årigt HF i området som de ansøgende institutioner.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet indstiller til undervisningsministeren,

 

 • at VUC Djursland ikke får ret til at udbyde 2-årigt HF,

 • at VUC Århus får ret til at udbyde 2-årigt HF med en kapacitet på 3 klasser fra august 2009,

 • at  Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse får ret til at udbyde ét 2-årigt HF-hold fra august 2009, og

 • at Århus Akademi orienteres om den planlagte undersøgelse i 2008 af det fremtidige behov for uddannelsespladser på gymnasieområdet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser m.v. (Lov nr. 575 af 9. juni 2006) afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af uddannelsessteder for uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen (HF). I den forbindelse behandlede Regionsrådet i juni 2007 ansøgninger fra henholdsvis VUC Århus og VUC Djursland om ret til oprettelse af 2-årigt HF og en ansøgning fra Århus Akademi om ret til at udbyde almen studentereksamen. 

 

Regionsrådet besluttede at iværksætte en analyse af behovet for HF-udbud i Århus og på Djursland for at tilvejebringe et kvalificeret grundlag for Regionsrådets indstilling til ministeriet, ligesom det blev besluttet at foretage en tilsvarende analyse af behovet for at oprette almen studentereksamen ved Århus Akademi, hvis der oprettes 2-årigt HF ved VUC Århus. Endvidere blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe

med repræsentanter fra alle berørte institutioner og Region Midtjylland til at forestå analysearbejdet .

 

Region Midtjylland har endvidere modtaget en ansøgning fra Skanderborg-Odder, Center for Uddannelser om ret til at udbyde 2-årigt HF i Skanderborg. Det bemærkes, at Skanderborg-Odder, Center for Uddannelser er et resultat af en fusion i 2007 mellem Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC Skanderborg-Odder. Ansøgningen fra Skanderborg-Odder, Center for Uddannelser er indgået i analysen sammen med de øvrige ansøgninger i forståelse mellem deltagerne i arbejdsgruppen.

 

Analysen er udarbejdet i efteråret 2007 af ovennævnte arbejdsgruppe, og er sammenfattet i vedlagte rapport "Undersøgelse af behov for nye 2-årige HF-udbud i den østlige del af Region Midtjylland". For at få så tydeligt et billede som muligt af søgemønstrene til de enkelte HF-kurser, er data indhentet fra Danmarks Statistik på sogneniveau. De detaljerede data betyder, at rapporten er fortrolig, idet datamaterialet ikke er aggregeret på et sådant niveau, at det må offentliggøres, jvf. vilkår for brug af data leveret af Danmarks Statistik.

 

De deltagende institutioner har medvirket i indsamlingen og bearbejdningen af data og har således haft adgang til alt datamateriale. Rapportens konklusioner er udarbejdet af Region Midtjylland. Det forpligtende samarbejde - område øst har i januar 2008 haft mulighed for at kommentere rapportens konklusioner.

 

I det følgende beskrives administrationens sammenfatning og konklusioner på baggrund af rapporten og i forhold til ansøgningerne:

 

VUC Djursland: Ansøgning om udbud af 2-årigt HF

Analysen giver ikke belæg for en udvidelse af HF-udbudet på Djursland, og administrationen foreslår derfor, at Regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at VUC Djursland ikke får ret til at udbyde 2-årigt HF. Hvis man vil tilgodese de kursister, der foretrækker et voksent uddannelsesmiljø, kan der overvejes et samarbejde mellem VUC Djursland og det 2-årige HF på Grenaa Gymnasium & HF.

 

VUC Århus: Ansøgning om udbud af 2-årigt HF

Analysen viser, at 219 enkeltfagskursister ved VUC Århus har gennemført en hel HF-eksamen i årene 2003 - 2005, hvilket svarer til 70 om året. Oprettelse af et 2-årigt HF-udbud ved VUC Århus med en kapacitet på 3 klasser pr. år forventes derfor ikke at få den store indflydelse på antallet af kursister hos de øvrige udbydere i Århus-området, da VUC Århus med det nævnte omfang vil være selvforsynende. 70 færdiggørende kursister svarer med et gennemsnitligt frafald til ca. 100 startende kursister, hvilket udgør 3 klasser. Med dette udbud bliver det mere attraktivt for de nuværende enkeltfagskursister at gennemføre en hel HF-eksamen, idet kursisterne så slipper for udlæg af deltagergebyr, får adgang til introduktionskursus, mulighed for idræt og ét praktisk musisk fag m.v.

 

Analysen viser endvidere, at der fremover kan forventes flere ansøgere til HF på grund af befolkningstilvæksten i Østjylland. Med uændret søgefrekvens vil der i 2015 være kursister til yderligere 7 klasser 2-årigt HF, mens behovet vil stige til 13 klasser mere, hvis 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Halvdelen af denne tilvækst sker i Århus Kommune.

 

Et nyt HF-udbud kan påvirke søgningsmønsteret, men i tilfælde af udbudsret til 2-årigt HF skal VUC Århus indgå i Det forpligtende samarbejde - område øst, hvor kapaciteten skal aftales.

 

På den baggrund finder administrationen, at der er basis for at øge udbudet af 2-årigt HF i et voksent studiemiljø i Århus, og indstiller derfor, at

Regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at VUC Århus får ret til at udbyde 2-årigt HF med en kapacitet på 3 klasser årligt fra august 2009.

 

Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse: Ansøgning om udbud af 2-årigt HF

Indtil 2002 var der udbud af 2-årigt HF i Skanderborg, hvorfor det er muligt at sammenligne bl.a. søgning og søgemønstre med og uden udbud af 2-årigt HF i Skanderborg.

 

Analysen viser, at antallet af HF-kursister fra Skanderborg-området faldt med 1/3 efter nedlæggelsen af udbudet i 2002. Nedlæggelse af udbudet fik ingen indflydelse på søgningen til Th. Langs HF & VUC og Langkær Gymnasium & HF, mens Viby Gymnasium & HF har fået 5 kursister mere pr. år og Gedved HF-kursus 2 kursister mere pr. år fra Skanderborg. Med en uændret søgeadfærd forventes oprettelse af et 2-årigt HF i Skanderborg derfor ikke at få afgørende indflydelse på søgningen til de øvrige HF-kurser i området.

 

Den demografiske udvikling i Silkeborg-Skanderborg-Horsens vil, selv med uændret søgefrekvens, betyde flere kursister til 2-årigt HF. I 2015 forventes der yderligere 30 kursister, ligesom der også i Horsens/Hedensted forventes 30 flere kursister. I Skanderborg/Odder forventes en stigning på 10 kursister.

 

I øvrigt kan det oplyses, at oprettelse af nye 2-årige HF-kurser ved VUC'ere i andre regioner i de seneste år bl.a. har medført en fordobling af HF-aktiviteten på disse institutioner. Samtidig har det ikke haft negativ indflydelse på søgningen til naboinstitutionerne. På den baggrund anbefaler administrationen, at der er basis for at oprette ét 2-årigt HF-hold i Skanderborg, da der bl.a. er mulighed for udbud af valgfag sammen med institutionens HHX-elever.

 

Høring 

Det forpligtende samarbejde - område øst har i høringssvar af 25. januar 2008 fremført en række synspunkter i forhold til rapportens konklusioner. Indledningsvis anerkender man den omfattende dataanalyse. Det er dog Det forpligtende samarbejdes opfattelse, at et nyt HF-kursus i Århus i forskellig grad vil være en trussel mod primært Langkær Gymnasium & HF og Århus Akademi og i mindre grad mod Viby Gymnasium & HF. I forhold til Silkeborg-Skanderborg, Gedved-Horsens-området påpeger man, at kommunalreformen og omlægningen af busruter kan få indflydelse på de fremtidige søgemønstre - det gælder søgningen til såvel Th.Langs HF & VUC og Gedved HF-kursus. I det hele taget mener man, at nye udbud af 2-årige HF-tilbud i den østlige del af Region Midtjylland vil påvirke de nuværende kursers rentabilitet i stærkt negativ retning. 

 

Det er administrationens opfattelse, at høringssvaret ikke rummer afgørende argumenter mod administrationens indstilling, som tilgodeser kursisternes behov, og som på længere sigt kan indebære en højere HF-frekvens til gavn for en samlet set højere gennemførelse.

 

Århus Akademis ansøgning om ret til at udbyde almen studentereksamen

Århus Akademi anfører i sin ansøgning om ret til at udbyde almen studentereksamen, at gymnasiekapaciteten i Århus vil være utilstrækkelig i løbet af nogle år, og bl.a. derfor ønsker man ret til at udbyde almen studentereksamen. Behovet for uddannelsespladser på gymnasieområdet er ikke indgået i den gennemførte analyse. Men Regionsrådet har i januar 2008, i forbindelse med indstilling til undervisningsministeren om kapacitetsfastsættelsen, besluttet at gennemføre en undersøgelse i 2008 af det fremtidige behov for uddannelsespladser på gymnasieområdet. Administrationen foreslår derfor, at Århus Akademi orienteres om, at denne undersøgelse iværksættes, og at der tages stilling til deres ansøgning, når resultatet af undersøgelsen foreligger i efteråret 2008. Århus Akademi vil blive inviteret til at deltage i undersøgelsens følgegruppe.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, 

 

at Regionsrådet indstiller til undervisningsministeren,

 • at VUC Djursland ikke får ret til at udbyde 2-årigt HF,

 • at VUC Århus får ret til at udbyde 2-årigt HF med en kapacitet på 2 klasser fra august 2009,

 • at  Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse får ret til at udbyde ét 2-årigt HF-hold fra august 2009, og

 • at Århus Akademi orienteres om den planlagte undersøgelse i 2008 af det fremtidige behov for uddannelsespladser på gymnasieområdet.

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-18-06-V

13. Drøftelse af indstilling fra Praktikpladsforum om dimensionering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 2008/2009 i Region Midtjylland

Resume

Fra 1. januar 2007 er opgaven med afgivelse af indstilling til Undervisningsministeriet om dimensionering og koordinering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen forankret i såvel Kommunekontaktrådet som Regionsrådet. Til at forberede den politiske beslutning i henholdsvis Kommunekontaktrådet og Regionsrådet er der nedsat et Praktikpladsforum med repræsentanter fra Kommunekontaktrådet (KKR), Region Midtjylland, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og uddannelsesinstitutionerne. Praktikpladsforum indstiller på baggrund af analysen "Analyse af behovet for pædagoger i Region Midtjylland", at man fastholder sidste års dimensionering i 2008/2009.

Direktionen indstiller,

at der optages drøftelser med Kommunekontaktrådet med henblik på en reduktion af dimensioneringen af pædagoguddannelsen i studieåret 2008/2009.

Sagsfremstilling

Opgaven med at fastsætte antallet af uddannelsespladser og tilvejebringe og fordele praktikpladser på pædagoguddannelsen er fra 1. januar 2007 forankret i Kommunekontaktrådene.

 

Den politiske beslutning om indstilling til Undervisningsministeriet om dimensionering sker i såvel Kommunekontaktrådet som Regionsrådet. Til at forberede den politiske beslutning om dimensionering er der nedsat et Praktikpladsforum med 5 medlemmer udpeget af KKR, 1 medlem udpeget af Regionsrådet, 1 medlem fra BUPL, 1 medlem fra SL samt 1 tilforordnet medlem udpeget af uddannelsesinstitutionerne. Århus Kommune er tovholderkommune.

 

Praktikpladsforum har på  møde den 22. januar 2008 besluttet at indstille til KKR og Regionsrådet, at optagelsestallet for 2008/2009 bliver på samme niveau og med samme fordeling som i 2007/2008. Det betyder dels, at der ikke sker nogen forskydning i antallet af uddannelsespladser ved det enkelte uddannelsessted, dels at der er behov for et uændret antal pladser til studerende på praktikstederne. Derfor bliver der heller ingen ændringer i praktikinstitutionernes udgifter til praktikløn. En oversigt over fordelingen af dimensioneringen fordelt på uddannelsesinstitutioner vedlægges.

 

Praktikpladsforums indstilling sker på baggrund af vedlagte analyse fra januar 2008: "Analyse af behovet for pædagoger i Region Midtjylland." I analysen beskrives udbud og efterspørgsel af pædagoger i Region Midtjylland fra 2006 - 2017. Prognosen viser, at udbuddet af pædagoger forventes at stige betydeligt i de kommende 5 år, mens efterspørgslen efter pædagoguddannet arbejdskraft forventes at stige svagt gennem hele perioden.

 

Det betyder, at der med uændrede forudsætninger (optag, frafald, arbejdstid, tilbagetrækningsalder m.m.) vil være en ikke ubetydelig overproduktion af pædagoger i perioden frem til 2013. På trods heraf indstiller Praktikpladsforum som nævnt ovenfor uændret dimensionering i 2008/2009. 

 

Prognosen viser endvidere, at udviklingen først ændres efter år 2012, således at tilvæksten af pædagoger herefter vil være mindre end tilvæksten i efterspørgslen.

 

Kommunekontaktrådet tiltrådte på sit møde den 5. februar 2008 indstillingen fra Praktikpladsforum.

 

Indstillingen om dimensionering af uddannelsespladser skal være Undervisningsministeriet i hænde senest 1. marts 2008. Ministeriet har dog forlænget fristen til efter Regionsrådets behandling den 12. marts 2008. Indstillingen til Undervisningsministeriet skal være underskrevet af formanden for Kommunekontaktrådet og formanden for Regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-12-07

14. Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegationsrejse til Shanghai

Resume

Der planlægges en delegationsrejse under ledelse af regionsrådsformanden til Shanghai i dagene 14. - 19. marts 2008. Formålet med rejsen er at underskrive en samarbejdsaftale (Sister City Agreement) mellem Region Midtjylland og Shanghai Byprovins. Samarbejdsaftalen er en videreførelse af en samarbejdsaftale, som har eksisteret mellem Århus Amt og Shanghai siden 2003. Turens samlede udgifter forventes at blive ca. 114.000 kr.

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalen (Sister City Agreement) mellem Region Midtjylland og Shanghai Byprovins godkendes, og

 

at delegationsrejsen til Shanghai 14. - 19. marts 2008 godkendes.

Sagsfremstilling

En delegationsrejse til Shanghai planlægges gennemført i dagene 14. - 19. marts 2008. Regionsrådet skal i henhold til beslutning på Forberedelsesudvalgets møde den 17. maj 2006 godkende påtænkte studieture og delegationsrejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for rejsen til godkendelse.

 

På Regionsrådets møde den 10. januar 2007 blev det besluttet, at Region Midtjylland ønsker at videreføre samarbejdet med Shanghai Byprovins og at videreføre det fælles repræsentationskontor, som er etableret i samarbejde med Århus Kommune i 2006.

 

Formålet med delegationsrejsen til Shanghai er således at bekræfte denne beslutning gennem følgende:

 

 • at underskrive en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Shanghai Byprovins

 • at besøge det fælles repræsentationskontor, som er placeret i det nyåbnede danske innovationscenter i Shanghai

 • at besøge Shanghai Science and Technology Commission (som er besluttende for anvendelsen af forsknings- og udviklingsmidler i Shanghai) samt relevante forskerparker med henblik på indgåelse af  rammeaftale om fælles forsknings- og udviklingssamarbejde mellem relevante forsknings- og udviklingsinstitutioner i Region Midtjylland og Shanghai

 • at møde repræsentanter for virksomheder fra Region Midtjylland, som er placeret i Shanghai og tilgrænsende områder

 • at besøge Hua Shan Universitetshospitalet, som er ét af Kinas 5 mest anerkendte hospitaler - bl.a. førende på områder som neurologi og neurokirurgi samt rehabilitering med henblik på styrkelse af samarbejdet med Århus Universitetshospital og Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

 

Samarbejdsaftalen er en videreførelse af en samarbejdsaftale, som har eksisteret mellem Århus Amt og Shanghai Byprovins siden 2003. Samarbejdsaftalen skal inden underskrivelsen godkendes af den kinesiske regering.

 

På rejsen deltager regionsrådsformanden, 1. næstformand og formanden for Udvalget vedrørende globaliseringsstrategi samt samt tre medarbejdere fra administrationen. Endvidere deltager en repræsentant fra administrationen i Århus Kommune.

 

Turen forventes at have en samlet udgift på ca. 114.000 kr. Udgifterne vedrørende Århus Kommunes deltager på delegationsrejsen afholdes af Århus Kommune, mens Shanghai Byprovins afholder en del af opholds- og transportudgifterne i forbindelse med besøget.

 

Samarbejdsaftalenudkast til program og budget for rejsen vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-77-07

15. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resume

Region Midtjylland har modtaget ni ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter:

 

 • Den Jyske Sinfonietta fra Silkeborg søger om et tilskud til projektet "Alle tiders musik" i perioden 2008-10 på 1.155.096 kr. fordelt med 385.032 kr. pr. år.

 • Et netværk af tre kunstnere fra regionen søger om tilskud på 330.000 kr. til projektet "Dialogborde"

 • Støtteforeningen til fremme af Tekstile håndværk søger om tilskud på 5.000 kr. til at afholde en nordisk konference om de tekstile håndværk i nutid og fremtid

 • Århus Sportsdanserforening søger Region Midtjylland om støtte til at afholde VM i 10 dans for ynglinge og Grand Slam i Latin

 • Ikast-Brande Kommune søger om støtte til at afholde VM i skolehåndbold

 • Foreningen "Revolving sounds - musikalske Iværksættere Danmark" i Århus søger om tilskud til foreningens hovedprojekt "Breaking Sounds"

 • Holstebro Taekwondoklub søger om tilskud til kulturaktivitet i forbindelse med festuge i Holstebro

 • Galleri Image i Århus søger om tilskud til en udstilling med den polske kunstner Katarzyna Kozyra

 • Folkekirkens Ungdomskor søger om støtte til afholdelse af Songbridge i Holstebro.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 385.000 kr. i 2008 til Den Jyske Sinfonietta til udviklingsprojektet "Alle tiders Musik", idet den Den Jyske Sinfonietta for så vidt angår tilskud i 2009 og 2010 henvises til at indsende fornyede ansøgninger, hvor der samtidig redegøres for, hvorledes projektet udvikler sig og for, hvad Regionsrådets tilskud har været anvendt til,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 330.000 kr. til Steen Rasmussen, Lisbeth Hermannsen og Karen Degett til projektet "Dialogborde" under forudsætning af, at den samlede finansiering falder på plads,

 

at der gives afslag til Støtteforeningen til fremme af tekstile håndværk på ansøgningen om tilskud til "Nordisk konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid", idet det ansøgte beløb ikke udgør nogen væsentlig del af det samlede budget for arrangementet,

 

at der gives afslag til Århus Sportsdanserforening på ansøgningen om tilskud til VM i dans, idet arrangementet ikke lever op til Regionsrådets retningslinier for tilskud til kulturformål,

 

at der gives afslag til Ikast-Brande Kommune på ansøgningen fra  om tilskud til VM i Skolehåndbold, idet arrangementet ikke indeholder et væsentligt udviklings- og netværksperspektiv, som adskiller VM i Skolehåndbold fra almindelig turneringsvirksomhed,

 

at der gives afslag på ansøgningen fra Revolving Sounds, idet projektet ligger meget tæt op ad andre festivaler og konkurrencer for vækstlagene i dansk musik,

 

at der gives afslag på ansøgningen fra Holstebro Taekwondo Klub, idet det må betragtes som et lokalt arrangement, der ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder et regionalt perspektiv

 

at der gives afslag på ansøgningen fra Galleri Image, idet der er tale om et enkeltstående projekt, der ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder et regionalt samarbejdsperspektiv, og

 

at der gives afslag på ansøgningen fra Folkekirkens Ungdomskor, idet "Songbridge" ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder et regionalt udviklings- eller netværksperspektiv.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget ni ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afsat 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Før dette møde har Regionsrådet bevilget 515.000 kr. Der er derudover et mindreforbrug på kulturpuljen for 2007 på 1.150.000 kr.

 

De ni ansøgninger er kort beskrevet nedenfor. Endvidere vedlægges administrationens notat med en gennemgang af ansøgningerne. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 • Den Jyske Sinfonietta i Silkeborg søger om et tilskud til projektet ”Alle tiders musik”

 • Projektet tager udgangspunkt i et behov for at udvikle og forny den klassiske koncertform, og det samler og præsenterer mange former og stilarter: opera, operette, musical, orkestermusik, strygekvartet, lied m.v. under ét til belysning af et tema. Der arbejdes med formen i forhold til publikum. Den Jyske Sinfonietta tager fat på udviklingen og udvekslingen af fremtidens kultursamarbejder med erhvervslivet, hvor sponsorater skal udvikles fra at være udveksling af billetter og bandereklamer til at indeholde konkrete ressourceudvekslinger med kunstnerisk og organisatorisk indhold.

Der søges om et tilskud på 1.155.096 kr. fordelt med 385.032 kr. pr. år i perioden 2008 - 2010. Administrationen finder, at der ikke bør ydes et samlet 3-årigt tilskud, men at der bør indsendes ansøgninger for hvert af årene 2009 og 2010, hvor der samtidig redegøres for, hvorledes projektet udvikler sig og for hvad det regionale tilskud har været anvendt til.

 

 • Dialogborde - Et netværk, der blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands konference "Ud med kunsten" i 2007, ønsker at skabe en utraditionel debattradition og et forum, der skal foregå i private virksomheder, offentlige institutioner og lignende i efteråret 2008. Der inviteres udenlandske kunstnere til at deltage. Kunstnerne skal skabe ni borde,  dialogborde, som på samme tid er et kunstværk og et tema for debatten. Som afslutning på projektet bliver bordene og de endelige resultater vist tre forskellige steder i regionen.

 

Der søges om et tilskud på 330.000 kr. Administrationen vurderer, at det ansøgte beløb kan bevilges til projektet "Dialogborde" under forudsætning af, at den samlede finansiering falder på plads.

 

 • Støtteforeningen til fremme af tekstile håndværk søger om et tilskud til at afholde "Nordisk konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid". Konferencen har til formål at synliggøre et kommende center for tekstile håndværk i Skals ved Viborg.

 

Der søges om et tilskud på 5.000 kr. Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet det ansøgte beløb ikke udgør nogen væsentlig del af det samlede budget for arrangementet.

 

 

Der søges ikke om noget bestemt beløb, men der henvises i ansøgningen til, at man tidligere har fået tildelt 150.000 kr. i støtte fra Århus Amt. Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen fra Århus Sportsdanserforening om tilskud til VM i dans, idet arrangementet ikke lever op til Regionsrådets retningslinier for tilskud til kulturformål.

 

 • VM i Skolehåndbold 2008.  Ikast-Brande Kommune arrangerer i et samarbejde med Dansk Skoleidræt og Det Internationale skoleforbund. Der forventes 1.000 gæster fra 25 lande. Mottoet for arrangementet er "For the Youth, by the Youth", hvilket betyder, at dommerkorpset, officials og pressekorps alle består af unge. Ud over skoler og uddannelsessteder vil foreninger og forretningsliv blive involveret i projektet. Skolerne holder temauge om deltagerlandene, handelsstandsforeningen har Open by Night og deltager med forskellige happenings, mens andre foreninger laver workshops for deltagerne. Musikskoler, højskole og efterskoler er ligeledes iflg. ansøgningen koblet på arrangementet på forskellig vis. Der er vedlagt revideret budget samt støttebrev.

 

Der søges om et tilskud på 75.000 kr. Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet arrangementet ikke indeholder et væsentligt udviklings- og netværksperspektiv, som adskiller VM i Skolehåndbold fra almindelig turneringsvirksomhed.

 

 

Der er ikke søgt noget bestemt beløb. Budgettet er på 1.181.500 kr. og der forventes kontingent- og entréindtægter på 190.000 kr. Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet projektet ligger meget tæt op ad andre festivaler og konkurrencer for vækstlagene i dansk musik

 

 • Holstebro Taekwondoklub   ønsker at hverve nye medlemmer og har i den forbindelse med planlagt kulturaktiviteter med Odin Teatret. Aktiviteterne finder sted i forbindelse med den 7. Festuge 2008 i Holstebro i dagene 7. - 15. juni 2008.

 

Der søges om et tilskud på 7.300 kr. til beklædning. Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet det må betragtes som et lokalt arrangement.

 

 • Galleri Image i Århus søger om tilskud til en udstilling med udvalgte videoer fra værkserien"In Art Dreams Come True" med kunstneren Katarzyna Kozyra fra Polen. Udstillingen vises i samarbejde med Århus Kunstbygning i perioden 29. august til 26. oktober 2008, og den er Århus' bidrag til U-Turm Kvadrinale for samtidskunst. Udstillingen består af 8 værker.

 

Der søges om 44.250 kr. Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet der er tale om et enkeltstående projekt, der ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder et regionalt samarbejdsperspektiv.

 

 • Folkekirkens Ungdomskor søger om støtte til afholdelse af Songbridge i Holstebro forud for og i forbindelse med Verdenskorsymposium i København, som finder sted i perioden 19. - 26. juli 2008. Songbridge er en musikalsk bro, hvor 4 børne- og ungdomskor fra forskellige dele af verden mødes til en camp, hvor de unge sangere lever, arbejder og leger i fællesskab.

 

Der søges om 72.000 kr. Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet "Songbridge" ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder noget regionalt udviklings- eller netværksperspektiv.

Beslutning

Forretningsudvalget tiltrådte,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 330.000 kr. til Steen Rasmussen, Lisbeth Hermannsen og Karen Degett til projektet "Dialogborde" under forudsætning af, at den samlede finansiering falder på plads,

 

at der gives afslag til Århus Sportsdanserforening på ansøgningen om tilskud til VM i dans, idet arrangementet ikke lever op til Regionsrådets retningslinier for tilskud til kulturformål,

 

at der gives afslag til Ikast-Brande Kommune på ansøgningen fra  om tilskud til VM i Skolehåndbold, idet arrangementet ikke indeholder et væsentligt udviklings- og netværksperspektiv, som adskiller VM i Skolehåndbold fra almindelig turneringsvirksomhed,

 

at der gives afslag på ansøgningen fra Revolving Sounds, idet projektet ligger meget tæt op ad andre festivaler og konkurrencer for vækstlagene i dansk musik,

 

at der gives afslag på ansøgningen fra Holstebro Taekwondo Klub, idet det må betragtes som et lokalt arrangement, der ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder et regionalt perspektiv

 

at der gives afslag på ansøgningen fra Galleri Image, idet der er tale om et enkeltstående projekt, der ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder et regionalt samarbejdsperspektiv, og

 

at der gives afslag på ansøgningen fra Folkekirkens Ungdomskor, idet "Songbridge" ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder et regionalt udviklings- eller netværksperspektiv.

 

Forretningsudvalget udsatte sin stillingtagen til ansøgningerne fra Den Jyske Sinfonietta og Støtteforeningen til fremme af tekstile håndværk.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-14-07

16. Vedtagelse af strategi for Region Midtjyllands indsats på jordforureningsområdet

Resume

Udvalget for jordforurening skal i henhold til sit kommissorium udarbejde forslag til en strategi for Region Midtjyllands indsats på jordforureningsområdet. Udvalget har udarbejdet et forslag til strategi, som omfatter fire hovedområder: Afklaring (V1 kortlægning), Sorte pletter (oprydning), Udvikling samt Samarbejde og information.

Direktionen indstiller,

at forslag til strategi for Region Midtjyllands indsats på jordforureningsområdet vedtages.

Sagsfremstilling

Udvalget for jordforurening skal i henhold til sit kommissorium foreslå regionsrådet en strategi for Region Midtjyllands indsats på jordforureningsområdet. Udvalget har i den forbindelse udarbejdet et forslag til strategi for jordforurening for de kommende år. Strategien omfatter fire hovedområder:

 

Afklaring (V1 kortlægning)

Region Midtjylland prioriterer det højt at afklare forureningsforholdene hvor der tidligere har været virksomhed, som kunne forurene jorden.

 

Sorte pletter(oprydning)

Det er også højt prioriteret at rydde op på de værste forureninger i Region Midtjylland, hvor der er fare for grundvand eller boliger og børneinstitutioner.

 

Udvikling

Der gennemføres en række udviklings- og forskningsprojekter og analyser, der skal være med til at effektivisere og afklare indsatsen i fremtiden. Et af disse projekter vedrører Høfde 42. En eventuel oprydning af Høfde 42 er ikke besluttet endnu, men afventer resultaterne af udviklingsprojektet.

 

Samarbejde og information

Region Midtjylland prioriterer det højt, at der er et godt og effektivt samarbejde med kommunerne i forbindelse med jordforurening, og at der er et højt informationsniveau over for borgere og professionelle brugere af oplysninger om jordforurening.

 

Region Midtjylland skal sikre, at borgerne kan bo og udfolde sig i byerne og benytte grundvandet uden at blive påvirket af jordforurening. Værdiforringelser af ejendomme, på grund af jordforurening, skal være mindst mulige.

 

Region Midtjylland prioriterer det højt at afklare forureningsforholdene hvor der tidligere har været virksomhed, som kunne forurene jorden. Regionsrådet har i 2007 bevilget 40 mio. kr. til at afslutte kortlægningen af disse i løbet af de næste tre år.

 

Det er også højt prioriteret at rydde op på de værste forureninger i Region Midtjylland. Herunder skal der specielt ske noget på de syv såkaldte store forureninger i Region Midtjylland. Disse jordforureninger skønnes alle at koste mere end 10 mio. kr. pr. grund at rydde op. Der er i alt afsat 22,5 mio. kr. i 2008 til større undersøgelser og oprydninger.

 

En særlig stilling har Høfde 42, hvor der tidligere er deponeret giftige sprøjtemidler. Region Midtjylland har i 2007 færdiggjort sikringen af høfdedepotet, så der ikke kan ske forurening af omgivelserne. Sikringen er dimensioneret til at holde mindst 15 år, og den endelige oprydning på depotet er derfor ikke prioriteret højt lige nu. Det er imidlertid nødvendigt med et forsknings- og udviklingsarbejde for at sikre at oprydningen til sin tid kan ske på en effektiv måde. Dette forsknings- og udviklingsarbejde sker i et samarbejde med blandt andet Miljøstyrelsen, Århus Universitet og en række private firmaer.

 

Også i forhold til børneinstitutioner og jordforurening i naturområder gennemføres der projekter, som skal være med til at afklare indsatsen i fremtiden.

 

Region Midtjylland er myndighed på jordforureningsområdet. Det betyder blandt andet, at Regionen skal høres, før kommunerne kan give tilladelse til byggearbejder på kortlagte grunde. Region Midtjylland prioriterer det højt, at der er et godt og effektivt samarbejde med kommunerne i forbindelse med jordforurening, og at der er et højt informationsniveau over for borgere og professionelle brugere af oplysninger om jordforurening.

 

Efter §§ 18 og 24 i jordforureningsloven skal Regionen indberette en oversigt over sin indsats til Miljøstyrelsen, sammen med sin strategi for oprydning på jordforureningsområdet.

 

Udvalget for jordforurening behandlede på sit møde den 21. januar 2008 forslag til strategi på jordforureningsområdet. Udvalget besluttede med visse justeringer, der er indarbejdet i forslaget, at fremsende forslaget til strategi på jordforureningsområdet til Regionsrådet, og bemærkede i den forbindelse følgende: 

 • Det er vigtigt at regionen via kortlægning af gamle industrier m.v. (V1 kortlægning) finder de grunde med børneinstitutioner, hvor vi skal lave en særlig indsats.

 • Regionen skal i sin indsats have særlig fokus på at rydde op på børneinstitutioner, hvor enten kommuner eller regionen måtte finde problemer med jordforurening.

 • Regionen vil ikke igangsætte en særskilt undersøgelse af børneinstitutioner, hvor der ikke er en særlig grund til at formode, at der kan være forurening.

 • I forhold til strategielementet "Ren jord til børnene" besluttedes i første omgang at foretage en nærmere analyse af de resultater andre myndigheder har fundet ved tidligere undersøgelser for at vurdere om en evt. pilotundersøgelse i en by i Region Midtjylland vil bringe ny faglig viden, som ikke allerede findes. Analysen forelægges for det nye udvalg ved dets første møde den 21. april 2008. Faktaarket om "Ren jord til børnene" revideres i overensstemmelse hermed inden forelæggelse for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-2-07

17. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet

Resume

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. februar 2008 at bemyndige Forretningsudvalget til på mødet den 4. marts 2008 at træffe endelig beslutning om forslag til ændringer i det regionale rutenet gældende fra køreplanskiftet i juni 2008, efter at Kommunekontaktrådet har haft mulighed for at udtale sig om forslag til ændringer. Kommunekontaktrådets bemærkninger og direktionens indstilling til Forretningsudvalget i sagen eftersendes.

Direktionen indstiller,

at Kommunekontaktrådets høringssvar om forslag til ændringer i det regionale rutenet tages til efterretning,

 

at der på rutenettet og ved reduktion i tilskud til rutebilstationer spares ca. 4,1 mio. kr. fra 2008 (svarende til 7,7 mio. kr. i 2009) ved, at de foreslåede ændringer i det regionale rutenet, jfr. skema i bilag til punkt 17, gennemføres fra køreplanskiftet i juni 2008,

 

at administrationen i samarbejde med Midttrafik, Århus og Favrskov kommuner arbejder videre med forslag til nedlæggelse af rute 111 Århus-Hinnerup og betjening af Århus-Sabro-Hinnerup med anden buskørsel,

 

at administrationen i samarbejde Holstebro Kommune og Midttrafik drøfter muligheden for, at rute 29 Holstebro-Tvis betjener Karup Lufthavn på hverdage,

 

at der arbejdes videre i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommuner med forslag til besparelser og effektiviseringer i det regionale rutenet gældende fra 2009,

 

at den i budget 2008 afsatte pulje på 5 mio. kr. anvendes til dækning af merudgifter til kollektiv trafik,

 

at det beløb på ca. 3,7 mio. kr., der resterer for at nå det samlede finansieringskrav, afholdes af uforbrugte midler i 2007 på området erhvervsudvikling, hvilket forudsættes bevillingsmæssigt bragt på plads ved regnskabsafslutningen for 2007, og

 

at Forretningsudvalget godkender, at Midttrafik, på baggrund af høring hos kommunerne i perioden 18. - 25. februar 2008, planlægger yderligere justeringer af køreplanerne, som efter at være implementeret vil give en årlig besparelse på 450.000 kr., og som omfatter følgende ruter:
 • Rute 13 Herning-Haderup-Skive, reduktion af fredagstur

 • Rute 14 Videbæk-Fjelstervang-Herning, reduceret kørsel i sommerferie og mellem jul og nytår

 • Rute 15 Herning-Videbæk-Ringkøbing, reduceret kørsel om aftenen, i sommerferie og mellem jul og nytår

 • Rute 23 Holstebro-Struer-Lemvig, reduceret kørsel i sommerferie og mellem jul og nytår

 • Rute 28 Holstebro-Haderup-Viborg, reduktion af tidlig morgentur

 • Rute 72 Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive, reduktion af morgentur og kørsel om aftenen

 • Rute 77 (vest) Herning-Ikast-Bording-Pårup, reduceret kørsel om aftenen og i sommerferie.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. februar 2008 at bemyndige Forretningsudvalget til, på mødet den 4. marts 2008, at træffe endelig beslutning om gennemførelse af forslag til ændringer i det regionale rutenet gældende fra køreplanskiftet 2008, efter at der er givet Kommunekontaktrådet mulighed for at udtale sig om forslaget. Kommunekontaktrådets sekretariat har meddelt, at Kommunekontaktrådets bemærkninger forventes at foreligge fredag den 29. februar. Kommunekontaktrådets bemærkninger og direktionens indstilling til Forretningsudvalget i sagen eftersendes, når bemærkningerne fra Kommunekontaktrådet er modtaget.

 

Udskrift af protokol fra Regionsrådets møde den 20. februar 2008, sag nr. 32, med tilhørende bilag vedlægges.

 

Efter Forretningsudvalgets behandling af sagen på mødet den 5. februar 2008 er der foretaget mindre justeringer i vurderingen af de økonomiske konsekvenser af de foreslåede ændringer i rutenettet i forhold de oplysninger, som blev fremlagt for Forretningsudvalget. Der har tidligere været peget på nedlæggelse af den sidste dobbelttur på rute 54 Viborg - Engesvang. Det foreslås nu i stedet, at to formiddagsture nedlægges. Endvidere forventes, at der kan opnås en lidt større besparelse ved at gennemføre en omlægning af rute 306 Odder - Horsens, mens der forventes en knap så stor besparelse ved ændring af ruterne 311 Silkeborg - Skanderborg og 331 Skanderborg - Odder. Det samlede forslag fremgår af vedlagte skema. Midttrafiks oprindelige forslag til effektiviseringer vedlægges til orientering.

 

 

Gennemførelse af de foreslåede ændringer samt reduceret tilskud til rutebilstationer forventes herefter samlet set at medføre en besparelse på 4,1 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i 2009.

 

Der vedlægges forslag til indstilling, som blev udleveret på møde i Forretningsudvalget den 5. februar 2008 i forbindelse med behandling af sag nr. 24, Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet.

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede,

 

at Kommunekontaktrådets høringssvar om forslag til ændringer i det regionale rutenet tages til efterretning,

 

at der på rutenettet og ved reduktion i tilskud til rutebilstationer spares ca. 4,1 mio. kr. fra 2008 (svarende til 7,7 mio. kr. i 2009) ved, at de foreslåede ændringer i det regionale rutenet, jfr. skema i bilag til punkt 17, gennemføres fra køreplanskiftet i juni 2008,

 

at administrationen i samarbejde med Midttrafik, Århus og Favrskov kommuner arbejder videre med forslag til nedlæggelse af rute 111 Århus-Hinnerup og betjening af Århus-Sabro-Hinnerup med anden buskørsel,

 

at administrationen i samarbejde Holstebro Kommune og Midttrafik drøfter muligheden for, at rute 29 Holstebro-Tvis betjener Karup Lufthavn på hverdage,

 

at den i budget 2008 afsatte pulje på 5 mio. kr. anvendes til dækning af merudgifter til kollektiv trafik,

 

at det beløb på ca. 3,7 mio. kr., der resterer for at nå det samlede finansieringskrav, afholdes af uforbrugte midler i 2007 på området erhvervsudvikling, hvilket forudsættes bevillingsmæssigt bragt på plads ved regnskabsafslutningen for 2007, og

 

at Forretningsudvalget godkender, at Midttrafik, på baggrund af høring hos kommunerne i perioden 18. - 25. februar 2008, planlægger yderligere justeringer af køreplanerne, som efter at være implementeret vil give en årlig besparelse på 450.000 kr., og som omfatter følgende ruter:

 • Rute 13 Herning-Haderup-Skive, reduktion af fredagstur

 • Rute 14 Videbæk-Fjelstervang-Herning, reduceret kørsel i sommerferie og mellem jul og nytår

 • Rute 15 Herning-Videbæk-Ringkøbing, reduceret kørsel om aftenen, i sommerferie og mellem jul og nytår

 • Rute 23 Holstebro-Struer-Lemvig, reduceret kørsel i sommerferie og mellem jul og nytår

 • Rute 28 Holstebro-Haderup-Viborg, reduktion af tidlig morgentur

 • Rute 72 Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive, reduktion af morgentur og kørsel om aftenen

 • Rute 77 (vest) Herning-Ikast-Bording-Pårup, reduceret kørsel om aftenen og i sommerferie, og

at der arbejdes videre i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne med forslag til besparelser og effektiviseringer i det regionale rutenet gældende fra 2009, ligesom der også vurderes muligheder for forbedringer, hvor det nødvendige passagerpotentiale er til stede.

 

Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-5-06-V

18. Region Midtjyllands lønpolitik

Resume

Regions-MEDudvalget drøftede på sit møde den 7. februar 2008 udkast til Region Midtjyllands lønpolitik. Lønpolitikken har været i høring i Hoved-MEDudvalgene og blandt de faglige organisationer, og på baggrund af høringssvarene er der udarbejdet et revideret forslag til lønpolitik. Der var fra Regions-MEDudvalget opbakning til, at det reviderede forslag til lønpolitik forelægges for regionsrådet til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at forslaget til Region Midtjyllands lønpolitik godkendes. 

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands lønpolitik indeholder de overordnede visioner for og beskrivelser af, hvordan Region Midtjylland ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri regionens målsætninger. Lønpolitikken dækker alle ansatte i Region Midtjylland og danner rammen for de lokale drøftelser mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter og de faglige organisationer om, hvordan den enkelte arbejdsplads ønsker at prioritere lønmidlerne og udmønte en lokal lønpolitik.

 

Der blev arrangeret en lønkonference, der fandt sted den 13. november 2006, hvor regionens ledere, tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere og repræsentanter for de faglige organisationer var indbudt til at deltage. Deltagerne på konferencen og andre interesserede har haft mulighed for at fremsende forslag til indhold/fokusområder i Region Midtjyllands lønpolitik. Disse forslag til fokusområder og refleksioner vedr. løndannelsen i regionen indgik i det videre arbejde. 

 

På baggrund af de forskellige input blev der udformet en foreløbig skitse til lønpolitik for Region Midtjylland, som blev præsenteret for Regions-MEDudvalget den 8. februar 2007. Regions-MEDudvalget nedsatte efterfølgende en ny arbejdsgruppe, som fik til opgave at arbejde videre med oplægget.

 

Regions-MEDudvalgets besluttede i oktober 2007 at sende et udkast til lønpolitik i høring i MEDsystemet og blandt de faglige organisationer. På baggrund af høringssvarene er der udformet et revideret forslag til lønpolitik, som Regions-MEDudvalget drøftede på sit møde den 7. februar 2008. Der var her opbakning til, 

 

at det reviderede forslag til lønpolitik forelægges for Regionsrådet til godkendelse.

 

Region Midtjyllands lønpolitik indeholder de overordnede visioner for og beskrivelser af, hvordan Region Midtjylland ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri regionens målsætninger. Lønpolitikken dækker alle ansatte i Region Midtjylland og danner rammen for de lokale drøftelser mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter og de faglige organisationer om, hvordan den enkelte arbejdsplads ønsker at prioritere lønmidlerne og udmønte en lokal lønpolitik.

 

Forslag til lønpolitik for Region Midtjylland vedlægges. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-65-07

19. Rygepolitik i Region Midtjylland

Resume

Regions-MEDudvalget drøftede på sit møde den 7. februar 2008 et forslag til en rygepolitik i Region Midtjylland på baggrund af høringssvar fra MED-systemet. Der var opbakning til at forslaget, der er udformet med afsæt i den lov om røgfri miljøer, som Folketinget vedtog den 29. maj 2007, forelægges Regionsrådet til godkendelse.  

Direktionen indstiller,

at rygepolitikken i Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 29. maj 2007 en lov om røgfri miljøer. Loven trådte i kraft den 15. august 2007. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Loven gælder bl.a. på arbejdspladser, institutioner og skoler for børn og unge, indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. 

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en rygepolitik for Region Midtjylland. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den vedtagne lov, og det har været sendt til i høring i MED-systemet. De generelt positive høringssvar blev behandlet på mødet i Regions-MEDudvalget den 7. februar 2008. Der var opbakning til ikke at ændre i det forslag, som blev sendt i høring. Med forslaget er der lagt op til, at det afklares lokalt, om der skal gøres brug af de dispensationsmuligheder, som følger af loven om røgfri miljøer.    

 

Forslag til rygepolitik i Region Midtjylland vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-3-08

20. Retningslinjer for besættelse af stillinger som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen

Resume

I henhold til delegerings- og kompetencefordelingsreglerne har Regionsrådet kompetencen til at ansætte regionsdirektøren og de øvrige medlemmer af direktionen. Administrationen har udformet et forslag til retningslinjer for besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen.

Direktionen indstiller,

at retningslinjer for besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen udsattes i Forretningsudvalgets møde den 22. januar 2008.

 

Administrationen har udformet et forslag til retningslinjer for besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen. I henhold til regionens delegerings- og kompetencefordelingsregler er det Regionsrådet, som har kompetencen til at besætte disse stillinger.

 

Der er samtidigt udformet retningslinjer for besættelse af stillinger som vicedirektører, afdelingschefer og hospitalsledelsesmedlemmer, hvor det i henhold til regionens delegerings- og kompetencefordelingsregler er direktionen, som har ansættelseskompetencen.

 

Formålet med retningslinjerne er at skabe tydelighed omkring proceduren og kompetencen ved besættelse af de stillinger, hvor henholdsvis Regionsrådet og direktionen, jf. delegerings- og kompetencefordelingsreglerne, har beslutningskompetencen. Fastlæggelse af retningslinjerne skal endvidere medvirke til en professionalisering af ansættelsesproceduren.

 

Forslag til retningslinjer ved besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige medlemmer af direktionen:

 

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg med følgende sammensætning :

 

5 medlemmer af Forretningsudvalget (inkl. regionsrådsformanden, som er formand for udvalget).


Der tilknyttes følgende tilforordnede til bedømmelsesudvalget:

De øvrige direktionsmedlemmer.

2 - 3 medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i Regions-MEDudvalget blandt medarbejderrepræsentanter, der dækker det pågældende direktionsområde.

1-2 ledelsesrepræsentanter fra det pågældende direktionsområde (udpeget af direktionen).

 

Der afholdes fælles ansættelsessamtaler, hvor såvel bedømmelsesudvalget som de tilforordnede deltager.

 

De tilforordnede tilkendegiver deres holdning til bedømmelsesudvalget, hvorefter bedømmelsesudvalget udarbejder indstilling til Forretningsudvalget. Ved uenighed i bedømmelsesudvalget og/eller blandt de tilforordnede forelægges mindretallets synspunkter sammen med indstillingen til Forretningsudvalget. 

 

Forretningsudvalget udarbejder indstilling til Regionsrådet, som har ansættelseskompetencen. Der kan til indstillingen vedlægges en eventuel mindretalsudtalelse fra medlemmer af Forretningsudvalget, bedømmelsesudvalget og/eller de tilforordnede.

 

Sekretariatsbetjeningen sker fra HR-afdelingen.

 

Det oprindelige forslag til retningslinjer, hvor der ikke var lagt op til at sondre mellem bedømmelsesudvalg og tilforordnede, har været drøftet med Regions-MEDudvalget (13. december 2007), som ikke havde bemærkninger til det oprindelige forslag. Der blev samtidigt i Regions-MEDudvalget aftalt retningslinjer for besættelse af stillinger som vicedirektører, afdelingschefer og hospitalsledelsesmedlemmer, hvor det i henhold til regionens delegerings- og kompetencefordelingsregler er direktionen, som har ansættelseskompetencen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-62-07

21. Orientering om udmøntning af rammebevilling til bygningsvedligeholdelse på Psykiatri og Social i 2008

Resume

I budgettet for 2008 er der afsat en rammebevilling til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter (sociale tilbud) på 13,022 mio. kr. Der er ligeledes i budgettet for 2008 afsat 4,992 mio. kr. til en rammebevilling til bygningsvedligeholdelse til den behandlende psykiatri.

 

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling, og disse anlægsbevillinger udmøntes til en række projekter, som er udvalgt ud fra registreringer af bygningsmassens vedligeholdelsesbehov. Ved prioriteringen af vedligeholdelsesprojekterne er der særlig fokus på kritiske skader og genopretning/vedligeholdelse af klimaskærme. Indvendig vedligeholdelsesopgaver og lignende forudsættes afholdt af driftskonti og er derfor ikke medtaget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2008 er der afsat en rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (sociale tilbud) på 13,022 mio. kr. Denne ramme svarer til den årlige afskrivning af bygningsmassens værdi. Der er ligeledes i det oprindelige budget for 2008 afsat 4,992 mio. kr. til en rammebevilling til vedligeholdelse og genopretning af behandlingspsykiatriens bygningsmasse.

 

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling.

 

Disse rammebevillinger er udmøntet til en række projekter, som er udvalgt og prioriteret ud fra Bygningskontorets registrering af vedligeholdelsesbehov.

 

Sociale projekter

Rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter på det sociale område er møntet på at vedligeholde og genoprette bygningsmassen i forbindelse med forskellige typer sociale tilbud - undtaget er dog boliger opført i henhold til lov om almene boliger. Almene boliger adskiller sig fra øvrige sociale tilbud - der er fuldt ud takstfinansieret af kommunerne - ved at finansieringen sker ved optagelse af kreditforeningslån, grundkapital og beboerindskud. Omkostningerne ved kreditforeningslån dækkes af huslejebetalingen.

 

Hele puljen på 13,022 mio. kr. søges udmøntet til en række genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver med hovedvægten lagt på klimaskærme. Vedligeholdelsesopgaverne er udvalgt således, at opfyldelse af lovkrav og udbedring af kritiske skader har førsteprioritet. Der er ligeledes afsat beløb til pludselig opståede skader samt udbedring af arbejdsmiljø.

 

Udmøntningen af rammebevillingen vedr. socialområdet på enkeltprojekter fremgår af det vedlagte skema.

 

Behandlingspsykiatri

Rammebevillingen til vedligeholdelse og genopretning af behandlingspsykiatriens bygningsmasse er på 4,992 mio. kr.

 

I 2007 blev der af rammebevillingen til vedligeholdelse afsat 1,7 mio. kr. til renovering af gavle på Århus Universitetshospital, Risskov. Denne bevilling dækker det allermeste akutte med renovering af gavlen, hvor der er den største nedstyrtningsfare. Men der skal renoveres flere tilsvarende gavle, hvorfor der i 2008 afsættes en bevilling på 3,8 mio. kr. til dette formål.

 

De resterende 1,192 mio. kr. afsættes til en opvasketunnel i Centralkøkkenet, Regionspsykiatrien, Risskov, hvor der er kommet påbud fra arbejdstilsynet om sikring af, at arbejdet i opvasken udføres på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-17-07

22. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Resume

Der gives en orientering vedr. status for fremsendte lånedispensationer samt låneoptag i relation til budget 2007 og 2008. Herudover redegøres der for status vedr. omlægning af modtagne kassekreditter fra de tidligere amter samt lånemulighed i forbindelse med kræftaftalen af 18. januar 2008.

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedr. status på lånedispensationer og låneoptag tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) "Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan en region som hovedregel kun optage lån efter meddelt dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Herudover er der i Indenrigs- og sundhedsministeriets "Bekendtgørelse om sammenlægningsudvalgenes og forberedelsesudvalgenes låntagning og meddelelser af garantier m.v." fastlagt retningslinier for optagelse af lån til afholdelse af engangsudgifter i forbindelse med gennemførelse af strukturreformen.

 

I vedlagte notat "Status vedr. lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008"er der udarbejdet en detaljeret oversigt vedr. status på de fremsendte lånedispensationer til Velfærdsministeriet samt låneoptaget i henholdsvis 2007 og 2008.

 

Regionens låneoptag i 2007 og 2008 er foregået i henhold til den låneadgang, som er aftalt i de respektive økonomiaftaler m.v. Dette er lånerammerne til medicoteknisk udstyr, lånerammerne til refinansiering af afdrag og renter af overgennemsnitlig gæld (herunder leasingydelser) og lånerammen til visse engangsinvesteringer

 

I relation til lånedispensationer og låneoptag i relation til budget 2007 på sundhedsområdet skal særligt følgende bemærkes:

 • at der kun er givet delvis godkendelse til engangsudgifter på sundhed og fællesadministrationen til it-investeringer. Der var anmodet om en lånedispensation på i alt 132,4 mio. kr., og der er givet dispensation på 79,1 mio. kr. med mulighed for at forelægge supplerende ansøgning i marts 2008.

 • at der ikke er givet lånedispensation til overførsler vedr. anlæg (fra 2006 til 2007). Der var ansøgt om 272,3 mio. kr. Jf. beslutning om omlægning af kassekreditter fra de tidligere amter finansieres overførslerne i stedet af provenuet i forbindelse med omlægning af overtagne kassekreditter til langfristet gæld.

 • at der ikke er modtaget svar endnu fra Velfærdsministeriet vedr. indledende forespørgsel om lånedispensation til Stråleterapienheden i Herning samt lån til projektering i forbindelse med den nye hospitalsstruktur.

 

I relation til lånedispensationer og låneoptag i relation til budget 2008 på sundhedsområdet skal særligt følgende bemærkes:

 • at der fra Velfærdsministeriet er ydet lånedispensation til de i budget 2008 forudsatte låneoptag.

 

Endvidere redegøres der kort for, at Regionsrådet på sit møde den 20. februar 2008, pkt. 37, besluttede at omlægge kassekreditter fra amterne for i alt 1.240,9 mio. kr. jf. lånebekendtgørelsens bestemmelser herom. Regionen kan umiddelbart optage lånet. Dette skal ske senest den 31. marts 2008.

 

I forbindelse med at der den 18. januar 2008 blev indgået aftale om øgede midler til kræftbehandlingen og udvidelse af regionernes låneramme i 2008 med 850 mio. kr. kan Region Midtjylland umiddelbart optage lån på 180,2 mio. kr. Lånet er ikke optaget endnu, og en eventuel manko i forhold til de forventede udgifter vil eventuelt af Regionsrådet kunne besluttes finansieret af de omlagte kassekreditter.

 

Der er opnået lånedispensation til de i investeringsoversigten anførte investeringsprojekter under lov om Social Service på social- og specialundervisningsområdet i både 2007 og 2008.   

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Poul Müller og Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-124-06-V

23. Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om drift af hospitalsvaskerierne i Vejle og Brædstrup

Resume

Delingsaftalen for Vejle Amt indebærer, at hospitalsvaskerierne i henholdsvis Vejle og Brædstrup fra 1. januar 2007 tilhører hver sin region på trods af, at vaskerierne har fælles ledelse og integreret drift. På den baggrund vedtog Forberedelsesudvalgene i Region Midtjylland og Region Syddanmark at indgå en samarbejdsaftale for 2007 med det formål at videreføre de to vaskerier som en samlet institution og med udgangspunkt i den eksisterende aktivitet. Regionsrådet vedtog den 2. maj 2007 at forlænge samarbejdsaftalen med 1 år, således at den gælder frem til den 31. december 2008. På baggrund af det igangværende udredningsarbejde vedrørende den fremtidige organisering af hospitalsvaskeriområdet i Region Midtjylland indstilles, at samarbejdsaftalen forlænges endnu et år.

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalen for 2008 mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark vedrørende samdrift af de to vaskerier i Vejle og Brædstrup forlænges i et år, så den gælder frem til den 31. december 2009.

Sagsfremstilling

Delingsaftalen for Vejle Amt indebærer, at hospitalsvaskerierne i henholdsvis Vejle og Brædstrup (benævnt Vaskeriet) fra 1. januar 2007 tilhører hver sin region på trods af, at vaskerierne har fælles ledelse og integreret drift. På den baggrund vedtog Forberedelsesudvalgene i Region Midtjylland og Region Syddanmark at indgå en samarbejdsaftale for 2007 med det formål at videreføre de to vaskerier som en samlet institution og med udgangspunkt i den eksisterende aktivitet. Dagsordenspunkt fra Forberedelsesudvalgets møde den 15. november 2006 (uden underbilag) er vedlagt.

 

På Forberedelsesudvalgets møde blev det desuden vedtaget, at der skal iværksættes et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige tilrettelæggelse af vaskeridriften i Region Midtjylland.

 

Regionsrådet vedtog den 2. maj 2007 at forlænge samarbejdsaftalen med 1 år, således at den gælder frem til den 31. december 2008.

 

Udredningsarbejdet vedrørende den fremtidige organisering af hospitalsvaskeriområdet er i gang, og det forventes, at arbejdsgruppen kommer med en anbefaling medio 2008.

 

Afhængig af arbejdsgruppens anbefaling og Regionsrådets beslutning vil der muligvis skulle ske nogle ændringer på vaskeriområdet. I så fald vil der være behov for en overgangsperiode, hvor man fortsætter praksis som hidtil, indtil regionen er klar til at ændre den. Denne overgangsperiode vil sandsynligvis strække sig ud over den nuværende samarbejdsaftales løbetid, som er til den 31. december 2008. Af hensyn til Vaskeriets planlægning og personalesituation vil det være mest hensigtsmæssigt at forlænge samarbejdsaftalen allerede nu.

 

Også i Region Syddanmark er det besluttet, at der skal ses nærmere på organiseringen af vaskeriområdet i regionen.

 

Det indstilles, at samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark forlænges yderligere 1 år, så den gælder frem til den 31. december 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Poul Müller og Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-171-06-V

24. Honorering i forbindelse med ægdonation

Resume

Den 1. januar 2007 trådte en ny lov om kunstig befrugtning i kraft. Med loven blev der åbnet op for, at kvinder, som ikke er i fertilitetsbehandling, kan donere oocytter (æg) til andre kvinder. 

 

Administrationen indstiller, at honorering i forbindelse med ægdonation sidestilles med reglerne for sæddonation. Dette med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, Dansk Fertilitetsselskabs udtalelse om honorering af donor i forbindelse med ægdonation, samt det forhold, at de øvrige regioner ligeledes har valgt at sidestille honorering i forbindelse med ægdonation med reglerne for honorering i forbindelse med sæddonation.

Direktionen indstiller,

at honorering i forbindelse med ægdonation fastsættes til et vederlag på 500 kr. samt kilometerpenge efter statens regler, og

 

at disse udgifter afholdes inden for de pågældende hospitalers eksisterende budgetter.

Sagsfremstilling

Den 1/1 2007 trådte en ny lov om kunstig befrugtning i kraft. Med loven blev der åbnet op for, at kvinder, som ikke er i fertilitetsbehandling, kan donere oocytter (æg) til andre kvinder.

 

Kendskabet til fertilitetsbehandling ved hjælp af donerede æg er nu udbredt i en grad, der gør, at regionens fertilitetsklinikker oplever en stigende efterspørgsel. Klinikkerne vurderer skønsmæssigt, at der vil blive foretaget ca. 35-40 ægdonationer i alt i 2008. Derfor er der nu behov for fælles regler for honorering i forbindelse med ægdonation.

 

Administrationen har modtaget en fælles henvendelse fra fertilitetsklinikkerne på Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Brædstrup om indførsel af fælles regler for honorering i forbindelse med ægdonation. Her foreslås:

 

 • Honorering uden dokumentation: 500 kr.

 • Kilometerpenge efter statens regler.

 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter dokumentation fra arbejdsgiver. Hvis donor ikke ønsker at involvere arbejdsgiver i donorsituation, gives uden bilag 2.000 kr.

 

Administrationen har i sagsbehandlingen inddraget følgende forhold i sin vurdering:

 

 • Sundhedsstyrelsens vejledning om lægers anvendelse af kunstig befrugtning og anden fertilitetsfremmende behandling (fra december 2006).

 • Dansk Fertilitetsselskabs tolkning af de juridiske rammer for ægdonation i Danmark.

 • Praksis i de øvrige regioner i Danmark.

 

Udgangspunktet for ægdonation er ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning, at donation er frivillig og vederlagsfri.

 

Af sundhedsstyrelsens Vejledning om lægers anvendelse af kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling fra december 2006 fremgår, 

 

"at den kompensation, som donor i overensstemmelse med princippet om frivillig og vederlagsfri kan modtage, begrænses strengt til faktisk afholdte udgifter for donor (disse skal dokumenteres ved bilag), samt ulemper, som er direkte relateret til donationen.

 

Uagtet at de med ægdonation for donor forbundne ulemper er væsentligt større end ulemper forbundet med sæddonation, må en evt. kompensation for ulemperne dog ikke overstige, hvad der sædvanligvis anses for rimelig kompensation til en sæddonor (enkeltdonation)".

 

Sundhedsstyrelsens vejledning er jf. ovenstående, at der må kompenseres for dokumenterede faktisk afholdte udgifter, men at denne kompensation ikke må overstige, hvad der anses for rimelig kompensation til en sæddonor. En restriktiv tolkning heraf vil være, at honorering i forbindelse med ægdonation maksimalt må andrage 500 kr., der er normen i forhold til honorering i forbindelse med sæddonation. Det fremgår af vejledningen, at honorering i forbindelse med ægdonation ikke må udgøre et selvstændigt økonomisk incitament for en kvinde til at donere æg.

 

Dansk Fertilitetsselskab anbefaler, at honorering i forbindelse med ægdonation sidestilles med sæddonation. Af Dansk Fertilitetsselskabs tolkning af Sundhedsstyrelsens vejledning om ægdonation fremgår, at fertilitetsselskabet vurderer, at det ikke ligger inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens vejledning at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Også selv om dette ikke i sig selv kan betragtes som en økonomisk gevinst, der kan være et selvstændigt incitament for at donere æg. Dansk Fertilitetsselskab understreger dog, at man finder Sundhedsstyrelsens regler meget restriktive i forhold til at møde den efterspørgsel, der er efter donoræg.

 

Endelig har administrationen undersøgt praksis i de øvrige regioner i Danmark. For alle regioner gælder, at der ikke udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med ægdonation. Administrationen lægger vægt på at have samme praksis som de andre regioner på dette område med henblik på at undgå trafik over regionsgrænserne.

 

Administrationen indstiller i forlængelse af ovenstående, at ægdonation i Region Midtjylland honoreres efter følgende retningslinier:

 • Honorering uden dokumentation: 500 kr.

 • Kilometerpenge efter statens regler.

 

Udgifter til honorering i forbindelse med ægdonation forventes afholdt inden for de pågældende hospitalsenheders nuværende økonomiske rammer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive, Ulla Diderichsen, Tove Videbæk, Ulla Fasting, Kate Runge og Anne V. Kristensen tog forbehold.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Poul Müller og Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-0-50-06-V

25. Apoteksstrukturen på Djursland

Resume

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Region Midtjylland om en udtalelse i anledning af, at Lægemiddelstyrelsen har indstillet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at Nimtofte Apotek nedlægges, og at der oprettes medicinudleveringssted i byen. Endvidere indstiller Lægemiddelstyrelsen, at apoteksudsalget i Ryomgård omdannes til en filial, og at Ørsted Apotek bliver opslået ledig med apoteksudsalg i Auning og Kolind, en filial i Ryomgård samt et medicinudleveringssted i Nimtofte.

 

Sagen er blevet aktuel, idet apoteker Peter Hansen har opgivet sin bevilling til Nimtofte Apotek og den supplerende enhed Ørsted Apotek med udgangen af februar måned 2008, og Lægemiddelstyrelsen i den forbindelse har vurderet den fremtidige lægemiddelforsyningsstruktur på Djursland.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland tilslutter sig forslaget om at nedlægge Nimtofte Apotek, men at der i stedet oprettes et apoteksudsalg i byen,

 

at Region Midtjylland ikke tilslutter sig forslaget om at Ørsted Apotek bliver opslået ledig med apoteksudsalg i Auning og Kolind, en filial i Ryomgård samt et medicinudleveringssted i Nimtofte, og

 

at Region Midtjylland foreslår, at der oprettes en ny apoteksbevilling i Auning med filial i Ørsted og et apoteksudsalg i henholdsvis Ryomgård, Kolind og Nimtofte.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Region Midtjylland om en udtalelse i anledning af, at Lægemiddelstyrelsen har indstillet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at Nimtofte Apotek nedlægges, og at der oprettes medicinudleveringssted i byen. Endvidere indstiller Lægemiddelstyrelsen, at apoteksudsalget i Ryomgård omdannes til en filial, og at Ørsted Apotek bliver opslået ledig med apoteksudsalg i Auning og Kolind, en filial i Ryomgård samt et medicinudleveringssted i Nimtofte. Henvendelsen fra ministeriet vedlægges til Forretningsudvalgets medlemmer.

 

Sagen er blevet aktuel, idet apoteker Peter Hansen har opgivet sin bevilling til Nimtofte Apotek og den supplerende enhed Ørsted Apotek med udgangen af februar måned 2008, og Lægemiddelstyrelsen har i den forbindelse besluttet at indlede en struktursag med det formål at vurdere den fremtidige lægemiddelforsyningsstruktur på Djursland.

 

Lægemiddelstyrelsen har haft struktursagen i høring hos Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark, og på baggrund af disse høringssvar fremkommer ovennævnte forslag.

 

Nimtofte-Ørsted Apotek ekspederede samlet i 2006 272.515 receptpakninger til enkeltpersoner, hvilket er mere end ministeriets pejlemærke på 230.000 receptpakninger.

 

På Nimtofte Apotek blev der i 2006 ekspederet 133.701 receptpakninger til enkeltpersoner, hvoraf 45.634 blev udleveret via 2 apoteksudsalg i Kolind og Ryomgård og 45.939 receptpakninger via håndkøbsudsalg. De resterende 43.128 receptpakninger blev udleveret på Nimtofte Apotek.

 

På Ørsted Apotek blev der i 2006 ekspederet 138.814 receptpakninger til enkeltpersoner. Heraf blev 34.027 receptpakninger udleveret via apoteksudsalget i Auning og 38.599 receptpakninger blev udleveret via håndkøbsudsalg/medicinudleveringssteder og 66.188 receptpakninger blev udleveret på Ørsted Apotek.

 

Nimtofte har ca. 600 indbyggere, Ryomgård har ca. 2.200 indbyggere, Ørsted har ca. 1.500 indbyggere, Auning har ca. 2.500 indbyggere og Kolind har ca. 1.600 indbyggere.

 

Auning er den by, der både forretningsmæssigt og befolkningsmæssigt er i størst udvikling.

 

Ørsted Apotek udleverer på nuværende tidspunkt flest receptpakninger til enkeltpersoner, men ser man på den forretningsmæssige og befolkningsmæssige udvikling, bor der i dag flere borgere i Auning end i Ørsted og befolkningsudviklingen er størst i Auning. Ryomgård udleverer i dag færre receptpakninger end både Ørsted og Auning og har færre borgere at betjene.

 

Det foreslås, at Region Midtjylland meddeler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at Region Midtjylland kan tilslutte sig forslaget om at nedlægge Nimtofte Apotek, men at Region Midtjylland mener, at det vil være en forringelse for Nimtoftes borgere at omdanne apoteket til et ikke fagbetjent medicinudleveringssted. Region Midtjylland foreslår derfor, at der oprettes et apoteksudsalg i byen.

 

Derfor foreslås, at Region Midtjylland ikke tilslutter sig forslaget om, at Ørsted Apotek bliver opslået ledig med apoteksudsalg i Auning og Kolind, en filial i Ryomgård samt et medicinudleveringssted i Nimtofte. I stedet foreslås, at der oprettes en ny apoteksbevilling i Auning med filial i Ørsted og et apoteksudsalg i henholdsvis Ryomgård, Kolind og Nimtofte.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Poul Müller og Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-08

26. Flytning af Horsens Svane Apotek

Resume

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Region Midtjylland om en udtalelse i anledning af, at Lægemiddelstyrelsen i skrivelse af 28. januar 2008 har indstillet, at Apoteker Elise Gerstrøm får tilladelse til at flytte Horsens Svane Apotek til et nybygget sundhedscenter på Grønlandsvej i Horsens.

 

Som begrundelse for flytningen angiver apoteker Elise Gerstrøm bl.a., at den nuværende adresse er utidssvarende med 3 etager og for lidt plads, at apoteket ikke er handicapvenligt, at vagtforholdene vil blive forbedret, at diskretionsforholdene for kunderne er utilfredsstillende, og at byudviklingen retter sig mod den nye adresse.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland tilslutter sig Lægemiddelstyrelsens indstilling om at flytte Horsens Svane apotek til et nybygget sundhedscenter.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Region Midtjylland om en udtalelse i anledning af, at Lægemiddelstyrelsen i skrivelse af 28. januar 2008 har indstillet, at Apoteker Elise Gerstrøm får tilladelse til at flytte Horsens Svane Apotek til et nybygget sundhedscenter på Grønlandsvej i Horsens. Henvendelsen fra Ministeriet og Sundhed og Forebyggelse er vedlagt. Bilaget vedlægges til Forretningsudvalgets medlemmer.

 

Som begrundelse for flytningen angiver apoteker Elise Gerstrøm bl.a., at den nuværende adresse er utidssvarende med 3 etager og for lidt plads, at apoteket ikke er handicapvenligt, at vagtforholdene vil blive forbedret, at diskretionsforholdene for kunderne er utilfredsstillende og at byudviklingen retter sig mod den nye adresse.

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har haft forslaget sendt til høring hos Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark. Endvidere er der indkommet bemærkninger fra apoteker Bente Wittrup Præstebogaard, Horsens Søndergades Apotek.

 

Danmarks Apotekerforening har ingen bemærkninger til apoteker Elise Gerstrøms ønske om at flytte apoteket til det nybyggede sundhedscenter på Grønlandsvej i Horsens.

 

Farmakonomforeningen støtter apoteker Elise Gerstrøms ønske om at flytte Horsens Svane Apotek. Foreningen har lagt vægt på, at der kan være store faglige fordele i at placere et apotek i nær tilknytning til det nye sundhedscenter, og en flytning vil kunne udbedre uhensigtsmæssighederne ved den nuværende placering og skabe udvidet samarbejde mellem apoteket og sundhedscentrets andre sundhedsfaglige grupper.

 

Pharmadanmark har ingen indvendinger mod Apoteker Elise Gerstrøms ønske om at flytte Horsens Svane Apotek til det nybyggede sundhedscenter på Grønlandsvej.

 

Apoteker Bente Wittrup Præstebogaard, Horsens Søndergades Apotek, har meddelt, at hun ikke har bemærkninger til flytningen af Horsens Svane Apotek.

 

Det foreslås, at Region Midtjylland meddeler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at Region Midtjylland kan tilslutte sig indstillingen om at flytte Horsens Svaneapotek til de nybyggede sundhedscenter ved Grønlandsvej i Horsens, idet tilknytning af et apotek til et sundhedscenter vil øge borgernes adgang til apoteket og bidrager til en samling af forskellige sundhedstilbud.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Poul Müller og Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-16-08

27. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite

Resume

Administrationen foreslår, at der etableres en regional lægemiddelkomite, som skal sikre ensartet optimal og patientsikkerhedsmæssig forsvarlig brug af lægemidler på hospitaler og i praksissektoren med ensartet brug af medicin i de 2 sektorer.

Direktionen indstiller,

at nedsættelse af en regional lægemiddelkomite godkendes.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe nedsat af Strategisk Sundhedsledelsesforum med repræsentanter fra hospitalsledelserne, hospitalsapotekerne samt Primær Sundhed har udarbejdet et forslag til fremtidig organisering af lægemiddelkomitearbejdet. Udkast af 8. februar 2008 til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland vedlægges.

 

Der foreslås nedsat en regional lægemiddelkomite, som har til opgave at træffe strategiske beslutninger på lægemiddelområdet i Region Midtjylland med henblik på at sikre ensartet, optimal og patientsikkerhedsmæssig forsvarlig brug af lægemidler på hospitaler og i praksissektoren. Under den regionale lægemiddelkomite etableres hospitalernes lægemiddelkomite på tværs af hospitalsenhederne samt primærsektorens lægemiddelkomite, som hver skal koordinere indsatsen på de 2 områder. Endelig nedsættes et antal specialistgrupper, som udarbejder forslag til rekommandationer på udvalgte områder.

 

En af de første opgaver for den regionale lægemiddelkomite bliver at udarbejde og at udbrede en fælles regional rekommandationsliste og en basisliste for praksissektoren, som en delmængde heraf.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Poul Müller og Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-157-07

28. Orientering om hvilke ydelser som tilbydes borgere, der modtager strålebehandling i udlandet

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen (SF) har på møde i Forretningsudvalget den 12. december 2007 bedt administrationen om en redegørelse for nationale aftaler om ydelser til borgere, som sendes til behandling for kræft i udlandet. Orienteringen tager udgangspunkt i det regelsæt, som Danske Regioner har udarbejdet for strålebehandling af såvel brystkræft som prostatakræft i udlandet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Regioner har udarbejdet vedlagte Pjece om stråler i udlandet, som beskriver rettighederne og de praktiske forhold i forbindelse med tilbud om strålebehandling i udlandet. Materialet tager således udgangspunkt i de aftaler, som regionerne har indgået med udlandet om hhv. strålebehandling af brystkræft og prostatakræft. I den vedlagte pjece beskrives reglerne i forbindelse med behandling i Tyskland, eftersom Region Midtjylland inden for hhv. prostatakræft og brystkræft primært benytter kapacitet i Tyskland.

 

Det fremgår af materialet, at det er den enkelte regions befordringskontor, som bistår patienterne med at tilrettelægge de praktiske forhold i forbindelse med behandlingen i udlandet. I forbindelse med behandling af et punkt om organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 på Regionsrådets møde d. 2. maj 2007, blev det besluttet at samle visitationen af den siddende befordring til andre regioner og udlandet på kørselskontoret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Samme sted samles opgaven med at godkende og udbetale befordringsgodtgørelse. Beslutningen er under implementering.

 

Generelt gælder, at strålebehandlingen foregår ambulant, men patienten vælger selv om de ønsker at pendle dagligt, overnatte i udlandet under hele behandlingsforløbet eller tage hjem i weekenden. Patienten har mulighed for at tage en ledsager med i forbindelse med behandlingen. Udgifterne til transport, eventuel overnatning og kost i forbindelse med overnatning afholdes for såvel patient som ledsager efter følgende principper:

 

Transportudgifterne til og fra behandlingsstedet i Tyskland - enten dagligt, i forbindelse med weekend eller i starten og slutningen af behandlingen - dækkes som enten billigste billet til offentlig transport (bus/tog) eller kørsel i egen bil efter statens takster.

 

Ønsker patienten at opholde sig i Tyskland sammen med eventuel ledsager i den tid behandlingen varer, tilbydes overnatning på hotel eller patienthotel i nærheden af behandlingsstedet. Regionen afholder udgifterne til overnatning for patienten og dennes ledsager, og ligeledes diæter til begge parter med henblik på at dække udgifterne til kost. Aktuelt udgør diæterne 429 kr. pr. døgn modregnet den kost, som eventuelt indgår i et hotelophold.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist, Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Poul Müller og Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen