Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 7. oktober 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 13.50.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Revideret forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland
3 Nedsættelse af midlertidigt udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler samt fastsættelse af kriterier for honorering af deltagelse i midlertidige udvalg i 2009
4 Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest
5 Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers
6 Rapport fra det midlertidige udvalg vedr. patientforløb for kræftpatienter
7 Retningslinjer for visitation og prioritering af patientgrupper
8 Samarbejde vedr. fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed i Region Midtjylland
9 Aftale om særlig transportordning for borgere på Haderup-egnen
10 Patientkontorets årsberetning 2007
11 Godkendelse af tillæg til sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland
12 Vedtagelse af kulturpolitik for Region Midtjylland
13 Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser
14 Orientering om godkendelse af center-satellitaftale om stamcelletransplantation på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
15 Orientering om planarbejde vedrørende det nye hospital i vest
16 Orientering om alderskriterier i forbindelse med behandling
17 Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 3. kvartal 2008
18 Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud i 2. kvartal 2008
19 Orientering om nyt fælles udrednings- og behandlingskoncept for traumatiserede flygtninge
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Den fremtidige psykiatri i Silkeborg

Formanden orienterede om status på psykiatriplanforligets beslutning om - i samarbejde med Silkeborg Kommune - at etablere en nyskabende indsats for psykiatriske patienter. Der er nu udarbejdet et oplæg til den faglige indsats. I oplægget indgår, at der etableres en "ny psykiatri"  i Silkeborg for omkring 15 mio. kr. Dertil kommer den allerede eksisterende indsats, så de samlede driftsudgifter bliver på ca. 31 mio. kr.

 

Den største udfordring lige nu er at finde de rigtige bygningsmæssige rammer. Her er det aftalt, at der inden 1. november 2008 administrativt udarbejdes et oplæg. Herefter forelægges begge oplæg til godkendelse i Silkeborg Byråd og i Regionsrådet.

 

Det foreløbige oplæg vedr. den fremtidige psykiatri i Silkeborg blev omdelt.

 

Tidsplan Agenda 21-Handlingsplanen

Formanden orienterede om, at det bl.a. i forbindelse med budgetbemærkningerne til Regionsrådets behandling af budget 2008 har været nævnt, at Agenda 21-Handlingsplanen ville blive udarbejdet, så den kunne behandles på Regionsrådets møde den 17. december i år. Det har imidlertid vist sig nødvendigt at udskyde behandlingen i Regionsrådet til mødet den 25. februar 2009, da handlingsplanen skal sendes i høring hos bl.a. hospitalerne og de berørte institutioner.

 

Revisionen

Formanden orienterede om, at da KPMG blev valgt som regionens revision, var det med Lynge Skovgaard og Claus Hammer Pedersen som ansvarligt revisionsteam. Lynge Skovgaard forlod i slutningen af 2006 KPMG men har været knyttet til revisionen efter aftale. I den seneste tid har Lynge Skovgaards tilknytning været noget begrænset, og KPMG finder anledning til at opsige aftalen med Deloitte om Lynge Skovgaards deltagelse. En opsigelse forudsætter regionens samtykke. Administrationen har ikke bemærkninger hertil. Forretningsudvalget tog dette til efterretning.

 

Fast Kattegatforbindelse

Den første delrapport fra Rambøll Management om økonomisk bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse blev omdelt. Det aftaltes, at Rambøll Management inviteres til at forelægge den samlede rapport om betydningen af en fast Kattegatforbindelse for det danske samfund for Regionsrådet.

 

Budgetforligets udmøntning på fertilitetsområdet

Det aftaltes, at emnet drøftes på et kommende Forretningsudvalgsmøde med baggrund i et notat fra administrationen.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1340-07

2. Revideret forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland

Resume

Forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland var før sommerferien i en offentlig høring. Høringssvarene har givet anledning til, at der er foretaget en revision af forslaget til hospitalsplan. Desuden er forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland revideret i overensstemmelse med budgetaftalen for 2009, som indebærer så omfattende besparelser og omstillinger, at det har betydning for den specialeplanlægning, som ligger til grund i hospitalsplanen.

Direktionen indstiller,

at det reviderede forslag til hospitalsplan vedtages.

Sagsfremstilling

Der forelægges hermed et revideret forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland. Det reviderede forslag til hospitalsplan tager udgangspunkt i to forhold:

 

Budgetaftalen for 2009 for Region Midtjylland er det ene. Region Midtjylland oplever aktuelt et betydeligt økonomisk pres. Det har på den baggrund været nødvendigt at indgå en budgetaftale for 2009, som betyder, at der skal gennemføres betydelige omstillinger og besparelser med henblik på at nå besparelsesmålet. Forslag til hospitalsplan er revideret i henhold til indholdet af disse spareforslag.

 

For det andet har forslag til hospitalsplan været i offentlig høring fra den 16. april 2008 og indtil den 29. maj 2008. Høringen har resulteret i 105 høringssvar, som er indkommet inden for tidsfristen. Høringssvarene er tidligere blevet udleveret, og drøftet på et temamøde i Regionsrådet. De er desuden tilgængelige via Region Midtjyllands hjemmeside: http://www.rm.dk/sundhed/fremtidens+sundhedsvæsen/hospitalsplan/høring+april-maj+2008/høringssvar. Der vedlægges desuden en samlet oversigt over høringssvarene

 

En del af de fremsendte høringssvar giver udtryk for generel opbakning til forslaget til hospitalssplan og/eller intentionerne bag planen samt perspektiver og visioner i forslaget. Det fremføres således blandt andet, at forslag til hospitalsplan i store træk følger de henstillinger og anbefalinger, som specialerådene har afgivet, og at planen er en udmærket første hospitalsplan for Region Midtjylland. Der gives ligeledes udtryk for, at der har været en god proces, og at dialogen har været frugtbar. I enkelte høringssvar udtrykkes der dog skepsis overfor, om det kan nytte at afgive høringssvar og om høringssvarene indgår som en del af beslutningsgrundlaget. I andre høringssvar opfordres der til, at Regionen ikke kun fokuserer på den lægefaglige rådgivning via specialerådene men også er opmærksom på andre fagområder.

 

Det skal endvidere bemærkes, at der er modtaget et høringssvar fra Sundhedsstyrelsen, som må betragtes som faglig rådgivning. Sundhedsstyrelsens høringssvar findes på s. 246 i samlingen af høringssvar.  

 

Høringssvarene kan overordnet tematiseres i følgende hovedgrupper:

 • Høringssvar, som generelt vedrører forslaget om etablering af udviklingsfunktioner på regionshospitalerne - herunder etablering af PCI-funktion på Regionshospitalet Viborg

 • Høringssvar, som vedrører forslaget om midlertidig lukning for valg af behandling på hovedfunktionsniveau på Århus Universitetshospital for borgere uden for Århus Kommune

 • Høringssvar, som vedrører specialefordeling på hovedfunktionsniveau og højtspecialiseret niveau - herunder forslaget om at foretage en udredning af den fremtidige varetagelse af paraplegifunktionen

 • Høringssvar, som vedrører Center of Excellence og de fremtidige funktioner på Regionshospitalet Silkeborg

 • Høringssvar, som vedrører de mindre matrikler og varetagelse af nærfunktioner

 • Høringssvar, som efterlyser en udmelding vedrørende hospitalernes "optageområder"

 • Høringssvar, som vedrører det præhospitale område

 

Overordnet har høringssvarene givet anledning til, at der er foretaget følgende revisioner i forslaget til hospitalsplan:

 • Da budgetaftalen for 2009 for Region Midtjylland er en del af baggrundsmaterialet for forslag til hospitalsplan, er der foretaget en tilretning af hospitalsplanen i overensstemmelse hermed. Disse konsekvenstilretninger vedrører både beskrivelse af nærfunktioner samt enkelte specialespecifikke tilretninger

 • Med udgangspunkt i rådgivning fra specialerådet for kardiologi vurderes der ikke på nuværende tidspunkt at være grundlag for, at der placeres en særlig udviklingsopgave på Regionshospitalet Viborg inden for kardiologien med henblik på etablering af en decentral PCI satellit. Det skal dog fremadrettet vurderes, om der er grundlag for, at Regionshospitalet Viborg varetager særlige udviklingsopgaver inden for det lungemedicinske speciale. I det reviderede forslag til hospitalsplan beskrives ikke forslag om etablering af regionsfunktioner, idet det vurderes hensigtsmæssigt at afvente udmeldinger om krav til varetagelse af specialiserede funktioner fra Sundhedsstyrelsen. Heri vil blandt andet indgå krav til volumen og samarbejdende specialer

 • Da en del høringssvar betoner nødvendigheden af at skabe yderligere klarhed omkring kommunernes naturlige tilhørsforhold til ét specifikt hospital, er der i hospitalsplanen tilføjet et afsnit om "optageområder" for de fælles akutmodtagelser for så vidt angår de patienter, som visiteres via praktiserende læge eller vagtlæge

 • Der er foretaget en præcisering af forslaget om at lukke for tilgang af patienter uden for Århus Kommune til behandling på hovedfunktionsniveau på Århus Universitetshospital. I den reviderede version er det tydeliggjort, at der er tale om en tidsmæssig midlertidig foranstaltning, som følger af kapacitetsmæssige grunde. Der vil således ikke være tale om en generel begrænsning, da der er en række specialer, og dermed afdelinger, som ikke oplever kapacitetsmæssige problemer, og som fortsat vil modtage patienter til behandling på hovedfunktionsniveau uden for Århus Kommune. 

 • Den nærmere organisering af thyreiodeakirurgien - herunder placeringen - udredes nærmere.

 • I forslaget til hospitalsplan er behovet for at etablere et fremadrettet stærkt samarbejde mellem regionshospitalerne inden for en række specifikke specialer (hæmatologi, neurologi, oto-rhino-laryngologi og urologi) betonet. For en række af de specifikke specialer er det i den reviderede version af hospitalsplanen præciseret, at Århus Universitetshospital også inddrages i dette samarbejde

 • Der er modtaget en række høringssvar vedrørende den fremtidige rolle for Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg. Det er vurderet, at høringssvarene afspejler et tydeligt behov for, at der inden for en meget kort tidshorisont udarbejdes nærmere retningslinier for visitationen af patienter til Regionshospitalet Silkeborg inden for en række specialer. Der er således ikke foretaget ændringer i den reviderede hospitalsplan i henhold til dette punkt

 

Der er derudover foretaget mindre tekstmæssige tilretninger, som ikke har substantiel betydning for det grundlæggende indhold i forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Sagen blev udsat til drøftelse på et ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde den 20. oktober 2008 kl. 17.00.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-1-07

3. Nedsættelse af midlertidigt udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler samt fastsættelse af kriterier for honorering af deltagelse i midlertidige udvalg i 2009

Resume

I den politiske aftale om Region Midtjyllands budget for 2009 er det aftalt at nedsætte et særligt udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler. Der forelægges forslag til kommissorium for det nye udvalg. Endvidere forelægges indstilling vedrørende honorering af regionsrådsmedlemmer for deltagelse i midlertidige udvalg i 2009. 

Direktionen indstiller,

at der for perioden 1. januar - 31. december 2009 nedsættes et midlertidigt udvalg på syv medlemmer til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler,

 

at forslag til kommissorium for udvalget godkendes,

 

at gruppeformændene bemyndiges til at udpege udvalgets medlemmer,

 

at deltagelse i midlertidige udvalg i 2009 omfattes af bestemmelserne om udvalgshonorering, idet der afsættes den maksimale ramme til honorering af midlertidige udvalg, hvoraf 92 % afsættes til allerede nedsatte udvalg, mens de resterende 8 % reserveres til honorering af eventuelle nye udvalg i 2009,

 

at midlerne til udvalgshonorering fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid, idet Regionsrådets formand dog ikke tæller med, og

 

at formændene for de midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene).

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale om Region Midtjyllands budget for 2009 blev det aftalt at nedsætte et særligt udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler. Der vedlægges udkast til kommissorium for udvalgets virksomhed.

 

Udvalget forudsættes i kommissoriet - i overensstemmelse med det anførte i bilag 6 til aftalen om budget 2009 - at få syv medlemmer og at skulle virke i perioden 1.1. - 31.12.2009. Udvalget får til opgave at gennemgå beslutningsgrundlaget og beslutningsproceduren for ibrugtagning af nye dyre lægemidler. Udvalget skal vurdere grundlaget og processen og fremkomme med forslag til eventuelle forbedringer. Herudover skal udvalget med udgangspunkt i det aftalte arbejde mellem Danske Regioner og Regeringen om medicinområdet fremlægge forslag til rationel farmacoterapi i Region Midtjylland.

 

Med nedsættelsen af det nye udvalg vil der i 2009 være i alt ti politiske udvalg. En oversigt over udvalgsstrukturen i 2009 vedlægges.

 

I forlængelse af beslutningen på mødet i Regionsrådet den 12. december 2007 om honorering af deltagelsen i midlertidige udvalg, foreslås det, at der afsættes den tilladte maksimale ramme til honorering af midlertidige udvalg i 2009. Det foreslås videre, at der af rammen afsættes 92 % til de allerede nedsatte udvalg, mens de resterende 8 % tilbageholdes som reserve til honorering af eventuelle nye udvalg. Den tilbageholdte reserve svarer til honoreringen af ét udvalg med syv medlemmer i 6 måneder. Det følger af reglerne om honorering af midlertidige udvalg, at Regionsrådet inden 1. juli 2009 skal tage stilling til udmøntningen af den samlede ramme for året. Udmøntningen af midlerne kan kun ske fremadrettet.

 

Midlerne til honorering af de særlige udvalg foreslås fordelt til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid, således at medlemskab af et midlertidigt udvalg giver medlemmerne den samme månedlige honorering. Formændene for midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene). Denne fordeling indebærer, at der pr. udvalg pr. måned ydes 1.235 kr. i honorering til de enkelte medlemmer af midlertidige udvalg, uanset hvilket udvalg, de er medlem af. Der ydes ikke honorering til Regionsrådsformanden for deltagelse i midlertidige udvalg.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der for perioden 1. november 2008 - 31. august 2009 nedsættes et midlertidigt udvalg på syv medlemmer til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler,

 

at forslag til kommissorium for udvalget godkendes,

 

at gruppeformændene bemyndiges til at udpege udvalgets medlemmer,

 

at deltagelse i midlertidige udvalg i 2009 omfattes af bestemmelserne om udvalgshonorering, idet der afsættes den maksimale ramme til honorering af midlertidige udvalg, hvoraf 92 % afsættes til allerede nedsatte udvalg, mens de resterende 8 % reserveres til honorering af eventuelle nye udvalg i 2009,

 

at midlerne til udvalgshonorering fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid (det midlertidige udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler indgår i fordelingen med et forholdstal svarende til en funktionsperiode på 10 måneder), idet Regionsrådets formand dog ikke tæller med, og

 

at formændene for de midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene).

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-32-07

4. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest

Resume

I forbindelse med Regionsrådets godkendelse den 20. august 2008 af Administrationens forslag til rammer for prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009, blev der bevilget midler til rådgivning til de hospitaler, der skal gennemføre fase 0-projekter. Hospitalsenheden Vest blev meddelt en anlægsbevilling på 900.000 kr. til rådgivningsbistand.

 

Det indstilles nu, at Hospitalsenheden Vest meddeles en anlægsbevilling på 35,5 mio. kr. til gennemførelse af fase 0-projektet. Beløbene i sagsfremstillingen er i overensstemmelse med de tidligere fremlagte oversigter over prioritering af anlægsmidler på sundhedsområdet i 2008 og 2009 (RR 20.08.08, pkt. 3).

Direktionen indstiller,

at der bevilges Hospitalsenheden Vest en anlægsbevilling på 35,5 mio. kr. (indeks 127) til gennemførelse af fase 0-projektet, jvf. prioritering af anlægsmidler for 2008 og 2009,
at rådighedsbeløbet i 2008 på 5,0 mio. kr. finansieres af puljen til fase 0-projekter i 2008. Der er i 2008 afsat 81,45 mio. kr., og puljen vil herefter være på 68,25 mio. kr. (såfremt de to fase 0-projekter i Randers og Vest på denne dagsorden godkendes), og
at rådighedsbeløbet i 2009 på 30,5 mio. kr. finansieres af puljen til fase 0-projekter i 2009. Der er i 2009 afsat 277,12 mio. kr., og puljen vil herefter være på 246,62 mio. kr.

Sagsfremstilling

Etableringen af den Fælles Akut Modtageenhed (FAME) ved Regionshospitalet Vest er delt i to faser. Fase 0 omhandler overordnet set forberedelserne til igangsætning af den senere fase 1. Fase 0 indeholder en række bygningsmæssige tilpasninger og forberedelser i såvel Herning, Holstebro og Ringkøbing, og er i investeringsplanen fastlagt til 35,5 mio. kr.

 

Fase 1 omfatter den endelige omlægning af den akutte modtagelse efter principperne i FAME. Fase 1 omhandler bygningsmæssige tilpasninger, primært i Herning og i mindre omfang i Holstebro. Fase 1 er i investeringsplanen forudsat finansieret af de afsatte statslige midler (Ekspertudvalget). Fase 1 er budgetteret til 91,3 mio. kr.

 

I denne sag fremstilles fase 0-projektet.

 

Beskrivelse af fase 0-projekt

Fase 0-projektet indeholder en række bygningsmæssige ændringer, der udgør den første del af implementeringen af Akutplanen ved Hospitalsenheden Vest. De anlægsmæssige ændringer og baggrunden herfor er beskrevet nedenfor:

 • etablering af to midlertidige pavilloner på samlet 1.600 km. ved Regionshospitalet Herning. Pavillonerne skal indeholde ikke-kliniske funktioner som kontorer, konferencerum, lægesekretariater m.v. Funktionerne flyttes ud fra de nuværende bygninger, hvilket kan skabe rum til yderligere ambulatoriefaciliteter og færre patienter pr. stue. Dette er samtidig et udgangspunkt for at første etape af den kommende FAME kan etableres. Endelig kan pavillonerne løse akutte APV-problemstillinger, jf. arbejdstilsynssagen (se nedenfor). 

 • Opstart på ændringer af de fysiske rammer i de arealer, der bliver en delmængde af FAME, således der etableres 12 kirurgiske senge/behandlerrum. Behovet for denne ændring skyldes, at traumetologien samt den kirurgiske funktion samles på Regionshospitalet Herning. Sengene etableres som en-sengsstuer, og ibrugtages som den første delmængde af akutsengene i FAME. På trods af der flyttes ortopædkirurgiske senge fra Herning til Holstebro, er der behov for ovennævnte tilpasning, idet der er tale om indretning og placering af senge/behandlerrum, som er forskellig fra traditionelle sengestuer og indrettes til en anden type patienter.

 • Etablering af yderligere tre intermediære (halv-intensive) sengepladser ved Regionshospitalet Herning. Behovet skal ses i sammenhæng med samlingen af traumetologien samt den kirurgiske funktion. En større sengerokade på Hospitalsenheden Vest, således at der sikres en hensigtsmæssigt logistik i forhold til placering af FAME i Herning og på akutmodtagelsen i Holstebro til de stationære sengeafsnit. Ændringerne medfører således en anden karakter i sengemassen, med færre patienter pr. stue.

 • Yderligere og mere hensigtsmæssigt beliggende vagtværelser ved Regionshospitalet Herning. I forbindelse med det forannævnte vil der være flere læger i vagt i Herning. Desuden betyder den nye uddannelse af yngre læger, at der etableres to vagthold i Herning af basislæger, og et vagthold i Holstebro, som skal have den første del af uddannelsen i den nye FAME.

 • Konvertering af kapacitet til yderligere medicinske ambulatoriefaciliteter, idet der nedlægges et ikke ubetydeligt antal medicinske senge.

 

En uddybende beskrivelse af de bygningsmæssige ændringer findes i vedlagte projektbeskrivelse, ligesom en yderligere beskrivelse af baggrunden for fase 0-projektet er vedlagt som bilag.  

 

Herudover er der i fase 0-projektet medtaget en arbejdstilsynssag vedr. fysisk og psykisk belastning af pleje- og sekretærpersonale på et sengeafsnit på medicinsk afdeling på Regionshospitalet Herning. Problemet omhandler manglende fysiske rammer til samtalerum, uddannelsesrum, sekretærarbejdsplads og konferencelokale. Samtlige disse funktioner løses i dag på et vagtkontor med de deraf betingede psykiske problemstillinger. Problemet er medtaget i projektet, således at funktionerne etableres i pavilloner*.

 

Økonomi og udbud

Den samlede anlægsbevilling for Fase 0-projektet fordeles således:

Midler til rådgivning/projektering (allerede bevilget)
0,9 mio. kr.
Midler til bygningsmæssige ændringer, udvidelse af kapacitet på Intensiv Afsnit
12,0 mio. kr.
Køb, opsætning og installation til ikke-patientnære aktiviteter
23,5 mio. kr.
I alt
36,4 mio. kr.

 

Det indstilles, at anskaffelse af pavilloner samt etablering af vagtværelser udbydes i hovedentreprise og de bygningsmæssige ændringer på Intensiv Afsnit efterfølgende ligeledes udbydes i hovedentreprise. Årsagen til delingen er, at den første entreprise omhandler konstruktioner og nybyggeri, mens den anden hovedentreprise omhandler installationer og ombygning.

 

Tidsplan

Tidsplanen i projektet er som følger:

Udbud af opgaven - under forbehold for Regionsrådets godkendelse*
Oktober 2008
Igangsætning af projektet
December 2008
Afslutning af projektet
Juli 2009

 

* Der har været forhandling med Arbejdstilsynet omkring en løsning af problemerne med det fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold på Medicinsk Afdeling, og Arbejdstilsynet har klart udtrykt, at hvis der ikke snarest findes en løsning, vil der blive udstedt et arbejdsmiljøpåbud (se vedlagt brev fra Arbejdstilsynet og svar fra Hospitalsenheden Vest). For at fremrykke en løsning af problemet, er opgaven derfor allerede sendt i udbud, dog med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-27-07

5. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers

Resume

I forbindelse med overgangen til akuthospital på Regionshospitalet Randers søges en anlægningsbevilling på 8,2 mio. kr. til finansiering af fase 0-projekter. Pga. akutte personale- og pladsproblemer har hospitalsledelsen iværksat fase-0 projekterne inden Regionsrådets godkendelse, og i første omgang afholdt udgifterne over driftsbudgettet.

 

Regionshospitalet Randers blev på Regionsrådsmødet den 20. august 2008 bevilliget 1,0 mio. kr. til rådgivning og projektering af fase 0-projekter. Beløbene i sagsfremstillingen er i overensstemmelse med de tidligere fremlagte oversigter over prioritering af anlægsmidler på sundhedsområdet i 2008 og 2009 (RR 20.08.08, pkt. 3).

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Randers meddeles en anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. (indeks 127) til finansiering af fase 0-projekter, jvf. prioritering af anlægsmidler for 2008 og 2009, og

 

at rådighedsbeløbet på 8,2 mio. kr. finansieres af puljen til fase 0-projekter i 2008. Der er i 2008 afsat 81,45 mio. kr., og puljen vil herefter være på 68,25 mio. kr. (såfremt de to fase 0-projekter i Randers og Vest på denne dagsorden godkendes).

Sagsfremstilling

Fase 0 i overgangen til akuthospital på Regionshospitalet Randers indeholder to hoved-elementer: samling af de to medicinske modtageafsnit, og etablering af kontorpavillon til imødekommelse af pladsmangel på de kliniske arealer.  Regionsrådet bevilligede på mødet den 20. august 1,0 mio. kr. til rådgivning/projektering af fase 0-projekter (RR 20.08.08 pkt. 3).

 

Samling af medicinsk akutmodtagelse

Sammenlægningen af den fælles medicinske akutmodtagelse er en organisatorisk forløber for den fælles akutmodtagelse (FAME). Sammenlægningen medfører bl.a. etablering af 34 akutte sengepladser, bedre kalde- og overvågningsudstyr, bedre køkkenforhold, bedre arbejdsgange for personalet og bedre patientkontakt. Ideen er tidligere præsenteret for Regionsrådet i forbindelse med temadagen den 18. februar 2008 vedr. investeringsplaner og nybyggeri på hospitalsområdet (strateginotatet "Et fremtidssikret akuthospital" fra Regionshospitalet Randers og Grenaa).

 

Sammenlægningen udgør ca. 50% af den samlede kapacitet i det senere FAME, og vil derfor kunne bidrage med erfaringer til den samlede implementering af akutplanen. 

 

Budgettet for etableringen af den fælles medicinske akutmodtagelse er på 3,5 mio. kr. De enkelte entrepriser har været i offentlig udbud, og licitation er gennemført af eksternt rådgivningsfirma.

 

Etablering af kontorpavillon

Gennemførelsen af akut udredning og behandling af kræftpatienter, der blev gennemført i efteråret 2007, har medført pladsmangel på hospitalets kliniske arealer. For at afhjælpe pladsmanglen, har man (som et led i en større intern rokade) valgt en løsning med opsætning af en kontorpavillon. Pavillonen skal gøre det muligt at drive de eksisterende funktioner i de nuværende fysiske rammer, indtil en egentlig udvidelse af hospitalet kan komme på tale.

 

Budgettet for etablering af kontorpavillonen er på 6,7 mio. kr., hvoraf Regionshospitalet Randers finansierer de 2,0 mio. kr. Udbudet af opsætningen af pavillionen har været gennemført i begrænset udbud.

 

Ivæksætning af de to projekter

På grund stigende problemer med at fastholde og rekruttere personale til den ene af de to hidtidige medicinske afdelinger, og af hensyn til en løsning på de akutte pladsproblemer, har hospitalsledelsen valgt at iværksætte de to projekter inden Regionsrådets endelige godkendelse. Etableringen af den fælles medicinske akutmodtagelse er gennemført og ibrugtaget i september 2008, og opsætningen af pavillonen forventes afsluttet medio oktober 2008.

 

Udgifterne  er i første omgang afholdt over driftsbudgettet, men der søges nu om en bevilling på 8,2 mio. kr. til finansiering af de to projekter.

 

Den samlede anlægsbevilling for fase 0-projekter på Regionshospitalet Randers fordeles således:

Midler til rådgivning/projektering (allerede bevilliget)
1,0 mio. kr.
Etablering af fælles medicinsk akutmodtagelse
3,5 mio. kr.
Etablering af kontorpavillon
4,7 mio. kr.
I alt
9,2 mio. kr.

 

Igangsætningen af de to projekter er sket uden godkendelse i Regionsrådet. Selvom projekterne er optaget på investeringsoversigten, og selvom projekterne i første omgang er gennemført via driftmidlerne, burde sagerne have været forelagt Regionsrådet inden iværksættelse. Det forhold, at der er særligt pressede driftsmæssige forhold der taler for en hurtig gennemførelse, nødvendiggør i det mindste en hasteforelæggelse af sagen.

 

Det må medgives, at situationen på anlægsområdet er og har været meget kompliceret - samtidig med at presset på omlægninger har været så stort, at ledelse og medarbejdere har haft svært ved at håndtere situationen. Det er indskærpet overfor hospitalsledelsen, at anlægssager fremover skal fremlægges i overensstemmelse med byggestyringsreglerne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-08

6. Rapport fra det midlertidige udvalg vedr. patientforløb for kræftpatienter

Resume

Det midlertidige udvalg vedr. patientforløb for kræftpatienter har udarbejdet vedlagte rapport om patientforløb for kræftpatienter i Region Midtjylland med fokus på kvalitet, servicemål og kapacitet. Rapporten indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger.

Direktionen indstiller,

at der gives principiel opbakning til anbefalingerne i rapporten,

 

at rapporten indgår i det videre arbejde i udvalget vedrørende Region Midtjyllands sundhedsplan,

 

at de enkelte hospitalsledelser med udgangspunkt i anbefalingerne træffer beslutning om implementering.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedr. patientforløb for kræftpatienter blev nedsat på regionsrådsmødet den 12. december 2007 og har fungeret i perioden 1. januar - 30. juni 2008.

 

Udvalget har haft til opgave at udarbejde en redegørelse om patientforløb for kræftpatienter i Region Midtjylland med fokus på kvalitet, servicemål og kapacitet. Udvalget har valgt at arbejde i dybden med de initiativer, der er igangsat for at forbedre indsatsen på kræftområdet. Der har i arbejdsperioden været afholdt i alt 5 møder samt en heldagstur til Rigshospitalet. Møderne har været afholdt rundt på nogle af regionens hospitaler og på Hospice Djursland, og ved hvert møde har relevante fagpersoner deltaget med oplæg samt bidraget i drøftelserne. Rapporten, som indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger, blev fremlagt på regionsrådets temamøde den 22. september 2008. Udvalget anbefaler i korte træk:

 • at forløbskoordinatorfunktionen implementeres på alle regionens hospitaler

 • at der sammensættes multidisciplinære behandlerteams om kræftpatienter, der fejler flere sygdomme

 • øget brug af almen praksis som tovholder samt til kontrolbesøg

 • forsøg med kemoterapi i hjemmet eller på sundhedscentre

 • fleksible løsninger af kapacitetsproblemer

 • en afdækning af konsekvenserne af pakkeforløb (ift. økonomi, produktivitet og patienttilfredshed)

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-64-08

7. Retningslinjer for visitation og prioritering af patientgrupper

Resume

I forbindelse med konflikten på sundhedsområdet og den forventede suspension af det udvidede frie sygehusvalg er der blevet udarbejdet et forslag til en model for visitation og prioritering af patientgrupper. Modellen er grundlæggende kendetegnet ved, at alle patienter skal tilbydes en lægefaglig tilfredsstillende tid til undersøgelse/behandling. Dette skal opnås via differentierede behandlingsfrister og en økonomisk forsvarlig udnyttelse af kapacitet i den private sektor.

Direktionen indstiller,

at modellen for visitation og prioritering af patientgrupper godkendes, og

 

at administrationen bemyndiges til at gennemføre udbud af sundhedsydelser indenfor den givne økonomiske ramme

Sagsfremstilling

I det følgende skitseres et forslag til prioritering af patientgrupper og visitation. Udvælgelsen af patientgrupper sker ud fra en lægefaglig vurdering og under hensyntagen til nationale standarder og sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. specialeplanlægning. Modellen har været sendt i høring i specialerådene og drøftet i det regionale samarbejdsudvalg, hvor der også er repræsentanter fra privatshospitaler og klinikker.  

 

I forbindelse med en visitationsmodel er der nogle overordnede udfordringer, bl.a. behovet for økonomisk kontrol, den praktiske håndtering af visitationen, den kommunikationsmæssige opgave der følger heraf og privathospitalernes mulighed for planlægning.

 

Forslaget til modellen for visitation og prioritering af patientgrupper i Region Midtjylland er grundlæggende kendetegnet ved, at alle patienter skal tilbydes en lægefaglig tilfredsstillende tid til undersøgelse/behandling.

 

Det vil sige, at hvis patienten ud fra en lægefaglig vurdering ikke kan tilbydes en tilfredsstillende tid ved et af regionens hospitaler, skal patienten kunne henvende sig til Patientkontoret med henblik på at få undersøgt muligheden for viderevisitering til et andet tilbud, som fx kan være ved privathospital/klinik.

 

Der vil således være forskellige behandlingsfrister afhængig af specialer og behandlingsområder udfra en vurdering af, hvor syge patienterne er. Dette er med til at sikre, at de patienter, der er mest syge, behandles først.

 

Forslaget til modellen består af tre patientgrupper. Som udgangspunkt er patientgruppe 1 kendetegnet ved at indeholde patienter, der skal undersøges/behandles indenfor en måned. Patientgruppe 2 er kendetegnet ved at indeholde patienter, der skal undersøges/behandles indenfor tre måneder.  Imens patientgruppe 3 indeholder patienter, som kan vente i mere end tre måneder.

 

Patienter i gruppe 1 og 2, der ikke kan få behandling indenfor den relevante behandlingsfrist på et af regionens hospitaler, vil få tilbudt undersøgt muligheden for behandling ved (privat) aftalesygehus/klinik. Dette sker via Patientkontoret, således at det overordnet sikres, at der sker en prioritering af de mest syge patienter. I suspensionsperioden er regionen forpligtiget (jf. Økonomiaftalen for 2009) til at købe ledig behandlingskapacitet i den private sektor svarende til det månedlige gennemsnit for perioden 4. kvartal 07 - 1. kvartal 08. Såfremt rammen ikke udfyldes med patienter fra gruppe 1 og 2, kan patienter fra gruppe 3 få tilbudt undersøgt muligheden for behandling ved privat aftalesygehus/klinik.

 

Forslaget til modellen er vist nedenfor i tabel 1.

 

Tabel 1. Model for visitation og prioritering af patientgrupper

Behandlingsfrist/
Patientgruppe
Regionshospitalet/Århus Universitetshospital
Privat aftalesygehus/klinik
<1 måned. Patientgruppe 1
Akut/sub-akut behandling
Hvis behandlingsfrist ikke kan overholdes på RM hospital 
<3 måneder
Patientgruppe 2
Behandling indenfor 3 måneder
Hvis behandlingsfrist ikke kan overholdes på RM hospital 
>3 måneder
Patientgruppe 3
Behandling kan vente i mere end 3 måneder
Hvis rammen ikke bruges via gruppe 1 og 2 patienter

 

Uanset patientgruppe skal der abejdes hen imod at tilbyde patienter et behandlingstilbud så hurtigt som muligt (jf. også forventet genindførelse af en generel behandlingsfrist på 1 måned pr. 1. juli 2009).

 

Udbudsform

For at udnytte kapaciteten på den mest økonomisk forsvarlige måde vil Region Midtjylland i den kommende tid sende så mange behandlingsområder i udbud som muligt indenfor den økonomiske ramme.

 • Udbuddene vil som udgangspunkt omfatte velafgrænsede operationer/behandlinger. Der kan vælges en eller flere leverandører, afhængig af hvad der er billigst eller mest økonomisk fordelagtigt. Regionen kan endvidere vælge at annullere udbuddet, såfremt der er saglige forhold, der tilsiger dette, herunder hvis der ikke opnås tilfredsstillende tilbud.

 • For at sikre fleksibilitet og mulighed for at tage hensyn til den økonomiske ramme vil der ikke være en omsætningsgaranti på indgåede aftaler.

 • Leverandør byder ind på et antal operationer/behandlinger (med dertil hørende forundersøgelse, udredning og kontroller).

 • Der vil være en takst for hhv. forundersøgelse, operation og kontrol. Afregning sker på baggrund af faktisk aktivitet og behandlingsforløb, som forventes at opfylde eksisterende standarder og referenceprogrammer på området (fx metode, brug af implantater, antal af kontroller mv.).

 • Leverandøren modtager som udgangspunkt henvisning fra et regionshospital uden forudgående forundersøgelse. Patientsammensætningen vil således være varieret, dog henvises der ikke patienter til leverandøren, hvis der kan forventes en høj komplikationsgrad.

Det skal bemærkes, at der er gennemført udbud af MR-scanninger, og at der i øjeblikket forberedes udbud på det ortopædkirurgiske område. Udbud af behandlingsområder vil i øvrigt ske hurtigst muligt.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at modellen for visitation og prioritering af patientgrupper godkendes,

 

at administrationen bemyndiges til at gennemføre udbud af sundhedsydelser indenfor den givne økonomiske ramme, og

 

at det forudsættes, at Region Midtjyllands hospitaler også får mulighed for at afgive bud indenfor gældende regler.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-159-08

8. Samarbejde vedr. fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed i Region Midtjylland

Resume

Da regionerne har ansvaret for, at der udføres forsknings- og udviklingsarbejde i regionen, mens kommunerne skal medvirke til denne forskning (§ 194 i Sundhedsloven), har der været nedsat en arbejdsgruppe i Sundhedsstyregruppens regi, som har udarbejdet et forslag til en samarbejdskonstruktion til støtte for forsknings- og udviklingsaktiviteter mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner.

 

Forslaget er behandlet i Sundhedsstyregruppen, Sundhedskoordinationsudvalget og Kontaktudvalget.

Direktionen indstiller,

at forslag til samarbejdskonstruktion for fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed i Region Midtjylland godkendes,

 

at den af forslaget omfattede økonomi, opbygget af et fast årligt bidrag på 1 krone pr. borger pr. år både fra kommunerne og regionen, godkendes.

 

at Regionens andel af udgiften finansieres af puljen for fællesprojekter/aftaler med kommunerne.

Sagsfremstilling

Ifølge den nye Sundhedslov, som trådte i kraft 1. januar 2007, har regionerne ansvaret for, at der udføres forsknings- og udviklingsarbejde i regionen, mens kommunerne skal medvirke til denne forskning (§ 194 i Sundhedsloven).

 

For at løfte denne opgave er der udarbejdet et forslag til samarbejdskonstruktion, "Folkesundhed i Midten", mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner. Forslaget er udarbejdet på baggrund af drøftelser dels på Sundhedsstyregruppens møde den 16. april 2008 og dels i en temagruppe sammensat af repræsentanter fra kommunerne, hospitalerne, psykiatrien og Center for Folkesundhed.

 

Forslaget er efterfølgende drøftet i Sundhedsstyregruppen den 26. juni 2008 med indstilling om, at Sundhedskoordinationsudvalget overfor Kontaktudvalget anbefaler forslaget. Forslaget er behandlet i Sundhedskoordinationsudvalget den 14. august 2008 og tiltrådt af Kontaktudvalget den 29. august 2008.

 

Forslaget om samarbejdskonstruktion, "Folkesundhed i Midten", er til støtte for forsknings- og udviklingsaktiviteter. Aktiviteterne skal således understøtte samarbejdet mellem den kommunale og regionale opgaveløsning. Endvidere skal samarbejdskonstruktionen danne afsæt for samarbejde med faglige miljøer geografisk placeret i Region Midtjylland.

 

Det vedlagte forslag til samarbejdskonstruktion for fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter har følgende formål:

 • at sikre, at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages på et højt fagligt niveau,

 • at opruste kommunerne og regionen til i fællesskab at tiltrække nationale forsknings- og udviklingsmidler i samarbejde med faglige miljøer, og 

 • at udvikle et strategisk samarbejde med Århus Universitet.

Samarbejdskonstruktionen organiseres omkring et fagligt udvalg med en bestyrelse (bilag 3 - Organisering). Bestyrelsen udgøres af Kontaktudvalget for Sundhedsstyregruppen, som er sammensat af repræsentanter fra kommuner, praktiserende læger og Region Midtjylland. Bestyrelsen har til opgave at udarbejde en overordnet plan for udvikling af samarbejdskonstruktionen samt udarbejde forslag til hvilke indsats- og temaområder, der kan tildeles støtte i forbindelse med en uddeling. Kontaktudvalget for Sundhedsstyregruppen indstiller til Sundhedskoordinationsudvalget, som behandler og anbefaler en overordnet plan for udvikling af samarbejdskonstruktionen samt hvilke indsats- og temaområder, der skal nyde fremme. Indstillingen fra Sundhedskoordinationsudvalget behandles i Kontaktudvalget med henblik på tiltrædelse.

 

Det faglige udvalg har til opgave at udarbejde en faglig bedømmelse af projektansøgninger ud fra tre kriterier - kvalitet, relevans og gennemførbarhed. Endvidere har udvalget en rådgivende funktion i forhold til projektudvikling/projektbeskrivelse og evaluering.

 

Det faglige udvalg nedsættes med 12-15 medlemmer sammensat af repræsentanter fra faglige miljøer geografisk placeret i Region Midtjylland samt en repræsentant for hver klynge.

 

Samarbejdskonstruktionen indebærer, at der kan ydes støtte til tre typer af indsatser:

 

 • Forskningsbaserede udviklingsprojekter

 • Større strategiske satsninger, som har et længerevarende perspektiv

 • Kompetenceudvikling, herunder igangsætning af ph.d.-forløb

Konkrete ideer til projekter, satsningsområder, kompetenceudviklingstiltag mv. vil typisk opstå i relation til arbejdet med sundhedsaftalerne, herunder i klyngerne og de etablerede netværk. Ideerne kan fremsættes til Kontaktudvalget og drøftes på Sundhedsstyregruppemøder.

 

Den fælles økonomi foreslås opbygget af et fast årligt bidrag på 1 krone pr. borger både fra kommunerne og regionen (bilag 2 - Indsatser og økonomi). Det samlede faste bidrag vil da i 2009 være ca. 2,4 mio. kr., såfremt alle kommuner tilslutter sig. Det samlede mål for aktivitetsniveauet i 2009 kan være 5 mio. kr., hvor de sidste ca. 2,5 mio. kr. finansieres med udgangspunkt i de konkrete projektansøgninger, hvor de deltagende kommuner og regionen bidrager i fællesskab.  Det samlede mål for aktivitetsniveauet kan på sigt være 10 mio. kr. om året inklusiv det faste årlige bidrag.

 

Regionens andel af udgiften finansieres af puljen for fællesprojekter/aftaler med kommunerne.

 

Hver kommune beslutter, hvorvidt den vil indgå i samarbejdskonstruktionen. Der indgås en samarbejdsaftale mellem parterne.

 

Hvis en kommune ønsker at udtræde af samarbejdet, kan samarbejdsaftalen opsiges med seks måneders varsel.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-135-08

9. Aftale om særlig transportordning for borgere på Haderup-egnen

Resume

Da lægepraksis i Haderup i sommeren 2008 blev nedlagt, skulle praksis' patienter fordeles til de omkringliggende praksis. Ca. 1000 af de patienter, som tidligere var tilmeldt praksis i Haderup, fik mere end 15 km. til nærmeste læge, hvilket har gjort det nødvendigt at etablere en særlig transportordning.

Direktionen indstiller,

at den særlige transportordning godkendes.

Sagsfremstilling

Haderup er et relativt tyndt befolket område, som ligger geografisk placeret imellem Herning-Skive og imellem Holstebro-Viborg.

 

Lægehuset i Haderup blev etableret af to læger, som tidligere havde siddet i hver deres solopraksis i byen, som valgte at gå sammen i kompagniskab.

 

Lægehuset i Haderup havde medio 2007 ca. 3.770 gruppe 1-sikrede - et tal, der maj 2008 var faldet til 3.597.

 

Af personlige grunde meddelte begge læger, at de ønskede at forlade praksis i Haderup. Dermed stod Region Midtjylland i forsommeren 2008 pludselig med en lægedækningsproblemstilling, hvor ca. 3.600 tilmeldte patienter skulle fordeles til de omkringliggende praksisser. Af disse tilmeldte patienter ville ca. 1000 patienter få mere end 15 km til nærmeste praksis.

 

Situationen gjorde det nødvendigt at gennemføre en hurtig lægevalgsrunde i perioden fra 24. juni til 11. juli for at sikre, at alle borgere i området var tildelt en læge pr. 1. august 2008.

 

Ifølge Landsoverenskomstens § 27, stk. 2 har læger ret til at afvise patienter, såfremt afstanden mellem sikredes bopæl og praksis er større end 15 km. Da nabopraksis tilkendegav, at man ville afvise at tage patienter ud over 15 km med henvisning til byrden forbundet ved sygebesøg, var det påkrævet at få etableret en transportordning inden lægevalgsrunden. Dermed kunne aftalen ikke behandles politisk før lægevalgsrunden. Efter en kort drøftelse med repræsentanter for parterne blev det meddelt de berørte praksisser, at de kunne agere ud fra, at aftalens intentioner er gældende.

 

Aftalen indebærer, at for patienter, som har mere end 15 km til nærmeste læge, kan der arrangeres transport, således at patienten befordres til klinikken. Det betyder, at lægen ikke skal på hjemmebesøg ud over 15 km grænsen. Aftalen kan alene bringes i anvendelse i situationer, hvor patienten ikke selv har mulighed for at arrangere transport.

 

Aftalen trådte i kraft ultimo juni 2008. I den mellemliggende periode har transportordningen kun været benyttet en enkelt gang. De aktivitetsmæssige konsekvenser som følge af aftalen er således marginale, og aftalen kan derfor, med det nuværende aktivitetsniveau, finansieres indenfor det nuværende budget i Præhospital og Beredskab.

 

Transportordningen blev kort omtalt i bilag i forbindelse med punkt 20: Status vedr. rekrutterings- og fastholdelsessager i almen praksis, på det seneste møde i Forretningsudvalget, men er ikke blevet behandlet særskilt.

 

Aftalen fremlægges derfor nu med henblik på Forretningsudvalgets stillingtagen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-72-2-07

10. Patientkontorets årsberetning 2007

Resume

Efter sundhedsloven skal Patientkontoret udarbejde en årsberetning for sin virksomhed. Års­beretningen skal indsendes til ministeren for Sundhed og Forebyggelse.

Direktionen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter sundhedslovens § 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virksomhed.

 

Årsberetning 2007 indeholder oplysninger om Patientkontorets aktiviteter og særlige udfordringer i opstartsåret 2007, foruden de statistiske oplysninger, den som minimum skal indeholde.

 

Følgende kan særligt fremhæves: 

 • Mange patienthenvendelser i 2007: Med 14.439 henvendelser blev 2007 et travlt år for Patientkontoret. Patientkontoret har informeret og vejledt mange patienter om sund­hedsvæse­nets ydelser og patienternes rettigheder, herunder klagemuligheder. Men størstedelen af henvendelserne til Patientkontoret har handlet om frit sygehusvalg, udvidet frit sy­gehusvalg og ventetider, idet mange patienter ønsker at komme hurtigere i behandling på et andet sygehus - offentligt som privat. Patientkontoret vejleder generelt om reg­lerne for frit og udvidet frit sygehusvalg men varetager også den centrale om­visitering i udvidet frit sygehusvalg.

 • En ny organisation skulle opbygges: Som følge af strukturreformen var det et helt nyt Pa­tientkontor, som skulle bygges op i en ny or­ganisation. Nye fælles procedurer blev indført, ny viden tilegnet, og der skulle opbygges fælles viden. 2007 var også præget af, at der var tale om en ny organisation med mange nyan­sættelser. Året slutter med opgavebalance og en rimelig tilgængelighed og sags­behandlingstid, og der er et bedre match mellem antallet af opgaver og medarbejdere end i begyndelsen af året.

 • Tilgængeligheden i Patientkontoret: Tilgængelighed er og bliver en stor udfordring i et kontor som Patientkontoret, der har mange sager. Udefrakommende forhold som lange venteti­der på hospitalerne, aflysninger, pukkelafviklinger etc. spiller en stor rolle for, hvor mange der ønsker kontakt med Patientkontoret, og det kan vari­ere fra dag til dag og uge til uge. Det er således ikke konstant, hvad der dagligt kommer ind i kontoret af telefoniske og skriftlige henvendel­ser, og dette påvirker tilgængeligheden.

 • Indførelse af et fælles brevkoncept: Region Midtjylland indførte i 2007 et klar besked kon­cept, der blev til i en arbejdsgruppe med deltagelse fra Patientkon­toret og hospita­lerne. Konceptet sikrer, at patien­terne får ensartet, let forståelig information om bl.a. retten til frit og udvidet frit sygehusvalg. Med frist den 1. august 2007 skulle regionens hospitaler have implementeret klar be­sked brevkonceptet, hvilket var en stor opgave. Implementeringen afstedkom mange henvendelser til Patientkontoret, der hjalp og vejledte hospitalerne i rigtig an­vendelse af brevene. Patientkontoret har anvendt mange ressourcer på implemente­ringen af konceptet i 2007.

 • Behandlingsfrist nedsat fra 2 til 1 måned: I sidste kvartal af 2007 steg antallet af henven­delser som følge af en lovændring, hvorefter behandlingsfristen den 1. oktober 2007 blev sat ned fra 2 til 1 måned. Nedsættelsen af behandlingsfristen skabte et øget behov for mere kapacitet og kortere ventetid på regionens hospitaler - et arbejde Pati­entkontoret har medvirket i. Patientkontoret bidrager bl.a. med data og oplysninger til udvikling af merkapacitet, idet kontoret har fingeren på pulsen i forhold til, hvor der mangler ka­pacitet, og på hvilke områder patienter videre henvises til privathospital.

 • Bidrag til udvikling af kapacitet og kvalitet: På grund af de mange henvendelser - hvor Patientkontoret hjælper den enkelte pati­ent - er det en konstant udfordring også at afse ressourcer og viden til at indgå i op­gaver og projekter, der skal udvikle kapacitet og kvalitet i Regionens sygehusvæsen - til gavn for de mange.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-59-08

11. Godkendelse af tillæg til sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland

Resume

De i henhold til aftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland af 2. april 2008 udarbejdede tillæg til sundhedsaftale fremsendes til Regionsrådets godkendelse. 

Direktionen indstiller,

at tillæggene til sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 24. september 2008 godkendt den reviderede sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og regionens 19 kommuner. Parterne har mulighed for - udover denne lovpligtige sundhedsaftale - at indgå tillæg til sundhedsaftalen på frivillige indsatsområder med en enkelte kommuner. I modsætning til den lovpligtige sundhedsaftale skal sådanne tillæg ikke indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen, med mindre parterne ønsker det.

 

I aftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland af 2. april 2008 vedr. driften af de i Århus Kommune beliggende tilbud på det sociale område, der pt. drives af Region Midtjylland, er det besluttet at udarbejde tillæg til sundhedsaftalen mellem Århus Kommune og Region Midtjylland vedrørende de sociale tilbud Høskoven, Fenrishus samt Børn og Unge Centret, Rehabilitering, som alle i henhold til aftalen forbliver i regional drift i aftaleperioden.

 

Herudover er det besluttet at udarbejde et tillæg til sundhedsaftalen mellem Århus Kommune og Region Midtjylland vedrørende Center for Syn og Kommunikation, som i henhold til aftalen overgår til kommunal drift pr. 1. januar 2009.

 

Det fremgår af tillæg til sundhedsaftale vedrørende Høskoven, at der nedsættes en koordinationsgruppe, som har til opgave at følge udviklingen på hjerneskadeområdet, og at parterne forpligter sig til at indgå i et samarbejde om udvikling og kvalitetssikring af den tværgående indsats på området.

 

Det fremgår af tillæg til sundhedsaftale vedrørende Fenrishus, at der afholdes to årlige møder mellem parterne vedrørende samarbejdet, og at Århus Kommune deltager i udskrivningsmøder. 

 

Det fremgår af tillæg til sundhedsaftale vedrørende Børn og Unge Centret, Rehabilitering, at der afholdes to årlige møder mellem parterne vedrørende samarbejdet, og at parterne samarbejder om udvikling og kvalitetssikring af den tværgående indsats.

 

Det fremgår af tillæg til sundhedsaftale vedrørende Center for Syn og Kommunikation, at Øjenafdelingen på Århus Sygehus leverer øjenlægebistand til centret, og at parterne er i en løbende dialog om samarbejdet.

 

Tillæggene til sundhedsaftale skal godkendes af Regionsrådet og Århus Kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-4-08

12. Vedtagelse af kulturpolitik for Region Midtjylland

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende kulturpolitik fremlægger forslag til kulturpolitik for Region Midtjylland samt retningslinier for tilskud til kulturopgaver. Forslaget tager udgangspunkt i den regionale udviklingsplan og indeholder endvidere et forslag om en todeling af kulturmidlerne, således at der samtidig med en ansøgningspulje afsættes midler til strategiske satsninger på kulturområdet.

Direktionen indstiller,

at forslag til Kulturpolitik for Region Midtjylland vedtages, og

 

at de på budgettet afsatte midler til kulturelle aktiviteter opdeles således, at 75 % afsættes til Region Midtjyllands strategiske indsatser på kulturområdet ("kulturudviklingsmidlerne") og 25 % afsættes til ansøgninger om tilskud til kulturaktiviteter ("kulturpuljen").

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. februar 2008 at nedsætte et midlertidigt udvalg vedrørende udarbejdelse af kulturpolitik og retningslinier for tilskud til kulturopgaver i Region Midtjylland. Udvalget har haft til opgave at udarbejde et forslag til kulturpolitik for Region Midtjylland med udgangspunkt i den af Regionsrådet vedtagne regionale udviklingsplan. Udvalget har samtidigt skulle udarbejde et forslag til retningslinier for tilskud til kulturaktiviteter i regionen.

 

Forslag til Kulturpolitik for Region Midtjylland vedlægges som bilag.

 

Udvalget har udarbejdet et forslag, hvis tre omdrejningspunkter i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan er: Udvikling, netværk og internationalt udsyn og samarbejde. Hovedpunkterne under disse overskrifter er:

 

Udvikling

Regionsrådet vil arbejde for, at kulturens innovative potentiale - i kunst, videnskab, formidling osv. - realiseres og indgår som en integreret del af erhvervs- og udviklingspolitikken. Kulturområdet skal i sig selv ses som et værksted, hvor der skabes ny viden, nye kompetencer, nye erfaringer, nye produkter og nye udviklingsværktøjer.

 

Netværk og samarbejde

Region Midtjylland rummer i kraft af stor volumen og diversitet på kulturområdet et stærkt potentiale i forhold til dannelse af brede kunstneriske og kulturfaglige miljøer. Det er på denne baggrund en central opgave for Region Midtjylland at medvirke til at danne udviklingsorienterede netværk mellem aktørerne på kulturområdet.

 

Internationalt samarbejde og udsyn

Via et internationalt engagement vil Region Midtjylland arbejde for, at der bringes ny inspiration og nye ideer på kulturområdet til regionen samtidig med, at internationale samarbejdspartneres kendskab til dansk kultur styrkes.

 

To puljer

Det midlertidige udvalg foreslår, at kulturmidlerne deles i to, således at "Kulturudviklingsmidlerne" afsættes til strategiske indsatser på kulturområdet, mens "kulturpuljen" afsættes til ansøgninger.

 

Den strategiske del anvendes i forhold til særlige indsatsområder. Regionen kan selv tage initiativ til satsninger, ligesom projekter og aktiviteter kan sættes i værk i form af udbud til en bred kreds af aktører. 75 % af kulturbudgettet afsættes til Kulturudviklingsmidlerne.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at forslag til Kulturpolitik for Region Midtjylland vedtages, idet det forudsættes, at aktiviteterne har en regional betydning, og at der som hovedregel skal være kommunal eller anden medfinansiering, og

 

at de på budgettet afsatte midler til kulturelle aktiviteter opdeles således, at 75 % afsættes til Region Midtjyllands strategiske indsatser på kulturområdet (”kulturudviklingsmidlerne”) og 25 % afsættes til ansøgninger om tilskud til kulturaktiviteter (”kulturpuljen”).

 

Anna Marie Touborg, Bente Nielsen, Birgit Jonassen og Gunhild Husum tog forbehold.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-72-15-07

13. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser

Resume

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fået udarbejdet en landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser på offentlige og private hospitaler.

 

Undersøgelsens resultater skal indgå i kvalitetsmålingerne på www.sundhedskvalitet.dk(stjernetildelingen), der hidtil kun har indeholdt tal for indlagte patienters oplevelser.

 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er lavet af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden på bestilling af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Danske Regioner har ikke været involveret i initiativet - det er alene på ministeriets foranledning at undersøgelsen er gennemført.

 

Undersøgelsens resultater skal indgå i kvalitetsmålingerne på www.sundhedskvalitet.dk (stjernetildelingen), der hidtil kun har indeholdt tal for indlagte patienters oplevelser.

 

Undersøgelsen viser, at de ambulante patienter i høj grad er tilfredse med deres undersøgelser på landets hospitaler. Vedrørende patienternes samlede indtryk af ambulatoriebesøgene er det værd at bemærke, at resultaterne for Region Midtjylland, som det eneste af de fem regioner, samlet set ligger statistisk signifikant over landsgennemsnittet.

 

Undersøgelsen konkluderer, at patienter med ambulatoriebesøg på privathospitaler og -klinikker har et mere positivt samlet indtryk end patienter, der har været på et offentligt ambulatorium. Der kan ikke konkluderes at være forskel på patienternes oplevelser på store og små sygehuse.

 

Det konkluderes i undersøgelsen, at der på landsplan er et stort forbedringspotentiale i temaerne: Ventetid, Patientinformation, Personalekontinuitet og Overgange mellem sektorer.

 

Undersøgelsen blev offentliggjort på ministeriets hjemmeside i uge 36 og den er tilgængelig på Internettet på følgende adresse: http://www.sum.dk/sum/site.aspx?p=391&ArticleID=4654.

 

Der er vedlagt et notat om undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-137-06-V

14. Orientering om godkendelse af center-satellitaftale om stamcelletransplantation på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Resume

Sundhedsstyrelsen har godkendt aftale om center-satellitsamarbejde vedr. stamcelletransplantation på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 22. august 2007 at etablere et komplet non-myeloablativ stamcelletransplantationscenter ved Hæmatologisk afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Centret vil tilbyde behandling af patienter med alvorlige hæmatologiske kræftsygdomme, hovedsaglig patienter med leukæmi (blodkræft) og lymfeknudekræft. Det er en højteknologisk og krævende behandling, hvor man tager stamceller fra en fremmed donor (enten familiedonor eller donor fra internationalt register) og transplanterer dem til patientens knoglemarv.

 

I maj måned 2008 har Sundhedsstyrelsen godkendt en center-satellitaftale mellem Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, der muliggør oprettelsen af stamcelletransplantationscenteret på Århus Sygehus.

 

Etableringen af et stamcelletransplantationsprogram på Århus Sygehus vil betyde kortere ventetider og øget behandlingsfrekvens. Dermed forbedres muligheder for langtidsoverlevelse markant hos de pågældende patienter, og samtidig undgår patienterne hyppig og lang transport til Rigshospitalet, som i dag afholder nogle fra at benytte behandlingstilbuddet.

 

Baggrunden for center-satellitsamarbejdet er, at Århus Sygehus siden september 2004 har haft en velfungerende klinik (Ambulant Allogen Klinik) for patienter, der har gennemgået transplantation på Rigshospitalet. Denne funktion kan nu udvides til at omfatte et komplet non-myeloablativt stamcelletransplantationsprogram.

 

Århus Sygehus forklarer non-myeloablativ stamcelletransplantation således, at målet i første omgang er at sikre en lettere reduktion af det normale immunsystem (og dermed knoglemarvsfunktionen), så man kan tilføje nye stamceller fra donor, uden at disse afstødes. Over en periode på 3 måneder justeres behandlingen, så de nye stamceller tager helt over. Effekten opstår, fordi det nye immunsystem opfatter de resterende syge stamceller som "fremmede" og derfor tilintetgør dem.  

 

På baggrund af erfaringer fra Rigshospitalet forventer Århus Sygehus en langtidsoverlevelse på ca. 60 % for patienter, der modtager behandlingen. Behandlingsformen anvendes i dag stort set kun til patienter, der ellers gennemsnitligt har under 10 % chance for langtidsoverlevelse.

 

Samtidig med etableringen af non-myeloablativ stamcelletransplantation får Århus Sygehus med den nye center-satellitaftale mulighed for at overtage standard allogent transplanterede patienter fra Rigshospitalet tidligere end i dag. Ved standard allogen stamcelletransplantation er formålet at fjerne den sidste syge celle ved hjælp af kraftig kemoterapi eller strålebehandling. Behandlingen gør, at knoglemarvens normale stamceller dør, og de erstattes af nye stamceller fra donor.

 

Når funktionen er fuldt udbygget, regnes der med 18-24 non-myeloablative transplantationer og med ca. 6 standard allogent transplanterede patienter pr. år.

 

Center-satellitaftalen indebærer bl.a., at Århus Sygehus følger Rigshospitalets overordnede behandlingsprotokoller, samt at de lokale retningslinjer for behandling er i overensstemmelse med Rigshospitalets principper.

 

Den trinvise udvikling i etablering af stamcelletransplantationscentret på Århus Sygehus har været behandlet i regionsrådet den 24. september 2008 og vil indgå i regionsrådets drøftelser om nye behandlinger i 2009 og 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-148-07

15. Orientering om planarbejde vedrørende det nye hospital i vest

Resume

Efter Regionsrådets beslutning om en placering af det nye hospital i Gødstrup igangsættes det indledende planarbejde. Herning Kommune påbegynder udarbejdelse af en masterplan for den forventede udvikling af de berørte arealer, og for selve hospitalsområdet udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om det igangsatte planarbejde vedrørende det nye hospital i Gødstrup tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 18. juni 2008 vedtog Regionsrådet en placering af det nye hospital i vest ved Gødstrup. Nu igangsætter Herning Kommune det indledende planarbejde.

 

Hospitalsbyggeriet forventes at få indflydelse på byudviklingen af de omgivende områder, og Herning Kommune påbegynder derfor udarbejdelsen af en masterplan for den forventede udvikling af arealerne mellem det nye hospital og Snejbjerg, mod vest afgrænset af den kommende omfartsvej samt mellem det nye hospital og Tjørring/Holingområdet. Der vil blive udarbejdet et tillæg til kommuneplan, der vil omfatte selve hospitalsområdet. De endelige vejtracéer vil ligeledes blive indarbejdet i kommuneplanen.

 

Offentlighedsfasen med den forudgående høring af masterplanen forventes i november 2008. Herefter igangsættes arbejdet med tillæg til kommuneplanen for selve hospitalsområdet med offentlig høring i februar 2009. Tillægget forventes at kunne vedtages af Herning Byråd i maj/juni 2009, som grundlag for ekspropriation af de ejendomme, som skal indgå i hospitalsområdet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-128-06-V

16. Orientering om alderskriterier i forbindelse med behandling

Resume

I forbindelse med Forretningsudvalgsmødet den 29. april 2008 bad regionsrådsmedlem Poul Müller (K) om en redegørelse for, om der findes alderskriterier for behandling på hospitalerne. I det følgende orienteres om sondringen mellem fysisk og biologisk alder i forbindelse med iværksættelse af behandling, og om hvordan alderskriterier indgår som kriterium i forbindelse med videnskabelige undersøgelser af behandlingseffekt.

Sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møder den 2. og 16. september blev sagen udsat.

 

Poul Müller (K) har i forbindelse med Forretningsudvalgsmødet den 29. april 2008 forespurgt administrationen, om der findes alderskriterier for behandling på hospitalerne. I forbindelse med spørgsmålet blev der refereret til et alderskriterium ved trombolysebehandling på Århus Sygehus på 81 år.

 

På forespørgsel har hospitalerne oplyst, at patienternes faktiske (høje) alder generelt ikke har betydning for den behandling, som de tilbydes. Dette skyldes, at den faktiske alder ikke afspejler patientens fysiske tilstand.

 

Patientens fysiske tilstand er således afgørende for patientens mulighed for at få gavn af en given behandling, og dermed er den afgørende for behandlingsresultatet. Det anbefales f.eks. ikke at operere patienter, som er i så dårlig almen fysisk tilstand, at patienten med stor sandsynlighed ikke vil kunne gennemføre operationen.

 

Patienternes biologiske alder er dermed et relevant behandlingskriterium. Der er en tæt sammenhæng mellem patientens biologiske alder og kroppens fysiske tilstand. Den biologiske alder vil ofte være lavere end den faktiske alder, hvis der er tale om en patient, som er i en god fysisk tilstand.

 

Dog indgår der ofte et alderskriterium ved afprøvning af helt nye behandlinger (ofte i sammenligning med den hidtidige bedste behandling) i videnskabelige undersøgelser. Ofte udvælges til de første afprøvninger en aldersgruppe, hvor man forventer den største effekt og de færreste bivirkninger af den nye behandling (ofte yngre og midaldrende patienter). Det gælder ikke mindst nye "aggressive" behandlinger såsom nye former for kemoterapi, transplantationer, trombolyse og lignende, hvor risikoen for livstruende bivirkninger/komplikationer af behandlingen vurderes at være stor, men hvor der også kan opnås en stor gevinst f.eks. mange leveår ved en vellykket behandling af især yngre patienter. Hos ældre patienter kan denne balance let vælte, idet risikoen for alvorlige livstruende komplikationer stiger markant ved høj alder, samtidig med at antallet af f.eks. leveår, der kan opnås ved en vellykket behandling, er meget begrænset, da f.eks. 80-årige har en stor risiko for at dø af andre sygdomme end lige netop den, som behandlingen retter sig imod.

 

Når et videnskabeligt projekt har vist en betydende behandlingsgevinst ved en ny behandling, ansøges der typisk om godkendelse af behandlingen (f.eks. Lægemiddelstyrelsen i Danmark), og behandlingen tages i brug i dagligdagen. Såvel godkendelse som retningslinier for behandling retter sig typisk imod samme aldersgruppe som den i det videnskabelige projekt. Efterhånden som man får rutine og erfaring med den nye behandling, sker der ofte en gradvis opblødning af alderskriterierne. Især hvis det drejer sig om behandling, som ikke er meget kostbar eller har meget store bivirkninger. For behandlinger af sidstnævnte karakter bliver der i stedet ofte iværksat nye videnskabelige protokoller, der systematisk undersøger behandlingens effekt på en anden aldersgruppe - typisk patienter med højere alder. På den måde udvides alderskriterierne mere systematisk. Dette har især været karakteristisk for nye kræftbehandlinger.

 

Med hensyn til trombolysebehandling er det således, at trombolyse er afprøvet i adskillige store internationale videnskabelige forsøg. Ingen af disse forsøg er gået ud over alderskriteriet 18 - 80 år. Man har således ikke nogen erfaring med trombolysebehandling hos patienter over 80 år. Men man ved, at risikoen for at fremkalde en stor og livstruende hjerneblødning ved trombolysebehandling stiger med alderen. I Danmark godkendte Lægemiddelstyrelsen trombolysebehandling i 2003 i en bekendtgørelse, hvor man satte som betingelse, at trombolyse kun blev tilbudt patienter i alderen 18 - 80 år. Dette alderskriterium indgår derfor i de kriterier, som man anvender ved henvisning af patienter til trombolyse i Danmark herunder på Århus Sygehus. Trombolyse skal påbegyndes senest 3 timer efter første symptom på en apopleksi. Derfor er det altafgørende, at de relevante patienter køres direkte fra hjemmet til trombolysehospitalet. Det er ofte falckredderne, der i praksis henviser patienterne til neurologisk afdeling i Århus, såfremt kriterierne for behandling umiddelbart ser ud til at være til stede hos den pågældende patient. Men hvis kriterierne ikke er opfyldt, skal patienten i stedet køres til sit hjemsygehus f.eks. Viborg eller Randers. Det er således tilfældet, hvis patienten er over 80 år. Lægerne på Neurologisk Afdeling kunne ønske sig, at aldersgrænsen blev lidt opblødt, da de mener, at velbevarede 81-årige og 82-årige vil kunne tåle behandling lige så godt som en mindre velbevaret 75-årig. Men det er altså ikke tilladt i relation til bekendtgørelsen. Så lægerne påtager sig et ekstra stort ansvar, såfremt de de facto giver trombolysebehandling til en patient over 80 år. Et ansvar, der er let at bære, hvis behandlingen går godt, men kan være næsten ubærlig, hvis den fremkalder en dødelig hjerneblødning.

 

Inden for et andet område - nemlig IVF-behandling (barnløshedsbehandling) - er den faktiske alder ligeledes et behandlingskriterium. I Region Midtjylland samt i resten af landet er alderskriteriet for at iværksætte barnløshedsbehandling på offentlige hospitaler, at kvinden ikke må være fyldt 40 år. Dette alderskriterium er fastsat ud fra etiske overvejelser om hensynet til barnets opvækst og forsørgelse, samt ud fra sundhedsfaglige overvejelser, idet chancen for et vellykket behandlingsforsøg falder markant med alderen.Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagen behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-132-06-V

17. Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 3. kvartal 2008

Resume

Den seneste opgørelse over kontaktpersonordningen viser, at Region Midtjylland ligger pænt i en national sammenhæng med en gennemsnitlig målopfyldelse på 85 %. Der er dog for nogle hospitaler et stykke vej til den pr. 1. juli 2009 forventede målopfyldelse på 90 %, som regionsrådet vedtog som en del af budgetforliget 2009.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I budgetforliget 2009 blev der aftalt følgende vedr. kontaktpersonordningen: "Regionsrådet behandlede på sit møde den 16. april 2008 status for kontaktpersonordningen. Der konstateres en betydelig variation mellem hospitalerne i den nuværende målopfyldelse i forhold til udleveringen af kontaktkort. Målet er, at alle indlagte patienter har en kontaktperson. 1. juli 2009 forventer forligspartierne, at alle hospitaler har en registreret målopfyldelse på over 90 %."

 

Den seneste opgørelse af kontaktpersonordningen (se tabel nedenfor) viser, at Region Midtjylland ligger pænt i en national sammenhæng, med en gennemsnitlig målopfyldelse på 85 %. Der er dog ikke sket markante forbedringer siden sidste opgørelse, hvor den gennemsnitlige målopfyldelse ligeledes var på 85 %, og der er for nogle hospitaler et stykke vej til den pr. 1. juli 2009 forventede målopfyldelse på 90 %.

 

På baggrund af beskrivelsen til regionsrådet den 16. april "Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 1. kvartal 2008 samt redegørelse for kontaktpersoners rolle" er udarbejdet en regional retningslinje for kontaktpersonordningen, der gælder for alle hospitalerne og psykiatrien. Retningslinjen angiver en fælles forståelse af indholdet i ordningen og støtter dermed arbejdet med at give ordningen indhold og mening.

 

Dækningsgrad i %

Regioner
 
1. kvartal 2008* 
 
3. kvartal 2008
Region Midtjylland
85
85
Region Sjælland
76
80
Region Syddanmark
83
82
Region Hovedstaden
81
75
Region Nordjylland
93
95
Hospitaler
 
 
Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter
83
86
Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup
88
86
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm
87
84
Regionshospitalet Randers og Grenaa
79
82
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder
91
92
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
72
68
Århus Universitetshospital, Skejby
83
82
Psykiatrien, Distrikt Øst 
87
84
Psykiatrien, Distrikt Vest 
96
96
Psykiatrien, Distrikt Syd 
75
77
Psykiatrien, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
95
96

 

* Opgørelsen af dækningsgraden blev aflyst for 2. kvartal 2008 grundet strejken.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-4-06-V

18. Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud i 2. kvartal 2008

Resume

Belægningsprocenten på de sociale og socialpsykiatriske tilbud, som Region Midtjylland driver, var i andet kvartal af 2008 - ligesom i 2007 og første kvartal af 2008 - generelt høj. Særligt tilbuddene til børn og unge og til voksne sindslidende ses at have en meget høj belægning.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet bliver hvert kvartal orienteret om belægningen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud, som Region Midtjylland driver.

 

Nedenstående tabel 1 viser den samlede belægning for de sociale og socialpsykiatriske tilbud for 1. og 2. kvartal af 2008 fordelt på målgrupper samt dag- og døgntilbud. Tabellen er udarbejdet på baggrund af vedlagte bilag: Belægningen på Region Midtjyllands tilbud, 2. kvartal 2008.

 

Tabel 1: Belægning for Region Midtjyllands sociale og socialpsykiatriske tilbud i 1. og 2. kvartal 2008

 

Målgruppe
Antal pladser
1. kvartal
2. kvartal
Børn og ungeområdet
 
 
 
Tilbud til social truede, adfærdsvanskelige børn og unge
Døgn 43
Dag 56
109,44 %
102,75 %
111,63 %
101,77 %
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge           
Døgn 43
Dag 30
97,02 %
105,80 %
101,05 %
104,13 %
Tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge
Døgn 305
Dag 86
108,52 %
130,14 %
104,71 %
142,55 %
Voksenområdet
 
 
 
Tilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede.
Døgn 383
Dag 104
88,57 %
88,90 %
93,51 %
73,87 %
Tilbud til voksne psykisk handicappede og personer med autisme
Døgn 371
Dag 311
103,07 %
89,87 %
103,83 %
88,88 %
Tilbud til personer med stofmisbrug
Døgn 6
Dag 367
129,83 %
116,54 %
118,50 %
116,75 %
Forsorgshjem
Døgn 76
88,17 %
85,17 %
Kvindekrisecentre
Døgn 7
67,14 %
46,00 %
Socialpsykiatrien
 
 
 
Tilbud til sindslidende voksne
Døgn 313
Dag 28
106,17 %
98,43 %
106,49 %
139,32 %

 

 

Uddybende kommentarer til målgrupperne

 

Børn- og ungeområdet

I 2007 var der en høj belægning på regionens tilbud til børn og unge. På tilbud for socialt truede, adfærdsvanskelige børn var belægningen i 2007 således samlet set på 104%. På tilbud for børn og unge med fysisk og psykisk handicap var belægningen i 2007 samlet set på 115%, og på regionens sikrede døgninstitutioner var belægningen i 2007 samlet set på 97%. Tendensen med de høje belægningsprocenter er fortsat i første og andet kvartal af 2008 med meget høje belægningsprocenter på helt op 142% for dagtilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge.

 

Det samlede antal pladser omfatter beskæftigelsestilbud og interne skoler på de sikrede døgninstitutioner.

 

Voksenområdet

I 2007 var belægningen på området for fysisk handicappede og senhjerneskadede samlet set på 83%. Den relativt lave belægningsprocent skyldes, at en række af regionens tilbud til målgruppen, bl.a. Tagdækkervej, Yding Boform og N.P. Josiassensvej først blev startet op i 2007. De nyopførte tilbud er nu ved at være fyldt op, således at belægningen på disse tilbuds døgntilbud er steget til 93% i andet kvartal af 2008. Der er således kun få ledige boliger, og de lavere belægningstal vedrører dagtilbuddene. Antallet af dagpladser vil blive justeret i løbet af året. Endvidere bemærkes, at det forhold, at en række af tilbuddene arbejder med midlertidige pladser, gør, at belægningen ikke kan være 100%, med mindre der er tale om overbelægning. Dette kan kun i ringe omfang lade sig gøre på voksenområdet, hvor der er tale om selvstændige boliger.

 

I 2007 var belægningen på området for psykisk handicappede og autister samlet set på 97%. Denne høje belægningsprocent er fastholdt i både første og andet kvartal af 2008.

 

På misbrugsområdet havde regionen i 2007 en meget høj belægningsprocent, som samlet set var på 106%. Tendensen har i første og andet kvartal været en yderligere stigning i belægningsprocenten, således at denne i andet kvartal af 2008 var på 118% for døgntilbuddene og på 116% for dagtilbuddene.

 

Forsorgshjemet Skovvang havde i 2007 en samlet belægning på 91%. Forsorgshjemmet har i første halvår af 2008 oplevet et svagt fald til 85% i andet kvartal.

 

Belægningsprocenten på Horsens Krisecenter var i 2007 på 46%. Belægningen steg i første kvartal af 2008 til 67%, men er i andet kvartal påny faldet til 46%. Det bemærkes i den forbindelse, at Horsens Krisecenter kun har 7 pladser. Relativt store procentuelle fald og stigninger vil således kunne aflæses ved en enkelt brugers indflytning eller udflytning.

 

Belægningen på Krisecenteret er opgjort uden at medtage børn i beregningerne. Der var i 2007 79 børn med 782 overnatninger.

 

Socialpsykiatriske tilbud

Belægningsprocenten på disse tilbud var i 2007 samlet set på 109%. Tendensen med den høje belægningsprocent er fortsat i første og andet kvartal af 2008, således at belægningen i andet kvartal på dagtilbud var på 139% og på døgntilbud var på 106%.

 

 


Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-74-1-08

19. Orientering om nyt fælles udrednings- og behandlingskoncept for traumatiserede flygtninge

Resume

Der er som led i opfølgning på psykiatriplanen udarbejdet et fælles udrednings- og behandlingskoncept for behandlingen af traumatiserede flygtninge i behandlingstilbudene i Århus, Horsens og Holstebro, som fremlægges til orientering. Udrednings- og behandlingskonceptet indebærer, at alle patienter tilbydes et intensivt, standardiseret udrednings- og behandlingsforløb ud fra en grundpakke, der afvikles over ca. 4 måneder med mulighed for supplering eller forlængelse efter en konkret klinisk vurdering. Konceptet vil samlet set muliggøre flere behandlingsforløb end i dag. Indsatsen baseres på tæt inddragelse af patientens hjemkommune og praktiserende læge under hele patientforløbet. Fremover betegnes behandlingstilbudene "Klinik for Traumatiserede Flygtninge".

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionerne skal efter sygehusloven varetage behandlingen af posttraumatisk stresssyndrom hos flygtninge, samt familiemedlemmer til flygtninge, der er kommet til Danmark som familiesammenførte. Behandlingen foregår ambulant og forudsætter et tæt samspil blandt andet med de kommunale socialforvaltninger og patienternes praktiserende læger. I Region Midtjylland varetages behandlingen af Rehabiliteringscenter for Traumatiserede Flygtninge (RFT) i Århus samt af Team for Traumatiserede Flygtninge (TTF) i Holstebro. I forbindelse med regionsdannelsen blev der oprettet en ny satellitenhed i Horsens under Rehabiliteringscenter for Traumatiserede Flygtninge.

 

Behandlingen af traumatiserede flygtninge har været tilrettelagt forskelligt i de tidligere amter. Regionsrådet har på den baggrund med vedtagelsen af psykiatriplanen besluttet, at der skal udarbejdes et fælles udrednings- og behandlingskoncept for behandlingen af traumatiserede flygtninge i Region Midtjylland.

 

En arbejdsgruppe har som led i opfølgningen på psykiatriplanen udarbejdet et fælles udrednings- og behandlingskoncept for behandlingen af traumatiserede flygtninge baseret på erfaringerne fra de nuværende behandlingstilbud og den faglige evidens på området. Udrednings- og behandlingskonceptet indebærer, at alle patienter tilbydes et intensivt, standardiseret udrednings- og behandlingsforløb ud fra en grundpakke, der afvikles over ca. 4 måneder med mulighed for supplering eller forlængelse efter en konkret klinisk vurdering. Konceptet vil samlet set muliggøre flere behandlingsforløb end i dag. Med implementering af konceptet er det målet, at antallet af afsluttede behandlingsforløb på regionsplan stiger med 10 pct. i forhold til det nuværende niveau i det første år efter implementering og efterfølgende 2 pct. pr. år. Indsatsen baseres på tæt inddragelse af patientens hjemkommune og praktiserende læge under hele patientforløbet. Udmøntningen af det nye behandlingskoncept vil derfor blive gennemført i tæt dialog med disse. Konceptet indebærer, at den faglige indsats og behandlingstilbudenes produktivitet dokumenteres ved anvendelse af fælles dokumentationsværktøjer. Samtidigt med indførelsen af det nye koncept samles behandlingstilbudene under det fælles navn: "Klinik for Traumatiserede Flygtninge".

 

Regionsrådet er på møde den 20. august 2008 blevet orienteret om ansøgning fremsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses "Pulje til udvidelse af behandlingskapaciteten i de specialiserede tilbud til traumatiserede flygtninge 2008- 2011" (sats-puljemidler). Der er søgt om i alt 13.750 mio. kr. over 4 år til nedbringelse af ventelisten til behandling af traumatiserede flygtninge i Region Midtjylland. Med udvidelsen vil der kunne opnås en aktivitetsforøgelse svarende til, at ventelisten pr. 1. juni 2008 på i alt 301 patienter kan reduceres med 50 pct.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet muligheden for at inddrage telemedicin løbende vurderes og eventuelt inddrages.

 

Ulla Diderichsen, Conny Jensen, Poul Müller, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen