Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 12. august 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Johannes Flensted-Jensen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.40.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer
3 Økonomirapport pr. 31. maj 2008
4 Forslag til prioritering af anlægsprojekter
5 Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland
6 Etablering af nye bygninger til det socialpsykiatriske bosted Gårdhaven, Viborg
7 Vedtagelse af "Kvalitetsstrategi for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland"
8 Forslag til overordnet politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland.
9 Genbehandling af sag om bevilling af udviklingstilskud til uddannelsesinstitutioner
10 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter
11 Godkendelse af studietur til Västra Götalandsregionen 28. - 29. august 2008 for Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet
12 Godkendelse af studierejse til OECD mv. i Paris 18. - 19. september 2008 for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi
13 Godkendelse af regionsrådsmedlemmers deltagelse i Vækstforums studierejse til East of England 11. - 12. september 2008
14 Godkendelse af studietur til Edinburgh 9. - 12. september 2008 for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands sundhedsplan
15 Regnskab og afrapportering fra delegationsrejse til Shanghai den 14. - 19. marts 2008
16 Salg af et mindre areal ved Nattergalevej, Skive
17 Udpegning af medlem af Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune
18 Udpegning af medlemmer af bestyrelserne for tre erhvervsakademier i Region Midtjylland
19 Udpegning af to medlemmer af samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet
20 §2 aftale om opfølgende hjemmebesøg i almen praksis
21 §2 aftale om samtaleterapi for almen læger
22 Godkendelse af borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen
23 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud for 2007
24 Høring af gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" for Region Syddanmark
25 Orientering om status for Region Midtjyllands tilsyn på socialområdet
26 Orientering om opgørelse over magtanvendelser på socialområdet i 2007
27 Orientering om ansøgning til puljen til udvidelse af behandlingskapaciteten i relation til de specialiserede tilbud for traumatiserede flygtninge
28 Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet
29 Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse 2008
30 Orientering om svar fra Danske Regioner på henvendelse vedrørende hjemtransport af afdøde fra hospitaler
31 Orientering om et patientforløb, som er blevet gennemgået efter omtale i aviskronik
32 Orientering om status på Den Danske Kvalitetsmodel
33 Orientering om nyt temahæfte vedrørende patienttilfredshed
34 Orientering om det regionale samarbejdsudvalg i forbindelse med udvidet frit sygehusvalg
35 Orientering om rapport fra BIDMC (Harvard) vedrørende organisering af akutindsatsen
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Raskmelding

Formanden orienterede om, at Johannes Flensted-Jensen den 11. august 2008 har raskmeldt sig og hermed genindtræder i alle hverv.

 

Gruppetilhørsforhold

Tove Videbæk orienterede om, at hun er indtrådt i den konservative regionsrådsgruppe. Henrik Qvist anmodede i den forbindelse om, at der på næste Forretningsudvalgsmøde foretages en drøftelse vedrørende sammensætningen af det midlertidige udvalg vedr. det præhospitale område.

 

Klage over ekspropriation i forbindelse med Det Nye Universitetshospital

Formanden orienterede om, at Region Midtjylland i juni 2007 anmodede Århus Kommune om at indlede ekspropriation af jordarealer til Det Nye Universitetshospital fra to lodsejere. Århus byråd besluttede den 25. juni 2008 enstemmigt ekspropriationen. Begge lodsejere har påklaget ekspropriationsbeslutningen til Naturklagenævnet indenfor klagefristens tidsramme på 4 uger efter meddelelse af ekspropriationsbeslutningen, og klagen over ekspropriationsbeslutningen har opsættende virkning. Planlægningen af Det Nye Universitetshospital kan dog fortsætte uanset klagesagen.

 

Prækvalifikation i forbindelse med udbud af bygherrerådgivningen/"det tredje øje" til Det Nye Universitetshospital

Regionsrådet bemyndigede den 21. maj 2008 direktionen til at gennemføre EU-udbud af bygherrerådgivning/"det tredje øje" til Det Nye Universitetshospital. Formanden orienterede om, at Region Midtjylland har modtaget 9 ansøgninger om prækvalifikation, hvoraf 3 ansøgninger ikke er konditionsmæssige. Der er prækvalificeret 5 ansøgere til at afgive tilbud. Udpegning af vinder forventes at ske medio oktober 2008.

 

Omlægning af modtagelsen af akutte patienter på Regionshospitalet Skive

Formanden orienterede om, at Hospitalsenheden Viborg den 3. juli 2008 har fremsendt en orientering til Administrationen om, at der er behov for at foretage en omlægning i modtagelsen af de akutte patienter på Regionshospitalet Skive. Man har indtil nu modtaget de fleste af de akutte medicinske patienter i Skive i det akutte medicinske afsnit (AMA). Patienterne har opholdt sig i AMA, indtil der har været grundlag for at træffe beslutninger om det videre patientforløb. Efter vedtagelsen af akutplanen - og beslutningen heri om at nedlægge det akutte beredskab i Skive - oplever Regionshospitalet Skive stadig større problemer med at rekruttere og fastholde personale i både AMA og på de almindelige sengeafdelinger. Hospitalsledelsen anser det derfor for hensigtsmæssigt, at akutte patienter fra den 1. august 2008 modtages direkte i de relevante sengeafsnit frem for i AMA. Omlægningen foretages for at understøtte modtagelsen af akutte patienter i Skive og for at fastholde det personale, der har erfaring indenfor akutmodtagelse. Det nuværende plejepersonale i AMA vil blive tilknyttet sengeafsnittene.

 

Modtagelse af traumepatienter på Regionshospitalet Silkeborg

Formanden orienterede om, at Regionshospitalet Silkeborg den 7. august 2008 har orienteret Administrationen om, at der på nuværende tidspunkt er behov for en omlægning i kørsel af traumepatienter til Regionshospitalet Silkeborg. Baggrunden er, at bemandingssituationen på Regionshospitalet akut er blevet således, at hospitalet ikke kan garantere, at der vil være en kirurg til stede døgnet rundt, som kan foretage akut blødningsstandsende operation i maven. Derfor er hospitalet tidligere end forventet nødt til at lukke for modtagelsen af traumepatienter med mulig læsion i maven i Silkeborg.

 

Lukning af røntgenafdelingen i Ringkøbing aften/nat grundet opsigelser

Formanden orienterede om, at Røntgenafdelingen i Ringkøbing forventes at lukke i aften/nat timerne fra den 1. september 2008 grundet opsigelser. Patienterne vil i stedet i aften/nat skulle transporteres til Herning eller Holstebro til røntgen. Der vil være tale om meget få patienter. Sagen sættes på Regionsrådsmødet den 20. august 2008 til godkendelse.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-13-07

2. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer

Resume

Finansministeriet har den 24. juni 2008 meddelt, at Region Midtjyllands bloktilskud for 2008 forhøjes med henholdsvis 92,2 mio. kr. for sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien og 8,0 mio. kr. for Regional Udvikling. Reguleringen vedrører reguleringer vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, trepartsinitiativer samt andre reguleringer af bloktilskuddet vedr. medicingarantien (endelig 2007 og foreløbig 2008), reguleringer vedr. kommunal medfinansiering samt pakkeforløb på kræftområdet.

Direktionen indstiller,

at indtægterne for det statslige bloktilskud for sundhedskredsløbet forøges med i alt 92,2 mio. kr.,

 

at budgettet for sundhed, somatikken reguleres med i alt 85,7 mio. kr. fordelt jf. tabel 1.2,

 

at budgettet for sundhed, behandlingspsykiatrien reguleres med i alt 6,5 mio. kr. jf. tabel 1.3,

 

at indtægterne for det statslige bloktilskud for det regionale udviklingskredsløb forøges med i alt 8,0 mio. kr., og

 

at budgettet for Regional Udvikling reguleres med i alt 8,0 mio. kr. jf. tabel 1.4

 

Sagsfremstilling

Finansministeriet har den 24. juni 2008 meddelt, at Region Midtjyllands bloktilskud forhøjes med henholdsvis 92,2 mio. kr. vedr. sundhedskredsløbet (hovedkonto 1) og 8,0 mio. kr. vedr. Regional Udvikling (hovedkonto 3).

 

1. Regulering af bloktilskuddet for 2008

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2009 har Finansministeriet fremlagt bloktilskudsaktstykke nr. 190 af 19. juni 2008 for Folketingets Finansudvalg. Heri reguleres regionernes bloktilskud for finansieringskredsløbene Sundhed og Regional Udvikling. Der henvises til notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2008  for yderligere detaljer.

 

Finansieringskredsløbet Sundhed:

Bloktilskuddet til Region Midtjylland vedr. Sundhed forhøjes med 92,2 mio. kr. Tabel 1.1 viser hovedposterne i reguleringen og forslag til fordeling mellem regionens sundhedsområde og behandlingspsykiatrien. Fordelingen mellem somatikken er sket ved at reguleringerne enten er henført direkte til det af områderne hvor opgaven varetages eller ved fordeling efter nettodriftsbudget andele i budget 2008.  

 

Tabel 1.1 Regulering af Region Midtjyllands bloktilskud vedr. sundhedskredsløbet

Mio. kr.
 
        Fordeling
 
   Sundhed
  Somatik
  Psykiatri
 
 
 
 
Lov- og cirkulæreprogram
-70,1
-74,3
4,2
 
Trepartsinitiativer
 
32,1
29,8
2,3
Medicingaranti, endelig 2007
18,0
18,0
0,0
Medicingaranti, foreløbig 2008
11,5
11,5
0,0
Regulering vedr. kommunal medfinansiering
63,6
63,6
0,0
Pakkeforløb på kræftområdet
37,1
37,1
0,0
 
 
 
 
I alt
92,2
85,7
6,5

 

Reguleringerne i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet omfatter en lang række store/små og positive/negative ændringer af bloktilskuddet med henblik på økonomisk kompensation for virkningerne af nye eller ændrede love og cirkulærer. Den samlede nettovirkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Region Midtjylland for 2008 udgør i alt -70,1 mio. kr. De tungest vejende er en reduktion på -47,8 mio. kr. i medfør af overførsel af vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til kommunerne samt en reduktion på -49,2 mio. kr. som følge af ændrede beløbsgrænser i medicintilskudssystemet mv.

 

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF indgik den 17. juni 2007 og den 1. juli 2007 trepartsaftaler , der omfatter en række initiativer, der skal skabe bedre rammer for medarbejdere og ledere i den offentlige sektor og bedre service for borgerne. Bloktilskuddet for 2008 er som følge af disse aftaler forhøjet med 110 mio. kr. (Region Midtjyllands andel udgør 23,3 mio. kr.) til uddannelses-, ledelses- og personalemæssige initiativer på sundhedsområdet. Herudover er bloktilskuddet i 2008 forhøjet med 41,2 mio. kr. (Region Midtjyllands andel udgør 8,7 mio. kr.) til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling på sundhedsområdet. I alt for Region Midtjylland 32,1 mio. kr.

 

Det skal understreges at reguleringer, som følge af lov- og cirkulæreændringer samt trepartsinitiativer ikke løser problemerne omkring regionens økonomi som redegjort for i Økonomirapporteringen pr. 31. maj 2008. Midlerne tilgår konkrete opgaver og initiativer, hvor der samtidig er tilsvarende udgifter for regionen.    

 

Under andre reguleringer tilføres regionerne 621,0 mio. kr., heraf er Region Midtjyllands andel 130,2 mio. kr. Andre reguleringer indeholder nedenstående elementer:

 • Medicingaranti 2007, endelig jf. regionernes regnskab for 2007 kan de endelige udgifter vedr. medicin nu opgøres, og indfrielse af 75%-garantien indebærer en efterregulering på 85 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 18,0 mio. kr.

 • Medicingaranti 2008, foreløbig. På baggrund af regionernes forventede udgifter vedr. medicin for 2008 efterreguleres regionernes bloktilskud med 54,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 11,4 mio. kr.

 • Regulering af kommunal medfinansiering. Opdaterede skøn baseret på aktiviteten for 2008 indebærer en midtvejsregulering vedr. den kommunale medfinansiering på 300,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 63,6 mio. kr.

 • Pakkeforløb på kræftområdet. Med henblik på en færdigimplementering af pakkeforløbene på kræftområdet forhøjes regionernes bloktilskud med 175,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 37,1 mio. kr.

Tabel 1.2 Nettoændring af bevillingsområderne - somatik

Bevillingsniveau
Mio. kr.
 
 
Fællespuljer
85,774
 
 
Hospitaler i alt
85,774
 
 
 
 
Finansiering
 
Statsligt bloktilskud
-85,774
 
 
Sundhed i alt
0,000

 

Den endelige fordeling af midtvejsreguleringen for 2008 på sundhedsområdet mellem bevillingsniveauer foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Derfor placeres hele forhøjelsen af bloktilskuddet for 2008 på sundhedsområdet på "Fælles puljer". Når den endelige fordeling af midtvejsreguleringen mellem bevillingsniveauer ligger fast, forelægges dette for Forretningsudvalget samt Regionsrådet.

 

Tabel 1.3 Nettoændring af bevillingsområderne - behandlingspsykiatri

Bevillingsniveau
Mio. kr.
 
 
Børn, Unge og Specialrådgivningen
3,673
Distrikt Øst
0,183
Distrikt Vest
0,111
Distrikt Syd
0,045
Fælles udgifter/indtægter
2,437
 
 
Finansiering
 
Statsligt bloktilskud
-6,449
 
 
Psykiatri i alt
0,000

 

 

Finansieringskredsløbet Regional Udvikling:

Budgetrammen for Regional Udvikling ændres jf. tabel 1.4 på baggrund af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsaftalen.

 

Tabel 1.4 Nettoændring af bevillingsområderne - Regional Udvikling

Bevillingsniveau
Mio. kr.
 
 
Erhvervsudvikling
0,039
Kollektiv trafik
7,933
Miljø
0,020
 
 
Finansiering
 
Statsligt bloktilskud
-7,992
 
 
Regional Udvikling i alt
0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-14-08

3. Økonomirapport pr. 31. maj 2008

Resume

Økonomirapporten pr. 31. maj 2008 beskriver økonomien på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

Den økonomiske vurdering i denne økonomirapport svarer til vurderingen, som blev fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 30. april 2008.

 

Der forventes fortsat en samlet merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somatiske område. Hertil kommer en forventning om en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften 820 mio. kr. Økonomiaftalen 2009 betyder at Region Midtjylland vil få tilført 385 mio. kr. i 2008 (ekskl. lov- og cirkulæreprogrammet). Beløbet fordeler sig med låneoptag på 255 mio. kr. svarende til overgangsordningen og 130 mio. kr. til regulering af kommunal medfinansiering, pakkeforløb på kræftområdet og medicingarantien. Administrationen vil til næste Forretningsudvalgsmøde udarbejde forslag til nødvendige tiltag på i alt 435 mio. kr., for at skabe balance i sundhedskredsløbet i 2008.

 

Der forventes balance for det samlede finansieringskredsløb for Regional Udvikling. Dermed er det forventningen at det skønnede merforbrug for den kollektive trafik på ca. 45 mio. kr. kan løses ved tiltag inden for kredsløbet.

Direktionen indstiller,

at økonomirapporten pr. 31. maj 2008 tages til efterretning,

 

at den økonomiske situation og de nødvendige tiltag for at skabe balance i kredsløbene drøftes videre på mødet i Forretningsudvalget den 16. september 2008.

Sagsfremstilling

Økonomien opdeles i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne.

 

Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. Endvidere beskrives effekten af Økonomiaftalen 2009 og de handlemuligheder, der kan tages i anvendelse med henblik på at skabe balance i økonomien.

 

Den økonomiske vurdering i denne økonomirapport svarer stort set til vurderingen, som blev fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 30. april 2008. Behandlingspsykiatriens forventede mindreforbrug er steget med 1,2 mio. kr. og for socialområdets vedkommende er det forventede mindreforbrug steget med 1,8 mio. kr. 

 

1. Finansieringskredsløbet for sundhed

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.

 

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

Mio. kr.
Opr. B2008
Korrigeret B2008
Forbrug pr. 31.05 2008
Forventet R2008
Diff. KB2008-FR2008
Sundhed
 
 
 
 
 
Drift - somatik
16.274,5
16.339,4
6.671,6
17.133,1
-793,7
Drift - behandlingspsyk.
1.229,2
1.251,5
471,7
1.233,6
17,9
Andel fælles adm. - drift
398,6
419,6
208,0
418,6
1,0
Andel fælles adm. - anlæg
5,4
24,1
0,3
24,1
0,0
Anlæg
655,4
1.277,7
206,3
1.277,7
0,0
Renter
84,4
84,4
17,3
84,4
0,0
Finansiering
-18.398,4
-18.398,4
-7.547,3
-18.371,3
-27,1
Låneoptag
-356,5
-536,7
-526,4
-536,7
0,0
Afdrag vedr. leasing
107,6
107,6
0,0
107,6
0,0
I alt hovedkonto 1
0,4
569,1
-498,5
1.371,0
-801,9

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

 

Til de enkelte bevillingsområder bemærkes følgende:

 

Driftsbudgettet - somatik inklusive bevilling til finansiering

Vedlagte økonomirapport pr. 31. maj 2008 viser, at der kan forventes en merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somatiske område. Hertil kommer, at der under bevillingen til finansiering forventes en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften/mindreindtægten på 820 mio. kr.

 

Økonomiaftalen 2009 medførte at Region Midtjylland i 2008 bliver tilført 130 mio. kr. i regulering af bloktilskuddet (ekskl. lov- og cirkulæreprogrammet) til regulering af kommunal medfinansiering, pakkeforløb på kræftområdet og medicingarantien, og mulighed for at øge låneoptaget med 255 mio. kr. svarende til overgangsordningen.

 

Den resterende ubalance er hermed på 435 mio. kr. som jf. Forretningsudvalgsmødets pkt. 2 den 24. juni 2008, skal forsøges løst ved hjælp af nødvendige tiltag. Administrationen vil udarbejde forslag til tiltag til Forretningsudvalgsmødet den 16. september 2009.

 

Der er fortsat usikkerhed omkring, hvor store mindre udgifter der har været som følge af konflikten i foråret 2008. Administrationen arbejder på, at skabe sig et overblik herover.

 

Det skal endvidere bemærkes, at der med ændringen af taksstyringsmodellen ligeledes er en vis usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser.

 

Driftsbudgettet - Behandlingspsykiatrien

Der forventes en mindreudgift på 17,9 mio. kr. Beløbet kan opdeles i et forventet merforbrug vedrørende Distrikt Øst på 5,8 mio. kr., mens Distrikt Vest forventer et mindreforbrug blandt andet som følge af større indtægter fra Region Nordjylland. Mindreudgifterne bruges til omstillinger i forbindelse med gennemførelse af Psykiatriplanen.

 

Andel af fællesadministrationen

Der forventes balance.

 

Administrationen er ved at afslutte en nærmere analyse og vurdering af økonomien på it-området. Der tegner sig et billede af, at der ligesom i 2007 fortsat er et betydeligt økonomiske pres på it-området både i 2008 og 2009. Det økonomiske pres relaterer sig primært til omstillingen ved, at skulle opretholde paralleldrift på mange it-systemer overtaget fra de tidligere amter, samtidig med at der skal etableres nye fælles drifts- og administrative it-systemer i regionen for at rationalisere it-driften på sigt.

 

Regionsrådet vil i løbet af efteråret blive forelagt en nærmere redegørelse.

 

Anlægsbudgettet

Der forventes balance.

 

Finansiering

Ved genoptræning under indlæggelse betaler kommunerne 70 % af DRG-værdien. Det forventes, at den kommunale medfinansiering bliver 27 mio. kr. mindre end forventet.

 

2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merudgifter på 110,6 mio. kr., som modsvares af forventede merindtægter på 113,0 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne.

 

3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Der forventes overordnet set balance for det regionale udviklingskredsløb. Inden for kredsløbet forventes en merudgift på i alt 45 mio. kr. vedrørende Kollektiv Trafik. Merudgiften søges dækket af tiltag for det samlede kredsløb.

 

4. Den videre proces

Administrationen er ved at udarbejde et grundlag for, at Regionsrådet kan drøfte nødvendige tiltag på baggrund af Økonomiaftalen 2009. Processen køres i sammenhæng med Budget 2009 og vil blive forelagt på Budgetseminaret den 5. september 2008.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-53-07

4. Forslag til prioritering af anlægsprojekter

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009. Der opstilles nogle overordnede budgetrammer for prioriteringen af anlægsmidler på sundhedsområdet, som danner grundlag for det videre arbejde med investeringsoversigten i 2008 og 2009. Ud over allerede besluttede anlægsprojekter er de overordnede budgetrammer prioritet ud på følgende: Vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter, bygningsvedligeholdelse, en reserve, Fase 0-projekter, anlægsprojekter i relation til Psykiatriplanen, medicoteknisk udstyr, midler til Det Nye Universitetshospital i 2009 samt Fælles formål og Administration i 2009.

 

De enkelte anlægsprojekter, som er beskrevet i det vedlagte notat, vil efterfølgende blive forelagt Regionsrådet til særskilt godkendelse. Anlægsprojekterne er således ikke i sig selv godkendt af Regionsrådet ved fastlæggelse af prioriteringsforslagets overordnede rammer.

 

Administrationen har lavet et skøn over anlægsøkonomien i et 10 til 20 årigt perspektiv. Skønnet er baseret på det kendte budgetgrundlag samt de nuværende afsatte midler i Kvalitetsfonden på i alt 25 mia. kr. Det skal understreges, at der i et perspektiv på 10 til 20 år vil kunne ske væsentlige ændringer i forudsætningerne. Det fremgår under de givne forudsætninger , at det ikke er muligt indenfor de næste tyve år, at igangsætte både etablering af Det Nye Universitetshospital i Århus, fælles akutmodtagelser, nyt hospital i Vestjylland og gennemførelse af Psykiatriplanen indenfor de forventede økonomiske rammer. Hvis samtlige planlagte projekter skal gennemføres indenfor de kommende tyve år, skal der yderligere ekstern finansiering til.

Direktionen indstiller,

at den overordnede prioriteringsramme i tabel 1 og de konkrete beskrivelser i vedlagte notat, danner udgangspunkt for prioritering af anlægsmidler i 2008 og den videre budgetlægning af anlægsmidler i 2009 på sundhedsområdet, og 

 

at der til Det Nye Universitetshospital gives en anlægsbevilling på 135 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 til egen projektorganisation, rådgivere mv.

Sagsfremstilling

Anlægsøkonomien i 2008 og 2009

Administrationen har udarbejdet et forslag til prioritering af anlægsprojekter i 2008 og 2009. Prioriteringsforslaget tager udgangspunkt i den anlægsramme, der er til rådighed for resten af 2008 og hele 2009. Ud af en samlet anlægsramme for 2008 på 760,9 mio. kr. er der 159,2 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Anlægsbudgettet for 2009 er på i alt 901,1 mio. kr. heraf er 212,0 mio. kr. det beløb, som Region Midtjylland må forventes at modtage som et led i udmøntningen af Regeringens Kvalitetsreform, hvis Region Midtjylland tildeles sin forholdsmæssige andel - svarende til bloktilskudsfordelingsnøglen - af de afsatte 1 mia. kr. i 2009. 

 

Den særlige prioritering af anlægsmidlerne i 2008 og 2009 skyldes, at der indtil videre kun er det almindelige anlægsbudget samt de forventede 212 mio. kr. i 2009 fra Kvalitetsfonden til rådighed til, hvad der kan defineres som "almindelige anlægsprojekter" og til anlægsprojekter, hvortil der er forudsat ekstern finansiering. I "Investeringsplanen", som blev forelagt Regionsrådet den 22. august 2007, har Administrationen tidligere vurderet, at det almindelige anlægsbudget på ca. 400 mio. kr. ekskl. medicoteknisk udstyr kun kan rumme finansiering af helt driftsnødvendige anlægsprojekter og projekter f.eks. afstedkommet af arbejdsmiljøpåbud samt midler til almindelig bygningsvedligeholdelse.

 

Det er nødvendigt at fortsætte arbejdet med større anlægsprojekter indenfor de givne økonomiske rammer, hvortil der ellers er planlagt ekstern finansiering. Det drejer sig om fase 0-projekter i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelser, anlægsprojekter i relation til Psykiatriplanen og etablering af Det Nye Universitetshospital i Århus. For at give mulighed for at fortsætte og igangsætte disse projekter har det været nødvendigt at foretage en skarp prioritering af anlægsmidlerne jf. nedenstående tabel 1. En uddybning af nedenstående tabel med forslag til prioritering og en beskrivelse af de enkelte projekter findes i det vedlagte notat vedrørende prioritering af anlægsmidler på sundhedsområdet i 2008 og 2009.

 

Tabel 1: Forslag til prioritering af ikke disponerede midler i 2008 og 2009.

mio. kr., P/L 2009, BOI=127,0
2008 1)
2009
Anlægsramme inkl. medicoteknik
 
Anlægsramme Økonomiaftaler 2)
403,1
636,0
Kvalitetsreform 3)
0,0
212,0
Låneramme til medicoteknik jf. Økonomiaftaler
191,0
0,0
Yderligere til medicoteknik
66,8
53,1
Ekstra finansiering, herunder lånedisp.
100,0
0,0
 
 
Anlægsbudget inkl. medikoteknik
760,9
901,1
 
 
Besluttede anlægsprojekter
 
 Somatik 4)
333,5
122,2
 Behandlingspsykiatri
5,0
Rammebevilling til medicoteknik
257,8
Fælles formål og administration
5,4
Besluttede anlægsprojekter i alt
601,7
122,2
 
 
Ikke disponeret
159,2
778,9
 
 
Forslag til prioritering
 
Pulje til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter
42,0
25,6
 Somatik
42,0
15,6
 Behandlingspsykiatri
0,0
10,0
 
 
Pulje til bygningsvedligeholdelse
25,0
25,0
 
 
Reserve
5,0
20,0
 
 
Pulje til medicoteknisk udstyr 4)
-
268,3
 
 
Pulje til fase 0-projekter (Somatikken)
87,2
279,4
Pulje til projekter i relation til Psykiatriplanen (Behandlingspsykiatrien)
0,0
20,0
 
 
DNU (projektorganisation mv.)
-
135,0
 
 
Fælles formål og administration
-
5,6
 
 
Forslag til prioritering i alt
159,2
778,9
 
 
Anlægsudgifter i alt
760,9
901,1
 
 
Balance
0,0
0,0
1) Rådighedsbeløbene for 2008 er fastholdt i budget 2008 P/L-niveau, Byggeomkostningsindeks 122,7
2) Fra 2009 indgår lånerammen til medicoteknisk udstyr i den almindelige anlægsramme
på i alt 1.000 mio. kr. i 2009
3) Ekskl. bevilling til DNU-Helhedsplan, der midlertidig er finansieret af Kassen. 
4) Det er forudsat at Region Midtjylland tildeles sin forholdsmæssige andel - svarende til bloktilskudsfordelingsnøglen - af midlerne fra Kvalitetsfonden

 

Prioriteringsforslaget vil over en længere årrække være uholdbart set i forhold de afsatte midler til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter og til almindelig bygningsvedligeholdelse. Prioriteringsforslaget vil dog i resten af 2008 og 2009 give mulighed for at fortsætte arbejdet med etablering af de fælles akutmodtagelser, anlægsprojekter i relation til Psykiatriplanen og planlægning af DNU samtidig med, at de almindelige anlægsprojekter gennemføres i begrænset omfang og i visse tilfælde med nedsat hastighed.

 

Forslag til prioritering i 2008 og 2009 - afsættelse af puljer og rådighedsbeløb

For det første foreslås det, at der afsættes en pulje til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2008 på 42 mio. kr. (indeks 122,3) og et rådighedsbeløb i 2009 på 25,6 mio. kr. (indeks 127). 

 

For det andet foreslås det på, at der afsættes en pulje til bygningsvedligeholdelse i 2008 på 25 mio. kr. og en pulje til bygningsvedligeholdelse i 2009 på 25 mio. kr. Puljen i 2008 og puljen i 2009 foreslås udmøntet således, at Regionshospitalet Horsens bevilges 2,5 mio. kr., Regionshospitalet Viborg bevilges 2,5 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest bevilges 7,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2008 og 2009, og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til de tre hospitaler i 2008 og 2009. Samtidig forslås det, at der fælles for regionshospitalerne afsættes en pulje på 12,5 mio. kr. for 2008 og en pulje på 12,5 mio. kr. i 2009 til nedbrud af forskellig art og et tilsvarende rådigheds­beløb i 2008 og 2009. Det skyldes, at disse hospitaler har fået fjernet budgetmidler til vedligeholdelse tilbage i amterne i forbindelse med en økonomiaftale, hvor der blev mulighed for øget låneadgang til anlæg.

 

Det skal understreges, at et samlet årligt vedligeholdelsesbudget på i alt 50 mio. kr. på somatikken og behandlingspsykiatrien i 2009, ikke er udtryk for det faktiske behov.

En foreløbig vurdering indikerer et behov på det somatiske område på ca. 150 mio. kr. pr. år, jf. den investeringsplan, som blev forelagt Regionsrådet den 22. august 2007. En tilsvarende vurdering på det behandlingspsykiatriske område indikerer et behov på ca. 20 mio. kr. I alt er der således et samlet behov for et vedligeholdelsesbudget på ca. 170 mio. kr. årligt.

 

For at imødegå uforudsete anlægsbehov foreslås det for det tredje, at der der afsættes en reserve i 2008 på 5 mio. kr. og en reserve i 2009 på 20 mio. kr.

 

For det fjerde foreslås det, at der afsættes en pulje til medicoteknisk udstyr i 2009 på 268,3 mio. kr. i lighed med tidligere år. I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2008, blev det aftalt at afsætte særlige midler til akutkræft ud fra en gennemgang samtlige regioners udstyrsbehov. Det blev ligeledes aftalt, at det igen skulle vurderes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2009. Da Økonomiaftalen for 2009 ikke har afsat midler til apparaturanskaffelser på kræftområdet i 2009 er der behov for at prioritere en del af medicoteknik-puljen til kræftområdet i 2009.

 

For det femte foreslås det, at der afsættes en pulje til fase 0-projekter i 2008 på 87,2 mio. kr. Det forslås, at der heraf gives en bevilling og et rådighedsbeløb i 2008 på 5,4 mio. kr. til indkøb af rådgivning i den videre proces med overgangen til et akuthospital på Regionshospitalet Horsens, Viborg, Randers og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt Hospitalsenheden Vest. For fase 0-projekterne i DNU varetages rådgivningsopgaven af den gennemgående rådgiver på DNU-projektet. Udgiften til rådgivning vil blive indarbejdet i de enkelte projekter. Det indstilles derudover, at der for 2009 afsættes en pulje på 279,4 mio. kr. til fase 0-projekter.

 

For det sjette forslås det at der i forhold til anlægsprojekter i relation til Psykiatriplanen afsættes en pulje i 2009 på 20 mio. kr.

 

Når de enkelte fase 0-projekter og anlægsprojekter i relation til Psykiatriplanen er konkretiseret yderligere forelægges de Regionsrådet til godkendelse. 

 

For det syvende foreslås det, at DNU bevilges 135 mio. kr. i 2009 til egen projektorganisation, rådgivere mv.

 

Endelig foreslås det, at der afsættes en pulje til Fælles Formål og Administration i 2009 på 5,6 mio. kr.

 

Anlægsøkonomien 10 til 20 år frem i tiden

De større anlægsprojekter har konsekvenser mange år frem i tiden. Administrationen har lavet et skøn over anlægsudgifterne i et 10 til 20 årigt perspektiv. Det skal understreges, at der er tale om overslag for de fleste beløb i perioden 2010-2028. Vurderingen er således baseret på det kendte budgetgrundlag jf. rammerne for 2008 og budgetforslag 2009 samt de nuværende afsatte midler i Kvalitetsfonden på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009 – 2018. Det skal pointeres, at der i et perspektiv på 20 år vil kunne ske væsentlige ændringer i forudsætningerne, herunder om der tilføres Kvalitetsfonden yderligere midler, gives nye lånemuligheder eller om der viser sig nye behov for investeringer end umiddelbart forudsat i beregningerne.  

 

Resultatet er - med de givne forudsætninger -  at det ikke skønnes muligt, at igangsætte både etablering af DNU, fælles akutmodtagelser, Nyt hospital i Vestjylland samt gennemførelse af Psykiatriplan indenfor de næste tyve år indenfor de forventede økonomiske rammer. Hvis samtlige planlagte projekter skal gennemføres indenfor tyve år, skal der yderligere ekstern finansiering til svarende til 6,1 mia. kr. Se tabel 6 "Anlægsprioritering i et længere perspektiv" i vedlagte notat.

 

Prioriteringsforslaget rummer således ikke plads til nye tiltag og væsentlig flere vedligeholdelses- og driftsnødvendige  anlægsprojekter. Derudover er det vigtigt at understrege at det er meget usikkert, hvilket beløb Region Midtjylland får fra Kvalitetsfonden de kommende år. 

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at den overordnede prioriteringsramme i tabel 1 og de konkrete beskrivelser i vedlagte notat, danner udgangspunkt for prioritering af anlægsmidler i 2008 og den videre budgetlægning af anlægsmidler i 2009 på sundhedsområdet,  

 

at der til Det Nye Universitetshospital gives en anlægsbevilling på 135 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 til egen projektorganisation, rådgivere mv., og

 

at der gives en bevilling på 5,4 mio. kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 til rådgivning i forbindelse med processen med overgang til fælles akutmodtagelse og den konkrete udmøntning til hospitalerne, jf. tabel 5A i det til dagsordenen vedlagte notat.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-8-08

5. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland

Resume

På baggrund af Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, som blev indgået den 14. juni 2008, drøftede og godkendte Forretningsudvalget på mødet den 24. juni 2008 rammer for den videre budgetlægning af 2009. Forretningsudvalget godkendte samtidig rammer for den nødvendige nedbringelse af udgiftspresset i 2008 og 2009, som en nødvendig forudsætning for håndtering af regionens økonomiske ubalancer og et Budget 2009 i balance.

 

Regionen har ultimo juni 2008 modtaget den endelige bloktilskudsudmelding inklusiv reguleringer i medfør af nye/ændrede love og cirkulærer. Med baggrund heri fremlægges forslag til ajourførte rammer for Budget 2009 og foreløbige forslag til servicemål. Det fremlagte forslag har en foreløbig karakter, da processen vedrørende nedbringelse af udgiftspres og konkret udmøntning af realvækst og DUT-reguleringer kan medfører ændringer til fremlagte rammer.

 

Endvidere fremlægges forslag for den overordnede investeringsramme for sundhedsområdet. Den investeringsramme, som er indarbejdet, er baseret på samme forudsætninger, som dagordenens punkt 4, hvor der fremlagdes forslag for nærmere konkretisering af investeringsrammen, herunder forslag til en prioritering af rammen - inklusiv de projekter, som forretningsudvalg og Regionsråd har udsat behandlingen af med henblik på, at de skulle indgå i budgetprocessen.

 

Forretningsudvalgets 1. behandling danner grundlag for fremsendelse af budgetforslag 2009 til Regionsrådets 1. behandling den 20. august 2008. Til Regionsrådets 1. behandling vil, jf. budgetvejledningen for Region Midtjylland 2009, foreligge et første udkast til budgetbemærkninger. Budgetbemærkningerne vil have en overordnet karakter, idet konkretiseringen af rammerne for nedbringelse af udgiftspresset i 2008 og 2009 og udmøntningen af realvæksten for 2009 har så væsentligt et omfang, at det ikke er muligt at udarbejde de konkrete budgetbemærkninger for de enkelte bevillingsniveauer til 1. behandlingen.

Direktionen indstiller,

at de skitserede rammer for nødvendige tiltag i 2008 og 2009 godkendes som forudsætning for forslag til Budget 2009. De nødvendige tiltag konkretiseres ved forslag fremlagt af administrationen til videre behandling på Regionsrådets budgetseminar,  

 

at budgetrammerne for driftsbudgettet for Somatik, Behandlingspsykiatri, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration godkendes som forslag til Budget 2009,

 

at forslagene om uændrede (dog P/L-regulerede) satser for de kommunale grundbidrag og udviklingsbidrag lægges til grund for den videre budgetlægning og dialogen med kommunerne,

 

at forslag til investeringsrammen for Sundhedsområdet godkendes som forslag til Budget 2009,

 

at forslag til investeringsramme for Social- og Specialundervisningsområdet godkendtes som forslag til Budget 2009,

 

at de skitserede rammer for finansielle poster (nettorente, afdrag og låneoptag) godkendes som forslag til Budget 2009, og

 

at de godkendte budgetrammer udgør Forretningsudvalget budgetforslag 2009, som fremsendes til Regionsrådets 1. behandling, den 20. august 2008.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 14. juni 2008. På den baggrund drøftede Forretningsudvalget den 24. juni 2008 regionens økonomiske situation og godkendte her rammer for driftsbudgetterne for Somatik, Behandlingspsykiatri, Regional Udvikling og Fælles formål og administration. Endvidere godkendtes rammer for de nødvendige tiltag med henblik på at tilvejebringe balance i regionens økonomi. Sidstnævnte rammer skal ved administrationens forslag til konkrete spareinitiativer, sammen med et prioriteret forslag til anvendelse af anlægsrammen indgå i den fortsatte budgetproces. 

 

Ultimo juni modtog regionen den endelige bloktilskudsudmelding inklusiv de reguleringer, som sker i medfør af nye/ændrede love og cirkulærer (DUT-reguleringer). Med baggrund heri fremlægges forslag til ajourførte rammer for Budget 2009. 

 

I vedlagte Notat vedr. forslag til regionens budget 2009   er i detaljer beskrevet, hvilke forudsætninger, som ligger til grund for budgetforslaget, og hvordan budgetrammerne er ajourført i forhold de rammer, som blev forelagt Forretningsudvalget den 24. juni 2008. Endvidere er beskrevet foreløbige forslag til diverse aktivitets- og servicemål.

 

Der er nærmere redegjort for reguleringerne i medfør af lov- og cirkulærepakken i vedlagte Notat vedr. DUT regulering af budgetrammer 2009.

 

I nærværende sagsfremstilling sker der en overordnet opsummering med vægt på forudsætningerne for og de overordnede rammer i budgetforslaget.

 

Sundhedsområdet (somatik og behandlingspsykiatri)

Indledningsvis skal det bemærkes, at der med Budget 2009 sker en ændring i bevillingsprincipper i medfør af, at der i Økonomiaftalen for 2008 var enighed om, at regionerne fra og med Budget 2009 i deres interne bevillingsafgivelse overgår til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet mod tidligere udgiftsbaserede principper. Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner vil dog fortsat være udgiftsbaseret. 

 

Da regionens økonomi fortsat er koblet til Økonomiaftalen på udgiftsbaserede principper og den dertil hørende styring på årlige udgiftsrammer, vil regionens budgetlægning og økonomiske styring i vidt omfang - trods den interne afgivelse af omkostningsbaserede bevillinger - være baseret på udgiftsbaserede principper. Dette indebærer, at de bevillinger, som afgives i budgettet, og som der løbende vil ske økonomiopfølgning på, vil bestå af en udgiftsramme tillagt en ramme til dækning af de kalkulatoriske omkostninger. De kalkulatoriske omkostninger (og bevillingen hertil) er baseret på en beregning af afskrivninger, hensættelser til tjenestemandspensioner, hensættelser til feriepenge mv.

 

De overordnede forudsætninger for de samlede budgetrammer for Finansieringskredsløbet for sundhed er:

 • at der skabes balance i regionens økonomi 2008 og 2009 på grundlag af dels virkningen af Økonomiaftalen for 2009 og implementeringen af konkrete spareforslag, som udfylder de skitserede rammer for nødvendige tiltag, som vist i tabel 1.

Tabel 1: Rammer for nødvendige tiltag til nedbringelse af udgiftspresset i 2008 og 2009

Mio. kr.
2008
2009
Somatik
420,0
1.051,0
Behandlingspsykiatri
10,0
30,0
Fælles formål og administration
5,0
15,0
I alt
435,0
1.096,0
 • at der budgetteres med balance på sundhedsområdet i 2009.

 • at der budgetteres på Økonomiaftalens niveau for regionens nettodriftsudgifter,

 • at der budgetteres med et samlet låneoptag på 483 mio. kr. Dette sker dels i henhold til Økonomiaftalens økonomiske forudsætninger om, at der ved dispensation gives mulighed for refinansiering af afdrag i 2009, og dels i henhold Økonomiaftalens bestemmelse om, at Velfærdsministeren har mulighed for at give særlig lånedispensation ved likviditetsproblemer i de enkelte regioner.

 • at der budgetteres med et aktivitetsniveau på aftaleniveau, dvs. at der fra 2006 til 2008 er en aktivitetsstigning på i alt 8,8 %, idet der dog korrigeres for konsekvenserne af forårets konflikt i dette tal, og at aktiviteten i 2009 stiger med 3,5 %.

 • at der overordnet budgetteres på aftaleniveau, og indenfor rammen aftalenært, dvs. aftaleniveau med eventuelle tekniske tilpasninger mv. de enkelte budgetområder imellem.

 • at budgetrammerne for 2009 tager udgangspunkt i Budget 2008 korrigeret for bortfald af engangsudgifter/-indtægter, godkendte tillægsbevillinger, administrationens forslag til budgetneutrale omplaceringer og P/L-regulering.

 

Med udgangspunkt i ovennævnte forudsætninger er de overordnede rammer (det udgiftsbaserede bevillingsprincip) for det fremlagte budgetforslag 2009, som vist i tabel 2.

 

Tabel 2: Finansieringskredsløbet for sundhed - samlede budgetrammeforslag 2009

(Udgiftsbaserede bevillingsprincipper)

 
Budgetramme
 
2009
(mio.kr.) (P/L-2009)
(P/L09)
A. Indtægter
 
i) Bloktilskud fra staten
15.769,9
ii) Kommunale grundbidrag
1.461,0
iii) Statsligt aktivitetsbidrag
538,3
iv) Kommunalt aktivitetsbidrag
2.245,7
v) Overgangsordning
-191,0
Indtægter i alt
19.823,9
B. Nettodriftsudgifter
 
Psykiatri i alt
1.309,1
Somatik i alt
17.577,8
Fælles formål og adm. i alt
418,9
Reserve
16,2
Driftsudgifter i alt
19.322,0
C. Anlægsudgifter
 
i) Rammebevilling medicoteknik
268,3
ii) Øvrige anlægsudgifter i alt
420,8
Anlægsudgifter i alt
689,1
D. Drifts- og anlægsudgifter i alt
20.011,1
E. Finansielle poster
 
i) Andel af nettorente 
107,8
ii) Andel af Afdrag på lån
188,0
Finansielle poster i alt
295,8
F. Årets resultat (A-D-E)
-483,0
G. Låneoptag
 
i) Lån overgangsordningen 
191,0
ii) Lån refinansiering afdrag (inkl. leasing)
292,0
Låneoptag i alt
483,0
Henlæggelse til kasse (F+G)
0,0

 

Forslaget indebærer:

 

En omkostningsbaseret bevilling til det somatiske driftsområde (regionshospitaler, fælles konti, primær sundhed og sundhedsstab) på 17.802,7 mio. kr. - de kalkulatoriske omkostninger er beregnet til 224,9 mio. kr. i 2009. Den foreslåede bevillingsramme indebærer et samlet løft (ekskl. de kalkulatoriske omkostninger og P/L-regulering) på 716,3 mio. kr. fra 2008 til 2009. Det samlede løft indeholder realvæksten (652,6 mio. kr.), DUT-reguleringer (-65,0 mio. kr.) og budgetneutrale omplaceringer (128,7 mio. kr.). Sidstnævnte primært omplaceringen af udgifter til leasingydelser og -renter. Disse har tidligere været budgetteret under finansielle poster, men Velfærdsministeriet har efterfølgende tydeliggjort Budget- og Regnskabssystemet for regioner vedrørende leasingudgifter, hvorfor posten er omplaceret i Budget 2009.

 

En omkostningsbaseret bevilling til det behandlingspsykiatriske driftsområde på 1.375,2 mio. kr. - de kalkulatoriske omkostninger er beregnet til 53,6 mio. kr. i 2009. Den foreslåede bevillingsramme indebærer et samlet løft (ekskl. de kalkulatoriske omkostninger og P/L-regulering) på 30,2 mio. kr. Der er ikke i Økonomiaftalen aftalt realvækst på området, og løftet består derfor af DUT-regulering (31,1 mio. kr.), budgetneutrale omplaceringer (7,1 mio. kr.) og en uudmøntet ramme for udgiftsnedbringelse (-8,0 mio. kr.).

 

I relation til de ovennævnte bevillinger skal bemærkes, at disse ikke omfatter midler fra den i Økonomiaftalen afsatte pulje på i alt 565 mio. kr. i perioden 2008-2011 til en styrket indsats for kronisk syge og ældre medicinske patienter i de kommende år. Regionernes andel af midlerne vil først være kendt senere, idet de fordeles i en ansøgningsprocedure, som regionen endnu ikke er informeret om.

 

Forslaget indebærer, at der indenfor Økonomiaftalens balance afsættes en investerings-/anlægsramme på 689,1 mio. kr. vedrørende medicoteknisk pulje og øvrigt anlæg, hvilket svarer til en P/L-regulering af niveauet i Budget 2008. I Økonomiaftalen er afsat 3.000 mio. kr. til anlæg. Regionens andel heraf udgør 636 mio. kr., og der ligesom i Budget 2008 tilført yderligere midler fra driftsrammen til den medicotekniske pulje (53,1 mio. kr.). 

 

Udover den ovennævnte investeringsramme baseret på Økonomiaftalens overordnede balance er der i forslaget til overordnet prioritering af investeringsrammen (Dagsordenens pkt. 4) indarbejdet en regional andel af de i alt 1.000 mio. kr., som der i 2009 vil være til rådighed for regionale anlægsinvesteringer efter konkrete ansøgninger til Kvalitetsfonden. Den regionale andel - fordelt ved fordelingsnøglen for bloktilskuddet - er 212 mio. kr., så investeringsrammen i alt vil være 901,1 mio. kr. 

 

Disse yderligere investeringsmidler fra Kvalitetsfonden indgår ikke i balanceopstillingen i denne sagsfremstilling.

 

Social- og Specialundervisningsområdet

Regionens leverandøransvar over for kommunerne fastsættes i den årlige rammeaftale med hensyn til, hvilke tilbud regionen kan udbyde og til hvilke takster. Taksterne skal finansiere alle udgifter, der kan henføres til tilbuddet. Der indregnes således tilbuddets driftsomkostninger, udviklingsomkostninger, udgifter til dokumentation og tilsyn med tilbuddene, direkte og indirekte administrative udgifter, kapitalomkostninger og udgifter til tjenestemandspensioner.

 

Forslag til rammeaftaler forelægges Kontaktudvalget til drøftelse den 29. august 2008. Forslagene indeholder en række forslag om udvidelser og budgetændringer, og de endelige konsekvenser heraf vil først endelig kunne indarbejdes i budgettet for socialområdet, når rammeaftalerne er godkendt senest den 15. oktober 2008. Endvidere er der indmeldingsfrist for takster til den 15. oktober 2008. Der vil frem til 15. oktober 2008 derfor kunne ske mindre justeringer på taksterne, som vil give udslag i bruttoomkostningerne, men netto vil der ikke være ændringer, idet omkostningerne vil være 100 % kommunalt finansieret.

 

På grundlag af det forventede indhold af rammeaftalerne er udarbejdet forslag om en samlet budgetramme for 2009 (ekskl. administration) på 1.115,8 mio. kr., heri indgår kalkulatoriske omkostninger på 30,6 mio. kr.

 

Der forslås afsat en investeringsramme for Social- og Specialundervisningsområdet på 31,5 mio. kr. til dækning af bygningsvedligeholdelse og udvikling og omlægning af tilbud. Investeringsrammen er på niveau med Budget 2008, idet der dog er korrigeret forholdsmæssigt for de institutioner, som overdrages til kommunerne pr. 1. januar 2009.

 

Investeringsrammen på Social- og Specialundervisningsområdet forslås finansieret ved internt låneoptag på 31,5 mio. kr. Afdrag og forrentningen af låneoptaget finansieres via den kommunale takstfinansiering.

 

Regional Udvikling

Regional Udviklings budgetforslag skal holdes inden for den økonomiske ramme, som aftales i Økonomiaftalen, bestående af bloktilskud og kommunale udviklingsbidrag.

 

Det indebærer, at de økonomiske problemstillinger, som beskrives nedenfor vedrørende kollektiv trafik, skal håndteres via omprioriteringer inden for bevillingsområderne; Kollektiv trafik, erhvervsudvikling, jordforurening, uddannelse, kultur og planlægning.

 

De overordnede forudsætninger for budgetrammen for Regional Udvikling er: 

 • at der budgetteres med balance i Budget 2009

 • at budgetrammerne for 2009 tager udgangspunkt i Budget 2008 korrigeret for bortfald af engangsudgifter/-indtægter, godkendte tillægsbevillinger, administrationens forslag til budgetneutrale omplaceringer og P/L-regulering.

 

Forslaget rummer en samlet omkostningsbaseret budgetramme for Regional Udvikling (inkl. andel af Fælles formål og administration og finansielle udgifter) på 529,5 mio. kr. I Økonomiaftalen er der ikke aftalt realvækst, så forslaget til budgetramme for 2009 er med enkelte tekniske justeringer uændret i forhold til Budget 2008.

 

Budgetlægningen for Regional Udvikling for 2009 og overslagsårene 2010-2012 rummer betydelige økonomiske udfordringer, som følge af en økonomisk ubalance inden for den regionale kollektive trafik.

 

Regionsrådet blev på mødet den 18. juni 2008 orienteret om den økonomiske ubalance i Midttrafik jf. regnskabet for 2007 og afledte beregninger for økonomien i efterfølgende år. I denne forbindelse godkendte Regionsrådet, at administrationen arbejder videre med forslag til ændringer i det regionale rutenet.

 

Såfremt det samlede forslag til effektivisering af det regionale rutenet godkendes vil udgifterne til den regionale kollektive trafik efter 2012 være i økonomisk balance. Summeret over den samlede periode (2007-2012) vil den økonomiske ubalance i alt være ca. 220 mio. kr., som i det fremsatte budgetforslag håndteres via årlige besparelser på i gennemsnit ca. 30 mio. kr. inden for regional kollektiv trafik og 24,6 mio. kr. inden for de øvrige områder af Regional Udvikling i 2009-2012 (budgetåret og overslagsårene).

 

Besparelserne for øvrige områder, som i perioden samlet vil være 98,4 mio. kr., er udmøntet i årlige puljer på henholdsvis 3,0 mio. kr. via en personalereduktion med 5 årsværk og en uudmøntet besparelsesramme på 21,6 mio. kr.

 

Nødvendigheden af ovennævnte besparelser skal ses i lyset af, at Regionsrådet allerede har gennemført besparelser på den regionale kollektive trafik i størrelsesordenen 7,7 mio. kr. årligt.

 

Ved Økonomiaftalens indgåelse den 14. juni 2008 blev P/L-satsen fastlagt til 4,1 %. På daværende tidspunkt var forventningen til Danske Regioners reguleringsindeks, som Midttrafik anvender ved reguleringen af betalingerne til vognmændene, på ca. 5 %. 

 

Efter Økonomiaftalens indgåelse er Danske Regioners reguleringsindeks i flere omgange blevet revurderet, og indekset er nu vurderet til 9,5 %.

 

Den nye vurdering af reguleringsindekset på 9,5 % medfører en betydelige økonomisk ubalance for den regionale kollektive trafik, da udviklingen i regionens indtægter, som nævnt, ikke modsvarer den forventede stigning i udgifterne. Ubalancen forstærkes af takststoppet på billetsiden (maks. 3 %), hvor P/L-differencen på den indtægtsdækkede del af Midttrafiks omsætning i vidt omfang skal dækkes via regionens bestillerbidrag.

 

Den beskrevne P/L-problematik indebærer, at Regional Udvikling kan få en yderligere årlig økonomisk belastning på 33,3 mio. kr., der, som nævnt, ikke er kompenseret for i forbindelse med Økonomiaftalen.

 

Regional Udvikling har administrativt rettet henvendelse til Danske Regioner med henblik på, at der sker en afklaring af, hvorvidt regionerne kan få kompensation for de økonomiske problemer, som er afdækket i perioden efter Økonomiaftalens indgåelse i juni 2008, hvor reguleringsindekset er steget fra ca. 5 % til 9,5 %. Regionsrådet vil blive orienteret om tilbagemeldinger på henvendelsen, så snart disse forelægger.

 

Administrationen forventer, at der inden udgangen af august 2008 vil være en afklaring på landsplan vedrørende problemet. Da en intern håndtering af ubalancen på 33,3 mio. kr. årligt - ikke mindst sammenholdt med de allerede fremsatte forslag til besparelser - vil medføre en ganske betydelig omlægning/reduktion af alle aktiviteter under Regional Udvikling, forslås det, at resultaterne af den iværksatte afklaring via Danske Regioner afventes, inden der udarbejdes yderligere konkrete forslag for Region Midtjylland.

 

Fælles formål og administration

Budgettet for Fælles formål og administration skal fordeles mellem de 3 finansieringskredsløb. Fordelingsnøglen baseres på 2 hovedprincipper; 1. Udgifter der direkte kan henføres til et finansieringskredsløb henføres forlods, 2. Udgifter, der er indirekte, fordeles på de 3 finansieringskredsløb efter bruttobudgetandele.

 

Da det endelig bruttobudget for Social- og Specialundervisningsområdet først kendes med kommunernes godkendelse af rammeaftalerne den 15. oktober 2008 er fordelingen af budgetrammerne for Fælles formål og administration for nærværende baseret på de skønnede budgetrammer, som er angivet tidligere i sagsfremstillingen.

 

Forudsætninger for de viste budgetrammer er: 

 • at den skitserede ramme for reduktion af udgiftspresset på henholdsvis 3,5 mio. og 10,5 mio. kr. i 2008 og 2009 implementeres via realisering af konkrete forslag.

 • at budgetrammen i 2009 forhøjes med 8,5 mio. kr. Løftet udgør Region Midtjyllands andel af den tekniske justering, som er sket på beløbet til tjenestemandspensioner i Økonomiaftalen. Der er i øvrigt ikke aftalt realvækst for de fælles administrative områder i Økonomiaftalen for 2009.

 • at Social- og Specialundervisningsområdets andel af fælles administrationen reduceres med 4,2 mio. kr. Reduktionen svarer til den forholdsmæssige nedgang ved overdragelse af sociale tilbud til kommunerne pr. 1. januar 2009.

 

Forslaget indebærer, at den samlede budgetramme for 2009 for Fælles formål og administration fastlægges til 453,4 mio. kr. Den samlede ramme fordeles på grundlag af det nuværende skøn for fordelingsnøglen på de 3 finansieringskredsløb med 418,5 mio. kr. til sundhedskredsløbet, 28,4 mio. kr. til socialkredsløbet og 6,5 mio. kr. til kredsløbet for Regional Udvikling.

 

Finansielle poster (nettorenteudgifter, afdrag og låneoptag)

Budgetlægningen af de finansielle poster er en afledt virkning af de dispositioner, som er indeholdt i drifts- og investeringsbudgetterne ovenfor.

 

Det vil sige, at budgetlægningen af de finansielle poster baserer sig på, at forudsætningerne vedrørende drifts- og anlægsbudgetter indfries. Eneste direkte forudsætning, som knytter sig til de finansielle poster er spørgsmålet om den forventede renteudvikling. En usikkerhed, som knytter sig såvel til de forventede renteindtægter for regionens likvide beholdning, som til renteudgifterne for den del af regionens gæld, som er optaget i lån med variabel rente.

 

Ved budgetlægningen for 2009 er det forudsat, at renteniveauet vil stige med 0,5 procent point fra juni 2008 til 2009.

 

Regionens nettorenteudgifter er beregnet til 145,2 mio. kr. i 2009

 

Nettorenteberegningen er baseret på;

 • at regionens gennemsnitlige likviditet i 2009 er 924 mio. kr.

 • at regionens langfristede gæld primo 2009 er 3.934,2 mio. kr. og ultimo 2009 4.197,7 mio. kr.

 • at regionen i 2009 optager lån for i alt 483 mio. kr. heraf 292 mio. kr. til re-finansiering af afdrag (inkl. leasingydelser) og 191 mio. kr. til finansieringen af udgiftsløft i relation til overgangsordningen. 

 

Låneoptaget sker i henhold til Økonomiaftalens bestemmelser og forudsætter lånedispensation fra Velfærdsministeriet.

 

Regionens samlede afdrag på lån i 2009 er beregnet til 219,5 mio. kr., og leasingydelserne i 2009 er beregnet til 104 mio. kr.

 

Likviditetsmæssig virkning af budgetforslaget

En central forudsætning for det fremlagte budgetforslag er økonomisk balance, hvorfor årets resultat ikke vil påvirke ultimobeholdningen. Eneste likviditetsvirkning af det fremlagte budgetforslag er den interne lånefinansiering af investeringsrammen for Social- og Specielundervisningsområdet på 31,5 mio. kr.

 

Ultimobeholdningen for 2009 er herefter beregnet til -357 mio. kr. mod -325 mio. kr. ultimo 2008.

 

Den gennemsnitlige likviditetsbeholdning i 2009 forventes at være 924 mio. kr., og regionen overholder dermed reglen om positiv gennemsnitlig likviditet på løbende 12 måneders basis.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist bemærkede, at han har meget store reservationer overfor budgetrammens størrelse.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-14-08

6. Etablering af nye bygninger til det socialpsykiatriske bosted Gårdhaven, Viborg

Resume

Regionsrådet blev på mødet den 12. marts 2008 orienteret om, at Region Midtjylland ikke længere kan drive bostedet Gårdhaven, Viborg, i de eksisterende bygninger, da disse ikke er tidssvarende, hverken for beboere eller personale. Arbejdstilsynet har i november 2007 givet fire påbud på det fysiske område. Viborg Kommune havde samtidig meddelt, at kommunen i forbindelse med opførelsen af et nyt demenscenter ikke forventede fremover at ville bruge Gårdhaven. Problemstillingen er drøftet administrativt med kommunerne, der har anbefalet, at Gårdhaven genetableres i nye bygninger, idet der samtidig mellem kommuner og region er drøftet forskellige præciseringer af Gårdhavens fremtidige målgruppe.

Direktionen indstiller,

at der udarbejdes et projektforslag til etablering af nye bygninger til bostedet Gårdhaven, Viborg,

 

at administrationen undersøger mulighederne for en egnet placering, og

 

at projektet udbydes som totalentreprise.

Sagsfremstilling

Bostedet Gårdhaven er et af to regionale socialpsykiatriske tilbud for ældre med sindslidelser, herunder demenslidelser. Gårdhaven er beliggende i Viborg

 

De fysiske rammer for beboere og personale er ikke tidssvarende. Dette er der peget på i de tre seneste tilsynsrapporter fra 2002, 2003 og 2006. I november 2007 har Arbejdstilsynet givet fire påbud på det fysiske område. 

Viborg Kommune har på et møde den 13. juni 2007 meddelt Region Midtjylland, at kommunen fra 1. april 2009 ikke længere forventer at ville bruge Gårdhaven, da kommunen har besluttet at etablere et nyt demenstilbud med 60 pladser. Regionen indledte derfor en proces for at undersøge, om der fortsat er basis for at drive Gårdhaven som et regionalt socialpsykiatrisk tilbud.

Regionsrådet blev på mødet den 12. marts 2008 orienteret om situationen.

 

Sagen blev forelagt på et møde i Den administrative styregruppe den 20. maj 2008. Administrationens oplæg til styregruppen var, at Region Midtjylland ville være indstillet på fortsat at drive Gårdhaven, hvis kommunerne tilkendegav, at man fortsat ville bruge Gårdhaven. I modsat fald var det administrationens vurdering, at man måtte indstille til Regionsrådet, at Gårdhaven blev afviklet med virkning fra sommeren 2009. En afvikling af Gårdhaven vil få den konsekvens, at kommunerne skal finde plads til de nuværende beboere i kommunalt regi, at regionen fremover vanskeligt vil kunne leve op til forsyningsforpligtigelsen og at kommunerne måtte drøfte, hvordan man fremover vil håndtere forsyningsforpligtigelsen over for de beboere, som for nuværende visiteres til Gårdhaven. Den administrative styregruppe besluttede på mødet, at der skulle afholdes et informationsmøde for alle interesserede kommuner, hvorefter der skulle laves en anbefaling til Den administrative styregruppe.

Den 3. juni 2008 blev der afholdt et informationsmøde på Gårdhaven med deltagelse af repræsentanter fra Viborg, Herning, Skive, Favrskov og Silkeborg Kommuner. På mødet enedes man om følgende anbefalinger:

 • Der er brug for et specialiseret tilbud som Gårdhaven til en relativ lille gruppe ældre, hvor den overvejende problematik er en udadreagerende eller meget afvigende adfærd, oftest i kombination med somatiske lidelser. Baggrunden for adfærden kan være sindslidelser og/eller hjerneskader forsaget af f.eks. specielle demenslidelser, alkohol- eller anden misbrug, ulykker mv.

 • At Gårdhaven ikke skal være et tilbud, der konkurrerer med Viborg Kommunes demenscenter, men Viborg Kommune har i et vist omfang behov for pladser til ældre med både sindslidelser og somatiske problematikker.

 • Der udarbejdes et oplæg til et nyt Gårdhaven med ca. 15 – 21 pladser. Pladsantallet er afhængigt af samtidig at sikre, at det er driftsmæssigt rentabelt.

 • Distrikt Vest udarbejder et oplæg til den administrative styregruppe, som præsenteres på mødet d. 23. juni 2008. Oplægget udarbejdes i dialog med Viborg Kommune.

 

På den baggrund blev der holdt møde med Viborg Kommune den 12. juni 2008. Mødet resulterede i følgende anbefalinger til Den administrative styregruppe:

 • Den administrative Styregruppe anbefaler Regionsrådet at igangsætte en proces med henblik på etablering af et nyt Gårdhaven.

 • Målgruppen bliver ældre (+ 50 år), hvor den overvejende problematik er en udadreagerende eller meget afvigende adfærd oftest i kombination med somatiske lidelser. Baggrunden for adfærden kan være sindslidelser og/eller hjerneskader forsaget af f.eks. specielle demenslidelser, alkohol- eller anden misbrug, ulykker mv.

 • Kapaciteten bliver 15 - 21 pladser. Det er vigtigt at sikre, at bostedet driftsøkonomisk er rentabelt, at det har en tilstrækkelig volumen til at sikre en specifik faglighed i forhold til den konkrete målgruppe og at de fysiske rammer er tilpasset målgruppen. Den endelige pladstal fastlægges primært på baggrund af en driftsøkonomisk vurdering.

 • Der findes en egnet placering i tæt samarbejde med Viborg Kommune, gerne i periferien af Viborg by med henblik på at sikre tilstrækkelig med udenomsareal.

 

På mødet den 23. juni 2008 gav Den administrative styregruppe udtryk for tilfredshed med processen og den tilsluttede sig:

 • En anbefaling om, at der etableres et nyt Gårdhaven med 21 - 22 pladser.

 • At den fremtidige målgruppe på Gårdhaven bliver som beskrevet ovenfor.

 • At et udviklingsfelt i planlægningsfasen er at tilbyde kortere forløb for dermed at sikre et højere flow.

 • At Viborg, Herning, Silkeborg, Skive og Favrskov Kommuner repræsenterer Den administrative styregruppe ved behov for dialog mellem regionen og kommunerne i planlægningsfasen.

 

For at fastholde fremdriften i byggeprojektet i forbindelse med den forestående organisationsomstilling anbefales det, at projektet udbydes i totalentreprise. Dette indebærer bl.a., at der tilknyttes en ekstern konsulent, som har ansvaret for projektstyringen.

 

Det skal i projektforslaget afklares, om byggeriet skal opføres som almennyttigt boligbyggeri.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-74-8-07

7. Vedtagelse af "Kvalitetsstrategi for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland"

Resume

Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland har som følge af Psykiatriplanen udarbejdet en kvalitetsstrategi, der skal være grundlag for psykiatriens fortsatte arbejde med kvalitet.

 

Strategien følger den politisk vedtagne kvalitetsstrategi på sundhedsområdet.

 

Kvalitetsstrategien gør rede for konkrete strategiske mål og indsatsområder samt en kvalitetsorganisation.

 

Kvalitetsstrategien har været i høring og forelægges nu til endelig godkendelse.

Direktionen indstiller,

at forslag til Kvalitetsstrategi for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland vedtages.

Sagsfremstilling

Sagen udsattes i Forretningsudvalgets møde den 27. maj 2008.

 

Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til Kvalitetsstrategi på behandlingspsykiatriområdet, Region Midtjylland. Kvalitetsstrategien skal være grundlag for behandlingspsykiatriens fortsatte arbejde med kvalitet samt støtte visionerne om at skabe et højt internationalt niveau og gøre psykiatrien til et naturligt referencepunkt for nationale vurderinger af højeste kvalitet. I overensstemmelse hermed er det også en vision, at der skal ses en synlig styrkelse af den faglige kvalitet, patienttilfredsheden og effektiviteten med et forbedret behandlingsresultat til følge.

 

Strategien omfatter alene det behandlingspsykiatriske område, og ikke det socialpsykiatriske. Behandlingspsykiatrien dækker såvel voksenpsykiatri som den behandlende del af børne- og ungdomspsykiatrien. Strategiens målgruppe spænder fra det politiske niveau over ledelsesniveauet til nøglepersoner og medarbejdere i såvel klinik og administration.

 

Strategien, som er et resultat af Psykiatriplanen, følger den politisk vedtagne kvalitetsstrategi på sundhedsområdet og bygger desuden på Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, National Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, Den Danske Kvalitetsmodel og igangværende kvalitetsudviklingstiltag. Derved understøttes udviklingen og opnåelsen af ensartet høj kvalitet i Region Midtjylland.

 

Selv om behandlingspsykiatriens kvalitetsstrategi som nævnt følger sundhedsområdet, er fokus holdt på det behandlingspsykiatrifaglige, og strategiens form og opbygning er tilpasset psykiatrispecifikke problemstillinger.

 

De fire strategiske indsatsområder, der nævnes i strategien (akkreditering, patientforløb, servicemål, dokumentation og datakvalitet), er valgt, dels fordi de anses som væsentlige, dels fordi det også er sundhedsområdets indsatsområder. På den måde arbejder både sundhed og behandlingspsykiatri efter fælles visioner og målsætninger.

 

Strategien beskriver en kvalitetsorganisation, der gør det muligt at realisere kvalitetsarbejdet på alle niveauer.

 

Forslag til Kvalitetsstrategi for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland har været i høring i Psykiatriens Kvalitetsråd og i Hoved-MEDudvalgene for både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien samt i Regions-MED. Dog har Regions-MEDs formandskab ikke afgivet høringssvar grundet konflikten.

 

Strategien blev forelagt Forretningsudvalget den 27. maj 2008, hvor sagen blev udsat grundet kommentarer. En administrativt nyredigeret Kvalitetsstrategi forelægges nu Forretningsudvalget og Regionsrådet til endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-74-9-07

8. Forslag til overordnet politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Resume

På foranledning af Underudvalget vedrørende Service og Kvalitet mv. på psykiatriområdet blev der i 2007 nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en fælles, overordnet politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland. Arbejdsgruppens udkast til overordnet politik er nu blevet bearbejdet med hensyn til tekst og struktur. Det foreliggende forslag til overordnet politik på området førstebehandles i Regionsrådet med efterfølgende videre høringsproces.

Direktionen indstiller,

at "Forslag til overordnet politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland" godkendes til at blive sendt i høring i ledelses- og MED-strukturen, og

 

at forslaget efter høringen forelægges Regionsrådet til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Psykiatriloven forpligter Regionsrådet til at have en politik i relation til psykisk syge og pårørende. Udvalget vedrørende Service og Kvalitet mv. på psykiatriområdet anbefalede i 2007, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en fælles, overordnet politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland. Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer vedlægges som bilag.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til den overordnede politik tog arbejdsgruppen udgangspunkt i de tidligere amters gennemarbejdede politikker og Socialministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse".

 

Forslag til overordnet politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland vedlægges. De væsentligste elementer i politikken er et sæt fælles værdier og en række indsatsområder for samarbejdet Politikken har som formål at understøtte samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien i Region Midtjylland. Politikken udtrykker fælles visioner for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale. Samtidig sætter politikken vigtige pejlemærker for en lokal omsætning af visionerne til konkrete initiativer, der er tilpasset behov og forhold i de enkelte tilbud, på hospitalsafdelinger, i distriktspsykiatrien, i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier samt på de socialpsykiatriske boformer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-38-08

9. Genbehandling af sag om bevilling af udviklingstilskud til uddannelsesinstitutioner

Resume

I forbindelse med behandling af sag om bevillinger af udviklingstilskud til uddannelsesinstitutioner anmodede Forretningsudvalget på sit møde den 24. juni 2008 om at få beskrevet de økonomiske konsekvenser ved et samarbejde mellem VUC Holstebro-Lemvig-Struer/VUC Århus og VUC Djursland om udvikling af netbaseret interaktiv fjernundervisning.Ansøgerne har meddelt, at man ved at indkøbe udstyr i fællesskab kan opnå en samlet besparelse på 130.000 kr. i forhold til de oprindelige ansøgninger.

Direktionen indstiller,

at der til VUC Holstebro-Lemvig-Struer/VUC Århus og VUC Djursland samlet bevilges 3.636.345 kr. til "Netbaseret Interaktiv Fjernundervisning" (projekt nr. 1) og "Netbaseret fjernundervisning" (projekt nr. 3), jf. behandlingen af sagen på mødet i Forretningsudvalget den 24. juni 2008. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om udviklingstilskud til projekter inden for ungdoms- og voksenuddannelser vedtog Forretningsudvalget på sit møde den 24. juni 2008 at indstille til Regionsrådet, at der principielt bevilges støtte til projekt nr. 1 (Netværksbaseret Interaktiv Undervisning) og projekt nr. 3 (Netbaseret fjernundervisning), der sikrer øget udbud af uddannelse i regionens yderområder. Indstillingen var under forudsætning af, at de to projekter vil være sammen om blandt andet opstartsprocessen, kompetenceudvikling af lærerne og erfaringsudveksling under projektet. De økonomiske konsekvenser af samarbejdet ønskedes ligeledes beskrevet.

 

Administrationen har efterfølgende bedt de ansøgende parter - VUC Holstebro-Lemvig-Struer/VUC Århus og VUC Djursland - om at beskrive besparelsesmulighederne ved det ovenfor beskrevne samarbejde.

 

De tre VUC'er har efterfølgende i vedlagte mail af 1. juli 2008 meddelt, at de har aftalt at samarbejde om opstarten af projektet, kompetenceudvikling af lærere og teknisk personale og en løbende erfaringsudveksling på både leder- og lærerniveau. Man er ligeledes enige om at samarbejde i udførelsen af projekterne. De tre VUC'er er enige om at indkøbe ens udstyr i fællesskab for at sikre den optimale koordinering og vidensdeling fremover.

 

Det aftalte samarbejde vil ikke betyde besparelse af timeressourcer, men et fælles indkøb af udstyr til de to projekter medfører en samlet besparelse på 130.000 kr.De oprindeligt ansøgte beløb udgjorde 3.766.345 kr. Efter besparelsen på 130.000 kr. andrager den samlede ansøgning 3.636.345 kr.:

 

1. Netbaseret Interaktiv Fjernundervisning
2.087.650 kr.
3. Netbaseret fjernundervisning
1.678.695 kr.
Samlet ansøgt beløb
3.766.345 kr.
Samlet besparelse ved samarbejde
130.000 kr.
Ny samlet ansøgning
3.636.345 kr.

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der meddeles afslag på ansøgningen fra VUC Holstebro-Lemvig-Struer/VUC Århus og VUC Djursland.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-77-07

10. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resume

Region Midtjylland har modtaget otte ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Ansøgningerne er fra (1) Entré Scenen, Århus, (2) Jysk Akademisk Kor, (3) Den gamle By, Århus, (4) Kulturhus Århus og Danmarks Gymnastikforbund, (5) Teaterforeningen dadadans og Entréscenen, Århus, (6) Foreningen Kultur på Tværs, Skive, (7) Limfjordsmuseernes Samvirke, Lemvig, og (8) Teatret Kimbri, Beder.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 235.000 kr. til Entré Scenens, Århus, til projekt "Junge Hunde Festival",

 

at der til Jysk Akademisk Kor meddeles afslag på ansøgning om tilskud til opførelser og indspilning af Lars Sømods Requiem - En sang om tab og tro, idet projektet ikke ses at indeholde noget væsentligt udviklings- eller netværksperspektiv,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 250.000 kr. til Den Gamle By, Århus, til afholdelse af en international konference i Association of European Open Air Museums,

 

at der til Kulturhus Århus og Danmarks Gymnastik Forbund meddeles afslag på ansøgning om tilskud til at udvikle "To verdener mødes", idet arrangementet ikke ses at have tilstrækkelig regional betydning, og idet der er tale om et arrangement af udpræget eventkarakter,

 

at der til Teaterforeningen dadadans og Entréscenen, Århus, meddeles afslag på ansøgning om støtte til danseforestillingen Inside out - Outside in, idet forestillingen ikke ses at indeholde noget særligt regionalt udviklingsperspektiv eller netværksdannelse, ligesom det vurderes, at der er tale om en forestilling, der falder inden for Entréscenens normale virksomhed,

 

at der til Foreningen Kultur på Tværs, Skive, meddeles afslag på ansøgning om tilskud til integrationsarrangementet "Multi Kulturelle Bazar dage", idet der er tale om et lokalt projekt, der ikke har noget væsentligt udviklings- eller netværksperspektiv,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 75.000 kr. til Limfjordsmuseernes Samvirke; Lemvig, til udgivelse af bogen "Fra musling til Branding" under forudsætning af et tilsvarende tilskud fra Region Nordjylland, og

 

at der til Teatret Kimbri, Beder, meddeles afslag på ansøgning om tilskud til produktion af forestillingen "Hesten der kom fra havet", idet forestillingen må betegnes som en del af teaterkompagniets normale virksomhed.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget otte ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afsat 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er herudover et mindreforbrug på kulturpuljen for 2007 på 1.150.000 kr. Før dette møde har Regionsrådet i 2008 bevilget 3.917.000 kr. samt reserveret et beløb på 2,5 mio. kr. til projektet "Kend din Region". Der er således 4.733.000 kr. til rådighed. Indstillingerne i denne sagsfremstilling beløber sig til samlet 560.000 kr.

 

Det bemærkes, at oplæg til ny kulturpolitik samt nye tilskudsregler for kulturbevillinger er under udarbejdelse og forventes forelagt Regionsrådet den 24. september 2008.

 

Nedenfor er de otte ansøgninger kort beskrevet. En uddybende beskrivelse findes i vedlagtenotat af 25. juni 2008. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Junge Hunde Festival og Træf, Entré Scenen

Entréscenen i Århus søger om et tilskud på 235.000 kr. til at afholde Junge Hunde festival og netværkstræf for i alt 15 kompagnier, der skal fremme ung performance og dans. Arrangementet skal få deltagerne til at danne varige forbindelser og give dem størst mulig indsigt i det europæiske marked. Festivalen har et samlet budget på 1.135.000 kr., og der er tilsagn om støtte fra bl.a. Århus Kommune, Nordisk Kulturfond, Scenekunstudvalget og International teaterudveksling til festivalformål. Administrationen anbefaler, at der gives et tilskud på 235.000 kr.

 

Opførelse og indspilning af Lars Sømods requiem "En sang om tab og tro", Jysk Akademisk Kor

Jysk Akademisk Kor søger om støtte på 267.000 kr. til gennemførelse af fem opførelser i efteråret samt efterfølgende cd-indspilning af nyt dansk requiem, Lars Sømods "En sang om tab og tro". Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen, idet projektet ikke ses at indeholde noget væsentligt udviklings- eller netværksperspektiv .

 

International konference for frilandsmuseer i Europa, Den gamle By

Den Gamle By ansøger Region Midtjylland om 250.000 kr. til afholdelse af en international konference i Association of European Open Air Museums. Ud over Den Gamle By deltager Hjerl Hede, Fregatten Jylland og Museumscenter Hanstholm i arrangementet. Administrationen anbefaler, at der ydes et tilskud på 250.000 kr.

 

"To verdener mødes" - Kunst- og idrætsprojekt World Class Competition 2008, Kulturhus Århus

Kulturhus Århus og Danmarks Gymnastik Forbund søger om 200.000 kr. til at udvikle en ny begivenhed "To verdener mødes", hvor gymnastikken og kunsten skal gå i fysisk dialog for at visualisere de fælles værdier i form af kunstneriske indslag, der kommenterer og lader sig inspirere af gymnasternes øvelser. Der bliver afholdt to events i november 2008, som foregår i henholdsvis Århus og Odense.  Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen, idet arrangementet ikke ses at have tilstrækkelig regional betydning, og idet der er tale om et arrangement af udpræget eventkarakter.

 

Danseforestillingen "Inside out - Outside in", Teaterforeningen dadadans

Teaterforeningen dadadans (København) og Entréscenen (Århus) søger om et tilskud på 130.000 kr. til produktion og opførelse af forestillingen "Inside out - Outside in". Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen, idet forestillingen ikke ses at indeholde noget særligt regionalt udviklingsperspektiv eller netværksdannelse, ligesom det vurderes, at der er tale om en forestilling, der falder inden for Entréscenens normale virksomhed.

 

Integrationsarrangement Multi Kulturel Bazar 2008, Foreningen Kultur på Tværs, Skive

Foreningen Kultur på Tværs i Skive søger om 7.000 kr. i tilskud til musikalsk underholdning i forbindelse med integrationsarrangementet "Multikulturelle Bazar dage" på Posthustorvet i Skive. Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen, idet der er tale om et lokalt projekt, der ikke har noget væsentligt udviklings- eller netværksperspektiv.

 

Udgivelse af bogen "Fra musling til Branding", Limfjordsmuseernes Samvirke, Lemvig

Limfjordsmuseernes Samvirke ansøger Region Midtjylland om et tilskud på 75.000 kr. til udgivelse af bogen "Fra Musling til Branding". Bogen fortæller om skaldyrsfiskeri, industri og branding i den vestlige del af Limfjorden. Administrationen anbefaler, at der ydes et tilskud på 75.000 kr. under forudsætning af et tilsvarende tilskud fra Region Nordjylland.

 

"Hesten der kom fra havet", Teatret Kimbri

Teatret Kimbri, Beder, ansøger Region Midtjylland om et tilskud på 100.000 kr. til produktion af forestillingen "Hesten der kom fra Havet". Forestillingen, der bl.a. har en hest som medvirkende, vil blive vist på rideskoler i hele landet. Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen, idet forestillingen må betegnes som en del af teaterkompagniets normale virksomhed.

Beslutning

Anna Marie Touborg erklærede sig inhabil og deltog ikke i drøftelsen af ansøgningen fra Limfjordsmuseernes Samvirke.

 

Indstillingen blev tiltrådt, idet ansøgningen i 4. at genvurderes og forelægges igen for Forretningsudvalget.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-1-08

11. Godkendelse af studietur til Västra Götalandsregionen 28. - 29. august 2008 for Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Resume

Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet planlægger en studietur til Västra Götalandsregionen i Sverige den 28.-29. august 2008 for at hente inspiration til at løse udvalgets opgave med at opstille service- og kvalitetsmål samt effektivisere og modernisere den regionale kollektive trafikbetjening.

Direktionen indstiller,

at studieturen den 28. - 29. august 2008 til Västra Götalandsregionen for Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet har til opgave at opstille service- og kvalitetsmål for den regionale kollektive trafikbetjening, herunder komme med forslag til, hvordan det regionale rutenet kan effektiviseres og moderniseres. Udvalget har i løbet af foråret 2008 foreslået, hvilke principper og kriterier der bør ligge til grund for et fremtidigt regionalt rutenet. Med udgangspunkt i disse principper og kriterier har Regionsrådet den 18. juni 2008 besluttet en konkret plan for effektiviseringer og moderniseringer af det regionale rutenet.

 

At fastlægge et regionalt rutenet for den kollektive trafik er en løbende proces, som kræver en tæt dialog med alle berørte parter. Derfor har administrationen sammen med Midttrafik i april/maj 2008 gennemført en kommunerunde til de berørte kommuner. Ligeledes er en plan over konkrete ændringer i rutenettet sendt ud til samtlige kommuner i regionen samt til naboregionerne til kommentering med svarfrist den 22. august 2008. Planen er et væsentligt skridt mod et effektivt og moderne regionalt rutenet i overensstemmelse med lovgivningen. Formålet er at styrke den kollektive trafik.

 

I hele den proces, der er i gang, er det vigtigt også se på, hvad man gør andre steder. Regioner i vores nabolande står over for tilsvarende udfordringer. For at kunne lære af hinanden og bruge hinandens erfaringer foreslås en studietur for udvalget den 28.-29. august 2008 til Västra Götalandsregionen i Sverige.

 

Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende alle studierejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for studierejsen til godkendelse.

 

Västra Götalandsregionen har i de sidste år indgået i et projekt "K 2020", som har haft til formål at opstille en langsigtet strategi for kollektiv trafik i regionen.

 

Hovedresultaterne af dette arbejde er:

 1. Ændring af rutenettet fra en radial struktur til en netværksstruktur med gode forbindelser mellem transportformerne

 2. Kortere rejsetid

 3. Større frekvens

 4. Udvikling af knudepunkter

 5. Garanti for højt niveau på kvalitet og service.

Målsætningen for den kollektive trafik i Västra Götalandsregionen er, at passagertallet fordobles, samtidig med at tilvæksten i biltrafikken bliver lavere end ellers. Konkret betyder det, at markedsandelen af rejsende med kollektiv trafik skal øges fra 24 % til 40 % i løbet af en 20 års periode. Derfor foreslås nye forbindelser og knudepunkter, som sammen med egne traceer til bus og sporvogn skal give kortere rejsetid og øget fremkommelighed. Det er helt essentielt, at rejsetiden bliver kortere for den kollektive trafik.

 

På studieturen vil dette projekt blive præsenteret, og der vil blive lejlighed til at diskutere overvejelserne bag, og hvordan implementeringen foregår i praksis.

 

Indhold i programmet:

 • Møde hos Västra Götalandsregionen: Regionens mål og kriterier for regionale rejser. Organisering af den kollektive trafik. Samarbejdet mellem regionen og Västtrafik. Infrastruktur.

 • Møde hos Västtrafik: Strategier for regional kollektiv trafik. Præsentation af "K 2020"-projektet. Brug af alternative drivmidler i busser. Erfaring med brug af rejsekort.

 • Besøg og rundvisning: Niels Eriksson terminalen. Stombusser i Göteborg m.v.

 • Præsentation af projektet "Smart Energi".

Se vedlagte detaljerede program.

Budget:

Transport til/fra Frederikshavn
7.000 kr.
Frederikshavn-Göteborg t/r
10.000 kr.
Overnatning
12.000 kr.
Forplejning
15.000 kr.
Diverse
6.000 kr.
I alt
50.000 kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-08

12. Godkendelse af studierejse til OECD mv. i Paris 18. - 19. september 2008 for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi

Resume

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi planlægger en studierejse til Paris for at besøge OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) og CEMR (Council for European Municipalities and Regions) samt Det Internationale Energiagentur (IEA). Formålet med studieturen er at se på globaliseringens virkninger for udviklingen i Europa og i Region Midtjylland med henblik på at udarbejde en betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland. I studieturen deltager 7 udvalgsmedlemmer samt 3 repræsentanter for administrationen. Udgifterne til studieturen forventes at beløbe sig til 80.000 kr.

Direktionen indstiller,

at studierejsen til OECD mv. i Paris den 18. - 19. september 2008 for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi planlægger studietur til Paris for at besøge OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling), CEMR (Council for European Municipalities and Regions) samt Det Internationale Energiagentur (IEA) i dagene 18. og 19. september 2008. Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende alle studierejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for studierejsen til godkendelse.

 

Formålet med studieturen er at se på globaliseringens virkninger i Europa og for Region Midtjylland gennem oplæg og drøftelser med eksperter i de organisationer, som besøges med henblik på udarbejdelse af globaliseringsstrategi for Region Midtjylland.

 

Således har OECD spillet en væsentlig rolle i forberedelsen af den danske globaliseringsstrategi, som blev offentliggjort i 2006. Udgangspunktet har været de vækstdrivere, som OECD har opstillet, nemlig innovation, menneskelige ressourcer, iværksætteri samt velfærdsservice, og besøget skal medvirke til at belyse forskellige sider af globaliseringens effekter for bl.a. virksomhedsudvikling, kompetenceudvikling samt energianvendelse. OECD blev etableret i 1961. Danmark har været med i organisationen fra begyndelsen, og organisationen har nu 30 medlemsstater. Danmark har en fast repræsentation ved OECD med en ambassadør og 7 ansatte, der afspejler de forskellige fagområder, som OECD beskæftiger sig med. Der vil under studierejsen være møde med både den danske repræsentation og sagsbehandlere i OECD's organisation.

 

CEMR er den europæiske organisation for kommuner og regioner, og organisationen har også på en række områder sat globaliseringen og globaliseringens virkninger på dagsordenen, og oplæg og drøftelser vil vedrøre, hvorledes dette påvirker lokale og regionale myndigheder og de rammebetingelser, dette medfører. Danske Regioner er medlem af CEMR og repræsenterer sammen med Kommunernes Landsforening de danske interesser i organisationen.

 

Det Internationale Energiagentur er tæt knyttet til OECD-samarbejdet og er et energiforum for 27 industrialiserede lande, som udveksler informationer og koordinerer deres energipolitikker med henblik på at sikre energiforsyning og udvikling af nye alternative energiformer. EU Kommissionen deltager også i samarbejdet, og  Energiagenturet blev etableret i 1974 i forbindelse med oliekrisen med det særlige formål at indarbejde de tre E'er i en balanceret energipolitik: Energy security, economic development and environmental protection. Organisationen arbejder nu med klimapolitik, samarbejde om ny og vedvarende energiteknologi og samarbejde med resten af verden på energiområdet.

 

Regionsrådet samt Vækstforum for Region Midtjylland har fokuseret stærkt på styrkelse af udnyttelsen af vedvarende energi, og mødet med Det Internationale Energiagentur vil fokusere på, hvorledes organisationen på globalt plan arbejder med vedvarende energikilder.

 

Der vedlægges et udkast til program og budget for studierejsen.

 

I studieturen deltager 7 udvalgsmedlemmer samt 3 deltagere fra administrationen, og udgifterne til studieturen forventes at beløbe sig til 80.000 kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-08

13. Godkendelse af regionsrådsmedlemmers deltagelse i Vækstforums studierejse til East of England 11. - 12. september 2008

Resume

Vækstforum planlægger en studierejse til East of England i dagene 11. - 12. september 2008. Formålet med studierejsen er at indhente erfaringer med udvikling af regionale erhvervsudviklingsplaner, etablering af partnerskaber samt opfølgning og monitorering af erhvervsudviklingsplaner. I studieturen forventes ca. 20 deltagere - heraf 6 fra administrationen, og udgifterne til studieturen forventes at beløbe sig til 75.000 kr. Regionsrådet skal godkende, at medlemmer af Regionsrådet, som af Regionsrådet er udpeget som medlemmer af Vækstforum, deltager i studieturen.

Direktionen indstiller,

at tre regionsrådsmedlemmers deltagelse i Vækstforums studierejse til East of England 11. - 12. september 2008 godkendes.

Sagsfremstilling

Vækstforum planlægger at gennemføre studierejse til East of England i dagene 11. og 12. september 2008. Vækstforum er nedsat af Regionsrådet, og Regionsrådet afholder udgifterne til Vækstforums virksomhed.

 

Regionsrådet har udpeget tre regionsrådsmedlemmer som medlemmer af Vækstforum. Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende regionsrådsmedlemmers påtænkte studierejser, hvis udgiften til rejsen afholdes af Regionsrådet, og efterfølgende have forelagt et regnskab for turen til godkendelse.

 

Studieturens formål er at hente viden og inspiration vedrørende udvikling af regionale erhvervsudviklingsplaner, etablering af partnerskaber samt opfølgning og monitorering af erhvervsudviklingsplaner.

 

Studieturen vil indeholde besøg på University of Hertfordshire, som er ét af de mest udviklede engelske universiteter, når det gælder kontakt til erhvervslivet og et universitet, som har arbejdet meget med at udvikle regionale strategier for at udbrede viden til hele regionen.

 

Studieturen vil endvidere omfatte besøg hos East of England Development Agency (EEDA). EEDA er ét af 9 regionale udviklingsagenturer i England. EEDA fungerer som en slags selvejende institution (non-departmental organisation) og EEDA har en ledende rolle i implementeringen af den regionale økonomiske strategi (Regional Economic Strategy (RES)) - ligesom Vækstfora'ene i Danmark. EEDA har således følgende lovbefalede opgaver: At fremme økonomisk udvikling og omstilling, promovere effektivitet i erhvervslivet, investeringer og konkurrenceevne, fremme beskæftigelsen, styrke kompetenceudvikling og at bidrage til bæredygtig udvikling i Storbritannien.

 

EEDA ledes af en bestyrelse af virksomhedsrepræsentanter, politikere, repræsentanter fra uddannelsessektoren og interesseorganisationerne - udnævnt af Erhvervsministeren. Det engelske erhvervsministerium udbetaler bloktilskud til den regionale erhvervsudvikling. Organisationen har 165 ansatte.

 

Der vil desuden være besøg hos East of England Regional Assembly (EERA), som har 105 medlemmer, som er sammensat af repræsentanter fra alle kommunerne og amterne i regionen, repræsentanter for politiske grupper samt repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere, frivillige organisationer og borgergrupper.

 

EERA's vigtigste opgaver er at skabe et regionalt strategisk partnerskab gennem: regional planlægning og boligplanlægning, overvågning af East of England Development Agency (EEDA) samt at koordinere regional udviklingsstrategi og offentlige udgifter.

 

De fokusområder, som er prioriteret, omfatter forbedring af færdigheder i arbejdsstyrken, bedre støtte til virksomheder, at skabe succes i videnskab og innovation, at skabe vækstområder og bymæssig fornyelse, skabe bæredygtig vækst i landdistrikter, skabe transport og infrastruktur på internationalt niveau samt at markedsføre regionen.

 

Studieturen vil endvidere omfatte besøg i én af områdets forskerparker eller innovationscentre samt omfatte orientering om samarbejdet mellem en række universiteter i East of England med henblik på at fremme samarbejdet mellem universiteter og virksomheder.

 

Studieturen forventes at få ca. 20 deltagere - heraf 6 deltagere fra administrationen - og forventes at give en udgift på 75.000 kr., som afholdes af de afsatte midler til Vækstforums virksomhed. Program og budget for studieturen er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-08

14. Godkendelse af studietur til Edinburgh 9. - 12. september 2008 for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands sundhedsplan

Resume

Som en del af sundhedsplanen vil Region Midtjylland udforme et fornyet politisk arbejdsgrundlag for det fremadrettede arbejde med sundhed i regionen. I den forbindelse ser det midlertidige udvalg for Region Midtjyllands sundhedsplan en række inspirationsmuligheder i det skotske sundhedsvæsen, som har udviklet - og udvikler - nye samarbejdsformer i feltet mellem almen praksis og hospitaler. Udvalget ønsker på den baggrund at foretage en studietur til Edinburgh i Skotland fra den 9. til den 12. september 2008, hvor også medlemmer fra Sundhedskoordinationsudvalget har mulighed for at deltage.

Direktionen indstiller,

at studieturen til Edinburgh 9. - 12. september 2008 for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands sundhedsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende alle studierejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for studierejsen til godkendelse.

 

Formål

I 2008 vil Region Midtjylland udforme sin første samlede sundhedsplan. Sundhedsplanen vil beskrive regionens sundhedsvæsen, som det ser ud i dag, samt opstille et fornyet politisk arbejdsgrundlag med temaer for de kommende års arbejde med sundhed i regionen. Som et led i udformningen af dette fornyede politiske arbejdsgrundlag samler det midlertidige udvalg vedrørende Region Midtjyllands sundhedsplan inspiration til temaer fra flere sider i sundhedsvæsenet. I den forbindelse ser udvalget en række inspirationsmuligheder i det skotske sundhedsvæsen, som har udviklet - og udvikler - nye samarbejdsformer i feltet mellem almen praksis og hospitaler. Det midlertidige udvalg vedrørende Region Midtjyllands sundhedsplan ansøger på den baggrund om en studietur til Edinburgh i Skotland fra den 9. til den 12. september 2008, hvor også medlemmer fra Sundhedskoordinationsudvalget har mulighed for at deltage.

 

Formålet med studieturen er at opnå indblik i organiseringen af det skotske sundhedsvæsen og inspirere udvalget i arbejdet med at fastlægge fremadrettede temaer og visioner for Region Midtjyllands varetagelse af opgaverne på sundhedsområdet.

 

Det skotske sundhedsvæsen arbejder målrettet med en række af de samme problematikker, som Region Midtjylland står overfor i dag. Blandt andet står man overfor udkantsproblematikker på akutområdet og i forhold til rekruttering og fastholdelse. Desuden arbejder man med samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og de praktiserende læger i store lægehuse med administrativt personale og store diagnostiske faciliteter.

 

Program

Administrationen udformer i samarbejde med skotske kontakter program for turen. I forbindelse med en skotsk delegations besøg i Region Midtjylland har administrationen fået kontakt med bl.a. NHS Quality Improvement Scotland, som arbejder med nye metoder til forbedring af beslutningsgrundlag ved indførelse af ny teknologi. Desuden er der kontakt til Jim Currie ved Institute of Healtcare Management, som arbejder med videreuddannelse af sundhedsprofessionelle på ledelsesniveau, og som har kontakt til en række politikere og hospitalsledelser. Endvidere er der kontakt til David Pattisson, som er "specialist public health adviser" ved det skotske NHS, og som har videreformidlet kontakt til deres Chief Medical Officer (medicinaldirektør) Harry Burns.

 

Indtrykkene vil blive behandlet på daglige sessioner for alle deltagere. Her vil der blive draget paralleller til danske forhold, ligesom mulige temaer vil blive diskuteret på baggrund af dagens oplæg.

 

Enkelte detaljer i programmet er endnu ikke afklaret. Det foreløbige program er vedlagt (jf. bilag Udkast til program for studietur til Skotland).

 

Deltagere og budget

Det samlede antal deltagere er 35, der fordeler sig som følger:

Regionsrådsmedlemmer (Sundhedsplanudvalg og Sundhedskoordinationsudvalg):
14
Administration, Sundhedsplanudvalget:
5
Øvrig administration Region Midtjylland:
6
Deltagere fra kommuner og praksis:
10

 

Prisen pr. deltager er estimeret til 14.900 kr. Beløbet dækker:

 • udgifter til fly t/r på turistklasse (ca. 4.500 kr.)

 • tre overnatninger (4500 kr.). Prisen er en konsekvens af at selskabets størrelse stiller krav til hotellets kapacitet - både i forhold til værelser men også ift. mødefaciliteter. Prisen pr. værelse forhøjes følgende.  

 • Udgifter til transport, forplejning, repræsentation etc. (5900 kr). Prisen er en følge af programmets omfang. Deltagerne skal således møde en lang række oplægsholdere og skal bevæge sig rundt i området, for at besøge en række forskellige lokaliteter hvilket forhøjer udgifter til repræsentation og transport. Desuden vil de daglige sessioner på hotellet også medføre omkostninger til leje af lokale etc.

 

Deltagere fra kommuner og praksis afholder selv udgifterne for deltagelse. Det samlede budget for politikere og administrative repræsentanter fra Region Midtjylland er på i alt 372.500 kr., idet 208.600 kr. betales via regionsrådsmedlemmernes budget, mens de resterende 163.900 kr. afholdes af de pågældende afdelinger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-12-07

15. Regnskab og afrapportering fra delegationsrejse til Shanghai den 14. - 19. marts 2008

Resume

En delegation bestående af 3 politikere samt 3 embedsmænd foretog i perioden 14. - 19. marts 2008 en delegationsrejse til Shanghai i Kina med henblik på at underskrive en fornyet søsterby-samarbejdsaftale mellem Shanghai Byprovins og Region Midtjylland. Der er udarbejdet regnskab samt rejserapport for turen.

Direktionen indstiller,

at regnskab for delegationsrejse til Shanghai den 14. - 19. marts 2008 godkendes, og

 

at rejserapporten fra delegationsrejsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En delegation bestående af regionsrådsformand Bent Hansen, 1. næstformand Johannes Flensted-Jensen og formanden for udvalget vedr. Region Midtjyllands globaliseringsstrategi, Poul Müller, samt 3 embedsmænd besøgte i perioden 14. - 19. marts 2008 Shanghai i Kina med henblik på at underskrive en fornyet søsterby samarbejdsaftale mellem Shanghai Byprovins og Region Midtjylland.

 

Endvidere var formålet med turen:

 • at underskrive et Letter of Interest med Shanghai Science and Technology Commission (som er besluttende myndighed for anvendelsen af forsknings- og udviklingsmidler i Shanghai) samt besøge relevante forskerparker med henblik på indgåelse af rammeaftale om fælles forsknings- og udviklingsmidler til relevante forsknings- og udviklingsinstitutioner i de to regioner,

 • at møde repræsentanter fra regionens virksomheder i Shanghai og tilgrænsende område,

 • at besøge Huashan hospitalet, som er et af de absolut førende i Kina (bl.a. inden for neurokirurgi, neurologi og rehabilitering) for dermed at styrke samarbejdet med Århus Universitetshospital og Regionshospitalet Hammel Neurocenter,

 • at besøge Shanghai Disabled Person's Federation, med hvem der har været et tæt samarbejde gennem flere år.

 

Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende påtænkte delegationsrejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for turen til godkendelse. Regionsrådet godkendte studieturen på sit møde den 12 marts 2008.

 

På rejsen deltog også en repræsentant fra Århus Kommune på grund af samarbejdet mellem Region Midtjylland og Århus Kommune vedrørende repræsentationskontoret i Shanghai. Århus Kommune afholdt selv udgifterne til dette.

 

Delegationsrejsen blev gennemført efter det planlagte program . Der vedlægges rejserapport med bilag samt budget og regnskab for delegationsrejsen. Regnskabet viser, at udgifterne beløb sig til 87.294,86 kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-24-07

16. Salg af et mindre areal ved Nattergalevej, Skive

Resume

Sagen omhandler en forespørgsel til Region Midtjylland om salg af et mindre areal på 176 m2, som ønskes tillagt en privatejet ejendom med henblik på opførelse af en garage. Arealet er beliggende på Nattergalevej, Skive og udgør i dag en del af et grønt areal. Hovedparten af boligerne på Nattergalevej er lægeboliger under Regionshospitalet Skive, ligesom det er hospitalet, som vedligeholder det grønne areal. Forespørgslen har været forelagt hospitalet, som ingen indvendinger har mod et frasalg af arealet.

Direktionen indstiller,

at arealet på 176 m2, beliggende på Nattergalevej, Skive, sælges til Ruth Skovsager Jensen og Ole Brøndum Jensen, Mejsevej 10, Skive, til en købspris på 52.800 kr. med overtagelse den 1. september 2008,

 

at der gives en indtægtsbevilling på 53.000 kr., og at salgsindtægten tilgår regionens kassebeholdning, og  

 

at køber afholder udgifterne til landinspektør samt samtlige omkostninger forbundet med handelens berigtigelse i øvrigt, medens Region Midtjylland udarbejder skøde.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget en forespørgsel fra Ruth Skovsager Jensen og Ole Brøndum Jensen, Mejsevej 10, Skive, om Regionens salg af et mindre areal på 176 m2 ifølge måleblad fra Regionshospitalet Skive. Arealet ønskes tillagt deres ejendom med henblik på at kunne opføre en garage. Garagen vil ikke kunne opføres på den nuværende ejendom uden dispensation fra Skive Kommune, idet bebyggelsesprocenten ellers overskrides.

 

Hovedreglen for salg af offentlige ejendomme er, at det skal ske ved et offentligt udbud jf. bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991. Ifølge § 2, stk. 2, litra 4 i bekendtgørelsen kan offentligt udbud imidlertid undlades ved salg af et areal, som ikke selvstændigt kan bebygges. Da det i sagen omhandlede areal kun udgør 176 m2, kan udbud således undlades, og arealet kan sælges direkte til de interesserede købere.

 

Forespørgslen har været forelagt Regionshospitalet Skive med henblik på deres stillingtagen til salg af arealet. Hospitalet har ingen indvendinger mod salget, idet arealet blot henligger som et grønt areal for enden af Nattergalevej og ikke kan anvendes til noget formål under hospitalet. 

 

Uanset at offentligt udbud kan undlades, skal salg ske til markedspris. I den forbindelse har Skive Kommune været kontaktet, og kommunen oplyser, at de ved lignende frasalg normalt anvender kvadratmeterprisen ifølge seneste ejendomsvurdering på den ejendom, hvortil det omhandlede areal skal tillægges, med et lille tillæg i erkendelse af, at vurderingen ofte ligger lidt under den reelle pris. For den omhandlede ejendom udgør kvadratmeterprisen 257 kr. ifølge vurderingen. Regionsekretariatet har herefter valgt at lægge en kvadratmeterpris på 300 kr. til grund for beregning af købsprisen, hvilket giver en købspris på 52.800 kr. Denne pris er accepteret af køberne.

 

Derudover afholder køberne omkostningerne i forbindelse med udstykning samt samtlige omkostninger i øvrigt forbundet med handelens berigtigelse. Region Midtjylland udarbejder skøde på arealet.

 

Arealet sælges med overtagelse den 1. september 2008.

 

Måleblad af 1. juli 2008 fra landinspektør Flemming Nielsen, Skive, vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-5-08

17. Udpegning af medlem af Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune

Resume

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker i forbindelse med kommunens satsning på vedvarende energi at oprette et energiråd. Regionsrådet anmodes om at udpege et medlem af Energiråd Ringkøbing-Skjern Kommune.

Direktionen indstiller,

at formanden bemyndiges til at godkende en indstilling fra gruppeformændene om udpegning af et medlem af Energiråd Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker i forbindelse med kommunens satsning på vedvarende energi at oprette et energiråd. Formålet med energirådet er at etablere en organisation, der kan virke som rådgiver for Byrådet samt som tænketank for idéer og initiativer relateret til energiudnyttelse og energipolitik.

 

Energirådets hovedopgave vil være at drøfte og udforme idéer vedrørende kommunens overordnede og fremtidige energipolitik. Endvidere vil energirådet kunne drøfte planforslag på miljø- og energiområdet, herunder afgive udtalelser på eget initiativ i sager af væsentlig betydning på energiområdet.

 

Rådets sammensætning er:

 • Kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg (2 medlemmer)

 • Chef for kommunens Planafdelingen

 • Direktøren for ErhvervsCenteret

 • Dansk Landbrugsrådgivning

 • Vindmølleindustrien

 • Byggebranchen

 • Energiforsyningen

 • Organisationen for vedvarende energi

 • Region Midtjylland

 • Vækstforum Midtjylland

 • Energistyrelsen

 • Videninstitutioner (2 medlemmer).

Ringkøbing Skjern Kommune har anmodet Regionsrådet om at udpege et medlem af energirådet. Brev af 28. april 2008 fra Ringkøbing-Skjern Kommune med udkast til kommissorium for energirådet og udskrift af protokol fra møde den 16. februar 2008 i Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg vedlægges. Det bemærkes, at energirådet ikke har selvstændig beslutningskompetence med hensyn til iværksættelse af initiativer, ligesom rådet ikke disponerer over egne midler.

 

Det fremgår af bemærkningerne til regionslovens § 5, at Regionsrådet ikke uden særlig lovhjemmel har adgang til at udpege medlemmer til bestyrelser, der varetager opgaver, som regionerne ikke selv kan varetage. Regionsrådet kan dog bl.a. i fornødent omfang foretage dispositioner med henblik at informere om regionens virksomhed og repræsentere regionen udadtil. Administrationen vurderer på baggrund af energirådets afgrænsede kompetence, at Regionsrådet vil kunne deltage i Energirådet Ringkøbing-Skjern.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-6-08

18. Udpegning af medlemmer af bestyrelserne for tre erhvervsakademier i Region Midtjylland

Resume

Folketinget har vedtaget en ny lov om erhvervsakademier. Loven indebærer, at der etableres tre erhvervsakademier i Region Midtjylland: Erhvervsakademi NordØst, Erhvervsakademi MidtVest og Erhvervsakademi Aarhus. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne udpeger i forening to medlemmer af et erhvervsakademis bestyrelse. Bestyrelserne forudsættes etableret inden 1. september 2008

Direktionen indstiller,

at formanden bemyndiges til at godkende indstillinger fra gruppeformændene om udpegning af et medlem af bestyrelsen for Erhvervsakademi NordØst, et medlem af bestyrelsen for Erhvervsakademi MidtVest og et medlem af bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus, idet endelig udpegning aftales med kommunerne i regionen, og

 

at formanden bemyndiges til at indgå aftale med kommunerne i regionen om udpegning af medlemmer til bestyrelserne for erhvervsakademierne i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ny lov om erhvervsakademier. Erhvervsakademierne skal fra 2009 overtage udbuddet af de korte videregående uddannelser (KVU) og videregående voksenuddannelser (VVU). Herudover skal akademierne udgøre et såkaldt "vækstlag", der skal fremme udviklingen af nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser inden for både den offentlige og private sektor.

 

Loven indebærer, at der etableres tre erhvervsakademier i Region Midtjylland: Erhvervsakademi NordØst, der dækker kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Randers, Odder, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Skive og Mariagerfjord. Foreløbigt hjemsted er Handelsskolen Minerva i Randers. Erhvervsakademi MidtVest, der dækker kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern. Foreløbigt hjemsted er Uddannelsescenter Herning. Erhvervsakademi Aarhus, der dækker kommunerne Århus, Syddjurs og Samsø. Foreløbigt hjemsted er Aarhus Købmandsskole.

 

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i det pågældende erhvervsakademis geografiske område udpeger i forening to medlemmer af erhvervsakademiets bestyrelse.

 

Undervisningsministeriet har i brev af 30. juni 2008 anmodet ovennævnte foreløbige hjemstedskoler om at foranledige, at erhvervsakademiernes bestyrelser etableres inden 1. september 2008, hvor bestyrelsernes funktionsperiode forudsættes at begynde. Administrationen foreslår på baggrund af den stramme tidsfrist, at formændene for de politiske grupper snarest indstiller et medlem til hver bestyrelse for de kommende tre erhvervsakademier samt at formanden bemyndiges til at indgå aftale med kommunerne om fælles udpegning af to medlemmer til hver af de tre bestyrelser.

 

Administrationens notat af 4. juli 2008 om etableringen af erhvervsakademier i Region Midtjylland vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-17-07

19. Udpegning af to medlemmer af samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet

Resume

Folketinget har den 12. juni 2008 vedtaget, at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi pr. 1. august 2008 overdrages fra regionerne til kommunerne. På den baggrund er der udarbejdet ny overenskomst. Som en af følgerne heraf skal samarbejdsudvalget nynedsættes, idet sammensætningen justeres således, at Regionsrådet og kommunerne hver udpeget to medlemmer.

Direktionen indstiller,

at formanden bemyndiges til at godkende indstillinger fra gruppeformændene om udpegning af to repræsentanter for Regionsrådet til Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 12. juni 2008 vedtaget, at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi pr. 1. august 2008 overdrages fra regionerne til kommunerne. Samtidig udvides gruppen af patienter der kan henvises til vederlagsfri fysioterapi med personer med funktionstab som følge af progressiv sygdom (eksempelvis sklerose).

 

Regionernes Lønnings- og Takst Nævn har sammen med Danske Fysioterapeuter, som følge af ovenstående, aftalt en række tilpasninger af overenskomsterne om almindelig og vederlagsfri fysioterapi, således at ændringerne kan implementeres i regioner og kommuner pr. 1. august 2008.

 

Som konsekvens af, at det er de samme fysioterapeuter, der praktiserer for regionen og kommunerne, og at en række ydelser og honorarer mv. i overenskomsterne fortsat vil være ens, er der aftalt et enstrenget system med ét samarbejdsudvalg for både almindelig og vederlagsfri fysioterapi. Denne struktur skal understøtte et helhedssyn samt koordinering og samarbejde mellem parterne.

 

Repræsentationen af medlemmer i paritetisk sammensatte samarbejdsorganer og udvalg som fx. samarbejdsudvalg ændres derfor, så der fortsat sikres balance mellem overenskomstparterne samtidig med, at regioner og kommuner bliver ligeligt repræsenteret.

 

Ifølge Overenskomst om almindelig fysioterapi § 5, stk. 1 og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi § 6, stk. 1 (der træder i kraft pr. 1. august 2008) skal der:

 

"For hver region nedsættes et samarbejdsudvalg for almindelig og vederlagsfri fysioterapi bestående af 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet, 2 medlemmer udpeget af kommunerne i regionen, samt 4 medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter. De fysioterapeutiske medlemmer skal vælges blandt fysioterapeuter med praksis i regionen."

 

Samarbejdsudvalget skal ifølge overenskomsten holde møde mindst én gang om året og i øvrigt, når mindst halvdelen af medlemmerne stiller krav herom. Hidtil praksis i Region Midtjylland har været, at samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet årligt har afholdt 4 møder.

 

Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende overenskomsternes gennemførelse i regionen og kommunerne og vejleder med hensyn til forståelse af overenskomsternes bestemmelser.

 

Samarbejdsudvalgets afgørelser skal være enstemmige. Hvis det ikke er mulig at opnå enighed om en given sag, skal sagen forelægges landssamarbejdsudvalget. Sager af principiel karakter skal altid forelægges landssamarbejdsudvalget.

 

Det nye samarbejdsudvalg afløser pr. 1. august det hidtil eksisterende samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet, hvortil Regionsrådet har udpeget regionsrådsmedlemmerne Leif Mørck (formand), Kate Runge og Preben Andersen.

 

Der kan i øvrigt orienteres om, at tilrettelæggelsen af - og opfølgning på myndigheds­overdragelsen i Region Midtjylland håndteres i et tæt samarbejde med kommunerne. Dels i en særligt nedsat arbejdsgruppe, som er sammensat med repræsentation fra en kommune i hver klynge samt administrationen. Dels i sammenhæng med praksisplanlægningen på området.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-20-07

20. §2 aftale om opfølgende hjemmebesøg i almen praksis

Resume

Samarbejdsudvalget for almen læger anbefaler, at Regionsrådet godkender §2 aftale om opfølgende hjemmebesøg.  Aftalen igangsætter opfølgende hjemmebesøg hos ældre med henblik på at sikre en bedre behandling efter udskrivelse fra hospitalet. Aftalen tager udgangspunkt i et forsøg fra Glostrup samt en anbefaling i Region Midtjyllands "Kronisk sygdom - Vision og strategi for en bedre indsats" om, at en sådan ordning indføres i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at §2 aftalen om opfølgende hjemmebesøg godkendes som ramme for praktiserende lægers deltagelse i opsøgende hjemmebesøg, og

 

at sagerne - inden iværksættelse af ordningen i klyngerne - forelægges Forretningsudvalget, bl.a. med henblik på sikring af finansieringen.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands tidligere vedtagne kronikervision "Kronisk sygdom - Vision og strategi for en bedre indsats" anbefaler, at der indføres forsøgsordninger med opfølgende hjemmebesøg i Region Midtjylland for på den måde at forbedre kvaliteten af behandlingen af kroniske sygdomme hos ældre patienter.

 

Samarbejdsudvalget for almen læger har på den baggrund udarbejdet §2 aftale om opfølgende hjemmebesøg til patienter over 78 år, der udskrives efter hospitalsindlæggelsesaftale, og anbefaler, at Regionsrådet godkender denne.

 

Aftalen baserer sig på et projekt fra Glostrup hospital og Sundhedsstyrelsens rapport om dette.

 

Projektet i Glostrup omfattede besøg af egen praktiserende læge og en kommunal hjemmesygeplejerske hos +78-årige med mere end to dages indlæggelse. Formålet var at gennemgå borgerens medicinske behandling, hospitalets behandlingsplan og behovet for kommunale hjælpeforanstaltninger. Dette blev fulgt op med et tilbud om yderligere to besøg eller konsultationer hos egen læge med henblik på opfølgning og justering af den medicinske behandling og øvrige behov.

 

Resultaterne af projektet var

 • 23 % reduktion af genindlæggelser inden for et halvt år,

 • øget viden hos den praktiserende læge om patienternes medicinforbrug (uoverensstemmelser mellem den praktiserende læges opfattelse og patientens faktiske indtag reduceredes fra 91 % til 76 %) og dermed mere rationel farmakoterapi og

 • bedre opfølgning på epikrisens behandlingsplan hvad angår klinisk kontrol.

 

Økonomisk viste projektet, at interventionen var omkostningsneutral med tendens til samfundsøkonomisk besparelse til fordel for de patienter, der modtog den øgede opfølgning. Samlet set har man indenfor et halvt år efter patientens udskrivelse fra hospitalet oplevet en økonomisk nettobesparelse på 5000 kr. pr. patient. Der var ikke øgede udgifter for kommunerne.

 

Vedtagelse af aftalen fastlægger rammerne for de praktiserende lægers deltagelse i en ordning om opfølgende hjemmebesøg. En egentlig iværksættelse kræver dog, at ordningens andre parter (hospitaler og kommuner) har fastlagt rammerne for deres deltagelse. Region Midtjylland er i gang med at lave aftaler om dette med flere klynger. Disse aftaler forventes indgået efter sommerferien. Nærværende aftale vil således ikke umiddelbart kunne benyttes af de praktiserende læger, men vil betyde, at det bliver muligt at iværksætte opfølgende hjemmebesøg i de klynger, som er kommet længst i drøftelserne herom samtidig med, at der er muligheder for at udarbejde projekter med henblik på yderligere forbedringer af ordningen.

 

Samarbejdsudvalget for almen læger anbefaler således, at der arbejdes på at igangsætte projekter med variationer over ordningen. Særligt ønskes det at afprøve, om 2. og 3. kontakt kan foretages af eksempelvis sygeplejersker for ikke at give lægerne for stor arbejdsbyrde, om ordningen kan målrettes bedre med en behovsvurdering frem for en aldersgrænse, og hvordan økonomien i ordningen tegner sig, hvis man inddrager besparelser på kommuneniveau i form af eksempelvis færre plejehjemsindlæggelser.

 

Et estimat af merudgifterne til de praktiserende læger ved ordningen for Region Midtjylland er godt 5 mio. kr. årligt (ved 5 forløb pr. læge for 850 læger med 15 km. til patienten, hvor kontakterne ydes således: 1. besøg som hjemmebesøg og 2. og 3. besøg i lægens klinik). Dette skal modregnes besparelser i andre dele af sundhedsvæsenet, hvorefter ordningen forventes at være omkostningsneutral med tendens mod samfundsøkonomisk besparelse til fordel for de patienter, der modtog den øgede opfølgning, jf. Glostrup projektets økonomivurderinger.

 

Ordningen er således en samfundsøkonomisk gevinst, men ikke mindst i lyset af den økonomiske situation i Region Midtjylland er det nødvendigt med en stram styring af de direkte økonomiske konsekvenser. På den baggrund anbefales det, at der forud for ordningens iværksættelse i de enkelte klynger forelægges sager for Forretningsudvalget, så det sikres, at merudgifter i praksissektoren finansieres via reduktioner på andre områder.

 

Som bilag er vedlagt notat om baggrunden for økonomien i beregningerne for Region Midtjylland.

 

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-20-07

21. §2 aftale om samtaleterapi for almen læger

Resume

Samarbejdsudvalget for almen læger anbefaler, at Regionsrådet godkender §2 aftale om samtaleterapi. Aftalen fastsætter, hvordan landsoverenskomstens ydelse samtaleterapi administreres i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at §2 aftalen om samtaleterapi godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge landsoverenskomsten for almen lægegerning §2 kan der mellem en region og et praksisudvalg indgås lokale aftaler, som supplerer eller afviger landsoverenskomsten, en såkaldt §2 aftale. Samarbejdsudvalget på almen lægeområdet fremlægger på den baggrund §2 aftale om samtaleterapi til godkendelse.

 

Samtaleterapi er beskrevet i landsoverenskomstens § 70A og ydes til patienter med psykiske problemer og/eller trivselsproblemer, f.eks. sorg/krise, psykosomatisk, angst, depression, psykose, identitetsproblemer, eksistentielle problemer, samlivsproblemer og misbrugsproblemer. Formålet med behandlingen er at hjælpe patienten til bedre at kunne løse sine problemer gennem større indsigt, forståelse og accept af disse. Ifølge landsoverenskomsten skal læger, der yder samtaleterapi, i relevant omfang deltage i supervisionsmøder enten internt mellem alment praktiserende læger eller eksternt med psykolog eller psykiater.

 

Landsoverenskomsten fastsætter, at samtaleterapi skal gives som forløb, hvorfor enkeltydelser bør være undtagelsen, og at der højest kan ydes 7 samtaleterapikonsultationer pr. sikret pr. år. I nogle tilfælde kan det dog blive nødvendigt med flere end 7 samtaler på et år. De tidligere amter har haft forskellig administration af denne grænse, fra krav om dispensationsansøgninger til fri adgang til benyttelse. Den foreslåede §2 aftale lægger op til, at administrationen af lægernes brug af samtaleterapi forenkles og gøres ensartet i hele regionen, således at lægerne kan give mere end 7 samtaler på et år i de tilfælde, hvor de vurderer, at det er nødvendigt. Det tilkendegives samtidig i aftalen, at der ikke er lagt op til øget brug af samtaleterapi.

 

Samarbejdsudvalget for almen læger vil årligt evaluere og følge op på brugen af samtaleydelser, bl.a. med henblik på brug af engangsydelser og brug af mere end 7 samtaler pr. sikret pr. år. Denne evaluering vil kunne medføre konkret opfølgning både i forhold til enkelte læger, der har mange enkeltstående ydelser og i forhold til enkelte læger, der har mange meget lange samtaleterapiforløb (over 7 samtaler). Det er således intentionen med aftalen for det første at sikre Samarbejdsudvalget for almen læger mulighed for at kunne følge med i, om samtaleterapi anvendes på en hensigtsmæssig måde og for det andet at sikre en smidig administration af området.

 

§2 aftalen forventes ikke at give meromkostninger for Region Midtjylland, idet den ikke tilfører nye ydelser eller lægger op til øget brug af eksisterende ydelser, men blot formaliserer, hvordan en allerede eksisterende ydelse administreres og kvalitetssikres i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-08

22. Godkendelse af borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen

Resume

Region Midtjylland planlægger - i samarbejde med Danske Regioner - at afholde borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen lørdag den 1. november 2008. På topmødet vil 200 personligt inviterede borgere fra regionen have mulighed for at diskutere, hvordan fremtidens sundhedsvæsen bliver et sundhedsvæsen i verdensklasse. Borgertopmødet er en del af et landsdækkende arrangement i regi af Danske Regioner, og der afholdes tilsvarende borgertopmøder i de øvrige regioner på samme tid. Arrangementet indebærer en udgift på 290.000 kr., og programmet lægger op til en aktiv deltagelse fra Regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at planerne om borgertopmøde 1. november 2008 godkendes,

 

at Regionsrådets medlemmer overvejer deres deltagelse ved arrangementet,

 

at udgiften på 290.000 kr. til afholdelse af borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen godkendes, og

 

at udgiften finansieres via direktionspuljen.

Sagsfremstilling

Om arrangementet

Region Midtjylland planlægger - i samarbejde med Danske Regioner - at afholde borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen lørdag den 1. november 2008 i Messecenter Herning. På topmødet vil 200 personligt inviterede borgere fra regionen have mulighed for at diskutere, hvordan fremtidens sundhedsvæsen bliver et sundhedsvæsen i verdensklasse. Borgertopmødet er en del af et landsdækkende arrangement i regi af Danske Regioner, og der afholdes tilsvarende borgertopmøder i de øvrige regioner på samme tid.

 

Deltagerne på borgertopmødet udvælges tilfældigt fra CPR-registret og sammensættes sådan, at forskellige køn, aldersgrupper, erhvervsgrupper og geografiske tilhørsforhold er repræsenteret.

 

Borgertopmødet er en del af Danske Regioners arbejde omkring fremtidens sundhedsvæsen, men resultaterne fra topmødet vil ligeledes indgå i Region Midtjyllands arbejde med at udforme regionens første samlede sundhedsplan. Det er således Sundhedsplanudvalget, der inviterer, men hele Regionsrådet opfordres til at deltage (jf. nedenfor). Arrangementet varer fra ca. kl. 10 til kl. 17.

 

Regionsrådet blev ved møde den 16. april 2008 præsenteret for Sundhedsplanudvalgets planer om at afholde et borgertopmøde den 30. august 2008 i forbindelse med sundhedsplanen. Ved Regionsrådets møde den 27. maj 2008 orienterede formand Bent Hansen mundtligt om, at arrangementet den 30. august 2008 blev aflyst til fordel for et fælles arrangement med Danske Regioner den 1. november 2008.

 

Danske Regioner arbejder sammen med Teknologirådet på at udforme det endelige program for dagen, men overordnet vil dagen byde på en række dialogrunder, hvoraf en del afsluttes med elektroniske afstemninger. For eksempel vil deltagerne blive bedt om at formulere deres bud på de væsentligste udfordringer og løsninger i sundhedsvæsenet. Ligeledes vil de blive bedt om at stemme om et på forhånd fastlagt sæt af spørgsmål, der er ens i alle regioner. Landsresultater af afstemningerne præsenteres sidst på dagen.

 

Invitation til deltagelse

På borgertopmødet placeres de 200 deltagere ved ca. 30 borde med 6-8 personer ved hvert bord. Ved hvert bord skal der sidde en neutral bordformand, som kan sikre, at debatten kører, og at alle kommer til orde. At bordformanden er neutral betyder, at han eller hun som udgangspunkt ikke skal være en del af debatten, men derimod vil der være rig mulighed for at høre borgernes perspektiver på fremtidens sundhedsvæsen. 

 

Økonomi

Danske Regioner forventer, at hver region har behov for at afsætte ca. 220.000 kr. til arrangementet. Beløbet er et estimat for en række af omkostningerne ved arrangementet, og det omfatter: portoudgifter til udsendelse af 6000 invitationer, leje af lokaler og forplejning.

 

Hertil kommer udgifter til pakning af invitationer, evt. udsendelse af materiale om sundhedsplanen, materialer og øvrige udgifter. Den samlede udgift for Region Midtjylland forventes således at blive på 290.000 kr. Detaljeret budget for borgertopmøde 1. november 2008 er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, under forudsætning af, at Forretningsudvalget i Danske Regioner tiltræder, at projektet iværksættes.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-2-07

23. Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud for 2007

Resume

Regionsrådet skal senest 1. september 2008 afgive en redegørelse til kommunalbestyrelserne og Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedrørende indberettet aktivitet for 2007.

Forretningsudvalget indstiller,

at redegørelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal senest 1. september 2008 afgive en redegørelse til kommunalbestyrelserne og Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedrørende indberettet aktivitet for 2007.

 

Baggrunden for redegørelsen er, at det er en del af reglerne omkring aktivitetsbestemt finansiering beskrevet i tre cirkulærer.

 

Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor.

 

I det vedlagte notat er redegørelsen fremstillet.

 

Der er blevet igangsat en indsats for kvalitetssikring af indberetning samt efterfølgende kontrol af aktiviteten. I 2007 har arbejdet været præget af etableringen og opstarten af regionen, hvor udgangspunktet har været "business as usual". Det gælder, at hvert hospital har fulgt retningslinjerne for kvalitetssikring, der har været gældende i deres amt.

 

Dataproblemer har betydet særlige udfordringer for arbejdet med validering af og prognose for den aktivitetsbestemte finansiering. I 2007 har Sundhedsstyrelsen ikke stillet de nødvendige data til rådighed for regionerne. Regionerne er blevet stillet i udsigt, at datasituationen er forbedret fra den 1. september 2008.

 

Redegørelsen viser, at der ikke er konstateret fejl i grundlaget for betalinger mellem staten, regionen og kommunerne, eller den indberettede aktivitet.

 

Revisionens bemærkninger og påtegning til redegørelsen skal ikke godkendes af Regionsrådet. Det er således ikke en forudsætning, at revisionens bemærkninger godkendes af Regionsrådet inden redegørelsen kan fremsendes til ministeriet og kommunal bestyrelser.

 

Forretningsudvalget og Regionsrådet vil blive orienteret om revisionens påtegning, så snart denne foreligger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-72-19-07

24. Høring af gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" for Region Syddanmark

Resume

Region Syddanmark har sendt gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" i høring. Gennemførelsesplanen er en konkretisering af den akutplan, som blev vedtaget i Region Syddanmark i december 2007. Der vedlægges udkast til høringssvar for Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at udkast til høringssvar for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark vedtog i december 2007 med akutplanen, at der skal være fem akutsygehuse i den fremtidige struktur i henholdsvis Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland. Den vedlagte plan Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed beskriver, hvordan akutplanen kan realiseres. Bilagssamlingen kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside. Der vedlægges endvidere høringsbrev fra regionsrådsformand Carl Holst . Gennemførelsesplanen er i høring indtil mandag den 1. september 2008.

 

Der vedlægges et udkast til et høringssvar for Region Midtjylland. I høringssvaret lægges primært vægt på betydningen af samarbejdet mellem de to regioner - herunder mulighederne for et yderligere udbygget samarbejde inden for neurorehabiliteringsområdet, som nævnes i Region Syddanmarks gennemførelsesplan.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-5-1-06-V

25. Orientering om status for Region Midtjyllands tilsyn på socialområdet

Resume

Regionens tilsynsopgave forløber planmæssigt, således at der i 2008 vil blive udført mindst et anmeldt og uanmeldt tilsyn på samtlige regionens tilbud på det sociale område.

 

Regionens tilsyn arbejder løbende på at udvikle tilsynets form og indhold med henblik på at bidrage til høj faglig kvalitet i regionens samlede indsats på socialområdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Pr. 1. maj 2007 blev der ansat to tilsynsmedarbejdere i et Tilsynsteam med henblik på at varetage det institutionelle tilsyn med Region Midtjyllands sociale og socialpsykiatriske tilbud i form af anmeldte tilsynsbesøg hvert år og uanmeldte tilsynsbesøg hvert andet år.

 

Med baggrund i Danske Regioners fælles tilsynsprincipper besluttede Regionsrådet den 14. november 2007 at udføre både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg hvert år på regionens tilbud fra 2008. Pr. 1. januar 2008 blev regionens tilsyn derfor udvidet med én medarbejder.

 

Regionens tilsynsopgave forløber planmæssigt, således at der i 2008 vil blive udført både anmeldte og uanmeldte tilsyn på regionens tilbud på det sociale område.

 

I tilsynets rapporter indarbejdes de opmærksomhedspunkter, som regionens tilsyn har peget på. Opmærksomhedspunkterne kan overordnet opdeles i tre temaer:

 • Den generelle faglige indsats, herunder f.eks. tilbuddets kerneydelse, magtanvendelser og klager samt eksterne samarbejdsrelationer bl.a. med kommunerne om udarbejdelse af handleplaner

 • Bygnings- og sundhedsmæssige rammer, herunder f.eks. hygiejne og medicinhåndtering 

 • Medarbejderforhold, herunder normering, faglig udvikling, arbejdsmiljø og interne samarbejdsrelationer.

 

Opmærksomhedspunkternes tyngde varierer fra alvorlige fejl, der skal tages hånd om med det samme, til udpegning af områder med behov for udvikling eller et øget fokus. Ganske få opmærksomhedspunkter har i tilsynets første år haft en sådan karakter, at de har ført til, at der fra driftskontorets side er taget initiativ til, at de beskrevne forhold straks er blevet ændret, eller der er udarbejdet handleplaner for en mere langsigtet løsning.  

 

Regionens tilsyn betragtes som et væsentligt element i kvalitetsudviklingen på det sociale og socialpsykiatriske område. Derfor arbejder Region Midtjyllands tilsyn løbende på at præcisere metode og styrke kvaliteten af tilsynsbesøg og tilsynsrapporter med henblik på at bidrage til høj faglig kvalitet i regionens samlede indsats på socialområdet.

 

I forlængelse heraf vil regionens tilsyn af hensyn til dataindsamlingens anvendelighed i forhold til kvalitetsudvikling og erfaringsopsamling i det kommende år have fokus på at skabe systematisk, kvantitativ dataindsamling, f.eks. i form af en mere differentieret og tematiseret brug af uanmeldte tilsyn, således at disse får en mere tilbundsgående og stikprøveagtig karakter.

 

I forbindelse med afslutningen af tilsynets første år er der afholdt møder med ledelsesgrupperne på voksensocialområdet, børn og ungeområdet og det socialpsykiatriske område. Ledelserne har på møderne overordnet udtrykt tilfredshed med regionens tilsyn. Samtidig har møderne været en anledning til en konstruktiv dialog om tilsynet og dets udviklingsmuligheder.

 

Med henblik på at sikre vidensdeling de fem regioner imellem på tilsynsområdet deltager Region Midtjyllands tilsyn i en netværksgruppe for tilsynsmedarbejdere nedsat i regi af Danske Regioner.

 

Det bemærkes, at alle tilsynsrapporter offentliggøres på Region Midtjyllands hjemmeside, på tilbudsportalen og på tilbuddenes egne hjemmesider. En aflæsning af antal visninger i perioden 1. april til 13. juni 2008 viser, at regionens tilsynsside i perioden har haft et pænt besøgstal med 145 visninger, heraf 83 unikke visninger. 

  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-73-5-08

26. Orientering om opgørelse over magtanvendelser på socialområdet i 2007

Resume

Administrationen har udarbejdet en opgørelse over antallet af magtanvendelser i 2007 på Region Midtjyllands sociale og socialpsykiatriske tilbud. Samtidig er arbejdet med magtanvendelser beskrevet. 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev den 16. januar 2008 orienteret om psykiatri- og socialområdets vejledning om håndtering af magtanvendelser. Vejledningen indeholder en række principper og grundregler for håndteringen af magtanvendelsessager samt beskrivelser af arbejdsgange og kompetencefordelinger imellem tilbud, driftsorganisation og kommuner.

 

Det følger af vejledningen, at alle magtanvendelser udført på Region Midtjyllands sociale og socialpsykiatriske tilbud indberettes til den visiterende kommune og til den for tilbuddet ansvarlige driftsafdeling eller distrikt. Det er på denne baggrund muligt at opgøre antallet og på sigt følge udviklingen i brugen af magtanvendelser i Region Midtjylland og dermed også vurdere, om der er behov for at iværksætte tiltag i relation til brugen af magtanvendelser.

 

Det er væsentligt at bemærke, at hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted. Når det alligevel som en undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en række nøje afgrænsede tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre (yderligere) personskade.

 

Herudover er det i en række situationer relevant og nødvendigt at anvende magt som en del af den daglige omsorg for beboeren som følge af hensynet til beboerens værdighed og sociale tryghed, f.eks. i form af døråbnere eller hygiejneforanstaltninger.

 

Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er således ofte en afvejning af en række modstridende hensyn. Derfor lægges der i Region Midtjylland stor vægt på, at personale og ledelse har det fornødne kendskab til reglerne om magtanvendelse, og at der foregår en løbende dialog om, hvordan de situationer, som kan lede til magtanvendelse, takles.

 

Opgørelse over magtanvendelser i 2007 viser antallet af magtanvendelser i 2007.Det bemærkes, at magtanvendelser overfor henholdsvis voksne og børn ikke registreres på samme måde. Derfor figurerer de to målgrupper på forskellig vis i opgørelsen. 

 

Voksensocial- og voksensocialpsykiatriområdet

På voksensocial- og voksensocialpsykiatriområdet registreres magtanvendelser efter den bestemmelse, som hjemler den pågældende type af magtanvendelse:

 • Servicelovens § 125: Forhåndsgodkendt eller akut anvendelse af alarm- og pejlesystemer samt særlige døråbnere i en tidsbegrænset periode.

 • Servicelovens § 126, stk. 2: Forhåndsgodkendt eller akut anvendelse af hygiejnemæssige magtanvendelsesforanstaltninger i en tidsbegrænset periode. 

 • Servicelovens § 127: Forhåndsgodkendt eller akut brug af fastholdelse eller føring til andet opholdssted i en tidsbegrænset periode.

 • Servicelovens § 128: Forhåndsgodkendt eller akut brug af fastspænding med stofseler til kørestol, seng eller lign. for at hindre fald med risiko for væsentlig personskade i en tidsbegrænset periode. 

 

Iværksættelsen af disse typer af magtanvendelser skal den visiterende kommune forhåndsgodkende. Gør beboeren aktivt modstand, skal Det sociale nævn godkende iværksættelsen af foranstaltninger efter § 125, § 127 og § 128.

 

Har det været nødvendigt at iværksætte foranstaltningen akut, skal den kommunale godkendelse samt eventuel godkendelse fra Det sociale nævn ske hurtigst muligt efterfølgende. Der skal kun ske indberetning til den visiterende kommune og til tilbuddets driftsafdeling eller distrikt første gang, den godkendte magtanvendelse iværksættes - ikke hver gang magtanvendelsen herefter benyttes i godkendelsesperioden.

 • Servicelovens § 126, stk. 1: Akut iværksat fastholdelse eller føring til andet opholdssted som følge af risiko for, at beboeren udsætter sig selv eller andre for væsentlig personskade.

 

Denne type af magtanvendelser har regionen selv godkendelses- og tilsynskompetencen med. Der skal ske indberetning til den visiterende kommune og til tilbuddets driftsafdeling eller distrikt hver gang, magtanvendelse efter bestemmelsen har været udført.

 • Straffelovens §§ 13-14: Magtanvendelser som følge af nødret eller nødværge.

 • Anden form for magtanvendelse: Magtanvendelser som ikke har hjemmel i ovenstående bestemmelser.

 

En sådan magtanvendelse vil ofte være begrundet i tilbuddets omsorgspligt overfor beboeren, herunder f.eks. at tage badetøj på en beboer inden indgang til en offentlig svømmehal eller at føre en meget højtråbende beboer ud af en forretning, men der kan også være tale om egentlige ulovlige magtanvendelser, som vil føre til eventuelle ansættelsesretlige overvejelser mod medarbejderen.

 

Tallene viser, at på voksensocialområdet har 36 ud af i alt 944 registrerede magtanvendelser ikke haft hjemmel enten i serviceloven eller straffeloven. 2 af de 36 ikke hjemlede magtanvendelser har haft en sådan karakter, at de har ført til skriftlige advarsler. De resterende har været begrundet i tilbuddets omsorgspligt overfor beboeren, og tilbuddets ledelse har taget episoderne op i personalegruppen med henblik på at sikre mindst indgribende løsninger for fremtiden.

 

På voksensocialpsykiatriområdet har 2 ud af i alt 129 registrerede magtanvendelser ikke haft hjemmel enten i serviceloven eller straffeloven. Begge de to magtanvendelser uden lovhjemmel har været begrundet i tilbuddets omsorgspligt overfor beboeren, men er blevet taget op af tilbuddets ledelse i personalegruppen med henblik på at sikre mindst indgribende løsninger for fremtiden i lignende situationer.

 

Børn og ungeområdet 

På børn og ungeområdet registreres magtanvendelser efter den bestemmelse, som det enkelte tilbud er godkendt efter, for derigennem at følge udviklingen inden for tilbuddets målgruppe:

 • Tilbud godkendt efter servicelovens § 67 stk. 1: Døgntilbud og ambulante tilbud for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer

 • Tilbud godkendt efter servicelovens § 67 stk. 2: Døgntilbud for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

 • Tilbud godkendt efter servicelovens § 67 stk. 3: Sikrede døgninstitutioner

 

På børn og ungeområdet kan der alene udøves magtanvendelse i form af fastholdelse og føring til andet opholdssted, hvis barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, eller barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre. Al anden magtanvendelse, f.eks. hygiejnemæssige magtanvendelsesforanstaltninger, skal registreres som ikke-tilladt magtanvendelse, som kan føre til eventuelle ansættelsesretlige overvejelser mod medarbejderen. Dog kan nødrets- og nødværgebestemmelserne i straffeloven anvendes, og på de sikrede institutioner er der mulighed for at udøve kontrol af breve og anden form for kommunikation.

 

På børn og ungeområdet har 15 ud af i alt 777 registrerede magtanvendelser ikke haft hjemmel enten i serviceloven eller straffeloven. 11 af de ikke-tilladte magtanvendelser vedrører aflåsning af døre og undersøgelse af beboerens rum på regionens sikrede institutioner. Denne type af magtanvendelse blev først lovlig den 1. august 2007 og skulle således indtil da indberettes som en ikke-tilladt magtanvendelse. 1 sag har ført til en skriftlig advarsel, hvori det blev tilkendegivet, at gentagelser ville kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser, 2 sager har ført til mundtlige påtaler til de pågældende medarbejdere, og 1 sag er afsluttet uden påtale, men er anvendt som en læringssituation på det pågældende tilbud.

 

Beskrivelse af arbejdet med magtanvendelser

Det er væsentligt at fremhæve, at tal i sig selv ikke nødvendigvis siger så meget om forholdene på et socialt tilbud. I forbindelse med udarbejdelsen af den samlede opgørelse over magtanvendelser i 2007 er regionens distrikter og driftsafdelinger derfor anmodet om at beskrive arbejdet med magtanvendelser. Det vedlagte bilag Beskrivelse af arbejdet med magtanvendelser i Region Midtjylland giver et indtryk af tilbuddenes tilbagemeldinger herom.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-74-1-08

27. Orientering om ansøgning til puljen til udvidelse af behandlingskapaciteten i relation til de specialiserede tilbud for traumatiserede flygtninge

Resume

Region Midtjylland har pr. 1. august 2008 fremsendt ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionen ansøger om 13.750.000 kr. over fire år til udvidelse af behandlingskapaciteten i de specialiserede tilbud for traumatiserede flygtninge. Udvidelsen af behandlingskapaciteten skal afhjælpe den lange ventetid til udredning og behandling.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med satspuljeforhandlingerne i foråret 2008 indgik regeringen og satspuljepartierne blandt andet en aftale om en styrkelse af indsatsen overfor mennesker med sindslidelser. Som led heri indgik en udvidelse af behandlingskapaciteten i relation til de specialiserede tilbud for traumatiserede flygtninge.

 

Ventetiden til behandling i de særlige behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge er meget lang. Regeringen og satspuljepartierne ønskede derfor at styrke patientgruppens mulighed for hurtigere udredning og behandling ved en udvidelse af behandlingskapaciteten.

 

I ansøgningspuljen for regionerne udmøntes i alt 51 mio. kr. over fire år. Puljemidlerne udmøntes til regionerne på baggrund af ansøgninger og vil ikke blive fordelt efter en fordelingsnøgle. Region Midtjylland ansøger i alt om 13.750.000 kr. over fire år, hvilket svarer til 27 pct. af de samlede puljemidler. Ansøgningen vedlægges som bilag. 

 

Region Midtjylland driver to behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge: Rehabiliteringscentret for traumatiserede flygtninge (RCT Midtjylland), som er bosiddende i Århus og med satellit i Horsens, samt Team for Traumatiserede Flygtninge (TFTF), der udgår fra Holstebro. Også i Region Midtjylland er der lang ventetid til behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge. Behandlingstilbuddene har således pr. 1. juni 2008 en samlet venteliste på 301 patienter. I Århus er den gennemsnitlige ventetid til behandling 18 måneder, i Horsens er den 8 måneder, og i Holstebro er den 5,5 måneder. På den baggrund har Region Midtjylland den 1. august 2008 fremsendt en ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvor der ansøges om midler til at afvikle yderligere 125 behandlingsforløb fordelt over den fireårige projektperiode.

 

Parallelt hermed er der i forbindelse med implementering af psykiatriplanen nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til et fælles udrednings- og behandlingskoncept, der øger produktiviteten. Med implementering af konceptet er det målet, at antallet af afsluttede behandlingsforløb på regionsplan stiger med 10 pct. i budgetåret 2009 og yderligere 2 pct. årligt i de efterfølgende budgetår.

 

En vigtig forudsætning for et godt patientforløb er en kvalificeret tolkning. Derfor lægger udrednings- og behandlingskonceptet op til en styrket indsats på dette område, blandt andet gennem fælles uddannelse af tolke og eventuelt et fælles tolkekorps på udvalgte sprogområder.

 

Regionsrådet vil få forelagt det fælles udrednings- og behandlingskoncept i efteråret 2008.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-7-13-06-V

28. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet

Resume

Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 præsenterer de fem regioners økonomi og aktivitet på det behandlingspsykiatriske område. Rapporten udarbejdes én gang årligt, og har til formål at skabe et sammenligningsgrundlag mellem regionernes økonomi og aktivitet. Samtidig skal rapporten give mulighed for, at sammenligne fra år til år. Dette skal med tiden kunne give et samlet billede af udviklingen inden for de enkelte regioner.   

Direktionen indstiller,

at Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Danske Regioner udgav i juni 2008 nøgletalsrapporten "Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet 2007". Nøgletalsrapporten udsendes til orientering. Notat med kommentarer udsendes sammen med nøgletalsrapporten til orientering.

 

Nøgletalsrapporten præsenterer de fem regioners økonomi og aktivitet indenfor behandlingspsykiatrien og udgives én gang årligt. Nøgletalsrapporten bygger på data indberettet af de fem regioner på baggrund af aktivitets- og regnskabstal for 2006 og 2007. Regionerne baserer som udgangspunkt opgørelsen af aktiviteter på tal fra Center for Psykiatrisk Forskning i Århus. De anførte opgørelser over ventelister og ventetider er opgjort pr. 1. april 2008. Formålet med nøgletalsrapporten er dels at præsentere regionernes økonomi og aktivitet, dels at give mulighed for sammenligninger på tværs af regionerne. Nøgletalsrapporten skal også give mulighed for at se de enkelte regioners udvikling i økonomi og aktivitet fra et år til et andet.

 

Grundet forskelle i de tekniske opgørelsesmetoder i henholdsvis 2006 og 2007 bør afvigelser og sammenligninger mellem årene tages med forbehold. Nøgletalsrapporten kan fortrinsvis anvendes til at drage en række overordnede konklusioner på baggrund af sammenligninger på tværs af regionerne og i forhold til landsgennemsnittet. I bilaget "Kommentarer til Danske Regioners nøgletalsrapport 2007" forefindes en uddybende forklaring af de tekniske forskelle mellem årene, samt en præsentation af nøgletalsrapportens overordnede konklusioner i forhold til Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-76-11-08

29. Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse 2008

Resume

Regeringen har fremsendt sin regionalpolitiske redegørelse for 2008 til Folketinget. Redegørelsens formål er at gøre rede for, hvordan gennemførte lovgivningsmæssige og administrative tiltag har påvirket den regionale udvikling. Administrationen har udarbejdet et notat, hvor redegørelsen er suppleret med regionale synsvinkler.

Direktionen indstiller,

at regionalpolitisk redegørelse 2008 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Som afslutning på en folketingsdebat den 25. februar 1999 vedtog Folketinget, at regeringen årligt skal redegøre for, hvordan gennemførte lovgivningsmæssige og administrative tiltag påvirker den økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling i de danske regioner samt hvilke tiltag, der vil kunne medvirke til at rette op på en eventuel skæv udvikling, hvad angår ulighed i service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne.

 

På denne baggrund har Velfærdsministeriet i april 2008 udsendt en regionalpolitisk redegørelse, der gennemgår de tiltag, staten har gjort, ligesom den redegør for de regionale effekter.

 

Redegørelsen tegner et positivt billede af den regionale udvikling i Danmark i 2007, både hvad angår service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne.

 

Der er ikke angivet tiltag, som regeringen vil gennemføre for at rette op på uligheder, men der er angivet en række analyser, som vil blive gennemført.

 

I vedlagte notat af 21. maj 2008 er redegørelsen refereret. Beskrivelsen i notatet er suppleret med oplysninger om Region Midtjylland med henblik på at angive eksempler på regionale vinkler på de beskrevne emner.

 

"Regionalpolitisk redegørelse 2008 - regeringens redegørelse til Folketinget" kan hentes på Velfærdsministeriets hjemmeside:

http://www.social.dk/ministeriets_omraader/Kommuner_og_regioner/Regionalpolitisk%20redegorelse%202008.html

 

Her findes både selve "Redegørelsen" samt den særskilte publikation "Analyse og baggrund".

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-8-07

30. Orientering om svar fra Danske Regioner på henvendelse vedrørende hjemtransport af afdøde fra hospitaler

Resume

Region Midtjylland har anmodet Danske Regioner om at præcisere regelgrundlaget vedrørende hjemtransport af afdøde fra hospitaler. Danske Regioner oplyser, at afdøde ikke er berettiget til ydelser efter sundhedsloven. Udgifter til hjemtransport påhviler boet.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen fra Danske Regioner vedrørende regelgrundlaget for hjemtransport af afdøde fra hospitaler tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på møde den 20. februar 2008 at anmode Danske Regioner om nærmere at belyse og præcisere regelgrundlaget vedrørende hjemtransport af afdøde fra hospitaler.

 

Danske Regioner oplyser i en redegørelse af 15. april 2008 bl.a.: "Rent juridisk er reglerne meget klare. Så snart en person afgår ved døden, er vedkommende ikke længere berettiget til ydelser efter sundhedsloven, og dermed heller ikke befordringsgodtgørelse." Det hedder endvidere i redegørelsen: "Udgifter i forbindelse med hjemtransporten af afdøde påhviler således boet efter afdøde som en del af begravelsesomkostningerne."

 

Endelig oplyser Danske Regioner, at der i praksis er forskel på, hvorledes de enkelte regioner håndterer udgiften til hjemtransporten af afdøde. Nogle regioner lader udgiften påhvile dødsboet, mens én region, efter aftale med bedemænd i de større byer, yder et fast tilskud til hjemtransporten.

 

Redegørelse af 15. april 2008 fra Danske Regioner vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-127-06-V

31. Orientering om et patientforløb, som er blevet gennemgået efter omtale i aviskronik

Resume

Den 10. april 2008 bragte JyllandsPosten en kronik skrevet af en tidligere patient. Kronikken gav anledning til en gennemgang af hændelsesforløbet, hvilket patienten har givet sit samtykke til. Administrationen har i samråd med Regionshospitalet Randers gennemgået forløbet.

 

Sagen drejer sig om en 56-årig kvindelig patient bosiddende i Randers. Hun gennemgik i perioden 19. februar 2007 til 31. marts 2008 et udrednings- og behandlingsforløb for urinvejssymptomer.

 

Det pågældende patientforløb giver anledning til drøftelse af forbedringsinitiativer i det regionale Kvalitetsråd med særligt fokus på optimering af information og kommunikation, større koordinering og bedre kontakt med patienten og egen læge under lignende udrednings- og behandlingsforløb.

Direktionen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om en 56-årig kvindelig patient bosiddende i Randers. Hun gennemgik i perioden 19. februar 2007 til 31. marts 2008 et udrednings- og behandlingsforløb for urinvejssymptomer.

 

I en aviskronik (JP-kronik den 10. april 2008) fremhæver den tidligere patient seks konkrete kritikpunkter i forbindelse med det mere end et år varende udrednings- og behandlingsforløb og konstaterer opsummerende, at (citat): "Der er store problemer med kommunikationen i sundhedssystemet. Det drejer sig om kommunikationen mellem forskellige afdelinger på samme hospital, mellem forskellige hospitaler samt fra hospital til patient".

 

Sagen er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

 

Efter forløbet har hospitalet været i direkte kontakt med den tidligere patient, og konklusionen er, at det er en særlig udfordring at finde tovholder i forløbet i forbindelse med patienters meget aktive brug af det frie sygehusvalg. Den praktiserende læges rolle som tovholder kan overvejes i den sammenhæng, og ligeledes bør der lægges mere vægt på patientinddragelse i det omfang, patienten kan magte dette.

 

Administrationen har i samarbejde med hospitalet gennemgået hele forløbet. Overordnet set er udredning og behandling foregået med et godt resultat, hvilket patienten også selv understreger. Patienten er blevet rask. 

 

Administrationen vil med henblik på forbedringsmuligheder forelægge patientforløbet med dets problemer og udfordringer angående information, kommunikation og tilrettelæggelse til behandling i kvalitetsorganisationen, herunder på praksisområdet. Forbedringsinitiativer drøftes i det regionale Kvalitetsråd med henblik på snarlig kvalitetsudvikling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget. 

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-72-3-07

32. Orientering om status på Den Danske Kvalitetsmodel

Resume

I økonomiaftalen for 2009 mellem Danske Regioner og Regeringen er det besluttet at udskyde implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har på baggrund af aftalen udarbejdet en ny overordnet tidsplan for det forsatte arbejde med DDKM i regionerne. Tidsplanen er udformet, så der reelt bliver tale om en forsinkelse af akkrediteringsprocessen på ét år. Akkrediteringsarbejdet i Region Midtjylland vil i perioden fortsætte med en mere begrænset og prioriteret indsats.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der bliver overdraget til hospitalerne, blev godkendt af bestyrelsen for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) den 29. maj 2008. Som følge af økonomiaftalen for 2009, der den 14. juni 2008 blev indgået mellem Danske Regioner og Regeringen, blev det på IKAS' bestyrelsesmøde den 30. juni 2008 imidlertid besluttet, at overdragelsen af de godkendte akkrediteringsstandarder udskydes fra den 16. juni 2008 til 15. august 2009. Det vil være de akkrediteringsstandarder, der blev godkendt den 29. maj 2008, der overdrages, dog med de eventuelle revisioner, som måtte opstå i det kommende år som følge af vedtagne love, centrale vejledninger mm. De øvrige initiativer, som IKAS har iværksat i forbindelse med implementeringen af DDKM, udskydes ligeledes med ét år.  

 

Akkrediteringsstandarderne har inden godkendelsen været gennem to høringsrunder, hvorefter de blev pilottestet på udvalgte hospitaler rundt om i landet. I Region Midtjylland har Århus Universitetshospital, Skejby, været pilothospital. På baggrund af høringssvarene og pilottesten er modellen blevet endeligt tilpasset.

 

Akkrediteringsprocessen i Region Midtjylland

Som forberedelse til akkrediteringsprocessen skal hospitalerne i gang med et stort arbejde. Dette arbejde omfatter blandt andet udarbejdelse af retningslinjer, information af hospitalernes personale, vurdering af om hospitalerne i dag lever op til kravene i DDKM og udarbejdelse af handleplaner.

 

På regionalt og lokalt niveau er der gennem foråret påbegyndt et arbejde med at udarbejde retningsgivende dokumenter for hver af de 103 akkrediteringsstandarder under DDKM. Retningsgivende dokumenter er enten politikker, retningslinjer eller instrukser, som stiller krav til de ydelser, der leveres på hospitalerne. Dette arbejde fortsætter med fokus på de dokumenter, der kan bidrage til at løfte arbejdet med kvalitet i regionen mest muligt. Retningslinjerne udarbejdes på enten regionalt niveau, af et enkelt hospital til inspiration for de øvrige hospitaler eller på hvert enkelt hospital. Knap halvdelen af retningslinjerne udarbejdes på regionalt niveau. På det psykiatriske område udarbejdes de ikke-regionale af børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i fællesskab.

 

Det øvrige akkrediteringsarbejde er ligeledes påvirket af, at overdragelsen af standarderne er udskudt. I forhold til Region Midtjyllands overordnede tids- og aktivitetsplan for akkrediteringsprocessen er der en del aktiviteter, der på grund af dette, udskydes. I perioden frem til den nye dato for overdragelse vil der derfor fortrinsvist blive fokuseret på de områder, der giver det største løft i forhold til det kvalitetsarbejde, der ellers er i gang på hospitalerne. Det gælder blandt andet arbejdet med implementeringen af e-Dok, som er det fælles elektronisk dokumentstyringssystem for regionens sundhedsvæsen.

 

Det vil regionalt blive aftalt, hvor arbejdsindsatsen skal fokuseres. Endvidere lægges der op til, at der på det enkelte hospital desuden kan arbejdes videre på de områder og i det omfang, det findes hensigtsmæssigt. For at understøtte denne proces afholdes blandt andet de regionale kvalitetskoordinatorkurser som planlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-11-07

33. Orientering om nyt temahæfte vedrørende patienttilfredshed

Resume

Center for Kvalitetsudvikling har udgivet hæftet: "Patienttilfredshed - resultat af en målrettet indsats".

 

Temahæftet sammenligner udviklingen i patienternes overordnede tilfredshed i perioden 1999-2006 på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus og i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Temahæftet sammenligner udviklingen i patienternes overordnede tilfredshed i perioden 1999-2006 på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus og i Region Midtjylland. Resumeret er konklusionerne i temahæftet:

 • Den overordnede tilfredshed på de målte afdelinger i Region Midtjylland er steget fra 1999 til 2006 for både indlagte, ambulante og dagpatienter.

 • Den overordnede tilfredshed blandt patienterne på Århus Sygehus er både blevet større og mere ensartet mellem hospitalets afdelinger fra 1999 til 2006.

 • Udviklingen i patienternes tilfredshed er resultat af mange handleplaner.

 • Andelen af patienter på de målte afdelinger i Region Midtjylland, som selv har søgt information om deres sygdom, er steget fra 1999 til 2006.

 

Hæftet er tilsendt Regionsrådets medlemmer i starten af juli 2008 og kan downloades på:

http://www.rm.dk/sundhed/organisation/center+for+kvalitetsudvikling/patientvurderinger

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-64-08

34. Orientering om det regionale samarbejdsudvalg i forbindelse med udvidet frit sygehusvalg

Resume

I forbindelse med økonomiaftalen for 2009 og den forventede suspension af det udvidede frie sygehusvalg, er der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker indgået en aftale om at etablere landsdækkende og regionale samarbejdsfora, som skal udarbejde retningslinjer for prioritering og visitation af ventelistepatienter efter overenskomstkonflikten.

 

Det første møde i det regionale samarbejdsudvalg i Region Midtjylland har fundet sted, udkast til referat er vedlagt.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2009 og den forventede suspension af det udvidede frie sygehusvalg er der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker indgået en aftale om at etablere landsdækkende og regionale samarbejdsfora, som skal udarbejde retningslinjer for prioritering og visitation af ventelistepatienter efter overenskomstkonflikten.

 

Formålet er at nyttiggøre den samlede behandlingskapacitet bedst muligt, samtidig med at de patienter, der ud fra en lægefaglig vurdering har mest behov for det, visiteres til behandling først.

 

Retningslinjerne har virkning fra den 26. juni 2008 til den 30. juni 2009.

 

I denne periode er regionen forpligtet til at købe ledig behandlingskapacitet på de private sygehuse og klinikker svarende til et månedligt gennemsnit af regionens omsætning via det udvidede frie sygehusvalg i perioden fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008.

 

Det første møde i det regionale samarbejdsudvalg i Region Midtjylland har fundet sted. Udkast til referat er vedlagt.

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-72-1-07

35. Orientering om rapport fra BIDMC (Harvard) vedrørende organisering af akutindsatsen

Resume

Region Midtjylland og Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) indgik i foråret 2007 en kontrakt som omfattede, at BIDMC, som har betydelige erfaringer med organisering af akutindsatsen, skulle udarbejde en indledende vurdering af akutområdets potentiale i forhold til udviklingen af et enstrenget akutsystem i Region Midtjylland. I rapporten som nu foreligger konkluderes, at der er en række styrker i den øjeblikkelige organisering f.eks. den præhospitale håndtering af hjertepatienter, ligesom der også peges på et forbedringspotentiale, som er væsentligt at inddrage i det videre arbejde med etablering af fælles akutmodtageenheder.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af akutplanen for Region Midtjylland i efteråret 2007 blev der taget beslutning om en helt ny struktur for modtagelse af de akutte patienter.

 

På Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) er der betydelige erfaringer med organisering af akutindsatsen. Underudvalget vedrørende service, kvalitet, plan og struktur blev blandt andet præsenteret for disse i forbindelse med besøg i Boston i efteråret 2006. Underudvalget anbefalede i forlængelse af besøget at overføre erfaringerne vedrørende den interne organisering af akutmodtagelser til regionen, samt at overføre erfaringerne vedrørende uddannelse af personale.

 

Region Midtjylland og Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) indgik på denne baggrund i foråret 2007 en kontrakt, som omfattede "initial assessment" - det vil sige en indledende vurdering af akutområdets potentiale i forhold til udviklingen af et enstrenget akutsystem. Underudvalget vedrørende service, kvalitet, plan og struktur blev orienteret herom på mødet den 23. april 2007.

 

Den indledende vurdering af akutområdets potentiale er sammenfattet i rapporten "Report on the Emergency Care System in Region Midtjylland", som er tilgængelig via Region Midtjyllands hjemmeside under sundhed/fremtidens sundhedsvæsen/akutplan/baggrund og fakta. Rapportens resume vedlægges punktet.

 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af konsulenternes besøg på de enheder, som er en del af akutstrukturen dvs. såvel den præhospitale del, primærsektoren og de hospitaler, som fremover skal varetage fælles akutmodtagelse. Desuden ligger der et datamateriale til grund for rapporten.

 

I rapporten konkluderes, at der er en række styrker i samtlige sektorer i den akutte organisering. Som en særlig styrke fremhæves den præhospitale håndtering af hjertepatienter via telemedicin i et samarbejde mellem kardiologer og præhospitale læger. Samtidig vurderes der dog også at være et forbedringspotentiale på en række områder.

 

I forhold til det videre arbejde samler BIDMC's anbefalinger sig overordnet inden for fire områder. Anbefalinger vedrørende den faglige træning af det personale, som skal bemande de fælles akutmodtagelser, anbefalinger vedrørende ledelse og organisering af de fælles akutmodtagelser, anbefalinger vedrørende samarbejdet mellem sektorer og anbefalinger vedrørende registrering af patientkontakter (datahåndtering). Disse anbefalinger sammenfattes i det følgende.

 

Først og fremmest anbefales, at der etableres interregionale træningsprogrammer for oplæringen af det personale - læger og sygeplejersker - som skal bemande de fremtidige fælles akutmodtagelser. I den forbindelse understreges betydningen af at søge anerkendelse af fagområdet "akutmedicin" med henblik på oplæring af akutlæger. Dette dog blot som en overgangsordning, idet den endelige anbefaling omfatter, at der etableres et egentligt speciale inden for disciplinen akut-medicin. Det indgår som en del af Akutforliget, at de akutte modtagelser skal være bemandet med akutmedicinere.

 

I fuld overensstemmelse med Akutplanen for Region Midtjylland anbefaler rapporten dernæst, at Sundhedsstyrelsens model for etablering af fælles akutmodtagelser, hvor hovedreglen er, at patienterne modtages ét sted på hospitalet, gennemføres. Ligeledes anbefales, at der på ét hospital etableres et pilotprojekt for implementeringen af de fælles akutmodtageenheder.

 

Det anbefales også, at den fysiske lokation af vagtlægekonsultationen samtænkes med de fælles akutmodtagelser, og at der sker koordination med de psykiatriske akutmodtagelser.

 

Endelig anbefales, at der udvikles standardiserede data, som kan bidrage med information om patientkontakter inden for og mellem alle sektorer af det akutte system.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen