Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 29. april 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen, der havde meldt afbud.

 

Conny Jensen mødte kl. 10.25 under behandlingen af punkt 1.

Anne V. Kristensen forlod mødet kl. 12.05 under behandlingen af punkt 9.

Henning Jensen forlod mødet kl. 12.15 under behandlingen af punkt 9.

 

Mødet blev hævet kl. 12.35.


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Orientering om processen for ekspertpanelets arbejde samt udmøntning af midler til sygehusinvesteringer fra regeringens kvalitetsfond

Der blev omdelt brev af 24. april 2008 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

Ekstra besigtigelsestur 19. maj 2008

Forretningsudvalget besluttede den 1. april 2008, at Regionsrådet skal gennemføre en besigtigelsestur til de områder, hvor et nyt regionshospital i Vestjylland vil kunne placeres.

 

Besigtigelsesturen gennemføres den 19. maj. Programmet til besigtigelsen er udsendt til Regionsrådet. Efter besigtigelsesturen er der ordinært temamøde i regionsrådssalen.

 

Orientering om problematik på botilbud til voksne, som er overgået til Region Midtjylland fra Vejle Amt

Formanden orienterede om, at administrationen har konstateret, at der på disse botilbud tilsyneladende er blevet beregnet beboerbetaling på et uretmæssigt grundlag, idet nogle udgifter fejlagtigt er medregnet i 89 beboeres egenbetaling.

 

Der er igangsat en nærmere undersøgelse af problemets omfang, der foreløbigt anslås til at beløbe sig til ca. 750.000 kr. I den forbindelse undersøges det, om der skal ske tilbagebetaling til de berørte beboere.

 

Undervisningsministeriet følger indstilling fra Region Midtjylland om kapacitetsfastsættelsen på gymnasierne i Vejle - Tørring området

Der blev omdelt et brev fra Undervisningsministeriet af 14. marts 2008. I brevet orienteres Regionen om, at Undervisningsministeriet har meddelt Rosborg Gymnasium, at der fastholdes et kapacitetsloft på skolens nuværende niveau.

 

Ministeriet gør endvidere opmærksom på, at Region Midtjyllands opfordring til at revidere optagelsesbekendtgørelsen, så den tager højde for tværregionale problemstillinger, vil indgå i overvejelserne ved førstkommende lejlighed, hvor der åbnes op for ændringer i bekendtgørelsen.

 

Baggrunden for brevet er, at Forretningsudvalget på sit møde den 5. februar 2008 besluttede at rette henvendelse til Undervisningsministeriet med en opfordring til at fastholde optagelseskapaciteten på Rosborg Gymnasium i 2008 for derigennem at sikre Tørring Gymnasiums muligheder for at opretholde et lokalt, alsidigt gymnasietilbud i et tyndt befolket område.

 

Orientering om presserende anlægssager på sundhedsområdet

Der blev omdelt et orienteringspapir om igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplan og Det Nye Universitetshospital.

 

Møde i Kontaktudvalget den 17. april 2008

Formanden orienterede fra mødet.

 

Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-2-08

2. Samarbejdsaftale om nationalt fællesudbud

Resume

I forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner, som giver 850 mio. kr. til indkøb af kræftapparatur i 2008, blev regionerne forpligtiget til at gennemføre nationale udbud for en del af de nye apparaturindkøb. Samarbejdsaftalen vil fremover udgøre det juridiske grundlag for fælles udbud på tværs af regionerne.

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalen om fælles udbud mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 12. oktober 2007 aftalen mellem Danske Regioner og Regeringen om akut udredning og behandling af kræftpatienter blev der lagt op til, at regionerne ville få udvidet lånerammen til indkøb af kræftapparatur. Den 18. januar 2008 indgik Regeringen og Danske Regioner en økonomiaftale, som giver 850 mio. kr. til kræftapparatur i 2008. Den udvidede låneramme på de 850 mio. kr. blev fordelt via bloktilskudsnøglen, således at Region Midtjylland har fået 180 mio. kr. til kræftapparatur i 2008.  

 

12. oktober aftalen indebar også, at regionerne blev forpligtiget til at undersøge mulighederne ved nationale fællesudbud af kræftapparatur. Danske Regioner undersøgte i samarbejde med Konsulentfirmaet McKinsey mulighederne i et nationalt fællesudbud. Undersøgelsen konkluderede, at stor indkøbsvolume giver mulighed for rabatter i forhold til tilsvarende enkeltindkøb af apparatur. Som Regionsrådet tidligere er blevet orienteret om på regionsrådsmødet den 20. februar 2008 i forbindelse med punktet om "anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr" og regionsrådsmødet den 16. april 2008 i forbindelse med punktet om "orientering om status for akut kræft", blev det besluttet i regi af Danske Regioner at gennemføre nationalt fællesindkøb af kræftapparatur. Det nationale fællesindkøb er afgrænset til 4 skannertyper; CT skannere, MR skannere, SPECT CT skannere og PET CT skannere.

 

Danske Regioner og styregruppen for landsdækkende udbud af kræftskannere har udarbejdet en Samarbejdsaftale om fælles udbud, som fremover skal udgøre det juridiske grundlag for fælles udbud på sundhedsområdet. Samarbejdsaftalen er udarbejdet med hjemmel i Sundhedslovens §78, stk. 3.

 

Samarbejdsaftalen betyder, at regionerne fremover vil kunne indgå i et samarbejde omkring fælles udbud på sundhedsområdet. Fælles udbud indebærer, at regionernes indkøbsbehov (vare og tjenesteydelser) puljes sammen og udbydes samlet. Udarbejdelsen af udbudsmateriale og beslutning omkring den endelige vinder af udbuddet bliver varetaget af en styregruppe/brugergruppe med et ligeligt antal repræsentanter fra hver region. Efter styregruppen/brugergruppens valg af leverandør vil den enkelte ordregivende region være forpligtiget til at indgå kontrakt med vinderen af udbuddet og derefter afholde udgifterne for den udbudte vare/tjenesteydelse.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-99-07

3. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Resume

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds Strategiudvalg har udarbejdet et forslag til handleplan, som præciserer Forskningsfondens formål. Handleplanen indeholder desuden en række principper og kriterier for fordelingen af Forskningsfondens budget til sundhedsvidenskabelig forskning.

Direktionen indstiller,

at vedlagte forslag til handleplan godkendes som grundlag for Forskningsfondens virksomhed i perioden 2008-2012, herunder at prioriteringen af det årlige budget for Forskningsfonden foretages af Strategiudvalget og Strategisk Sundhedsledelsesforum efter de principper, der er nævnt i forslaget til handleplan.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i budgettet for 2008, under Sundhedsområdets fælles puljer, afsat et beløb på 25,6 mio. kr. til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

 

Forskningsfonden er en del af det sundhedsvidenskabelige forskningsmiljø i Region Midtjylland, og Fondens formål er at yde økonomisk støtte til sundhedsvidenskabelig forskning, som har tilknytning til de somatiske hospitaler i Regionen. Forskningsfondens virksomhed retter sig både mod Universitetshospitalet og mod regionshospitalerne.

 

Med henblik på en drøftelse af Forskningsfondens formål samt de kriterier, der anvendes ved tildeling af forskningsstøtte, blev der den 11. januar 2008 afholdt et strategiseminar med deltagelse af bl.a. medlemmer af forskningsudvalgene på hospitalerne i Region Midtjylland og repræsentanter fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

 

Med udgangspunkt i drøftelserne ved strategiseminaret formulerede Forskningsfondens Strategiudvalg (Forskningsfondens ledelse) efterfølgende et forslag til handleplan for Forskningsfonden, som bl.a. beskriver Forskningsfondens formål, og de kriterier, der anvendes ved tildeling af støtte.

 

Strategiudvalgets forslag blev behandlet ved Århus Universitetshospitals Kontaktudvalgs møde den 6. marts 2008, og bemærkninger fra dette møde er indarbejdet i vedlagte forslag til handleplan.

 

Strategiudvalgets forslag til handleplan har været udsendt til høring hos hospitalsledelserne på de somatiske hospitaler i Region Midtjylland. Der er indkommet vedlagte høringssvar fra hospitalsledelsen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Hospitalsledelserne på de øvrige hospitaler i Region Midtjylland har ikke haft bemærkninger til Strategiudvalgets forslag.

 

I handleplanen præciseres bl.a., at Forskningsfondens virksomhed retter sig imod alle faggrupper samt alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres på eller i samarbejde med et eller flere af Region Midtjyllands somatiske hospitaler.

 

Det præciseres desuden, at ledige midler fra Forskningsfonden altid annonceres, og at fordeling af Forskningsfondens midler altid foretages af sagkyndige udvalg, som nedsættes, så medlemmerne har kompetence til at vurdere, om et forskningsprojekt har den fornødne relevans, den fornødne videnskabelige kvalitet, og om det kan gennemføres.

 

Den overordnede prioritering af Forskningsfondens årlige budget foretages af Strategiudvalget, som bl.a. består af repræsentanter fra universitetshospitalet, regionshospitalerne og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. For at sikre sammenhæng mellem de prioriteringer, der træffes af Strategiudvalget og de beslutninger, der i øvrigt træffes på sundhedsområdet, refererer Strategiudvalget til Strategisk sundhedsledelsesforum i Region Midtjylland. Det indebærer, at fordelingen af Forskningsfondens årlige budget også skal godkendes af Strategisk sundhedsledelsesforum.

 

I handleplanen fastsættes en række indsatsområder, som skal indgå i prioriteringen af Forskningsfondens midler i perioden 2008-2012. Det drejer sig om følgende:

 • Forskning på Universitetshospitalet

 • Forskning på regionshospitalerne

 • Forskning der indebærer samarbejde mellem Universitetshospitalet og regionshospitalerne

 • Stimulering af "vækstlaget" for forskning

 • Understøttelse af "kuvøse-forskning"

 • Styrkelse af patientnær forskning og forskning i organisering af sundhedsområdet

 • Støtte til tværgående projekter og organisatoriske enheder

 

Som opfølgning på Forskningsfondens virksomhed udarbejder Strategiudvalget en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvad der er ydet støtte til. Første rapport til Regionsrådet udarbejdes for 2008.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, 

 

at vedlagte forslag til handleplan godkendes som grundlag for Forskningsfondens virksomhed i perioden 2008-2012, herunder at prioriteringen af det årlige budget for Forskningsfonden foretages af Strategiudvalget og Strategisk Sundhedsledelsesforum efter de principper, der er nævnt i forslaget til handleplan, og

 

at Regionsrådet årligt forelægges en beretning om anvendelsen af Forskningsfondens midler.

 

Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-67-06-V

4. Forslag om forstærket indsats i forhold til sikring af bæredygtig almen praksis

Resume

På regionsrådsmødet den 20. februar 2008 blev strategi for sikring af lægedækning i almen praksis vedtaget. Med afsæt i strategipapiret er der udarbejdet et konkret forslag til, hvordan udviklingen af bæredygtige praksis yderligere kan understøttes.

Direktionen indstiller,

at indsatsen for udvikling af bæredygtige praksis understøttes med yderligere 2 medarbejdere, hvoraf den ene er tidsbegrænset for en to-årig periode,

 

at de to stillinger finansieres via konto for almen lægehjælp, idet den forstærkede indsats vil medvirke til at undgå dyrere alternative løsningsmodeller for sikring af borgernes lægedækning. Indsatsen skønnes således at være budgetneutral, og

 

at administrationen løbende vurderer almen praksis' efterspørgsel efter yderligere "facilitator-initiativer", og om denne efterspørgsel kan imødekommes ved omlægning internt i administrationen og/eller via brugerbetaling fra almen praksis' side.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 20. februar 2008 blev strategi for sikring af lægedækning i almen praksis vedtaget.

 

Udviklingen af bæredygtige praksis er et kerneelement i Region Midtjyllands strategi for sikring af borgernes lægedækning. Ligesom bæredygtige praksis kan bidrage til at understøtte en justeret opgavevaretagelse i almen praksis - herunder kronikerindsats.

 

Det indgår som et element i ovennævnte strategipapir, at som "et andet element i udviklingen af bæredygtige praksis er der behov for, at Region Midtjylland tager konkrete "facilitator-initiativer" i forhold til de praksis, der forventes at skulle samarbejde i et område. I mange tilfælde vil dette kræve ekspertbistand i form af blandt andet økonomisk/ finansiel, juridisk, organisatorisk og kulturel rådgivning. Dette vil i givet fald skulle finansieres af Region Midtjylland. Der udarbejdes konkret forslag til, hvordan opgaven kan løses på kort og på langt sigt."

 

Der er på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til en model for, hvordan Region Midtjylland kan blive i stand til at håndtere opgaven på kort og på langt sigt. En model, som tager afsæt i den betydelige indsats, som allerede nu er iværksat på området.

 

Der lægges med forslaget op til, at der tilføres området yderligere to medarbejdere til at varetage nogle af disse opgaver, heraf den ene for en to-årig periode.

 

Indsatsen i forhold til udvikling af bæredygtige praksis vil med den foreslåede organisering fortsat have sit primære udgangspunkt i de tre praksisenheder, idet der dog lægges op til, at Praksisenheden i Holstebro har en særlig tværgående rolle. Sidstnævnte er begrundet i dels behovet for at samle kompetencer på feltet i et fælles miljø og dels i det særlige behov, som allerede har manifesteret sig i den vestlige del af regionen.

 

Facilitering af etableringen af flere og mere bæredygtige almene praksis vil i betydelig grad være afhængig af almen praksis' efterspørgsel efter sådan en indsats. Der er allerede for nuværende en meget betydelig efterspørgsel efter bistand, men hvordan efterspørgslen vil udvikle sig over tid er uvist. Administrationen vil løbende vurdere almen praksis' efterspørgsel efter yderligere "facilitator-initiativer" og om denne efterspørgsel kan imødekommes ved omlægning internt i administrationen og/eller via brugerbetaling fra almen praksis' side.

 

Region Midtjylland har allerede på nuværende tidspunkt medvirket ved etablering af flere løsningsmodeller til afbødning af problemer med lægedækningen i almen praksis. Løsningsmodeller, som økonomisk ikke kan holdes inden for de økonomiske rammer, der er defineret i overenskomsten.

 

Det er vurderingen, at udviklingen af bæredygtige praksis i Region Midtjylland vil medvirke til at undgå dyrere alternative løsningsmodeller for at sikre borgernes lægedækning. På den baggrund skønnes en forstærket indsats på området samlet set at være budgetneutral.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-204-06-V

5. Ansøgning fra 3P Life Services A/S om leje af udstyr på Regionshospital Silkeborg

Resume

Firmaet 3P Life Services A/S kontaktede Region Midtjylland Under dannelse i august 2006 med en forespørgsel om at indgå lejeaftale omkring lokaler og udstyr på Regionshospitalet Silkeborg, med henblik på at drive en billeddiagnostisk klinik.

 

Det blev meddelt 3P Life Services A/S i november 2006, at Region Midtjylland ikke på daværende tidspunkt kunne give svar på, om de ønskede lokaler og udstyr på Regionshospitalet Silkeborg kunne lejes ud. 3P Life Services A/S har nu igen henvendt sig med samme ønske om indgåelse af en lejeaftale.

Direktionen indstiller,

at det meddeles 3P Life Services A/S, at Region Midtjylland ikke ønsker at indgå en lejeaftale.

Sagsfremstilling

Firmaet 3P Life Services A/S kontaktede Region Midtjylland Under dannelse i august 2006 med en forespørgsel om at indgå lejeaftale omkring lokaler og udstyr på Regionshospitalet Silkeborg med henblik på at drive en billeddiagnostisk klinik. Henvendelsen om leje af billeddiagnostisk udstyr og lokaler på Silkeborg Sygehus er vedlagt.

 

På daværende tidspunkt var der ikke et fyldestgørende overblik over det billeddiagnostiske område i Regionen, hvilket medførte, at 3P Life Services A/S fik meddelt, at Region Midtjylland ikke ønskede at indgå en sådan lejeaftale før en udredning af området var gennemført, og Regionens behov på området var kendt. Svaret er vedlagt.

 

3P Life Services A/S har omkring årsskiftet 2007/08 rettet henvendelse til Region Midtjylland og spurgt, om Regionen i dag er i stand til at indgå en lejeaftale om leje af lokaler og udstyr på Regionshospitalet Silkeborg. Henvendelsen er vedlagt.

 

Det er administrationens anbefaling, at der ikke bør indgås aftaler om leje af udstyr og lokaler i tilfælde, hvor det vil være til væsentlig ulempe, eller hvor det kan indebære væsentlige risici i forbindelse med hospitalets eget brug af udstyr. I det konkrete tilfælde er det vurderingen, at en lejeaftale kan medføre, 

 • at udlejning af lokaler og udstyr vil hindre hospitalet i selv at benytte kapaciteten til eventuel meraktivitet,

 • at der er en risiko for, at apparaturet kan skades ved uheld eller forkert brug under udlejning, hvilket vil kunne hindre hospitalets normale aktivitet den eller de følgende dage, og

 • at det vil besværliggøre mulighederne for at rekruttere og fastholde en i forvejen mangelfuld arbejdskraft til Regionshospitalet samt reducere medarbejdernes medvirken til eventuelt merarbejde.

 

Endvidere påtænkes det at udvide åbningstiden på Radiologisk Afdeling, som led i hospitalets planer om etablering af "Center of Excellence", hvilket vil begrænse den ledige kapacitet. Hertil kommer, at der kan være en række praktiske problemstillinger ved at lade udefrakommende få adgang til lokaler og datasystemer, blandt andet i forhold til sikkerheden for patientdata.

 

Det kan oplyses, at der forestår et udredningsarbejde på det radiologiske område - herunder et benchmarkingprojekt - med det formål at finde muligheder for at udvide den radiologiske kapacitet i Region Midtjylland. Der forventes at være anbefalinger klar ultimo 2008. Endelig er Region Midtjylland ved at forberede et udbud af MR-skanninger. Udbudet forventes gennemført medio 2008. Det indgår som en del af udbudsprocessen, at hospitaler og private udbydere med eget udstyr kan byde på opgaven.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Venstre tog forbehold overfor indstillingen og anmoder om, inden Regionsrådets behandling, at få oplysning om

 1. Den nuværende udnyttelse

 2. Den påtænkte fremtidige udvidede udnyttelse

 3. Evt. problemer med konkurrenceforvridning, der ikke vil kunne løses i en lejeaftale

Subsidiært ønskes en udsættelse af sagen indtil oplysningerne kan gives.

 

Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

6. Orientering om resultater vedrørende apopleksi fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Resume

De seneste resultater fra Det National Indikator Projekt vedrørende apopleksi (hjerneblødning og blodprop i hjernen) viser, at standarderne for hovedparten af indikatorerne ikke er opfyldt i Region Midtjylland. De er dog generelt bedre end landsresultaterne. På nogle af de områder, hvor standarderne ikke er opfyldt, vil hospitalerne blive opfordret til at gennemgå eksisterende arbejdsgange og prioriteringer. Administrationen tager initiativ til udarbejdelse af en regional retningslinje vedrørende en del af den medicinske behandling.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har bedt om løbende at blive orienteret om udviklingen i Region Midtjyllands resultater inden for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). I vedlagte notat om NIP-resultater gives et resumé af de regionale NIP resultater vedrørende apopleksi (hjerneblødning og blodprop i hjernen), som blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 24. april 2008.

 

Generelt set lever resultaterne for regionens hospitaler ikke op til de fastlagte standarder. De er dog generelt bedre end landsresultaterne, og der er visse forbedringer siden sidste periode. Det er særligt svært for hospitalerne at overholde de fastsatte tidsfrister for fysio- og ergoterapeutvurdering, scanning samt påbegyndelse af forskellige former for medicinsk behandling. Centralt er det dog, at dødeligheden med 11% er under standarden på maksimalt 15%.

 

Med henblik på at opnå forbedringer fremover har administrationen indstillet til hospitalsledelserne, at hospitalerne gennem en prioritering af apopleksipatienterne sikrer, at tidsfristen for indlæggelse på særlig apopleksienhed overholdes, eller at indlæggelsen sker direkte på en sådan enhed. Det skønnes, at dette vil kunne afhjælpe en del af de øvrige problemer. Endvidere vil administrationen tage initiativ til, at der udarbejdes en beskrivelse/retningslinje for overgangen mellem hospitalsindlæggelsen og efterfølgende medicinsk behandling i almen praksis.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-123-08

7. Orientering om tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing

Resume

Der er udarbejdet en redegørelse i sagen om en tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsledelsen Vest har udarbejdet vedlagte redegørelse i sagen om en tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing.

 

Direktionen kan tilslutte sig hospitalsledelsens konklusioner.

 

Regionens redegørelse udelukker naturligvis ikke, at patientens pårørende har mulighed for at klage til Patientklagenævnet, ligesom politiet fortsat vil overveje om, der grund til at foretage yderligere afhøringer i sagen.

 

Dette ændrer ikke ved, at regionen - på det foreliggende grundlag - ikke finder, at der er grund til at kritisere personalet, der har handlet samvittighedsfuldt i overensstemmelse med den viden, de har haft i denne sag.

Beslutning

Der blev omdelt et notat vedrørende "Akut hjælp til borgerne i Region Midtjylland ved akutte sygdomssymptomer, f. eks. vejrtrækningsbesvær - hvor henvender man sig".

Orienteringen blev taget til orientering.

Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-39-07

8. Forslag fra Socialdemokraterne om udbygning af forsøg med afprøvning af biodiesel

Resume

Socialdemokraterne har fremsendt forslag om, at forsøg med afprøvning af biodiesel udbygges, så de implicerede køretøjer udstyres med partikelfiltre og katalysatorer.

Direktionen indstiller,

at forslag fra Socialdemokraterne om udbygning af forsøg med afprøvning af biodiesel drøftes.

Sagsfremstilling

Socialdemokraterne har den 22. april 2008 fremsendt følgende forslag:

 

"Forsøget med afprøvning af biodiesel udbygges, så de implicerede køretøjer udstyres med partikelfiltre og katalysatorer. Dette skal begynde allerede i de første faser i 2008 og 2009, så mulighederne for en udbygning af et permanent projekt bliver forberedt. Målet er, at alle busser med tilknytning til Midttrafik bliver forsynet med de nødvendige filtre og katalysatorer."

 

Socialdemokraterne har i forbindelse med forslaget fremsendt en begrundelse for forslaget. Forslaget med uddybende begrundelse vedlægges.

 

Beslutning

Forretningsudvalget bad administrationen om at udarbejde et notat om sagen som grundlag for en fornyet drøftelse i Forretningsudvalget.

 

Tove Videbæk, Viggo Nielsen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-06-V

9. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen om taletidsbegrænsning til regionsrådsmøder

Resume

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har henvendt sig med et forslag om at få en debat om taletidsbegrænsning til regionsrådsmøder.

Formanden indstiller,

at henvendelsen fra Ulla Diderichsen om en debat om taletidsbegrænsning til regionsrådsmøderne drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har den 18. april 2008 henvendt sig med vedlagte forslag om at få en debat om taletidsbegrænsning til regionsrådsmøderne.

 

Ulla Diderichsen anfører følgende i henvendelsen:

 

"Jeg vil gerne bede om, at vi får en debat om taletidsbegrænsning til Regionsrådsmøder. Jeg vil gerne meget kraftigt understrege, at det ikke er for at fratage nogen mulighed for at få ordet, men tværtimod mere for at skærpe debatten og dermed forbedre den demokratiske proces, hvor alle har mulighed for at deltage fra start til slut.

 

Der er jo en årsag til at man i Folketingets forretningsorden har indført taletidsbegrænsning og det er mit indtryk, at alle partier uanset politisk ståsted, er glade for ordningen. Folketinget bruger en differentieret taletidsbegrænsning hvor der er undtagelsesmuligheder alt afhængig af sagernes karakter og det kan vi jo også overveje.

 

For at kvalificere vores debat vil jeg anmode om, at forvaltningen inden punktet kommer på dagsordenen, undersøger hvilke muligheder vi har for at indføre taletidsbegrænsning og evt. kommer med forslag til udførelse."

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Tove Videbæk, Viggo Nielsen, Johannes Flensted-Jensen, Anne V. Kristensen og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen