Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 27. maj 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Viggo Nielsen og Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Bent Hansen forlod mødet kl. 11.30 under behandlingen af punkt 1.

Johannes Flensted-Jensen var mødeleder under resten af mødet.

 

Kate Runge forlod mødet kl. 12.30 under behandlingen af punkt 5.

 

Mødet blev hævet kl. 13.20.


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Revideret tidsplan for ambulanceudbudet

Region Midtjylland annullerede den 23. april 2008 udbud vedr. ambulancekørsel samt udbud vedr. liggende sygetransporter. Der blev på mødet omdelt en notat med Orientering om tidsplan for ambulanceudbudet.

 

Møde om krav til den nye PLO-overenskomst

Formanden orienterede om, at det er aftalt, at Forretningsudvalget og formanden for samarbejdsudvalget tirsdag den 12. august 2008 kl. 13-16  - dvs. i forlængelse af det ordinære Forretningsudvalgsmøde - afholder møde om krav til den nye overenskomst på almen læge området med repræsentanter for Danske Regioner.

 

Aflysning af borgertopmøde om sundhedsplanen

Det midlertidige udvalg for Region Midtjyllands sundhedsplan arbejder for øjeblikket med regionens første samlede sundhedsplan. I den forbindelse havde udvalget planlagt at afholde et borgertopmøde den 30. august. Formanden orienterede om, at dette møde ikke gennemføres, da der nu i stedet arbejdes i regi af Danske Regioner på at afholde lignende arrangementer i alle 5 regioner lørdag den 1. november under overskriften "fremtidens sundhedsvæsen".

 

Notat om hensigtsmæssige dagsordener til Regionsrådet og Forretningsudvalget

Forretningsudvalget tog det udsendte notat til efterretning.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-54-07

2. Budget 2008 - midler til fastholdelse af aktivitetsniveau

Resume

Økonomiaftalen for 2008 forudsætter et samlet løft på 8,8 % fra Regnskab 2006 til aftaleniveau 2008. 

Til imødekommelse af denne aktivitetsstigning er der i budgettet afsat en fælles pulje for hospitalerne. Denne pulje udmøntes med denne indstilling.

 

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland aktivitetsmæssigt budgetterer på niveauet for økonomiaftale 2008. Det betyder:

 

at aktivitetskravet i takststyringsmodellen til hospitalerne for 2008 tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007, tillagt produktivitetskrav på gennemsnitlig 2,5 %, og

 

at der fordeles 164,5 mio. kr. på hospitalerne, jf. tabellen i sagsfremstillingen, til fastholdelse af meraktiviteten fra 2007 ind i 2008.

Sagsfremstilling

En væsentlig forudsætning i regionens budget for 2008 er at det samlede løft i aktivitetsniveauet indfries. I økonomiaftalen er beskrevet et samlet løft i aktivitetsniveauet på 8,8 % fra 2006 til 2008.

 

I Region Midtjyllands budget er der reserveret midler til indfrielse af dette løft i aktiviteten, men heller ikke mere. Således vil stigning i aktiviteten ud over de 8,8 % medføre egentlige økonomiske ubalancer for regionen.

 

Omvendt skal aktivitetsniveauet indfries, idet den statslige og kommunale medfinansiering er indregnet i regionernes finansieringsgrundlag. Når regionerne ikke op på den aftalte aktivitetsstigning, vil der opstå et indtægtsproblem.

 

I indfrielsen af den samlede vækst i aktiviteten er indregnet produktivitetskrav i såvel 2007 som 2008 på respektive 2 og 2½ %.

 

For 2008 er det interne produktivitetskrav endda 0,5 % højere end kravet i økonomiaftalen. Dette ekstra krav til hospitalerne blev fundet nødvendigt for at komme nærmere en overholdelse af de økonomiske rammer.

 

I økonomirapport I er der vurderet, at den det samlede aktivitetsniveau vil ligge 2-3 % over aftaleniveauet i økonomiaftalen. Denne meraktivitet er sammensat af den aktivitet, der fremkommer af følgende budgetproblemer: Samhandel, budgetproblem, Nye behandlinger (i det omfang nye metoder giver ekstra besøg), Ny dyr medicin (i det omfang nye metoder giver ekstra besøg), Meraktivitet Takststyring (primært mammografi) og Permanentgørelse af aktivitet over budgetniveau (14 mio. kr., der er fundet ved intern omprioritering).

 

Således forventes et aktivitetsniveau over økonomiaftalen, og dette har direkte afsmittende effekt på økonomien. 

 

De enkelte løft i økonomi og aktivitet

Der skete primo januar 2008 en første udmøntning, der havde til hensigt at sikre hospitalerne finansiering til løftet i aktivitetsniveau fra 2006 til 2007. Dette var for at give hospitalerne så sikkert et budgetgrundlag som muligt. Her blev der udmøntet 456 mio. kr.

 

Som følge af, at det endelige aktivitetsniveau for 2007 nu kan gøres op, skal der ske en opfølgning på niveauløftet fra 2007 til 2008 for dermed at sikre hospitalerne finansielt grundlag for, at regionen kan levere det aktivitetsløft, som er aftalt i økonomiaftalen.

 

Dermed lægges der op til, at hospitalerne tilføres 164 mio. kr. til fastholdelse af aktivitetsniveauet for 2007 ind i 2008.

 

Alt i alt bevirker det, at der opstår en finansieringsmæssig manko på 14 mio. kr. Dette merforbrug er indregnet i økonomirapport I og er her anvist finansieret ved interne omprioriteringer.

 

Hermed lever Region Midtjylland op til, når der tages højde for værdiansættelsen af nye behandlinger mv., de aktivitetskrav, der er beskrevet i økonomiaftalen for 2008.

 

I notatet "Budget 2008 - midler til fastholdelse af aktivitetsniveau" er der gjort nærmere rede for de samlede aspekter.

  

I tabellen herunder er de samlede midler fordelt på regionens hospitaler.

 

 Tabel: Samlet udmøntning vedrørende sikring af aktivitetsniveau:

08-p/1, mio. kr.
Udmøntet i januar 2008
 
Sikring af aktivitetsniveau 2007 i økonomiaftale forsommeren 07
Udmøntet maj 2008
 
Fastholdelse af meraktivitet 2007 ind i 2008
Horsens
Randers
Vest
Silkeborg
Skejby
Viborg
Århus
25,700
22,622
48,592
57,109
95,740
73,909
132,686
13,421
13,900
24,157
31,007
-2,917
19,859
65,074
Total
456,358
164,501
Pulje til aktivitet i budget 2008
 
611,208
 
Restbeløb til senere udm.
154,850
154,850
Intern omprioriteret til ak. ifbm. øk.rap
 
 14,241
Overflytning af Odder til Horsens
 
 -4,590
Finansieringsmæssig manko, der er indregnet i økonomirapport I:
 
   0,000

  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-54-07

3. Budget 2008 - midler til nye behandlinger

Resume

I budget 2008 er der afsat en væsentlig pulje fælles for hospitalerne til igangsætning af nye behandlinger.

 

Overordnet betragtet er formålet med at indføre nye behandlinger at forbedre patienternes chancer for overlevelse og at sikre patienterne en bedre livskvalitet generelt. Endvidere kan nye behandlinger være mere skånsomme for patienterne, hvilket medvirker til en hurtigere restitution.

 

For Region Midtjylland er det væsentligt at opnå størst mulig nytte af de givne ressourcer, hvorfor nye teknologier og behandlinger i de fleste tilfælde kun bør anvendes, når der kan dokumenteres en nytteeffekt af disse, som kommer patienten til gode.

 

Det foreslås i denne indstilling, at hospitalerne får fuld budgetmæssig dækning for merudgifterne til nye behandlinger.

 

Der vil - ved tiltrædelse af forslaget - fremkomme en budgetmæssig manko på 83 mio. kr. Denne manko er medtaget i den samlede økonomirapport I for sundhedsområdet.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland fortsat indfører nye behandlingsmetoder i takt med, at de relevante kriterier er opfyldt. Det betyder:

 

at der fordeles 136,1 mio. kr. på hospitalerne, jf. tabellen i sagsfremstillingen, til nye behandlinger, hvilket med en restpulje på 38,7 mio. kr. og en forventning om ekstra samhandelsindtægter på 14,0 mio. kr. indebærer en budgetmæssig manko på 83,4 mio. kr., som er medtaget i økonomirapporteringen, og

 

at der som en del af refusionsprincippet løbende følges op på den planlagte igangsætning af nye behandlinger, og at budgetterne efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter.

Sagsfremstilling

I Region Midtjylland åbnes op for nye muligheder for en effektiv implementering af ny viden ved at opretholde et tæt samspil mellem forskning og den kliniske hverdag. De mange stærke kliniske forskningsmiljøer søger kontinuerligt at skabe ny viden og nye effektive behandlingsformer, som kan komme patienterne til gode.

 

Overordnet betragtet er formålet med at indføre nye behandlinger, at forbedre patienternes chancer for overlevelse og at sikre patienterne en bedre livskvalitet generelt. Endvidere kan nye behandlinger være mere skånsomme for patienterne, hvilket medvirker til en hurtigere restitution.

 

For Region Midtjylland er det væsentligt at opnå størst mulig nytte af de givne ressourcer, hvorfor nye teknologier og behandlinger i de fleste tilfælde kun bør anvendes, når der kan dokumenteres en nytteeffekt af disse, som kommer patienten til gode.

 

For nye behandlinger der er igangsat i løbet af 2007 vil disse få helårsvirkning i 2008, svarende til en samlet ekstra udgift på 41,4 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til egentlige nye behandlinger, der ibrugtages i løbet af 2008, svarende til en udgift på 94,7 mio. kr.

 

Med restbevilling og modregning af forventede ekstra indtægter ved behandlinger af patienter fra andre regioner opstår et samlet finansieringsbehov på 83,4 mio. kr. Denne merudgift er indregnet i økonomirapport I.

 

Endvidere har Regionsrådet i januar 2008 a conto tilført hospitalerne 96 mio. kr. til nye behandlinger, svarende til det forventede udgiftsniveau i 2007, vurderet på baggrund af halvårsaktivitet i 2007. Heraf udgjorde kræftområdet ca. 50 mio. kr.

 

For alle bevillinger er der tale om en form for refusionsordning, så der løbende bliver fulgt op på den faktiske udgiftsudvikling. Det betyder at bliver den faktiske udgift mindre end skønnet, skal hospitalerne returnere et eventuelt mindreforbrug.

 

I det omfang de nye behandlinger medfører et højere aktivitetsniveau (eksempelvis flere besøg pr. patientforløb), vil hospitalernes aktivitetskrav blive løftet svarende til denne merværdi.

 

I notatet "Budget 2008 - midler til nye behandlinger" er der gjort nærmere rede for de samlede aspekter.

 

(Af bilaget "Udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008" fremgår en mere detaljeret oversigt over udgifterne.)

 

I tabellen herunder er de samlede udgifter fordelt på regionens hospitaler.

 

Tabel: Samlet udmøntning af nye behandlinger

08-p/l, mio. kr.
Udmøntet i januar 2008
Udmøntet maj 2008
Helårsvirkning af nye behand­linger igangsat 2007
          
Nye behandlinger 2008
Udmøntet maj 2008
Maj 2008
Regul.
i alt
Horsens
Randers
Vest
Silkeborg
Skejby
Viborg
Århus
Århus, Kræft
0,309
5,047
3,914
9,373
47,174
1,236
29,252
2,225
14,311
12,011                      1,306
11,280
28,165
   3,166                             
10,152                    15,500
16,064                    21,893
2,225
14,311
13,317
11,280
28,165
3,166
25,652
37,957
Total
96,305
                41,393                    94,680
136,073
Pulje til nye behandlinger i budget 08
135,000
 
 
Restbeløb til senere udm.
38,695  
 
38,695
Ekstra samhandelsindtægter
 
 
14,000
Finansieringsmæssig manko, der er indregnet i økonomirapport I:
 
 
-83,378

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-54-07

4. Budget 2008 - midler til ibrugtagning af ny dyr medicin

Resume

I budget 2008 er der afsat en væsentlig pulje fælles for hospitalerne til ibrugtagning af ny dyr medicin.

 

Det foreslås, at regionen fastholder, at ny medicin tages i brug i takt med, at de centrale sundhedsmyndigheder frigiver præparaterne. Alt sammen med henblik på at forbedre patienternes chancer for overlevelse, livsforlængende behandling og at sikre patienterne en bedre livskvalitet generelt.

 

Det foreslås i denne indstilling, at hospitalerne får fuld budgetmæssig dækning for merudgifterne til ibrugtagning af ny dyr medicin.

 

Der vil - ved tiltrædelse af forslaget - fremkomme en budgetmæssig manko på 196 mio. kr. Denne finansielle manko er medtaget i den samlede økonomirapport I for sundhedsområdet. En del af beløbet forventes dog refunderet som en del af midtvejsdrøftelserne om regionernes økonomi. 

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland fortsat ibrugtager ny dyr medicin i takt med, at de fastsatte kriterier er opfyldt. Det betyder:

 

at der fordeles 253,0 mio. kr. på hospitalerne, jf. tabellen i sagsfremstillingen, til ny dyr medicin, hvilket med en restpulje på 35,4 mio. kr. og en forventning om ekstra samhandelsindtægter på 21,0 mio. kr. giver en budgetmanko på 196,6 mio. kr., som er medtaget i økonomirapport I.

 

at der som en del af refusionsprincippet løbende følges op på de planlagte ibrugtagninger af konkrete præparater, og at budgettet efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter.

Sagsfremstilling

For ny dyr medicin er der i øjeblikket tale om en nærmest eksplosiv vækst i nye medikamenter til en forbedret behandling. Dette skyldes specielt udviklingen af ny medicin på kræftområdet, som sker med stor hast.

 

Overordnet betragtet er formålet med at indføre ny medicin at forbedre patienternes chancer for overlevelse, livsforlængende behandling og at sikre patienterne en bedre livskvalitet generelt.

 

For Region Midtjylland er det væsentligt at opnå størst mulig nytte af den nye medicin med de givne ressourcer, hvorfor den nye medicin i de fleste tilfælde kun bør anvendes, når der kan dokumenteres en nytteeffekt af denne, som kommer patienten til gode.

 

Det tilstræbes således at anvende medicinske teknologivurderinger, der er helhedsvurderinger af konsekvenserne af en beslutning om at indføre et givet nyt præparat.

 

Det skal i den forbindelse præciseres, at et præparat først ibrugtages efter at dette er godkendt hos relevante sundhedsmyndigheder.

 

Væsentligst er der tale om patienter på det onkologiske og hæmatologiske område.

 

Til nye mediciner i 2008 og helårsvirkningen af præparater ibrugtaget i 2007 foreslås hospitalerne a conto tilført 253 mio. kr. Heraf vedrører ny kræftmedicin de 142 mio. kr.

 

Med restbevilling og modregning af forventede ekstra indtægter ved behandlinger af patienter fra andre regioner opstår et samlet finansieringsbehov på 196,6 mio. kr. Denne merudgift er indregnet i økonomirapport I.

 

Allerede i januar tiltrådte Regionsrådet, at hospitalerne a conto blev tilført det udgiftsniveau, som de havde i 2007 til ny dyr medicin. Her blev der bevilget 215 mio. kr. Heraf udgjorde kræftområdet ca. 100 mio. kr.

 

Det må forventes at netop kræft og medicinområdet vil blive en del af midtvejsdrøftelserne med regeringen om regionernes økonomi.

 

For alle bevillinger er der tale om en form for refusionsordning, så der løbende bliver fulgt op på den faktiske udgiftsudvikling. Det betyder, at bliver den faktiske udgift mindre end skønnet, skal hospitalerne returnere et eventuelt mindreforbrug.

 

I notatet "Budget 2008 - midler til ibrugtagning af ny dyr medicin" er der gjort nærmere rede for de samlede aspekter.

 

(Af bilaget "Udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008" fremgår en mere detaljeret oversigt over udgifterne.)

I tabellen herunder er de samlede merudgifter fordelt på regionens hospitaler.

 

Tabel: Samlet udmøntning af Ny dyr medicin

 

0,8-p/l, mio. kr.
Udmøntet i januar 2008
Udmøntet i januar 2008
Udmøntet i januar 2008
Udmøntet i januar 2008
Udmøntet i januar 2008
Udmøntet i januar 2008
Udmøntet i januar 2008
Ny dyr medicin 2006 i 2007
Ny dyr medicin i 2007, aconto
Januar 2008
Regul. i alt
Helårsvirkning
af ny dyr me-dicin 2007
Særlig kræftmedicin 2008
Ny dyr medicin i 2008, aconto
Maj 2008
Regul. i alt
Horsens
Randers
Vest
Silkeborg
Skejby
Viborg
Århus
Århus, Kræft
0,000
3,100
10,200
6,200
20,800
10,700
87,300
0,000
2,800
14,100
4,900
1,500
12,800
40,200
0,000
5,900
24,300
11,100
22,300
23,500
127,500
2,000
13,450
3,400
6,750
10,591
51,292
63,648
0,155
8,500
10,000
5,000
10,000
44,558
0,360
6,735
2,000
5,200
9,400
0,515
2,000
28,685
13,400
13,750
25,791
60,692
108,206
Total
138,300
76,300
214,600
151,131
78,213
23,695
253,039
Pulje til ny dyr medicin i budget 2008
 
250,000
 
 
 
Restbeløb til senere udmøntning
 
35,400
 
 
35,400
Ekstra samhan-delsindtægter
 
 
 
 
 
21,000
Finansierings-mæssig manko, der er indregnet iøkonomirapport I:
 
 
 
 
 
-196,639

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-74-8-07

5. Godkendelse af "Kvalitetsstrategi for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland"

Resume

Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland har som følge af Psykiatriplanen udarbejdet en kvalitetsstrategi, der skal være grundlag for psykiatriens fortsatte arbejde med kvalitet.

 

Strategien følger den politisk vedtagne kvalitetsstrategi på sundhedsområdet.

 

Kvalitetsstrategien gør rede for konkrete strategiske mål og indsatsområder samt en kvalitetsorganisation.

 

Kvalitetsstrategien har været i høring og er nu til endelig godkendelse.

Direktionen indstiller,

at forslaget til Kvalitetsstrategi for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til Kvalitetsstrategi for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland. Den skal være grundlag for psykiatriens fortsatte arbejde med kvalitet samt støtte visionerne om at skabe et højt internationalt niveau og gøre psykiatrien til et naturligt referencepunkt for nationale vurderinger af højeste kvalitet. I overensstemmelse hermed er det også en vision, at der skal ses en synlig styrkelse af den faglige kvalitet, patienttilfredsheden og effektiviteten med et forbedret behandlingsresultat til følge.

 

Strategien omfatter alene det behandlingspsykiatriske område, der dækker såvel voksenpsykiatri som den behandlende del af børne- og ungdomspsykiatrien. Strategiens målgruppe spænder fra det politiske niveau over ledelsesniveauet til nøglepersoner og medarbejdere i såvel klinik og administration.

 

Strategien, som er et resultat af Psykiatriplanen, følger den politisk vedtagne kvalitetsstrategi på sundhedsområdet og bygger desuden på Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, National Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, Den Danske Kvalitetsmodel og igangværende kvalitetsudviklingstiltag. Derved understøttes udviklingen og opnåelsen af ensartet høj kvalitet i Region Midtjylland.

 

Selv om behandlingsstrategiens kvalitetsstrategi som nævnt følger sundhedsområdet, er fokus holdt på det behandlingspsykiatrifaglige, og strategiens form og opbygning er tilpasset psykiatrispecifikke problemstillinger.

 

De fire strategiske indsatsområder, der nævnes i strategien (akkreditering, patientforløb, servicemål, dokumentation og datakvalitet), er valgt, dels fordi de anses som væsentlige, dels fordi det også er sundhedsområdets indsatsområder. På den måde arbejder både sundhed og psykiatri efter fælles visioner og målsætninger.

 

Strategien beskriver en kvalitetsorganisation, der gør det muligt at realisere kvalitetsarbejdet på alle niveauer.

 

Forslag til Kvalitetsstrategi for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland var i høring i Psykiatriens Kvalitetsråd i perioden 25. oktober til 5. november 2007. Efterfølgende blev det administrativt besluttet, at strategien skulle i høring i Hoved-MEDudvalgene for både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien samt i Regions-MED. Dette er sket i perioden 1. februar – 21. april 2008. Dog har Regions-MEDs formandskab besluttet ikke at afgive høringssvar, da et RMU-møde blev aflyst grundet konflikten.

 

Efter administrativ behandling er strategien færdiggjort med få ændringer og redaktionelle justeringer og forelægges nu Forretningsudvalget og Regionsrådet til endelig godkendelse.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-24-07

6. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Resume

Projektet Kapitalformidling har til formål at fremme tilførslen af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Projektet omfatter følgende initiativer: (a) Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter, (b) Udvikling af et investor-readiness program for iværksætterne, (c) Fremme af Business Angels investeringer og (d) Vurdering af behovet for etablering af Regionalt investeringsselskab.

Indstilling

Vækstforums beslutning på møde den 26. maj 2008 og direktionens indstilling til Forretningsudvalget vil foreligge til mødet i Forretningsudvalget den 27. maj.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandler på møde den 26. maj 2008 indstilling om, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der over en 2-årig periode reserveres 2,7 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af initiativet "Kapitalformidling", under forudsætning af, at der opnås medfinansiering fra EU's Regionalfond, som beskrevet i finansieringsoversigten.

 

Det fremgår af Vækstforums strategi og handlingsplan, at der skal igangsættes initiativer til at forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Initiativerne skal have til formål at styrke et attraktivt kapitaludbud gennem udvikling af et bredt kapitalmarked, herunder skal samarbejdet mellem aktørerne styrkes så kapitalforsyningen til iværksættere sikres.

Der vedlægges projektbeskrivelse for projektet Kapitalformidling. Initiativerne i projektet har til formål at sikre iværksættere og virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital, bl.a. gennem en øget lokal og regional forankring af Vækstfondens produkter. Af få tilført risikovillig kapital kræver også god forberedelse fra iværksætterens side, og projektet omfatter derfor også en indsats rettet mod iværksætterne med henblik på at sikre, at der i højere grad sker et vellykket match mellem iværksætter og investor.

 

Projektet indeholder følgende initiativer:

 

(A) Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter

Vækstfondens samarbejde med Væksthusene skal styrkes, bl.a. i form af en øget regionalisering af Vækstfondens produkter og etablering af et formaliseret samarbejde om identifikation og udvikling af virksomheder med potentiale til kapitaltilførsel fra Vækstfonden.

 

Uddannelse af ambassadører i Væksthusene

Vækstfonden tilbyder uddannelse af ambassadører i Væksthusene: der udpeges nogle faste medarbejdere, der får oplæring i Vækstfondens produkter, hvorved ambassadøren vil kunne henvise virksomhederne til relevante produkter. Der skal indgås et formaliseret samarbejde mellem Vækstfonden og Væksthuset med henblik på at en større del af kompetencerne vedrørende screening af virksomheder lægges ud til Væksthuset.

 

En uddannelse af ambassadører i Vækstfondens produkter kan dog ikke stå alene. Der skal derfor ske en generel kompetenceudvikling inden for kapitalformidling af en til to medarbejdere i Væksthuset. Det er helt afgørende, at de konsulenter, som de kapitalsøgende iværksættere og virksomheder kommer i kontakt med, har et dybt kendskab til hele kapitalmarkedet og dets opbygning, såvel nationalt som internationalt.

 

Rejsehold fra Vækstfonden

Vækstfonden etablerer et rejsehold, der kommer til Væksthuset mindst én gang i kvartalet for at mødes med virksomheder, dels i form af temamøde og seminarer af generel karakter og dels i form af individuelle møder mellem enkeltvirksomheder og Vækstfonden. Denne indsats skal understøttes af en generel indsats i erhvervsservicesystemet med henblik på at udvikle de regionale kompetencer vedrørende kapitalmarkedet. Indsatsen vil omhandle temamøder, seminarer o.lign. der skal have til formål at synliggøre, skabe overblik over og gensidigt kendskab til de aktører, der er på kapitalmarkedet.

 

Styrkelse af Vækstfondens Kom-i-gang-lån

Vækstfondens Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning målrettet nystartede virksomheder. Der skal i samarbejde med den lokale erhvervsservice sættes fokus på Kom-i-gang-lånene med henblik på at sikre, at flere pengeinstitutter vil tilbyde iværksættere disse lån. Hidtil har kun 5 pengeinstitutter på landsplan tilbudt disse lån. Den konkrete indsats vil omhandle etablering af samarbejdsaftaler mellem det lokale erhvervskontor og pengeinstitutter, herunder etablering af samarbejdsaftaler, der skal sikre, at iværksætterne har en gennemarbejdet forretningsidé og er godt forberedte til mødet med banken. Indsatsen udvikles i samarbejde med den lokale erhvervsservice.

 

(B) Udvikling og gennemførelse af et investor-readiness program for iværksættere

At få tilført risikovillig kapital kræver god forberedelse fra iværksætterens side. Der skal derfor gennemføres en indsats omfattende kompetencetilførsel til iværksætterne med henblik at kvalificere dem til at møde den risikovillige kapital. Kompetenceudviklingen vil omfatte kursusaktiviteter, temamøder og seminarer med det formål at sikre et succesfuldt match mellem iværksætter og investor.

 

Styrkelse af innovationsmiljøer

Innovationsmiljøerne er et statsligt initiativ, der startede i 1998 med godkendelse af 6 innovationsmiljøer. Ved den seneste udbudsrunde blev 7 innovationsmiljøer godkendt for perioden 2004-2008, heraf to i Region Midtjylland. Innovationsmiljøer stiller viden og kapital til rådighed for iværksættere og forskere med en vidensbaseret idé med et kommercielt potentiale.

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemfører netop nu en udbudsrunde vedrørende drift af innovationsmiljøer for en 3-årig periode med mulighed for 2 års forlængelse. I det aktuelle udbud stilles der større krav til innovationsmiljøernes kompetencer, og målet er at opnå en struktur, hvor kompetencerne samles i stærkere miljøer end i dag.

En regional indsats rettet mod innovationsmiljøerne afventer resultatet af udbudsforretningen.

 

(C) Fremme af Business Angels-investeringer

Partnerkapital

Vækstfonden har for nylig igangsat et nyt initiativ, Partnerkapital, som har til formål at kunne matche Business Angels investeringer. Der forventes årligt foretaget 6-8 investeringer på nationalt plan i størrelsesordenen 3-8 mio. kr. pr. investering (det tilsvarende beløb fra en eller flere Business Angels). Et Business Angels Match er således allerede etableret på nationalt plan og understøttes kun indirekte her gennem en styrkelse af Business Angels Netværk.

 

Sekretariatsbetjening af Business Angels netværk

Initiativet Business Angels Netværk blev igangsat i 2000 af staten, men de regionale netværk har svært ved at blive opretholdt. For at netværkene har noget at tilbyde Business Angels, er det nødvendigt at afsætte ressourcer til sekretariatsbetjening. Sekretariatet skal have en screeningsfunktion og dermed frasortere de mest uoplagte investeringsprojekter, samtidig med at alle investeringsprojekterne bliver forhåndsbearbejdet inden de forelægges for Business Angels netværket. Dette forventes at kunne styrke tilgangen af investorer og derved styrke anvendelsen af Vækstfondens initiativ Partnerkapital.

 

(D) Undersøgelse af muligheder for etablering af Regionalt investeringsselskab

Der skal gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at undersøge mulighederne og behovet for etablering af et regionalt investeringsselskab. Som inspiration kan fremhæves de forholdsvis nyetablerede regionale investeringsselskaber i Region Syddanmark og i Region Nordjylland. Begge selskaber er blevet til i et samarbejde mellem regionale aktører og Vækstfonden. Vækstfonden forventes tilsvarende at ville bidrage til etablering af et regionalt investeringsselskab i Region Midtjylland, men har ikke for nuværende ressourcer til at indgå i et samarbejde.

 

Det bemærkes, at Region Midtjylland i henhold til Lov om erhvervsfremme ikke har mulighed for at indskyde kapital i et investeringsselskab.

 

Økonomi

Budget
2008/2009
2009/2010
I alt
Lokal og regional forankring af Vækstfondens produkter, herunder uddannelse af ambassadører, afholdelse af temamøder
0,45
0,45
0,9
Styrkelse af kom-i-gang-lån
0,25
0,25
0,5
Investor-readiness program for iværksættere
1,0
1,0
2,0
Sekretariatsbetjening af Business Angels netværk
1,0
1,0
2,0
I alt
2,7
2,7
5,4
Finansieringsplan
2008/2009
2009/2010
I alt
Region Midtjylland
1,35
1,35
2,7
EU, Regionalfond
1,35
1,35
2,7
I alt
 2,7
2,7
5,4

 

Beslutning

 

Vækstforum vedtog på møde den 26. maj 2008,

 

at     godkende projektet som et to-årigt initiativ med den beskrevne organisering og økonomi,

 

at     indstille til Regionsrådet, at der reserveres 2,7 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler,

 

at     reservere i alt 2,7 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, og

 

at     der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger på initiativerne.

 

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en økonomisk ramme på 1,35 mio. kr. årligt i 2008  og    2009, i alt 2,7 mio. kr., til initiativer i projektet Kapitalformidling, idet det forudsættes, at der opnås medfinansiering fra EU's Regionalfond som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Forretningsudvalgets indstilling:

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Bente Nielsen og Birgit Jonassen tog et foreløbigt forbehold.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-56-07

7. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til to projekter til udvidelse af arbejdsstyrken

Resume

En forudsætning for vækst og velfærd er, at den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikationer er til stede i det fornødne omfang. Arbejdsmarkedet i Midtjylland er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, faldende ledighed og et demografisk betinget fald i arbejdsstyrken.  Det betyder, at regionens virksomheder aktuelt oplever rekrutteringsproblemer, og det betyder, at manglen på arbejdskraft på sigt kan blive en trussel mod fortsat vækst og velfærd. Vækstforum har prioriteret udarbejdelsen af et program for udvidelse af arbejdsstyrken, herunder to projektbeskrivelser "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" og "Fastholdelse af udenlandske studerende".  

Indstilling

Vækstforums beslutning på møde den 26. maj 2008 og direktionens indstilling til Forretningsudvalget vil foreligge til mødet i Forretningsudvalget den 27. maj.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandler på møde den 26. maj 2008 indstilling om at godkende projektbeskrivelserne "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" og "Fastholdelse af udenlandske studerende" og at indstille til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 11,5 mio. kr. til medfinansiering af de to projekter.

 

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft - Projektbeskrivelse

Virksomhederne i Region Midtjylland har de senere år søgt at dække en del af deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med arbejdskraft fra udlandet. Og virksomhederne har været glade for den udenlandske arbejdskraft, der har vist sig både kvalificeret og fleksibel.

 

Det er imidlertid dyrt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og mange virksomheder investerer mange ressourcer i at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det også vigtigt, at de udenlandske arbejdstagere og deres eventuelle familier modtages og integreres godt på arbejdspladsen og i lokalsamfundet, så der bliver tale om en varig ressource.

 

Flere forhold gør modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft vanskelig. Herunder ikke mindst de mange regler og nye myndigheder, den udenlandske arbejdstager skal forholde sig til, når han eller hun kommer til landet. Kontakten til de offentlige myndigheder besværliggøres af sprogbarrierer og komplicerede regelsæt og sagsgange. Hertil kommer forhold som bolig, institutionspladser, skolegang, ægtefællejob, samt kulturelt betingede problematikker, der gør integration på arbejdspladsen og i lokalsamfundet vanskelig. Projektbeskrivelsen "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" er formuleret med dette for øje.

 

Formålet med projektet "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er:

 1. at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft

 2. at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet.

 

Mål 1 understøttes af følgende indsatsområder:

 1. Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet

 2. Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og bohave

 3. Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen

 4. Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet

 5. Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder bl.a. med henblik på etablering af ægtefællejob

 6. Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft

Mål 2 understøttes af følgende indsatsområder:

 1. Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft

 2. Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft

 3. Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik.

Målgruppen er primært den udenlandske arbejdskraft og dennes familie og sekundært små og mellemstore virksomheder.

 

Projektet skal varetages af en organisation bestående af:

 1. Et regionalt sekretariat med administrative opgaver, herunder koordinering i forhold til beslægtede politikområder og initiativer som f.eks. til den rekrutterings- og markedsføringsindsats, der finder sted i regi af EURES-arbejdsformidlingsvirksomheden

 2. Et antal konsortier bestående af lokale erhvervs-, beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører, hvor de lokale erhvervsserviceenheder som hovedregel vil være lead-partner. Samarbejde mellem flere erhvervsserviceenheder og kommuner kan være hensigtsmæssig afhængig af omfanget af udenlandsk arbejdskraft i lokalområdet og hensynet til kritisk masse, men det er ikke et krav. Konsortiernes hovedopgaver er:

 

 • praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft og virksomhederne, der omfatter indsatsområde 1-6 under mål 1 og

 • udvikling af den offentlige modtagelses- og integrationspolitik, der omfatter indsatsområde 1 - 3 under mål 2

 

                                                   

Budget i mio. kr.
1. år
2. år
I alt
Indsatsområde 1 - 6 under mål 1
Indsatsområde 1 - 3 under mål 2
Regionalt sekretariat
7,2
11,4
1,4
7,2
11,4
1,4
14,4
22,8
2,8
I alt
 
 
40,0

 

Der er tale om en budgetmæssig ramme i mio. kroner, hvor det faktiske budget vil være afhængigt af konsortiernes sammensætning og deres opgaveportefølje.

 

Finansiering i mio. kr.
 
Region Midtjylland
10,0
Europæiske socialfond (mål 2)
20,0
Anden medfinansiering; privat, kommunal og statslig
10,0
I alt
40,0

 

Det bemærkes, at "anden medfinansiering" kan have karakter af medgået tid.

 

Der vil blive udarbejdet en resultatkontrakt med klare og målbare resultatkrav, der sikrer en fokuseret indsats. Opfølgning på samme forelægges Regionsrådet og Vækstforum halvårligt.

 

Fastholdelse af udenlandske studerende - Projektbeskrivelse

Danske - og således også midtjyske - uddannelsesinstitutioner udbyder i stigende omfang hele uddannelser på engelsk. Det har medvirket til, at antallet af udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark er steget med over 25 % over en treårig periode.

 

De uddannelsesinstitutioner, der har tiltrukket flest udenlandske studerende i Region Midtjylland er Aarhus Universitet, Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen, Handels- og ingeniørhøjskolen i Herning og Vitus Bering i Horsens. Der kommer flest udenlandske studerende fra de nordiske lande, Kina og Indien, men der er kommet flere fra Polen og Tyskland de senere år. De udenlandske studerende læser fortrinsvist tekniske, sundheds- og samfundsvidenskabelige uddannelser, og mange ønsker ansættelse i danske virksomheder i forlængelse af studierne.

 

Mange virksomheder ønsker at ansætte veluddannet udenlandsk arbejdskraft med kendskab til såvel dansk kultur som hjemlandets sprog og kultur, ofte med henblik på eksportfremstød i de pågældende lande. Der er imidlertid ikke nogen institution, der umiddelbart bringer studerende og virksomheder sammen. Hertil kommer, at de udenlandske studerendes sprogkundskaber for så vidt angår dansk ofte er mangelfulde, fordi de færdes i et internationalt miljø under studierne.

 

Nogle af de forhold, der afgør om de udenlandske studerende forbliver i landet efter endt studium, er studierelevant erhvervserfaring og karrieremuligheder. Projektet "Fastholdelse af udenlandske studerende" er udarbejdet med dette for øje.

 

Formålet med projektet er at bidrage til udvidelsen af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er:

 1. at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne

 2. at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium 

Indsatsen for at fastholde de udenlandske studerende forventes forankret to steder i regionen og omfatter følgende indsatsområder:

 1. Virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på etablering af formaliserede aftaler med virksomheder om praktikpladsophold, projektarbejde og studierelevant erhvervsarbejde for udenlandske studerende

 2. Etablering af mødeforum for virksomheder og internationale studerende. Et mødeforum, hvor de udenlandske studerende og virksomhederne tilbydes praktisk bistand i forbindelse med etablering og afvikling af praktikpladsophold og projektarbejde.

 3. Etablering af netværk mellem nuværende og eventuelt også tidligere udenlandske studerende, herunder etablering af database med CV’ere

 4. Afvikling af temadage for de udenlandske studerende om Danmark, danskerne og dansk virksomhedskultur

 5. Afvikling af temamøder for regionens virksomheder om ansættelse af udenlandske studerende

 6. Afvikling af karrieremesser, hvor virksomheder får lejlighed til at præsentere sig selv og de jobs, de har

Indsatsen skal varetages i dialog og nært samarbejde mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitiske aktører.

 

Indsatsen skal forankres ledelsesmæssigt og administrativt i en institution, der har en bred kontaktflade til udenlandske studerende fra forskellige uddannelsesretninger og -institutioner, og som tilbyder et internationalt miljø med fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Der skal være tale om en institution, der kan understøtte de udenlandske studerende både under studier, praktikpladsophold og projektarbejde. Der skal endvidere være tale om en institution, der kan bistå de udenlandske studerende i praktiske forhold som bolig og papirgange. Endelig skal der være tale om en institution, der kan bedrive virksomhedsopsøgende arbejde.

Budget i mio. kr.

Virksomhedsopsøgende arbejde
2,5
Møde og informationsvirksomhed, herunder karrieremesser
1,0
Praktisk bistand til udenlandske studerende
Udviklingsaktiviteter, herunder udvikling af databaser og netværk
1,5
1,0
I alt
6,0

Finansiering i mio. kr.

Region Midtjylland
1,5
Europæiske socialfond (mål 2)
3,0
Anden medfinansiering; privat, kommunal og statslig
1,5
I alt
6,0

Det bemærkes, at øvrig medfinansiering kan have karakter af medgået tid.

 

Der vil blive udarbejdet en resultatkontrakt med klare og målbare resultatkrav, der sikrer en fokuseret indsats. Opfølgning på samme forelægges Regionsrådet og Vækstforum halvårligt.

Beslutning

Vækstforum vedtog på møde den 26. maj 2008,

 

at    tage udkast til program for udvidelse af arbejdsstyrken - JOBmidt - til orientering,

 

at    godkende projektbeskrivelsen "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft",

 

at    godkende projektbeskrivelsen "Fastholdelse af udenlandske studerende",

 

at    indstille til Regionsrådet, at der reserveres 11,5 mio. kr. til medfinansiering af projekterne i en to-årig periode, og

 

at    reservere 23 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond, Mål 2 til projekterne for en to-årig periode.

 

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

 

at          der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en økonomisk ramme på 5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009, i alt 10 mio. kr., til initiativer i projektet "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft," og

 

at          der reserveres en økonomisk ramme på 750.000 kr. årligt i 2008 og 2009, i alt 1,5 mio. kr., til initiativer i projektet "Fastholdelse af udenlandske studerende," idet forudsættes, at der opnås medfinansiering på i alt 23 mio. kr. fra EU’s Socialfond til de to projekter.

 

Forretningsudvalgets indstilling:

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Bente Nielsen og Birgit Jonassen tog et foreløbigt forbehold.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-36-07

8. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011

Resume

Vækstforum behandler den 26.5.2008 indstilling om at anbefale Regionsrådet at afsætte midler til et Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi omfatter i forvejen en satsning på regionens erhvervsklynger indenfor de tre megasatsninger: Energi og miljø, fødevarer og erhverv og sundhed. Det Midtjyske Klyngeprogram stiller virkemidler til rådighed for virksomhedernes innovation og internationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og udvikling af rammer for regional medfinansiering af virksomhedsrettede klyngeinitiativer. 

Indstilling

Vækstforums beslutning på møde den 26. maj 2008 og direktionens indstilling til Forretningsudvalget vil foreligge til mødet i Forretningsudvalget den 27. maj.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandler på møde d. 26 maj indstilling om, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 23,6 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til et Midtjysk Klyngeprogram 2009 - 2011, og at der reserveres i alt 22,2 mio.kr. fra Den Europæiske Regionalfond.

 

I Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan 2007-2008 er det et centralt element, at der skal gennemføres en markant indsats for at udvikle og tilbyde værktøjer til virksomhedernes omstilling, samarbejde og vækst, herunder for regionens erhvervsklynger. Outsourcing og globalisering er en central erhvervspolitisk udfordring for at sikre den nødvendige omstilling af erhvervsstrukturen i Region Midtjylland og øge virksomhedernes konkurrenceevne gennem innovation og internationalisering.

Der har de seneste 10-15 år været en kraftig vækst i opbygning af formelle og uformelle netværk mellem virksomheder med udgangspunkt i både brancher og tværgående værdikædesamarbejde, men også i samspil med viden- og forskningsinstitutioner. Netværk er blevet en nødvendig del af forretningsgrundlaget for de fleste virksomheder, der vil skabe sig konkurrencefordele på bl.a. teknologisk udvikling, specialisering, sourcing af opgaver mm.

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi omfatter en satsning på regionens erhvervsklynger i forhold til megasatsningerne erhverv og sundhed, fødevarer og energi og miljø. Det Midtjyske Klyngeprogram stiller virkemidler til rådighed for virksomhedernes innovation og internationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og udvikling af rammer for regional medfinansiering af virksomhedsrettede klyngeinitiativer.
Projektbeskrivelse af 14. maj 2008 vedr. det midtjyske klyngeprogram vedlægges som bilag.

 

Formål

Klyngeprogrammet skal bidrage til at styrke virksomhedernes innovation og internationalisering gennem øget offentligt-privat samspil mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder. Der vil i et partnerskab med staten blive opbygget et fundament med Forsknings- og Innovationsstyrelsens nye innovationsnetværk, der kan understøtte de regionale netværks- og klyngeinitiativer.

 

Det er målet med programmet at øge virksomhedernes motivation for forretningsbaseret netværkssamarbejde og klyngeudvikling, men også at de deltagende virksomheder faktisk udvikler deres vækstpotentiale målt på bl.a. indtjening, innovation og internationalisering.

 

Initiativer

Klyngeprogrammet er opbygget af henholdsvis et netværksinitiativ og et klyngeinitiativ.

 

Netværksinitiativet er et tilbud til små og mellemstore virksomheder om opbygning og gennemførelse af forretningsbaserede netværk om bl.a. internationalisering, produktudvikling, underlevandørsamarbejde, sourcing mv. Virksomhederne har i netværksinitiativet mulighed for støtte til udvikling og gennemførelse af et forretningsbaseret netværk.

Klyngeinitiativet er et tilbud til større forretningsbaserede netværk eller spirende klynger om gennemførelse af en forretningsanalyse/-udvikling - der samtidig udgør beslutningsgrundlaget for, om der kan iværksættes et egentligt klyngeinitiativ med støtte fra Vækstforum. Indsatsen skal målrettes klynger med en regionaløkonomisk set afgørende betydning i forhold til markeds- og innovationspotentiale. Et klyngeinitiativ kan også have udgangspunkt i én af regionens etablerede klynger, hvor der er brug for en revitalisering af klyngesamarbejdet.

 

En regional klynge forudsætter en koncentreret gruppe af virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der i et tæt samspil opbygger en definérbar værdikæde om unikke konkurrencefordele med tættere økonomiske og sociale relationer. Det betyder bl.a., at klyngeinitiativ skal have en formaliseret klyngeorganisation, som knytter ovenstående 3 parter sammen om udviklingen af den enkelte klynge.

 

Klyngeinitiativerne organiseres derfor i tilknytning til sekretariaterne for Forsknings- og Innovationsstyrelsens nye innovationsnetværk, der udgør det organisatoriske fundament for det midtjyske klyngeprogram. Vækstforum har mulighed for at tage stilling til konkrete virksomhedsrettede klyngeinitiativer, der vil kunne bygges oven på de innovationsnetværk, der både omfatter eksisterende Vækstforum's megasatsninger, men også andre af regionens vækstklynger.

 

Økonomi

Det regionale klyngeprogram har i den 3-årige periode et budget på 56,2 mio. kr. til gennemførelse af netværksinitiativet og regional medfinansiering af virksomhedsrettede klyngeinitiativer. Programmet finansieres med 23,6 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsfremme og et forventet tilskud fra EU's Regionalfond på 22,2 mio. kr. Hertil kommer virksomhedernes kontante egenfinansiering på 9,8 mio. kr. til køb af private rådgivningsydelser. 

Beslutning

Vækstforum vedtog på møde den 26. maj 2008,

at    godkende klyngeprogrammet som et 3-årigt initiativ med de beskrevne aktiviteter,   organisering og økonomi,

 

at    indstille til Regionsrådet, at der reserveres 23,6 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler,

 

at    reservere i alt 22,2 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, og

 

at    der afholdes informationsmøder og indkaldelse af ansøgninger på henholdsvis netværksinitiativet og klyngeinitiativet.

 

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at    der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en økonomisk ramme på 7,9 mio. kr. årligt i årene 2009 - 2011, i alt 23,6 mio. kr., til initiativer i Midtjysk Klyngeprogram, idet forudsættes, at der opnås medfinansiering på 22,2 mio. kr. fra EU's Regionalfond.

 

Forretningsudvalgets indstilling:

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Bente Nielsen og Birgit Jonassen tog et foreløbigt forbehold.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-39-07

9. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Maabjerg Bioenergy's projekt "MBE-Udvikling"

Resume

Maabjerg Bioenergy søger om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling". Projektet er tænkt som et regionalt projekt med internationalt format omfattende de nyeste tiltag vedr. udnyttelse af biomasseressourcerne i relation til afprøvning, dokumentation og fremvisning. Projektet tænkes gennemført i 4 faser. Fase 1 af projektet er anslået at beløbe sig til 1,5 mio. kr. Projektet falder godt i tråd med målene for Vækstforums megasatsning på energi og miljø, idet projektet kan bidrage til erhvervsmæssig udvikling inden for anvendelse af biomasse til energi.

Indstilling

Vækstforums beslutning på møde den 26. maj 2008 og direktionens indstilling til Forretningsudvalget vil foreligge til mødet i Forretningsudvalget den 27. maj.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandler på møde den 26. maj 2008 indstilling om, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der (under forudsætning af en positiv tilkendegivelse fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi) bevilges 750.000 kr. til Maabjerg Bioenergy, svarende til 50% af udgifterne til projektets fase 1, og at beløbet finansieres af reservationen til udmøntning af megasatsningen på energi og miljø.

 

Maabjerg Bioenergy søger om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling", som er en aktivitet, der tænkes oprettet i tilknytning til Maabjerg Bioenergy's planlagte biogasanlæg ved Holstebro. Projektbeskrivelse af 7. maj 2008 vedlægges som bilag

 

MBE-Udvikling er tænkt som et regionalt projekt med internationalt format omfattende de nyeste tiltag vedr. udnyttelse af biomasseressourcerne i forhold til afprøvning, dokumentation og fremvisning. Målet med MBE-Udvikling er bl.a. at optimere udnyttelsen af biomasseressourcerne til gavn for virksomhederne og eksportmulighederne på området.

 

For at opnå målet vil virksomheder og videninstitutioner blive involveret. Dele af biogasanlægget vil blive stillet til rådighed for udviklings- og afprøvningsforsøg, og information vil blive stillet til rådighed over for offentligheden.

 

Projektet er planlagt i følgende faser: 1. Planfasen, 2. Programfasen, 3. Realiseringsfasen og 4. Driftsfasen.

 

Fase 1 vil bl.a. bestå af indsamling og systematisering af data og viden på området, herunder kortlægning af biomasseressourcerne i lokalområdet. Viden og data vil blive samlet i "MBE-udviklingsmodellen", som skal være en IT-model omfattende elementerne: Ressourcer, omsætning, anvendelse samt påvirkning af omgivelserne i form af miljø, klima, erhvervsliv mv.

 

I fase 2 tænkes bla. "MBE-udviklingsmodellen" udvidet til en dynamisk model, hvori udviklingsprojekter kan simuleres, og der kan foretages beregninger af påvirkninger på relevante parametre. Endvidere foretages en konkret vurdering af potentielle udviklingsprojekter. Fase 3 og 4 vil omfatte henholdsvis realisering og drift af de konkrete udviklingsprojekter.

 

Der er lavet økonomiske overslag over fase 1 og fase 2 på 1,5 henholdsvis 6,8 mio. kr. Administrationen vurderer, at kun fase 1 i projektet på nuværende tidspunkt har så konkret en karakter, at det vil være muligt at komme i betragtning til bevilling af tilskud.

 

Intentionerne med projektet falder godt i tråd med målene for Vækstforums megasatsning på energi og miljø, idet projektet vil understøtte bestræbelserne for teknologisk og erhvervsmæssig udvikling inden for anvendelse af biomasse i energiforsyningen. Samtidig vil projektet kunne bidrage til udbredelse af anvendelsen af biomasse i energiforsyningen og dermed øge andelen af vedvarende energi.

Beslutning

Vækstforum vedtog på møde den 26. maj 2008

 

at    indstille til Regionsrådet (under forudsætning af en positiv tilkendegivelse fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi), at der bevilges 750.000 kr., svarende til 50 %, til projektets fase 1, og at beløbet finansieres af reservationen til udmøntning af megasatsningen på energi og miljø.

 

Martin Merrild forlod mødet under sagens behandling i Vækstforum.

 

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

 

at    der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen på energi og miljø, bevilges 750.000 kr. i 2008 til Maabjerg Bioernergy til finansiering af 50 % af fase 1 af projekt "MBE-Udvikling, idet det forudsættes, at der foreligger en positiv tilkendegivelse vedr. projektet fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi.

 

Forretningsudvalgets indstilling:

 

Sagen blev udsat med henblik på at indhente en udtalelse fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-22-08

10. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af formålsbestemt pulje til projekter under offentligt-privat samarbejde

Resume

Regionsrådet har afsat midler til to formålsbestemte puljer "Oplevelsesøkonomi" og "Udvidelse af arbejdsstyrken". Forberedelsen af en formålsbestemt pulje til projekter under offentligt-privat samarbejde omfatter afdækning af innovationsudfordringer i det offentlige, særligt kommunerne, med henblik på mulige tematiseringer af puljen, identificering af ideer og projektmuligheder, facilitering af indledende samarbejder mellem de offentlige og private aktører, herunder særligt kommuner, videninstitutioner og virksomheder og bistand til idé- og projektudarbejdelse.

Indstilling

Vækstforums beslutning på møde den 26. maj 2008 og direktionens indstilling til Forretningsudvalget vil foreligge til mødet i Forretningsudvalget den 27. maj.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandler på sit møde d. 26. maj 2008 indstilling om, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 0,8 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til at forberede grundlaget for etablering af en pulje til projekter under innovativt offentligt-privat samarbejde

 

Vækstforum har i sin handlingsplan prioriteret, at 80 % af de regionale erhvervsfremmemidler skal anvendes til initiativer, som tager deres udgangspunkt i Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 og Handlingsplan 2007 - 2008. De resterende 20 % anvendes til formålsbestemte puljer, hvor regionale aktører kan komme med forslag til initiativer.

 

Der har i 2007 været udbudt to temaer under de formålsbestemte puljer: "Oplevelsesøkonomi" og "Udvidelse af arbejdsstyrken".

 

Nærværende sagsfremstilling omhandler temaet Offentligt-privat samarbejde.

 

Innovation er bredt anerkendt som en væsentlig driver for vækst og udvikling og internationale undersøgelser dokumenterer, at samarbejder på tværs af sektorer og fag m.m. har større muligheder for at skabe innovation end hvis man arbejder hver for sig.Der sker i disse år meget indenfor området og det forberedende arbejde forud for etablering af en pulje for projekter under innovativt offentligt-privat samarbejde skal bidrage til at kvalificere projekterne i Region Midtjylland, både i forhold til Vækstforums egen satsning på området og i forhold til nationale initiativer.

 

Regeringen har gennem flere år sat fokus på mulighederne for at skabe innovation gennem offentligt-privat samarbejde. Bl.a. fremgår det af finanslovsaftalen for 2008, at der afsættes en ramme på 3 mia. kr. i perioden 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi for at give den offentlige velfærdsservice et kvalitetsløft og imødegå manglen på arbejdskraft. GTS-institutter og innovationsnetværk er netop blevet indbudt til at komme med forslag til demonstrationsprojekter forud for den egentlige udmøntning af rammen.

 

Rådet for Teknologi og Innovation har som vision, at offentlige institutioner, private virksomheder, videninstitutioner og brugerne skal samarbejde i endnu højere grad for at bidrage til kvalitet i det offentliges serviceydelser - med et kommercielt perspektiv for de private parter i samarbejdet.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fokus på et øget offentlig-privat samarbejde og har bl.a. nedsat et OPS-rejsehold, der kan sparre med kommuner og regioner. Samtidig indgår innovative offentlig-private samarbejder som et centralt element i program for Brugerdreven innovation.

 

Danmarks Vækstråd har på sit møde den 6. maj drøftet temaet Offentligt-privat samarbejde og også her er der fokus på de muligheder, der ligger i forhold til at udvikle den offentlige velfærdsservice.

 

Vækstforum og Regionsrådet vil kunne støtte disse intentioner og bidrage til udviklingen af nye samarbejdsformer, der kan optimere innovationsprocesserne i den offentlige og private sektor.

 

Forberedelsen af en formålsbestemt pulje til projekter under offentligt-privat samarbejde omfatter af følgende elementer:

 • afdække innovationsudfordringer i det offentlige, særligt kommunerne, med henblik på mulige tematiseringer af puljen

 • identificere ideer og projektmuligheder

 • facilitere indledende samarbejder mellem de offentlige og private aktører, herunder særligt kommuner, videninstitutioner og virksomheder

 • bistand til idé- og projektudarbejdelse.

Beslutning

Vækstforum vedtog på møde den 26. maj 2008,

 

at    indstille til Regionsrådet, at der bevilges 0,8 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til at forberede grundlaget for etablering af puljen for projekter under innovativt offentligt-privat samarbejde.

 

 

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

 

at    der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling anvendes 0,8 mio. kr. i 2008 til forberedelsen af en formålsbestemt pulje til finansiering af projekter under offentligt-privat samarbejde.

 

Forretningsudvalgets indstilling:

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Bente Nielsen og Birgit Jonassen tog et foreløbigt forbehold.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-82-07

11. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Resume

Regionsrådet har reserveret en pulje til bevillinger til regionale oplevelsesprojekter. Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med to prækvalifikationsrunder i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Det nedsatte ekspertpanel har prækvalificeret 20 projektideer på baggrund af disse. Regionsrådet og Vækstforum har tidligere behandlet 12 ansøgninger. Til Vækstforums møde den 26. maj 2008 er indkommet 5 ansøgninger. Der er stadig 3 projekter, som er under udvikling.

Indstilling:

Vækstforums beslutning på møde den 26. maj 2008 og direktionens indstilling til Forretningsudvalget vil foreligge til mødet i Forretningsudvalget den 27. maj.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandler på møde den 26. maj indstilling om, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 7.000.834 kr. i 2008, 1.387.083 kr. i 2009, 1.252.708 kr. i 2010 og 225.000 kr. i 2011, i alt 9.865.625 kr., som fordeles på følgende måde:

 • 3.085.625 kr. i alt til Midtjysk Turisme til projektet "Erhvervsturisme" fordelt med 1.600.000 kr. i 2008, 850.000 kr. i 2009 og 635.625 kr. i 2010

 • 1 mio. kr. i alt til Fonden Nørre Vosborg til projektet "Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter" fordelt med 333.334 kr. i 2008, 333.333 kr. i 2009 og 333.333 kr. i 2010

 • 780.000 kr. i alt til Ringkøbing-Skjern Museum til projektet "Til højbords i vikingehallen" fordelt med 67.500 kr. i 2008, 203.750 kr. i 2009, 283.750 kr. 2010 og 225.000 kr. i 2011

 • 5 mio. kr. til Region Midtjylland til projektet "Pulje til tiltrækning af store internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland" i perioden 2008-2011

 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 etablering af formålsbestemte puljer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter, som har været udbudt med en ansøgningsrunde den 1. august og den 17. september 2007. Samtidig godkendte Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, der har til opgave at vurdere, om projekterne lever op til Vækstforums kriterier for regionale oplevelsesprojekter.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling reserveres midler til en pulje for regionale oplevelsesprojekter.

 

Samtidig med godkendelsen af puljen til regionale oplevelsesprojekter godkendte Vækstforum en række kriterier. Ansøgningsproceduren består af en prækvalifikationsrunde og en efterfølgende runde med konkrete ansøgninger, såfremt ansøgningen er blevet prækvalificeret. Vækstforum nedsatte samtidig et ekspertpanel, som fik til opgave at vurdere prækvalifikationsansøgningerne. De prækvalificerede ansøgninger er blevet bedt om at udarbejde en egentlig ansøgning blandt andet med udgangspunkt i ekspertpanelets anbefalinger.

 

Der er i 1. ansøgningsrunde prækvalificeret 10 projekter (1 ansøgning er trukket tilbage), og tilsvarende prækvalificeret 10 projekter i 2. ansøgningsrunde. Vækstforum og Regionsrådet har tidligere behandlet 12 ansøgninger.

 

Der er til Vækstforums møde den 26. maj 2008 indkommet 5 ansøgninger - heraf er en ansøgning (fra The Centre for Advanced Visualization and Interaction (CAVI)) alene en ansøgning om tilskud fra den Europæiske Regionalfond, hvor Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen om tilskud.  

Ansøgningerne

De fire andre ansøgninger er:

Midtjysk Turisme søger om et tilskud på 3.085.625 kr. til projektet "Erhvervsturisme - et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland". Formålet med projektet er at skabe et nyt forretningsområde inden for erhvervsturismen - ved at koble regionens oplevelsesmæssige potentialer til energi- og miljøsektoren. Udgangspunktet er at udvikle relevante energi- og miljømæssige besøgsmål/studieture i kobling til videnskabelige konferencer og faglige møder inden for energi- og miljøområdet.

 

Målet er at gøre Region Midtjylland til et interessant møde-/konferencested for energi og miljøsektoren - både nationalt og internationalt. Rationalet er øget beskæftigelse og omsætningen i turismen og oplevelsesindustrien i Region Midtjylland, samt mulighederne for skabe vækst og udvikling inden for energi og miljøsektoren.

 

Projektet tager afsæt i de muligheder, som klimatopmødet i København i december 2009 skaber. Den internationale bevågenhed giver mulighed for at profilere Region Midtjyllands styrkeposition - og virksomhedernes kompetencer inden for energi og miljø på både forskning og produktion. Eksempelvis som "Danmarks førende klimaregion".

 

Udfordringen bliver i den forbindelse at omsætte den fokus, der er på Danmark i forbindelse med klimatopmødet til gavn for en vedvarende indsats for erhvervsturismen koblet til energi- og miljøsektoren i Region Midtjylland. Projektets målgruppe er offentlige og private aktører i energi- og miljøsektoren i Europa, USA og Fjernøsten.

 

Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter

Fonden Nørre Vosborg søger Region Midtjylland om et tilskud på 1.000.000 kr. til udvikling af konkrete oplevelsesprodukter og koncepter for Nørre Vosborg primært med fokus på fødevarer og natur. Oplevelserne skal tage udgangspunkt i krydsfeltet, hvor traditionelle erhverv i dette tilfælde inden for turisme, fødevarer og natur krydses med kunsternes tilgang.

 

Nørre Vosborg skal udvikles til et kulturelt kraftcenter, der byder på en række konkrete oplevelser, der skal spille tæt samme med en levedygtig hotel-, restaurant- og kursusvirksomhed.

 

Det samlede budget er på 1.500.000 kr. 

Til højbords i vikingehallen

Ringkøbing - Skjern Museum søger Region Midtjylland om et tilskud på 780.000 kr. til projektet "Til højbords i vikingehallen - levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner". Projektet har til formål at formidle vikingetidens historie via en komplet vikingeoplevelse. Projektet skal samtidig bruges til udvikle et nyt forretningskoncept for kulturhistorisk formidling af vikingetiden. Rammen om projektet er en planlagt vikingehal i Bork Vikingehavn som søges finansieret via EU's Interreg IVA Øresund/Kattegat/Skagerrak program.

 

Projektet vil være baseret på et fællesnordisk vidensamarbejde og et samarbejde med lokale leveran­dører af fødevarer, der kan sikre kvaliteten af de oprindelige og økologiske produkter, der er afgørende for den autentiske oplevelse af vikingetidens måltider og festtraditioner. Det samlede budget for projektet er 1.320.000 kr.

 

Pulje for støtte til tiltrækning af store internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland

Projektet skal medvirke til at profilere Region Midtjylland regionalt, nationalt og internationalt - og øge regionens attraktionsværdi og mulighederne inden for oplevelsesøkonomien. Projektet vil bidrage med en række samfundsøkonomiske effekter som øget indtjening og beskæftigelse. Sportsbegivenhederne bidrager samtidig med en uvurderlig eksponering og markedsføring, som er med til at styrke regionens omdømme i ind- og udland.

 

Puljen lægger sig op af Regeringens Handlingsplan fra 2007 om tiltrækning af store idrætsbegivenheder til Danmark. En del af puljens mål er således at medvirke til en udmøntning af nationale midler i Region Midtjylland.

 

En mere detaljeret gennemgang af projekterne fremgår af bilag til dagsordenen. En økonomisk oversigtover puljen til regionale oplevelsesprojekter findes ligeledes som bilag. Tidligere er der bevilget 13.516.233 kr. af Region Midtjyllands pulje til oplevelsesprojekter og 4.055.00 kr. fra Regionalfonden.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningerne opfylder kriterierne for regionale oplevelsesprojekter samtidig med, at de lever op til de overordnede strategiske kriterier i erhvervsudviklingsstrategien handlingsplan.

Beslutning

Vækstforum vedtog på møde den 26. maj 2008,

at    indstille til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 7.000.834 kr. i 2008, 1.387.083 kr. i 2009, 1.252.708 kr. i 2010 og 225.000 kr. i 2011 , i alt 9.865.625 kr., som fordeles på følgende måde:

 • 3.085.625 kr. i alt til Midtjysk Turisme til projektet "Erhvervsturisme" fordelt med 1.600.000 kr. i 2008, 850.000 kr. i 2009 og 635.625 kr. i 2010

 • 1 mio. kr. i alt til Fonden Nørre Vosborg til projektet "Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter" fordelt med 333.334 kr. i 2008, 333.333 kr. i 2009 og 333.333 kr. i 2010

 • 780.000 kr. i alt til Ringkøbing-Skjern Museum til projektet "Til højbords i vikingehallen" fordelt med 67.500 kr. i 2008, 203.750 kr. i 2009, 283.750 kr. 2010 og 225.000 kr. i 2011

 • 5 mio. kr. til Region Midtjylland til projektet "Pulje til tiltrækning af store internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland" i perioden 2008-2011,

at    indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der fra den Europæiske Regionalfond bevilges 4.009.848 kr. til The Centre for Advanced Visualization and Interaction (CAVI) til projektet "Byens digitale liv", og

 

at    godkende kriterier for anvendelsen af "Pulje til tiltrækning af store internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland".

 

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at          der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 7.000.834 kr. i 2008, 1.387.083 kr. i 2009, 1.252.708 kr. i 2010 og 225.000 kr. i 2011, i alt 9.865.625 kr., som fordeles på følgende måde:

 • 3.085.625 kr. Midtjysk Turisme til projektet "Erhvervsturisme" fordelt med 1.600.000 kr. i 2008, 850.000 kr. i 2009 og 635.625 kr. i 2010,

 • 1 mio. kr. Fonden Nørre Vosborg til projektet "Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter" fordelt med 333.334 kr. i 2008, 333.333 kr. i 2009 og 333.333 kr. i 2010,

 • 780.000 kr. i alt til Ringkøbing-Skjern Museum til projektet "Til højbords i vikingehallen" fordelt med 67.500 kr. i 2008, 203.750 kr. i 2009, 283.750 kr. 2010 og 225.000 kr. i 2011, og


at    der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en økonomisk ramme på 1,25 mio. kr. årligt i årene 2008 – 2011, i alt 5 mio. kr., til initiativer i projektet "Tiltrækning af store internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland."

 

Forretningsudvalgets indstilling:

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Bente Nielsen og Birgit Jonassen tog et foreløbigt forbehold.

 

Viggo Nielsen,  Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-117-07

12. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til erhvervsrettet designfremme i 2008

Resume

ID-Forum - Center for Innovation og Design - i Horsens ansøger om midler til udvikling af et fyrtårnsprojekt inden for erhvervsrettet designfremme. ID-Forum er en non-profit netværksorganisation, der gennem partnerskaber og netværk arbejder på at fremme design i produkter og services hos små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Ansøgningen omfatter regional støtte til netværkskabelse mellem designfirmaer og virksomheder, formidling, afholdelse af seminarer og workshops.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 400.000 kr. i 2008 til ID-Forum til udvikling af et fyrtårnsprojekt inden for erhvervsrettet designfremme, idet det over for ansøger tilkendegives, at Regionsrådet forventer, at den regionale designfremme fremover bliver integreret i de nye statslige innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udbudt for 2008 - 2009.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 at indstille til Regionsrådet, at der af Regionsrådets midler til erhvervsudvikling bevilges 400.000 kr. i 2008 til udvikling af et fyrtårnsprojekt inden for erhvervsrettet designfremme med med forventning om, at den regionale designfremme fremover bliver integreret i de nye statslige innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udbudt for 2008-2009.

 

Projektet er udarbejdet af ID-Forum - Center for Innovation og Design - i Horsens. ID-Forum er en non-profit netværksorganisation, der gennem partnerskaber og netværk arbejder på at fremme design i produkter og services hos små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, der falder uden for Dansk Design Centers (DDC) målgruppe af virksomheder. Ansøgningen omfatter støtte til netværkskabelse mellem designfirmaer og virksomheder, formidling, afholdelse af seminarer og workshops. Regionsrådet har tidligere bevilget 400.000 kr. til ID-Forums virksomhed i 2007.Formålet med ID-Forum er gennem sine aktiviteter at øge virksomhedernes brug af design i produkter og services for styrke deres internationale konkurrenceevne. Det skal bl.a. ske gennem en større strategisk anvendelse af design og innovative materialer i virksomhederne, der sikrer nyskabelser i produkter og services.

 

Ansøgning af 8. januar 2008 fra ID-Forum vedlægges. Ansøgningen omfatter tre indsatsområder:

 1. Netværksskabelse mellem designfirmaer og produktions- og servicevirksomheder, hvor virksomhedernes kontaktes med tilbud om vejledning i designprocessen og tilbud om ID-Forums "match-making."

 2. Afholdelse af seminarer og workshop, hvor der sættes fokus på nye innovative materialer i designprocessen.

 3. Formidling af viden og erfaringer til både offentlighed generelt og midtjyske virksomheder.

ID-Forum har siden 1991 modtaget økonomisk støtte fra Horsens Kommune og Vejle Amt. Horsens kommune har bevilget 508.000 kr. til ID-Forum i 2008. 

ID-Forum har som formål at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne gennem netværksdannelse mellem virksomheder og designere. ID-Forum har indgået en række internationale og nationale partnerskaber, herunder Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet, Vitus Bering, Arkitektskolen i Århus, Teknologisk Institut og Væksthuset.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens har i maj 2009 udbudt de nye innovationsnetværk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner. Formålet er at styrke offentligt-privat samspil og videnspredning mellem videninstitutioner og virksomheder samt at styrke innovation og forskning i danske virksomheder og dermed bidrage til videnbaseret vækst.

Administrationen forventer, at ID-Forum vil kunne blive integreret i det statslige innovationsnetværk indenfor design, livsstil mv. fra 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-4-08

13. Udpegning af medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S

Resume

Lemvigbanen og Odderbanen behandler på kommende generalforsamlinger forslag om, at banerne fusionerer. Ved beslutning om fusion etableres et nyt fortsættende selskab, Midtjyske Jernbaner A/S. Midttrafik anmoder Regionsrådet om at tilkendegive sin stillingtagen til forslag til sammensætning af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner, og om at udpege to medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådets repræsentanter i bestyrelserne for Lemvigbanen og Odderbanen gives mandat til på banernes generalforsamlinger at anbefale, at banerne fusionerer, hvilket som følge af sagens hastende karakter forelægges Regionsrådet til efterretning,

 

at Regionsrådet tiltræder, at selskabet Midtjyske Jernbaner A/S etableres med en bestyrelse på seks medlemmer (foruden medarbejderrepræsentanter), der vælges på selskabets generalforsamling efter indstilling fra Regionsrådet (2 medlemmer), Lemvig og Holstebro Kommuner (2 medlemmer tilsammen) og Midttrafik (2 medlemmer: Formand og næstformand), og

 

at Regionsrådet udpeger to medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S, hvilket meddeles Midttrafik, idet der tages forbehold for beslutningerne på generalforsamlingerne i Lemvigbanen og Odderbanen samt for Regionsrådets beslutning i sagen på mødet den 18. juni 2008.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget blev på mødet den 1. april 2008 orienteret om, at Midttrafik har anmodet om Region Midtjyllands bemærkninger til planerne om en fusion af Lemvigbanen og Odderbanen. Administrationen vurderer, at en fusion vil være en fornuftig beslutning, som vil give Midttrafik og de to baner en række fordele. Sagen blev drøftet på møde den 14. maj 2008 i det af Regionsrådet nedsatte panel for kollektiv trafik.

 

Midttrafik har i brev af 6. maj 2008, der vedlægges som bilag, anmodet Regionsrådet om

 • at tilkendegive sin stillingtagen til forslag til sammensætning af en fremtidig bestyrelse for selskabet Midtjyske Jernbaner A/S, der påtænkes etableret ved en fusion af Lemvigbanen og Odderbanen, og

 • at udpege to medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.

 

Lemvigbanen og Odderbanen behandler på generalforsamlinger den 27. og 28. maj 2008 indstillinger fra banernes bestyrelser om, at banerne fusionerer. Tiltræder generalforsamlingerne forslaget om fusion, afholdes der den 28. maj stiftende generalforsamling i det fortsættende selskab, Midtjyske Jernbaner A/S. På den stiftende generalforsamling skal der vedtages vedtægt for det nye selskab og vælges bestyrelse. Regionsrådet har adgang til at være repræsenteret på den stiftende generalforsamling. Kun aktionærer har stemmeret på generalforsamlingerne.

 

De tidligere amters ejerandele (aktier) i Lemvigbanen og Odderbanen blev med strukturreformen overdraget til Midttrafik. Midttrafik er således hovedaktionær i banerne og skal efter lov om trafikselskaber varetage opgaven med privatbanerne, herunder føre tilsyn med banernes økonomi og administration. Region Midtjylland er ikke aktionær, men er repræsenteret i de to baners bestyrelser. Region Midtjylland har hovedparten af finansieringsansvaret for banernes drift. Lemvig og Holstebro kommuner er aktionærer i Lemvigbanen og yder tilskud til Lemvigbanens drift.

 

Midttrafik foreslår i ovennævnte brev af 6. maj 2008, at bestyrelsen for det nye selskab får følgende sammensætning:

 • Region Midtjylland: 2 medlemmer

 • Lemvig og Holstebro Kommuner: 2 medlemmer tilsammen

 • Midttrafik: 2 medlemmer, der forudsættes at besætte posterne som formand og næstformand i bestyrelsen

 

Regionsrådet har udpeget regionsrådsmedlem Anna Marie Touborg og regionsrådsmedlem Bent Ove Pedersen til Lemvigbanens bestyrelse og regionsrådsmedlem Aleksander Aagaard og regionsrådsmedlem Bjarne Schmidt Nielsen til bestyrelsen for Odderbanen. Aleksander Aagaard og Bjarne Schmidt Nielsen er desuden udpeget til bestyrelsen for Midttrafik. Det fremgår af brevet fra Midttrafik, at Midttrafik på den stiftende generalforsamling agter at indstille Bjarne Schmidt Nielsen til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner.

 

Midttrafik vil efter mødet i Forretningsudvalget blive orienteret om Forretningsudvalgets indstillinger til Regionsrådet i sagen med henblik på, at de udpegede medlemmer kan repræsentere Regionsrådet på den stiftende generalforsamling.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet Forretningsudvalget indstiller, at Aleksander Aagaard og Anna Marie Touborg udpeges til medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-7-07

14. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland

Resume

Regions-MEDudvalget nedsatte i april 2007 en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til en mangfoldigheds- og ligestillingsindsats i Region Midtjylland. Arbejdsgruppen har fremlagt et forslag, som forelægges for Forretningsudvalget, inden det sendes i høring i Hoved-MEDudvalgene. Det endelige forslag, som udformes efter høringen i MEDsystemet, vil blive forelagt for Regionsrådet til godkendelse primo 2009.

Direktionen indstiller,

at forslaget vedr. mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland drøftes med henblik på eventuel kommentering, inden forslaget sendes til høring i MEDsystemet.

Sagsfremstilling

Regions-MEDudvalget nedsatte i april 2007 en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til en mangfoldigheds- og ligestillingsindsats for Region Midtjylland.

 

Mangfoldighedsindsatsen er overordnet set forankret i Ledelses- og Styringsgrundlaget, MEDaftalen og personalepolitikken, og indsatsen er fokuseret omkring 1) ligestilling mellem kønnene, 2) etnisk ligestilling og 3) handicap. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland handler bl.a. om at give plads til forskellighed blandt medarbejderne.

 

Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland skal bidrage til, at personalesammensætningen i størst muligt omfang afspejler befolkningen og understøtte, at Region Midtjyllands arbejdspladser kan tiltrække, fastholde og udvikle den nødvendige arbejdskraft.

 

Mangfoldighedsindsatsen er bl.a. vigtig, fordi der på arbejdspladserne i Region Midtjylland er mange personalegrupper med en ulige kønsfordeling, og i særdeleshed på hospitalerne er ansat mange med anden etnisk baggrund end dansk. Med den rekrutteringssituation, som regionerne oplever i øjeblikket inden for nogle fagområder, iværksættes der løbende nye initiativer for at tiltrække nye medarbejdergrupper. Fastholdelse og fremme af mulighederne for beskæftigelse for personer med særlige behov f.eks. handicap prioriteres også højt i Region Midtjyllands mangfoldighedsindsats.

 

Med henblik på at videreføre mangfoldighedsindsatsen fra amterne blev det ved dannelsen af Region Midtjylland besluttet at videreføre to typer konsulentordninger med fokus på henholdsvis Mangfoldighed og Det Sociale Kapitel. Der er et tæt samspil mellem de to konsulentordninger, som begge er forankret i regionens HR-afdeling.

 

Regions-MEDudvalget skulle have drøftet forslag til Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland på sit møde 17. april 2008, som blev aflyst på grund af konflikten. Formandskabet for Regions-MEDudvalget har, efter at medlemmerne af Regions-MEDudvalget har haft mulighed for at kommentere forslaget, besluttet, at forslaget skal sendes til høring i Hoved-MEDudvalgene. På baggrund af bemærkningerne i forbindelse med den politiske godkendelse af personalepolitikken blev det samtidigt besluttet, at forslaget skal forelægges for Forretningsudvalget, inden det sendes i høring.

 

Som det fremgår af den tidsplan, som er indeholdt i forslaget (side 4), vil det endelige forslag, som udformes efter høringen i MEDsystemet, blive forelagt for Regionsrådet til godkendelse primo 2009.


Udkast til Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland vedlægges.

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-06-V

15. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen om hjemmefødselsordning

Resume

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har henvendt sig med et forslag om at få belyst, hvad vi i Region Midtjylland vil gøre for de, der ønsker at føde hjemme - og hvordan organiseringen skal foregå.

 

Formanden indstiller,

at henvendelsen fra Ulla Diderichsen med forslag om at få belyst, hvad vi i Region Midtjylland vil gøre for de, der ønsker at føde hjemme - og hvordan organiseringen skal foregå, drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har den 12. maj 2008 henvendt sig med forslag om at få en sag på dagsordenen, der belyser, hvad vi i Region Midtjylland vil gøre for de, der ønsker at føde hjemme - og hvordan organiseringen skal foregå.

 

Ulla Diderichsen anfører følgende i henvendelsen:

 

"Sundhedsstyrelsen har sendt nye retningslinier for svangreomsorgen i høring. Her anbefales den enkelte region at tilrettelægge et tilbud til de familier, der vælger at føde hjemme. På sjælland har man de seneste 14 år haft en hjemmefødselsordning, der kunne benyttes af alle regionens kvinder, fordi hjemmefødselsordningen efter aftale er honoreret for dens ydelser af regionen. Se www.hjemmefoedsel.dk.

 

Jeg vil gerne bede om at få en sag på dagsordenen der belyser hvad vi i Region Midtjylland vil gøre for de, der ønsker at føde hjemme - og hvordan organiseringen skal foregå. Skal det være privat eller knyttet til et fødested eller evt. en kombination og hvilke fordele og ulemper indeholder den enkelte organisering."

Beslutning

Forretningsudvalget bad administrationen om at udarbejde en redegørelse for, hvad Region Midtjylland vil gøre for de, der ønsker at føde hjemme, og hvordan organiseringen skal foregå, som baggrund for en drøftelse af sagen i Forretningsudvalget.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-06-V

16. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Resume

Regionsrådsmedlem Ulla Fasting har henvendt sig med anmodning om, at privathospitalers udførelse af colon og rectum kirurgi behandles i Regionsrådet.

Formanden indstiller,

at henvendelsen fra Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Fasting har den 16. maj 2008 henvendt sig med anmodning om, at privathospitalers udførelse af colon og rectum kirurgi (tyktarm og endetarm) behandles i Regionsrådet.

 

Ulla Fasting anfører følgende i henvendelsen:

 

"Jeg har for kort tid siden gjort opmærksom på, at der foregår colon og rectum kirurgi på privathospitalerne. Det er dybt problematisk. Vi arbejder i øjeblikket på at samle netop dette speciale på så få enheder som mulig, højst 20 steder i landet. Dette gøres ud fra anbefalinger fra specialerådet og Sundhedsstyrelsen. Hvordan kan vi forsvare over for befolkningen, at vi laver disse samlinger på færre enheder for at opnå en høj kvalitet, når man så kan operere på små private enheder. Så siger sundhedsministeren, at det er de samme læger. Men det er ikke det samme team, som involverer flere specialer og faggrupper, som netop er nødvendige for en høj kvalitet. Høj kvalitet er få komplikationer, et godt resultat og høj livskvalitet for patienten. Netop disse operationer har en høj komplikationsfrekvens. De faglige specialer går i dag ud i pressen og advarer i kraftige vendinger mod at flytte disse operationer ud i privat regi. Det bliver det offentlige, som kommer til at stå med komplikationerne.

 

Jeg vil bede om, at vi tager dette punkt op på kommende regionsrådsmøde."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at henvendelsen fra Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler drøftes, idet administrationen anmodes om at supplere sagsfremstillingen med et notat om emnet.

 

Viggo Nielsen, Ulla Diderichsen, Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen