Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 24. juni 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Birgit Jonassen, Bente Nielsen og Kate Runge, der havde meldt afbud.

 

Poul Müller mødte kl. 10.35 under behandlingen af punkt 4.

 

Henning Jensen forlod mødet kl. 11.00 under behandlingen af punkt 7.

 

Punkt 2 blev behandlet som sidste punkt på dagsordenen.

 

Mødet blev hævet kl. 13.15.


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Orientering om klagesag

Formanden orienterede om, at Landsforeningen for Spiseforstyrrede, som fuldmagtshaver for en patient, har klaget til Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 over den behandling, den pågældende patient modtog under indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk afdeling i Viborg. Patienten var under indlæggelsen udstationeret til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

 

Region Midtjylland, Psykiatri- og Socialområdet, har den 20. maj 2008 fremsendt en redegørelse til § 71-tilsynet vedr. områdets opfattelse af patientforløbet. § 71-tilsynet har den 12. juni 2008 meddelt, at man tager regionens redegørelse i den konkrete sag til efterretning, samtidig med, at man fra § 71-tilsynets side vil planlægge et tilsynsbesøg i efteråret på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Viborg.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-8-08

2. Forslag til budgetrammer for 2009 og nødvendige tiltag for at opnå balance i budget 2008 og 2009

Resume

Den politiske realitetsbehandling af budget 2009 har afventet, at Økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået i juni 2008 samt resultatet af de initiativer, som Regionsrådet iværksatte efter sit døgnseminar den 29-30. januar 2008.

 

Økonomiaftalen for 2009 lægger vægt på at regionernes udgifter i 2009 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne i aftalen. Regeringen vil søge tilslutning til suspension af det udvidede frie sygehusvalg frem til 1. juli 2009. Herudover forudsætter økonomiaftalen en mere afdæmpet udgiftsvækst i 2009 sammenlignet med 2008. Økonomiaftalen lægger op til en øget grad af rammestyring.

 

Til det somatiske område indeholder Økonomiaftalen et rammeløft til regionernes driftsudgifter på 1,8 mia. kr. i 2009 og på 614 mio. kr. i 2008. For Region Midtjylland svarer dette til 381 mio. kr. i 2009 og 130 mio. kr. i 2008.

 

Herudover forudsætter økonomiaftalen, at Region Midtjylland ud over de givne forudsætninger om finansiering kan øge udgifterne med 191 mio. kr. i 2009. Dette modsvares af en tilsvarende udgiftsreduktion i de øvrige regioner. Hertil kommer at Region Midtjylland tilføres 64 mio. kr. som følge af nedtrapning af overgangsordningen i bloktilskuddet. Dermed tilføres Region Midtjylland 255 mio. kr. ekstra i 2009.

 

Region Midtjyllands bidrag til overgangsordningen udgør 255 mio. kr. i 2008. Det er tilsvarende forudsat, at Region Midtjylland kan øge udgiftsniveauet med dette beløb i 2008.

 

Økonomiaftalen indeholder ikke noget rammeløft til behandlingspsykiatrien eller til Regional Udvikling.

 

Regionernes anlægsramme på sundhedsområdet udgør 3 mia. kr. i 2009. Dette svarer til niveauet for 2008, dog med den ændring at anlægsudgifter til medicoteknisk udstyr indgår i den samlede anlægsramme og finansieres via bloktilskuddet mod tidligere lånefinansiering. Herudover afsættes en mia. kr. fra kvalitetsfonden til nyt sygehusbyggeri, som forventes fordelt på regioner inden 1. februar 2009.

 

Efter indregning af konsekvenserne af økonomiaftalen konstateres et udgiftspres på 435 mio. kr. i 2008 og 1.096 mio. kr. i 2009. Forretningsudvalget har den 13. maj 2008 anmodet administrationen om at udarbejde forslag til nødvendige tiltag, som kan sikre balance i Region Midtjyllands økonomi.

 

De besparelser der skal gennemføres for at opnå balance i økonomien er meget massive. De rammer for besparelser, der er beskrevet i vedlagte indstillinger foreslår for 2009, at det somatiske område gennemfører besparelser på 1.051 mio. kr., behandlingspsykiatrien for 30 mio. kr. og administrationen for 15 mio. kr.

 

Forslagene holder sig inden for intensionerne i hospitalsplanen og psykiatriplanen. Forslagene betyder blandt andet, at hospitalerne skal spare 400 mio. kr., hvilket svarer til et produktivitetskrav på ca. 7 %, når produktivitetskravet fra økonomiaftalen indregnes. Herudover vil der ske en væsentlig opbremsning i aktivitetstigningen, ibrugtagning af ny medicin og nye behandlinger. Der er risiko for øget venteliste samt at udviklingen sættes i stå navnlig på Århus Universitetshospital.

Denne indstilling indeholder forslag til budgetrammer for det somatiske område, behandlingspsykiatrien, Regional Udvikling og administrationen. Herudover redegøres for budgetlægningen for social- og specialundervisningsområdet.

Direktionen indstiller,

at budgetrammerne for driftsbudgettet vedrørende det somatiske område, behandlingspsykiatrien, Regional Udvikling og administrationen godkendes,

 

at administrationen udarbejder forslag til prioritering af anlægsprojekter, herunder fase 0 projekter, til Forretningsudvalgets 1. behandling af budget 2009 den 12. august,

 

at administrationen udarbejder konkrete spareforslag til udmøntning af de skitserede rammer for nødvendige tiltag i 2008 og 2009 for henholdsvis det somatiske område, behandlingspsykiatrien og administrationen,

  

at de konkrete forslag til nødvendige tiltag sammen med andre politiske ønsker om ændringer af servicen indgår i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne, og

 

at budgetforligsdrøftelser udskydes fra den 2. september til den 15. september, idet dette vil sikre en rimelig tid til udarbejdelse af konkrete spareforslag og høring i MED-systemet. 

 

Sagsfremstilling

Den politiske realitetsbehandling af budget 2009 har afventet, at Økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået i juni 2008 samt resultatet af de initiativer, som Regionsrådet iværksatte efter sit døgnseminar den 29-30. januar 2008.

 

Regionsrådet drøftede den 18. juni 2008 ved behandlingen af Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. april 2008 de forventede merudgifter.

 

Forretningsudvalget drøftede den 13. maj 2008 den foreløbige vurdering af de svært afviselige merudgifter i budget 2009 for det somatiske område. For Psykiatriområdet er der tilsvarende udarbejdet et skøn over svært afviselige merudgifter i 2009, som henføres til sundhedskredsløbet.

 

Det blev besluttet, at Forretningsudvalget den 24. juni 2008 skulle drøfte nødvendige tiltag på baggrund af økonomiaftalen for 2009, og at administrationen udarbejder grundlaget for disse drøftelser.

 

Der redegøres i nedenstående for henholdsvis Økonomiaftalen for 2009 (afsnit 1), nødvendige tiltag i 2008 og 2009 (afsnit 2), samt de økonomiske rammer for den videre budgetlægning 2009 (afsnit 3).

 

Der vedlægges notat "Budget 2009 - Udmelding af budgetrammer for den videre budgetlægning, herunder nødvendige tiltag i forhold til budget 2008 og 2009" , som nærmere beskriver og uddyber punktet samt yderligere underbilag jf. nedenfor.

  

1. Økonomiaftalen 2009

Danske Regioner og regeringen indgik den 14. juni 2009 Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009. Økonomiaftalen fastlægger de overordnede økonomiske rammer for det danske sundhedsvæsen i 2009 samt rammerne for regional udvikling.

 

Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen 2009 vedlægges.

 

For Sundhedsområdet betyder økonomiaftalen:

 

Aftalen lægger op til en mere afdæmpet udgiftsvækst og en langt højere grad af rammestyring end tidligere aftaler.

 

Set i lyset af ønsket om en stabil økonomisk udvikling, mangel på arbejdskraft og overenskomstkonflikten er det aftalt:

 

 • Regeringen søger tilslutning til at suspendere det udvidede frie sygehusvalg frem til 1. juli 2009, hvor det automatisk genindføres. Regionerne forpligtes i denne forbindelse til at anvende den private kapacitet, der derved frigives. 

 • De statslige aktivitetspuljer for 2008 er aftalt konverteret til bloktilskud, da grundlaget med konflikten er forrykket væsentligt. Dette indebærer, at der ikke bliver tale om tilbagebetaling fra aktivitetspuljerne for eventuel mindreaktivitet i 2008.

 • Udgangspunktet for aktivitetspuljerne i 2009 for den enkelte region vil være den faktiske aktivitet i 2008.

 • Der forudsættes et mere afdæmpet leje for aktivitetsudviklingen. Aktivitetsvæksten er forudsat til 3,5 % fra 2008 til 2009 mod 3,9 % fra 2007 til 2008.

 • Implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsnet er udskudt til til 2010, idet der er enighed om sikre mest mulig fagligt personale til patientbehandlingen.

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner vil snarest igangsætte planlægning og implementering af ovenstående med inddragelse af private sygehuse og klinikker. Det bemærkes, at suspensionen af det udvidede frie valg kræver en lovændring, hvorfor der aktuelt er nogen usikkerhed om håndteringen af henvisninger til private sygehuse og klinikker.

 

Endvidere bemærkes, at der for børn og unge psykiatrien indføres udvidet udredningsret pr. 1. august 2008, hvor patienten efter mere end 2 måneders venten har ret til at søge godkendt privatklinik. Suspensionen af det udvidede frie valg forventes ikke at blive gældende for børn- og ungepsykiatrien.

 

Drift:

Økonomiaftalen giver mulighed for et samlet løft i aktiviteten på sundhedsområdet for 2009 på 1.800 mio. kr. Region Midtjyllands andel heraf er 381 mio. kr.

 

Aftalen forudsætter en produktivitetsforbedring på 2%, og at regionerne forudsættes at opnå et særligt effektivitetspotentiale på 250 mio. kr. som følge af bedre indkøb, mere effektiv administration mv. Effektiviseringspotentialet udmøntes på hospitalerne og vil svare til et ekstraordinært produktivitetskrav på 0,5 %.

 

Den samlede økonomiske ramme (total balancen) og realvækstløftet fremgår af nedenstående tabel 1

 

Tabel 1: Økonomiaftale for 2009 - Finansieringskredsløbet for Sundhed 2009

Økonomiaftale for 2009 - Finansieringskredsløbet for Sundhed
Mio. kr.
Landstal
Region Midtjylland
Totale balance
93.978
20.060
 
Realvækst
 
 
- Aktivitetsstigning 1)
785
166
- Sygehusmedicin
400
85
- DMCG
20
4
- Øvrige Sygehus udgifter
120
25
- Sygesikringsmedicin
310
66
- Øvrig sygesikring
240
51
- Kræftbehandling (løft 2008 ->2009)
175
37
- Effektiviseringspotentiale
-250
-53
I alt
1.800
381

1) Der forudsættes en aktivitetsstigning på 3,5 % fra 2008 til 2009 mod 3,9 % fra 2007 til 2008.

 

Det samlede løft på 1.800 mio. kr. består således af:

 • Et løft på sygehusområdet på 1.325 mio. kr. - aktivitetsstigning, øgede sygehusmedicinudgifter og DMCG (forskning og udvikling vedr. infrastruktur for klinisk kræftforskning) og øgede øvrige sygehusudgifter.

 • Et løft på sygesikringsområdet på 550 mio. kr. - sygesikringsmedicin og øvrig sygesikring.

 • En videreførelse af 2008-løftet på 175 mio. kr. vedr. kræftbehandling.

 • Effektiviseringspotentiale i regionerne via bedre indkøb og effektivere administration m.v., som skal tilvejebringe et råderum på 250 mio. kr.

 

Herudover forudsætter økonomiaftalen, at Region Midtjylland ud over de givne forudsætninger om finansiering kan øge udgifter med 191 mio. kr. i 2009. Dette modsvares af en tilsvarende udgiftsreduktion i de øvrige regioner. Hertil kommer at Region Midtjylland tilføres 64 mio. kr. som følge af nedtrapning af overgangsordningen i bloktilskuddet. Dermed tilføres Region Midtjylland 255 mio. kr. ekstra i 2009.

Realvæksten i Region Midtjylland er herefter 636 mio. kr. (=382 + 255 mio. kr), svarende til 3,3 %.

 

I forhold til 2008 er der ligeledes fortaget en række reguleringer. Reguleringerne fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Økonomiaftale for 2009 - Finansieringskredsløbet for Sundhed 2008

Økonomiaftale for 2009 - Rammeløft 2008 Finansieringskredsløbet for Sundhed
Mio. kr.
Landstal
Region MidtJylland
Totale balance
614
130
 
Del-elementer
 
 
- Kræftbehandling
175
37
- Reg. vedr. kommunal medfinans.
300
64
- Endelig reg. Medicingaranti 2008
85
18
- Foreløbig reg. Medicin 2008
54
11
I alt
614
130

Region Midtjyllands bidrag til overgangsordningen udgør 255 mio. kr. i 2008. Det er tilsvarende forudsat, at Region Midtjylland kan øge udgiftsniveauet. Budget 2008 tillægges derfor 385 mio. kr. (=130 + 255 mio. kr.).

 

Økonomiaftalen forudsætter en række udredningsarbejder, herunder:

 

 • at udredningsarbejdet vedrørende regionernes gæld videreføres og forventes afsluttet med udgangen af 2008.

 • at Finansieringsudvalget gennemfører en analyse og vurdering af de eksisterende socioøkonomiske kriterier, der indgår i fordelingen af bloktilskuddet til regionernes sundhedsområde. Finansieringsudvalget kan på denne baggrund foreslå ændringer til fordelingsmodellen. Eventuelle tilpasninger skal som udgangspunkt ikke have større byrdefordelingsmæssige konsekvenser. Arbejdet færdiggøres i foråret 2009.

 

I Økonomiaftalen er der endvidere sat fokus på en række områder. Disse er bl.a.:

 

 • Indsatsen overfor kræft, livstruende hjertesygdomme, kroniske syge og familieambulatorier

 • Styrket ressourceanvendelse og styringsmuligheder ved afbureaukratisering, bedre indkøb, effektivere administration, mindre spild mv.

 

Flere af fokusområderne er samtidig en del af finansloven for 2008. Heri er der til flere af indsatsområderne også afsat økonomiske midler. Region Midtjyllands andel af disse midler vil i lighed med andre midler, som er udløst af ændringer i love og cirkulærer blive udmeldt til regionen i DUT-reguleringen (Det Udvidede totalrammeprincip), som foreligger ultimo juni.

 

Anlæg:

Økonomiaftalen fastlægger en anlægsramme for regionerne i 2009 på i alt 4.000 mio. kr. Heraf er 3.000 mio. kr. finansieret via bloktilskud, mens 1.000 mio. kr. finansieres efter ansøgning fra Kvalitetsfonden.

 

Region Midtjyllands andel af anlægsrammen i 2009 er 636 mio. kr. hvortil kommer de midler regionen kan få fra Kvalitetsfonden.

 

Økonomiaftalen fastlægger den videre proces for udmøntning af de i alt 25 mia. kr., som er afsat i Kvalitetsfonden til investering er i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018. Der er i første omgang afsat 15 mia. kr.

 

Regional Udvikling

På området for Regional Udvikling indeholder Økonomiaftalen ingen realvækst fra 2008 til 2009.

 

Den samlede økonomiske ramme (total balancen) fremgår af nedenstående tabel 3.

 

Tabel 3: Økonomiaftale for 2009 – Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Økonomiaftale for 2009 - Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling
Mio. kr.
Totalbalance
RM
Landstal
2.414
493

 

 

2. Regionens økonomiske situation og forslag om nødvendige tiltag 2008 & 2009

Regionsrådet har tidligere for det somatiske område fået forelagt en opgørelse over forventede merudgifter i 2008 på 820 mio. kr. og yderligere svært afviselige merudgifter i 2009 på 982 mio. kr. Det akkumulerede problem i 2009 er skønnet til 1.802 mio. kr.

 

Der er nu for det behandlingspsykiatriske område udarbejdet en tilsvarende vurdering for de svært afviselige merudgifter i 2008 og 2009. De forventede merudgifter, som er nærmere beskrevne i vedlagte notat, er vurderet til i alt 22 mio. kr. i 2009.

 

I alt er der således et samlet akkumuleret skønnet ubalance i 2008 på 820 mio. kr. og i 2009 1.824 mio. kr.

 

I vedlagte bilag 1 og bilag 2 er der givet en nærmere redegørelse for opgørelsen over svært afviselige merudgifter på det somatiske og det behandlingspsykiatriske område.

 

I nedenstående tabel 4 er vist et forslag til en samlet handleplan for afviklingen af de økonomiske ubalancer. Forslaget til handleplan rummer såvel den yderligere finansiering, der følger af økonomiaftalen, som andre nødvendige tiltag (besparelser). De enkelte elementer i handleplanen er beskrevet i de følgende afsnit.

 

Tabel 4: Handleplan for afviklingen af de økonomiske ubalancer

 
2008
2009
Mio. kr. 
 
 
(1) Ubalance
820
1.824
Finansiering
 
 
A. Overgangsordningen 
255
255
B. Økonomiaftale (rammeløft)
 
381
C. Regulering 2008
150
92
(2) Finansiering I alt
385
728
Nødvendige tiltag
 
 
D. Nødvendige tiltag Somatik
420
1.051
E. Nødvendige tiltag psykiatri
10
30
F. Nødvendige tiltag administration
5
15
(3) Nødvendige tiltag I alt
435
1.096
 
 
 
(4) I alt (2+3)
820
1.824
Balance (1-4)
0
0

 

De planlagte rammer for nødvendige tiltag i 2008 er på 435 mio. kr. i 2008 og 1.096 mio. kr. i 2009.

 

I vedlagte bilag 3 og bilag 4  gives der en nærmere beskrivelse af rammerne for de nødvendige tiltag på henholdsvis somatikken og det behandlingspsykiatriske område. Herudover udarbejder administrationen konkrete forslag til besparelser på 15 mio. kr.

 

De rammer der beskrives for besparelserne betyder blandt andet:

 

 • At hospitalerne pålægges en besparelse på 400 mio. kr. Dette sparekrav sammen med de produktivitetskrav, der indgår i økonomiaftalen betyder, at hospitalerne under et skal præstere et samlet produktivitetskrav på ca. 7 %,

 • At hospitalerne inden for intensionerne i hospitalsplanen får vide ramme for at komme med spareforslag inden for intensionerne i hospitalsplanen. Der skal være mulighed for at tilpasse funktionerne, dog således at der fortsat skal være stationær aktivitet i Ringkøbing og Grenå samt neurohabilitering i Lemvig.

 • At der sker en opbremsning i aktiviteten således, at aktivitetsstigningen fra 2008 til 2009 holdes inden for 3,5 % som i økonomiaftalen. Endvidere skal der ske en væsentlig opbremsning i ibrugtagning af ny dyr medicin og nye behandlinger. Der vil være risiko for, at ventelisterne øges, og at udviklingen sættes i stå, navnlig på Århus Universitetshospital.

 • At psykiatriens forslag holder sig inden for intensionerne i psykiatriplanen. Set i lyset af manglen på arbejdskraft og belægningsprocenten i den stationære Børne- og Ungepsykiatri vurderes det om der skal være 2 eller 3 geografiske steder med sengekapacitet.

 

Administrationen har på baggrund af regnskab 2007 udarbejdet vedlagte nøgletalsanalyse. Formålet med analysen er at afdække om der er områder, hvor Region Midtjylland har en forbrugsprocent målt pr. indbygger, der ligger væsentlig over indeks 94 i forhold til landsgennemsnittet. Dette måltal er interessant, idet regionens andel af bloktilskud pr. indbygger efter fuld indfasning af overgangsordningen er indeks 94 i forhold til landsgennemsnittet.

 

Analysen viser, at udgifterne pr. indbygger i behandlingspsykiatrien svarer til indeks 87 af landsgennemsnittet, at udgifterne pr. indbygger på de somatiske sygehuse svarer til indeks 95 af landsgennemsnittet og at udgifterne pr. indbygger til primær sundhed ligger på indeks 96 af landsgennemsnittet. Det interessante er, at det mindst styrbare område primær sundhed ligger på det højeste indeks.

 

Med ovenstående tiltag er det forudsat, at der kan skabes balance på sundhedsområdet i 2009.

 

De konkrete forslag til udmøntning af sparerammerne forelægges i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne. Endvidere foreslås, at budgetforligsdrøftelserne udskydes fra den 2. september til den 15. september, hvilket vil sikre den fornødne tid til udarbejdelse af forslagene og høring i MED-systemet.

 

Regionsrådet har løbende behandlet sager, hvor det er besluttet, at de økonomiske konsekvenser skal indgå i prioriteringen af budget 2009. Dette drejer sig blandt andet om merudgifter til styrkelse af den præhospitale indsats. Merudgifter hertil er ikke indregnet i de svært afviselige merudgifter. Disse sager vil blive taget op i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne for 2009.

 

Anlæg

På anlægsområdet står regionen overfor nogle særlige udfordringer i forbindelse med budgetlægningen 2009.

 

Der er behov for en nærmere prioritering af anlægsområdet mellem på den ene side de presserende anlægsopgaver samt iværksættelse af de større anlægsprojekter. I forhold til de større anlægsprojekter, som kræver særskilt finansiering fra Ekspertpanelet, er der behov for på kort sigt, at Fase 0 projekterne finansieres af anlægsbudgettet.

 

Der er således behov for, at der i forbindelse med budgetlægningen foretages en nøje prioritering af anlægsprojekterne for at der kan skabes balance på anlægsbudgettet, som forudsat i økonomiaftalen.

 

Administrationen vil derfor udarbejde forslag til prioritering af anlægsprojekter, herunder fase 0 projekter, til Forretningsudvalgets 1. behandling af budget 2009 den 12. august.

 

Regional Udvikling

Finansieringskredsløbet for Regional udvikling skal betragtes som et rammestyret finansieringskredsløb, hvor udgiftsniveauet samlet set skal klares inden for den finansiering, som der aftales i Økonomiaftalen.

 

På området for Regional Udvikling henstår der følgende forhold som der indenfor den samlede ramme skal findes en økonomisk løsning på i forbindelse med budgetlægningen:

 

 • Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud.

 • Midttrafiks regnskab 2007 og forventning til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollektiv trafik i 2008.

 • Vedtagelse af lov om "dieselafgift". 

 

Den økonomiske ubalance, som ovennævnte indebærer, skal som nævnt håndteres i finansieringskredsløbet.

 

3. Generelle forudsætninger for drifts- og anlægsrammerne for den videre budgetlægning 2009

 

Forudsætningerne for forslaget til budgetrammer for det videre budgetarbejde i 2009 er følgende:

 

 • At der er balance i regionens budget 2008 i de 3 finansieringskredsløb efter forventet tillægsbevilling for regulering af bloktilskud m.v. samt gennemførelse af nødvendige tiltag i 2008

 • At der budgetteres med balance i finansieringskredsløbet på sundhedsområdet inklusiv behandlingspsykiatrien henholdsvis Regional Udvikling i 2009, hvilket betyder at der budgetteres på aftaleniveau dvs.:

 •  

 • At udgangspunktet for det tekniske budget 2009 er det fremskrevne budget 2008 på henholdsvis drift og anlæg tillagt tillægsbevillinger samt administrationens forslag til budgetflytninger tillagt P/L-fremskrivning på 4,1%.

 • At der budgetteres med de forudsætninger om realvækst i 2009, som indgår i Økonomiaftalen for 2009

 • At svært afviselige merudgifter indregnes efter fradrag vedr. Økonomiaftalen

 • At der foretages fradrag for nødvendige tiltag for at bringe balance i regionens økonomi 

 • Evt. DUT reguleringer med tilhørende udgifter indarbejdes i rammen, når der i slutningen af juni 2009 forelægger et Lov- og cirkulæreprogram

 

I det følgende præsenteres finansieringskredsløbenes samlede budgetrammer for den videre budgetlægning 2009.

 

Budgetrammer for det videre budgetarbejde på sundhedsområdet

Drift:

I nedenstående tabel 5 fremgår forslag til de samlede driftsrammer på sundhedsområdet i 2009.

Tabel 5: Driftsbudgetrammer for det videre budgetarbejde på sundhedsområdet

Finansieringskredsløbet for sundhed
Mio. kr.
Somatik
Beh.psykiatri.
FF & A
I alt
Budget 2008
16.274,5
1.229,2
398,6
17.902,3
Teknisk budgetramme 2009
16.926,0
1.292,3
418,5
18.636,8
 
Økonomiaftalens løft
639,8
0,0
8,5
648,3
 
A. Svært afviselige merudgifter
1.802,0
22,0
0,0
1.824,0
B. Nødvendige budgettiltag
-1.055,0
-30,0
-10,5
-1.085,0
 
Budgetrammer 2009
17.565,8
1.284,3
416,5
19.266,6

  

Anlæg:

I nedenstående tabel 6 fremgår forslag til den samlede anlægsramme på sundhedsområdet i 2009 samt en teknisk fordeling på somatik, behandlingspsykiatri og Fælles formål og administration med udgangspunkt i rammen for 2008.

 

Tabel 6: Anlægsudgifter og finansiering 2009 - 2012 

Finansieringskredsløbet på Sundhed - Anlæg
Anlægsrammer
2009
2010
2011
2012
Finansiering:
 
 
 
 
Økonomiaftalen, bloktilskud
636
636
636
636
I alt
636
636
636
636
Beregnet anlægsramme (teknisk)
 
 
 
 
Somatikken
694,8
694,8
694,8
694,8
Behandlingspsykiatrien
5,2
5,2
5,2
5,2
Fælles formål og administration
5,6
5,6
5,6
5,6
I alt
705,6
705,6
705,6
705,6

1) Det bemærkes, at der er en forskel mellem den teknisk beregnede anlægsramme og og anlægsrammen 

jf. økonomiaftalen. Det skyldes, at der i budget 2008, som er udgangspunkt for den tekniske budgetramme

for 2009, var prioriteret yderligere 66,8 mio. kr. til medikoteknisk udstyr. dette løft, ud over anlægsrammener fastholdt i 2009.  

 

Ovenstående anlægsramme angiver således de rammer der lægges til grund for den videre budgetlægning i 2009. Der henstår således, at der på områderne foretages en prioritering af de samlede anlægsprojekter, således at anlægsbudgettet holder sig indenfor de givne rammer i 2009 og i budgetoverslagsårene.

 

Hertil kommer midler fra Kvalitetsfonden, som regionen kan få efter ansøgning herom. Region Midjyllands andel i forhold til bloktilsskudskriterierne af 1 mia. kr. er 212 mio. kr. Det må dog forventes, at Region Midtjylland får en højere andel, idet regionen er længere fremme end andre regioner med planlægning af ny hospitalsstuktur og bygning af nye hospitaler. 

 

Budgetrammer for det videre budgetarbejde på Regional Udvikling

I nedenstående tabel 7 fremgår forslag til de samlede driftsrammer på området for Regional Udvikling 2009.

 

Tabel 7: Budgetrammer for det videre budgetarbejde på Regional Udvikling

mio. kr.
RU
FF & A 1)
I alt
Teknisk ramme 2009 (P/L 09)
484,1
9,1
493,2
Økonomiaftale løft
0
0
0
Budgetramme 2009
484,1
9,1
493,2
1) Inkl. 2,6 mio. kr. til andel af finansielle udgifter
 
 
 

 

Det forudsættes, at de økonomiske udfordringer på området løses indenfor den samlede økonomiske rammer for Regional Udvikling.

 

Fælles formål og administration

Budgettet til fælles formål og administration skal deles mellem de 3 finansieringskredsløb. Fordelingen mellem de 3 finansieringskredsløb sker efter den fastlagte fordelingsnøgle. Som fordelingsnøgle er anvendt den samme fordelingsnøgle, som i budget 2008. Den endelige fordelingsnøgle fastlægges i forbindelse med Forretningsudvalget 1. behandling i august. Der vil på den baggrund kunne forekomme en justering af rammerne.

 

Det samlede budgetforslag for er baseret på budget 2008 korrigeret for nødvendige tiltag samt fremskrevet til P/L-niveau 2009. Der er tillagt 8,5 mio. kr. til merudgifter til tjenestemandspensioner vedrørende sundhedsområdet, som svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen.

 

I nedenstående tabel 8 fremgår budgetrammerne for det videre budgetarbejde på Fælles formål og administration.

 

Tabel 8: Budgetrammer for det videre budgetarbejde på Fælles formål og administration

 
Budget 2008
Tekniske Budget 
Øk.aftale realvækst
Nødvendige tiltag
Budgetramme 2009
 
(P/L-08)
(P/L09)
(P/L09)
(P/L09)
(P/L09)
Fælles formål og administration
 
 
 
 
 
Sundhed (inkl. beh.psykiatri)
398,6
418,5
8,5
-10,5
416,5
Social og specialundervisning 
30,6
32,4
 
-4,2
28,2
Regional udvikling
6,0
6,5
 
 
6,5
Fælles formål og administration i alt
435,3
457,4
8,5
-14,7
451,2

 

 

For Social- og specialundervisningsområdet behandles Rammeaftale 2009 i Kontaktudvalget den 29. august, hvorefter de 19 kommunalbestyrelser og Regionsrådet skal tilslutte sig Rammeaftale 2009 senest den 15. oktober, der er den lovgivningsmæssige frist.

 

Forud for den udarbejdelsen af den årlige rammeaftale skal alle kommunalbestyrelser i regionen indsende en årlig redegørelse til Regionsrådet om deres behov for og forventede brug af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. De kommunale redegørelser skal danne baggrund for en vurdering af kapaciteten på social- og specialundersvisningsområdet i 2009 og udviklingen i denne i årene fremover.

 

Der er som forelagt på Regionsrådsmødet den 21. maj 2008 en række kommuner der har truffet beslutning om, at overtage et antal regionalt drevne tilbud. Det endelig antal overtagelser i 2009 synes at blive 10 tilbud med en kapacitet på 190 pladser, mens der på nuværende tidspunkt er tilkendegivelser om yderligere seks overtagelser i 2010. Overtagelserne skønnes at give en reduktion i nettobudgettet i 2009 på 111,6 mio. kr. og i 2010 yderligere 85,0 mio. kr.

 

Konsekvenserne af overtagelserne vil indgå i den videre budgetlægning.

 

Beslutning

Der blev omdelt en henvendelse af 24. juni 2008 fra medarbejdersiden i det regionale samarbejdsudvalg.

 

Forretningsudvalget vedtog,

 

at godkende budgetrammerne for driftsbudgettet vedrørende det somatiske område, behandlingspsykiatrien, Regional Udvikling og administrationen som grundlag for det videre budgetarbejde,

 

at administrationen udarbejder forslag til prioritering af anlægsprojekter, herunder fase 0 projekter, til Forretningsudvalgets 1. behandling af budget 2009 den 12. august,

 

at administrationen udarbejder konkrete forslag til udmøntning af de skitserede rammer for nødvendige tiltag i 2008 og 2009 for henholdsvis det somatiske område, behandlingspsykiatrien og administrationen,

 

at de konkrete forslag til høringssvar fra MED-udvalg vedrørende nødvendige tiltag sammen med andre politiske ønsker om ændringer af servicen drøftes på budgetseminar i Århus den 5. september 2008 kl. 10-16, og

 

at budgetforligsdrøftelserne udskydes fra den 2. september til den 15. september 2008.

 

Henrik Qvist tog et forbehold for 1. "at".

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-16-08

3. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Resume

Administrationen har ansøgt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien om midler til udbygning af den specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet med 12 senge til længerevarende rehabilitering af retspsykiatriske patienter. Sengene foreslås etableret i et nyt rehabiliteringsafsnit i tilknytning til Retspsykiatrisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Risskov. Der søges samlet om 12.996.000 kr. i 2008 inkl. et engangsbeløb til indretning på 7.369.000 kr. Tilsvarende søges om 18.790.000 kr. til drift af 12 senge i 2009. Der er ikke anvist finansiering af driftsmerudgifterne til videreførelse af det nye retspsykiatriske sengeafsnit udover 2009. Indtil videre forventes det, at videreførelse af midlerne indgår i de økonomiske forhandlinger for 2010. Det foreslås, at Ministeriets tilbagemelding på ansøgningen forelægges Regionsrådet med henblik på en vurdering af den samlede økonomi og eventuel beslutning om at indarbejde et beløb til indretning af det nye retspsykiatriske rehabiliteringsafsnit som anlægsprojekt, såfremt Ministeriet ikke bevilger de nødvendige anlægsudgifter.

Direktionen indstiller,

at ansøgningen tages til foreløbig efterretning, idet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilbagemelding på ansøgningen forelægges Regionsrådet med henblik på en vurdering af den samlede økonomi, og

 

at Regionsrådet i den forbindelse træffer beslutning om, at et eventuelt manglende beløb til indretning af det retspsykiatriske rehabiliteringsafsnit optages som anlægsprojekt, hvis Ministeriet ikke bevilliger de nødvendige indretningsudgifter.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på møde den 16. april 2008 orienteret om aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011.

 

Der er som led i aftalen afsat to puljer på psykiatriområdet med tilsammen 165 mio. kr., som regionerne har mulighed for at få andel i gennem konkret ansøgning. Der er således afsat 90 mio. kr. fordelt med 30 mio. kr. i 2008 og 60 mio. kr. i 2009 til ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser. Tilsvarende er afsat 75 mio. kr. til udvidelse af behandlingsaktiviteten i forhold til traumatiserede flygtninge fordelt på årene 2008, 2010 og 2011. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i breve til Regionerne af 7. og 22. maj fastsat ansøgningsfristerne til henholdsvis den 13. juni og 1. august 2008.

 

Administrationen har den 11. juni 2008 fremsendt vedlagte ansøgning om støtte til udbygning af den specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet. Der vil tilsvarende blive fremsendt en ansøgning til puljen vedrørende styrkelse af behandlingsindsatsen for traumatiserede flygtninge. Denne ansøgning forelægges Regionsrådet til orientering efter sommerferien.

 

Ansøgningens hovedindhold

Regionsrådet har med vedtagelsen af Psykiatriplan for Region Midtjylland den 16. april 2008 besluttet, at den retspsykiatriske funktion skal udbygges og udvikles. Der skal bl.a. gennemføres en udbygning af sengekapaciteten, og Regionsrådet skal i løbet af 2008-2009 forelægges en samlet udredning af det retspsykiatriske område som grundlag for de fremtidige beslutninger om såvel behandlings- som bygningsmæssige forhold.

 

I vedlagte ansøgning ansøges om midler til udbygning af den specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet med 12 nye retspsykiatriske senge til længerevarende rehabilitering i tilknytning til Retspsykiatrisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Risskov.

 

Det foreslåede nye rehabiliteringsafsnit ønskes normeret med en samlet kapacitet på 16 senge. De 12 senge vil være nye senge, mens 4 af sengene overføres fra de nuværende to retspsykiatriske sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov med henblik på, at intensiteten i miljøet på disse to kvadratmetermæssigt meget små afsnit samtidig kan reduceres, og de fysiske rammer til aktiviteter forbedres.

 

Rehabiliteringsafsnittet foreslås indrettet i en tidligere afdeling med 16 enkeltværelser med eget bad og toilet, to store opholdssektioner, træningskøkken og terapi- og samtalerum. Patienterne vil have adgang til en lukket have gennem en særligt sikret trappe, som skal etableres. Der søges om driftsbudget baseret på 36,5 helårsstillinger. Afsnittet er moderniseret, men kræver nogen tilpasninger for at kunne bruges til målgruppen. Der skal blandt andet opsættes sikrede stålforsatsvinduer, etableres et elektronisk låsesystem, foretages ændringer i brandalarmeringsanlægget, nyindrettes træningskøkken, foretages en opdeling af to fælles baderum til 4 badeværelser, etableres sikret udvendig trappe til have, foretages anskaffelser af inventar samt udstyr til aktiviteter m.m.

 

Særlige bemærkninger

Der ansøges samlet om 12.996.000 kr. i 2008 og 18.790.000 kr. i 2009 - eller i alt 31.786.000 kr. ekskl. moms - svarende til 28,6 % af den samlede pulje til retspsykiatri på 90 mio. kr. Ministeriet har anført, at puljen udmøntes på baggrund af ansøgninger og ikke vil blive fordelt efter fordelingsnøgle.

 

Følgende særlige problemstillinger skal fremhæves:

 • Som det bemærkes, gælder puljen til retspsykiatri kun 2008 og 2009. Der er således ikke anvist finansiering af driftsmerudgifterne på årligt 18.790.000 kr. til videreførelse af det nye retspsykiatriske sengeafsnit udover 2009. Ved bortfald af satspuljemidlerne i 2010 forventes det foreløbigt, at regionerne bliver kompenseret enten ved videreførelse af puljemidlerne eller via bloktilskud.

 

 • Det har tidligere været praksis, at en del af satspuljemidlerne på sundhedsområdet efter ansøgning har kunnet anvendes til nødvendig bygningsmæssig indretning. Selvom det ikke af Ministeriets brev af 7. maj 2008 fremgår, at der er afsat midler til etableringsudgifter, er der i vedlagte ansøgning søgt om dækning af engangsudgifter til bygningsmæssige tilpasninger og særindretning af det nye retspsykiatriske rehabiliteringsafsnit som en del af første års drift. Engangsudgiften til indretning udgør 7.368.950 kr. af det ansøgte beløb på 12.996.000 kr. i 2008. Såfremt Ministeriet ikke vil yde bevilling til hel eller delvis dækning af de nødvendige indretningsudgifter, foreslås det, at Regionsrådet træffer beslutning om, det manglende beløb til indretning kan optages som anlægsprojekt.

 

 • En del af satspuljebevillingen til de enkelte projekter afsættes ifølge Ministeriets indkaldelsesbrev af 7. maj 2008 til kommunerne med henblik på finansiering af kommunernes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Tilskuddet til kommunerne forudsættes i overensstemmelse med Ministeriets hidtidige praksis baseret på den gennemsnitlige kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser på psykiatriområdet, og er i 2008 fastsat til 11,2 % af projekttilskuddet. Den reelle aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering vedrørende de 12 nye sengepladser forventes imidlertid kun at udgøre ca. 1 % af nettoudgiften til sengeafsnittets drift - altså langt mindre end de 11,2 %. Dette hænger sammen med, at kommunerne kun betaler op til et vist beløb pr. indlæggelse, samt at der vil være et meget begrænset patientflow på det foreslåede rehabiliteringsafsnit. Differencen vedrørende manglende kommunebetaling vil udgør ca. 2,1 mio. kr. om året. Der er i ansøgningen forudsat 100 % dækning af Region Midtjyllands nettoudgifter inkl. differencen vedrørende manglende kommunebetaling. Såfremt Ministeriet ikke vil kompensere for manglende indtægter fra den kommunale medfinansiering, foreslås det, at der træffes beslutning om finansieringen af merudgiften på godt 2 mio. kr. årligt. 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at ansøgningen tages til foreløbig efterretning, idet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilbagemelding på ansøgningen forelægges Regionsrådet med henblik på en vurdering af den samlede økonomi.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-15-06-V

4. Udmøntning af Palliationsplan

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til udmøntning af den Palliationsplan, som Regionsrådet vedtog den 26. september 2007. Forslaget holder sig inden for det anslåede beløb på 6 mio. kr., som Regionsrådet besluttede at søge at indarbejde i Budget 2009. Forslaget fordeler merudgiften med 4 mio. kr. fra 2009 og yderligere 2 mio. kr. fra 2010. Forslaget giver fra 2009 mulighed for at normere seks mod nu fem palliative team i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og at etablere en Udviklings- og kompetenceenhed på grundlag af den eksisterende Udviklingsenhed ved Det Palliative Team ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Administrationen foreslår, at forslaget om tilførsel af midler til palliationsområdet drøftes i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2009. Endelig beskriver forslaget, at administrationen kan udarbejde forslag til en døgndækkende speciallægevagtordning på hospice med virkning fra 2010. Med hensyn til hospiceområdet foreslås det at afvente erfaringerne med anvendelsen af de eksisterende fire hospicer i 2008, inden Regionsrådet atter vurderer behovet for hospicepladser i regionen, at hospicerne fra 2009 omfattes af de almindelige krav til produktivitetsudvikling på Sundhedsområdet og at Administrationen udarbejder ensartede visitationsretningslinjer for hospiceområdet. Regionsrådet vil inden udgangen af 2008 få forelagt beslutningsforslag om at overtage Hospice Søholm fra Århus Kommune.

Direktionen indstiller,

at yderligere midler til palliationsområdet drøftes i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2009,

 

at hospicerne med virkning fra 2009 er omfattet af de almindeligt gældende krav til produktivitetsudvikling på sundhedsområdet i Region Midtjylland,

 

at erfaringerne med de eksisterende 4 hospicer i 2008 afventes, inden Regionsrådet atter vurderer behovet for hospicepladser i regionen,

 

at administrationen udarbejder fælles visitationsretningslinjer for hospicerne i regionen, og

 

at Regionsrådet senere i år vil få forelagt et beslutningsforslag om overtagelse af Hospice Søholm fra Århus Kommune med forslag om antal pladser og organisatorisk tilknytning til Region Midtjylland, jf. Regionsrådets beslutning herom på møde den 26. september 2007.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 26. september 2007 vedlagte plan for den palliative indsats i Region Midtjylland.

 

Regionsrådet vedtog samtidig at søge at indarbejde merudgifter på ca. 6 mio. kr. i Budget 2009 som følge af planens forslag om en udbygning af de palliative teams, og at en detaljeret handleplan for denne udbygning skulle forelægges Regionsrådet i foråret 2008.

 

I forhold til hospiceområdet besluttede Regionsrådet at afvente efterspørgslen i 2008 på de nuværende hospicer, før der evt. tages initiativ til at oprette flere hospicepladser, idet Regionsrådet anmodede om at få et overblik over situationen medio 2008. Der blev på Regionsrådets temamøde den 19. maj 2008 givet en status for området. I vedlagte notat om udmøntning af Palliationsplan er der indarbejdet en kortfattet status for hospiceområdet.

 

Udbygning af palliative team

Palliationsplanen indeholder forslag om en udbygning af de palliative team, således at der etableres et sjette team ved Regionshospitalet Horsens, og således at alle palliative team opnår den tværfaglighed, som anbefales af Sundhedsstyrelsen, og en bemanding tilpasset det enkelte teams befolkningsunderlag. Administrationen foreslår, at forslaget drøftes i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2009.

 

På baggrund af en aktuel opgørelse af normeringen på de eksisterende 5 palliative team er der udarbejdet forslag til en ensartet normering af disse og til normeringen af et sjette team ved Regionshospitalet Horsens. Forslaget til normering har som udgangspunkt, at hvert team skal bestå af:

 • 1-3 læger afhængig af patientunderlag

 • 2-4 sygeplejersker afhængig af patientunderlag

 • 0,5-1,0 psykolog afhængig af patientunderlag

 • 0,5-1,0 fysioterapeut afhængig af patientunderlag

 • 0,5-1,0 sekretær afhængig af patientunderlag.

 

Merudgifterne til drift af udbyggede palliative team vil udgøre ca. 3,9 mio. kr. (2007 P/L). For Regions Syddanmarks betjening af den sydøstlige del af Region Midtjylland blev der i 2007 afregnet 1,1 mio. kr. Denne udgift bortfalder ved etablering af et team i Horsens. Nettoudgiften vil udgøre ca. 2,8 mio. kr.

 

Udviklings- og kompetenceenhed

Palliationsplanen indeholder endvidere forslag om med udgangspunkt i Udviklingsenheden ved Det Palliative Team på Århus Universitetshospital at udvikle en regional dækkende Udviklings- og kompetenceenhed. Enheden skal opsamle viden og erfaring og gennemføre en regional uddannelsesplan inden for det palliative område over for primærsektoren og øvrige hospitalsafdelinger. Det skal bemærkes, at der ved hjælp af fondsmidler er truffet beslutning om at etablere et landsdækkende Palliativt Videnscenter med base hos Kræftens Bekæmpelse.

 

Merudgifterne til drift af en opgradering af Udviklingsenheden på AUH-Århus Sygehus til Udviklings- og kompetenceenhed vil udgøre ca. 1,2 mio. kr. Administrationen foreslår, at forslaget drøftes i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2009.

 

Døgnbetjent speciallægedækning på hospice 

Palliationsplanen indeholder forslag om, at der efter afslutningen af Sundhedsstyrelsens gennemgang af de lægelige specialer iværksættes en udredning af, hvordan der i Region Midtjylland kan etableres en lægebetjening af hospice, som lever op til Sundhedsstyrelsens krav om døgnbetjent palliativ speciallægebetjening, i hvert fald på telefonbasis.

 

En styrket vagtordning kan evt. gennemføres ved, at der fra 2010 afsættes en ramme på 2 mio. kr., inden for hvilken administrationen i samarbejde med hospitalsledelserne udarbejder forslag til en døgndækkende speciallægebetjening, som det økonomisk og rekrutteringsmæssigt er realistisk at gennemføre i Region Midtjylland.

 

Oversigt over merudgifter i forbindelse med realisering af Palliationsplan for Region Midtjylland

 
2009
2010 og frem
Teamudvikling
2,8
2,8
Udviklings- og Kompetenceenhed
1,2
1,2
Døgndækkende speciallægevagtordning på hospice
 
0,0
 
2,0
I alt
4,0
6,0

 

Hospiceområdet i øvrigt

I Palliationsplanen anbefales det at afvente 2008, før der tages stilling til evt. behov for en yderligere udbygning af hospicekapaciteten, jævnfør at de to sidste hospicer først er taget i brug i løbet af 2007.

 

På baggrund af den status, som blev forelagt på Regionsrådets temamøde den 19. maj 2008, og som også kortfattet er gengivet i notat om udmøntning af Palliationsplan, foreslås det fortsat at afvente udviklingen i 2008. Sideløbende vil administrationen udarbejde visitationsretningslinjer til hospice, som sikrer en målrettet og præcis anvendelse af ressourcerne og tydeliggør arbejdsdelingen mellem hospice og de palliative senge på hospitalerne og mellem hospice og den primære sektor. Det foreslås samtidigt, at hospicerne med virkning fra 2009 bliver omfattet af de almindeligt gældende krav til produktivitetsudvikling på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

 

Der er i foråret 2008 modtaget ansøgning om at indgå overenskomst om driften af 12 pladser på henholdsvis et Hospice Østjylland og et Hospice Midt. Ansøgerne er orienteret om, at ansøgningerne vil indgå som en del af beslutningsgrundlaget, når Regionsrådet på baggrund af erfaringerne fra 2008 atter vil se nærmere på området.

 

På Regionsrådets møde den 26. september 2007 blev det besluttet, at administrationen skal forelægge Rådet et beslutningsforslag om at overtage Hospice Søholm fra Århus Kommune til en skønnet merudgift på ca. 2,0 mio. kr. årligt. Beslutningsforslaget ventes forelagt Regionsrådet i andet halvår 2008 med henblik på overtagelse pr. 1. januar 2009.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at yderligere midler til palliationsområdet drøftes i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2009,

 

at hospicerne med virkning fra 2009 er omfattet af de almindeligt gældende krav til produktivitetsudvikling på sundhedsområdet i Region Midtjylland,

 

at erfaringerne med de eksisterende fire hospicer indgår i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2009, 

 

at administrationen udarbejder fælles visitationsretningslinjer for hospicerne i regionen, og

 

at Regionsrådet senere i år vil få forelagt et beslutningsforslag om overtagelse af Hospice Søholm fra Århus Kommune med forslag om antal pladser og organisatorisk tilknytning til Region Midtjylland, jf. Regionsrådets beslutning herom på møde den 26. september 2007.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-27-07

5. Køb af ejendom, Regionshospitalet Randers

Resume

Der søges om en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. til finansiering af køb af ejendom i umiddelbar nærhed af Regionshospitalet Randers. For at sikre ejendommen mod eventuelt opkøb fra anden side har administrationen på Regionsrådsformandens bemyndigelse købt ejendommen.

 

Ejendommen skal afhjælpe lokalemangel på Regionshospitalet Randers og er desuden et potentielt vigtigt byggefelt.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om køb af ejendommen Dronningborg Boulevard 14 tages til efterretning,

 

at Regionshospitalet Randers gives en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. (indeks 122,3) til køb af ejendommen Dronningborg Boulevard 14, Randers, og

 

at konsekvenserne vedrørende bevillinger og rådighedsbeløb i tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Århus Amt godkendte i 2005 Randers Centralsygehus' køb af to ejendomme. Beslutningen blev godkendt i Sundhedsudvalget den 31. august 2005 og efterfølgende i Amtsrådet. Dengang blev ejendommen beliggende Dronningborg Boulevard 14 solgt til anden side, og købet blev derfor ikke realiseret. 

 

Ejendommen er placeret i umiddelbar nærhed af Regionshospitalet Randers og kan afhjælpe et behov for yderligere lokaler på Regionshospitalet. På grund af ejendommens placering sikrer købet desuden et potentielt vigtigt byggefelt.

 

I foråret 2008 blev Dronningborg Boulevard 14 igen sat til salg. Administrationen har vurderet, at det var vigtigt at handle hurtigt i sagen for  at sikre ejendommen mod eventuelt opkøb fra anden side inden en behandling af sagen i Regionsrådet. På den baggrund har Region Midtjylland på regionsrådsformandens bemyndigelse  købt ejendommen til en pris på 1,55 mio. kr. med overtagelse den 1. august 2008.

 

Regionshospitalet Randers anmoder på baggrund af ovenstående om en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. (indeks 122,3).

 

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.) 

 

Bevillingsansøgning:Regionshospitalet Randers
Budget 2008
- 1.000 kr. -
Køb af ejendommen Dronningborg Boulevard 14
1.550
Finansieringsbehov brutto
1.550
Finansiering:
Reserven til uforudsete presserende anlægssager på sundhedsområdet
-1.550
Differens (virkning på kassen)
0

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-105-06-V

6. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Resume

Administrationen foreslår et administrationsgrundlag for fastsættelse af husleje ved leje af regionale lokaler til praksissektoren, i tilfælde hvor der som led i en strukturudvikling skal samles flere læger i større praksisenheder.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget vedtager de i notatet udstukne principper som administrationsgrundlag for fastsættelse af huslejebetaling for almen praksis i regionale lokaler.

Sagsfremstilling

Almen praksis står i de kommende år over for en stor udfordring. En større andel af lægerne nærmer sig pensionsalderen, og der uddannes ikke lige så mange nye læger. Som følge heraf kendes der allerede nu til flere situationer, hvor det har været en stor udfordring at sikre borgerne lægedækning. Endvidere er det fortsat ambitionen, at almen praksis skal være et bærende element i sundhedsvæsenet, og at almen praksis som følge heraf fortsat skal udvikle de opgaver, som varetages - herunder kronikerindsatsen.

 

For at håndtere disse udfordringer er der brug for en strukturudvikling i almen praksis, så den knappe ressource af alment praktiserende læger anvendes bedst muligt til at imødekomme den samlede befolknings behov for lægedækning.

 

Det er Region Midtjyllands strategi, at strukturudviklingen bør indebære, at flere læger samles i større praksis for på denne måde at kunne arbejde sammen og udnytte synergieffekterne heraf. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at det bliver relevant at overveje at lade almen praksis leje lokaler i bygninger ejet af Region Midtjylland. Der pågår aktuelt sådanne overvejelser i Skive, Grenå og Hvide Sande.

 

I disse og kommende tilfælde er der brug for fælles betingelser for fastsættelse af huslejen, således at den fastsættes så objektivt som muligt og ud fra ensartede kriterier i hele Region Midtjylland. Hermed ikke forstået at der vil blive tale om den samme husleje over hele Region Midtjylland, idet huslejen vil skulle afspejle det lokale marked, men således at husleje i forskellige dele af regionen fastsættes ud fra de samme principper.

 

Endvidere vil vedtagelse af principper for huslejeberegning tydeliggøre, hvad Region Midtjylland lægger til grund for en "markedsbestemt husleje". Således vil der blive skabt afklaring og fjernet et potentielt konfliktpunkt i forhandlingssituationer mellem Region Midtjylland og praksissektoren om udlejning af regionale lokaler til praksissektoren.

 

Administrationen ønsker derfor vedlagte administrationsgrundlag for fastsættelse af husleje vedtaget. Administrationsgrundlaget skal udelukkende fastlægge m2- prisen og forholder sig altså ikke til øvrige aftalemuligheder om vilkår, som det kan blive aktuelt at forhandle i relation til konkrete strukturudviklingsprojekter. De i administrationsgrundlagets bilag nævnte m2-priser er de for øjeblikket gældende og listen vil kunne udvides og revideres. Det er således ikke de konkrete tal, men principperne for beregningerne, der ønskes godkendt.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-521-07

7. Neonatal transportordning i Region Midtjylland

Resume

Med henblik på at forbedre behandlingen og fremtidssikre kvaliteten i overførsler af for tidligt fødte børn og kritisk syge børn mellem hospitalerne indgår det som en del af hospitalsplanen, at der etableres en neonatal transportordning.

 

For at dække behovet allerede nu foreslås det, at der, indtil den driftsmæssige virkning af ambulanceudbuddet, etableres en neonatal transportordning i form af et transporthold. Det forventes, at ordningen årligt vil koste 5,6 mio. kr. til lønudgifter. Ordningen evalueres efter det første år med henblik på at fastlægge behovet og med henblik på, at finansieringen fra 2010 findes på hospitalerne.

Direktionen indstiller,

at etablering af en neonatal transportordning i form af et transporthold udgående fra AUH, Skejby, godkendes,

 

at ordningen indtil udgangen af 2009 finansieres af kontoen Nye Behandlinger og dyr medicin,

 

at ordningen efter det første år evalueres med henblik på at fastlægge behovet, og

 

at finansieringen fra 2010 findes på hospitalerne.

Sagsfremstilling

I Region Midtjylland fødes omkring 15.000 børn om året. Der er fødsler på 7 hospitaler i Regionen (AUH, Skejby, Horsens, Randers, Viborg, Herning, Holstebro og Silkeborg). Knap 5000 børn pr. år fødes på et hospital med specialfunktion for behandling af nyfødte (AUH, Skejby), mens omkring 5500 børn pr. år fødes på hospitaler med neonatal afdeling og pædiatrisk døgndækning. Ca. 4500 børn pr. år fødes på hospitaler, hvor der hverken er neonatal afdeling eller pædiatrisk døgndækning.

 

I forbindelse med fødsler kan der opstå behov for at overføre nyfødte børn fra ét hospital til et andet. Det gælder i de tilfælde, hvor for tidligt fødte børn eller syge børn skal overføres fra et hospital uden pædiatrisk afdeling til et hospital med pædiatrisk afdeling.

 

Akutforliget fastlagde samarbejde om fødsler mellem RH Silkeborg og RH Viborg, mellem RH Holstebro og RH Herning og mellem RH Horsens og RH Randers. Nyfødte børn, som har brug fra pædiatrisk bistand, overføres således til det samarbejdshospital, der har pædiatrisk afdeling. Kritisk syge børn og for tidligt fødte børn, der har behov for højtspecialiseret behandling, overføres fra Regionshospitaler med og uden pædiatrisk afdeling til Århus Universitetshospital, Skejby, til Odense Universitetshospital eller til Rigshospitalet.

 

I modsætning til landets øvrige regioner har Region Midtjylland endnu ikke etableret en specifik neonatal transportordning. Det indgår som en del af hospitalsplanen, at der skal etableres en neonatal transportordning. Det pågår i øjeblikket et udbud af ambulancetjenesten med forventet driftsmæssig virkning fra medio 2009, hvor bil til neonatal transport indgår som en option i udbuddet. Der er dog behov for, at en transportordning i form af et transporthold etableres allerede nu.

 

Syge nyfødte (0-3 måneder) udgør langt hovedparten af transporter af kritisk syge børn. Det vurderes ud fra eksisterende ordninger, at ca. 350 syge nyfødte pr. år, heraf ca. 100 svært syge, i Region Midtjylland har behov for transport til hospitaler med de rette behandlingsmæssige kompetencer.

 

Transport af kritisk syge børn kræver særlige kompetencer hos ledsagepersonalet, særligt transportudstyr og, for børn i kuvøse, et særligt indrettet køretøj. I dag sker transport af syge nyfødte mellem hospitalerne ad hoc og de sygeste nyfødte bliver ledsaget af læger med anæstesiologisk ekspertise, men uden neonatal fagområdeuddannelse. Udstyret til transporten (f.eks. transportkuvøse og -respirator) forefindes og vedligeholdes lokalt. Fra lægefaglig side vurderes det, at der er et utilstrækkeligt beredskab i forhold til ledsagepersonalet, og et stort tidsforbrug ved hver enkelt transport, og at dette kan være med til at komplicere sygdomsforløbet.

 

Det pædiatriske specialeråd anbefaler i deres specialeudredning, at der etableres et særligt transportteam til at transportere nyfødte børn og børn under 1-2 år som er/bliver svært syge. Det anæstesiologiske specialeråd fremhæver i deres udredning, at præhospitale opgaver, i takt med den øgede specialisering i patientbehandlingen og samlingen af specialiserede sygehusfunktioner på færre enheder, i stigende omfang udgør en væsentlig del af det samlede patientforløb. Behovet for en neonatal transportordning blev endvidere påpeget i forbindelse med den faglige høring, som regionsrådet afholdte med specialerådsformændene den 4. marts 2008. 

 

En arbejdsgruppe bestående af cheflægerne ved RH Randers og AUH Skejby samt lægefagligt personale fra pædiatrien og anæstesiologien ved AUH, Skejby har i rapporten "Neonatal transportordning - Region Midtjylland" beskrevet et forslag til etablering af en neonatal transportordning, herunder krav til personale, forslag til organisering og vagthold. Forslaget har været behandlet i Klinikforum og i Fødeplanudvalget. 

 

På baggrund af ovenstående indstilles det, at der sker en forbedring af den behandling, der i dag ydes til børn (0-3 måneder). Det foreslås således, at der, med udgangspunkt i neonatalteamet, børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, etableres et transporthold, der kan forestå de neonatale transporter i Region Midtjylland. Både læge- og sygeplejesiden skal bestå af personale, som i øvrigt arbejder med syge nyfødte. Det udstyr, der aktuelt anvendes på AUH, Skejby Sygehus vil blive brugt initialt, indtil ambulanceudbuddet træder i kraft. I forlængelse af ambulanceudbuddet vil der forventeligt blive behov for nyt udstyr (herunder transportkuvøse, respirator, monitorer, injectomater / pumper etc.).

 

Transportholdet kan etableres med virkning fra 1. september 2008, idet man her kan etablere et foreløbigt hold baseret på merarbejdsaftaler. Det endelige hold etableres så hurtigt, der kan rekrutteres personale.

 

Ordningen vil kræve udvidelse af vagtberedskabet for afdelingslæger og sygeplejersker. Ved et fuldt vagtlag vil ordningen kræve en udvidelse af bemandingen med 7 afdelingslæger. Ved at lade afdelingslægerne indgå i Skejbys almindelige dagberedskab, men med en rådighedsforpligtelse i forhold til transportholdet, vil ansættelse af 4 afdelingslæger kunne dække behovet. I aften/nattid og weekender er det nødvendigt, at der både står læge og sygeplejerske til rådighed specifikt til transport. Antallet af sygeplejersker til ordningen er beregnet til 5,73 stilling.

 

Det forventes, at ordningen årligt vil koste 5,6 mio. kr. til lønudgifter (4 afdelingslæger og 5,73 sygeplejerskestillinger).

 

Det indstilles, at ordningen indtil udgangen af 2009 finansieres af kontoen "Nye Behandlinger og dyr medicin". Ordningen følges tæt det første år med henblik på at fastlægge omfanget af behovet. Fra 2010 finansierer hospitalerne selv ordningen efter fordelingsnøgle, idet hospitalets økonomiske ramme reduceres med et beløb svarende til hospitalets forventede udgifter til ordningen.

 

 

Beslutning

Forretningsudvalget er principielt positive overfor overvejelserne omkring etablering af en neonatal transportordning i Region Midtjylland til afløsning af den nuværende løsning af opgaven. Som grundlag for den endelige beslutning ønskes en uddybning af den samlede økonomiske og faglige konsekvens af forslaget.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-124-06-V

8. Udbud af vaskeriydelser til Hospitalsenheden Vest

Resume

Hospitalsenheden Vest får leveret vaskeriydelser fra Jysk Linnedservice A/S (JLS), og kontrakten udløber den 31. december 2008. Det indstilles, at vaskeriydelserne til Hospitalsenheden Vest sendes i offentligt udbud for en periode frem til 30. juni 2011, hvor den tilsvarende kontrakt mellem det tidligere Viborg Amt og JLS udløber. Herved vil Region Midtjylland efter den dato være fritstillet med hensyn til valgmuligheder i forbindelse med den fremtidige organisering af vaskeriområdet. Samtidig indstilles, at der igangsættes en forhandling med JLS med henblik på en kortvarig forlængelse af den nuværende aftale, således at en eventuel ny leverandør vil få en periode til implementering.

Direktionen indstiller,

at vaskeriydelserne til Hospitalsenheden Vest sendes i offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt gældende fra den 1. juni 2009 til den 30. juni 2011 med option på en 2-årig forlængelse, og

 

at der igangsættes en forhandling med Jysk Linnedservice A/S med henblik på en forlængelse af den nuværende aftale frem til den 31. maj 2009.

Sagsfremstilling

Hospitalsenheden Vest får leveret vaskeriydelser fra Jysk Linnedservice A/S (JLS).

 

Den 1. januar 2004 blev der indgået en rammeaftale mellem det tidligere Ringkjøbing Amt og JLS om levering af vaskeriydelser, og denne aftale udløber den 31. december 2008. Der er ikke indbygget en option på forlængelse i kontrakten.

 

Det anbefales, at vaskeriydelserne til Hospitalsenheden Vest sendes i offentligt udbud for perioden 1. juni 2009 til 30. juni 2011 med option på en 2-årig forlængelse.

 

Indkøb og Logistik udbyder opgaven i samarbejde med en brugergruppe. Region Midtjylland udarbejder et kontrolbud i tråd med den nye regionale udbudspolitik. Kontrolbuddet udarbejdes af vaskeriledelsen på midtVask i samarbejde med Regionssekretariatet. Såfremt kontrolbuddet er det økonomisk mest fordelagtige for Hospitalsenheden Vest, vil midtVask kunne varetage opgaven.

 

Det vil være hensigtsmæssigt, at aftaleperioden strækker sig frem til den 30. juni 2011, hvor den tilsvarende kontrakt mellem det tidligere Viborg Amt og JLS udløber. Herved vil Region Midtjylland efter den dato være fritstillet med hensyn til valgmuligheder i forbindelse med den fremtidige organisering af vaskeriområdet.

 

Det anbefales endvidere, at der sker en forhandling med JLS med henblik på en kortvarig forlængelse af den nuværende kontrakt for perioden 1. januar til 31. maj 2009, således at en eventuel ny leverandør vil få en periode til implementering, eksempelvis til indkøb af beklædning og linned. Juridisk er det ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt med JLS i hele perioden frem til medio 2011 uden et forudgående udbud, men det ville være muligt at hjemtage vaskeriydelserne til Region Midtjyllands eget vaskeri midtVask, som betjener den østlige del af regionen, uden et udbud.

 

Som vedtaget af Forberedelsesudvalget den 15. november 2006 pågår i øjeblikket et udredningsarbejde, som har til formål at finde den mest hensigtsmæssige organisering af vaskeriområdet i regionen. Resultatet af dette arbejde foreligger i starten af efteråret 2008, og afhængigt af arbejdsgruppens anbefaling og Regionsrådets beslutning, vil der muligvis skulle ske nogle ændringer på vaskeriområdet. I så fald vil der være brug for en overgangsperiode, hvor man fortsætter praksis som hidtil, indtil regionen er klar til at ændre den, og det vil desuden være hensigtsmæssigt, at der er tidsmæssigt sammenfald på udløbstidspunktet af regionens aftaler.

Beslutning

Gert Schou erklærede sig inhabil og deltog ikke i drøftelsen af punktet.

 

Indstillingen blev vedtaget.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-38-08

9. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser

Resume

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. Region Midtjylland har ved denne ansøgningsrunde modtaget 23 ansøgninger om tilskud. 15 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb, 1 projekt indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb, mens 3 ansøgninger af Forretningsudvalget den 10. juni 2008 blev indstillet til afslag. Endvidere er 4 ansøgninger trukket tilbage med henblik på videre bearbejdning.

Direktionen indstiller i prioriteret rækkefølge,

at der bevilges støtte til projekt nr. 1 og 3, der sikrer øget udbud af uddannelse i regionens yderområder,

 

at der bevilges støtte til projekt nr. 2, 7, og 17, der fungerer som ”fødekæde” til de mellemlange videregående uddannelser,

 

at der bevilges støtte til projekt nr. 5, 6, 8, 11, 12 og 23, der medvirker til øget rekruttering og fastholdelse i ungdomsuddannelser,

 

at der bevilges støtte til projekt nr. 16 og 19, der støtter elever med læse-/skrive­van­skeligheder,

 

at der bevilges støtte til projekt nr. 18 og 20, der omfatter udvikling af henholdsvis pædagogisk metode og naturvidenskabeligt undervisningsmateriale, og

 

at der bevilges støtte til projekt nr. 9 under forudsætning af, at kommunerne visiterer 30 elever pr. år til projektet.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget vedtog på sit møde den 10. juni 2008 at indstille til Regionsrådet, at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til tre projekter. Derudover blev behandlingen af sagen udsat.

 

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser (Lov nr. 575 af 9. juni 2006). Der kan gives tilskud til bl.a. efteruddannelse af undervisere, information, udvikling af fagene samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde.

 

Afgrænsningen af de formål, som Regionsrådet kan give udviklingstilskud til, er forholdsvis åben af hensyn til den regionalpolitiske prioritering af, hvordan rådets vision for regionens udvikling bedst fremmes.

 

I den af Regionsrådet vedtagne regionale udviklingsplan er visionen i forhold til uddannelse "et sammenhængende og vidtforgrenet uddannelsessystem, der sikrer den enkelte reel adgang og mulighed for uddannelse og livslang læring i hele regionen".

 

I planen er beskrevet, at Regionsrådet bl.a. vil støtte initiativer til, at alle unge får en kompetencegivende uddannelse (øget rekruttering til uddannelse og mindskelse af frafald), et samlet løft af kvalifikationsniveauet (samspil mellem almen voksenuddannelse og AMU, udbud af fjernundervisning), sikring af fornøden forsyning af arbejdskraft, samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder (innovation), øget interesse for det naturvidenskabelige område og internationalisering.

 

Indsatsområderne i forhold til uddannelse er også en del af den regionale Partnerskabsaftale og tillæg til Partnerskabsaftale, som er indgået mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen. I afsnittet om uddannelse og arbejdskraftudbud er beskrevet en række områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats for. Eksempler på indsatsområder er: De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes (mentorordninger), flere unge med indvandrerbaggrund skal fuldføre uddannelse og efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende færdigheder (markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne).

 

Regionsrådet vedtog i februar 2007 et midlertidigt administrationsgrundlag, som anvendes ved behandling af ansøgninger indtil Region Midtjyllands uddannelsespolitik foreligger i efteråret 2008.

 

Af administrationsgrundlaget fremgår det, at projekter, som indeholder flere af følgende kriterier, vil blive foretrukket:

 • samarbejde mellem flere institutioner, flere uddannelser og/eller virksomheder

 • styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder

 • initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever

 • iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb

 • initiativer, der motiverer til uddannelse indenfor naturvidenskabelige og kreative fag

 • et nyskabende, innovativt og/eller internationalt perspektiv.

 

Endvidere skal projekterne have flere finansieringskilder, ligesom projektets resultater skal videreformidles.

 

Ved ansøgningsfristen 1. maj 2008 har Region Midtjylland modtaget 23 ansøgninger om tilskud fra et bredt udsnit af udbydere af ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. 

 

Ved at sammenholde projektbeskrivelserne med de ovenfor beskrevne indsatsområder og kriterierne i administrationsgrundlaget er ansøgningerne inddelt i tre kategorier:

 • ansøgninger, som umiddelbart opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte tilskud

 • ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte tilskud

1. Ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte beløb

Nr.
Ansøger:
1
VUC Holstebro-Lemvig-Struer i samarbejde med VUC Århus: NIU - Netværksbaseret Interaktiv Undervisning
Det er projektets overordnede formål at sikre udbud i yderområder af det tilbud som VUC er forpligtiget til at udbyde i henhold til lovgivningen (Ordblinde undervisning, Forberedende Voksen Undervisning (FVU), Almen Voksen Uddannelse (AVU) og HF-enkeltfag).
Netværksbaseret interaktiv undervisning (NIU) formidles samtidigt på forskellige geografiske placeringer og transmitteres live i en kombination af fysiske og virtuelle "klasselokaler", hvilket gør det muligt at gennemføre uddannelse og danne netværk mellem kursister og lærere, som fysisk befinder sig på forskellige lokaliteter - f.eks. Århus og Samsø eller Holstebro og Lemvig.
Afgørende for etableringen af NIU er en styrkelse af lærernes faglige, it-mæssige og didaktiske kompetencer i forhold til denne specielle undervisningsform og -tilrettelæggelse. Det er ligeledes nødvendigt at sikre en tilpasning og udvikling af undervisningsmaterialet til netbaseret undervisning.
Samlet budget: 7.736.400 kr. - heraf medfinansiering 5.648.550 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 2.087.650 kr.
3
VUC Djursland: Øget tilgængelighed af kompetencegivende uddannelser for unge på Djursland (Netbaseret fjernundervisning)
Det er projektets overordnede formål at sikre udbud i yderområder af det tilbud som VUC er forpligtiget til at udbyde i henhold til lovgivningen (Ordblinde undervisning, Forberedende Voksen Undervisning (FVU), Almen Voksen Uddannelse (AVU) og HF-enkeltfag).
Projektet vil øge tilgængeligheden af uddannelserne for unge og voksne, herunder fastholde og evt. opnå et større udbud af fag og hold, hvilket kan medføre en øget kvalitet i udbuddet af HF uddannelsen. Der vil ligeledes kunne opnås en sideløbende fastholdelse og styrkelse af AVU delen, som er en naturlig fødekæde til HF uddannelsen.
Det er centralt, at lærernes faglige og it-mæssige færdigheder styrkes til at varetage den nye opgave.
Samlet budget:4.645.505 kr. - heraf medfinansiering 2.969.810 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 1.678.695 kr.
 
Fælles for projekt nr. 1 og 3
De to projekter vil være sammen om bl.a. opstartsprocessen, kompetenceudvikling af lærerne og erfaringsudveksling under projektet.
Projekterne kan medvirke til et øget samarbejde mellem VUC'erne i regionen ligesom det på længere sigt giver mulighed for et fælles udbud af en række små fag, som i yderområderne ellers ikke kan udbydes på grund af for små hold.
Til de to projekter tilknyttes fælles følgeforskning, som foreslås varetaget af Teknologisk Institut.
2
VUC Århus i samarbejde med VIA University College - pædagoguddannelsen: Unge pædagogspirer med globale rødder - studiekvalificerende forløb for unge tosprogede.
Formålet med projektet er at udvikle et uddannelsesmæssigt springbræt, der giver unge tosprogede, der er vokset op i Danmark, men hvis uddannelse af sociale, faglige eller personlige grunde er stoppet med Folkeskolens 10. klasse, de faglige forudsætninger og personlige kompetencer, som kræves for at blive optaget på og gennemføre en mellemlang videregående uddannelse - f.eks. pædagoguddannelsen.
Målet er at udvikle en uddannelsesmodel, der kan give disse unge en realistisk vej til videre uddannelse og en positiv inddragelse i det danske samfundsliv.
Samlet budget: 1.264.075 kr. - heraf medfinansiering 905.575 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 358.500 kr.
5
Paderup Gymnasium: Mentorordning for unge med autisme/aspergers syndrom.
Dette mentorprojekt adskiller sig fra tidligere igangsatte mentorprojekter ved udelukkende at have fokus på unge med autisme/aspergers syndrom, som tager en studentereksamen. Formålet med projektet er at øge gennemførelsesprocenten ved at give den nødvendige individuelle støtte til strukturering af hjemmearbejde m.v., når der er behov for det.
I projektet skal det afdækkes, hvad der skal til for at unge med autisme/aspergers syndrom kan gennemføre en studentereksamen, forudsat at deres faglige evner er til det.
Der er optaget 9 elever til et hold med start i august 2008.
Samlet budget: 1.050.000 kr. - heraf medfinansiering 600.000 kr.
Et tre-årigt projekt - ansøgt beløb 450.000 kr.
6
Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med Forskerskolen ved RUC og FUSS: Samfinansieret PhD-forskningsprojekt om læring i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
Formålet med projektet er at få større viden om hvilke forhold der skal være til stede for at det skal lykkes eleverne at kombinere teoretisk viden, praktiske færdigheder og personlige kompetencer og opnå erhvervsfaglig kompetence.
Målet er at udvikle både den teoretiske undervisning og praktikuddannelsen, så flere elever gennemfører uddannelsen. Samtidig er det et mål at formidle forskningsresultaterne og udviklingsarbejdet til andre social- og sundhedsskoler.
Samlet budget: 2.058.000 kr. - heraf medfinansiering 1.200.000 kr.
Et fire-årigt projekt - ansøgt beløb 858.000 kr.
7
Skive Gymnasium & HF i samarbejde med Skive Musikskole: MusikCollegeSkive.
Formålet med projektet er at skabe rammerne for, at unge kan tage en studentereksamen samtidig med at de kan dyrke og udvikle deres musikalske/instrumentale talent.
Projektet er med til at styrke de kreative uddannelser i regionens yderområder og fastholde elever i ungdomsuddannelse.
Samlet budget: 2.707.620 kr. - heraf medfinansiering 2.413.120 kr.
Et tre-årigt projekt - ansøgt beløb 294.500 kr.
8
Egå Gymnasium i samarbejde med Århus Statsgymnasium og et antal virksomheder: Erhvervsliv som motivationsfaktor i gymnasiet.
Det overordnede formål med projektet er at fastholde potentielle frafaldstruede elever i det almene gymnasium (2 klasser pr. år over 2 år). Det er et af målene for projektet, at der etableres et samarbejde mellem det almene gymnasium og en række erhvervsvirksomheder (netværk), så aktuelle problemstillinger fra erhvervslivet kan inddrages i undervisningen og gøre gymnasiehverdagen mere engagerende og relevant. Ved at erstatte traditionel undervisning med målrettede projekter med fagligt integreret erhvervspraktik, kan man bidrage til at bryde de frafaldstruede elevers negative mønster.  Et andet mål er at efteruddanne lærerne i innovation og iværksætteri.
Erfaringerne fra projektet formidles til regionens øvrige gymnasier.
Samlet budget: 895.560 kr. - heraf medfinansiering 148.730 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 746.830 kr.
11
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg i samarbejde med ældreplejen i skolens dækningsområde - Skive, Thisted, Morsø og Viborg Kommuner: Krop i læring
Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og implementere en model for en flerfaglig og tværfaglig undervisning i området Aktivt Velvære/sundhedsfremme, som sigter på at styrke elevens sundhedsmæssige kompetence, dels i forhold til egen sundhedstilstand, dels i forhold til - i jobbet som sosu-medarbejder - at motivere og rådgive brugere til sundhedsfremmende aktiviteter. Det er endvidere formålet at reducere frafaldet fra uddannelserne og at bidrage til at forebygge arbejdsbetinget nedslidning, skader og for tidlig fratræden fra jobområdet.
Projektet omfatter tillige kompetenceudvikling af undervisere og vejledere fra praksis og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Social- og sundhedsskolen og ældreplejen i de samarbejdende kommuner.
Samlet budget: 3.337.580 kr. - heraf medfinansiering 1.847.200 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 1.490.380 kr.
12
Viborg Handelsskole i samarbejde med UU-Viborgegnen, EUC Midt og Viborg Ungdomsskole: Udvikling af fastholdelsestiltag på HG på Viborg Handelsskole.
Baggrunden for projektet er, at kun 40 % af eleverne fra grundforløbet går i gang med en erhvervsfaglig uddannelse.
Formålet med projektet er at udvikle metoder til øget fastholdelse på HG på Viborg Handelsskole. Målgruppen kan inddeles i to grupper: 1) elever med personlige og sociale problemer og 2) bogligt svage elever. Målet er en reduktion i frafaldet på 5 % og dette søges opnået gennem udvikling af en udvidet lærer-mentor ordning for elever med personlige og sociale problemer og etablering af en HG Flex-klasse, der er et tilbud til de bogligt svage elever.
Som basis for udviklingsprojektet sker der en opkvalificering af 25 undervisere gennem afholdelse af pædagogiske temadage.

Samlet budget: 998.000 kr. - heraf medfinansiering 200.000 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 798.000 kr.
16
Viborg Gymnasium & HF: Oprustning af indsatsen for ordblinde og læse-/stavesvage elever.
Der er brug for en bedre koordinering af studievejlederes, læsevejlederes, datavejlederes og teamlærernes indsats i forhold til elever med læse-/stavevanskeligheder og ordblinde. I projektet skal udviklingen af dette samarbejde nøje systematiseres og beskrives.
Formålet med projektet er at oparbejde en ekspertise, så man kan forebygge frafald for nogle elever, der reelt giver op, fordi det er for svært at tilegne sig den nødvendige viden.
Samlet budget: 150.000 kr. - heraf medfinansiering 35.000 kr.
Et et-årigt projekt - ansøgt beløb 115.000 kr.
17
Skive Gymnasium & HF i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Skive, Skive Seminarium og Pædagogseminariet i Viborg: HF-sundhed og pædagogiklinien på Skive Gymnasium og HF
Det overordnede formål med projektet er at styrke HF-uddannelsen ved at tiltrække flere elever til denne uddannelse, der står svagt i denne del af landet. Tilbuddet sigter bl.a. også på at give et attraktivt tilbud til den restgruppe af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse.
Forsøgsprojektet indebærer: 1) En toning af alle fag i retning af sundhed og pædagogik og et samarbejde fagene imellem. 2) Etablering af samarbejde med Social- og sundhedsskolen i Skive, læreruddannelsen i Skive og pædagoguddannelsen i Viborg. Endvidere planlægges et samarbejde med ergoterapeutuddannelsen i Holstebro.
Målet er at øge gennemførelsesprocenten ved at gøre HF mere anvendelsesorienteret og praktisk betonet, at skabe et varigt netværk til de nævnte institutioner og stimulere kursisterne til videregående uddannelse i denne del af regionen.
Samlet budget: 372.500 kr. - heraf medfinansiering 160.000 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 212.500 kr.
18
Viborg Handelsskole i samarbejde med EUC Midt, Viborg Gymnasium & HF og DEL Nord: Udvikling af elevernes lektiearbejde som et kvalitativt bidrag til de gymnasiale uddannelsers målopfyldelse.
Der findes stort set ingen viden om lektiearbejde. Derfor er projektet både et dokumentations- og analyseprojekt og et udviklingsprojekt, hvor tyngden i projektet ligger i udviklingsarbejdet. Formålet med projektet er todelt, idet formålet både er at afdække muligheder og barrierer i elevers og læreres arbejde med lektier i de gymnasiale uddannelser og at udvikle både læringsdimensionen, den organisatoriske og sociale dimension i elevernes og lærernes arbejde med lektier.
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse skal bl.a. forestå dokumentations- og analysedelen af projektet.
Samlet budget: 1.961.213 kr. - heraf medfinansiering 303.600 kr.
Et tre-årigt projekt - ansøgt beløb 1.657.613 kr.
19
VUC Århus: Læsekompetencer
Målet med projektet er at gøre kursisterne til bedre læsere, så mulighederne for at gennemføre studiet forbedres. VUC Århus gennemførte i 2007/2008 en mini-læseundersøgelse på udvalgte AVU- og HF-danskhold. Undersøgelsen viste, at 1/3 af kursisterne har store læsevanskeligheder. I dette projekt bliver der sat specielt fokus på de svageste læsere. Man ønsker at få et omfattende datamateriale på kursisternes læsekompetencer, samt afprøve, om et konkret og målrettet tilbud til de svageste læsere kan øge deres muligheder for at gennemføre uddannelsen.
Det er ligeledes et mål efterfølgende at dele erfaringer og viden om projektet med andre uddannelsesinstitutioner med henblik på fremtidigt samarbejde.
Samlet budget: 797.427 kr. - heraf medfinansiering 199.357 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 598.070 kr.
20
Randers HF & VUC: Natlex.dk og Matlex.dk
Det er projektets formål at udarbejde et gratis, let tilgængeligt, web-baseret naturvidenskabeligt interaktivt opslagsværk på gymnasialt niveau - natlex.dk, samt at ajourføre og opdatere et tilsvarende matematisk opslagsværk - matlex.dk. Opslagsværkerne udarbejdes, så de også kan anvendes af selvstuderende, studerende på komprimerede forløb, tosprogede og læsesvage og som en vidensdatabase for studerende ved videregående uddannelser. Det er vigtigt at fremhæve, at hjemmesiderne er tilgængelige for alle.
Samlet budget: 812.078 kr. - heraf medfinansiering 80.000 kr.
Et fire-årigt projekt - ansøgt beløb 732.078 kr.
23
Skive Handelsskole i samarbejde med Produktionshøjskolen Marienlyst, Skive Kommune, UU Skive, Skive Tekniske Skole og SOSU-STV: FOKUS
Projektet er et samarbejdsprojekt i et af regionens yderområder, der som overordnet formål har at skabe mulighed for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I projektet indgår tre elementer, som på hver sin vis bidrager til projektets målopfyldelse. Det drejer sig om gennemførelse af konkrete forforløb, etablering af forpligtende samarbejde mellem projektets aktører samt videndeling og udvikling af et koncept, der kan videreføres umiddelbart efter projektets afslutning under normale driftsvilkår.
Samlet budget: 2.937.400 kr. - heraf medfinansiering 360.100 kr.
Et tre-årigt projekt - ansøgt beløb 2.577.300 kr.

 

2. Ansøgninger der opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb - Genoptaget ansøgning fra maj 2007

Nr.
Ansøger:
9.
EUC Midt i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, VUC, Havredal Gl. Skole, Mariendal Landbrugsskole, UU ViborgEgnen og Viborg Handelsskole samt en række virksomheder i Region Midtjylland: ELV
Der arbejdes i projektet målbevidst med at støtte elever med særlige behov, så det bliver muligt for dem at finde en plads på arbejdsmarkedet. Et af redskaberne er et udbredt skole-/virksomhedssamarbejde. Tilbuddet udvikles og tilrettelægges ud fra en individuel uddannelsesplan.
Der samarbejdes med ovennævnte institutioner og en række virksomheder spredt over hele regionen.
Økonomi: Der ansøges om (743.485 kr. i 2007), 1.565.265 kr. i 2008, 882.200 kr. i 2009 og 563.600 kr. i 2010 (I alt 3.754.550 kr.) Medfinansiering 400.000 kr.
Vurdering: Genoptaget ansøgning fra maj 2007. Regionsrådet bevilgede det i 2007 ansøgte beløb, idet man bad ansøgerinstitutionen at undersøge flere finansieringsmuligheder i 2008-2010. I henhold til Lov nr. 564 om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, har kommunerne ansvaret for at tilbyde en 3-årig ungdomsuddannelse.
Ved kontakt til Viborg Kommune oplyses det, at kommunen vil benytte sig af visitering af elever til dette projekt ved EUC Midt.
Det bemærkes, at der kun kan gives støtte til projektet fra Region Midtjylland, hvis kommunerne visiterer mindst 30 unge med særlige behov til den af EUC Midt udbudte uddannelse. EUC Midt satser på 15 elever fra Viborg Kommune og 15 elever fra Skive Kommune. De nærmere betingelser for dette vil i givet fald fremgå af resultatkontrakten.
Der kan gives støtte til udviklingsarbejde, projektledelse, opkvalificering af samarbejde mellem skole og virksomheder samt specialpædagogiske uddannelsesdage.
 Samlet budget: 3.411.065 kr. - heraf medfinansiering 1.991.065 kr.
Et tre-årigt projekt - indstillet beløb 1.420.000 kr.

 

Det samlede budget for de indstillede projekter beløber sig i alt til 35.134.423 kr. De ansøgte beløb udgør godt 16 mio. kr.

 

Hvis indstillingerne følges, vil der være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser (1.000 kr.):

 
2007
2008
2009
2010
2011
I alt 2007-2011
Udviklingspulje på uddannelsesområdet
18.000
21.000
21.000
21.000
21.000
102.000
1. ansøgningsrunde
(1. maj 2007)
5.444
5.138
2.650
210
0
13.442
2. ansøgningsrunde
(1. september 2007)
3.879
8.210
2.152
251
0
14.492
3. ansøgningsrunde
(1. januar 2008)
0
4.441
3.242
1.792
0
9.475
4. ansøgningsrunde
(1. maj 2008)
0
8.190
4.564
2.951
370
16.075
Pulje til seminarer m.v.
0
400
400
400
400
1.600
Udisponerede midler(Hvis indstillingerne følges)
8.677
-5.379
7.992
15.396
20.230
46.916

 

For de enkelte bevillinger bliver der udformet en kontrakt med betingelser for projektets gennemførelse.

 

Der er planlagt følgeforskning i forbindelse med projekt nr. 1, 3 og 6.

 

For alle projekter gælder, at projektets resultater skal formidles.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der principielt bevilges støtte til projekt nr. 1 og 3, der sikrer øget udbud af uddannelse i regionens yderområder, under forudsætning af, at de to projekter vil være sammen om blandt andet opstartsprocessen, kompetenceudvikling af lærerne og erfaringsudviksling under projektet, ligesom de anmodes om at samarbejde i udførelsen. De økonomiske konsekvenser heraf ønskes beskrevet,

 

at der bevilges støtte til projekt nr. 2, 7, og 17, der fungerer som ”fødekæde” til de mellemlange videregående uddannelser,

 

at der bevilges støtte til projekt nr. 5, 6, 8, 11, 12 og 23, der medvirker til øget rekruttering og fastholdelse i ungdomsuddannelser,

 

at der bevilges støtte til projekt nr. 16 og 19, der støtter elever med læse-/skrive­van­skeligheder,

 

at der meddeles afslag til projekt nr. 9, 18 og 20.

 

Anna Marie Touborg tog forbehold.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-1-07

10. Vedtagelse af kommissorium for midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitalplan

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for det af Regionsrådet nedsatte midlertidige udvalg vedrørende implementering af Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitalplan.

Direktionen indstiller,

at forslag til kommissorium for midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitalplan godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008, at der pr. 1. august 2008 nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitalplan.

 

Udvalget sammensættes således: To medlemmer fra Socialdemokraterne (heraf besættelse af formandsposten), to medlemmer fra Venstre (heraf besættelse af næstformandsposten), et medlem fra henholdsvis Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Regionsrådet vedtog endvidere, at udvalget honoreres efter de samme retningslinjer, som de allerede nedsatte midlertidige udvalg, idet honoreringen tages fra den afsatte pulje til nye udvalg.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitalplan.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet eventuelle forslag til serviceforbedringer skal fremsættes senest 1. april 2009.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-06-V

11. Samarbejdsaftale med Helse

Resume

På Regionsrådets møde 16. januar 2008 blev administrationen bemyndiget til at etablere et samarbejde med Helse inden for en økonomisk ramme på 564.000 kr. i 2008 under den forudsætning, at alle regioner og nogle kommuner deltager i samarbejdet med Helse.

 

Det har efterfølgende vist sig, at hverken Region Hovedstaden eller Region Syddanmark ønsker at indgå i en aftale som den, Helse har foreslået. Derfor indstilles det, at der ikke indgås en fast aftale med Helse. I stedet indgår Helse i Region Midtjyllands mediestrategi på linje med øvrige medier, når det er relevant i forhold til emne, målgruppe m.v.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland ikke indgår et fast samarbejde med Helse, men at Helse fremover indgår i Region Midtjyllands mediestrategi på linje med øvrige medier, når det er relevant i forhold til emne, målgruppe m.v., og

 

at beløbet på 380.000 kr., som er reserveret til Helse i Kommunikations budget, indgår i Kommunikations bidrag til besparelser i fællesstabene i 2008 og fremover.

Sagsfremstilling

På Regionsrådets møde den 16. januar 2008 blev administrationen bemyndiget til at etablere et samarbejde med Helse inden for en økonomisk ramme på 564.000 kr. i 2008 under den forudsætning, at alle regioner og nogle kommuner deltager i samarbejdet med Helse.

 

Det har efterfølgende vist sig, at hverken Region Hovedstaden eller Region Syddanmark ønsker at indgå i en aftale som den, Helse har foreslået.

 

Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede 20. maj 2008 at afslå det foreslåede samarbejde med Helse som en fast model. I stedet vil Region Hovedstaden arbejde videre med planlægningen af eget sundhedsmagasin og benytte Helse på lige fod med andre medier, når det er relevant i forhold til emne, målgruppe mv.

 

Heller ikke Region Syddanmark har indgået aftale med Helse, da man ønsker at benytte eget sundhedsmagasin - Sund i Syd.

 

Forudsætningen for Regionsrådets beslutning - at alle regioner indgår i aftalen med Helse - er således ikke til stede.

 

På den baggrund indstilles det, at der ikke indgås en fast aftale med Helse, men at Helse fremover indgår i Region Midtjyllands mediestrategi på linje med øvrige medier, når det er relevant i forhold til emne, målgruppe m.v.

 

Som konsekvens heraf foreslås det at opprioritere sundhedsstoffet i Magasinet Midt, der allerede i dag omdeles til hospitalernes venteværelser, praktiserende læger, tandlæger m.v.

 

I budgettet for Kommunikation i Region Midtjylland er der afsat 380.000 kr. til samarbejdet med Helse i 2008, da der i 2006 og 2007 var en samarbejdsaftale med bladet om faste indstik hver anden måned.  

 

De afsatte midler på 380.000 kr. indgår i Kommunikations bidrag til besparelser i fællesstabene i 2008 og fremover.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

12. Orientering om NIP resultater vedrørende lungecancer for hospitaler i Region Midtjylland

Resume

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende lungecancer viser, at der er sket kvalitetsforbedringer på de fleste af indikatorerne. Der er dog fortsat plads til forbedringer på enkelte af de områder, som indikatorerne dækker.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har bedt om at blive løbende orienteret om udviklingen i Region Midtjyllands resultater i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). I vedlagte notat af 10. juni 2008 gives et resumé af de regionale NIP resultater vedrørende lungecancer, som blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 17. juni 2008.

 

Region Midtjylland har en meget flot datakvalitet (database- og datakomplethed). Regionen opfylder samlet set 8 ud af de 15 standarder og ligger på 14 ud af 15 indikatorer på niveau med eller over landsgennemsnittet. Det er positivt, at man i regionen opererer 24 % af lungecancerpatienterne. Operation er en indikator, hvorom der er stor faglig enighed, og regionen ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Udredningstiden er imidlertid dårligere end i andre regioner, men de nyeste tal (ikke en del af NIP-rapporten) indikerer, at indførelsen af pakkeforløb har nedbragt udredningstiden i Region Midtjylland markant.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-31-06-V

13. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Resume

Af status over implementeringen af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter pr. den 1. juni 2008 fremgår, at der er udsigt til, at ubalancerne mellem behov og kapacitet på udredning og behandling af tarmkræft og brystkræft overvindes inden udgangen af tredje kvartal i år. På samme tid ventes de minimale afvigelser for udredning og behandling af lungekræft og hoved-halskræft at være overvundet. Pakken for de gynækologiske kræftformer ventes uden større problemer indført fra den 1. juni 2008. Tilbage står en betydelig udfordring i forhold til at få etableret den fornødne kapacitet på området for den onkologiske efterbehandling (stråler og kemo). De økonomiske muligheder for at imødekomme denne udfordring ventes afklaret i forlængelse af de igangværende økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og Regeringen. Indtil der er opbygget tilstrækkelig kapacitet vil hospitalerne blive anmodet om at påse, at patienter, der ikke kan gives tilbud i overensstemmelse med pakkeforløbenes tidsnormer, modtager information om mulighederne i de aftaler, som de danske regioner har indgået med udenlandske hospitaler i forhold til at stille bufferkapacitet til rådighed til udredning, behandling og efterbehandling. En øget anvendelse af disse aftaler vil belaste Region Midtjyllands økonomi.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i den månedlige afrapportering til Regionsrådet har administrationen på baggrund af et rundspørge til regionens hospitaler udarbejdet en status pr. den 1. juni 2008 over indførelsen af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter.

 

Det fremgår, at pakkerne for hoved-halskræft og lungekræft stort set er fuldt implementeret. Dog arbejder Hospitalsenhed Vest endnu på helt at få implementeret lungepakken, hospitalet forventer en løsning medio juni måned 2008.  

 

Regionshospitalerne lever op til tidskravene i forløbspakkerne for tarmkræft og brystkræft, bortset fra Hospitalsenhed Vest, som på grund af mangel på kirurgisk personale i øjeblikket ikke kan overholde tiderne for behandling af brystkræft.

 

Der arbejdes på at sikre, at pakkeforløbenes normtider for udredning og behandling af tarmkræft og brystkræft kan opfyldes i løbet af efteråret. Som det har fremgået af tidligere redegørelser til Regionsrådet er det især på AUH-Århus Sygehus, at der er ubalance mellem behov og kapacitet på disse to områder. Ved hjælp af omvisiteringer til regionshospitalerne og fastlæggelse af nye optageområder, der skærmer for Universitetshospitalet, forventes der sammen med den iværksatte kapacitetsopbygning på AUH-Århus Sygehus at kunne opnås overensstemmelse mellem behov og kapacitet for udredning og behandling af brystkræft og tarmkræft i september måned 2008.

 

Det fremgår endvidere, at der i Region Midtjylland generelt fortsat er og vil være vanskeligheder med at leve op til pakkernes tidsnormer for den onkologiske efterbehandling uanset om denne består af strålebehandling eller medicinsk behandling. Med undtagelse af strålebehandlingen af hoved-halskræft er det i den onkologiske efterbehandling muligt at leve op til bekendtgørelsen om maksimale ventetider for livstruende sygdomme, men ikke de skærpede ventetidsregler, som gælder for pakkeforløbene. Mulighederne for at overkomme disse kapacitetsproblemer forventes afklaret i forlængelse af de igangværende økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og Regeringen. Selv med forbedrede økonomiske rammer tilbagestår en betydelig rekrutteringsmæssig opgave.

 

Det femte pakkeforløb omfattende de gynækologiske kræftformer skal være implementeret fra den 1. juni 2008. Det er hospitalernes forventning, at det er muligt at indføre pakkens tidskrav til udredning og behandling, men også på dette område vil det hvad angår den onkologiske efterbehandling alene være muligt at leve op til bekendtgørelsen om maksimale ventetider for livstruende sygdomme.

 

Administrationen vil på baggrund af udsigten til endnu nogen tid med ubalance mellem behov og kapacitet på især tarmkræft og brystkræftområdet og de generelle vanskeligheder med at implementere forløbspakkernes tidskrav til den onkologiske efterbehandling anmode hospitalerne om at sikre, at patienter, der ikke i Region Midtjylland eller andet sted i Danmark kan få et tilbud i overensstemmelse med pakkeforløbenes tidsnormer, bliver informeret om mulighederne i de aftaler, som de danske regioner har indgået med hospitaler i udlandet om at stille bufferkapacitet til rådighed. Aftalerne giver mulighed for at tilbyde patienter udredning, behandling og efterbehandling, når det på grund af kapacitetsproblemer ikke er muligt at leve op til pakkeforløbenes tidsnormer. En øget anvendelse af disse aftaler vil belaste Region Midtjylland økonomi.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-11-07

14. Orientering om udgivelse af hæftet "Hvad siger patienterne om ventetiden?"

Resume

Center for Kvalitetsudvikling har udgivet hæftet: "Hvad siger patienterne om ventetiden?", der handler om patienternes oplevelse af ventetiden. Det er både ventetid fra henvisning til besøg og internt ventetid på hospitalerne alt efter hvilke patienttype, det drejer sig om. Center for Kvalitetsudvikling måler løbende patienttilfredsheden på hospitalerne i Region Midtjylland. Målingerne gennemføres hvert andet år blandt indlagte, ambulante, dagkirurgiske og dagmedicinske patienter.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultaterne fra 2006 viser, at der er stor forskel på tilfredsheden med ventetiden alt efter hvilket hospital patienten behandles eller undersøges på. Det gælder både for indlagte, ambulante, dagmedicinske og dagkirurgiske patienter. Patienternes oplevelse af hvor lang tid, de faktisk venter, varierer samtidig afhængig af hvilket hospital, der er tale om. 

 

Over tid er der sket en udvikling for de dagkirurgiske patienter. Fra 1999 til 2006 er andelen af de dagkirurgiske patienter, som mener ventetiden inden behandling var i orden, steget. Ligeledes er andelen af de dagkirurgiske patienter, som mener deres dagpatientbehandling er forløbet uden spildtid, steget. I 2006 er der 77 %, som mener deres behandling forløber uden spildtid på afdelingen. Mens ca. 82 % mener, at ventetiden fra henvisning fra egen læge til behandling er rimelig i forhold til sygdommen, der behandles for.

 

For de indlagte, ambulante og medicinske patienter kan der ikke spores en generel udviklingstendens over tid i forhold til patienternes syn på ventetiden.

 

Hæftet er tilsendt Regionsrådets medlemmer i starten af maj 2008, men kan også downloades på:

http://www.rm.dk/sundhed/organisation/center+for+kvalitetsudvikling/patientvurderinger

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-72-2-07

15. Orientering om Region Midtjyllands Patientkontor efter konflikten

Resume

Patientkontoret har også været ramt af konflikten på sygehusområdet med 8 strejkende medarbejdere. Det indebærer, at der under konflikten er opstået en sagspukkel, som nu skal håndteres.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Patientkontoret var også ramt af konflikten med 8 strejkende medarbejdere.

 

På den baggrund var status ved konfliktens afslutning en sagspukkel på ca. 1500 patienter, der afventede en henvendelse fra kontoret. Det på trods af, at regionen under konflikten havde indført en mulighed for, at patienter med en klar diagnose og en særlig "konflikt-blanket" fra hospitalet selv kunne henvende sig vedr. omvisitering til et privathospital - foruden at de kunne sende blanketten til Patientkontoret.

 

Region Midtjylland har to gange under konflikten - mens sagsantallet voksede i Patientkontoret - henvendt sig til Dansk Sygeplejeråd om muligheden for at blive undtaget fra konflikt. Begge gange med negativt resultat.

 

Under konflikten har man kun skriftligt kunnet kontakte Patientkontoret. Dette ændres den 23. juni 2008, hvor kontoret igen åbner for telefontiden, og hvor kontorets sagbehandling primært ventes at komme til at ske på baggrund af telefoniske henvendelser.

 

Patientkontoret er ved at skrive til alle ventende patienter i kontorets sagspukkel, at de nu må afvente, hvad den samlede prioritering på regionens hospitaler de næste par uger fører til i forhold til tid eller ændring af tid for patienten, og at kontoret ikke foretager sig yderligere, medmindre patienterne herefter henvender sig igen.

 

Indtil ikrafttræden af ny lovgivning om suspension af det udvidede frie sygehusvalg, kan patienterne henvende sig til Patientkontoret herom. 

 

Der foregår i øjeblikket drøftelser mellem Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og privathospitalerne om i fællesskab at håndtere udfordringen med den store venteliste efter konfliktophør, og hvordan det - jfr. økonomiaftalen - kan blive de patienter, der er mest syge og har ventet længst, der kommer til først. Det, der ligger heri, er også, hvordan den samlede offentlige og private kapacitet kan nyttiggøres bedst muligt til gavn for patienterne samlet set.

 

Der kan i den kommende tid forventes mange patienter, der har spørgsmål til patientforløb og ventetider; spørgsmål der rettes både til regionens hospitaler eller Patientkontoret. På den baggrund kan forventes en længere telefonventetid og sagsbehandlingstid i Patientkontoret, ikke mindst hen over sommeren. På hjemmesiden vil der løbende blive informeret om status.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Birgit Jonassen, Bente Nielsen, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen