Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 15. april 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra JohannesFlensted-Jensen og Poul Müller, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.10.


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Status vedrørende Århus Kommunes overtagelse af regionale tilbud på socialområdet

Formanden orienterede om, at Århus Kommune og Region Midtjylland den 2. april 2008 har indgået aftale om, at Århus Kommune overtager følgende af Region Midtjyllands tilbud på det specialiserede socialområde:

 

 • Rådgivningscentret (Århus afdelingen)
 • Atriumhuset
 • Tuesten Huse
 • Center for Syn og Kommunikation

Aftalen er udsendt til Regionsrådets medlemmer med dagsordenen til mødet i Regionsrådet den 16. april 2008, punkt 29. Aftalen betyder, at Århus Kommune ikke overtager:

 • Børn- og Ungecentret, Rehabilitering, Århus afdelingen
 • Holmstrupgård
 • Høskoven
 • Misbrugscenter Midtjylland
 • Tale- og Høreinstituttet
 • Fenrishus.

Aftalen er gældende til 31. december 2009.

 

Brev af 1. april 2008 fra Velfærdsministeriet med notat om nedsættelse af særlige udvalg og vederlag for medlemskab af midlertidige udvalg

Formanden orienterede om, at Velfærdsministeriet har udsendt et brev og notat om nedsættelse af særlige udvalg i regionerne og vederlag for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter. Materialet er sendt til Regionsrådets medlemmer den 3. april 2008 til orientering.

 

Formanden redegjorde for, at der efter hans opfattelse ikke er noget nyt i Velfærdsministeriets notat, som dermed underbygger den måde, Regionsrådet har valgt at organisere det politiske system i Region Midtjylland på.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-70-21-07

2. Ændring af starttidspunkt for mødet i Regionsrådet 18. juni 2008

Resume

Regionsrådet inviteres den 18. juni 2008 til at deltage i markeringen af, at Regionshospitalet Horsens har eksisteret i 100 år. Det foreslås derfor, at starttidspunktet for mødet i Regionsrådet den 18. juni 2008 fastsættes til kl. 09.00.

Direktionen indstiller,

at starttidspunktet for mødet i Regionsrådet den 18. juni 2008 fastsættes til kl. 09.00.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vil modtage en invitation fra Regionshospitalet Horsens til om eftermiddagen den 18. juni 2008 til at deltage i markeringen af, at hospitalet har eksisteret i 100 år.

 

Det foreslås på baggrund heraf, at starttidspunktet for det berammede møde i Regionsrådet denne dag rykkes frem, således at mødet i Regionsrådet den 18. juni 2008 starter kl. 09.00.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-52-72-5-08

3. Indgåelse af aftale om ny tandlægevagtordning i Region Midtjylland

Resume

Det teknisk-administrative udvalg på tandområdet har i efteråret 2007 nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et udkast til ny tandlægevagtordning, som skal erstatte den amtslige Tandpinevagt. Aftalen er forhandlet mellem repræsentanter fra Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse og Administrationen.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet, på baggrund af sundhedskoordinationsudvalgets tiltrædelse af aftalen, godkender aftale om tandlægevagt i Region Midtjylland med virkning fra 1. april 2008, hvor den eksisterende ordning er ophørt.

Sagsfremstilling

En vagtordning på tandområdet er et behandlingstilbud til borgere, der lider af et pludseligt opstået akut behov for tandlægebistand i weekender og på helligdage.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har blandt andet til opgave at sikre, at der etableres vagtordninger i regionen til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for behandlingstid (jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje). 

 

Status for den nuværende organisering af tandlægevagten er, at ordningerne fra de tidligere amter (Tandpinevagt) er videreført, indtil en ny ordning kan træde i stedet. I det tidligere Århus Amt er der en aftale mellem de praktiserende tandlæger, Århus Kommune og Århus Amt om en tandlægevagt. Vagten har til huse i en kommunal tandklinik og har åbningstid fredag klokken 18 - 21 samt lørdag, søndag og helligdage klokken 11 - 14. Patienter fra det tidligere Viborg Amt kan benytte vagten i Århus. Det tidligere Århus Amt stillede en underskudsgaranti for ordningen på 100.000 kr. årligt. I det tidligere Ringkjøbing Amt er der en vagtordning betjent fra vagthavendes klinik og med åbningstider i weekends og på helligdage klokken 9 - 10 og 16 - 17. Det tidligere Ringkjøbing Amt gav et tilskud til ordningen på 500.000 kr. årligt. Patienter i Hedensted, Horsens og delvist Ikast-Brande kommuner har efter aftale med Region Syddanmark kunnet benytte tandlægevagten i det tidligere Vejle Amt. Denne vagt betjenes fra vagthavendes klinik og har åbningstider i weekends og på helligdage klokken 10 - 12.

 

Budgetterne for vagtordningerne fra de tidligere amter er overført til Region Midtjylland.

 

Det teknisk-administrative udvalg på tandområdet (nedsat af Sundhedskoordinationsudvalget den 20. november 2007 til støtte for udvalgets sagsbehandling af tandlægesager) har i efteråret 2007 nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et udkast til ny tandlægevagtordning. Den nedsatte arbejdsgruppe har blandt andet drøftet den mulige organisering af tandlægevagten og den hermed forbundne økonomi. Baseret på erfaringerne fra det tidligere Århus Amt påregnes der ca. 28 patienter om ugen, fordelt med 20 i Århus og 8 i Holstebro. Af de 28 patienter forventes ca. 25 % at være (kommunale) børn og ungepatienter.

 

Tandlægevagtordningen har været drøftet i Tandkoordinationsudvalget (Tandkoordinationsudvalget er betegnelsen for Sundhedskoordinationsudvalget, når dette udvalg behandler tandlægesager). Efter aflysning af mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. februar 2008 foreligger der herefter en formandsbeslutning om godkendelse af ordningen.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en opdateret Århus-model med vagt i den kommunale klinik i Århus og vagt i den regionale specialtandplejes klinik i Holstebro. Ordningen dækker hele regionen / alle kommuner, og etableres med 1 fælles telefonnummer og forskellige tider for vagten i henholdsvis Århus og Holstebro. Dette med henblik på ikrafttræden af den nye model med effekt fra den 1. april 2008. Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse er juridisk ejer og er ansvarlig for driften (herunder it) af Tandlægevagten. Regionsbestyrelsen er ligeledes ansvarlig for at ansætte og aflønne tilsynsførende vagttandlæge samt for at ansætte, aflønne og udarbejde vagtplaner for Tandlægevagtens klinikpersonale. Tandlægevagten arbejder ud fra de gældende honorarer i overenskomsten mellem Sygesikringens Takst- og lønningsnævn og Tandlægeforeningen. Tandlæger i vagt afregnes på timebasis med betaling for de tre timer vagten varer (ca. 900 kr. i timen). Tandlægevagten opkræver relevant egenbetaling af patienterne. Egenbetalingen afhænger blandt andet af, hvilken dag behandlingen foretages (Behandling på fredage og lørdage: taksterne i overenskomsten mellem Sygesikringens Takst- og lønningsnævn og Tandlægeforeningen + 50 % - dog minimum 770 kr., Behandling på søndage og helligdage: taksterne i overenskomsten mellem Sygesikringens Takst- og lønningsnævn og Tandlægeforeningen + 100 % - dog minimum 1020 kr.). For børn og unge under 18 år sendes regningen til patientens hjemkommune.

 

Den vedlagte Aftale om tandlægevagt har været forhandlet i arbejdsgruppen med repræsentanter fra Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse og Administrationen. Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse har godkendt ordningen på et møde den 11. marts 2008. Aftalen indebærer, at Region Midtjylland stiller en underskudsgaranti på maksimalt 650.000 kr. Det vil sige, at underskudsgarantien udbetales, hvis den samlede økonomi ikke hænger sammen. Er underskuddet i Tandlægevagten mindre end underskudsgarantien, reduceres beløbet i overensstemmelse hermed. Ordningen afholdes inden for de budgetmæssige midler.

 

Det oprindelige udkast til aftalen indebar søndagsåbent i Århus, men ikke i Holstebro pga. patientgrundlaget. Den reviderede udgave af aftalen omfatter dog en tre timers søndagsåbningstid i Holstebro, da Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler et ensartet serviceniveau i hele regionen. Dette indebærer en udvidelse af underskudsgarantien på 75.000 kr. til 725.000 kr., afhængig af merindtægter som følge af et øget indtægtsgrundlag. Udvidelsen af underskudsgarantien er inden for de budgetmæssige midler. Da patientgrundlaget i Holstebro er usikkert, oprettes tilføjelsen om søndagsåbent i Holstebro i første omgang for en seks måneders prøveperiode forventeligt fra 1. maj 2008 til 1. november 2008, hvorfor det efterfølgende tages op til vurdering, om der fortsat er patientgrundlag for søndagsåbent i Holstebro.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-11-07

4. Orientering om publikationen "Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne"

Resume

Center for Kvalitetsudvikling har udgivet hæftet: "Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne", der sætter fokus på, hvad der, set med patienternes øjne, har størst betydning for vurderingen af hospitalerne. Center for Kvalitetsudvikling måler løbende patienttilfredsheden på hospitalerne i Region Midtjylland. Målingerne gennemføres hvert andet år blandt indlagte, ambulante, dagkirurgiske og dagmedicinske patienter. 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Region Midtjylland er der siden 1999 løbende blevet gennemført målinger af patienternes tilfredshed med hospitalerne. Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser blandt fire patienttyper: De indlagte, ambulante, dagkirurgiske og dagmedicinske patienter. Region Midtjylland måler patienternes tilfredshed hvert andet år på den enkelte afdeling. Formålet med målingerne er at give de enkelte afdelinger et redskab til at arbejde med kvaliteten af de ydelser, afdelingen leverer.

 

Hæftet "Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne", er det tredje i en række korte hæfter, der præsenterer forskellige temaer ud fra patienttilfredshedsundersøgel­serne, som Center for Kvalitetsudvikling gennemfører. Hæftet beskriver hvilke konkrete forhold, der har størst betydning for den overordnede tilfredshed hos henholdsvis de indlagte og ambulante patienter.

 

Hæftet sendes til Regionsrådets medlemmer i uge 15, og kan desuden downloades på: www.centerforkvalitetsudvikling.rm.dk.

 

Derudover sættes der fokus på, hvad der har betydning for patienterne på forskellige afdelinger. Til belysning af dette er udvalgt børneafdelinger, gynækologi og obstetrik, medicinske afdelinger og ortopædkirurgiske afdelinger. For alle fire grupper af afdelinger analyseres resultaterne for henholdsvis indlagte og ambulante patienter. 

Resultaterne viser bl.a. at: 

 • For både de indlagte og ambulante patienter har tilfredsheden med selve behandlingen stor betydning for den overordnede vurdering. 

 • Ventetiden i venteværelset har moderat betydning for de ambulante patienters overordnede tilfredshed, mens det samtidig er et område, hvor tilfredsheden er relativt lav. 

 • Omhyggelig sygepleje har moderat betydning for de indlagte patienters overordnede tilfredshed, mens det samtidig er et område, hvor tilfredsheden er relativt høj. 

 • Det er ikke de samme ting patienterne lægger stor vægt på. F.eks. vurderer patienterne på de gynækologiske og obstetriske afdelinger forholdene anderledes end patienterne på de medicinske afdelinger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-25-07

5. Orientering om planer for indførelse af betalingsparkering på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade

Resume

Der er planer om at indføre betalingsparkering på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade på grund af store parkeringsproblemer for patienter, pårørende og personale.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade er parkeringsforholdende problematiske. Det er meget vanskeligt at finde en p-plads for både patienter, pårørende og personale. Dette forsøges i første omgang afhjulpet ved at etablere 35 nye p-pladser i forbindelse med planlagt pavillonbyggeri til Osteoporoseklinik og Analfysiologisk Laboratorium, der blev vedtaget af Regionsrådet den 20. februar 2008.

 

Det påtænkes derudover, i forbindelse med udbuddet af opførelsen af et P-hus på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade samt fremtidig drift af betalingsparkering på Nørrebrogade også at udbyde opsætning og drift af et betalingssystem på Tage Hansens Gade. Endvidere kan disse tiltag blive suppleret med anlæggelsen af flere p-pladser på Tage Hansens Gade.

 

Den 30. september 2003 godkendte Århus Amtsråd indførelse af betalingsparkering og etablering af P-hus opført af ekstern investor på Nørrebrogade. Den 1. oktober 2006 godkendte Århus Amtsråd en faseopdelt indførelse af betalingsparkering på Nørrebrogade. Betalingsparkeringen har vist sig at have en adfærdsregulerende effekt, der har forbedret den generelle parkeringssituation på Nørrebrogade.

 

Udbud af P-hus samt fremtidig drift af betalingsparkering på Nørrebrogade med mulig udvidelse til Tage Hansens Gade planlægges gennemført i løbet af 2008.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-82-07

6. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Resume

Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum reserveret midler til en formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter. Puljen har været udbudt med to prækvalifikationsrunder i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Et af Vækstforum nedsat ekspertpanel har heraf prækvalificeret 20 projekter.  Af de prækvalificerede projekter var der til Vækstforums møde den 25. marts 2008 indkommet 2 nye ansøgninger. Regionsrådet har tidligere bevilget 9,5 mio. kr. til oplevelsesprojekter.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til regionale oplevelsesprojekter, bevilges 2.413.000 kr. i 2008 og 1.642.000 kr. i 2009, i alt 4.055.000 kr., som fordeles på følgende måde:
 • 2.410.000 kr. i alt til Midtjysk Turisme til projekt "Ny IT i turismen" (1.793.000 kr. i 2008 og 617.000 kr. i 2009)

 • 1.645.000 kr. i alt til Dansk Landbrugsmuseum og Fregatten Jylland til projektet "Tiden er afgørende - den teknologiske Rejse fra 1847 - 1900" (620.000 kr. i 2008 og 1.025.000 kr. i 2009)

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 15,5 mio. kr. til en pulje, som vil kunne anvendes som tilskud til "regionale oplevelsesprojekter". Der påregnes medfinansiering fra EU's Regionalfond på 9,5 mio. kr. Regionsrådet har tidligere bevilget 9,5 mio. kr. til oplevelsesprojekter, og der er bevilget 6,5 mio. kr. fra Regionalfonden.

 

Vækstforum har fastsat kriterier for anvendelse af puljen og etableret et ekspertpanel, der har til opgave at vurdere, om projektideerne lever op til de fastsatte kriterier. Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med to ansøgningsrunder, hvor der samlet er indkommet 97 projektforslag. Heraf er 20 forslag blevet prækvalificeret. De prækvalificerede projekter er efterfølgende blevet bedt om at udarbejde en egentlig ansøgning, blandt andet med udgangspunkt i ekspertpanelets anbefalinger.

 

Der blev i 1. ansøgningsrunde prækvalificeret 10 projekter, hvoraf 1 ansøgning er trukket tilbage, mens der i 2. ansøgningsrunde er prækvalificeret 10 projekter. Af de prækvalificerede projekter var der til Vækstforums møde den 25. marts 2008 indkommet to ansøgninger. Vækstforum vedtog på mødet at indstille til Regionsrådet, at der af de reserverede midler bevilges 2.410.000 kr. til Midtjysk Turismes projekt "Ny IT i turismen" og 1.645.000 kr. til Dansk Landbrugsmuseum og Fregatten Jylland til projektet "Tiden er afgørende - den teknologiske Rejse fra 1847 - 1900.

 

De to ansøgninger til puljen for regionale oplevelsesprojekter er:

 • Midtjysk Turisme ansøger Region Midtjylland om tilskud til projektet "Ny IT i turismen", som vil medvirke til et samlet løft for den regionale turisme inden for IT og tilgængelighed af eksisterende og nye turismeprodukter, idet der bl.a. fokuseres på at optimere brugen af de nye digitale kommunikationsformer. Projektet er sat sammen som en paraply over en række underprojekter, som hver især understøtter hinanden. Projektet har en bred lokal, regional såvel som national forankring. Projektet understøtter og skaber sammenhæng til de øvrige IT-projekter under den formålsbestemte pulje.

 • Dansk Landbrugsmuseum på Gammel Estrup og Fregatten Jylland ansøger Region Midtjylland om tilskud projektet "Tiden er afgørende - den teknologiske Rejse fra 1847 - 1900". Ansøgeren præsenterer projektet som en digital tidsmaskine, hvor publikum på samme tid står over for et autentisk museumsmateriale og i direkte kontakt med et virtuelt univers, der afspejler den historiske situation, museumsgenstanden udspringer af. Projektet sigter både imod at forbedre museernes formidling og deres markedsføring og tilbud til fremtidens publikum. Projektet falder i tre faser, hvoraf der søges om tilskud til det første: Etablering af en prototype til en standardinstallation til interaktiv formidling af kulturhistorisk viden. Projektet udvikler ny formidlingsteknologi, som kan udbredes til andre attraktioner. Det samlede budget for projektet er 2.645.000 kr. Der ansøges om 1.645.000 kr.

Notat af 14. februar 2008 med beskrivelse af projekterne, ansøgning fra Midtjysk Turisme, ansøgning fra Dansk Landbrugsmuseum på Gammel Estrup og Fregatten Jylland samt økonomisk oversigt over puljen til regionale oplevelsesprojekter vedlægges.

 

Det er administrationens opfattelse, at de 2 ansøgninger opfylder kriterierne for regionale oplevelsesprojekter samtidig med, at de lever op til overordnede strategiske kriterier i Vækstforums handlingsplan for implementering af erhvervsudviklingsstrategien.

 

Administrationen vurderer, at de opstillede kriterier for puljen til regionale oplevelsesprojekter har ført til en god bredde i ansøgningerne med prækvalifikation af ansøgninger inden for områderne attraktionsudvikling, destinationsudvikling og udvikling af kreative erhverv. Dette vurderes at være i overensstemmelse med de opstillede kriterier.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-102-07

7. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Resume

Projekt Fashion Accelerator har til formål at styrke modebranchens internationalisering og Danmarks design-profil gennem udvikling af innovative netværk mellem modevirksomheder, som primært er beliggende i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Målet er, at 40 mindre og mellemstore danske modevirksomheder med vækstpotentiale gennem netværks- og samarbejdsrelationer udvikler større forretningsmæssige kompetencer samt får tilført mere viden om bl.a. branding, design og forretningsudvikling i forhold til den internationale modebranche.

 

Projektet er udviklet af Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med en række projektparter, Væksthus Midtjylland, Danish Fashion Institute (DAFI), Dansk Textil og Beklædning (DTB) og TEKO Center Danmark.

 

Projekt Fashion Accelerator har fået tilskud fra EU's Regionalfond på 5,8 mio. kr. og et statsligt tilskud på 2,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 11,9 mill. kr. Den samlede regionale medfinansiering udgør 2,7 mio.kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 1 mio. kr.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, erhvervsservice og iværksætteri bevilges 333.000 kr. årligt i årene 2008 - 2010, i alt 1 mio. kr., til Væksthus Hovedstadsregionen til medfinansiering af Projekt Fashion Accelerator, et innovativt netværk indenfor modebranchen.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandlede på sit møde den 29. oktober 2007 en række ansøgninger til den nationale konkurrenceudsatte pulje vedrørende EU's regionalfond. Vækstforum besluttede at indstille til Regionsrådet, at der af midlerne til erhvervsudvikling bevilges 1 mio. kr. til gennemførelse af et innovativt netværk for modevirksomheder i et strategisk samarbejde med Region Hovedstaden, under forudsætning af tilskud fra de konkurrenceudsatte strukturfondsmidler samt statslig medfinansiering, og hvor den regionale fordelingsnøgle mellem Region Hovedstaden og Region Midtjylland forudsættes at være 2:1.

 

Projektet, der har et samlet budget på 11,9 mio. kr., omfatter et fælles innovativt netværk og erhvervsudviklingsprojekt for modevirksomheder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, udviklet af Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med en række projektparter. Ansøgning fra Væksthus Hovedstaden vedlægges.

 

Ansøgningen er efter indstillinger fra de regionale vækstfora behandlet i Danmarks Vækstråd den 7. november 2007. Danmarks Vækstråd besluttede at anbefale økonomi- og erhvervsministeren, at der bevilges midler fra EU's regionalfond og staten. Erhvervs- og byggestyrelsen har den 11. marts 2008 givet endeligt tilsagn om et samlet tilskud fra EU's regionalfond på 5,8 mio. kr. og et kontant statsligt tilskud på 2,7 mio. kr.

 

Tekstil- og modebranchen i Region Midtjylland er i særdeleshed forklaringen på, at tekstil og mode er et af Danmarks store og voksende eksporterhverv, mens de designdrevne virksomheder og dermed det potentielle vækstlag vurderes mere udtalt i Region Hovedstaden. Undersøgelser peger også på modebranchens behov for udvikling af forretningsmæssige kompetencer og dermed tiltrækning af kapital, der er afgørende for virksomheders for vækst på eksportmarkederne.

 

De mange mindre og nye kreative modevirksomheder skal, med et mættet hjemmemarked og stigende konkurrence, kunne håndtere en internationalisering med både outsourcing og eksport, hvis de reelt skal kunne bidrage til yderligere vækst indenfor modebranchen. De etablerede større markedsdrevne tekstilvirksomheder er allerede globaliserede, samtidigt med at mange nye designerdrevne iværksættere har vanskeligt ved at overleve de første 3 år.

 

Projekt Fashion Accelerator har til formål at styrke modebranchens internationalisering og Danmarks designprofil gennem udvikling af innovative netværk mellem modevirksomheder, som er beliggende i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.  Hovedparten af de danske modevirksomheder er lokaliseret i de to regioner. Målet er, at 40 mindre og mellemstore danske modevirksomheder med vækstpotentiale gennem netværks- og samarbejdsrelationer udvikler større forretningsmæssige kompetencer, samt får tilført mere viden om bl.a. branding, design, forretningsudvikling mv. i forhold til den internationale modebranche.

 

De konkrete aktiviteter i projektet omfatter bl.a. screening af deltagere, udvikling af mentorprogram, etablering af innovativt netværk og en international forretningsudvikling for de deltagende virksomheder, samt etablering af mentorprogrammer.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med en række projektparter fra de to regioner, herunder Væksthus Midtjylland, Teko Center Danmark, Dansk Textil & Beklædning (DTB), Danish Fashion Institute (DAFI), samt en række øvrige netværksdeltagere. Det samlede budget er på 11,9 mio. kr. Heraf udgør støtte fra regionalfonden 5,8 mio. kr, statslige tilskud 2,7 mio. kr., regionale tilskud 2,7 mio. kr. private tilskud 0,6 mio. kr. Fordelingsnøglen mellem Region Hovedstaden og Region Midtjylland er 2:1 i overensstemmelse med den forventede fordeling af de deltagende virksomheder.

 

Administrationen vurderer, at

 • projektet lægger op til et øget offentligt/privat samspil i henhold til anbefalingerne fra Danmarks Vækstråd

 • projektet omfatter én af Region Midtjyllands centrale styrkepositioner indenfor mode og design, hvor der kan skabes synergi mellem Region Midtjyllands og Hovedstadsregionens modevirksomheder

 • det innovative netværk bidrager til udvikling af vækstklynger indenfor modebranchen

 • involveringen af branchens organisationer og uddannelsesinstitutioner giver grundlag for vurdering af de fremtidige arbejdskrafts- og uddannelsesbehov, behovene for mere brancherettet vejledning og rådgivning mv.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-2-08

8. Den regionale udviklingsplan - foreløbig orientering om høringssvar

Resume

Regionsrådets Udvalg vedrørende Den Regionale Udviklingsplan drøftede sammen med Kontaktudvalget Den regionale udviklingsplan på en række fællesmøder i 2007. Møderne havde til formål at sikre samarbejdet mellem kommuner og region om udarbejdelsen af Den regionale udviklingsplan.

 

Drøftelserne resulterede i et forslag til regional udviklingsplan, som regionsrådet behandlede på sit møde den 12. december 2007 med henblik på en offentlig høring i perioden 7. januar 2008 til 3. marts 2008. Høringsperioden er afsluttet. De 19 kommuner i regionen og lige så mange øvrige interessenter har indsendt høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på samtlige de områder, som Den regionale udviklingsplan omhandler samt processen, hvorved den er blevet til. Det vil sige: 1. Bærende samarbejdsprincipper, vision og proces, 2. Erhvervsudvikling og turisme, 3. Arbejdskraft og beskæftigelse, 4. Uddannelse, 5. Sundhed, 6. Kultur, 7. Natur og miljø, 8. Energi, 9. Infrastruktur og 10. Kollektiv trafik.

 

Høringssvarene har været drøftet på et møde den 27. marts 2008 i den administrative styregruppe vedr. Den regionale udviklingsplan. Høringssvarene drøftes i Kontaktudvalget den 17. april 2008. Høringssvarene og Kontaktudvalgets drøftelser forelægges forretningsudvalget den 13. maj 2008 med henblik på indstilling af justeringer af forslag til regional udviklingsplan til regionsrådets møde den 21. maj 2008.

Direktionen indstiller,

at høringssvar og den administrative styregruppes forslag til justeringer af den regionale udviklingsplan drøftes med henblik på formandskabets møde i kontaktudvalget den 17. april 2008.

Sagsfremstilling

Regionsrådene er efter planlovens §10 forpligtet til at vedtage en regional udviklingsplan for regionen. Den regionale udviklingsplan skal være et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Udviklingsplanen skal udtrykke regionsrådets vision for den samlede fremtidige udvikling af regionen på tværs af sektorområder.

 

Regionsrådets Udvalg vedrørende Den Regionale Udviklingsplan drøftede sammen med Kontaktudvalget Den regionale udviklingsplan på en række fællesmøder i 2007. Møderne havde til formål at sikre samarbejdet mellem kommuner og region om udarbejdelsen af Den regionale udviklingsplan.

 

 

Fællesmøderne med kontaktudvalget resulterede i et forslag til regional udviklingsplan, som regionsrådet behandlede på sit møde den 12. december 2007 med henblik på otte ugers offentlig høring i perioden 7. januar 2008 til 3. marts 2008.

 

Udviklingsplanen bygger på principper om:

 • styrkepositioner,

 • tilpasset indsats i forhold til forskellige vilkår, og

 • løbende tæt samarbejde med kommunerne

Høringsmaterialet bestod af to hæfter: Ét med planens visioner og ét med en nærmere redegørelse for, hvordan visionerne skal indfries. Derudover har der i høringsperioden været adgang via regionens hjemmeside til analyser af regionale og lokale vilkår for udvikling samt rapporter og andet materiale, som forslaget til regional udviklingsplan bygger på.

 

Høringsperioden er afsluttet, og de 19 kommuner i regionen og lige så mange øvrige interessenter - eksempelvis uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, landbrugsorganisationer, kulturinstitutioner, ministerier, græsrodsorganisationer og private erhvervsdrivende - har indsendt høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på samtlige de områder, som Den regionale udviklingsplan omhandler. Det vil sige:

 1. Bærende samarbejdsprincipper, vision og proces

 2. Erhvervsudvikling og turisme

 3. Arbejdskraft og beskæftigelse

 4. Uddannelse

 5. Sundhed

 6. Kultur

 7. Natur og miljø

 8. Energi

 9. Infrastruktur

 10. Kollektiv trafik

 

Det overordnede indtryk af høringssvarene er, at de er positive og konstruktivt fremadrettede i deres indhold. De samlede høringssvar findes kommenteret i bilaget "Kommenterede høringssvar". Høringssvarene har været drøftet på et møde den 27. marts i den administrative styregruppe vedr. Den regionale udviklingsplan. Bilaget indeholder den administrative styregruppens indstilling til, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget til regional udviklingsplan og i givet fald hvilke.

 

Bilag:

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-06-V

9. Beslutningsforslag fra regionsrådsmedlem Kate Runge, Venstre, vedrørende genoptræning

Resume

Regionsrådsmedlem Kate Runge har i mail af 8. april 2008 på Venstregruppens vegne anmodet om en drøftelse af et beslutningsforslag om genoptræning.

Direktionen indstiller,

at beslutningsforslaget fra Kate Runge drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Kate Runge har i mail af 8. april 2008 på Venstregruppens vegne anmodet om en drøftelse af et beslutningsforslag om genoptræning.

 

Venstregruppens beslutningsforslag lyder som følger:

 

"Beslutningsforslag om genoptræning

Selv om det nu er mere end 15 måneder siden, at Sundhedsloven trådte i kraft, er det endnu ikke sikret, - jf. de talrige historier i pressen - at patienter med behov for genoptræning får de nødvendige genoptræningsplaner, så de vederlagsfrit kan fortsætte genoptræningen i kommunen efter udskrivningen. Vi ved, at det er blevet bedre, men så længe ikke alle patienter med et genoptræningsbehov får udleveret genoptræningsplaner, er det ikke godt nok. Der har været mange forklaringer på de manglende genoptræningsplaner. Hvor længe kan Regionsrådet acceptere, at "man er ved at komme efter det"?

 

Vi ved alle, at genoptræning/rehabilitering efter sygdom eller ulykke er at største vigtighed, når en patient skal genvinde tabte færdigheder. Det drejer sig om evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet, tilbagevenden til egen bolig, mulighed for fortsat funktion i familien. Det handler om livskvalitet for patienten og for pårørende. Og det handler om økonomi. Jo bedre genoptræning, jo større er chancen for, at patienten kan vende tilbage til tilværelsen før sygdommen/uheldet.

 

Vi er vidende om, at omfanget af genoptræning også afhænger af den kommunale indsats, og det skal der tages hånd om. Men forudsætningen for at få genoptræning er en genoptræningsplan fra sygehuset. Det er derfor vigtigt, at patienten får en genoptræningsplan med ved udskrivningen, da det er adgangsbilletten til de kommunale genoptræningstilbud.

 

Venstres gruppe i Region Midtjylland stiller derfor beslutningsforslag om,at sygehusene skal sikre, at patienter får de nødvendige genoptræningsplaner ved udskrivning.  Herved fås et sammenhængende patientforløb med mulighed for det bedst opnåelige resultat."

 

Administrationen  bemærker, at der tidligere er modtaget spørgsmål om samme emne fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen (SF). Administrationen er i færd med at udarbejde et skriftligt svar på Bente Nielsens spørgsmål.

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede at drøfte sagen igen i Forretningsudvalget og Regionsrådet i maj 2008 på baggrund af en redegørelse fra administrationen.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen