Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 10. juni 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt, bortset fra Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Gunhild Husum forlod mødet kl. 13.00 under behandlingen af punkt 11.

 

Mødet blev hævet kl. 13.40.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Beslutning om placering af nyt hospital i Vestjylland
3 Bevillingssag: Igangsætning af fase 0-projektet i forbindelse med Akutplanen for Hospitalsenhed Vest
4 Bevillingssag: Anlægsbevilling til fase 0 i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg
5 Styrkelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland
6 Strukturudvikling i almen praksis
7 Etablering af Skive Sundhedshus
8 Etablering af Sundhedshus Grenaa
9 Organisationsevaluering af psykiatri- og socialområdet
10 Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
11 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter
12 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling og videreførelse af videncenter for bygge- og anlægsbranchen
13 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling af ny specialisering inden for karakteranimationsuddannelsen
14 Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud
15 Forslag til ændringer i det regionale rutenet
16 Tiltrædelse af udtalelse og støttedokument fra Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) vedrørende EU efter 2013
17 Økonomirapport pr. 30. april 2008
18 Udmøntning af restmidler til honorering af midlertidige udvalg i 2008 samt nedsættelse af udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital planen
19 Godkendelse af anlægsbevilling til facaderenovering af Regionshuset Holstebro
20 Orientering om afgørelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende lægevagtskørsel
21 Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"
22 Orientering om Midttrafiks justerede forventning til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollektiv trafik i 2008
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Status vedrørende amternes indkomstskatterestancer

Formanden orienterede om den aktuelle status i sagen, som for Region Midtjyllands vedkommende drejer sig om tilgodehavender på i alt 80–85 mio. kr., som staten afviser at efterregulere. Danske Regioner vil nu sammen med et advokatfirma vurdere, om regionerne bør gå rettens vej med sagen.

 

Økonomiforhandlingerne

Forventes afsluttet inden ugens udgang.

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-148-07

2. Beslutning om placering af nyt hospital i Vestjylland

Resume

Det indstilles, at Forretningsudvalget på mødet den 10. juni 2008 fastlægger indstilling til Regionsrådet om placering af nyt hospital i Vestjylland.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget fastlægger indstilling til Regionsrådet om placering af nyt hospital i Vestjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget sendte den 13. maj 2008 COWI's rapport "Nyt Hospital i Vestjylland - Beslutningsgrundlag" i høring med høringsfrist den 2. juni kl. 12. Der er modtaget i alt 56 høringssvar fra kommuner, sundhedsfagligt personale, borgere samt fra forskellige organisationer og borgergrupper. Høringssvarene og andet materiale vedrørende placering af nyt hospital i Vestjylland er offentliggjort på hjemmesiden www.vesthospital.rm.dk.

 

Det indstilles, at Forretningsudvalget på mødet den 10. juni 2008 fastlægger indstilling til Regionsrådet om placering af nyt hospital i Vestjylland.

Beslutning

Sagen fremsendes til Regionsrådets afgørelse.

 

Der afholdes et ekstra Forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2008 kl. 15.30 i forlængelse af en forventet økonomiaftale.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-32-07

3. Bevillingssag: Igangsætning af fase 0-projektet i forbindelse med Akutplanen for Hospitalsenhed Vest

Resume

For at imødekomme de første udfordringer i forbindelse med Akutplanen for Hospitalsenhed Vest og etableringen af den fælles akutmodtagelse foreslås der en udvidelse af de fysiske rammer på Regionshospitalet Herning, herunder bygningsmæssige ændringer på intensive afsnit, etablering af pavilloner og anskaffelse af lægeligt apparatur.

 

De foreslåede anlægsmæssige tiltag vedrører således løsningen af de fysiske rammer i forbindelse med samlingen af den akutte kirurgi, der er en del af helhedsløsningen for implementeringen af Akutplanen og etableringen af fælles akutmodtagelse.

 

Det indstilles at bevillingen godkendes under forbehold for statslig godkendelse af, at Region Midtjylland overskrider anlægsrammen for 2008 og at den endelige finansiering kan indgå i ansøgningen til staten/Ekspertpanelet.

Direktionen indstiller,

at Hospitalsenhed Vest fortsætter planlægning af de bygningsmæssige ændringer (jf. sagsfremstilling), samt etablering af den fælles akutmodtagelse i Herning, med henblik på forelæggelse af et konkret projekforslag,

 

at der indenfor rammerne af SKI-aftalerne indgås aftale om teknisk rådgivning og bistand uden yderligere udbud,

 

at konsekvenserne vedrørende bevillinger og rådighedsbeløb i tabel 1 godkendes, og  

 

at bevillingen godkendes under forbehold for statslig godkendelse af, at Region Midtjylland overskrider anlægsrammen for 2008 og at den endelige finansiering kan indgå i ansøgningen til staten/Ekspertpanelet.

Sagsfremstilling

Løsningen af de fysiske rammer vedr. samlingen af den akutte kirurgi udgør fase 0 i forhold til den samlede implementering af Akutplanen i Hospitalsenhed Vest. Jf. orientering om Igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen og Det Nye Universitetshospital i Århus, (pkt.19 - FU13.05.08), forventes de anlægsmæssige ændringer finansieret via midler fra staten/Ekspertpanelet

 

Fase 0, som består af samlingen af den akutte kirurgi og den deraf afledte flytning af traumatologi fra Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet Herning, medfører akut behov for bygningsmæssige ændringer, yderligere sengekapacitet samt yderligere kapacitet på intensivafsnittet i Herning.

 

For at imødekomme dette samt de første udfordringer i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse, foreslås bevilling af 36,4 mio. kr. til dækning af:

 • 0,9 mio. kr. - udarbejdelse af plan for nødvendige bygningsmæssige ændringer som følge af implementering af akutplanen samt etablering af fælles akutmodtagelse mv.

 • 12,0 mio. kr. - Bygningsmæssige ændringer i det intensive afsnit, således at der kan udvides med 2 intensive og 3 intermediære sengepladser inkl. nødvendigt udstyr. 

 • 23,5 mio. kr. - Køb, installation og opsætning af to pavilloner, hvortil ikke patientnære aktiviteter såsom sekretariater, konferencelokaler, kontorer mv. kan flyttes, således at der i de eksisterende bygninger bliver plads til yderligere 12 sengepladser til kirurgiske patienter 

 

Tilknytning af tekniske rådgivere forslås at ske indenfor rammer omfattet af rammeaftale indgået mellem tekniske rådgivere og Statens og Kommunernes Indkøbs Service AS, de såkaldte SKI-aftaler. Der vil i forbindelse af opfølgende anlægssag blive forelagt en samlet udbudsplan.

 

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

 
Budget 2008
- 1.000 kr. -
Bevillingsansøgning: Regionshospitalet Herning
 
Midler til projektering af implementering af Akutplanen og etablering af den fælles akutmodtagelse
0.900
Midler til bygningsmæssige ændringer og udvidelse af kapacitet af intensivt afsnit
12.000
Køb, opsætning og installation af pavilloner til ikke-patientnære aktiviteter
23.500
Finansieringsbehov brutto
36.400

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, 

 

at Hospitalsenhed Vest fortsætter planlægning af de bygningsmæssige ændringer (jf. sagsfremstilling), samt etablering af den fælles akutmodtagelse i Herning, med henblik på forelæggelse af et konkret projekforslag,  og

 

at der indenfor rammerne af SKI-aftalerne indgås aftale om teknisk rådgivning og bistand uden yderligere udbud.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-29-07

4. Bevillingssag: Anlægsbevilling til fase 0 i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg

Resume

I forbindelse med overgangen til Akuthospital på Regionshospitalet Viborg ønskes den indledende fase 0 i etableringen af fælles akutmodtagelse iværksat.

 

De foreslåede anlægsmæssige tiltag vedrører etablering af fælles akutmodtagelse for det medicinske og organkirurgiske område, samt leje af bygning til forbedring af den intensive kapacitet og af de ambulante funktioner for de medicinske, reumatologiske og neurologiske afdelinger.

 

Det indstilles, at bevillingen godkendes under forbehold for statslig godkendelse af, at Region Midtjylland overskrider anlægsrammen for 2008, og at den endelige finansiering kan indgå i ansøgningen til staten/Ekspertpanelet.

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Viborg fortsætter den videre planlægning af de bygningsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

 

at tilknytning af teknisk rådgiver sker ved udbud i henhold til gældende regler,

 

at huslejen for lejemål i Søndersøparken indarbejdes i budgetlægningen for 2009 og frem,

 

at konsekvenserne vedrørende bevillinger og rådighedsbeløb i tabel 1 godkendes, og 

 

at bevillingen godkendes under forbehold for statslig godkendelse af, at Region Midtjylland overskrider anlægsrammen for 2008, og at den endelige finansiering kan indgå i ansøgningen til staten/Ekspertpanelet.

Sagsfremstilling

Etablering af fælles akutmodtagelse og udvidelse af den intensive og ambulante kapacitet udgør fase 0 i den samlede implementering af Akutplanen på Regionshospitalet Viborg. Jf. orienteringen vedrørende igangsættelse af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen (pkt.19 - FU13.05.08), forventes de anlægsmæssige ændringer finansieret af midler fra staten/Ekspertpanelet.

 

Etablering af fælles akutmodtagelse for det medicinske og organkirurgiske område

Det foreslås, at der etableres en fælles akutmodtagelse med 25-32 senge/hvilestole for medicinske og organkirurgiske patienter i et tidligere sengeafsnit, der p.t. rummer børneafdelingens ambulatorium. 

 

Reetablering af børneambulatoriet foreslås at ske på ny etage ovenpå ambulatoriebygningen. I forbindelse med opførelse af ambulatoriebygningen blev der i sin tid etableret bærende søjler til evt. senere ekstra etager. Det er derfor byggeteknisk relativt ukompliceret at forhøje ambulatoriebygningen. Fordelen ved denne løsning er, at den nye etage umiddelbart kan kobles sammen med eksisterende trafikcentre og naturligt indgå som en del af bygningsmassen.

 

Byggeperioden vil være ca. 1 år fra godkendelsesdato, og omkostningerne er 25 mio. kr. (indeks 122,3). Den foreslåede nybygning kan indgå som en del af den forventede generalplan.

 

Der vil i forbindelse med den detaljerede planlægning af projektet blive udarbejdet en udbuds- og kontraheringsplan. Der vil blive sigtet mod at tilrettelægge processen, så der sikres mest mulig konkurrence samtidig med, at krav til hurtigt og smidig forløb tilgodeses. Endvidere vil der være opmærksomhed overfor habilitetsforhold og lignende i forbindelse med det videre forløb.

 

Udvidelse af den intensive og ambulante kapacitet

Akutplanen medfører et behov for at skabe større kapacitet på det intensive område, hvor der skal etableres 8 intermediære senge. Hertil kommer, at medicinsk afdeling, reumatologisk afdeling og neurologisk afdeling har utilstrækkelige ambulante faciliteter, og næppe er i stand til at præstere den forventede øgede kapacitet, som påbegyndelse af Akutplanen vil kræve.

 

Det foreslås at leje en bygning i Søndersøparken, der tidligere har været anvendt til sygehusformål under psykiatrien i det tidligere Viborg Amt. Disse lokaler vil fungere som et supplement til de ambulante funktioner for de medicinske, reumatologiske og neurologiske afdelinger, samt som "buffer" for den øgede kapacitet, som indfasning af Akutplanen forventes at kræve. Lejemålet i Søndersøparken er således en forudsætning for etablering af den fælles akutmodtagelse i de eksisterende bygninger på Regionshospitalet Viborg.

 

Der er tale om en bygning på ca. 3.700 m2, som på nuværende tidspunkt ejes af en privat investor. Bygningen vil med en lejeperiode på 7-10 år medføre en årlig husleje på 4 mio. kr., og de samlede udgifter til flytning og interne rokeringer udgør 20 mio. kr. (indeks 122,3). Huslejeudgifter for 2009 og frem forventes indarbejdet i budgetlægningen for 2009 og frem.

 

Jf. Lånebekendtgørelsen (§§2-5), skal regionen deponere et beløb svarende til den offentlige ejendomsvurdering af lejemålet, som i oktober 2006 var opgjort til en samlet værdi på 21.192.600 kr. Administrationen foreslår, at der ansøges om fritagning for deponering.

 

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

 
Budget 2008
- 1.000 kr. -
Bevillingsansøgning: Regionshospitalet Viborg
 
Etablering af fælles akutmodtagelse for det medicinske og ortopædkirurgiske område
25.000
Lejeudgifter til bygning i Søndersøparken
4.000
Midler til bygningsmæssige ændringer og udvidelse af intensiv kapacitet
20.000
Finansieringsbehov brutto
49.000

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Regionshospitalet Viborg fortsætter den videre planlægning af de bygningsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

 

at tilknytning af teknisk rådgiver sker ved udbud i henhold til gældende regler, og

 

at huslejen for lejemål i Søndersøparken indarbejdes i budgetlægningen for 2009 og frem.

 

Samtidig undersøges, om der vil være et bygningsmæssigt alternativ til indgåelse af et nyt lejemål i regionens lokaler i Søndersøparken.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-1-7-07

5. Styrkelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland

Resume

Jf. akutplanen for Region Midtjylland skal den præhospitale indsats i regionen udvides til 12 døgndækkende akutbiler. Der blev afsat en foreløbig ramme på 15 mio. kr. for 2008 til udvidelsen, men de nærmere undersøgelser viser, at driftsudgifterne til udvidelsen vil blive på 31,4 mio. kr. årligt. De øgede udgifter skyldes dels betydeligt højere priser fra Falck ved udvidelse af de eksisterende ordninger og etablering af nye ordninger i forhold til nuværende priser fra Falck for eksisterende ordninger, dels manglende muligheder for at integrere akutbilerne i vagtberedskabet på hospitalerne. Afvikling af eksisterende ordninger i områder, hvor akutbilerne fremadrettet vil sikre præhospital dækning, reducerer omkostningerne med godt 1,8 mio. kr. årligt.

Direktionen indstiller,

at den videre implementering drøftes med henblik på evt. at indgå i budgetlægningen for 2009. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 24. oktober 2007 en akutplan for Region Midtjylland, herunder at regionens supplerende præhospitale indsats skal baseres på 12 døgndækkende akutbiler:

 • Døgndækkende akutbil bemandet med læge i tilknytning til traumecentret i Århus

 • Døgndækkende akutbiler bemandet med anæstesisygeplejersker på regionens fælles akutmodtagelser i Viborg, Randers og Horsens samt på akutmodtagelsen i Herning. Såfremt der er ledig anæstesilægekapacitet, bemandes akutbilerne med læge.

 • Døgndækkende akutbiler med anæstesisygeplejersker i Lemvig, Holstebro, Ringkøbing, Tarm og Skive suppleret med akutbil med læge fra de fælles akutmodtagelser.

 • Akutbilen i Silkeborg fortsætter uændret i dagtid med en læge og udvides til også at dække aften/nat som en lægeintegreret ordning.

 • Døgndækkende akutbil på Djursland bemandet med læge dag/aften med udgangspunkt i Grenaa. Fra 23.00-08.00 bemandet med sygeplejerske med relevant baggrund og med lægelig back-up fra Randers eller Århus.

 

Regionsrådet har efterfølgende på dets møde den 12. december 2007 ved godkendelse af høringsudkastet til Sundhedsberedskabs- og præhospital besluttet, at det undersøges, om ordningerne i Holstebro samt Horsens, Randers og Viborg kan etableres, således at de svarer til den døgndækkende akutbil, som jf. akutplanen skal køre ud med læge fra Silkeborg.

 

Med vedtagelsen af akutplanen blev der afsat en foreløbig ramme på 15 mio. kr. i 2008 til etablering af præhospitale ordninger jf. akutplanen. Administrationens overslag viser dog, at de årlige driftsudgifter vil blive på 31,4 mio. kr., såfremt udmøntningen iværksættes jf. nedenstående forslag.

 

De øgede udgifter skyldes til dels, at det ikke har været muligt for hospitalerne at integrere bemandingen af akutbilerne i det eksisterende vagtberedskab i så høj grad som forventet. Endvidere har prisoverslagene fra Falck i forhold til etablering af nye ordninger (Viborg, Skive, Horsens) og opjustering af eksisterende ordninger (Randers og Silkeborg) vist sig at ligge betydeligt over de priser, som regionen p.t. betaler for eksisterende ordninger. 

 

Falcks udgiftsoverslag prissætter fremover en døgndækkende akutbil inkl. lægeassistent (dvs. ambulancebehandler med tillægsuddannelse) til 3,5-4 mio. kr. pr. bil, hvor det nuværende prisniveau for eksisterende døgndækkende akutbiler inkl. lægeassistent ligger på 2,1 og 2,9 mio. kr. (priser for akutbilerne på Djursland og akutbilen i Århus).

 

Et samlet overblik over de eksisterende akutbilordninger og de ændringer, som skal iværksættes, er vedlagt i Bilag 1 - Eksisterende akutbilordninger samt ændringer i de enkelte ordninger som følge af akutplanen.

 

Iværksættelse af de præhospitale ordninger jf. akutplanen

Administrationen har i samarbejde med hospitalerne udarbejdet forslag til, hvordan akutplanen kan udmøntes på det præhospitale område. Generelt er det i forslaget forudsat, at ambulancelægefunktionen varetages af en anæstesilæge, mens den præhospitale sygeplejefunktion varetages af en anæstesisygeplejerske. Foruden ambulancelæge eller anæstesisygeplejerske er akutbilerne ligeledes bemandet med en redder, der fungerer som chauffør og assistent for lægen/sygeplejersken.

 

Det har stået klart, at det vil være overordentlig vanskeligt at rekruttere anæstesisygeplejersker til nyetablerede ordninger. Der er i forvejen mangel på anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland.

 

Akutlægebil i Århus

Den døgndækkende akutlægebil i tilknytning til traumecentret i Århus fortsætter uændret.

 

Akutlægebiler på hospitaler med fremtidig fælles akutmodtagelse (Randers, Viborg og Horsens)

Jf. akutplanens grundlag om at: "såfremt der er ledig anæstesilægekapacitet bemandes akutbilerne med læge", foreslås døgndækkende lægebemandede akutbiler i Randers, Viborg og Horsens. Idet der fremadrettet skal være fælles akutmodtagelse på disse hospitaler, kan vagtfunktionen på akutlægebilen delvist integreres med det eksisterende akutberedskab på hospitalet. Dog sådan at den præhospitale læge kan frigøres og køre, når akutlægebilen disponeres. Der er i dag ingen akutlægebiler, der kører ud fra Viborg og Horsens, og den nuværende akutbil i Randers kører kun i dagtid. Ved etablering af akutbiler i Viborg og Horsens samt en udvidelse af den nuværende akutbilordning i Randers forventes de årlige driftsudgifter at beløbe sig til knap 20,4 mio. kr.

 

Akutbiler i Hospitalsenhed Vest

I Hospitalsenhed Vest bibeholdes, jf. akutplanen, døgndækkende sygeplejerskebetjente akutbiler i henholdsvis Lemvig, Ringkøbing og Tarm.

 

I en overgangsperiode frem mod etablering af Nyt Hospital i Vest foreslås, at de eksisterende døgndækkende sygeplejerskebetjente akutbiler i Holstebro og Herning bibeholdes. De suppleres i overgangsperioden med døgndækkende akutbil med læge fra både Holstebro og Herning. Dvs. i Herning og Holstebro er der både en præhospital sygeplejerske og en præhospital læge i døgndækkende vagt. I overgangsperioden kører ambulancelægen selv akutlægebilen. Udvidelsen kan ske indenfor det eksisterende akutte vagtberedskab og er derfor udgiftsneutralt i overgangsperioden.

 

Det er fra Hospitalsenhed Vest oplyst, at akutlægebilerne med den skitserede model forventes at få en årlig aktivitet på ca. 700 kørsler, dvs. et aktivitetsniveau som er væsentligt lavere end regionens øvrige akutlægebiler. Det er derfor afgørende, at der etableres aftaler og løbende kvalitetskontrol, som sikrer, at akutlægebilerne disponeres til de mest syge og tilskadekomne. Dette kan den kommende regionale varetagelse af vagtcentralfunktionen med styrkelse af den sundhedsfaglige vurdering i forhold til disponeringen af ambulancer og akutbiler medvirke til at sikre.

 

I overgangsperioden arbejdes der frem mod, at akutlægebilerne i Herning og Holstebro øger kørselsaktiviteten og disponeres på samme kriterier, som regionens øvrige akutlægebiler. På sigt integreres akutbilerne i Hospitalsenhed Vest i den fælles akutmodtageenhed på det Nye Hospital i Vest, og organisering, bemanding og disponering harmoniseres med regionens øvrige præhospitale ordninger på hospitaler med fælles akutmodtagelse.

 

Akutlægebil i Silkeborg

Idet der ikke fremadrettet skal være fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Silkeborg, har det ikke været muligt at fremlægge en plan for en døgndækkende akutbilordning, hvor vagtfunktionen på akutlægebilen integreres med øvrige akutte opgaver på hospitalet. Akutberedskabet på hospitalet vil ikke fremadrettet have et omfang, hvor der i vagttid og weekender kan afsættes ressourcer til at deltage i lægebemanding af akutbilen.

 

På den baggrund må det konstateres, at en udvidelse af akutlægebilsordningen i Silkeborg til en døgndækkende ordning må ske via lægekonsulentbemanding i vagttid og weekender. I dagtid på hverdage fortsætter ordningen - som i dag - med bemanding fra hospitalets Anæstesiafdeling.

 

Da udvidelsen af Silkeborgbilen ikke kan integreres i den øvrige bemanding på Regionshospitalet Silkeborg, vil udvidelsen af den eksisterende ordning, hvor akutlægebilen kører i dagtid på hverdage, til en døgn- og weekenddækkende ordning, således beløbe sig til godt 6,5 mio. kr. i årlige driftsudgifter. 

 

Akutlægebil i Grenaa

Jf. akutplanen skal den døgndækkende akutbil på Djursland fremadrettet udgå permanent fra Grenaa, og ikke som i dag med stationering i Kolind i vagttid og weekender. Akutplanen fastlægger sygeplejerskebemanding fra 23.00-08.00, men set i sammenhæng med ændringerne i akutberedskabet på Regionshospitalet Grenaa, som følge af omlægningen fra døgndækkende skadestue til akutklinik med åbningstid fra 8.00-22.00, vil lægebemanding af akutbilen i nattid kunne integreres med behovet for lægelig back-up på sengeafsnittet på Regionshospitalet Grenaa i nattid. På den baggrund foreslås, at akutbilen i Grenaa fortsætter som en døgndækkende lægebemandet ordning.

 

Akutbil i Skive

Jf. akutplanen skal der etableres en døgndækkende sygeplejerskebemandet akutbil i Skive. Klinikforum har udtrykt bekymring over manglen på anæstesisygeplejersker i forhold til at etablere en døgndækkende bemanding af akutbilen med anæstesisygeplejerske. På den baggrund foreslås, at akutbilen bemandes med anæstesisygeplejerske og paramediciner i dagtid på hverdage, mens bemandingen fra 15-08 på hverdage og i weekender varetages af én paramediciner. Der vil som planlagt være døgndækkende lægefaglig back-up fra akutlægebilen i Viborg. Driftsudgifterne ved etablering af denne ordning forventes årligt at beløbe sig til knap 3,3 mio. kr.

 

Som bilag 2 er vedlagt en oversigt over førnævnte udgifter til etablering af akutbiler i Skive, Viborg og Horsens samt udvidelse af de nuværende ordninger i Silkeborg og Randers. Bilag 2 - Styrkelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland.

 

Forslag til afvikling af eksisterende udrykningslæger og -biler

Med etableringen af en hospitalsforankret regionsdækkende akutbilstruktur vil akutbilerne fremadrettet sikre præhospital dækning i områder, som i dag er dækket af andre - ofte lokalt afgrænsede - præhospitale ordninger. I områder, hvor akutbilerne overtager eksisterende ordningers funktion, foreslås de eksisterende ordninger afviklet:

 

Med etableringen af en døgndækkende akutlægebil i Horsens foreslås det at nedlægge udrykningslægefunktionerne i henholdsvis Hedensted og Gedved. Udrykningslægefunktionerne varetages af 2 praktiserende læger, som har udrykningsfunktion fra praksis/hjemmet. En afvikling vil medføre en besparelse i de årlige driftsudgifter på ca. 1,5 mio. kr.

 

Ligeledes foreslås det at nedlægge udrykningslægefunktionen på det sydlige Djursland, idet der med akutplanen etableres døgndækkende akutlægebiler fra både Randers og Grenaa. Afviklingen vil medføre en besparelse på ca. 300.000 kr. i de årlige driftsudgifter.

 

Med etableringen af døgndækkende akutlægebiler i både Viborg og Herning foreslås det endvidere at afvikle Karup Udrykningsbil, som rykker ud fra Flyvestation Karup og dækker et afgrænset område omkring Karup by. Karup Udrykningsbil er bemandet med nødbehandlere og læge, men det har vist sig vanskeligt at sikre en stabil lægebemanding på bilen. Karup Udrykningsbil finansieres af Viborg Kommune (ca. 500.000 kr. årligt), regionen (ca. 50.000 kr. årligt) samt Flyvestation Karup og Forsvarets Sundhedstjeneste. Viborg Kommune har tilkendegivet, at man fra 2009 forventer, at regionen overtager det fulde drifts- og finansieringsansvar for Karup Udrykningsbil.

 

Alternativ løsning for reducering af udgifterne

Administrationens overslag viser som tidligere nævnt, at de årlige driftsudgifter vil blive på godt 31,4 mio. kr. frem for de oprindeligt afsatte 15 mio. kr., såfremt etablering af de 12 døgndækkende akutbiler iværksættes jf. ovenstående forslag.

 

Det er vurderingen, at der er behov for en nærmere analyse af behovet for en udvidelse af døgn- og weekenddækningen fra akutlægebilen i Silkeborg samt af mulighederne for at dække disse behov set i lyset af den i øvrigt styrkede præhospitale indsats. Det foreslås derfor, at akutlægebilens implementering afventer en sådan nærmere undersøgelse. Ved en foreløbig bibeholdelse af akutlægebilen i Silkeborg som fungerende i dagtiden på hverdage bliver den umiddelbare stigning i de årlige driftsudgifter 6,5 mio. kr. lavere end de ovennævnte 31,4 mio. kr., dvs. 24,9 mio. kr. pr. år for den samlede styrkelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland.

 

Såfremt det prioriteres, at den umiddelbare styrkelse i 2008 af den præhospitale indsats sker inden for en ramme på maks. 15 mio. kr. i løbende, årlige driftsudgifter, kan administrationen foreslå følgende løsninger:

 • at indfasning af nye ordninger sker gradvist i takt med, at der er tilvejebragt økonomiske muligheder.

 • at dagtidsdækning af enkelte ordninger overvejes.

 • at der gives mulighed for at etablere ordninger med paramedicinere (330.000 kr. ekstra pr. bil), men supplerende faglig indsats kan spares.

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at de nuværende præhospitale ordninger videreføres indtil videre,

 

at sagen oversendes til det midlertidige udvalg, der foreslås nedsat på området, og

 

at de økonomiske rammer for den videre implementering indgår i drøftelserne om budget 2009.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-67-06-V

6. Strukturudvikling i almen praksis

Resume

For at sikre den fremtidige lægedækning er der i Region Midtjylland behov for en lang række strukturudviklingsprojekter, der vil kræve betydelige investeringer. Administrationen indstiller derfor, at Regionsrådet anmoder Finansministeriet om en låneramme på 200 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet tager overvejelserne til efterretning.

Sagsfremstilling

Almen praksis står i de kommende år over for store udfordringer, idet en større andel af lægerne nærmer sig pensionsalderen, og der uddannes ikke lige så mange nye læger. Regionsrådet er tidligere blevet orienteret om udfordringerne i almen praksis og har vedtaget "Plan for rekruttering og fastholdelse" og strategipapiret "Strategi og politiske rammer for sikring af lægedækning i almen praksis i Region Midtjylland" (vedtaget på Regionsrådets møde den 20. februar 2008). Region Midtjylland har allerede i en række områder konkret forholdt sig til lægedækningsproblemer. Det gælder bl.a. i Thyborøn, Skive og Lemvig.

 

Der må dog forventes i de kommende år at opstå flere lægedækningsmæssige problemer end der allerede er set, og problemerne må forventes at blive fordelt over hele Region Midtjylland.

 

For at håndtere disse udfordringer er der brug for at gennemføre en strukturudvikling i almen praksis, så den knappe ressource af alment praktiserende læger anvendes bedst muligt til at imødekomme befolkningens behov for lægedækning i hele regionen. Det er Region Midtjyllands strategi, at strukturudviklingen bør indebære, at flere læger samles i større praksis for på denne måde at kunne arbejde sammen og udnytte synergieffekterne heraf. Det kan eksempelvis være i form at effektiv udnyttelse af klinikpersonale, opgaveglidning, fælles administration, faglig specialisering af læger og personale m.m. Denne udvikling vil samtidig gøre det mere attraktivt for unge læger at etablere sig som praktiserende læge i regionen.

 

Administrationen arbejder i øjeblikket konkret på strukturudvikling i en lang række områder. Andetsteds i denne dagsorden behandles således sager vedr. Hvide Sande, Skive og Grenaa. I de to sidstnævnte tilfælde forsøges etableret lægeklinikker i lokaler på Regionshospitalerne. I Hvide Sande forventes det at blive nødvendigt, at Region Midtjylland overtager praksislokaler for at fastholde læger i området. Tidligere har regionen overtaget et lægehus i Thyborøn og ejer i øvrigt klinikfaciliteter flere steder i regionen. Strukturudviklingsprojekterne illustrerer, at det kræver betydelige investeringer for at skabe attraktive rammer med mulighed for samarbejde og udnyttelse af synergieffekter lægerne imellem og for at fastholde lægerne.

 

Der pågår efter det oplyste pt. drøftelser med blandt andet regeringen, om hvordan man kan finansiere etableringen/omlægningen af de fysiske rammer for strukturudviklingsprojekter i almen praksis. Ressourcerne ønskes både at skulle kunne  anvendes til, at regionerne selv finansierer udviklingsprojekterne, og til at regionerne stiller garanti for, at andre udfører tilsvarende projekter.

 

Fælles for de fleste projekter er, at det synes meget vanskeligt at finansiere moderne kliniklokaler indenfor de markedshuslejer, der anvendes i dag. Går regionen ind i at medvirke til finansieringen af omstillingen, bør det kun ske i de områder af regionen, hvor der er et påtrængende behov jvf. strategiplanen herfor.

 

Administrationen udarbejder et punkt om fælles principper for beregning af markedsbestemt husleje i situationer, hvor Region Midtjylland udlejer lokaler til praksissektoren. Dette forelægges Regionsrådet efter sommerferien.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-90-06-V

7. Etablering af Skive Sundhedshus

Resume

På baggrund af "Idékatalog til sundhedsbetjeningen af borgerne i Skive og Omegn", der blev godkendt på regionsrådets møde den 16. januar 2008, er der arbejdet videre med at konkretisere, hvilke funktioner Regionshospitalet Viborg, Regionspsykiatrien, de alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren samt Skive Kommune forventer at ville placere i et kommende sundhedshus. På baggrund af disse forventninger er der udarbejdet en disponeringsplan, der lægger de overordnede rammer for, hvorledes hospitalsmatriklen i Skive kan anvendes fremadrettet, herunder hvilke dele det er muligt at frasælge.

 

Ud fra disponeringsplanen er anlægsinvesteringen i forhold til de enkelte interessenter estimeret.

Direktionen indstiller,

at der arbejdes videre med etablering af et sundhedshus på Regionshospitalet i Skive,

 

at der gives en anlægsbevilling på kr. 2 mio. til udredning, programmering og dispositionsforslag på 2 mio. for projektet, der finansieres via puljen til fælles projekter/kommunale samarbejdsprojekter, og

 

at der arbejdes videre med at fastlægge en markedsbestemt husleje, idet Regionsrådet tager til efterretning, at den markedsbestemte husleje for de praktiserende læger ikke fuldt kan finansiere investeringen.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med overvejelserne om en ny hospitalsstruktur i Region Midtjylland lod regionsrådsformanden og borgmesteren i Skive den 7. maj 2007 nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at komme med bud på, hvorledes Region Midtjylland, Skive Kommune, praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren kan udvikle sundhedsbetjeningen i Skive Kommune og omegn.

 

Arbejdsgruppen udarbejdede det såkaldte "Idékatalog til sundhedsbetjeningen af borgerne i Skive og omegn", der på regionsrådets møde den 16. januar 2008 (dagsordenspunkt nr. 14) blev godkendt som udgangspunkt for det videre arbejde med etablering af et sundhedshus på Regionshospitalet Skive. Sideløbende med den politiske behandling af idékataloget er arbejdet fortsat med at konkretisere, hvilke funktioner de enkelte aktører vil placere på Regionshospitalet Skive samt med beregning af omkostninger ved ombygning i forbindelse hermed.

 

På møde den 12. september 2007 besluttede regionsrådets formand og borgmesteren i Skive, at det - som en konsekvens af de lægedækningsmæssige udfordringer, der er i Skive og omegn - var hensigtsmæssigt, at der allerede på det tidspunkt blev udarbejdet tegninger, der kunne visualisere, hvorledes det er muligt at indrette et antal praksis på regionshospitalet til almen praksis og andre ydere i praksissektoren. Disse vedlagte tegninger er udarbejdet og blev på møde den 7. januar 2008 præsenteret for samtlige læger i Skive. Tegningerne blev positivt modtaget.

 

Følgende er interesserede i at etablere sig i et kommende sundhedshus:

 • Almen praksis

 • Regionshospitalet

 • Regionspsykiatrien

 • Skive Kommune

 • (forventeligt også andre ydere i praksissektoren)

I vedhæftede bilag: Etablering af Skive Sundhedshus redegøres der for, hvilke funktioner de enkelte parter forventer at ville placere i et sundhedshus i Skive.

 

Disponeringsplan og den hermed forbundne økonomi

På baggrund af de foreløbige tilkendegivelser fra de interesserede aktører er der udarbejdet vedlagte disponeringsplan for den samlede sygehusmatrikel på 32.732 m2. 

 

Ud fra disponeringsplanen anbefaler administrationen, at der i bygning 20, 21, 22, 23 og 24 bevares/ombygges et brutto-etageareal på 22.270 m2 (markeret med rød og grøn) og at de øvrige bygninger med et brutto-etageareal på 10.453 m2 sættes til salg (markeret med grå). Salgsprisen er på baggrund af den offentlige vurdering estimeret til kr. 52 mio. Almen praksis og andre ydere i praksissektoren placeres i bygning 23 og 24 (markeret med grøn). Hospitalsfunktioner, der i dag er placeret i bygning 23 og 24, flyttes til bygning 20, 21 og 22. Regionspsykiatrien og Skive Kommune placeres i bygning 20, 21 og 22 (med rød farve), hvor også regionshospitalets funktioner er placeret.

 

Bygning 30 (markeret med sort) er frasolgt og indrettet til Hospice Limfjorden.

 

Indretning af 15 klinikker i bygning 23 og 24 er estimeret til 27 mio. kr. Omkostningerne ved flytning af hospitalsfunktioner fra bygn. 23 og 24 til bygning 20, 21 og 22 er estimeret til 18,9 mio. kr. I alt 45,9 mio. kr.

 

Etableringen af Regionspsykiatrien på regionshospitalet er estimeret til 20,5 mio. kr.  Renoveringen af lokaler til udleje til Skive Kommune er estimeret til 20,8 mio. kr. I alt 41,3 mio. kr. Dog således at administrationen afsøger muligheden for, at Skive Kommune finansierer de anlægsinvesteringer, der er forbundet med ombygningen til kommunens funktioner i sundhedshuset med en tilpasset husleje til følge.

 

En alternativ mulighed er at frasælge også bygning 23 og 24 til ekstern investor, der renoverer bygningen med henblik på udleje til almen praksis og andre ydere i praksissektoren med klausul om renovering og indretning. Salgsprisen er på baggrund af den offentlige vurdering estimeret til 21 mio. kr.

 

Til udredning, programmering og udarbejdelse af dispositionsforslag foreslås afsat en projekteringsbevilling på kr. 2 mio.

 

Af vedhæftede notat redegøres nærmere for de forudsætninger, der er lagt til grund for disponeringsplanen og den hermed forbundne økonomi.

 

Lovgivningsmæssige rammer

Der er ikke noget steds i gældende lov taget stilling til regionernes adgang til at etablere sundhedshuse og derfor ej heller af hvem eller på hvilket grundlag.

 

I bekendtgørelse nr. 1057 af 21.10.06 om regionernes adgang til levering af sygehusydelser mv. til offentlige myndigheder og private virksomheder samt regionernes adgang til at indgå i samarbejder med henholdsvis offentlige myndigheder og private virksomheder, fremgår det af § 9, at regionsrådet kan udleje overkapacitet i form af ledige lokaler og udstyr på regionens sygehuse til offentlige myndigheder og private virksomheder, og at regionsrådet i så fald skal opkræve markedspris for den pågældende ydelse. Det er dog en betingelse for udnyttelsen af overkapaciteten, at regionens sygehuse ikke er dimensioneret med dette formål for øje samt at overkapaciteten af hensyn til løsningen af sygehusopgaven ikke kan afskaffes.

 

På baggrund heraf indstiller administrationen, at en del af overkapaciteten på regionshospitalet I Skive udlejes til almen praksis, andre ydere i praksissektoren og Skive Kommune. Den øvrige overkapacitet frasælges.

 

Det er dernæst spørgsmålet om regionen har adgang til at foretage ombygning og indretning af lokaler for Skive Kommune og derved påtage sig en anlægsudgift til en opgave som ikke er omfattet af sundhedsloven. Det er dog vurderingen, at det vil være vanskeligt at udleje de ledige lokaler uden en vis ombygning og indretning og at der i almindelige erhvervslejemål kan foretages sådanne ombygninger af lokaler til aftalte formål, hvorefter omkostninger til ombygningerne indregnes i huslejen. Herved vil der være tale om en anlægsinvestering, der vil blive tilbagebetalt via lejen over en årrække.

 

I forhold til de alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren er der - som det beskrives nærmere i det vedhæftede notat: "Etablering af Skive Sundhedshus", lagt en nettohusleje pr. m2 på 1.000 kr. til grund for beregningerne. Det vil sige, at der ikke beregnes husleje af gangarealer, ydermure, indervægge og trapperum m.m., hvilket har som konsekvens, at Region Midtjylland indirekte yder et årligt tilskud på 847.000 kr. pr. år i 30 år til etablering af de 15 klinikker til de alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren, hvis der tages udgangspunkt i det i notatet opstillede regneeksempel.

 

Herved fraviges forudsætningen om, at regionsrådet opkræver den omkostningsbestemte leje. Under indtryk af de lægedækningsmæssige udfordringer som blandt andet karakteriserer Skive-området, må det imidlertid overvejes om det ikke er nødvendigt at yde et økonomisk bidrag til understøtning af strukturudviklingen i almen praksis i retning af større praksisformer som et middel til sikring af lægedækningen i området ud fra forsyningsforpligtigelsen jvf. regionslovens § 5 og sundhedslovens § 57. Dette er en politisk beslutning.

 

Denne problematik er ikke gældende i forhold til indretningen og efterfølgende udleje til Skive Kommune, idet det er lagt til grund af ombygningsudgiften skal kunne finansieres via huslejen.

 

Hensigtserklæring

Det anbefales, at der arbejdes videre med etableringen af et sundhedshus på regionshospitalet i Skive og at der afsættes en anlægsbevilling på kr. 2 mio. Når der foreligger en finansieringsmulighed for det samlede projekt foreslås det, at administrationen søger at indgå hensigtserklæringer med Skive Kommune, de alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren. Hensigtserklæringerne danner efterfølgende grundlag for en egentlig projektering af projektet og nedsættelsen af brugergrupper.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-31-08

8. Etablering af Sundhedshus Grenaa

Resume

Dette dagsordenspunkt hører sammen med punkt vedr. Skive Sundhedshus samt punkt vedr. strukturudvikling i almen praksis 

 

Norddjurs Kommune, Region Midtjylland og repræsentanter fra almen Praksis i Grenaa har udarbejdet et ideoplæg til etablering af et sundhedshus i Grenaa.

 

Der arbejdes med 3 modeller herfor. Ud fra de enkelte modeller er anlægsomkostninger og finansieringskilder estimeret.

Direktionen indstiller:

at der arbejdes videre med etablering af et sundhedshus i Grenaa ud fra model 1 og 2, og

 

at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af disponeringsforslag m.m. til model 1 og 2. Anlægsbevillingen finansieres af fællespuljen, der er afsat til finansiering af fællesprojekter og kommunesamarbejde.

Sagsfremstilling

Baggrund

For at forbedre den lokale sundhedsdækning og rekruttere og fastholde praktiserende læger har Norddjurs Kommune, Regionshospitalet Randers/Regionshospitalet Grenaa, repræsentanter fra de praktiserende læger i Grenaa-området og Region Midtjylland indledt et samarbejde på administrativt niveau om etablering af et sundhedshus i tilknytning til Regionshospitalet Grenaa.

 

Der er udarbejdet et notat til oplysning af sagen (bilag 1 )

 

En arbejdsgruppe har udarbejdet et ideoplæg for etablering af et sundhedshus i Grenaa, der kan hentes her: 

http://www.rm.dk/files/Sundhed/Sundhedsstaben/Regionalt%20Sundhedssamarbejde/Ideoplæg%20Grenaa.pdf

 

Den 20. maj 2008 mødtes politiske repræsentanter fra Region Midtjylland og Norddjurs kommune. Blandt disse var formanden fra Region Midtjyllands sundhedspanel og borgmesteren Norddjurs kommune. De enedes om vedlagte hensigtserklæring (bilag 2 ), hvor Norddjurs Kommune og Region Midtjylland udtrykker deres visioner for Sundhedshuset i Grenaa.

 

I bilag 3  ses plantegninger over hospitalet samt forslag til disponering af 1. og 2. sal.

 

Interessenter i Sundhedshuset

Nedenfor oplistes de aktører, der har vist interesse for at etablere sig i et kommende sundhedshus og der redegøres for de funktioner, som parterne vil lægge det:

 • 7 praktiserende læger

 • 12 andre ydere i praksissektoren (tilkendegivelser på et ganske overordnet grundlag) 

 • Regionshospitalet Grenaa med de i hospitalsplanen vedtagne funktioner 

 • Regionspsykiatrien

 • Norddjurs Kommune med deres sundhedsafdeling, almindelig ambulant genoptræning og hjemmeplejens administration. Desuden er hjemmeplejen flyttet ind i en nærliggende bygning på matriklen. I alt vil 250 kommunale medarbejdere få deres daglige gang på matriklen 

Modeller for etablering af sundhedshus Grenaa

  

Model 1: Renovering

Regionshospitalet Grenaa renoveres på 1. og 2. sal samt tagetage.

 • På stueplan lejer kommunen sig ind i fys/ergo-området med henblik på anvendelse af genoptræningsfaciliteterne til deres ambulante genoptræning.

 • På 1. og 2. salen etableres 10 lægeklinikker og 10-12 øvrige klinikker.

 • På tagetagen etableres kontorer.

Omkostninger:

Renovering af 1. og 2. sal samt opgradering af indgang A og mindre renovering af tagetage vil medføre anlægsomkostninger for ca.44,3 mio. kr.

 

Region Midtjylland skal yde et tilskud på634 kr. pr. ombygget og udlejet kvadratmeter i 30 år. hvilket betyder, at Region Midtjylland skal yde et indirekte årligt tilskud på 0,9 mio. kr. pr. etage(1,8 mio. kr. for begge etager) i 30 år (tallene bygger på et estimat - se vedlagte bilag 1 ).  

 

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet ovennævnte ideoplæg, vurderer, at Model 1 kan være svær at realisere såfremt alle beskrevne ydere vil flytte ind i huset. Endvidere vil den ikke nødvendigvis være fremtidssikret i og med at især almen praksis i fremtiden må forventes, at skulle bruge større arealer til klinikpersonale etc.

 

De praktiserende læger kan som følge af manglende fleksibilitet og for lille et areal ikke anbefale denne model.

 

Model 2: Integration af nybygget lægehus med eksisterende bygningsmasse

Model 2 svarer til model 1 inkl. tilbygning af lægefløj.

 • Region Midtjylland eller en privat entreprenør anlægger et nybyggeri, der på en harmonisk måde er integreret i den nuværende bygningsmasse. Herved tilfredsstilles både det fælles ønske om integration mellem parterne og lægernes ønske om en tidssvarende og attraktiv lægearbejdsplads. 

Omkostninger:

Renovering af 1. og 2. sal samt opgradering af indgang A og mindre renovering af tagetage vil medføre anlægsomkostninger for ca. 44,3 mio. kr.

 

Nybyggeri af lægefløj ekskl. løst inventar, apparatur etc. vil medføre anlægsomkostninger for 25,6 mio. kr.

 

Omkostningerne for etablering af model 2 vil følgende være69,9 mio. kr.

 

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet ovennævnte ideoplæg, vurderer, at modellen er fremtidssikret, og er en god løsning såfremt samtlige ydere viser interesse i at flytte ind på matriklen. Er det ikke muligt, at fylde alle ledige kvadratmeter på Regionshospitalet Grenaa med andre ydere er det svært, ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, at argumentere for modellens vedtagelse.

 

De praktiserende læger anbefaler enstemmigt en model, hvor regionen opfører og udlejer de nybyggede lokaler til dem. Prisen må ikke overstige deres aktuelle huslejeniveau væsentligt (450 kroner pr. m2).

 

Hvis model 2 vælges må det forudsættes, at lægerne gennem deres husleje finansierer ekstraomkostningerne ved denne model sammenlignet med model 1.

 

Model 3: Nybyggeri

En lokal borgergruppe ved navn "Vækstgruppen" har i starten af februar 2008 præsenteret et ambitiøst projekt, hvor en stor del af de nuværende bygninger på Regionshospitalet Grenaa fjernes for at give plads til et helt nyt byggeri, hvor ydere i praksissektoren, kommunen, Sengeafdeling, ambulatoriefunktioner fra hospitalssektoren samt et forsknings- og udviklingscenter kan have plads. 

 

Arbejdsgruppen kan ikke anbefale denne løsning. Nedrivning af velfungerende eksisterende bygninger og genopbygning af tilsvarende forekommer ikke gruppen nærliggende. Der er dog ingen tvivl om at modellen vil tilføre såvel sundhedshus som by et helt unikt hus, der vil kunne tiltrække alment praktiserende læger.

 

Omkostningerne for etablering af model 3 vil beløbe sig til ca. 200 mio. kr.Heri er ikke indregnet den mistede salgsindtægt for bygningerne på 50 mio. kr.

 

Administrationen har ikke udarbejdet estimater for etablering af model 3

 

Administrationen indstiller, at Regionsrådet afsætter1,5 mio. kr. til yderligere udredning, programmering og udarbejdelse af dispositionsforslag til model 1 og 2. Finansieringen kan tages fra fællespuljen, der er afsat til finansiering af fællesprojekter og kommunesamarbejde.

 

Lovgivningsmæssige rammer

Regionen kan ifølge bekendtgørelse nr. 1057 af 21.10.06 udleje overskydende kapacitet på sygehuse til offentlige myndigheder og private leverandører. Der er dog ikke direkte hjemmel til at renovere lokalerne med henblik på udlejning. Det vil dog være vanskeligt at udleje ledige lokaler uden en vis ombygning og indretning. I almindelige erhvervslejemål kan der således foretages ombygninger af lokaler til aftalte formål, hvorefter ombygningsomkostningerne integreres i huslejen.

 

I forhold til nærværende projekt vil det være nødvendigt, at yde et årligt tilskud til de private ydere idet en markedsbestemt husleje ikke vil kunne finansiere anlægsudgifterne (se ovenstående afsnit vedr. økonomiske konsekvenser). Under indtryk af de lægedækningsmæssige udfordringer som blandt andet karakteriserer Grenaa-området, kan der eventuelt henvises til regionslovens § 5 og sundhedslovens § 57 vedr. forsyningsforpligtelsen til sikring af lægedækningen i området.

 

Model 2 og 3 kræver betydeligt nybyggeri til formål, hvortil der ikke er klar lovgivningsmæssig hjemmel. I givet fald bør der søges hjemmel til denne løsning. Alternativt kan man undersøge muligheden at lade en privat investor opføre og udleje fløjen til praktiserende læger.

 

I bilag 1 er der en nærmere udredning af de juridiske rammer.

 

Hensigtserklæring

Det anbefales at der arbejdes videre med etableringen af et sundhedshus på regionshospitalet i Grenaa og at der afsættes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til yderligere projektering. Når der foreligger en finansieringsmulighed på det samlede projekt foreslås det, at administrationen søger at indgå hensigtserklæringer ("letters of intent") med de eksterne parter - det vil sige Norddjurs Kommune og ydere i praksissektoren i Grenaa-området, der har udvist interesse for at etablere sig i sundhedshuset. Hensigtserklæringerne vil indeholde beskrivelser af projektet og den forventede økonomi der er forbundet hermed for den enkelte yder.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltalge i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-70-3-07

9. Organisationsevaluering af psykiatri- og socialområdet

Resume

På baggrund af de kommunale indmeldinger om overtagelse af regionalt drevne tilbud i 2009 og 2010, samt på baggrund af den vedtagne psykiatriplan foreslås det, at organisationsevalueringen for psykiatri- og socialområdets driftsområde fremrykkes i forhold til den overordnede evaluering af organisationen, og således følger nedenstående tidsplan.

Direktionen indstiller,

at nedenstående tidsplan for evaluering og beslutning om fremtidig organisering af psykiatri- og socialområdet tiltrædes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet at gennemføre en evaluering af Region Midtjyllands organisation. Evalueringen forventes forelagt Regionsrådet inden årets udgang.

 

På psykiatri- og socialområdet vurderer direktionen imidlertid, at der er behov for at gennemføre evalueringen og en eventuel omlægning af organisationen i et hurtigere tempo. Dette skyldes flere forhold. På det sociale område tegner der sig nu et billede af, hvilke regionalt drevne tilbud, der på nuværende tidspunkt er kommunale planer eller beslutninger om at overtage. Dette giver anledning til at overveje, om den nuværende organisering af det sociale område er fagligt og økonomisk bæredygtig, også i et flerårigt perspektiv. Derudover står regionen på psykiatriområdet overfor store udfordringer de kommende år, både i forhold til at honorere krav om en udrednings- og behandlingsret på både voksen og børn- og ungeområdet, ligesom det vil være en absolut fordel, at psykiatriens organisering er fastlagt, når psykiatriplanens implementering iværksættes.

 

Direktionen foreslår derfor, at organisationsevalueringen af driftsområderne social og psykiatri gennemføres efter en fremrykket tidsplan, der ser således ud:

 

Medio juni 2008
De sidste bidrag til evalueringen indhentes
7. august 2008
Direktionen sender evalueringsrapporten og eventuelt forslag til justeringer/ændringer af organisationen i høring i Psykiatri- og socialområdets MED-udvalg. Høringsfrist 4. september 2008
9. september 2008
Direktionen behandler høringssvar og udarbejder indstilling til Forretningsudvalg og Regionsråd om evalueringen og eventuelle forslag til justeringer/ændringer af organisationen
16. september 2008
Forretningsudvalget behandler evaluering og eventuelle forslag til justeringer/ændringer af organisationen
24. september 2008
Regionsrådet behandler evaluering og eventuelle forslag til justeringer/ændringer i organisationen.

 

Såfremt evalueringen giver anledning til beslutning om organisatoriske ændringer, vil tidsplanen være, at ledelsesstillinger på niveau 3 (koncernledelsesniveauet) så vidt muligt besættes i perioden ultimo september til ultimo oktober. Herefter tilrettelægger de eventuelle nye ledelser proces for besættelse af ledelses- og medarbejderstillinger i de nye organisationer med henblik på, at de nye organisationer kan være i drift i perioden 1. januar - 1. april 2009.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-38-08

10. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Resume

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser, og Regionsrådet har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud i 2007. Kriterierne anvendes i 2008, indtil Regionsrådets uddannelsespolitik er vedtaget. Region Midtjylland har ved denne ansøgningsrunde modtaget 23 ansøgninger om tilskud fra et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner. Projektansøgningerne er i forhold til kriterierne for tilskud inddelt i tre kategorier: 15 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb, 1 projekt indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb, og 3 projekter indstilles til afslag. Hertil kommer, at 4 ansøgninger er trukket tilbage med henblik på videre bearbejdning.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser bevilges tilskud til 15 projekter, som beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at der bevilges delvist tilskud til ét projekt, som beskrevet i sagsfremstillingen, og

 

at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til tre projekter, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Lov nr. 575 af 9. juni 2006) yde formåls- og tidsbestemte tilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af de formål, som Regionsrådet kan give udviklingstilskud til, er forholdsvis åben af hensyn til den regionale politiske prioritering af, hvorledes Regionsrådets vision i den regionale udviklingsplan for regionens udvikling bedst fremmes.

 

Regionsrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2007 et forslag fra administrationen til midlertidigt administrationsgrundlag for tildeling af tilskud i 2007. Administrationsgrundlaget anvendes, indtil Regionsrådet har vedtaget en uddannelsespolitik for Region Midtjylland.

 

Af administrationsgrundlaget fremgår det, at projekter, som indeholder flere af følgende kriterier, vil blive foretrukket:

 • samarbejde mellem flere institutioner, flere uddannelser og/eller virksomheder

 • styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder

 • initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever

 • iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb

 • initiativer, der motiverer til uddannelse indenfor naturvidenskabelige og kreative fag

 • et nyskabende, innovativt og/eller internationalt perspektiv.

 

Endvidere skal projekterne have flere finansieringskilder, ligesom projektets resultater skal videreformidles.

 

I Region Midtjyllands budget for 2008 er der afsat 21 mio. kr. til udviklingstilskud og i overslagsårene 2009-2011 er der ligeledes afsat 21 mio. kr. årligt til udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser.

 

Ved fjerde ansøgningsrunde med frist 1. maj 2008 modtog Region Midtjylland 23 ansøgninger om tilskud fra et bredt udsnit af udbydere af ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Ved at sammenholde projektbeskrivelserne med kriterierne i administrationsgrundlaget er ansøgningerne inddelt i tre kategorier:

 • ansøgninger, som umiddelbart opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte tilskud

 • ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte tilskud

 • ansøgninger, der falder udenfor kriterierne og indstilles til afslag på ansøgning om tilskud

 

Et notat af maj 2008 med en kort beskrivelse af de enkelte projekter er vedlagt som bilag. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Der er ligeledes vedhæftet Kommentar til ansøgning nr. 1 og 3.

 

1. Ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte beløb

Nr.
Ansøger:    
Ansøgt beløb, som indstilles bevilget:
1
VUC Holstebro-Lemvig-Struer i samarbejde med VUC Århus                  
1.870.650 kr. i 2008
217.200 kr. i 2009
2
VUC Århus i samarbejde med VIA University College - pædagoguddannelsen
201.100 kr. i 2008
156.975 kr. i 2009
3
VUC Djursland
1.583.470 kr. i 2008
62.475 kr. i 2009
32.750 kr. i 2010
5
Paderup Gymnasium
62.500 kr. i 2008
150.000 kr. i 2009
150.000 kr. i 2010
87.500 kr. i 2011
6
Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med Forskerskolen og FUSS
113.000 kr. i 2008
291.000 kr. i 2009
266.000 kr. i 2010
188.000 kr. i 2011
7
Skive Gymnasium & HF i samarbejde med Skive Musikskole
130.000 kr. i 2008
77.500 kr. i 2009
87.000 kr. i 2010
8
Egå Gymnasium i samarbejde med Århus Statsskole og et antal virksomheder
438.540 kr. i 2008
308.290 kr. i 2009
11
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg i samarbejde med ældreplejen i skolens dækningsområde - Skive, Thisted, Morsø og Viborg Kommuner
723.940 kr. i 2009
766.440 kr. i 2010
12
Viborg Handelsskole i samarbejde med UU-Viborgegnen, EUC Midt og Viborg Ungdomsskole
394.000 kr. i 2008
404.000 kr. i 2009
16
Viborg Gymnasium & HF
115.000 kr. i 2008
17
Skive Gymnasium & HF i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Skive, Skive Seminarium og Pædagogseminariet i Viborg
145.000 kr. i 2008
67.500 kr. i 2009
18
Skive Handelsskole i samarbejde med EUC Midt, Viborg Gymnasium & HF og DEL Nord
551.713 kr. i 2008
515.900 kr. i 2009
590.000 kr. i 2010
19
VUC Århus
309.392 kr. i 2008
288.678 kr. i 2009
20
Randers HF & VUC
256.478 kr. i 2008
203.600 kr. i 2009
177.600 kr. i 2010
94.400 kr. i 2011
23
Skive Handelsskole i samarbejde med Produktionshøjskolen Marienlyst, Skive Kommune, UU Skive, Skive Tekniske Skole og SOSU-STV
1.288.650 kr. i 2008
644.325 kr. i 2009
644.325 kr. i 2010

 

2. Ansøgninger der opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb - Genoptaget ansøgning fra maj 2007

Nr.
Ansøger:
Beløb, der indstilles bevilget:
9
EUC Midt i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, VUC, Havredal Gl. Skole, Mariendal Landbrugsskole, UU ViborgEgnen og Viborg Handelsskole samt en række virksomheder i Region Midtjylland
730.000 kr. i 2008
420.000 kr. i 2009
270.000 kr. i 2010

 

3. Ansøgninger, der falder udenfor kriterierne og indstilles til afslag:

Nr.
Ansøger:                                   
Indstilling:
4
Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med de øvrige Social- og Sundhedsskoler i Region Midtjylland
Afslag
10
Th. Langs HF & VUC i samarbejde med Sprogcenter Midt
Afslag
22
CEU Herning i samarbejde med Herning HF & VUC, Silkeborg Tekniske Skole, Th. Langs HF & VUC og Uddannelsescenter Ringkjøbing-Skjern
Afslag

 

Hvis indstillingerne følges, vil der være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser (i 1.000 kr.):

 
2007
2008
2009
2010
2011
I alt 2007-2011
Udviklingspulje på uddannelsesområdet
18.000
21.000
21.000
21.000
21.000
102.000
1. ansøgningsrunde
(1. maj 2007)
5.444
5.138
2.650
210
0
13.442
2. ansøgningsrunde
(1. september 2007)
3.879
8.210
2.152
251
0
14.492
3. ansøgningsrunde
(1. januar 2008)
0
4.441
3.242
1.792
0
9.475
4. ansøgningsrunde
(1. maj 2008)
0
8.190
4.532
2.985
370
16.077
Pulje til seminarer m.v.
0
400
400
400
400
1.600
Udisponerede midler(Hvis indstillingerne følges)
8.677
-5.379
8.024
15.362
20.230
46.914

 

Der vil vedrørende de enkelte bevillinger blive udformet en kontrakt med bevillingsmodtageren om projektets gennemførelse.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til tre projekter, som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Derudover udsattes sagen.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-77-07

11. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resume

Region Midtjylland har modtaget ni ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Ansøgningerne er fra (1) Nojazz, Århus, (2) Århus Festuge, (3) Mancopy, Århus, (4) Archauz, Århus, (5) Skanderborg Musikskole m.fl., (6) Århus Pigekor, (7) Nørreå's Idrætsforening, (8) De Splittergale, Århus og (9) Silkeborg Dukketeaterfestival.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 200.000 kr. i 2008 til Foreningen Nojazz' til projekt "Snak med fremtiden", under forudsætning af statsligt og kommunalt tilskud og under forudsætning af, at modul 3 frædigudvikles og iværksættes,

 

at der til Århus Festuge meddeles afslag på ansøgning om tilskud til projektet "en dosis kultur", idet målgruppen set ud fra en kulturvinkel er for snæver, og idet projektet er en udviklingsopgave for sygehusene,

 

at der til Dansekompagniet Mancopy meddeles afslag, idet projektet må betegnes som en del af teaterkompagniets normale virksomhed, og idet der ikke ligger et særligt regionalt perspektiv i projektet,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 50.000 kr. i 2008 til Koreografisk Center til projekt "U-kompagniets arbejde" under forudsætning af, at der gives tilskud fra Århus Kommune, og idet det i samarbejde med Koreografisk Center undersøges, hvordan Region Midtjylland inden for en treårig periode kan medvirke til etablering af "U-kompagniet",

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 67.000 kr. i 2008 til Skanderborg Musikskole m.fl. til strygerstævne for fem musikskoler i Region Midtjylland,

 

at der til Århus Pigekor meddeles afslag på ansøgning om støtte til koncertturné i Argentina, da turnéen ikke har et regionalt udviklingsperspektiv,

 

at der til Nørreå Idrætsforenings petanqueafdeling meddeles afslag, idet arrangementet ikke indeholder et væsentligt udviklings- eller netværksperspektiv, som adskiller dette danmarksmesterskab fra almindelig turneringsvirksomhed,

 

at der til Foreningen De Splittergale's Thy-turné i 2008 meddeles afslag, idet der ikke er et tilstrækkeligt udviklingsperspektiv i turnéen, og idet aktiviteten, der søges om tilskud til, sker uden for regionen, og

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 250.000 kr. i 2008 til Silkeborg internationale dukke- og objektteaterfestival til gennemførelse af Silkeborg Internationale dukketeaterfestival.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget ni ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afsat 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er herudover et mindreforbrug på kulturpuljen for 2007 på 1.150.000 kr. Før dette møde har Regionsrådet i 2008 bevilget 3.050.000 kr. samt reserveret et beløb på 2,5 mio. kr. til projektet "Kend din Region". Der er således 5.600.000 kr. til rådighed. Indstillingerne i nærværende sagsfremstilling beløber sig samlet til 567.000 kr. 

 

Det bemærkes, at oplæg til kulturpolitik samt nye tilskudsregler for kulturbevillinger er under udarbejdelse.

 

Nedenfor er de ni ansøgninger kort beskrevet. En uddybende beskrivelse findes i vedlagte notat af 20. maj 2008. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. 

 

"Snak med fremtiden" - Nojazz, Århus

Foreningen Nojazz, Århus søger om et tilskud på 200.000 kr. til projekt "Snak med fremtiden". Projektet er et skole- og teaterprojekt - ikke musikprojekt -, opdelt i tre moduler som bevæger sig fra 1) skolen, børnenes hverdag over 2) det semi-professionelle teater og børnenes familier til 3) en professionel profilering, ikke blot i lokalsamfundet, men tilgængeligt for alle. Det skolemæssige, det integrationsmæssige og det kulturelle aspekt vokser sig stadig større i løbet af projektets tre moduler.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et projekt, der er udvikler teaterformen og bringer kultur til grupper, der normalt ikke vil benytte kulturtilbuddene. Administrationen anbefaler, at der ydes det ansøgte tilskud på 200.000 kr. under forudsætning af statsligt og kommunalt tilskud, og under forudsætning af, at modul 3 færdigudvikles og iværksættes.

 

"En dosis kultur" - Århus Festuge

Århus Festuge søger om 250.000 kr. til udvikling og afprøvning af teknologi, der kan give patienter på Århus Universitetshospital, Skejby adgang til kulturoplevelser i Århus Festuge. Der er tale om opsætning af såkaldte "bedsideterminaler" hvor der er adgang til ca. 50 kulturprogrammer. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Radio, Århus Universitetshospital, Skejby, Det Danske Filminstitut og Innovation Lab.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et spændende projekt, men at projektet set ud fra en kulturvinkel er ret snævert. Da der endvidere lader til at være et behov for en samlet sygehusfaglig vurdering af tiltag inden for området, foreslår administrationen, at der på det nuværende grundlag gives afslag til projektet.

 

Out of HAUZ Exp. - Mancopy Dansekompagni

Dansekompagniet Mancopy ansøger Region Midtjylland om 100.000 kr. til opførelse af Out of Hauz experiences. Værket består af 3 forestillinger, som skal vises i forskellige af byens rum i Århus samt en 4. forestilling, der samler de tre første i en scenisk version.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et spændende projekt, som imidlertid må betegnes som en del af teaterkompagniets normale virksomhed. Der ligger ikke et særligt regionalt perspektiv i projektet. Administrationen foreslår derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

 

"Ukompagniets arbejde" - Koreografisk Center

Koreografisk Center Archauz ansøger Region Midtjylland om 50.000 kr. til etablering af U-Kompagniet, som er et tilbud om talentudvikling på eliteplan for unge i alderen 14-21 år. Tilbuddet skal spille sammen med øvrige brede tilbud om danseundervisning og danseaktiviteter, lokalt, regionalt og nationalt.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om en aktivitet, der kan være med til at styrke talentudviklingen i et område, der rækker betydeligt ud over Århus Kommunes grænser. Administrationen kan derfor anbefale, at det ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at der gives tilskud fra Århus Kommune. Samtidig foreslår administrationen, at Regional Udvikling sammen med ansøgeren undersøger, om der kan findes en formel for, hvordan Region Midtjylland indenfor en treårig periode kan medvirke til etablering af tilbuddet med henblik på videreførelse i andet regi.

 

Strygerstævne - Region Midt - Syd Øst - Skanderborg Musikskole m.fl.

Musikskoler fra fem kommuner i Region Midtjylland søger om et tilskud på 67.000 kr. til afholdelse af et strygerstævne for musikskoleelever og andre, der spiller et strygeinstrument i de pågældende kommuner. Aldersgruppen er 8 - 18 år. På længere sigt er det målet at etablere et musikskole-/amatørstrygerorkester.

 

Administrationen arbejder under Den Regionale Udviklingsplan med netværksarbejde på bl.a. musikskoleområdet. Denne ansøgning er et led i et begyndende netværk, som forventes at udvikle sig til flere og større projekter. Ønsket om at oprette et symfoniorkester på tværs af de medvirkende musikskoler er et led i netværksarbejdet og indeholder et udviklingsperspektiv. Det anbefales at der bevilges de ansøgte 67.000 kr.

 

Koncertturné i Argentina - Århus Pigekor

Århus Pigekor søger om støtte til korets koncertturné i Argentina i oktober 2008. Der er ikke søgt noget specifikt beløb.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om en koncertturné, der ikke har noget regionalt udviklingsperspektiv. Det anbefales derfor, at der meddeles afslag på ansøgningen.

 

Nørreå Idrætsforenings petanqueafdeling - Afholdelse af danmarksmesterskaber i petanque

Nørreå Idrætsforenings petanqueafdeling søger om et tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af danmarksmesterskaberne i petanque.

 

Administrationen vurderer, at arrangementet ikke indeholder noget væsentligt udviklings- eller netværksperspektiv, som adskiller dette danmarksmesterskab fra almindelig turneringsvirksomhed. Det anbefales derfor, at der meddeles afslag.

 

Foreningen De splittergale - Thy-turné i 2008

Musik-, sang og gøglertruppen De Splittergale søger om et tilskud på 19.400 kr. til en kombineret øve- og "optrædetur" til Thy.

 

Administrationen vurderer, at der bør meddeles afslag, idet der ikke er tilstrækkeligt udviklingsperspektiv i turnéen. Desuden finder de aktiviteter, der søges om tilskud til, sted uden for regionen.

 

Silkeborg Internationale Dukketeaterfestival - Et internationalt workshopprojekt

Silkeborg internationale dukke- og objektteaterfestival søger om et tilskud på 250.000 kr. til fire teater-workshops i forbindelse med Festival of Wonder 2009. Det er planen at de regionale dukke- og objektteatre skal deltage, så der sker kompetenceudvikling og opstår netværk mellem teatrene. Projektet har et budget på i alt 498.420 kr. og har bl.a. modtaget støtte fra Kunstrådets scenekunstudvalg.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et arrangement af høj kvalitet med internationalt islæt, hvor der kan etableres netværk og ske kompetenceudvikling på teaterområdet i regionen. Det anbefales, at der bevilges de ansøgte 250.000 kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-18-07

12. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling og videreførelse af videncenter for bygge- og anlægsbranchen

Resume

Bygge- og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter, BABEL, ansøger om midler til udvikling og videreførelse af centret. Centret skal styrke bygge- og anlægsbranchens fremtidige innovative udvikling ved, at der skabes en sammenhængende indsats mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og videninstitutioner på området. Ansøgningen omfatter støtte til videncentret med fokus på formidling, nytænkning og innovation. Der ansøges efter aftale med ansøger om 900.000 kr. i 2008, idet det forventes, at centret vil kunne videreføres som en del af de nye statslige innovationsnetværk, der forventes etableret fra 2009.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 900.000 kr. i 2008 til Bygge- og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter, BABEL, til udvikling og videreførelse af centrets aktiviteter, idet det over for ansøger tilkendegives, at Regionsrådet forventer, at Bygge- og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter kan videreføres som en del af de nye statslige innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen forventes at udbyde med virkning fra 2009.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. maj 2008 at indstille til Regionsrådet, at der af Regionsrådets midler til erhvervsudvikling bevilges 900.000 kr. i tilskud til udvikling og videreførelse af bygge- og anlægsbranchens evalueringscenter med forventning om, at Bygge- og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter (BABEL) kan videreføres som en del af de nye statslige innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udbudt med virkning fra 2009.

 

Babel blev skabt i 2005 med det formål at samle de mange forskellige aktører i byggebranchen for at sætte fokus på nytænkning og innovation i branchen. BABEL har tidligere modtaget økonomisk støtte fra Århus Amts Regionale UdviklingsPulje og Det regionale Arbejdsmarkedsråd. I dag er der etableret et sekretariat og en hjemmeside på www.babelbyg.dk. Arkitektskolen i Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Vitus Bering, Horsens - nu en del af VIA University College - er de bærende kræfter i udviklingen af det innovative netværk omkring BABEL's virksomhed.

 

Evalueringscenteret Babel har i ansøgning af 15. marts 2007 ansøgt om regional medfinansiering for at kunne udvikle og videreføre følgende indsatsområder:

 • Sikre adgang til innovative forskningsresultater for virksomheder, bygherrer og uddannelsesinstitutioner

 • Afprøve ideer og teorier i praksis for at udvikle nye løsningsmuligheder

 • Bringe virksomheder og forskning sammen for at udvikle nye metoder

 • Sætte fokus på branchens udviklingspotentialer

 • Udvikle branchens kompetencer ved at innovere og udvikle uddannelser inden for alle led i branchen

 • Have fokus på innovation indenfor både produkter og processer

 

Der ansøges efter aftale med ansøger om 900.000 kr. i 2008.

 

I analysen "Det Midtjyske Vækstlag" fra november 2007 (udarbejdet af Teknologisk Institut) vises det, at ".. hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for at lave nye produkter og services". Undersøgelsen viser også, at virksomhederne har stor gavn af samarbejde med videnscentre. Næsten 2 ud af 3 virksomheder, der er i kontakt med et videns- eller teknologicenter, har udviklet nye produkter eller services.

 

Der er dog stor forskel fra den ene branche til den anden. Undersøgelsen viser således, at der særligt i bygge- og anlægsbranchen er en lav andel af virksomhederne, der arbejder med at udvikle nyt. Samtidig vises det, at sammenlignet med andre brancher scorer bygge- og anlægsbranchen markant lavt med hensyn til at kunne betragtes som videnintensiv.

 

Undersøgelsen viser bl.a. også, at de virksomheder, der har samarbejdet med videns- og teknologicentre, er blevet hjulpet til at udvikle nye produkter eller processer i virksomheden. Der er derfor et stort udviklingspotentiale inden for bygge- og anlægsbranchen, også med henblik på at udvikle innovative løsninger og produkter. Branchen har en væsentlig betydning for erhvervsudvikling og beskæftigelse i Region Midtjylland, med ca. 50.000 personer direkte eller indirekte beskæftiget i branchen.

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) planlægger med virkning fra 2009 at sammenlægge en række eksisterende statslige innovationsordninger, herunder GTS-institutter, højteknologiske netværk mv., til at omfatte større såkaldte innovationsnetværk. Det forventes, at de fremtidige statslige innovationsordninger skal sikre en bedre koordinering og prioritering af de strategiske indsatsområder gennem inddragelse af de regionale vækstfora. Målene for et regionalt innovationssystem er bl.a. at sikre fagligt bæredygtige enheder, skabe større klarhed for videncentrenes opgaver og tilbud og sikre sammenhæng til den øvrige erhvervsfremmeindsats.

 

De fremtidige statslige støtteordninger forventes at omfatte større innovationsnetværk mellem en række parter, hvor det forventes, at BABEL i givet fald vil kunne indgå i et innovationsnetværk med de nuværende videncentre, uddannelsesinstitutioner mv.

 

Evalueringscenterets ydelser vurderes at være relevant for især Region Midtjyllands megasatsning "Erhverv-Sundhed", hvor BABEL indgår i et samarbejdsprojekt i Skejby, der skal etablere et læringsmiljø på byggepladsen, hvor virksomheder, institutioner og lærlinge tilbydes uddannelsesmoduler. Ligeledes vil centret være relevant i forhold til megasatsningen vedr. Energi og miljø, som led i den produktudvikling, der nødvendigvis må finde sted, for at de ambitiøse energimål i Region Midtjylland vil kunne indfries.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-22-07

13. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling af ny specialisering inden for karakteranimationsuddannelsen

Resume

Regionsrådet har bevilget 4,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet Mere uddannelse, der omfatter  to indsatsområder: (1) En undersøgelse af et antal ungdomsårganges vej gennem uddannelsessystemet og (2) Udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet.

 

Vedrørende første indsatsområde forventes en undersøgelse af "De unges vandring i uddannelsessystemet" afsluttet ultimo 2008. I forhold til 2. indsatsområde indkaldes der ansøgninger om udvikling af nye uddannelser.

 

The Animation Workshop, VIA University College, ansøger om 350.000 kr. til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation. Den nye specialisering - Computer Graphics Artist - retter sig mod den hastigt voksende spilindustri, der mangler digitale scenografer.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til projekt Mere uddannelse, bevilges 350.000. kr. i 2008 til The Animation Workshop, VIA University College, til etablering og udvikling af en ny specialisering som Computer Graphics Artist inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 14. november 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge i alt 4,1 mio. kr. i årene 2008 - 2009 af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til gennemførelse af projekt Mere uddannelse. Det er forudsat, at projektet koordineres med Undervisnings- og Videnskabsministeriets initiativer, og at der fokuseres på den del af projektet, som vedrører praktik i uddannelserne.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. maj 2008 at indstille til Regionsrådet, at der af erhvervsfremmemidlerne bevilges 350.000 kr. til The Animation Workshop, VIA University College, til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation.

 

Projekt Mere uddannelse består overordnet af to indsatsområder:

 1. En undersøgelse af frafaldet fra såvel ungdomsuddannelserne som de videregående uddannelser.

 2. Udvikling og gennemførelse af projekter, der kan medvirke til at styrke og udbygge de videregående uddannelsestilbud gennem dels mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages at kunne mindske frafaldet, dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet.

I forhold til det første indsatsområde gennemføres en undersøgelse af "De unges vandring i uddannelsessystemet." Undersøgelsen udføres af AKF (Anvendt KommunalForskning), og den forventes afsluttet ultimo 2008.

 

I forhold til 2. indsatsområde indkaldes der ansøgninger om udvikling af nye uddannelser med fokus på følgende områder:

 • Stimulere interessen for det teknisk/naturvidenskabelige område.

 • Skabe "hul igennem" fra erhvervsuddannelser til KVU, MVU/LVU.

 • Styrke de eksisterende uddannelser.

 • Udvikle forløb med øget praktikindhold i uddannelsesforløbet.

 • Internationalisere uddannelserne

For at komme i betragtning til støtte skal projekterne til udvikling af de videregående uddannelser leve op til en flerhed af nedenstående kriterier:

 • Uddannelsen skal kunne godkendes af staten.

 • Uddannelsen skal have et betydeligt indhold af nyhed i form og/eller indhold.

 • Uddannelsen skal som hovedregel have et integreret praksiselement.

 • Uddannelsen skal gerne medvirke til et øget udbud af videregående uddannelser uden for universitetsbyen.

 • Uddannelsen skal sigte mod dokumenterede gode jobmuligheder.

 • Uddannelsen skal have et betydeligt element af iværksætterkultur indbygget.

 • Uddannelsen skal passe ind i en international sammenhæng.

Generelt inviteres uddannelsesinstitutioner til i samarbejdsgrupper/konsortier at udvikle initiativer og formulere projekter.

 

The Animation Workshop, VIA University College, som er beliggende i Viborg, ansøger om 350.000 kr. til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation (KAU): Computer Graphics Artist (CG Artist). Der forventes et årligt optag på 25 studerende på uddannelseslinjen. Det samlede budget er på 3,1 mio. kr., hvoraf Undervisningsministeriet finansierer 840.000 kr., resten dækkes af henholdsvis interne besparelser og en underskudsgaranti fra VIA. Når uddannelsen er etableret, forventes en årlig indtægt fra Undervisningsministeriet på 7 mio. kr. Ansøgning af 19. februar 2008 fra The Animation Workshop vedlægges.

 

Den nye uddannelseslinje skal imødekomme et akut behov i både den danske og den internationale animationsbranche, f.eks. spilindustrien, som i høj grad efterspørger digitale scenografer. Etableringen af uddannelseslinjen vil være en videreudvikling af den styrkeposition, som The Animation Workshop allerede har som den eneste udbyder af en bachelorgrad i karaktéranimation i Danmark. 

 

The Animation Workshop er en internationalt anerkendt institution, der arbejder sammen med en række europæiske uddannelsesinstitutioner på animationsområdet, og som også i kraft af sine unikke uddannelser tiltrækker en del udenlandske studerende. Ansøgningen opfylder således to af ovennævnte fokusområder: Styrkelse af eksisterende uddannelser og internationalisering samt samtlige kriterier.

 

Tidsplanen for den fremtidige behandling af ansøgninger er, Vækstforum på møde den 29. august 2008 forventes at kunne indstille et antal projekter til bevilling i Regionsrådet, hvorefter pilotprojekter kan forventes at starte i efteråret 2008. Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra projekterne og Region Midtjylland, som bl.a. arrangerer en konference, hvor delprojekternes resultater og erfaringer præsenteres.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-129-06-V

14. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Resume

Regionsrådet vedtog den 14. november 2007 en investeringsplan for Privatbanerne. I investeringsplanen indgik en spormodernisering af Odderbanen. Spormoderniseringen forudsattes finansieret af en regional lånegaranti på 109 mio. kr. og en anlægsbevilling på 10 mio. kr.

 

Der foreligger nu et licitationsresultat og et anlægsbudget for spormoderniseringen. I forbindelse med en forventet kommende fusion af Odderbanen og Lemvigbanen omorganiseres selskabet. Dette vil få konsekvenser for muligheden for at afløfte moms på sporfornyelsesprojektet. Midttrafik anmoder om, at lånegarantien ændres til et anlægstilskud for at anvende de nye muligheder. Der vil herved være en besparelse på projektet i forhold til det fremlagte i november, idet udgifterne til spormoderniseringen med ændrede momsforhold bliver væsentligt billigere end tidligere budgetteret. Investeringerne i banerne bliver derved sammenlignelige med regionens øvrige anlægsinvesteringer, som alle er ekskl. moms.

 

Omlægningen af lånegarantien til et anlægstilskud vil kunne gennemføres udgiftsneutralt for Region Midtjylland. Lån til investeringer på privatbanerne er fritaget fra den almindelige låneramme og påvirker ikke regionens låneoptagelse i øvrigt.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland optager et 25 årigt lån på 108,9 mio. kr., og yder et tilsvarende anlægstilskud til Midttrafik til spormodernisering af Odderbanen,

 

at lånet finansieres ved at modregne ydelserne på lånet i det årlige investeringstilskud til Midttrafik, og

 

at lånet og finansieringen efterreguleres, når det endelige anlægsregnskab foreligger.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 14. november 2007, i forbindelse behandlingen af investeringsplanen for privatbanerne 2008 - 2020, at igangsætte investeringsplanens fase 1 (herunder spormodernisering på Odderbanen), idet sagen forudsattes forelagt for Regionsrådet på ny, såfremt licitationsresultatet over spormoderniseringen oversteg den opstillede ramme.

 

Licitationsresultat

Midttrafik har meddelt, at der er afholdt licitation, og at Balfour Beatty Rail Danmark A/S er valgt til opgaven. Brev af 20. maj 2008 fra Midttrafik vedlægges.

 

Det var i investeringsplanen forventet, at det samlede sporfornyelsesprojekt ville beløbe sig til 121 mio. kr. inkl. moms. Heraf er 2,0 mio. kr. afholdt i 2007, og de resterende 119 mio.kr. indgik i investeringsplanen 2008 - 20.

 

I investeringsplanen var den samlede udgift i 2007 og 08 opgjort til i alt 121 mio. kr. med moms. Projektet kan, med tilkomne yderligere udgifter og opskrivning af pl. niveau, gennemføres for 112,6 mio. kr. nu uden moms. Heraf er der afholdt 2,7 mio.kr. i 2007-08. Rest til finansiering er herefter 108,9 mio.kr.

 

Arbejde udført af entreprenør og bygherreleverancer var opgjort under ét i investeringsplanen. Bygherreleverancen indbefatter bl.a. udgifter til evt. bortskaffelse af forurenet jord.

 

Omorganiseringen af banerne

Lemvigbanen og Odderbanen har besluttet at fusionere under navnet Midtjyske Jernbaner A/S, hvor der er afholdt stiftende generalforsamling den 28. maj 2008 i det nye selskab. Fusionen skyldes banernes behov for fremover at have en mere bæredygtig organisation, der vil være i stand til at håndtere de stigende krav, der forventes at blive stillet af myndighederne. Banerne har siden årsskiftet haft fælles ledelse med henblik på at styrke sikkerhedsledelsessystemet.

 

Midttrafik vil være hovedaktionær i Midtjyske Jernbaner A/S, som det også var tilfældet i de to tidligere selskaber.

 

Konsekvenser for momsbetalingen

I forbindelse med fusionsovervejelserne har revisionsvirksomheden KPMG vurderet selskabets organisation og økonomiske forhold. KPMG anbefaler, at det fusionerede selskab deles i to selskaber: 

 • Midtjyske Jernbaner A/S, som ejer og vedligeholder infrastrukturen (dvs. spor), og som får sine indtægter fra salg af adgang til infrastrukturen og offentlige tilskud, og

 • Midtjyske Jernbaner Drift A/S, som får sine indtægter fra passager- og godstrafik samt offentlige tilskud. Driftsselskabet er et datterselskab, ejet 100 % af Midtjyske Jernbaner A/S.

Det oprindeligt fremlagte budget for spormoderniseringen var inkl. moms, idet moms på ydelser indkøbt af Odderbanen ikke kan modregnes. Odderbanen er ikke momspligtig, da kollektiv trafik er momsfritaget, og indgående moms kan ikke afløftes i momsregnskabet. Midtjyske Jernbaner A/S bliver efter udskillelsen af driftsselskabet fuldt momspligtig, og skal pålægges moms af de baneafgifter, der betales af de operatører, der benytter banerne. Det betyder, at moms på investeringer kan fradrages i momsregnskabet.

 

Investeringerne i banerne bliver derved sammenlignelige med regionens øvrige anlægsinvesteringer, som alle er ekskl. moms.

 

En lignende opdeling er gennemført af flere danske privatbaner i de senere år, og en variant af konstruktionen er beskrevet i bilaget til investeringsplanen, som blev forelagt for Regionsrådet den 14. november 2007 under overskriften "Andre finansieringsformer". Skatterådet har i en afgørelse, foranlediget af et andet trafikselskab, vejledende udtalt, at et tilskud fra trafikselskabet til investeringer på banerne ikke skal anses for at udgøre en del af et infrastrukturselskabs momsgrundlag.

 

Midttrafik har sammen med KPMG anmodet SKAT om en udtalelse i forbindelse med spormoderniseringsprojektet, idet det er oplyst, at Midttrafik agter at ansætte baneafgiften til samme takst, som anvendes på Banedanmarks regionalstrækninger. SKAT har i svar af 15. maj 2008 givet en vejledende udtalelse, hvori det konkluderes, at Midtjyske Jernbaner A/S under de givne forudsætninger ikke skal medregne tilskuddet ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget.

 

Finansiering

Midttrafik anmoder om, at Region Midtjylland yder et anlægstilskud til Midttrafik, i stedet for den tidligere besluttede lånegaranti, på grund af de nye muligheder for at spare moms.

 

Et anlægstilskud vil kunne ydes ved, at Region Midtjylland optager et lån og yder provenuet som tilskud. Dette vil kræve en ændring af Regionsrådets beslutning fra 14. november 2007, hvor Regionsrådet besluttede at stille garanti for et 25-årigt lån til Odderbanen på 109 mio. kr. Hertil kom en anlægsbevilling på 10 mio. kr., finansieret af et opsparet ikke forbrugt anlægstilskud til Odderbanen på i alt 10,6 mio. kr., overført til formålet i forbindelse med delingsaftalen med Århus amt.

 

Lån til investeringer på privatbanerne er fritaget fra den almindelige låneramme, jf. Lånebekendtgørelsens § 1 stk. 2.2. og påvirker ikke regionens lånoptagelse i øvrigt.

 

Ydelserne på lånet modregnes i udbetalingen af det årlige investeringstilskud til banerne, hvorved denne løsning er udgiftsneutral i forhold til, at Region Midtjylland stiller en lånegaranti.

 

Region Midtjyllands revision har i notat af 20. maj 2008, der vedlægges, oplyst, at der ikke vil være noget momsmæssigt til hinder for, at regionen yder et anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S.

 

Midtjyske Jernbaner forpligtelser over for entreprenøren fremgår af nedenstående skema:

 

Betaling af kontraktsum ved:
Beløb ekskl. moms
Dato
Ved kontraktindgåelse - 20 %
18,8 mio. kr.
29. maj 2008
Ved levering af materialer - 30 %
28,3 mio. kr.
24. juni 2008
Ved færdig anlægsopgave 1 - 8 %
7,5 mio. kr.
14. juli 2008
Ved færdig anlægsopgave 2 - 16 %
15,1 mio. kr.
10. august 2008
Ved færdig anlægsopgave 3 - 16 %
15,1 mio. kr.
30. august 2008
Restbetaling ved godkendelse af anlæg - 10 %
9,2 mio. kr.
 

 

Efter vedtagelsen af investeringsplanen den 14. november 2007 er de opsparede midler reduceret således:

 • Odderbanen er efter pålæg fra Trafikstyrelse lukket for akut istandsættelse i efteråret 2007. Udgiften blev anslået til 2,7 mio. kr., som efter anmodning fra Midttrafik er bogført under sporfornyelsesprojektet, og finansieret af opsparede midler overført efter delingsaftalen med Århus amt. Udgiften har reelt været 3,7 mio.kr. men merforbruget forventes afholdt indenfor projektbudgettet.

 • De overførte midler er yderligere reduceret med 0,5 mio. kr. til dækning af et underskud vedr. anlæg på Odderbanen i 2005-06.

 

De opsparede midler udgør således nu 7,4 mio. kr., som henstår. Investeringsplanen som vedtaget pr. 14. november 2007 vil blive revurderet og ajourført på baggrund af omorganiseringen af privatbanerne og udtalelsen fra SKAT om momsreglerne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-2-07

15. Forslag til ændringer i det regionale rutenet

Resume

Administrationen fremlægger forslag til gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet med virkning fra 2009. Forslaget tager udgangspunkt i de principper og kriterier for et effektivt og moderne regionalt rutenet, der blev forelagt Forretningsudvalget på møde den 13. maj 2008, og i de afholdte møder med Midttrafik og kommuner om ændringer i det regionale rutenet. Forslaget indebærer nedlæggelse af regionale ruter og strækninger samt effektiviseringer i rutenettet. Forslaget vil på sigt give regionen en årlig besparelse på ca. 43 mio. kr. I samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne vil der blive arbejdet videre med forslag til gennemførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet.

Direktionen indstiller,

at administrationens forslag til ændringer i det regionale rutenet i størrelsesordenen 43 mio. kr. godkendes for at imødegå et øget udgiftspres på ca. 45 mio. kr. årligt,

 

at forslaget gradvist implementeres fra 2009 ved at gennemføre besparelser og effektiviseringer i rutenettet på ca. 15 mio. kr. i 2009 (med en helårsvirkning på ca. 27 mio. kr.),

 

at de resterende besparelser på ca. 16 mio. kr. årligt gennemføres fra 2010 og 2011,  

 

at administrationen i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne arbejder videre med indførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet,

 

at det meddeles Midttrafik og kommunerne, hvilke ændringer i det regionale rutenet regionen vil gennemføre i 2009, samt at der arbejdes videre med forslag til gennemførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet, og

 

at besparelsen ved gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet i 2009 samt et forslag til finansiering af differencen mellem besparelsen og det forventede øgede årlige udgiftspres på ca. 45 mio. kr. indarbejdes i forslag til budget for 2009 for Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget vedtog på møde den 13. maj 2008, at der i samarbejde med Midttrafik arbejdes videre med forslag til besparelser og effektiviseringer i det regionale rutenet på baggrund af de af administrationen opstillede principper og kriterier samt forslag til tidsplan, samt at sagen behandles igen i Forretningsudvalget og Regionsrådet i juni 2008.

 

Region Midtjylland overtog den 1. januar 2007 bestilleransvaret - og dermed finansieringsansvaret - for et net af regionale ruter. Rutenettet fremgår af Trafikplan 2007, vedtaget af Forberedelsesudvalget i oktober 2006. Definitionen af regionalruter var simpel, nemlig at ruter, der overskrider en kommunegrænse, blev defineret som regionalruter, finansieret af Region Midtjylland. Den simple definition blev valgt af praktiske og tidsmæssige årsager, bl.a. for at sikre en fortsat fremadskriden i dannelsen af Midttrafik og dermed sikker drift fra 1. januar 2007. Herved påtog Region Midtjylland sig ansvaret for en del ruter, hvor overvejende dele af kørslen er af lokal karakter.

 

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Trafikplan 2007 besluttet, at rutenettet skal gennemgås og effektiviseres. Om den fremtidige regionale kollektive trafik fremgår det af Trafikplan 2007, at den primære regionale opgave er betjening af pendlerstrømme, herunder uddannelsessøgende mellem de nye kommuner, og at et centralt tema for arbejdet med en regional trafikplan bliver at skabe en god og effektiv betjening af de større samlede koncentrationer af regionale rejsemål i regionens større byer. Regionen opprioriterer de regionale opgaver ved at forbedre forbindelserne til de større byer, mod at kommunerne overtager lokale opgaver.

 

Behovet for at gennemføre effektiviseringer i det regionale rutenet er blevet aktualiseret som følge af markant øgede udgifter - ca. 45 mio. kr. årligt - til regional kollektiv trafik. Merudgifterne skyldes dieselafgifter, efterregulering af Bus & Tog-samarbejdet, højere regulering af betaling til busentreprenørerne samt en generel indtægtsnedgang på grund af færre passagerer.

 

I en anden sag på dagsordenen er redegjort for forventningerne til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollektiv trafik i 2008. For nuværende udgør det økonomiske tilskud til regional kollektiv trafik ca. 40 % af regionens budget til regional udvikling. Administrationen har i sit foreløbige arbejde taget udgangspunkt i, at rammen fremover vil udgøre samme andel af budgettet til regional udvikling.

 

På baggrund af beslutning om effektivisering af det regionale rutenet, jfr. Trafikplan 2007, og det økonomiske pres regionen står overfor foreslår administrationen, at det regionale rutenet fastlægges ud fra nogle overordnede principper, nemlig:

 1. Det regionale rutenet dannes ved at forbinde hovedbyer (bycentre og regionale rejsemål) i hver sin kommune (også i naboregioner) med et net af X busser på de lange ruter suppleret med dublerende X busser på pendlertunge dele af ruterne. X busserne betjener regionale rejsemål på ruten og stopper kun få steder. I det omfang dele af rutenettet ved konkret vurdering ikke tilgodeser befordring af f.eks. uddannelsessøgende til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, kan

 2. X busserne suppleres med fortrinsvis parallelle regionalruter, der også betjener småbyer på ruten og foretager små afstikkere til regionale og lokale rejsemål, og som kan fungere som tilbringerruter til X busruter og tog.

Dette er i overensstemmelse med bemærkninger til Lov om Trafikselskaber, hvoraf det fremgår, at regionerne forventes at finansiere et regionalt rutenet, der betjener bycentre uden banebetjening i hver sin kommune.

 

Der vedlægges kortbilag med et eksempel på et effektivt og moderne regionalt rutenet, som vil være i overensstemmelse med lovens intentioner.

 

Med udgangspunkt i de visioner, strategier og anvisninger, som fremgår af den af Regionsrådet vedtagne regionale udviklingsplan, er det hensigten at fastlægge det fremtidige serviceniveau for de enkelte ruter ud fra følgende forslag til kriterier: Pendling, regionale rejsemål, økonomi, passagertal, regional udvikling, sund fornuft, korrespondancer og mødetider.

 

Administrationen har i samarbejde med Midttrafik i april og maj 2008 holdt møder med kommunerne, hvor administrationen præsenterede oplæg til principper og kriterier for et effektiviseret regionalt rutenet. Ligeledes blev de enkelte ruter gennemgået for drøftelse af mulighederne for effektivisering af rutenettet med virkning fra 2009.

 

Der vedlægges oversigtsskema med alle regionale ruter med forslag til, hvilke ruter, delstrækninger og ture, der ophører med at blive finansieret af Region Midtjylland samt koordinerings- eller udviklingsprojekter, f.eks. hvor to ruter, der kører parallelt, koordineres indbyrdes. Af skemaet fremgår også ruter, der ikke berøres, og som vil indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet.

 

Den 20. maj 2008 havde Midttrafik indbudt kommunerne og Region Midtjylland til en politisk drøftelse af udfordringerne i den kollektive trafik. På mødet præsenterede regionsrådsformanden administrationens oplæg til ændringer i det regionale rutenet på kort og lidt længere sigt.

 

Administrationen foreslår, at rationaliseringerne og effektiviseringerne i det regionale rutenet gennemføres efter følgende tids- og procesplan:

 • Region Midtjylland meddeler ultimo juni 2008 Midttrafik og kommunerne, hvilke dele af det regionale rutenet regionen ikke ønsker at finansiere fra 2009. Udmeldingen vil give kommunerne mulighed for at tage højde for ændringerne i deres budgetlægning for 2009

 • I perioden 2009 - 2011 arbejdes der videre med forslag til ændringer i rutenettet

 • Senest fra 2011 køres efter et effektivt og moderne regionalt rutenet.

De ruter, som berøres, vil samlet set give regionen en besparelse på ca. 43 mio. kr. årligt. Administrationen foreslår, at besparelserne gennemføres i to tempi.

 

I 2009 foreslås besparelser på ca. 15 mio. kr. med en helårsvirkning på ca. 27 mio. kr., jfr. vedlagte forslag til ændringer i det regionale rutenet gældende fra 2009, som administrationen  har udarbejdet  i samarbejde med Midttrafik på baggrund af møder med kommunerne. Hovedparten af ændringsforslagene vil få virkning fra køreplanskiftet i juni 2009. For enkelte ruter vil ændringerne træde i kraft fra januar 2009. De resterende besparelser og effektiviseringer foreslås gennemført fra 2010 og 2011.

 

Det samlede forslag vil berøre 81 ruter af de i alt 120 regionale ruter, som regionen finansierer. Af de 81 ruter nedlægges 58 ruter eller delstrækninger af ruter, som efter administrationens vurdering ikke har regional betydning, og hvor færrest forhold taler imod ændring. Forslaget omfatter endvidere 20 koordinerings- og udviklingsprojekter, som har til formål at styrke den regionale kollektive trafik i overensstemmelse med de beskrevne principper. Herudover er der planer om at oprette 3 nye ruter.

 

Det bemærkes, at 13 koordinerings- og udviklingsprojekter ikke er prissat, fordi der ikke er taget stilling til projekternes endelige udformning.

 

Administrationen vil i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne arbejde videre med forslag til et mere effektivt og moderne regionalt rutenet, jfr. den skitserede tids- og procesplan ovenfor.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationens forslag til ændringer i det regionale rutenet i størrelsesordenen 43 mio. kr. godkendes som det nuværende grundlag for at imødegå et øget udgiftspres på ca. 45 mio. kr. årligt,

 

at forslaget gradvist implementeres fra 2009 ved at gennemføre besparelser og effektiviseringer i rutenettet på ca. 15 mio. kr. i 2009 (med en helårsvirkning på ca. 27 mio. kr.),

 

at de resterende besparelser på ca. 16 mio. kr. årligt gennemføres fra 2010 og 2011,  

 

at administrationen i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne arbejder videre med indførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet,

 

at det meddeles Midttrafik og kommunerne, hvilke ændringer i det regionale rutenet regionen planlægger at gennemføre i 2009, samt at der arbejdes videre med forslag til gennemførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet,

 

at kommunernes eventuelle kommentarer skal være Region Midtjylland i hænde senest 22. august 2008, og

 

at besparelsen ved gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet i 2009 samt et forslag til finansiering af differencen mellem besparelsen og det forventede øgede årlige udgiftspres på ca. 45 mio. kr. indarbejdes i forslag til budget for 2009 for Region Midtjylland.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-08

16. Tiltrædelse af udtalelse og støttedokument fra Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) vedrørende EU efter 2013

Resume

Generalsekretariatet for Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) har i forbindelse med EU-Kommissionens høringer om EU´s budget og regionalpolitikkens fremtid efter 2013 - hvor den nuværende strukturfondsperiode udløber - udarbejdet en vurdering af områderne. I denne vurdering indgår dels  et udkast til udtalelse og dels et støttedokument for denne udtalelse. Udtalelsen skal drøftes i CPMR's Politiske Bureau den 27. juni 2008, hvor Region Midtjylland er repræsenteret. Udvalget vedr. Region Midtjyllands globaliseringsstrategi anbefale. at Region Midtjylland tiltræder forslag til udtalelse og støttedokumentet.

Direktionen indstiller,

at forslag til udtalelse og støttedokument fra Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) vedrørende EU efter 2013 tiltrædes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland er medlem af Konferencen for Perifere Maritime Regioner i Europa (CPMR) og deltager i arbejdet i Østersøkommissionen, hvor Poul Müller er vicepræsident og i Nordsøkommissionen, hvor Harry Jensen sidder i bestyrelsen. Endvidere er Henning Gjellerod medlem af CPMR's Politiske Bureau, der fungerer som forretningsudvalg for hele organisationen.

 

På baggrund af EU-Kommissionens høringer om EU's budget og regionalpolitikkens fremtid efter 2013 - hvor den nuværende strukturfondsperiode udløber - har CPMR's generalsekretariat udarbejdet en vurdering af områderne. I denne vurdering indgår dels  et udkast til udtalelse og dels et støttedokument for denne udtalelse.

 

Vedrørende den fremtidige regionalpolitik, er det CPMR's opfattelse, at det på nuværende tidspunkt - så tidligt i processen - er vigtigere at koncentrere sig om de fremtidige politikker end om beløbsstørrelserne inden for politikkerne.

 

Selv om høringerne kun omfatter EU's budget og EU's fremtidige regionalpolitik, er det områder, som griber ind på mange EU-områder, såsom: Territorial samhørighed, den fælleseuropæiske landbrugspolitik (CAP), det transeuropæiske transportnetværk, energi- og miljøområdet, forsknings- og innovationspolitikken (rammeprogrammerne), strukturfondsmidlerne, nabolandspolitikken, udviklingspolitikken, EU's demokratiske legitimitet og ikke mindst globaliseringen.

 

CPMR foreslår, at EU's regionalpolitik deles i to områder:

 1. En integreret konvergenspolitik, som skal give de regioner, som udviklingsmæssigt er længst tilbage, mulighed for at indhente de andre, og

 2. Territorial excellence politik, som skal sikre den strukturelle tilpasning i alle europæiske regioner

Høringen vedrørende EU's budgetgennemgang afsluttes i juni 2008

 

I september 2008 forventes det, at EU-Kommissionen tager grønbogen om samhørighedspolitikken til efterretning, og derefter starter der en høringsproces om regionalpolitikken post 2013.

 

Administrationen bemærker, at tankerne i CPMR's udkast til udtalelse falder fint i tråd med de visioner, som ligger i Region Midtjyllands regionale udviklingsplan, når det gælder udviklingen af landdistrikter, tilknytningen til transeuropæiske transportnetværk både til land, på vandet og i luften samt på energi- og miljøområdet. CPMR's fokus på forskellighed og udnyttelse af styrkepositioner er på linje med de tanker, som ligger bag den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, hvor det første princip er at udnytte de styrkepositioner, som er i regionen og det andet princip er, at den regionale udviklingsplan fokuserer på de forskellige vilkår, der er for udviklingen i de enkelte egne af regionen. 

 

Udtalelsen skal drøftes på CPMR's Politiske Bureau den 27. juni 2008.

 

Udvalget vedr. Region Midtjyllands globaliseringsstrategi drøftede udtalelsen og støttedokumentet på sit møde den 22. maj 2008. Udvalget fandt, at medlemskabet af CPMR giver Region Midtjylland en god mulighed for - på et tidligt tidspunkt i processen - at få indflydelse på EU's kommende regionalpolitik, og at Region Midtjylland bør bakke op om den linje, som CPMR har fremlagt i sin udkast til udtalelse i de fremtidige drøftelser med EU Kommissionen om den fremtidige regionalpolitik i EU.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-14-08

17. Økonomirapport pr. 30. april 2008

Resume

Økonomirapporten pr. 30. april 2008 beskriver økonomien på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

Den økonomiske vurdering i denne økonomirapport svarer til vurderingen, som blev fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. marts 2008.

 

Der forventes fortsat en samlet merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somatiske område. Hertil kommer en forventning om en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften 820 mio. kr.

 

Der forventes balance for det samlede finansieringskredsløb for Regional Udvikling. Dermed er det forventningen at det skønnede merforbrug for den kollektive trafik på 45 mio. kr. kan løses ved tiltag inden for kredsløbet.

 

Det foreslås i forbindelse med denne økonomirapport at ompostere budgetposterne vedrørende leasingydelser på i alt 118,0 mio. kr. fra de finansielle poster til sundhed-somatik under bevillingen "fælles udgifter/indtægter".

 

Baggrunden for forslaget er, at budgettet til betaling af ydelserne på de centrale leasingaftaler i 2008 er budgetteret under de finansielle poster, men det er i forbindelse med udgiftskonteringen i 2007 blevet afklaret i forhold til Budget- og regnskabssystem for regioner, at udgiften skal konteres på driften under sundhed-somatik. Bevillingsflytningen vil medføre, at der er overensstemmelse mellem konteringspraksis for leasingudgifterne og bevillingsplaceringen.

 

Ydermere, foreslås det at der gennemføres en bevillingsjustering, som følge af at Folketinget nu har vedtaget Finansloven for 2008 og i forlængelse heraf at regulere statstilskuddene til sundhedsområdet med 61,8 mio. kr. og det regionale udviklingsområde med 1,692 mio. kr. Reguleringen har baggrund i den aftale regeringen og Danske Regioner indgik den 18. december 2007, om at opjustere den aftalte stigning i lønudgifter fra 2007 til 2008 fra 3,25 % til 4 %. 

Direktionen indstiller,

at økonomirapporten pr. 30. april 2008 tages til efterretning, 

 

at budgetposterne vedrørende leasingydelser på i alt 118,0 mio. kr. omposteres fra de finansielle poster til bevillingen "fælles udgifter/indtægter" under sundhed-somatikken, jf. tabel 6.3 i økonomirapporten, og

 

at bevillingsreguleringer vedrørende regulering af statstilskuddene på henholdsvis 61,8 mio. kr. for sundhedsområdet og 1,692 mio. kr. for udviklingsområdet godkendes, jf. tabellerne i notat om regulering af statstilskud som følge af aftale om reviderede lønforudsætninger.

Sagsfremstilling

Økonomien opdeles i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne.

 

Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. Endvidere beskrives de handlemuligheder, der kan tages i anvendelse med henblik på at skabe balance i økonomien.

 

Den økonomiske vurdering i denne økonomirapport svarer til vurderingen, som blev fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. marts 2008.

 

1. Finansieringskredsløbet for sundhed

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.

 

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

Mio. kr.
Opr. B2008
Korrigeret B2008
Ny Korrigeret B2008*
Forbrug pr. 30.04 2008
Forventet R2008
Diff. FR2008-NyKB08*
Sundhed
 
 
 
 
 
 
Drift - somatik
16.274,5
15.825,2
16.369,1
5.300,5
17.162,8
793,7
Drift - behandlingspsyk.
1.229,2
1.236,4
1.251,5
372,5
1.234,8
-16,7
Andel fælles adm. - drift
398,6
398,6
419,6
165,9
418,5
-1,1
Andel fælles adm. - anlæg
5,4
5,4
24,1
0,1
24,1
0,0
Anlæg
655,4
998,0
1.229,7
132,1
1.229,7
0,0
Renter
84,4
84,4
84,4
11,6
84,4
0,0
Finansiering
-18.398,4
-18.398,4
-18.398,4
-6.065,3
-18.371,3
27,1
Låneoptag
-356,5
-356,5
-356,5
0,0
-356,5
0,0
Afdrag vedr. leasing
107,6
107,6
107,6
0,0
107,6
0,0
I alt hovedkonto 1
0,4
-99,2
731,1
-82,6
1.534,1
803,0

 

Til de enkelte bevillingsområder bemærkes følgende:

 

Driftsbudgettet - somatik inklusive bevilling til finansiering

Vedlagte økonomirapport pr. 30. april 2008  viser, at der kan forventes en merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somatiske område. Hertil kommer, at der under bevillingen til finansiering forventes en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften/mindreindtægten på 820 mio. kr., som er sammensat af følgende:

 • Merudgifter til mammografiscreening samt afledt kirurgisk aktivitet heraf på ca. 72 mio. kr.

 • Merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger på i alt 280 mio. kr.

 • Samhandlen over regionsgrænser forventes at medføre merudgifter på ca. 150 mio. kr.

 • Primær Sundhed forventer merudgifter på ca. 30 mio. kr. Øvrige merudgifter forventes at beløbe sig til 91 mio. kr. I alt forventede merudgifter på 120 mio. kr.

 • Der er i budgettet indlagt forventninger om besparelser på 115 mio. kr. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorledes disse effektiviseringer skal gennemføres.

 • De manglende indtægter fra genoptræning forventes i 2008 at udgøre i alt ca. 82 mio. kr.

 

Der pågår p.t. drøftelser med Danske Regioner om løsning af Region Midtjyllands økonomiske situation. Forudsættes det, at Region Midtjylland kan få en hurtigere tilpasning af overgangsordningen, vil dette kunne medføre en forbedring på op til 255 mio. kr. i 2008. Problemstillingen forventes afklaret i løbet af maj.

 

Herudover er problemstillingen omkring det manglende indtægtsgrundlag for genoptræning, kommunal medfinansiering i øvrigt, øget aktivitet samt øgede udgifter til primær sundhed et fælles problem med andre regioner.

 

Endvidere forventes, at andre regioner vil have væsentlige merudgifter til ny dyr medicin og behandlinger blandt andet som følge af øget kræftbehandling.

 

Disse problemstillinger ventes taget op i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009.

 

Driftsbudgettet - Behandlingspsykiatrien

Der forventes en mindreudgift på 16,7 mio. kr. Beløbet kan opdeles i et forventet merforbrug vedrørende Distrikt Øst på 7,0 mio. kr., mens Distrikt Vest forventer et mindreforbrug blandt andet som følge af større indtægter fra Region Nordjylland.

 

Andel af fællesadministrationen

Der forventes balance.

 

Anlægsbudgettet

Der forventes balance.

 

Finansiering

Ved genoptræning under indlæggelse betaler kommunerne 70 % af DRG-værdien. Det forventes, at den kommunale medfinansiering bliver 27 mio. kr. mindre end forventet.

 

2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merudgifter på 115,9 mio. kr., som modsvares af forventede merindtægter på 118,2 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne.

 

3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Der forventes overordnet set balance for det regionale udviklingskredsløb. Inden for kredsløbet forventes en merudgift på i alt 45 mio. kr. vedrørende Kollektiv Trafik. Merudgiften søges dækket af tiltag for det samlede kredsløb.

 

Der henvises til særskilt dagsordenspunkt om "Orientering om Midttrafiks justerede forventning til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollektiv trafik i 2008".

 

4. De finansielle poster

Budgettet til betaling af ydelserne på de centrale leasingaftaler er i 2008 budgetteret under de finansielle poster. Det blev i 2007 afklaret i forhold til Budget- og regnskabssystem for regioner, at udgiften skal konteres på driften under sundhed-somatik. Konsekvensen heraf er, at driften hos Sundhed bliver belastet med en udgift vedrørende leasingydelser på 118,0 mio. kr., som der ikke er driftsbudget til hos Sundhed i 2008.

 

Det foreslås derfor, at budgetposterne vedrørende leasingafdrag på 107,6 mio. kr. og leasingrenter på 10,4 mio. kr. flyttes fra de finansielle poster til sundhed-somatik under bevillingen "fælles udgifter/indtægter". Således vil bevillingen "fælles udgifter/indtægter" blive forøget med 118,0 mio. kr. Den samlede ompostering går i 0.

 

Leasingydelserne finansieres af et lån på 118,0 mio. kr. til betaling af ydelserne på leasingaftalerne, som Velfærdsministeriet har meddelt dispensation til.

 

5. Regulering af statstilskud vedrørende sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde

Folketinget har nu vedtaget Finansloven for 2008 og i forlængelse heraf at regulere statstilskuddene til sundhedsområdet med 61,8 mio. kr. og det regionale udviklingsområde med 1,692 mio. kr.

 

Reguleringen har baggrund i den aftale regeringen og Danske Regioner indgik den 18. december 2007, om at opjustere den i Økonomiaftalen 2008 aftalte stigning i lønudgifter fra 2007 til 2008 fra 3,25 % til 4,0 %. 

 

I vedlagte notat om regulering af statstilskud som følge af aftale om reviderede lønforudsætninger vises hvorledes lønandelen af budgettet reguleres på de enkelte bevillinger for sundhedsområdet og Regional Udvikling.

 

6. Den videre proces

Det forventes, at der senest den 15. juni 2008 er indgået en Økonomiaftale for 2009 mellem Danske Regioner og regeringen.

 

Administrationen udarbejder et grundlag for, at Forretningsudvalget kan drøfte nødvendige tiltag på baggrund af Økonomiaftalen 2009.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at økonomirapporten pr. 30. april 2008 tages til efterretning, 

 

at budgetposterne vedrørende leasingydelser på i alt 118,0 mio. kr. omposteres fra de finansielle poster til bevillingen ”fælles udgifter/indtægter” under sundhed-somatikken, jf. tabel 6.3 i økonomirapporten,

 

at bevillingsreguleringer vedrørende regulering af statstilskuddene på henholdsvis 61,8 mio. kr. for sundhedsområdet og 1,692 mio. kr. for udviklingsområdet godkendes, jf. tabellerne i notat om regulering af statstilskud som følge af aftale om reviderede lønforudsætninger, og

 

at den økonomiske situation efter indgåelsen af økonomiaftalen med regeringen og efter vurdering af den økonomiske situation drøftes videre på mødet i Forretningsudvalget den 24. juni 2008.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-1-07

18. Udmøntning af restmidler til honorering af midlertidige udvalg i 2008 samt nedsættelse af udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital planen

Resume

Regionsrådet besluttede den 12. december 2007 at nedsætte en række midlertidige udvalg for 2008 og 2009.

 

Regionsrådet besluttede samtidig, at de pågældende udvalg honoreres med 80 % af den maksimale ramme til honorering af udvalg, mens de resterende 20 % af rammen reserveres til honorering af nye udvalg.

 

Det foreslås, at det drøftes, hvorvidt der skal nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospitalplanen for Region Midtjylland.

 

Det foreslås endvidere, at de overskydende restmidler fordeles på de nedsatte midlertidige udvalg.

Direktionen indstiller,

at det drøftes, hvorvidt der pr. 1. august 2008 skal nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen for Region Midtjylland,

 

at et eventuelt nyt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen honoreres efter de samme retningslinier, som de allerede nedsatte midlertidige udvalg, idet honoreringen tages fra den afsatte pulje til nye udvalg,

 

at de overskydende midler fra den reserverede ramme på 20 % til honorering af nye midlertidige udvalg fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg i 2008, da udvalgene i 2008 har haft en større belastning i opgavemængden end forudsat ved nedsættelsen af udvalgene samt på det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen, såfremt dette udvalg nedsættes,

 

at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer, og at formændene for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer, og

 

at midlerne fordeles proportionalt i forhold til udvalgenes samlede funktionstid i 2008.

Sagsfremstilling

Sagen udsattes i Forretningsudvalgets møde den 3. juni 2008.

 

Regionsrådet besluttede den 12. december 2007 at nedsætte en række midlertidige udvalg for 2008 og 2009.

 

Regionsrådet besluttede samtidig, at de pågældende udvalg honoreres med 80 % af den maksimale ramme til honorering af udvalg, mens de resterende 20 % af rammen reserveres til honorering af nye udvalg. Ved samme lejlighed besluttede Regionsrådet, at Forretningsudvalget skal drøfte en eventuel justering af honoreringen af de midlertidige udvalg.

 

Forretningsudvalget har den 8. januar 2008 besluttet at udskyde drøftelsen af en justering af honoreringen til juni 2008.

 

Rammen til honorering af midlertidige udvalg følger regnskabsåret, og der er ikke mulighed for at overføre midler mellem årene.  Det følger endvidere af reglerne, at der senest 1. juli i det pågældende år skal være taget stilling til udmøntningen af den samlede pulje for året. Udmøntningen af midlerne kan kun ske fremadrettet, det vil sige fra 1. juli 2008.

 

På Forretningsudvalgets møde den 3. juni 2008 var der en drøftelse af muligheden for at nedsætte et midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til et kommissorium for et sådant udvalg. Forslaget til kommissorium eftersendes. Det indstilles, at det drøftes, hvorvidt der skal nedsættes et sådant udvalg.

 

Såfremt der nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen, indstilles det, at udvalget honoreres efter de samme retningslinier, som de allerede nedsatte midlertidige udvalg, idet honoreringen tages fra den afsatte pulje til nye udvalg.

 

Der er ikke - udover et muligt midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen - nedsat eller foreslået nedsat nye midlertidige udvalg i 2008. På den baggrund må det forventes, at den reserverede ramme på 20 % til honorering af nye midlertidige udvalg ikke vil blive fuldt udmøntet i 2008, idet en honorering af et eventuelt nyt udvalg vedrørendes implementering af Sundheds- og præhospital planen ikke vil medføre, at puljen bruges fuldt ud.

 

En forudsætning for udmøntning af restmidlerne til allerede nedsatte midlertidige udvalg er, at der er sket ændringer i de nedsatte udvalg eller i udvalgenes opgaver.

 

De allerede nedsatte midlertidige udvalg har i 2008 haft en større belastning i opgavemængden end forudsat ved nedsættelsen af udvalgene, og  det foreslås derfor, at de overskydende midler i den reserverede pulje på 20% fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg i 2008 samt på det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen, såfremt dette udvalg nedsættes.

 

Det foreslås, at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer, og at formændene for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer. Det foreslås endvidere, at midlerne fordeles således, at midlerne fordeles proportionalt i forhold til udvalgenes samlede funktionstid i 2008.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der pr. 1. august 2008 nedsættes et midlertidigt udvalg vedr. det præhospitale område. Udvalget sammensættes således: to medlemmer fra Socialdemokraterne (heraf besættelse af formandsposten), to medlemmer fra Venstre (heraf besættelse af næstformandsposten), et medlem fra henholdsvis Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne,

 

at det midlertidige udvalg vedr. det præhospitale område honoreres efter de samme retningslinier som de allerede nedsatte midlertidige udvalg, idet honoreringen tages fra den afsatte pulje til nye udvalg,

 

at de overskydende midler fra den reserverede ramme på 20 % til honorering af nye midlertidige udvalg fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg i 2008, da udvalgene i 2008 har haft en større belastning i opgavemængden end forudsat ved nedsættelsen af udvalgene samt på det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen, såfremt dette udvalg nedsættes, samt på det midlertidige udvalg vedr. det præhospitale område,

 

at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer, og at formændene for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer, og

 

at midlerne fordeles proportionalt i forhold til udvalgenes samlede funktionstid i 2008.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-16-08

19. Godkendelse af anlægsbevilling til facaderenovering af Regionshuset Holstebro

Resume

Det indstilles, at der foretages en facaderenovering i Regionshuset Holstebro med henblik på blandt andet afhjælpning af konstaterede arbejdsmiljømæssige problemer.

 

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2008 på 769.000 kr. Midlerne foreslås finansieret af den i budget 2008 afsatte bevilling til vedligeholdelsesarbejder ved regionshusene.

Direktionen indstiller,

at der fra den i budget 2008 afsatte bevilling til vedligeholdelsesarbejder ved regionshusene meddeles en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb i 2008 på 769.000 kr. (2008 pris- og lønniveau) til facaderenovering mv. i Regionshuset Holstebro.

Sagsfremstilling

Organisationsplanen for Region Midtjylland indebærer, at administrationen er placeret i Viborg, Århus, Horsens og Holstebro. Forberedelsesudvalget gav den 20. september 2006 en anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til renovering og istandsættelse af lokalerne til Regionshuset i Holstebro. Bevillingens størrelse indebar, at blandt andet størstedelen af facaderenoveringen blev udskudt. Det betyder, at der blandt andet kan konstateres træk/kuldeindfald fra facadeelementerne, og det har udmøntet sig i flere sygemeldinger.

 

Det indstilles på denne baggrund, at facadeelementerne udskiftes med hvide aluminiumselementer med tidssvarende termoglas (solafskærmning), og at der samtidig gennemføres en betonrenovering. Endvidere foreslås det, at et elopvarmet ventilationsanlæg kobles på hovedventilationsanlægget i Regionshuset. Den samlede udgift hertil er af Bygningskontoret opgjort til 955.000 kr. ekskl. moms.

 

Der forventes aflagt anlægsregnskab for den oprindelige anlægsbevilling efter sommerferien. Regnskabet forventes at udvise et mindreforbrug på 186.000 kr., som vil blive foreslået anvendt til facaderenoveringen. Derudover foreslås der meddelt en anlægsbevilling og afsat et rådighedsbeløb på 769.000 kr. (2008 pris- og lønniveau) til de beskrevne arbejder. Midlerne foreslås finansieret via den i budget 2008 afsatte bevilling til vedligeholdelsesarbejder ved regionshusene.

 

Oversigt over de bevillingsmæssige ændringer

 

Tabel 1 Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

Budget 2008 pris- og lønniveau
Bevilling
Rådighedsbeløb
Budget 2008
Bevillingsansøgning:
Ansøgning om bevilling til facaderenovering i Regionshuset Holstebro
769
769
Finansieringsbehov i alt
769
769
Finansiering:
Bevilling til vedligeholdelsesarbejder ved regionshusene
769
769
Finansiering i alt
769
769
Differens (virkning på kassen)
0
0

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-5-72-792-07

20. Orientering om afgørelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende lægevagtskørsel

Resume

Klagenævnet for Udbud har den 30.maj 2008 truffet afgørelse i sagen om udbud af lægevagtskørsel i Region Midtjylland. Klageren får i afgørelsen medhold i, at Region Midtjylland på 2 punkter har overtrådt udbudsdirektivet.

 

Klagenævnet har ikke endnu taget stilling til spørgsmålet om erstatning. Administrationen overvejer, om afgørelsen skal indbringes for retten.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Klagenævnet for Udbud har den 30.maj 2008 truffet afgørelse i sagen om udbud af lægevagtskørsel i Region Midtjylland. Klageren får i afgørelsen medhold i, at Region Midtjylland på 2 punkter har overtrådt udbudsdirektivet.

 

Udbudsklagenævnet finder, at et tilbud fra Randers Taxa ikke burde have været taget i betragtning, da Randers Taxa ikke med tilbudet - der fremkom inden fristens udløb - havde fremsendt senest foreliggende regnskab. Frist for afgivelse af tilbud var den 29. januar 2007 og regnskabet blev modtaget den 2. februar 2007.

 

Herudover finder Klagenævnet, at det fastsatte underkriterium "erfaring med lignende opgaver" ikke var egnet til at fastlægge "det økonomisk mest fordelagtige bud", og derfor er Udbudsdirektivet blevet overtrådt ved anvendelse af dette kriterium som tildelingskriterium.

 

Disse 2 overtrædelser af Udbudsdirektivet fører til, at Nævnet annullerer beslutning af 10. april 2007 om at indgå kontrakt med henholdsvis Randers Taxa og Silkeborg Taxa.

 

Derimod har Nævnet ikke givet klager medhold i en nedlagt påstand om, at det ikke i udbudsbetingelserne var tilstrækkeligt beskrevet hvad tilbudene i relation til underkriteriet "service og kvalitet" ville blive vurderet på. Ligeledes har Nævnet ikke fundet anledning til at kritisere den måde underkriteriet "service og kvalitet" blev anvendt på.

 

Klagenævnet har ikke endnu taget stilling til spørgsmålet om erstatning.

 

Administrationen overvejer, om afgørelsen skal indbringes for retten.

 

Der eftersendes et notat, der nærmere belyser sagen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-73-13-07

21. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Resume

Center for Kvalitetsudviklings pårørendeundersøgelse viser, at de pårørende på 18 sociale tilbud drevet af Region Midtjylland er meget tilfredse med indsatsen.

Direktionen indstiller,

at pårørendeundersøgelsens resultat tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af TV-2´s udsendelse om forholdene på Strandvænget tilkendegav Danske Regioner, at brugere og pårørende skal have mulighed for anonymt at vurdere kvaliteten af den indsats, de oplever i det sociale tilbud. Danske Regioners bestyrelse vedtog derfor den 16. marts 2007 at igangsætte tilfredshedsundersøgelser bl.a. blandt pårørende på de regionale boformer for personer med handicap. Undersøgelsen er en del af kvalitetsmodellen på socialområdet, der skal give offentligheden indsigt i kvaliteten på de sociale tilbud i regionerne.

 

Center for kvalitetsudvikling har udarbejdet pårørendeundersøgelsen for Danske Regioner og de fem regioner. Undersøgelsen omfatter i alt 59 regionalt drevne sociale tilbud, heraf 18 i Region Midtjylland. Som bilag vedlægges undersøgelsens rapport vedr. Region Midtjylland. Landsrapporten kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Det overordnede billede af de pårørendes vurdering af de regionale boformer for voksne personer med handicap i Region Midtjylland er, at der er en høj grad af tilfredshed med botilbuddene.

 

Når de pårørende bliver bedt om at give deres samlede vurdering af beboerens ophold på boformen, svarer 80 %, at opholdet er enestående eller godt, hvilket svarer til 5 eller 4 stjerner ud af 5 mulige. 18 % vurderer opholdet til at være både godt og dårligt (3 stjerner), mens 2,5 % mener, at opholdet er dårligt eller uacceptabelt (2 eller 1 stjerne).

 

Undersøgelsen viser, at det især er kerneområderne, som de pårørende er tilfredse med. Der er en god atmosfære på botilbuddene, ligesom bostederne er trygge for beboerne. Størst tilfredshed - 98 % - er der på spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig velkomne på tilbuddet.

 

Undersøgelsen er for Region Midtjyllands vedkommende baseret på 398 spørgeskemaer. Der indkom 278 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 70 %.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-75-1-08

22. Orientering om Midttrafiks justerede forventning til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollektiv trafik i 2008

Resume

Midttrafiks bestyrelse har behandlet et justeret skøn over det forventede økonomiske resultat for 2008. I det justerede budget for 2008 er indarbejdet erfaringerne fra driftsåret 2007, som viste et  underskud. Der forventes ligeledes et underskud på den regionale bustrafik i 2008. Samlet må der forventes en difference mellem Midttrafiks forventede forbrug til regional kollektiv trafik og regionens budget til formålet på ca. 45 mio. kr. i 2008.  Finansieringen af den kollektive trafik forventes at kunne holdes indenfor det samlede budget for Regional Udvikling.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Midttrafiks justerede forventning til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollektiv trafik i 2008 tages til efterretning, idet Regionsrådet vil få forelagt oplæg til afvikling af det forventede underskud på den kollektive trafik i 2008.

Sagsfremstilling

Det bemærkes, at orienteringen hænger sammen med de beslutninger, der er truffet under punktet "Forslag til ændringer i det regionale rutenet".

 

Midttrafiks bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 23. maj 2008 behandlet årsregnskabet for 2007. Regnskabet udviser et underskud i forhold til budgettet. På samme møde er fremlagt en revideret forventning til det økonomiske resultat for 2008. Ændringen har konsekvenser for Region Midtjyllands forventede udgifter til regional kollektiv trafik i 2008. Det er derfor nødvendigt at revidere forventningerne til forbrug og budget i den regionale kollektive trafik.

 

Administrationen har udarbejdet notat af 4. juni 2008 om finansiering af merudgifter til kollektiv trafik 2007-12.

 

Budget 2008 for den regionale kollektive trafik var for både Midttrafiks og regionens vedkommende lagt under den forudsætning, at en varslet ændring af afgiftslovgivningen ("dieselafgiften") ville træde i kraft pr. 1. januar 2008. Nedenfor er det forudsat at afgiften først vil træde i kraft fra 1. januar 2009.

 

Samtidigt har Midttrafik på baggrund af regnskabet for 2007 en justeret forventning til 2008. Både regnskab, og justeret budget 2008 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. maj 2008.

 

Administrationen har på baggrund af Midttrafiks nedskrivning af indtægtsforventningen og opskrivningen af udgifterne indarbejdet et foreløbig skøn for udgifterne til kollektiv trafik 2008-12. Notat af 4. juni 2008 om finansiering af merudgifter til kollektiv trafik vedlægges. 

 

Det forudsættes at Midttrafik udgifter til regionale kollektiv trafik efter 2012 balancerer med Regionens budget til formålet. Der er derfor alene tale om afviklingen af en engangsudgift som samlet udgør 84 mio.kr. Udgiften afvikles over 4 år hvor det oparbejde underskud i 2007 og 2008 fordeles ligeligt. Hertil lægges årets underskud. Der skal således årligt hentes maksimalt 27 mio. kr. i Regional Udvikling i perioden 2009-12.

 

Finansieringen af den kollektive trafik forventes at kunne holdes indenfor det samlede budget for Regional udvikling for perioden 2007-12.

 

KPMG har udarbejdet notat af 4. juni 2008 om finansiering af trafikselskaber.

 

Af notatet fremgår, at det af samarbejdsaftalen fremgår, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en endelig regulering af bestillerbidragene. og regulering afregnes med bestillerne. Samarbejdsaftalen indeholder ingen bestemmelser om, hvorvidt større budgetjusteringer i løbet af året skal medføre justeringer i bestillerbidrag i den resterende del af indeværende års aconto bidrag eller skal indgå i den årlige efterregulering af bestillerbidragene, når det endelige regnskab foreligger.

 

KPMG anbefaler, at det afklares mellem Midttrafik, kommunerne og regionen, hvorvidt der skal ske justering af acontobidragene i årets løb i tilfælde af større budgetjusteringer.

 

Ligeledes fremgår det af notatet, at Midttrafik er omfattet af reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, det vil sige den kommunale lånebekendtgørelse. Låneadgangen, der i al væsentlighed afgrænset til at omfatte investeringsudgifter, indeholder ingen direkte adgang til låneoptagelse for trafikselskaber.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen