Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 11. november 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Gert Schou og Aleksander Aagaard, der havde meldt afbud.

 

Gunhild Husum mødte kl. 10.35 under punkt. 2.

 

Mødet blev hævet kl. 14.45. 


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Endelig beslutning om visitationsmodel i Region Midtjylland
3 Udmøntning af rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter i 2008
4 Driftsbudget 2009 for tre selvejende hospicer
5 Hospice Søholm som selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midtjylland
6 Anlægsbevilling til fase 0-projekt på Regionshospitalet Viborg
7 Beslutning om leje af bygning ved Regionshospitalet Viborg
8 Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby
9 Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa
10 Etablering af 5 sikrede pladser på Grenen - Dalstrup
11 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter
12 Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser
13 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter
14 Godkendelse af delegationsrejse til Nedre Schlesien i Polen 20. og 21. november 2008 med henblik på underskrivelse af samarbejdsaftale
15 Regnskab og afrapportering fra studietur til Västra Götalandsregionen for Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet
16 Salg af grunden under Ladegården til Randers Kommune
17 Offentliggørelse af budget 2009
18 Orientering om status for arbejdet med Region Midtjyllands sundhedsplan
19 Orientering om rapport fra BIDMC (Harvard) vedrørende organisering af akutindsatsen
20 Orientering om alderskriterier i forbindelse med behandling
21 Orientering om udarbejdelse af rapporten "Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme"
22 Orientering om §79-sygehusene - herunder Vejlefjord
23 Orientering om resultater vedrørende lungecancer fra Det Nationale Indikatorprojekt efter indførelse af pakkeforløb
24 Orientering om resultater vedrørende diabetes fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) for hospitalerne i Region Midtjylland
25 Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt
26 Orientering om opfyldelse af sundhedslovens bestemmelser om udvidet ret til udredning og behandling for børn og unge under 19 år
27 Orientering om Vækstforums studierejse til East of England 11. – 12. september 2008
28 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedr. rekruttering af indiske læger
29 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedr. protokollen fra møde i Forretningsudvalget den 28. oktober 2008
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Pris til projekt på Holmstrupgård

Henrik Qvist orienterede om, at Socialpædagogernes Landsforbund på deres kongres i sidste uge uddelte forbundets pris for et enestående socialpædagogisk arbejde. Den ene halvdel af prisen gik til projektet "Stille Piger - Silent Power" på Holmstrupgård.

 

Orientering om arbejdsbeskrivelse for Finansieringsudvalgets arbejde

Formanden orienterede om, at det indgik i økonomiaftalen for 2009 imellem regeringen og Danske Regioner, at Finansieringsudvalget skal gennemføre en analyse og vurdering af de socioøkonomiske kriterier, der indgår i den eksisterende model til fordeling af bloktilskuddet. På baggrund af analysen kan udvalget komme med forslag til justeringer i de socioøkonomiske kriterier, herunder nye kriterier eller ændret vægtning.

 

Der foreligger nu en arbejdsbeskrivelse for Finansieringsudvalgets arbejde, og det ser ud til, at der er lagt op til en grundig diskussion af de årsagssammenhænge, som de socioøkonomiske kriterier afspejler, og at individdata fra landspatientregisteret kan i inddrages i forhold til vurdering af visse indikatorers forklaringskraft.

 

Arbejdet planlægges færdiggjort i foråret 2009.

 

Orientering om lægedækning i regionspsykiatrien i Viborg

Formanden orientede om den aktuelle lægedækning i regionspsykiatrien i Viborg.

 

Orientering om vaskeriydelser i Hospitalsenhed Vest

Formanden orienterede om administrationens overvejelser i relation til vaskeriydelser i Hospitalsenhed Vest.

 

Gert Schou, Aleksander Aagaard og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1332-07

2. Endelig beslutning om visitationsmodel i Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet behandlede på sit møde den 24. september 2008 en sag vedr. samarbejde om ændret visitation og akutklinikker. I sagen var foreslået dels en model for bemandingen af de kommende akutklinikker i Region Midtjylland og dels en model for visitationen i Region Midtjylland. Regionsrådet godkendte modellerne som udgangspunkt for de videre drøftelser, idet visitationsmodellen og de afledte virkninger for sygeplejerskerne i visitationen på Århus Sygehus skulle sendes i høring i rette MED-udvalg.

 

Århus Sygehus har fremsendt sit høringssvar til visitationsmodellen. I høringssvaret fremgår en række forbehold til den foreslåede visitationsmodel. De fremførte forbehold giver ikke anledning til at ændre på indholdet i det foreslåede tillæg til vagtaftalen med de praktiserende læger for så vidt angår visitationsmodellen. Der peges dog på en række forhold, som skal afklares før visitationsmodellen implementeres, herunder bl.a. hvorledes funktionalitet og serviceniveauet fra skadestuevisitationen i det tidligere Århus Amt opretholdes og udbredes under den nye visitationsmodel.

 

På den baggrund foreslås visitationsmodellen endeligt vedtaget, idet der arbejdes videre med afklaringen af en række forhold inden en forventet implementering af modellen i løbet af foråret 2009.

Direktionen indstiller,

at høringssvaret fra Århus Sygehus tages til efterretning,

 

at den foreslåede enstrengede visitationsmodel for Region Midtjylland besluttes endeligt, idet administrationen tager initiativ til implementeringen af modellen, herunder afklarer de forhold der stadig er uafklarede vedr. modellen samt udarbejder forslag til en informationskampagne om den ændrede visitationsordning, og 

 

at visitationsmodellen iværksættes i løbet af foråret 2009.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på sit møde d. 24. september 2008 en sag vedr. samarbejde om ændret visitation og akutklinikker. I sagen var foreslået dels en model for bemandingen af de kommende akutklinikker i Region Midtjylland og dels en model for visitationen i Region Midtjylland. Regionsrådet godkendte modellerne som udgangspunkt for de videre drøftelser, idet visitationsmodellen og de afledte virkninger for sygeplejerskerne i visitationen på Århus Sygehus skulle sendes i høring i rette MED-udvalg.

 

Høringssvar fra Århus Sygehus

Visitationsmodellen har i forlængelse af beslutningen d. 24. september været i høring på Århus Sygehus. Høringssvaret fra Århus Sygehus vedlægges.

 

Høringssvaret fra Århus Sygehus består af 3 bilag, et høringssvar fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, et høringssvar fra afsnitsledelsen i Skadestuen, samt afdelingsledelsen ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og et høringssvar fra LMU, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

 

I de tre høringssvar fra Århus Sygehus peges overordnet på følgende temaer: 

 • Opretholdelse af funktions- og serviceniveau

Høringssvarene fra Århus Sygehus påpeger, at visitationen i den foreslåede visitationsmodel får vanskeligt ved at opretholde det nuværende serviceniveau fra skadestuevisitationen i det tidligere Århus Amt. Bl.a. fordi lægevagten ikke benytter sig af det bookingsystem til skadestuerne, som i dag anvendes af visitationssygeplejerskerne i Århus.

 

 • Tilgængelig hos egen læge på hverdage i dagtid

Den foreslåede visitationsmodel betyder, at regionens borgere i dagtid på hverdage tager kontakt til egen læge ved behov for akut behandling af såvel sygdom som skader. Århus Sygehus fremfører, at de finder dette urealistisk, hvilket begrundes med, at i området i og omkring Århus er det kun muligt at komme i telefonisk i kontakt med egen læge i et afgrænset tidsrum i dagtid på hverdage. Derefter er det (måske) muligt at komme i kontakt med en lægesekretær. Konsekvensen heraf vil, ifølge Århus Sygehus være, enten at borgerne kontakter telefonvisitationen på Århus Sygehus - eller alternativt møder uvisiteret op i skadestuen. 

 • Økonomi - og finansieringsmodellen

Som redegjort for i "Supplerende notat vedr. samarbejde om ændret visitation og akutklinikker", som var vedlagt dagsordenspunktet til Regionsrådet d. 24. september, er der foretaget modelberegninger af, hvad det koster, at lægevagten visiterer de nuværende opkald til skadestuevisitationen på Århus Sygehus i vagttid - og dette er gjort ud fra to forskellige forudsætningsmodeller om efter hvilket mønster lægevagten visiterer. Beregningerne viser, at visitationsmodellen samlet set medfører merudgifter til visitation i Region Midtjylland på mellem 1,1 mio. kr. og 2,6 mio. kr., hvoraf ca. 1,1-1,3 mio. kr. alene vedrører indførelsen af visitation til skadestuen i Horsens, som i dag er uvisiteret. Merudgifterne til visitation forventes finansieret af en budgetreduktion på hospitalerne i forbindelse med, at antallet af skadestuebesøg her forventes reduceret, som følge af den ændrede visitation.

 

Administrationen har i forbindelse med høringen af visitationsmodellen på Århus Sygehus fremsendt et notat til Århus Sygehus, der gennemgår, hvorledes udgiften til visitationen via lægevagten er beregnet. Århus Sygehus fremfører i deres høringssvar, at de finder de fremlagte finansieringsmodeller vanskelige at gennemskue, men at økonomien i de forskellige visitationsmodeller ser ud til at være ensstemmende. Dog forventer Århus Sygehus, at lægevagtens visitationsmønster vil være som det visitationsmønster der har været i skadestuevisitationen i det tidligere Århus Amt. Dvs. at lægevagten visiterer forholdsvis mange patienter til skadestuen og ikke til lægevagten.  

 • Brug af behandlersygeplejersker i vagtlægekonsultationen

I tillægget til lægevagtsaftalen, som blev behandlet i Regionsrådet d. 24. september indgik udover en beskrivelse af visitationsmodellen også en beskrivelse af bemandingen af akutklinikkerne i regionen samt en erklæring om, at der indledes et samarbejde mellem behandlersygeplejersker og lægevagt på de store lægevagtskonsultationer. 

 

Denne del af tillægget til lægevagtsaftalen skulle som følge af beslutningen i Regionsrådet d. 24. september ikke sendes i høring på Århus Sygehus, men da Århus Sygehus alligevel har fremsendt bemærkninger vedr. denne del af forslaget, vil de kort blive opsummeret.

 

Århus Sygehus fremfører, at de forholder sig tøvende i forhold til at ansætte behandlersygeplejersker i lægevagten, idet dette vil medføre etableringen af en mindre skadestue i lægevagten, og fordi lægevagten i stedet vurderes at have behov for egentlige konsultationssygeplejersker og/eller assistenter.

 

 • Processen i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til visitationsmodellen for Region Midtjylland

Det fremgår af høringssvaret fra Århus Sygehus, at processen omkring den fremtidige visitation for Region Midtjylland har været lang med forskellige dagsordener undervejs. Århus Sygehus fremhæver den positive løbende dialog omkring arbejdet, men påpeger samtidigt, at forhandlingerne med PLO udenom øvrige involverede parter, betragtes som utilfredsstillende.

 

Den videre proces ift. visitationsmodellen for Region Midtjylland

 

For en nærmere gennemgang af høringssvaret fra Århus Sygehus, samt Administrationens overvejelser i forbindelse med de fremførte forhold, henvises til vedlagte notat om høringssvar fra Århus Sygehus. Desuden henvises til sagsfremstillingen til Regionsrådet d. 24. september, hvoraf fremgår hvorledes de i høringssvaret skitserede problemstillinger fra Århus Sygehus har været en del af drøftelsen med almen praksis og har indgået i overvejelserne bag den foreslåede visitationsmodel for Region Midtjylland.

 

På baggrund heraf indstilles, at den foreslåede visitationsmodel for Region Midtjylland, som blev fremlagt for Regionsrådet d. 24. september, besluttes endeligt.

 

Administrationen er enig med Århus Sygehus i, at visitationsmodellen forudsætter en indgående informationskampagne til borgerne i Region Midtjylland, idet der i den østlige del af regionen er tale om en ny visitationspraksis ift. den nuværende.  Administrationen igangsætter udarbejdelsen af en informationsplan, som sikrer at borgere i hele Region Midtjylland bliver oplyst om den nye enstrengede visitationsmodel. Region Midtjyllands Kommunikationsafdeling vil indgå i udformningen af en informationskampagne.

 

Da en implementering af visitationsmodellen kræver omplacering af flere visitationssygeplejersker på Århus Sygehus, hvor hospitalets opsigelsesvarsel på grund af anciennitet kan være op til 6 måneder og for at sikre tilstrækkelig tid til at belyse de forhold, som endnu er uafklarede i forbindelse med gennemførelsen af visitationsmodellen, foreslås starttidspunktet for igangsætning af visitationsmodellen udsat til i løbet af foråret 2009.

 

Det bemærkes, at Dansk Sygeplejeråd - på baggrund af Regionsrådets beslutning d. 24. september om samarbejdet om ændret visitation og akutklinikker - primo november har fremsendt et brev til Region Midtjylland, hvori de udtrykker ønske om at blive inddraget i drøftelserne om modellerne. På et kommende møde med Dansk Sygeplejeråd vil Administrationen derfor sørge for at drøfte sagen med Dansk Sygeplejeråd.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-53-07

3. Udmøntning af rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter i 2008

Resume

Der er afsat en rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i 2008 og 2009. I 2008 er der afsat en pulje på 42 mio. kr. I tabel 1 er 37 mio. kr. af de 42 mio. kr. i 2008 foreslået udmøntet til forskellige vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter på Region Midtjyllands hospitaler. Det indstilles, at udmøntningen følger tabel 1 i sagsfremstillingen. 

Direktionen indstiller,

at udmøntningen af de i alt 37 mio. kr. til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter for Somatikken i 2008, jf. tabel 1, godkendes,

 

at bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1 godkendes, og

 

at finansieringen af rådighedsbeløb sker fra den på investeringsoversigten afsatte ramme til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter for Somatikken i 2008.

Sagsfremstilling

På Regionsrådsmødet den 20. august 2008 godkendte Regionsrådet Administrationens forslag til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009. Prioriteringsforslaget indgår ligeledes i den indgåede budgetaftale for 2009. For 2008 blev de økonomiske rammer godkendt på regionsrådsmødet den 22. oktober 2008 i forbindelse med økonomirapporten pr. 30 juni 2008.

 

Der er afsat en rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i 2008 og 2009. I 2008 er der afsat en pulje på 42 mio. kr.

 

I Administrationens prioriteringsovervejelser er der blevet foretaget en skarp økonomisk prioritering, og der er således alene afsat midler i 2008 til de allermest akutte anlægsprojekter og i enkelte tilfælde kun til dele af projektet i 2008. De enkelte projekter kan betragtes isoleret. Der er således med denne bevilling i 2008 ikke taget stilling til bevilling i efterfølgende år.

 

Der foreslås udmøntet midler til de enkelte projekter jf. tabel 1. Beløbene svarer til Administrationens forslag til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009. De enkelte projekter er nærmere beskrevet i vedlagte notat om vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter.

 

Der kan for anlægsprojekter af en vis størrelse blive tale om overførsler af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009. Det skyldes, at det kan være vanskeligt at gennemføre projekterne inden 2009 på grund af den relativt korte tid til årsskiftet.

 

De sidste 5 mio. kr. af puljen er prioriteret til anlægsarbejder indenfor Primær Sundhed. De 5 mio. kr. er fortsat afsat til anlægsarbejder indenfor Primær Sundhed f.eks. til opkøb af lægeboligere. Der kan således blive tale om, at de 5 mio. kr. overføres fra 2008 til 2009, da det ikke forventes, at de 5 mio. kr. kan blive udmøntet inden udgangen af 2008.

 

De enkelte projekter gennemføres under hensynstagen til de gældende regler i forhold til udbud, rådgivere mv.

 

Tabel 1: Vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter for Somatikken i 2008

Hospital
Anlægsprojekt
Estimeret anlægsbehov
Forslag til
udmøntning i 2008
Århus Sygehus
Udviklingsplan for Patologisk Institut
4,5
4,5
Horsens
Asbestsanering
2,0
2,0
Randers
Udskiftning/modernisering af CTS
3,7
3,7
Silkeborg
Renovering af vandforsyning, herunder udskiftning af lofter
1,0
1,0
Silkeborg
Centralt køleanlæg til forsyning
2,0
2,0
Skejby
Modernisering og opgradering af køleanlæg
46,7
3,5
Skejby
Udskiftning/modernisering af CTS
31,4
2,5
Skejby
Renovering af ventilation
32,7
2,5
Vest
Renovering af sterilcentraler
7,7
7,7
Viborg
Udskiftning af bækkenskyllere og opvaskemaskiner
1,6
1,6
Viborg
Udskiftning af vinduer og udvendige persienner
13,0
6,0

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-15-06-V

4. Driftsbudget 2009 for tre selvejende hospicer

Resume

Region Midtjylland har driftsoverenskomst med tre selvejende hospicer. De tre hospicer har i henhold til driftsoverenskomsterne fremsendt forslag til budget 2009. Administrationen foreslår med mindre korrektioner de fremsendte budgetforslag godkendt. Endvidere foreslås Budgetforligets krav til produktivitetsforbedringer på hospiceområdet indarbejdet med en forholdsmæssig reduktion af hospicernes budgetter svarende til en samlet produktivitetsforbedring på 2,0 mio. kr. Udgifterne til driften af de tre hospicer er indarbejdet i Region Midtjyllands budget 2009.

Direktionen indstiller,

at budgetforslaget for Anker Fjord Hospice vedtages med indarbejdelse af en budgetforbedring på 800.000 kr. til imødegåelse af institutionens feriepengeforpligtelse over for de ansatte,

 

at budgetforslaget for HospiceLimfjord godkendes, dog uden en ønsket udvidelse af personaleudgifterne med 545.000 kr., jf. Regionsrådets beslutning i forbindelse med institutionens driftsbudget for 2008,

 

at der i alle hospicer indarbejdes udgifter til køb af blodprodukter på regionens hospitaler,

 

at kravet om produktivitetsforbedring på 2,0 mio. kr. gennemføres ved reduktion af driftsbudgetterne svarende til hospicernes størrelse, og

 

at der forventes en belægningsprocent på 85.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomst med tre selvejende hospicer

Region Midtjylland har driftsoverenskomst med tre selvejende hospicer: Anker Fjord Hospice i Hvide Sande (12 pladser), HospiceLimfjord i Skive (12 pladser) og Hospice Djursland i Rønde (15 pladser). Anker Fjord Hospice har været i drift siden midten af 2006, HospiceLimfjord fra juni måned 2007 og Hospice Djursland fra november 2007.

 

Budgetramme for hospice og palliation

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2009 har Regionsrådet afsat en ramme på i alt 81,040 mio. kr. til dækning af driften af de tre nævnte selvejende hospicer, til betaling af Region Midtjyllands andel af driften af Hospice Søholm i Århus, til betaling for anvendelse af hospicer i andre regioner samt et beløb afsat til lægedækning på hospicerne.

 

Budgetforslag 2009 fra tre hospicer

De tre selvejende hospicer har fremsendt forslag til driftsbudget 2009. Forslagene er fremsendt i 2008 (p/l).

 

De tre hospicers budgetforslag viser, at der er tale om samlede driftsudgifter på 59,147 mio. kr., fordelt med 17,839 mio. kr. (netto 17,589 mio. kr.) til Anker Fjord Hospice, 17,678 mio. kr. til HospiceLimfjord og 23,880 mio. kr. (netto 23,760 mio. kr.) til Hospice Djursland. Forskellen mellem brutto og netto udgøres af hospicernes indtægt ved salg af mad til pårørende.

 

Generelle bemærkninger til budgetforslagene

Udgifter til blodprodukter indkøbt på hospitalerne er indarbejdet i de foreliggende budgetforslag, hvor hospicerne endvidere på baggrund af erfaringerne fra den første driftsperiode har foretaget omplaceringer inden for rammen.

 

Bemærkninger til de enkelte budgetforslag

Anker Fjord anmoder om en forhøjelse af budgettet med 800.000 kr. til afholdelse af feriepengeforpligtelsen over for de ansatte. Hospicet har fra starten fejlagtigt ikke indarbejdet denne udgift i budgettet, hvilket har været en udfordring i 2008, hvor institutionen har været afhængig af et overført mindreforbrug for 2007. Institutionen anmoder nu om, at hospicets driftsbudget reguleres med 800.000 kr. til 18.439 mio. kr. Administrationen foreslår, at budgettet reguleres med 800.000 kr. til 18,439 mio. kr. (2008 p/l), 18,994 mio. kr. (2009 p/l), netto 18,744 mio. kr., og at dette forhold indgår i analyserne i forbindelse med den kommende samlede beskrivelse af samarbejdsaftaler og driftsvilkår for hospicerne i Region Midtjylland, se nedenfor.

 

Hospice Limfjord har i budgetforslaget bl.a. indarbejdet stigninger i personaleudgifterne på 545.000 kr., idet hospicet anser de oprindelige budgetforudsætninger for urealistiske, hvad angår udgifterne til bl.a. rengøring og køkkendrift. Det svarer til dels til HospiceLimfjords ønsker til budgetudvidelse fra 2007 til 2008. Regionsrådet valgte ikke at følge Administrationens indstilling om at indarbejde en budgetudvidelse på 0,5 mio. kr. ved vedtagelsen af hospicets driftsbudget for 2008. Administrationen foreslår derfor, hospicets ønske om personaleudvidelse heller ikke imødekommes for 2009. Det vil sige, at driftsbudgettet for 2009 kommer til at svare til budgettet for 2008 på 17,378 mio. kr. tillagt 80.000 kr. til blodprodukter, i alt 17,458 mio. kr. (2008 p/l), 17,984 mio. kr. (2009 p/l). Det skal bemærkes, at bestyrelsen for HospiceLimfjord den 13. oktober 2008 har rettet henvendelse til Region Midtjylland og rykket for den samlede beskrivelse af samarbejdsaftaler og driftsvilkår for hospicerne i Region Midtjylland med henblik på, at resultatet af dette arbejde indgår i budgetlægningen for 2009. Som det fremgår nedenfor vil det først være muligt for Administrationen at foretage dette analysearbejde i løbet af 2009. 

 

Hospice Djurslands budgetforslag holder sig inden for rammen. Med fremskrivning fra 2008 til 2009 vil der således blive tale om et budget på 24,475 mio. kr., netto 24,355 mio. kr.

 

Produktivitetskrav til hospice

Regionsrådet besluttede på møde den 22. oktober 2008, at hospicerne skal være omfattet af de almindelige produktivitetskrav på sundhedsområdet. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2009 blev rammen for hospice m.v. reduceret med 2,0 mio. kr. Administrationen foreslår, at produktivitetskravet gennemføres ved en reduktion af de ovenfor beregnede driftsbudgetter afpasset hospicernes størrelse.

 

Budgettet for Anker Fjord Hospice reduceres fra 18,994 mio. kr. til 18,378 mio. kr. (netto 18,128 mio. kr), budgettet for HospiceLimfjord fra 17,984 mio. kr. til 17,368 mio. kr. og budgettet for Hospice Djursland fra 24,475 mio. kr. til 23,706 mio. kr. (netto 23,586 mio. kr.)

 

Der forventes fortsat en belægningsprocent på 85.

 

Døgntakst

Efter fastlæggelse af hospicernes driftsbudget for 2009 tillagt udgifterne til Region Midtjyllands udgifter til palliativ bistand til hospicerne fra regionens hospitaler og fratrukket indtægterne fra det statslige driftstilskud i hospicernes to første driftsår vil der blive beregnet en døgntakst for hvert hospice. Døgntaksten anvendes i forbindelse med afregning for patienter optaget på hospice fra andre regioner.

 

Sammenligning af driftsvilkår

I forbindelse med vedtagelsen af hospicernes driftsbudgett for 2008 blev det stillet Regionsrådet i udsigt, at Administrationen i løbet af 2008 får forelagt en samlet beskrivelse af samarbejdsaftaler og driftsvilkår for hospice i Region Midtjylland. Det har på grund af andre presserende opgaver ikke været muligt for Administrationen at afse ressourcer til at udarbejde denne beskrivelse i 2008. Administrationen vil i løbet af 2009 udarbejde beskrivelsen sammen med blandt andet forslag til ensartede visitationsretningslinjer for hospice, jævnfør Regionsrådsbeslutning af den 22. oktober 2008. 

 

 

 

 

Beslutning

Der blev omdelt henvendelser fra Kræftens Bekæmpelse og HospiceLimfjord.

 

Forretningsudvalget indstiller,

 

at budgetforslaget for Anker Fjord Hospice vedtages med indarbejdelse af en budgetforbedring på 800.000 kr. til imødegåelse af institutionens feriepengeforpligtelse over for de ansatte,

 

at budgetforslaget for HospiceLimfjord godkendes, dog uden en ønsket udvidelse af personaleudgifterne med 545.000 kr., jf. Regionsrådets beslutning i forbindelse med institutionens driftsbudget for 2008, og

 

at der i alle hospicer indarbejdes udgifter til køb af blodprodukter på regionens hospitaler.

 

at spørgsmålet omkring afløftning af moms i forbindelse med byggeudgiften ved etableringen af HospiceLimfjord forelægges Forretningsudvalget i en særskilt sag.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-286-07

5. Hospice Søholm som selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet bemyndigede i september måned 2007 Administrationen til at forhandle med Århus Kommune om at overtage Hospice Søholm og senere forelægge et beslutningsforslag om antal pladser og organisatorisk tilknytning til Region Midtjylland, idet Administrationen samtidig undersøger, om Hospice Søholm kan drives som selvejende institution.

 

På baggrund af forhandlingerne foreslås det nu, at Regionsrådet meddeler Århus Kommune, at Region Midtjylland agter at indgå driftsoverenskomst med den kommende selvejende institution Hospice Søholm om driften af 11 hospicepladser på vilkår, som fremgår af overdragelsesdokument, huslejekontrakt m.v.

Regionsrådet vil i december måned få forelagt forslag til driftsoverenskomst, vedtægter og driftsbudget 2009 for den selvejende institution.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet meddeler Århus Kommune og ledelsen på Hospice Søholm, at det agter med virkning fra den 1. januar 2009 at indgå driftsoverenskomst med den kommende selvjende institution Hospice Søholm om driften af 11 hospicepladser på de vilkår, som fremgår af udkast til overdragelsesdokument, huslejekontrakt, driftsoverenskomst og vedtægter,

 

at Regionsrådet i december 2008 får forelagt forslag til driftsoverenskomst, vedtægter og driftsbudget 2009 for den selvejende institution Hospice Søholm,

 

at merudgiften på ca. 3 mio. kr. finansieres via den kommunale medfinansiering og via indtægterne i forbindelse med optagelse af borgere fra andre regioner på hospicerne i Region Midtjylland, og

 

at Regionsrådet udpeger et medlem til den kommende bestyrelse for den selvejende institution Hospice Søholm.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet drøftede på møde den 26. september 2007 Århus Byråds forslag om, at Region Midtjylland overtager driften af det kommunalt ejede og drevne Hospice Søholm. Regionsrådet besluttede, at Administrationen skulle fortsætte drøftelserne med Århus Kommune om de nærmere vilkår for overtagelsen. Regionsrådet besluttede endvidere, at Administrationen senere forelægger Regionsrådet et beslutningsforslag om overtagelsen af Hospice Søholm med forslag om antal pladser og organisatorisk tilknytning til Region Midtjylland, idet Administrationen sideløbende undersøger, om Hospice Søholm kan drives som en selvejende institution.

 

Administrationens drøftelser med Århus Kommune har trukket ud blandt andet fordi, det i forløbet blev klarlagt, at Hospice Søholm er hjemmehørende i utidssvarende bygninger i sammenhæng med et endnu mere utidssvarende kommunalt lokalcenter. Århus Kommune planlægger en omfattende renovering af plejecentret og ønsker i den forbindelse inden for få år at inddrage de bygninger, hvor hospice er beliggende. Det har derfor været afgørende for Administrationen at søge en løsning, som sikrer Hospice Søholm tag over hovedet med en rimelig tidshorsont og uden voldsomme merudgifter for institutionen og dermed for Region Midtjylland. Det er nu lykkedes at nå frem til en model, som honorerer disse krav. Regionsrådet anmodes derfor om at tage stilling til, om Region Midtjylland skal overtage ansvaret for driften af Hospice Søholm - om muligt fra den 1. januar 2009 - ved at indgå driftsoverenskomst med en nyetableret selvejende institution.

 

Der vedlægges overdragelsesdokument med bilag, herunderforslag til lejekontrakt mellem Århus Kommune og Hospice Søholm og udkast til vedtægter for den kommende selvejende institution og dennes driftsoverenskomst med Region Midtjylland

 

Hospice Søholm drives efter aftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland om delt finansiering. Udgangspunktet for Århus Byråds henvendelse om overdragelse af institutionen til regionalt regi var et ønske om en driftsbesparelse på kommunens budget opnået ved, at Hospice Søholm som landets øvrige hospicer blev finansieret efter reglerne i Sundhedsloven.

 

Hospice Søholm idag

Siden 2002 har der på Hospice Søholm været i alt 11 pladser med denne finansiering:

 

 
Region Midtjylland
Århus Kommune
7 hospicepladser forbeholdt borgere fra Århus Kommune
50 %
50 %
2 hospicepladser forbeholdt borgere fra Region Midtjylland
100 % (med almindelig kommunal medfinansiering)
0 %
2 aflastningspladser forbeholdt borgere fra Århus Kommune
0 %
100 %

 

Økonomiske konsekvenser ved en regionalisering af Hospice Søholm

Århus Kommune har oplyst, at driften af de i alt 11 pladser i 2007 kostede 13,5 mio. kr., fordelt med 7,8 mio. kr. til Region Midtjylland og 5,9 mio. kr. til Århus Kommune. Fratrukket den kommunale medfinansiering på de to regionale pladser er Region Midtjyllands nettoudgift ca. 6,8 mio. kr.

 

Hospice Søholm har ikke svaret husleje eller forbrugsafgifter. Af forslaget til huslejekontrakt fremgår, at der vil blive tale om en årlig udgift til husleje og forbrugsafgifter på 872.000 kr.

 

Hospice Søholm vil ved selvstændiggørelse i forhold til plejecentret få merudgifter til IT, telefoni, hjælpemidler og senge. De endelige udgifter vil fremgå af det budget, som den kommende selvejende institution skal have godkendt af Region Midtjylland. I det følgende anslås disse merudgifter til at udgøre ca. 1,5 mio. kr. Administrationen vil i forbindelse med den kommende fastlæggelse af driftsbudgettet for Hospice Søholm afklare, i hvor høj grad der er tale om engangsudgifter i forbindelse med overgangen fra kommunal til selvejende institution.

 

De samlede driftsudgifter skønnes i 2009 herefter at udgøre ca. 16 mio. kr. Fratrukket den kommunale medfinansiering af 11 hospicepladser på anslået 6 mio. kr. vil Region Midtjyllands nettoudgift således blive ca. 10 mio. kr. I forhold til den nuværende aftale svarer det til en merudgift på ca. 3 mio. kr. Regionsrådet blev på mødet den 26. september orienteret om, at merudgiften ved overtagelsen af 11 hospicepladser blev skønnet til at udgøre ca. 2,8 mio. kr.

 

Der er ikke i Budget 2009 særskilt afsat midler til en regionalisering af Hospice Søholm, men det er forventningen, at merudgifterne kan finansieres via den kommunale medfinansiering og indtægterne i forbindelse med optagelse af borgere fra andre regioner.

 

Århus Kommune forventer, at huslejen i forbindelse med Hospice Søholms indflytning i nybyggeri i ca. 2012 vil stige til ca. 1,3 mio. kr. - svarende til en stigning på 0,6 mio. kr.

 

Aftale med Århus Kommune om lejemål for Hospice Søholm

Det fremgår af overdragelsesdokumentet, at Hospice Søholm i de første to år kan fortsætte driften i nuværende bygninger. I forbindelse med renoveringen af Lokalcenter Søholm skal hospice fraflytte disse bygninger, men får tilbud om indtil 2020 at leje hospiceegnede lokaler i nyopførte plejeboliger ved siden af Lokalcenter Søholm. Fra 2020 ønsker Århus Kommune at overtage dette lejemål.

 

Lejemålet i de nye bygninger er uopsigeligt fra Århus Kommunes side frem til 2020, medens Hospice Søholm kan opsige lejemålet med to års varsel.

 

Den kommende selvejende institution Hospice Søholm

Hospiceleder Anne Marie Mathiesen har udarbejdet vedlagte udkast til vedtægter for en selvejende institution. Det fremgår, at institutionen tager udgangspunkt i Hospice Søholms Støtteforening, og at bestyrelsen derudover foreslås sammensat af repræsentanter fra Region Midtjylland, Århus Kommune, en sydlig kommune i regionen, en praktiserende læge, Kræftens Bekæmpelse, en velgørenhedsorganisation og en repræsentant for personalet på Hospice Søholm.

 

Såfremt Regionsrådet godkender, at Hospice Søholm fra den 1. januar overgår til regional drift via driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og en nydannet selvejende institution, vil der blive taget initiativ til etablering af denne institution. Administrationen vil i samarbejde med denne institutions bestyrelse udarbejde forslag til driftsoverenskomst og driftsbudget for 2009 med henblik på forelæggelse for Regionsrådet den 17. december 2008. Det foreslås, at der udarbejdes forslag til driftsoverenskomst omfattende 11 hospicepladser svarende til Hospice Søholms nuværende personalemæssige og bygningsmæssige kapacitet. Region Midtjylland vil dermed have overenskomst med selvejende hospicer om driften af 50 pladser. Det lovmæssige krav til regionen er overenskomst om driften af 40 hospicepladser.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti tog forbehold.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-29-07

6. Anlægsbevilling til fase 0-projekt på Regionshospitalet Viborg

Resume

For at gennemføre det samlede fase 0-projekt for Regionshospitalet Viborg skal der gennemføres en række delprojekter. Der skal flyttes funktioner fra behandlingsbygningen til Søndersøparken for at skabe plads til etablering af en midlertidig FAME (fælles akut modtage enhed) og et intermediært sengeafsnit. Desuden skal der opføres to ekstra etager ovenpå behandlingsbygningen bl.a. for at gøre plads til de ekstra patienter fra Skive-området.

 

Det foreslås, at der bevilges midler til gennemførelse af flytningerne fra behandlingsbygningen, etableringen af FAME og det intermediære sengeafsnit. Desuden foreslås det, at der afsættes midler til udarbejdelse af et egentligt projektforslag for opførelsen af de to ekstra etager, som senere skal forelægges Regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at der gives Regionshospitalet Viborg en samlet anlægsbevilling på 19,2 mio. kr. (indeks 127) med en fordeling på delprojekter jf. tabel 1,

 

at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb på 19,2 mio. kr.  i 2009 (indeks 127),

 

at der afsættes et rådighedsbeløb på 28,3 mio. kr. i 2009 og et rådighedsbeløb på 20,8 mio. kr. i 2010 til etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen, idet bevillingen til rådighedsbeløbet afventer senere godkendelse af projektforslag i Regionsrådet,

 

at rådighedsbeløbene finansieres af den på investeringsoversigten afsatte pulje til fase 0-projekter i 2009 og af den forventede pulje hertil i 2010, idet der i 2009 er afsat 277,12 mio. kr., og puljen vil herefter være på 166,52 mio. kr., og

 

at den samlede udbuds- og rådgivermodel for fase 0-projektet for Regionshospitalet Viborg, jf. tabel 2, godkendes.

Sagsfremstilling

I følge Akutplanen skal der etableres en fuldt udbygget akutmodtagelse (FAME) på Regionshospitalet Viborg. Regionshospitalet Viborg rummer i dag ikke de fysiske rammer, der gør det muligt at etablere en FAME, hvor man kan modtage alle akutte patienter. Dette kan først ske i et egentlig akuthus, der udgør fase 1 for Regionshospitalet Viborg. Derimod er det muligt at etablere et midlertidig FAME i et fase 0-projekt i det nuværende B24 (børneambulatorium mv.), hvor man kan modtage uselekterede medicinske og organkirurgiske patienter. Øvrige akutte uselekterede patienter, herunder ortopædkirurgiske patienter, modtages fortsat gennem den nuværende skade/modtagelse, som ligger i behandlingsbygningen, plan 4.

 

Det er helt centralt, at der etableres en midlertidig FAME, således at rutiner og arbejdsgange, der er i overensstemmelse med principper om modtagelse af akutte patienter, kan påbegyndes. Samtidig skal det understreges, at selvom der etableres en midlertidig FAME i de lokaler, der overtages fra Børneafdelingen, vil lokalerne efter at FAME etableres i Akuthuset (fase 1) blive anvendt til ambulatorier og til sengeafsnit, som følger af en udtyndning af hospitalets sengekapacitet til en-sengsstuer.

 

Fase 0-projektet indeholder udover etablering af en midlertidig FAME, flytning af funktioner fra behandlingsbygningen til Søndersøparken, etablering af et intermediært sengeafsnit samt opførelse af to ekstra etager på behandlingsbygningen, hvilket uddybes senere i sagsfremstillingen. Ligeledes er fase 0-projektet beskrevet i vedlagte ansøgning fra Regionshospitalet Viborg. Det samlede fase 0-projekt på Regionshospitalet Viborg vil have en samlet anlægssum på 69,8 mio. kr.

 

I prioriteringen af anlægsmidlerne for 2008 og 2009 blev der afsat 45 mio. kr. til fase 0-projektet i Viborg. Efter budgetforliget for 2009 er forudsætningen for dette skøn imidlertid blevet ændret, da de medicinske sengepladser ved Regionshospitalet Skive skal lukkes hurtigst muligt og den akutte modtagelse skal flyttes til Viborg. For at sikre den fornødne kapacitet til patienter fra Skive-området, er det vigtigt, at der hurtigt etableres erstatningskapacitet i Viborg. Det er ikke muligt indenfor den bestående bygningsmasse og den bygningsmasse som vil blive tilført igennem det oprindelige fase 0-projekt. Det indstilles, at der afsættes et samlet rådighedsbeløb på 69,8 mio. kr. til fase 0-projektet.

 

Opdeling af fase 0-projekt i delprojekter

Fase 0-projektet indeholder en række delprojekter. Et par mindre flytninger af funktioner fra behandlingsbygningen til Søndersøparken skal iværksættes hurtigst muligt. Det indstilles derfor, at hospitalet allerede nu bevilges midler til dette. Derudover vil etableringen af en midlertidig FAME, etablering af et intermediært sengeafsnit samt etablering af to ekstra etager ovenpå behandlingsbygningen blive behandlet som tre selvstændige anlægsprojekter. Det indstilles, at der allerede nu bevilges midler til etablering af en midlertidig FAME samt det intermediære sengeafsnit.

 

For byggeprojektet vedrørende to ekstra etager på behandlingsbygningen indstilles det, at der kun afsættes en bevilling og et rådighedsbeløb til udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale mv. Først når Regionsrådet får præsenteret et egentligt projektforslag, skal Regionsrådet bevilge den resterende anlægsbevilling til selve byggearbejdet.

 

Midlertidig flytning af det nuværende børneambulatorium mv. og flytning af høreklinikken samt indretning i Søndersøparken

Børneafdelingens lægekontorer og sekretariatet (B24) skal hurtigst muligt flyttes midlertidigt til en bygning i Søndersøparken, der i dag rummer kæbekirurgi, regional specialtandpleje samt Søndersøskolen, som betjener Børne- og Ungepsykiatrien, for at gøre plads til etablering af en midlertidig FAME. Der arbejdes med en anden placering af Søndersøskolen i Børne- og Ungepsykiatriens lokaler.  

 

Den midlertidige flytning af børneambulatoriet mv. til Søndersøskolen samt nødvendig indretning beløber sig til 1,8 mio. kr.

 

Høreklinikken på etage 5 skal ligeledes flyttes til Søndersøparken. Det skyldes, at der er behov for at udvide den intensive kapacitet ved at oprette et intermediært sengeafsnit med 8 sengepladser, hvor høreklinikken i dag er placeret. Høreklinikken er en forholdsvis selvstændig enhed i øre-næse-halsafdelingen, hvorfor en flytning er mulig set i forhold til denne afdelings samlede drift. Høreklinikken indrettes i den tidligere vaskeribygning i Søndersøparken, der ligger mellem kedelcentralen og psykiatriens undervisningslokaler. Her kan der etableres gode parkerings- og adgangsforhold, hvilket er vigtigt for patienterne, der i vidt omfang er ældre mennesker.

 

Flytningen af høreklinikken samt indretning af Søndersøparken beløber sig til 3,0 mio. kr.

 

Etablering af midlertidig FAME i det nuværende B24.

I det nuværende B24 etableres den midlertidige FAME. En midlertidig FAME beliggende på plan 4 vil ligge i umiddelbar nærhed af en række funktioner, som er centrale for en fælles akutmodtagelse. På plan 4 ligger også laboratorierne, mens operationsgang og intensiv afdeling er beliggende på plan 5 og røntgenafdelingen på plan 3. Dermed kan der skabes korte transportveje, tætte samarbejdsrelationer og effektive arbejdsgange omkring modtagelsen af de akutte patienter og den diagnosticering, der skal foregå i udredningsfasen. Regionshospitalet Viborg har nogle års erfaring fra det medicinske modtageafsnit, hvor en række medicinske subspecialer samarbejder om udredningerne. Lokalerne til den midlertidige FAME vil efter at FAME etableres i Akuthuset (fase 1) blive anvendt til ambulatorier og til sengeafsnit, som følger af en udtyndning af hospitalets sengekapacitet til en-sengsstuer.

 

Indretningen af det nuværende B24 til FAME beløber sig til 10,4 mio. kr.

 

Byggeopgaven forventes at løbe fra 1.1.2009 til 1. oktober 2009.

 

Indretning af intermediært sengeafsnit i høreklinikkens nuværende lokaler.

Som følge af Akutplanen og det stigende antal akutte patienter er der behov for at udvide den intensive kapacitet ved at oprette et intermediært sengeafsnit med 8 sengepladser. Det intermediære sengeafsnit placeres på plan 5, for at skabe sammenhæng med intensiv-afdelingen, der er placeret på samme etage.

 

En etablering af det intermediære sengeafsnit på plan 5 nødvendiggør en flytning af høreklinikken som tidligere beskrevet. Med intermediære sengepladser er det muligt at aflaste intensiv-afdelingen for de patienter, som har behov for en højere grad af observation, behandling og pleje end der kan tilbydes i et sengeafsnit, men som ikke har behov for egentlig intensiv terapi. Ligeledes kan man aflaste de sengeafsnit, der i dag bruger ressourcer på vagter til at observere patienter, hvilket er en forholdsvis dyr løsning.

 

Indretning af intermediært sengeafsnit beløber sig til 4,0 mio. kr.

 

Etablering af to etager ovenpå behandlingsbygningen

Det indgår i budgetforliget for 2009, at de medicinske sengepladser ved Regionshospitalet Skive skal lukkes hurtigst muligt, og at den akutte modtagelse skal flyttes til Viborg. For at sikre den fornødne kapacitet til patienter fra Skive-området, er det vigtigt, at der hurtigt etableres erstatningskapacitet i Viborg. Det er ikke muligt indenfor den bestående bygningsmasse.

 

Behandlingsbygningen på Regionshospitalet Viborg blev i sin tid opført med bærende søjler, der muliggør etablering af ekstra etager. Det er derfor byggeteknisk relativt ukompliceret at forhøje behandlingsbygningen. Fordelen ved denne løsning er, at den nye etage umiddelbart vil være koblet sammen med det eksisterende "trafikcenter" og naturligt indgå som en del af bygningsmassen. 

 

De funktioner, der midlertidig flyttes hen i Søndersøparken for at give plads til den midlertidige FAME kan efterfølgende placeres på de to nederste etager af de etager, der bygges ovenpå behandlingsbygningen. Det giver en optimal sammenhæng for børneafdelingen, da disse funktioner bliver placeret ved siden af børneafdelingens sengeafsnit og neonatalfunktionen for for tidligt fødte børn. Desuden giver det mulighed for at realisere gode patientforløb, effektive arbejdsgange og rationel udnyttelse af børneafdelingens personaleressourcer. Lokalerne i Søndersøparken vil efterfølgende blive anvendt til bl.a. medicinsk afdelings nyreambulatorium, diabetesambulatorium mv., som i dag har pladsproblemer.

 

De øverste af de to nyeste etager (M27) vil blive anvendt til 30 lungemedicinske sengepladser, som flyttes fra Regionshospitalet Skive til Viborg. De 30 sengepladser vil blive fordelt på 2-sengsstuer, som opfylder moderne standarder til baderum mv.

 

Anlægsbevillingen til de to etager beløber sig til 50,6 mill. kr. Heraf forventes programoplægget at udgøre under 1,5 mill. kr. og totalentreprisetilbuddet resten af anlægsbeløbet.

 

Byggeopgaven forventes at løbe fra 1.1.2009 til medio 2010.

 

Udbygningen af de to ekstra etager på behandlingsbygningen er illustreret i et prospekt, der også er vedlagt i en trykt udgave.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over bevilling og rådighedsbeløb

Delprojekt
Rådighedsbeløb
År
Bevilling
Flytning af børneambulatorium mv.
1,8 mio. kr.
2009
1,8 mio. kr.
Flytning af høreklinikken mv.
3,0 mio. kr.
2009
3,0 mio. kr.
Etablering af intermediært sengeafsnit
4,0 mio. kr.
2009
4,0 mio. kr.
Indretning af midlertidig FAME
10,4 mio. kr.
2009
10,4 mio. kr.
Bygherrerådgiver: Midler til udarbejdelse af byggeprogram og
udbudsmateriale mv. i f.m. to ekstra etager på behandlingsbygningen
1,5 mio. kr.
2009
1,5 mio. kr.
To ekstra etager på behandlingsbygningen (byggeprojekt)
 
28,3 mio. kr.
20,8 mio. kr.
2009
2010
Afventer godkendelse af
projektforslag i Regionsrådet

 

Tabel 2: Udbuds- og rådgivermodel

Delprojekt
Udbudsform og rådgivere
Flytning af børneambulatorium mv.
Gennemføres af Regionshospitalet Viborgs projektafdeling. Der vil være udbud i fagentreprise
Flytning af høreklinikken mv.
Gennemføres af Regionshospitalet Viborgs projektafdeling. Der vil være udbud i fagentreprise
Etablering af intermediært sengeafsnit
Gennemføres af Regionshospitalet Viborgs projektafdeling. Der vil være udbud i fagentreprise
Indretning af midlertidig FAME
Rådgivningsaftalen for ombygning i område 24 forventes værende under beløbsgrænsen på 500.000 kr., hvorfor opgaven tænkes gennemført i samarbejde med KPF-arkitekterne A/S Viborg og projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg.
Arbejdet udbydes i fagentreprise i begrænset udbud med 5-6 entreprenører inden for hver faggruppe.
Etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen
Bygherrerådgivningsydelsen gennemføres via Ski-aftale. 

 

Det forventes, at der i forbindelse med etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen gennemføres et EU-udbud i totalentreprise med prækvalifikation af 5-6 firmaer. Herefter gennemføres et begrænset udbud med udvælgelse efter økonomisk mest fordelagtigt tilbud. 

 

Tidsplan

Regionshospitalet Viborg påbegynder projekteringen i efteråret 2008.

 

Tidsplanen for selve udbygningen må ses i lyset af, hvornår Viborg Kommune har det planmæssige grundlag klar. Dette forventes at ske primo 2009.

 

Herefter vil en ombygning af børneambulatoriet kunne ske i løbet af forår/sommer 2009. Den forventede byggetid for de 2 nye etager er 15-18 måneder.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Venstre tog forbehold for det 3. at.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-29-07

7. Beslutning om leje af bygning ved Regionshospitalet Viborg

Resume

Regionshospitalet Viborg har i øjeblikket en venteliste til lejeboliger, som hospitalet kan stille til rådighed i forbindelse med ansættelse af læger og sygeplejersker. For at imødekomme dette problem foreslås det, at Regionshospitalet Viborg lejer en nyopført ejendom på Guldblommevej i Viborg. Ved indgåelse af lejeaftale skal der i følge "Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." deponeres et tilsvarende beløb fra de likvide midler i Region Midtjyllands Kasse.

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Viborg gives tilladelse til at leje en nyopført ejendom på Guldblommevej i Viborg til en skønnet værdi af 16 mio. kr., og

 

at Region Midtjylland deponerer et tilsvarende beløb fra de likvide midler i Region Midtjyllands Kasse.

Sagsfremstilling

Regionshospitalet Viborg har i øjeblikket en venteliste til lejeboliger, som hospitalet kan stille til rådighed i forbindelse med ansættelse af læger og sygeplejersker. Problemet er særlig stort i forhold til indlogering af udenlandsk personale.

 

For at imødekomme dette problem foreslås det, at Regionshospitalet Viborg lejer en nyopført ejendom på Guldblommevej i Viborg ejet af Bach Gruppen A/S. Den foreslåede ejendom rummer 11 lejligheder, hvoraf flere af lejlighederne kan beboes af flere lejere. Ved at regionshospitalet lejer bygningen, vil det være muligt at nedbringe ventelisten på lejeboliger til personalet betragteligt.

 

Regionshospitalet Viborg vil forestå udlejningen og administrationen i øvrigt. Det vil betyde en reduktion af regionens udgifter set i forhold til vedligeholdelse og istandsætning ved til- og fraflytninger. Samtidig er det en model, der giver øget fleksibilitet i forhold til at skulle finde lejemål ved private udlejere.

 

Ejendommen har en skønnet ejendomsværdi på 16 mio. kr. Ved indgåelse af lejeaftale skal der i følge "Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." deponeres et tilsvarende beløb fra de likvide midler i Region Midtjyllands Kasse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-22-08

8. Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby

Resume

Regionsrådet er tidligere blevet præsenteret for fase 0-projekterne i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus. Der er blevet arbejdet videre med projekterne, og der ansøges nu om en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for to af fase 0-projekterne: Flytning af Respirationscenter Vest fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Skejby samt om- og bygning til Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby. De to projekter hænger bygningsmæssigt sammen og fremlægges derfor samlet. I alt vurderes det samlede anlægsbehov for de to projekter til 173,7 mio. kr. (indeks 122,3) eksklusive løst medico teknisk udstyr. Ved implementering af projektet bliver Respirationscenter Vest den første afdeling, som flytter til Skejby som led i Det Nye Universitetshospital i Århus.

Direktionen indstiller,

at der gives Århus Universitetshospital, Skejby en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. (indeks 122,3) til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby,

 

at der afsættes et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2008, og

 

at rådighedsbeløbet finansieres af den på investeringsoversigten afsatte pulje til fase 0-projekter i 2008.

Sagsfremstilling

Indledning

Regionsrådet fik i notat af 7. maj 2008 en samlet præsentation af fase 0-projekterne i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU). Notatet var udarbejdet af Rådgivergruppen for DNU, og det indeholdt en kort beskrivelse af fase 0-projekterne samt en vurdering af den tilhørende anlægsøkonomi.

 

I den mellemliggende periode er der blevet arbejdet videre med de enkelte DNU fase 0-projekter, og der er sket nogle justeringer undervejs. Rammerne er nu sat for projekterne, og bygherren bliver de eksisterende hospitalsledelser på henholdsvis Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

 

Konkret forelægges nu de to første fase 0-projekter for Regionsrådet:

 • Flytning af Respirationscenter Vest fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby

 • Om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby

De to projekter hænger bygningsmæssigt sammen og fremlægges derfor i ét dagsordenspunkt. I vedlagte bilag gives en kort status på de øvrige DNU fase 0-projekter.

 

Det samlede anlægsprojekt

Det samlede anlægsprojekt indebærer, at tre længer på Århus Universitetshospital, Skejby bygges sammen.

 

I Rådgivergruppen DNU's notat af 7. maj 2008 blev anlægssummen skønnet til 170 mio. kr. (omregnet til indeks 122,3) til selve byggeriet og fastmonteret udstyr og omfattede bl.a., at to længer på Skejby skulle bygges sammen.

 

Efter yderligere bearbejdning af projekterne er man kommet frem til, at det optimale er at sammenbygge tre længer, hvorved projektet omfatter:

 • Nybygning af 5.790 kvm. (heraf 1.400 kvm. I kælderplan)

 • Ombygning af 1.570 kvm.

Kvadratmeterbehovet baserer sig på de nøgletal, som benyttes i planlægningen af DNU.

 

Det nye projekt har nogle store fordele i forhold til det oprindelige. Blandt andet forbliver Intensivafdelingen på én etage, afdelingen kan køre med ubrudt aktivitet under ombygningen, og den kan rumme stigningen i kapacitetsbehovet, som er forudsat af Det Nye Universitetshospital.

 

Den samlede anlægssum til byggeri og fastmonteret udstyr vurderes stadig til 170 mio. kr.. Derudover er der i det nyeste projekt medtaget omkostninger til løst inventar på 3,7 mio. kr., hvorfor man forventer en samlet anlægssum på 173,7 mio. kr. (indeks 122,3) eksklusive løst medico teknisk udstyr, som skal udredes nærmere.

 

Ansøgning om anlægsbevilling

Det indstilles, at der gives Århus Universitetshospital, Skejby en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 til udarbejdelse af projektforslag for projektet "Om- og tilbygning til Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby og udflytning af Respirationscenter Vest fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Skejby".

 

Når projektforslaget er udarbejdet, vil Regionsrådet få præsenteret en ansøgning om en samlet anlægsbevilling til den resterende del af projektet.

 

Baggrund for projekterne

Intensivafdelingerne på både Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby har fået påbud fra Arbejdstilsynet begrundet i pladsforholdene i afdelingerne. Det betyder, at en udvidelse af de to afdelingers fysiske rammer er nødvendig.

 

Regionsrådet godkendte den 24. oktober 2007 en ombygning af Intensiv Terapi Afsnit og Observationsafsnittet på Århus Sygehus. For at kunne imødekomme arbejdsmiljøproblemer, blev der forudsat en udflytning af Respirationscenter Vest (RCV) fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Skejby. På Skejby er en løsning på arbejdsmiljøpåbudet en ombygning og tilbygning til Intensivafdelingen.

 

Flytningen af RCV til Skejby og om- og tilbygningen til Intensivafdelingen på Skejby er fase 0-projekter i relation til Det Nye Universitetshospital i Århus. De to projekter er tidligere blevet præsenteret blandt andet i notat af 7. maj fra Rådgivergruppen DNU og i forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009, som Regionsrådet godkendte den 20. august 2008.

 

Arbejdsmiljøpåbuddet på Intensivafdelingen på Skejby baserer sig primært på de trange pladsforhold omkring den enkelte seng. En om- og tilbygning skal således primært løse dette. Samtidig skal løsningen leve op til en række krav på både kort og lang sigt.

 

Krav til løsning på kort sigt:

 

 • Overholdelse af påbud fra Arbejdstilsynet samtidig med, at der sikres ubrudt drift i Intensivafdelingen i byggeperioden

 • Sikring af mindst muligt personaleforbrug med mulighed for fleksibel anvendelse af personale.

 

Krav til løsning på lang sigt:

 

 • På en økonomisk ansvarlig måde at skabe permanente bygningsmæssige rammer, som er i overensstemmelse med planerne for Det Nye Universitetshospital (DNU)

 • Give mulighed for at forbedre og udvide de fysiske rammer for RCV, som i sine nuværende bygningsmæssige rammer er begrænset til 7 senge.

Løsningsforslag - Intensivafdelingen

Intensivafdelingen på Skejby er i dag placeret på 1. sal i en længe, som går ud fra den gennemgående hovedkorridor på hospitalet. Løsningsforslaget indebærer, at der for enden af intensiv-længen og de to omkringliggende parallelle længer opføres en tilbygning, som bygger disse tre længer sammen.

 

Tilbygningen omfatter kælder, stueplan og første sal. Derudover foretages der en ombygning og renovering af den nuværende Intensivafdeling, der kan forbedre pladsforholdene for at leve op til Arbejdstilsynets påbud. Vedlagt er et oversigtsbillede over Århus Universitetshospital, Skejby med angivelse af placeringen af om- og tilbygning.

 

Tilbygningen er permanent byggeri, som udføres i samme kvalitet og materialer som det øvrige Skejby, og som arkitektonisk kan indarbejdes i det eksisterende hospitalsbyggeri.

 

Indenfor de nye bygningsmæssige rammer er der mulighed for at etablere 27 generelle intensivpladser (i dag 20 stk.), 8 hjerteintensive (i dag 6 stk.) og 10 opvågningspladser (i dag 8 stk.). De nye bygningsmæssige rammer giver mulighed for at leve op til det kapacitetsbehov, der forventes i hjerte-lunge-kar blokken i DNU. Kapaciteten ibrugtages først i takt med, at Intensivafdelingen flytter ud fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

 

For Intensivafdelingen Skejby har tilbygningen tre store fordele:

 

 • Den samlede fremtidige intensivafdeling kommer til at være på ét plan i samme bygning. Det vil indebære færre vagthold og mulighed for at etablere flydende grænser imellem funktioner, således at kapaciteten f.eks. til hjerteintensiv kan ændres i takt med behovet.

 • Bygningerne kan rumme den forventede øgning i kapacitetsbehovet, som i planlægningen af DNU er forudsat at ske frem til 2018.

 • Løsningen kan fysisk rumme en rokade, som muliggør ubrudt aktivitet i Intensivafdelingen, mens ombygningen i de nuværende lokaler står på.

 

Se Bevillingsansøgning fra Århus Universitetshospital, Skejby for flere detaljer omkring løsningen for Intensivafdelingen.

 

Løsningsforslag - Respirationscenter Vest (RCV)

RCV udflyttes fra Århus Sygehus til Skejby og placeres i tilbygningens stueplan. RCV råder i dag over syv senge. Birum, kontorer og konferencefaciliteter er i dag utidssvarende og er placeret forskellige steder væk fra afdelingen.

 

Antallet af patienter, der er tilknyttet RCV, er steget jævnt fra 250 i år 2000 til 1.400 i 2007. Nye behandlingsformer og bedre overlevelse gør, at det forventes, at

udviklingen med flere patienter vil fortsætte.

 

Tilbygningen giver mulighed for at etablere op til 11 pladser i stueplan, såfremt hele stueetagen anvendes til RCV. Af økonomiske og rekrutteringsmæssige årsager anbefaler hospitalsledelsen på Skejby, at der indrettes 8 pladser i det nye RCV. De øvrige rum i stueetagen etableres som råhus til fremtidig disponering af DNU, eventuelt til RCV, i alt 190 kvm. Kælderetagen indrettes ikke, men står til senere disponering.

 

Organisatorisk ændrer RCV i forbindelse med udflytningen tilhørsforhold fra Anæstesiologisk Afdeling på Århus Sygehus til Intensivafdelingen på Skejby, og RCV bliver den første afdeling, som flytter til Skejby som led i Det Nye Universitetshospital i Århus.

 

Økonomi

Tabel 1: Anlægsbudget i indeks 122,3 (mio. kr.)

 
Tilbygning
Ombygning
Beløb
Håndværkerudgifter
 
 
113,0
Omkostninger
(bl.a. rådgivere, byggepladsdrift, forsikringer og tilslutningsafgifter)
 
34,0
Fast teknisk udstyr
 
 
23,0
Løst inventar, ekskl. medicoteknik
 
 
3,7
I alt
143,7
30,0
173,7

 

De samlede anlægsudgifter til projektet forventes at andrage 173,7 mio. kr. og omfatter håndværkerudgifter, rådgivere, fast teknisk udstyr (f.eks. fast skyllerumsudstyr) og løst inventar (møblement, IT-udstyr, telefoni mv.). Skønnet over udgiften til løst inventar baserer sig på en høj grad af genanvendelse af løst inventar fra Respirationscenter Vest, Århus Sygehus og Intensivafdelingen, Skejby. Opgørelsen af anlægsudgifter omfatter ikke løst medicoteknisk udstyr , som skal udredes nærmere.

 

Der vil blive forelagt et detailbudget i forbindelse med projektforslaget.

 

Når sagen lægges op til Regionsrådet næste gang, vil den endvidere indeholde en stillingtagen til eventuelle driftsudgifter.

 

Rådighedsbeløbene forventes at fordele sig som følger:

 

Tabel 2: Anlægsudgifter fordelt på år i indeks 122,3 (mio. kr.)

2008
3,0
2009
50,0
2010
95,0
2011
25,7
I alt
173,7

 

Udbuds- og entrepriseform

Tilknytning af tekniske rådgivere er sket gennem udbud af disse ydelser i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus.

 

Projektets udførelse sendes i EU-udbud i fagentreprise med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

 

Bortset herfra er diverse svagstrømsanlæg og fast inventar, der indkøbes i henhold til foreliggende SKI-aftale.

 

Tidsplan

Projektet kan gennemføres på 36 måneder, fra der er truffet beslutning om projektets gennemførelse til indflytning.

 

Afledte konsekvenser

Ombygningen af Intensivafdelingen på Skejby kan påvirke driften af Skejbys sterilcentral, som ligger umiddelbart under den nuværende Intensivafdeling, i en periode på op til et halvt år. Skejby er ved at udrede forskellige muligheder for at sikre sterilproduktionen i ombygningsperioden.

 

Sterilproduktionen på Århus Universitetshospital, Skejby er i øvrigt et af de DNU fase 0-projekter, som Regionsrådet tidligere er blevet informeret om, og hvorom der vil blive forelagt et dagsordenspunkt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-322-08

9. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa

Resume

I budgetforliget for 2009 har Regionsrådet udtrykt ønske om at udbrede erfaringerne fra Friklinikken i Brædstrup til de dagkirurgiske enheder i Region Midtjylland. I sagsfremstillingen beskrives mulige modeller, samt en tidsplan for tilrettelæggelse af friklinikaktivitet i første omgang i Ringkøbing og Grenaa.  

Direktionen indstiller,

at administrationen konkretiserer model 2 indenfor de beskrevne rammer.

Sagsfremstilling

I forslag til besparelser i budget 2009 var der forslag om at lukke dagkirurgien i bl.a. Viborg, Ringkøbing og Grenaa. I budgetforliget indgår dagkirurgien i to sammenhænge. Dels indgår den i de besparelser, der "købes tilbage" med et krav om en ekstraordinær produktivitetsstigning på 5%. Der er ikke her stillet krav om, at aktiviteten skal foregå noget bestemt sted. Produktivitetsstigningen fremkommer bl.a. ved, at mindske lægernes køretid fra hovedarbejdsstedet til de dagkirurgiske klinikker i Ringkøbing og Grenaa.

 

I en anden del af budgetforliget fastsættes det, at de dagkirurgiske funktioner i Ringkøbing og Grenaa opretholdes, idet kapaciteten udnyttes primært til sikring af det lokale behov. Herudover skal kapaciteten udnyttes efter nærmere aftale i overensstemmelse med friklinikprincipperne. Administrationen har - efter drøftelse i forretningsudvalget - udlagt dette således, at der skal være normal dagkirugisk aktivitet i Ringkøbing og Grenaa i tre dage, idet det lokale behov svarer til ca. halvdelen af den nuværende aktivitet. I de resterende to dage udnyttes den fysiske kapacitet efter nærmere aftale.

 

Nedenfor beskrives friklinikprincipperne samt mulige modeller for organisering af den dagkirurgiske aktivitet i Ringkøbing og Grenaa efter disse principper.

 

Friklinikprincipperne

I Region Midtjylland er der erfaringer med friklinikprincipperne i Brædstrup. Friklinikken blev startet af det daværende Vejle Amt i 2002, og drives i dag af Region Midtjylland og Region Syddanmark i fællesskab. I Brædstrup kan man bl.a. blive behandlet for brok, sterilisation, åreknuder og forskellige ortopædkirurgiske behandlinger.

 

Friklinikken er organiseret efter følgende principper:

Friklinikken er en selvstændig økonomisk enhed med egen klinikledelse, der refererer til Afdelingschefen i Sundhedsplanlægning.

 • Friklikken har en økonomisk ramme, men honoreres for faktisk præsteret aktivitet med en fast andel af DRG-taksten, typisk 68%.
 • Friklinikken er en dagklinik, som modtager patienter, der ikke kan behandles inden for behandlingsfristerne i det offentlige sundhedsvæsen. Klinikken skal være fleksibel og kun opbygge midlertidig kapacitet på områder med for lange ventetider.
 • Friklinikken modtager ikke akutte patienter, og har ingen forsknings- eller undervisningspligt.
 • De ansatte læger er typisk ansat på et andet offentlig hospital, men bruger deres fritid på at arbejde på friklinikken. Friklinikken overholder de mer-honoreringsaftaler, der er gældende i Region Midtjylland. I praksis aftales oftest en honorering pr. patient/indgreb.
 • Øvrigt personale er fastansat på friklinikken men med en resultatkontrakt, der udløses ved opfyldelse af fastlagte aktivitetsmål.
 • Organiseringen er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af bl.a. arbejdstid og opgavefordeling.

Tre mulige modeller

Administrationen kan pege på 3 modeller for tilrettelæggelse af denne yderligere aktivitet i Grena og Ringkjøbing med udgangspunkt i friklinikprincipperne.

 

I model 1 - Brædstrup-modellen - sikres lægedækningen via aftaler med eksterne vikarer - principielt i lægernes fritid. Dette sikrer at der også på personniveau er en adskillelse mellem den aktivitet, der præsteres på hovedtjenestestedet og friklinikaktiviteten. Lægerne har heller ikke indflydelse på visiteringen til friklinikken. Det er administrationens vurdering at denne løsning kan håndteres indenfor gældende aftalestrukturer.

 

I model 2 tilbydes speciallæger på de stedlige hospitaler en aftale om at kunne præstere og blive honoreret særskilt for friklinikaktivitet. Dette vil efter administrationens vurdering fordre, at der er forståelse med FAS herom. Det vil blandt andet kunne indgå som krav, at den enkelte læge ikke samtidig kan være tilknyttet et privathospital. Det skal herudover indgå hvordan den fleksibilitet, der i øvrigt forudsættes knyttet til hovedansættelsen, i praksis imødekommes.

 

Fælles for model 1 og 2 er de principper, der er skitseret ovenfor i forhold til Friklinikken i Brædstrup, dog således at de i praksis refererer til de stedlige hospitalsledelser. Modellerne adskiller sig herudover alene i forhold til, om lægedækningen rekrutteres via aftaler med eksterne vikarer/konsulenter, eller om de retter sig mod speciallæger, der i forvejen er ansat på de pågældende hospitaler.

 

De to skitserede modeller er således begge baseret på, at hospitalsledelserne står for drift og økonomi. En alternativ model 3 ville være, at hospitalerne stiller fysiske rammer til rådighed for private aktører, fx en speciallæge eller et privat selskab, der selv organiserer tilbuddet og afholder alle udgifter, herunder leje af udstyr og lokaler.

 

Den private aktør kan så indgå aftaler eller byde på de udbud af behandlinger, som Region Midtjylland forestår.

 

Visitation af patienter

I alle modellerne er det forudsat, at visitationen til behandlingen i friklinikken sker via afdelingerne eller Patientkontoret efter reglerne om det frie sygehusvalg.

 

Typer af aktivitet

Friklinikprincipperne indebærer, at aktiviteten hurtigt tilpasses behovet. Der kan således være tale om flere specialer, ligesom der kan være tale om forundersøgelser eller egentlig behandling.

 

Tidsplan

Afhængig af valg af model, vil der være behov for at der optages forhandlinger med de faglige organisationer. Samtidig er der behov for at hospitalsenhederne i Randers og i Vest får lejlighed til at forberede etablering og drift af friklinikaktiviteten, herunder at få undersøgt hvilken aktivitet, der skal udbydes og at få skabt det driftsmæssige grundlag for enhederne.

Det forventes, at det som minimum vil tage tre måneder fra beslutning og forhandlinger med de faglige organisationer til friklinikkerne i praksis er etableret og kan behandle de første patienter.

 

Finansiering

Der er i budgetforliget afsat 3,0 mio. kr. til finansiering af aktiviteten.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationen konkretiserer og iværksætter model 2 indenfor de beskrevne rammer med henblik på størst mulig fastholdelse af nødvendigt personale.

 

Venstre tog forbehold.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-7-07

10. Etablering af 5 sikrede pladser på Grenen - Dalstrup

Resume

I rammeaftalen 2009 mellem kommunerne og Region Midtjylland er det aftalt, at der etableres 5 sikrede pladser (2 permanente og 3 midlertidige) i Region Midtjylland. De sikrede pladser etableres i tilknytning til Den sikrede institution Grenen, Dalstrup, Norddjurs Kommune. Pladserne foreslås finansieret inden for den afsatte ramme i budget 2009 på 28,2 mio. kr. til udvikling og omlægning af sociale tilbud.

 

De sikrede pladser i Danmark er objektivt finansierede, hvilket vil sige, at driftsudgifterne fordeles mellem alle landets kommuner efter andelen af 15 - 17 årige i de enkelte kommuner pr. 1. januar forud for regnskabsåret. Regionen er således sikret driftsbudgettet uanset belægningen.

 

I Finanslovsaftalen for 2008 er der afsat 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Danske Regioner er orienteret om, at Velfærdsministeriet vil tage stilling til udmøntningen af de 16 mio. kr. til etablering af nye sikrede pladser, når rammeaftalerne er indgået, og der hermed er taget stilling til, hvor eventuelle nye pladser skal etableres. 

 

Der afventes en nærmere udmelding fra Velfærdsministeriet omkring fordelingen af disse midler. Når der foreligger en afklaring heraf vil administrationen ansøge om andel af midlerne.

Direktionen indstiller,

at der etableres 2 permanente og 3 midlertidige sikrede pladser på Grenen Dalstrup,

 

at der gives en anlægsbevilling på 12.410.000 kr. (indeks 2009 = 127,0) med rådighedsbeløb i 2009 på 12.410.000 kr., og at beløbet finansieres af den afsatte ramme i budget 2009 på 28,2 mio. kr. til udvikling og omlægning af sociale tilbud, og

 

at Velfærdsministeriet ansøges om andel i ansøgningspuljen til sikrede institutioner på 16 mio. kr., når der er en afklaring om principperne herfor, og tilskud herfra tilgår kassebeholdningen.

 

Sagsfremstilling

Der foreslås etableret 5 sikrede pladser på Grenen Dalstrup på børn og ungeområdet.

 

Der vedlægges notat vedr.Etablering af 5 sikrede pladser på Grenen - Dalstrup  med tilhørende underbilag.

 

Regionerne har i bekendtgørelse om rammeaftaler koordineringsforpligtelsen for så vidt angår kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landdelsdækkende tilbud, herunder de sikrede institutioner for børn og unge.

 

Der er i Danmark i dag 121 sikrede pladser, hvoraf de 20 pladser er særligt sikrede pladser til unge med særlig voldelig adfærd og til unge med psykiske lidelser. Region Midtjylland driver 25 sikrede pladser på henholdsvis Den sikrede institution Grenen og Den sikrede institution Koglen.

 

Der har været stor efterspørgsel af sikrede pladser til børn og unge i Danmark. Sikrede pladser anvendes hovedsageligt til placering af unge under 18 år i varetægtssurrogat samt til indledende ophold for unge idømt ungdomssanktion. Endvidere er der mulighed for placering af unge på sikrede institutioner på baggrund af farlighed og til observation.

 

På baggrund af den store efterspørgsel har Danske Regioner i foråret 2008 gennemført en analyse af det fremtidige behov for sikrede pladser.

 

På baggrund af analysen har Danske Regioner følgende anbefalinger:

 

"Sammenfattende anbefaler Danske Regioner, at der etableres i alt 15 pladser, heraf 10 pladser i Vestdanmark og 5 i Østdanmark. For så vidt angår de 10 yderligere pladser i Vestdanmark anbefales det, at der etableres en permanent ny institution med 8 pladser i Nordjylland så hurtigt som muligt af hensyn til den geografiske dækning. For at kunne imødekomme den akutte karakter af det aktuelle behov for flere pladser, anbefales det, at der snarest muligt åbnes 5 yderligere pladser på Den sikrede institution Grenen indenfor de allerede eksisterende fysiske rammer. Af de 5 pladser flyttes de 3 pladser til Region Nordjylland og indgår i de 8 pladser, når den nye institution står driftsklar.

 

Med hensyn til de 5 yderligere pladser i Østdanmark, anbefales det, at pladserne etableres i hhv. Københavns Kommune og i Region Sjælland i forbindelse med eksisterende sikrede institutioner. 2 af de 5 pladser etableres i Københavns Kommune, mens de resterende 3 etableres i Region Sjælland."

 

I den netop indgåede rammeaftale for 2009 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen oprettes yderligere 5 sikrede pladser på Den sikrede institution Grenen, da der opleves en stigende efterspørgsel efter pladser på sikrede institutioner.

 

Der skal således hurtigst muligt etableres 2 permanente og 3 midlertidige sikrede pladser på Den sikrede institution Grenen, afdeling Grenen - Dalstrup. De 3 midlertidige pladser overflyttes til Region Nordjylland, når den etablerede sikrede institution står driftsklar formentlig indenfor en tidshorisont på 2-3 år. Etablering af pladserne forudsætter en ombygning indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer der.

 

Afdeling Grenen - Dalstrup rummer i dag 10 særligt sikrede pladser: 5 særligt sikrede pladser til unge med psykiske lidelser og 5 særligt sikrede pladser til særligt voldelige unge.

 

Etableringsomkostninger excl. inventar m.v.

I Finanslovsaftalen for 2008 er der afsat 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Puljen er afsat med følgende begrundelse: "Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses i forbindelse med, at der i øjeblikket er pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen for 2008, blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser."

 

Velfærdsministeriet har i brev af 29. august 2008 til Danske Regioner orienteret om at Velfærdsministeriet vil tage stilling til udmøntningen af de 16 mio. kr. til etablering af nye sikrede pladser, når rammeaftalerne er indgået og der hermed er taget stilling til, hvor eventuelle nye pladser skal etableres. Det er derfor for nuværende ikke muligt at få oplyst, om der kan forventes midler fra denne pulje til etablering af midlertidige sikrede pladser.

 

Der er ikke fra Velfærdsministeriet side fastsat et maksimalt tilskudsbeløb pr. plads.

 

Driftsområdet Børn, Unge og Specialrådgivning og Bygningskontoret, Region Midtjylland, har i sam­arbejde med arkitektfirmaet Årstiderne, Silkeborg, udarbejdet overslag over omkost­ning­er­ne til etablering af 5 midlertidigt sikrede pladser på Den sikrede institution Grenen, afdeling Grenen - Dalstrup. Etableringsomkostningerne er ifølge det økonomiske overslag ca. 11,6 mio. kr. ekskl. moms (byggeindeks 118,6). I budgetniveau 2009 svarende til indeks 127,0 er det et samlet beløb på i alt 12.410.000 kr. 

 

Der er i overslaget taget højde for nødvendig fysisk adskillelse af de 3 afdelinger. Etablering af sikrede pladser er omkostningstung grundet bl.a. de særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal etableres. Det bemærkes, at etableringsomkostningerne ligger på niveau med lignende projekter.

 

Etableringsomkostninger er ekskl. inventar. udgifter til inventar, værkstedsindretning er 0,9-1,0 mio. kr. udgifter til inventar, værkstedsindretning er 0,9-1,0 mio. kr. afholdes over driftsområdets driftsbudget.

 

Etableringsomkostninger til de 5 sikrede pladser foreslås finansieret inden for den afsatte ramme i budget 2009 på 28,2 mio. kr. til udvikling og omlægning af sociale tilbud. Der afventes en nærmere udmelding fra Velfærdsministeriet omkring fordelingen af de 16,0 mio. kr. fra ansøgningspuljen. Når der foreligger en nærmere afklaring heraf vil administrationen ansøge om andel af midlerne fra ansøgningspuljen. Et tilskud herfra vil tilgå kassebeholdingen.   

 

Driftsomkostninger

De sikrede pladser i Danmark er objektivt finansierede, hvilket vil sige at driftsudgifterne fordeles mellem alle landets kommuner efter andelen af 15 til 17-årige i de enkelte kommuner pr. 1. januar forud for regnskabsåret. Regionen er således sikret driftsbudgettet uanset belægningen.

 

Driftsudgifterne er således udgiftsneutrale for regionen. I relation til de 3 midlertidige pladser vil der ved nedlæggelse heraf skulle ske en omlægning til almindelige pladser finansieret via takstbetalinger indenfor rammerne af rammeaftalen.

 

Afsluttende

Der foreligger høringssvar af 8. oktober 2008 vedr. etablering af de sikrede pladser fra Den sikrede institution Grenens lokal MED-udvalg ved formand og næstformand. Formanden og næsteformanden giver deres fulde støtte til forslaget.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-77-07

11. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resume

Region Midtjylland har modtaget tolv ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Ansøgningerne er fra (1) Kulturprinsen i Viborg til projektet "Street Surprise", (2) Foreningen Korfestival i Randers til "3. Internationale Korfestival i Randers", (3) Skive Kirke til turistkoncerter i sommeren 2009, (4) Green Light District Festival til festival i Fjellerup på Djursland, (5) Musik- og arrangørforeningen "Metal Royale" til foreningsvirke, (6) Litteratur på Scenen, Århus til aktiviteter og projekter, (7) Primeview til filmen "Fra stjernefrø til storspiller", (8) Musikteaterforeningen Musicaldanmark til teaterkoncerten FIRSERNE, (9) Danske Musik- og Kulturskoleledere/Region Midt til projektet VERDI - Verdensmusik i Region Midt, (10) Nordisk Kor- og Kulturfestival til "Syng din region" 2010, (11) Billedskolen ved Horsens Kunstmuseum til Tegnefestival i 2009 (12) Odin Teatret i Holstebro til forestillingen "Ezra".

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 245.000 kr. i 2008 til Kulturprinsen i Viborg til projektet "Street Surprise",

 

at der til Foreningen Korfestival i Randers meddeles afslag på ansøgning om tilskud til 3. Internationale Korfestival i Randers, idet der er tale om en tilbagevendende begivenhed og en del af foreningens almindelige aktiviteter,

 

at der til Skive Kirke gives afslag på ansøgning om tilskud til turistkoncerter i sommeren 2009, idet der er tale om en normal aktivitet,

 

at der til Green Light District Festival gives afslag på ansøgning om tilskud til musikfestival, idet der er tale om en almindelig musikfestivalsaktivitet uden specifik regional betydning,

 

at der til Musik- og Arrangørforeningen "Metal Royale" gives afslag på ansøgning om tilskud til foreningens virke, idet der er tale om ordinær drift af foreningen og idet der ikke er et tilstrækkeligt regionalt perspektiv,

 

at der til foreningen Litteratur på Scenen, Århus gives afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteter og projekter i 2009, idet der er tale om tilskud til foreningens almindelige, årligt tilbagevendende aktiviteter,

 

at der at Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 250.000 kr. i 2008 til Primeview til projektet "Fra stjernefrø til storspiller",

 

at der til Musikteaterforeningen Musicaldanmark gives afslag på ansøgning om tilskud til teaterkoncerten FIRSERNE, idet der er tale om almindelig turnévirksomhed,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 500.000 kr. i 2008 til Danske Musik- og Kulturskoleledere/Region Midt til projektet VERDI - Verdensmusik i Region Midt,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 500.000 kr. i 2008 til Nordisk Kor- og Kulturfestivalforening til projektet "Syng din region",

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 250.000 kr. i 2008 til Billedskolen ved Horsens Kunstmuseum til projektet Tegnefestival i 2009, og

 

at der til Odin Teatret i Holstebro gives afslag på ansøgning om tilskud til forestillingen Ezra, idet der er tale om en aktivitet, som ikke adskiller sig væsentligt fra almindelig turnévirksomhed.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget tolv ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afsat 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er herudover et mindreforbrug i 2007 på 1.150.000 kr. Før dette møde resterer der 2,2 mio. kr. Indstillingerne i denne sagsfremstilling beløber sig til samlet 1.745.000 kr. Inden den nye kulturpolitik træder i kraft fra 1. januar 2009, vil der være endnu en ansøgningsrunde i 2008 til behandling på Regionsrådets møde i december.

 

Nedenfor er de tolv ansøgninger kort beskrevet. En uddybende beskrivelse findes i vedlagte notat af 23. oktober 2008. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

(1) Ansøgning fra Kulturprinsen om tilskud til projektet "Street Surprise"

Kulturprinsen i Viborg ansøger om tilskud til "Street Surprise" - et projekt for unge i alderen 12-16 om installationer i gadebilledet i by og på land. Der ansøges om 245.000 kr.

 

(2) Ansøgning fra Foreningen Korfestival i Randers om tilskud til 3. Internationale Korfestival i Randers

Foreningen Korfestival i Randers søger om tilskud til for tredje gang at afholde en international festival, hvortil der inviteres op til 800 korister inden for kategorierne børnekor, kammerkor, blandet kor og rytmisk kor. Administrationen vurderer, at der er tale om en tilbagevendende begivenhed og en del af foreningens almindelige aktiviteter

 

(3) Ansøgning fra Skive Kirke om tilskud til turistkoncerter sommeren 2009 i Skive

Skive Kirke søger om et tilskud på 30.000 kr. til fem sommerkoncerter i juli og august 2009. Administationen vurderer, at der er tale om en normal aktivitet.

 

(4) Ansøgning fra Green Light District Festival om tilskud til Green Light District Festival 

Green Light District Festival er en tredages kristen metal festival som skal afholdes i Fjellerup på Djursland for tredje gang. Udover metal musik med upcomming bands og etablerede grupper, er der også undervisning og seminarer med foredragsholdere fra USA, heriblandt pastor Bob Beeman. GLDF er en del af Sanctuary International. Administrationen vurderer, at der er tale om en almindelig musikfestivalsaktivitet uden specifik regional betydning.

 

Festivalen har et budget på 90.000 kr. og søger Region Midtjylland om 20. - 30.000 kr. til bedre lydudstyr, mere PR-materiale og et større hovednavn.

 

(5) Ansøgning fra Musik- og arrangørforeningen "Metal Royale" om tilskud til foreningsvirke

"Metal Royale" søger om et tilskud på 146.000 kr. til videreudvikling af den århusianske musik- og arrangørforening. Foreningen ønsker bl.a. at afholde en festival, at afholde arrangementer på spillestedet Train samt at afholde Metal Contest for tredje gang. Administrationen vurderer, at der er tale om ordinær drift af foreningen og at der ikke er et tilstrækkeligt regionalt perspektiv.

 

(6) Ansøgning fra Litteratur på Scenen, Århus

Foreningen "Litteraturen på Scenen" i Århus ansøger om tilskud til aktiviteter og projekter i 2009, herunder festivalerne "Lyd + Litteratur" og "Verbale Pupiller". Der søges i alt om 75.000 kr. Administrationen vurderer, at der søges om tilskud til foreningens almindelige, årligt tilbagevendende aktiviteter.

 

(7) Ansøgning fra Primeview om tilskud til filmen "Fra stjernefrø til storspiller"

Primeview Aps. v. Jes Petersen ansøger om tilskud til produktion af en programserie for TV om arbejdet med ungdomseliten i to håndboldklubber i regionen. Der ansøges om 250.000 kr.

 

(8) Ansøgning fra Musikteaterforeningen Musicaldanmark om tilskud til teaterkoncerten FIRSERNE

Musikteaterforeningen Musicaldanmark søger om tilskud til videreudvikling og realisering af musikteaterprojektet "Firserne", så den kan udvikle sig til en fuldbyrdet professionel forestilling. Forestillingen skal primært vises i mindre kulturhuse. Et mål er også at sætte fokus på Århus Kommunes initiativ om bæredygtigt og CO2 neutral by. Forestillingen har et budget på 2 mio. Kr. Region Midtjylland søges om 80.000 kr. Administrationen vurderer, at der er tale om almindelig turnévirksomhed

 

(9) Ansøgning fra Danske Musik- og Kulturskoleledere/Region Midt om tilskud til VERDI - Verdensmusik i Region Midt

Danske Musik og Kulturskoleledere/Region Midt søger Region Midtjylland om et tilskud på 500.000 kr. til et innovativt projekt - VERDI. Projektet omfatter områderne verdensmusik, verdensmusikere, undervisning, kulturmøder og integration. Man vil med projektet etablere "World Music Centre" i 3-4 kommuner i regionen. Disse centre tilknyttes den kommunale musikskole. Målgruppen er folkeskolebørn i 4. - 6. klasse. Lærerne er professionelle verdensmusikere, som bor i de udvalgte kommuner eller omegn. Folkeskolelæreres kompetence øges gennem kurser og ved deres aktive deltagelse i timerne. Projektet tager udgangspunkt i World Music Center, Århus, som har 10 års erfaring med dette arbejde.

 

(10) Ansøgning fra Nordisk Kor- og Kulturfestivalforening om tilskud til "Syng din region" 2010

Nordisk Kor- og Kulturfestival-forening søger Region Midtjylland om tilskud på 500.000 kr. til Nordisk Kor- og Kulturfestival, som afholdes i Århus og rundt om i regionen i perioden 29. juni - 3. juli 2010. Der planlægges arrangementer og optaktskoncerter rundt om i regionen. Der forventes et deltagerantal på 1500 bestående af børn, unge og voksne fra Norden. Der forventes stor deltagelse fra Region Midtjylland - specielt regionens sangere får et særligt tilbud, idet der arrangeres øvedage og optaktskoncerter for disse rundt om i regionen - syng din region.

 

(11) Ansøgning fra Billedskolen ved Horsens Kunstmuseum om tilskud til  Tegnefestival i 2009

Billedskolen ved Horsens Kunstmuseum søger om et tilskud på 250.000 kr. til at arrangere en tegnefestival med bl.a. tegneworkshops for børn og unge i Horsens, Holstebro og ved Randers, film om tegning og inspirations- og netværksdag for undervisere og formidlere. Tegnefestivalen vil ligge i forlængelse af DM i tegning, som i 2008 finansieres af Danmarks Radio.

 

(12) Ansøgning fra Odin Teatret i Holstebro om tilskud til forestillingen Ezra

Odin Teatret ansøger sammen med Ensemble Midt-Vest om tilskud til opførelsen af operaen Ezra på det kongelige Teater. Der søges om 100.000 kr. Administrationen vurderer, at der er tale om en aktivitet, som ikke adskiller sig væsentligt fra almindelig turnévirksomhed.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet stillingtagen til 7. at (ansøgning fra Primeview) dog foreslås udsat.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-45-08

12. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser

Resume

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. Kriterier for tildeling af tilskud er vedtaget af Regionsrådet i februar 2007 og anvendes indtil udgangen af 2008. Region Midtjylland har ved denne ansøgningsrunde modtaget 19 ansøgninger om tilskud. 9 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb og 6 projekter indstilles til afslag. Hertil kommer 4 projekter, som er trukket tilbage med henblik på en grundigere gennemarbejdning.

Direktionen indstiller,

at der til projekt nr. 1 bevilges 298.000 kr. i 2009, 321.000 kr. i 2010 og 182.000 kr. i 2011,

 

at der til projekt nr. 6, 7, 10, 12, 14, og 15 samlet bevilges 300.000 kr. i 2008, 2.132.000 kr. i 2009, 3.153.000 kr. i 2010 og 2.732.000 kr. i 2011,

 

at der til projekt nr. 18 bevilges 300.000 kr. i 2009, 255.000 kr. i 2010, 255.000 kr. i 2011 og 200.000 kr. i 2012,

 

at der til projekt nr. 11 bevilges  59.000 kr. i 2008, 401.000 kr. i 2009, 655.000 kr. i 2010 og 116.000 kr. i 2011, og 

 

at der meddeles afslag til projekterne nr. 3, 4, 9, 13, 16 og 17.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser m.v. yde formåls- og tidsbestemte tilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af de formål, som Regionsrådet kan give udviklingstilskud til, er forholdsvis åben af hensyn til den regionale politiske prioritering af, hvordan visionerne i den regionale udviklingsplan bedst fremmes.

 

I behandlingen og vurderingen af projektansøgningerne tages der hensyn til flere politiske visioner, strategier og kriterier gældende for Region Midtjylland.

 

I den regionale Partnerskabsaftale , som er indgået mellem Vækstforum og Regeringen, er der beskrevet indsatsområder i forhold til uddannelse og arbejdskraftudbud. Det drejer sig bl.a. om at fremme et godt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner i regionen med henblik på at gøre uddannelserne mere attraktive for de unge, mindske frafaldet og generelt styrke uddannelseskulturen.

 

I Den regionale Udviklingsplan er den ønskede udvikling på uddannelsesområdet beskrevet, ligesom en række udfordringer også er nævnt. Her er rekruttering og fastholdelse et indsatsområde - flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelses, og udbudene skal sikre en fornøden forsyning af arbejdskraft inden for alle niveauer og områder, herunder de naturvidenskabelige uddannelser. Ligeledes ønsker man en bedre sammenhæng mellem de forskellige uddannelsesniveauer og uddannelsesinstitutioner og mellem praksis og undervisning. Nogle af udfordringerne er at øge interessen for det naturvidenskabelige område og at øge den internationale udveksling af studerende.

 

Endelig vurderes ansøgningerne i forhold til det midlertidige administrationsgrundlag, som Regionsrådet vedtog i februar 2007, og som nu anvendes for sidste gang, idet Regionsrådet skal behandle et forslag til uddannelsespolitik for de kommende år på sit møde i december 2008.Af administrationsgrundlaget fremgår det, at projekter omfattende et eller flere af følgende kriterier vil blive foretrukket:

 • Samarbejde mellem flere institutioner, uddannelser og eller virksomheder

 • Styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder

 • Initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever

 • Iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb

 • Initiativer, der motiverer til uddannelse indenfor naturvidenskabelige og kreative fag

 • Et nyskabende, innovativt og/eller internationalt perspektiv

Desuden skal projekterne have flere finansieringskilder, ligesom det er et krav, at projektets resultater skal videreformidles. En yderligere forudsætning for tilskud til projekter er at initiativet, hvis det viser sig at være en succes, skal kunne fortsætte i institutionernes normale drift uden Region Midtjyllands støtte.

 

I Region Midtjyllands budget for 2008 er der afsat 21 mio. kr. til udviklingstilskud, mens beløbet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 er reduceret til 14,1 mio. kr. årligt.

Ved femte ansøgningsrunde med frist 1. oktober 2008 har Region Midtjylland modtaget 19 ansøgninger om tilskud, heraf en genoptaget ansøgning fra 1. september 2007. 9 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb,  6 projekter indstilles til afslag og  4 projektansøgninger er trukket tilbage med henblik på en grundigere gennemarbejdning. Ansøgningerne er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Projekter, som indstilles bevilget det ansøgte beløb:

Projekt nr. 1 er en genoptaget ansøgning fra september 2007, idet Regionsrådet i november 2007 bevilgede i alt 360.000 kr. Samtidig bad Regionsrådet Herning HF og VUC om at undersøge yderligere finansieringskilder for budgetårene 2009-2011, under henvisning til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Herning Kommune har i mail af 20. oktober 2008 meddelt, at kommunen ikke har mulighed for at yde et fast tilskud til projektet, men at man betragter projektet som et væsentligt element i en vifte af tilbud til unge med særlige behov, som kommunen agter at gøre brug af. I det omfang, der visiteres elever til denne uddannelse følger der midler med – kommunens takst for 2009 er max. 225.000 kr. pr. elev.Ansøgningen genoptages, da det under den politiske behandling af projektet i oktober/november 2007 blev fremhævet, at denne gruppe elever ikke skulle stoppes midt i deres uddannelse, hvis det ikke viste sig muligt at finde alternativ/supplerende finansiering fra kommunen. Der er 9 elever i gang med dette HF-forløb og flere på venteliste.

 

Projekt nr.
Ansøger:
1
Herning HF & VUC i samarbejde med Birkelund, Kursuscenter Lindegårdsskolen og Sønderagerskolen:
"Oprettelse af 3-årig HF-klasse for autister på Herning HF & VUC".
Formålet med projektet er at tilbyde en særlig tilrettelagt 3-årig HF-uddannelse, der imødekommer det stigende antal normalt begavede unge autisters evner. Uddannelsen vil være tilrettelagt som en treårig fagpakke i det eksisterende HF enkeltfagssystem. Projektet vil bidrage til at øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse, og vil på sigt kunne medvirke til at udvide den eksisterende arbejdsstyrke.
Regionsrådet bevilgede i efteråret 47.000 kr. i 2007 og 313.000 i 2008.
Der ansøges nu om 298.000 kr. i 2009, 321.000 kr. i 2010 og 182.000 kr. i 2011 - i alt 801.000 kr.  Medfinansiering 630.000 kr.

 

Projekterne nr. 6, 7, 10, 12, 14 og 15 er alle projekter, der omhandler det naturvidenskabelige område med forskellige indfaldsvinkler. I alle projekterne er der samarbejde mellem flere institutioner, og i flere projekter er der samarbejde med kommuner, virksomheder og/eller forskningsinstitutioner. Formålene med projekterne er at:

 • Øge de unges interesse og bevidsthed om de naturvidenskabelige fag

 • Sikre sammenhæng i undervisningen fra grundskole til universitet

 • Mindske overgangsproblemer mellem uddannelsesniveauerne

 • Inddrage praksis i undervisningen, så det bliver mere interessant

 • Øge søgningen til de naturvidenskabelige uddannelser

 • Udvikle lærernes kompetence i både folkeskoler og gymnasier

 

6
Silkeborg Gymnasium:
"Børn og unges interesse for naturvidenskab, teknologi og sundhed"
Projektet har fokus på at forny og udvikle undervisningens indhold og form samt lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Dette forsøges konkret gennem tre delprojekter: "Klimaundervisning", "Studieforberedende Master Class undervisning for gymnasieelever" og "Brobygning i døgndrift".
I f.t. projekt "Klimaundervisning" udvikles en model for samarbejde mellem grundskole, gymnasie, videregående uddannelse og virksomheder om et naturvidenskabeligt emne - i 2009 klima. Gymnasielærere samarbejder med folkeskolelærere, folkeskoleelever kommer på gymnasiet, gymnasieelever kommer på folkeskoler, virksomheder inddrages for at gøre undervisningen relevant etc.
"Master Class" er et særligt tilbud til talenter m.h.p. øget rekruttering til de naturvidenskabelige uddannelser. Samarbejde med andre gymnasier og universiteter.
"Brobygning i døgndrift" handler om et styrket samarbejde mellem matematiklærere fra folkeskolerne i Silkeborg Kommune, de gymnasiale uddannelser i Silkeborg og Silkeborg Seminarium m.h.p. at forny undervisningen og skabe bedre sammenhæng i uddannelsessystemet.
Samlet budget: 1.596.000 kr. - heraf medfinansiering: 514.000 kr.
Et tre-årigt projekt - der ansøges om 459.000 kr. i 2009, 443.000 kr. i 2010 og 180.000 kr. i 2011 - i alt 1.082.000 kr.   
7
Favrskov Gymnasium i samarbejde med Mercantek, Silkeborg Tekniske Skole, Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole, Bjerringbro Gymnasium, Silkeborg Kommune, Viborg Kommune, Favrskov Kommune (minimum 10 folkeskoler i hver kommune), Elmuseet, Aqua, "Forsker for en dag"/ Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Grundfos, Danfoss, Tivoli Friheden, Moesgaard Museum, Institut for fysik og astronomi, Aarhus Universitet/HIH og Naturvidenskabernes Hus:
"Fra virksomhedens praksis til skolens fag"
Projektets formål er at sikre en større tilgang til ungdomsuddannelser med et teknisk/naturvidenskabeligt indhold, samt sikre at eleverne fastholdes i ungdomsuddannelsen frem mod valg af videre uddannelse.
I projektet indgår 4 delprojekter:
 • iværksættelse af fritidsmiljøer med naturvidenskabeligt/teknisk indhold
 • stimulering af talenter til arbejde med naturfag
 • lettelse af overgangen mellem grundskole og gymnasium gennem et øget samarbejde mellem de to lærergrupper
 • undervisningen i gymnasiet henter inspiration og rollemodeller fra virksomheder og naturvidenskabelige miljøer.
Målet med delprojekterne er at iværksætte en langsigtet indsats med identitetsskabende og interesseskabende aktiviteter i fritiden, i grundskolen og i gymnasiet i et samarbejde mellem gymnasier, kommuner, naturfaglige museer, naturfagscentre og virksomheder.
Samlet budget: 9.160.000 kr. - heraf medfinansiering: 4.373.000
Et fire-årigt projekt - der ansøges om 913.000 kr. i 2009, 2.032.000 kr. i 2010 og 1.842.000 kr. i 2011 - i alt 4.787.000 kr.
Forudsætning for udbetaling af tilskud er, at den planlagte følgeforskning iværksættes.
10
Struer Statsgymnasium i samarbejde med Bang & Olufsen:
"Science Class" - et udviklingsprojekt mellem det private erhvervsliv og gymnasiet
Science Class er et særligt studieretningsforløb hvor eleverne modtager undervisning på et meget højt fagligt niveau og får adgang til avancerede forsøg og eksperimenter i en erhvervsfaglig virkelighed - herunder indsigt i behovet for de samarbejdsfærdigheder og den kulturforståelse, som globaliseringen har bibragt den naturvidenskabelige verden. Dette giver unikke muligheder for en undervisning, der forener gymnasiet med et senere uddannelses- og erhvervsvalg.
Projektets overordnede mål er bl.a. at øge antallet af elever, som vælger matematik og fysik på A-niveau og som senere vælger ingeniørrelaterede uddannelser.
Det er det endelige mål at få Undervisningsministeriet til at godkende Science Class som et særligt forløb, hvis eksamensbevis er mere værd end et eksamensbevis fra en ordinær STX.
Samlet budget: 1.749.000 kr. - heraf medfinansiering: 835.000 kr.
Et tre-årigt projekt - der ansøges om 265.000 kr. i 2009, 350.000 kr. i 2010 og 299.000 kr. i 2011 - i alt 914.000 kr.

 

12
Herning Gymnasium:
"Etablering af international, naturvidenskabelig studieretning på Herning Gymnasium med integreret oversøisk studieophold"
Formålet med projektet er at udvikle en international, naturvidenskabelig studieretning hvori der indgår et oversøisk studieophold af ca. 10 ugers varighed. Denne studieretning vil styrke elevernes interesse for naturvidenskab og teknologi via ophold i et internationalt, højteknologisk område, hvor virksomheder inddrages i undervisningen. Samtidig vil elevernes studiekompetencer og engelskkundskaber blive styrket, da undervisningen finder sted på en videregående uddannelsesinstitution (college), og indkvarteringen hos private familier øger elevernes interkulturelle forståelse.
Samlet budget: 890.000 kr. - heraf medfinansiering: 590.000 kr.
Et 2½-årigt projekt - der ansøges om 300.000 kr. i 2008.
14
Mercantec i samarbejde med Viborg Katedralskole og sportsklubberne VHK og VFF:
"Idrætsgymnasium - idræt, it og internationalisering"
Projektets formål er at udvikle en ny gymnasial uddannelse, der kombinerer idræt, it og internationalisering. Studieretningen udvikles i et samarbejde mellem et erhvervsgymnasium og et alment gymnasium og rummer elementer fra såvel HTX som STX for at få en faglig bredde, der gør det muligt for de unge efterfølgende at søge ind på de fleste videregående uddannelser. Uddannelsen forventes at være attraktiv for unge fra hele regionen, hvorfor de kan tilbydes plads på kollegium.
Målet er, at unge med drømmen om en karriere i idrættens verden bliver tilgodeset med en gymnasial uddannelse. Disse unge har ofte svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, og da de ofte senere må se idrætsdrømmen briste, har de ikke mulighed for at videreuddanne sig.
Uddannelsen og dens indhold er forhåndsgodkendt af Undervisningsministeriet, da det drejer sig om en ny uddannelse.
Samlet budget: 1.281.000 kr. - heraf medfinansiering: 250.000 kr.
Et 3½-årigt projekt - der ansøges om 391.000 kr. i 2009, 264.000 kr. i 2010 og 326.000 kr. i 2011 - i alt 981.000 kr.
Forudsætningen for udbetaling af tilskud er, at der oprettes et hold i august 2009.
15
Grenaa Gymnasium i samarbejde med Dansk Landbrugsmuseum:
"Anvendelsesorienterede undervisningsforløb til HF"
Formålet med projektet er at udvikle en ny anvendelsesorienteret pædagogisk metode bygget op om temaet fødevarer. Undervisningen vil i naturvidenskabelig faggruppe fokusere på de naturvidenskabelige aspekter ved den fødevare, der er tema på Landbrugsmuseet det pågældende år, mens man i samfundsfaggruppen vil fokusere på måltidets kulturhistorie.
Med den mere anvendelsesorienterede undervisning - undervisning flyttet ud af klasserummet - er det målet at fastholde ikke uddannelsesvante elever på HF. Derudover sigter man efter at undersøge, om der findes nogle gennemgående træk ved de gode anvendelsesorienterede undervisningsforløb, og de høstede erfaringer skal kunne bruges af andre HF-skoler.
Samlet budget: 361.200 - heraf medfinansiering: 108.200 kr.
Et 2½-årigt projekt - der ansøges om 104.000 kr. i 2009, 64.000 kr. i 2010 og 85.000 kr. i 2011 - i alt 253.000 kr.

 

Ansøgning nr. 18 er et projekt, der involverer to forskellige institutioner og som stimulerer til uddannelse inden for det kreative område.Projektet giver mulighed for integrerede og tværfaglige forløb mellem det visuelle grundforløb på The Animation Workshop og det ordinære HF forløb for at koble det logisk-begrebslige og det æstetisk-symbolske i overensstemmelse med nyere forskningsteorier om læring.Der bliver tilknyttet følgeforskning til projektet (Syddansk Universitet), så de erfaringer og resultater, der kommer ud af projektet, kan videreføres og formidles.

 

18
Viborg Gymnasium og HF i samarbejde med The Animation Workshop:
"Visuel HF"
Formålet med uddannelsen er, at unge med særlige evner og talenter inden for det visuelle felt både får en ungdomsuddannelse og får videreudviklet deres visuelle kompetencer. De får således både et kreativt og et bogligt fundament at bygge videre på, og den anvendelsesorienterede del af HF styrkes.
Mødet mellem det kreative og den almene ungdomsuddannelse vil skabe en synergieffekt, der kan fremme elevernes faglighed og innovative tankegang, - kompetencer, der er efterspurgt af de kreative videregående uddannelser og oplevelsesindustrien som helhed.
Samlet budget: 2.385.000 kr. - heraf medfinansiering: 1.375.000
Et tre-årigt projekt - der ansøges om 300.000 kr. i 2009, 255.000 kr. i 2010, 255.000 kr. i 2011 og 200.000 kr. i 2012 - i alt 1.010.000 kr.
Forudsætningen for udbetaling af tilskud er, at der oprettes et hold i august 2009.

 

Ansøgning nr. 11 er et projekt, der omfatter vejledning og fastholdelse i forhold til ungdomsuddannelse på Djursland. Vejledning fra folkeskole til ungdomsuddannelse er en kommunal opgave. På Djursland er der et stigende antal unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen, og på trods af en række bestræbelser er der stadig et stort frafald fra ungdomsuddannelserne. Da projektet gennemføres i samarbejde mellem Djurslands Erhvervsskoler og UU-Djursland og støttes af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune vurderes det relevant, at Region Midtjylland støtter projektet, bl.a. fordi der tilknyttes følgeforskning til projektet (udføres af Teknologisk Institut), der skal bistå udviklingen af et nyt vejledningskoncept og nye fastholdelsesinitiativer.

 

11
Djurslands Erhvervsskoler i samarbejde med UU-Djursland:
"Nye veje i vejledning og fastholdelse"
UU-Djursland afviklede i 2007 en Tænketank, hvor bl.a. de unge bidrog med deres ønsker og ideer i forhold til både vejledning og fastholdelse i ungdomsuddannelserne.
Formålet med dette projekt er at arbejde videre med Tænketankens ideer og konklusioner og udvikle, teste og implementere nye og innovative metoder til vejledning og fastholdelse af unge. De nye metoder udvikles med særligt henblik på at nå den restgruppe, der ikke får en ungdomsuddannelse i dag.
Målet med projektet er at få udviklet metoder til at "nå" alle unge og sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse.
Samlet budget: 1.987.000 kr. - heraf medfinansiering: 756.000 kr.
Et 2½-årigt projekt - der ansøges om 59.000 kr. i 2008, 401.000 kr. i 2009, 655.000 kr. i 2010 og 116.000 kr. i 2011 i alt 1.231.000 kr.

 

Projekter, der indstilles til afslag:

 

Projekt nr.
Ansøger
 
3
VIA Erhvervsuddannelser i samarbejde med TSØ skolerne:
"Virkningsevaluering"
I projektet ønsker man at arbejde med virkningsevaluering som redskab til at belyse, hvad der virker i forhold til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelser, og derigennem blive i stand til at målrette sin fastholdelsesstrategi og iværksætte handlinger, som har effekt.
Samlet budget: 1.618.000 - heraf medfinansiering: 252.000 kr.
Et ½-årigt projekt - ansøgt beløb 1.366.000 kr.
Vurdering: Projektet løst beskrevet. Der skal være tale om reel følgeforskning på udvalgte områder, hvis der skal ydes støtte. Store udgifter til konsulentfunktion, mødeaktivitet og transport.
 
4
VUC Horsens:
"Skriftsprogligt kompetencekursus"
HF reformen stiller krav om, at skriftligheden i danskfaget rummer bevidsthed om en genre- og formidlingsmæssig dimension. Denne dimension er krævende for VUC kursisterne og man ønsker derfor med dette projekt at udvikle en faglig kvalificeret og effektiv metode til at styrke kursisternes skriftsproglige kompetencer.
Samlet budget: 90.000 kr. - heraf medfinansiering: 10.000 kr.
Et et-årigt projekt - ansøgt beløb 80.000 kr.
Vurdering: Der er tale om et fag-fagligt projekt, der må støttes af midler fra Undervisningsministeriets puljer.
 
9
Paderup Gumnasium i samarbejde med Århus Katedralskole og Viby Gymnasium og HF:
"Klimaundervisning i de gymnasiale uddannelser"
Med projektet ønsker man at bidrage til at fremme klimaforståelsen i de gymnasiale uddannelser ved bl.a. at udvikle undervisningsmateriale til anvendelse i især de forløb, hvor flere fag indgår. Herudover skal ca. 120 lærere efteruddannes og samarbejde med undervisere fra Århus Universitet for at kunne varetage klimaundervisningen og videndele herom.
Samlet budget: 553.000 kr. - heraf medfinansiering: 290.000 kr.
Et to-årigt projekt - ansøgt beløb 263.000 kr.
Vurdering: Projektet gennemføres kun én gang. Forudsætningen for støtte til et projekt er implementering af aktiviteten i efterfølgende normal drift.
 
13
Mercantec i samarbejde med Århus Tekniske Skole:
"Den elektroniske studievejleder"
Projektet omfatter udvikling af en webbaseret, elektronisk studievejleder, som elever og UU-vejledere kan anvende i.f.t. både hhx og htx for hurtigt at få overblik over studieretninger og fagmæssige bindinger.
Samlet budget: 489.000 kr. - heraf medfinansiering: 250.000 kr.
Et ½-årigt projekt - ansøgt beløb 239.000 kr.
Vurdering: Webbaseret vejledning findes allerede. Elektronisk vejledning sig ikke til de "svage" unge.
 
16
Tørring Gymnasium i samarbejde med en række midtjyske gymnasier, erhvervsvirksomheder og videregående uddannelser:
"Naturvidenskabelig brobygning"
De deltagende institutioner ønsker med dette projekt at sprede interessen for naturvidenskab gennem en fælles udvikling og brug af materialekasser (laboratorieopstillinger), der tager udgangspunkt i virksomheders primære funktionsområde. Materialekasserne bruges i undervisningen i både gymnasier og folkeskoler - men står fysisk på de deltagende gymnasier.
Samlet budget: 4.150.000 kr. - heraf medfinansiering: 1.600.000 kr.
Et tre-årigt projekt - ansøgt beløb 2.550.000 kr.
Vurdering: Der er tale om driftstilskud til et allerede udviklet og velfungerende samarbejde mellem parterne, som Undervisningsministeriet tidligere har støttet.
 
17
Tørring Gymnasium:
"Lærersamarbejde og udviklingsarbejde inden for de naturvidenskabelige fag på tværs af uddannelser"
Projektet omfatter opbygning af et netværk, hvor man er fælles om at udvikle materialer til konkrete eksperimentelle undervisningsforløb.
Samlet budget: 1.516.000 kr. - heraf medfinansiering: 556.000 kr.
Et tre-årigt projekt - ansøgt beløb 960.000 kr.
Vurdering: Indholdet i projektet er ikke beskrevet præcist. Det er vurderingen, at der er tale om drift af et netværk inden for det naturvidenskabelige område.  
 

 

Ansøgninger, der er trukket tilbage :

Ansøgerne bag projekt nr. 2, 5, 8 og 19 har trukket deres ansøgninger tilbage med henblik på en grundigere gennemarbejdning inden eventuel fornyet fremsendelse.

 

Hvis Forretningsudvalget følger indstillingerne, vil der være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser (1.000 kr.):

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overført 
Tilskud
 
Tilskud
 
Tilskud
 
Tilskud
 
Tilskud
 
Tilskud
 
 
Tilskud
 
fra 2007
2008
 
2009
 
2010
 
2011
 
2012
 
i alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. maj 2007
 
5.443.843
 
0
5.137.770
 
2.649.920
 
210.260
 
0
 
0
 
13.441.793
1. sept.2007
 
3.879.173
 
0
8.209.864
 
2.151.775
 
250.750
 
0
 
0
 
14.491.562
1. januar 2008
 
0
 
0
4.441.152
 
3.242.287
 
1.791.528
 
0
 
0
 
9.474.967
1. maj 2008
 
0
 
0
3.197.182
 
3.112.633
 
1.913.765
 
275.500
 
0
 
8.499.080
1. okt.2008
0
0
359.000
3.131.000
4.384.000
3.285.000
200.000
11.359.000
adm. pulje
 
 
 
 
400.000
 
400.000
 
400.000
 
400.000
 
400.000
 
2.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
 
9.323.016
 
 
21.744.968
 
14.687.615
 
8.950.303
 
3.960.500
 
600.000
 
59.266.402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rammebevilling
 
18.000.000
 
8.676.984
21.000.000
 
14.100.000
 
14.100.000
 
14.100.000
 
14.100.000
 
95.400.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke-disponerede midler
 
8.676.984
 
 
7.932.016
 
-587.615
 
5.149.697
 
10.139.500
 
13.500.000
 
36.133.598

 

For de enkelte bevillinger bliver der udformet en kontrakt med betingelser for projektets gennemførelse. For alle projekter gælder, at resultater skal formidles.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-42-08

13. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter

Resume

Projektet udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter er et demonstrationsprojekt, der skal belyse, hvordan brugerdreven innovation på sundhedsområdet kan fremme erhvervsmæssig udvikling og vækst. I det 3-årige projekt gennemføres fire overordnede forsøg. De tre adresserer henholdsvis mad, motion og håndtering af medicin/sår pleje og det fjerde - og mest omfattende forsøg - har fokus på, hvordan teknologiske- og kommunikative løsninger dels kan styrke det rehabiliterende og forebyggende arbejde internt i Sundhedscentret og dels sikre kommunikation mellem Sundhedscentret og brugere uden for centret. Netværk og interaktion mellem brugerne forventes også at være centrale. I forsøgene indgår en lang række parter, heraf 10 virksomheder. Det statslige Program for Brugerdreven Innovation under Erhvervsministeriet er ansøgt om 3,4 mio. kr. til projektet. Ansøgningen forudsætter en regional medfinansiering. Der er en kommunal medfinansiering på 1,5 mio. kr. fra Randers kommune.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 0,6 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011, i alt 1,5 mio. kr., til Alexandra Instituttet til et 3-årigt demonstrationsprojekt om brugerdreven innovation på sundhedsområdet som middel til at fremme erhvervsmæssig udvikling og vækst, idet det forudsættes, at der opnås medfinansiering på 3,4 mio. kr. fra statens program for brugerdreven innovation og medfinansiering på 1.5 mio. kr. fra Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Vækstforum vedtog på sit møde den 29. august 2008 med bemærkning om, at der i forbindelse med BDI projektet om erhverv og sundhed skal lægges yderligere vægt på projektets betydning for erhvervsvirksomhederne, at Vækstforum ansøger programmet for Brugerdreven Innovation under Erhvervs- og Byggestyrelsen om 3,4 mio. kr. i støtte til sundhedsprojektet, således at projektet kan iværksættes primo 2009 og at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 1,5 mio. kr. fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af Sundhedsprojektet.

 

Projektet udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter er et demonstrationsprojekt, der skal belyse, hvordan brugerdreven innovation (BDI) på sundhedsområdet kan fremme erhvervsmæssig udvikling og vækst. BDI vurderes både internationalt og nationalt at være et centralt supplement til teknologisk og prisdreven innovation, der kan medvirke til at forbedre konkurrenceevnen, skabe vækst i virksomhederne og give brugerne bedre produkter. En af de førende forskere på området, den amerikanske professor Eric von Hippel, mener, at Danmark på grund af bl.a. den flade organisationsstruktur og tradition for kontakt til brugerne, har et særligt potentiale.

 

Baggrund

Sundhedsvæsenet udgør en oplagt mulighed for erhvervsudvikling. Samlet set anvendes alene på nationalt plan over 70 mia. kr. årligt på sygehusbehandling og sygesikring. Heraf anvendes 75 % på mennesker med kroniske lidelser. Området er under pres såvel økonomisk, rekrutteringsmæssigt og i forhold til stigende krav om stadigt mere individualiserede ydelser. Der er et stort behov for at finde morgendagens sundhedsydelser - og her har de private virksomheder mulighed for at skabe større markedsandele. Projektet vurderes at have et væsentligt erhvervspotentiale, idet de produkter, processer m.v. der udvikles i innovationsalliancen mellem de offentlige og private aktører, også vil kunne anvendes i forhold til andre grene af sundhedsområdet og i forhold til at skabe nye markedsandele internationalt.

 

Vækstforum har i sin erhvervsudviklingsstrategi sat fokus på brugerdreven innovation som en vigtig kilde til innovation og vækst. Af tillæg til den indgåede partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum fremgår det tillige, at parterne er enige om at styrke indsatsen for at fremme offentlige-private partnerskaber og dermed forbedre mulighederne for innovation. Det fremgår også af tillægget, at Vækstforum vil arbejde for at opbygge en række nye innovationsalliancer mellem viden- og forskningsinstitutioner, virksomheder, offentlige institutioner og brugere i regionen med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder inden for velfærdsteknologi og styrke det offentliges velfærdsydelser. I det konkrete sundhedsprojekt undersøges mulighederne for at kunne udvikle afledte projekter til statens kommende 3 mia. kr.'s fond for arbejdskraftbesparende teknologier.

 

Sundhedsprojektet fokuserer på, hvordan erhvervslivet kan anvende brugerdreven innovation på sundhedsområdet til at skabe udvikling og vækst. Projektet - der løber over 3 år - tager afsæt i Sundhedscentret i Randers og en udvalgt gruppe af kronikere, patienter med diabetes.

 

Formål og aktiviteter

Projektet har tre overordnede formål

 1. At afprøve hvordan virksomheder kan få nye ideer og finde nye løsninger gennem en systematisk inddragelse af brugerne, herunder at afprøve og udvikle samt formidle metoder til brugerdreven innovation.

 2. At skabe nye innovationsalliancer mellem brugere, sundhedsvæsen, det private erhvervsliv og videninstitutioner, der tager afsæt i brugerdreven innovation og mulighed for at danne nye netværk.

 3. At fremme mennesker med latent eller konstateret diabetes får styrket deres autonomi, værdighed og glæde.

Aktiviteterne i projektet skal ses i sammenhæng med megasatsningen på Erhverv- Sundhed og erfaringerne fra de to udviklingsplatforme: Center for Pervasive Healthcare 2.0 - et forskningsmæssigt projekt, der adresserer IKT i Sundhedssektoren og MedTech Innovation Center, der adressser bio- og medteknologi og forretningsudvikling inddrages i forhold til samme.

 

Der gennemføres i projektet fire overordnede forsøg. De tre adresserer hhv. mad, motion og håndtering af medicin/ sår pleje og det fjerde - og mest omfattende forsøg - har fokus på hvordan teknologiske- og kommunikative løsninger, dels kan styrke det rehabiliterende og forebyggende arbejde internt i Sundhedscentret og dels sikre kommunikation mellem Sundhedscentret og brugeren udenfor Centret. Netværk og interaktion mellem brugerne forventes også at være centrale.

 

I arbejdet inddrages erfaringer og resultater fra "Hjælpemiddelprojektet" Region Midt, "Maxi- projektet" Region Nordjylland og "Sund Hospitalskost" Region Syd.

 

Samarbejdspartnere:

 • Tulip

 • Sunde tanker: Kocheriet/Institut for almen medicin, Århus Universitet

 • Teknisk Skole Silkeborg/Sund mad for alle

 • Novax

 • Systematic

 • IBM-Acure

 • Sanofi-Aventis

 • ScandiHealth CSC

 • Glokal Marketing

 • Mobile Fitness

 • Agro Business Park

 • Randers Fysioterapeuter

 • Ålborg Universitet, institut for arkitektur og design

 • Diabetesforeningen

 

Projektledelsen

 • Alexandra Instituttet - overordnet ledelse

 • Randers Kommune

 • Regionshospitalet Randers

 • Væksthus Midtjylland

 • Randers erhvervs- og udviklingsråd

 

Den tværgående gruppe, der skal inspirere og facilitere deleksperimenterne.  

 • Dansk Projektrådgivning/Århus Arkitekterne

 • VIA - University College

Budget:

Aktivitet
2009
2010
2011
ialt
Inddragelse  af virksomheder
 900.000
 1.000.000
 975.000
2.875.000
Ledelse+ delprojektledelse
 750.000
  825.000
 700.000
2.275.000
Erfaringsopsamling
Dokumentation
Formidling
  75.000
  150.000
  100.000
  325.000
Research + Ide + delprojektudvikling
 125.000
   200.000
 100.000
   425.000
Kørsel + overhead
   50.000
    75.000
   75.000
   200.000
Revision + regnskab m.m.
  100.000
  100.000
  100.000
   300.000
Ialt
2.000.000
2.350.000
2.050.000
6.400.000

  

Finansiering:

Mio. kr.
2009
2010
2011
Ialt
Region
0,5
0,5
0,5
1,5
EBST
1,0
1,3
1,1
3,4
Kommune
0,5
0,5
0,5
1,5

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-5-07

14. Godkendelse af delegationsrejse til Nedre Schlesien i Polen 20. og 21. november 2008 med henblik på underskrivelse af samarbejdsaftale

Resume

Regionsrådet har på sit møde den 24. september 2008 tiltrådt en samarbejdsaftale med Nedre Schlesien i Polen og det foreslås, at en lille delegation på fire personer under ledelse af regionsrådsformanden rejser til Wroclaw for at underskrive aftalen i dagene 20. og 21. november. Udgifterne i forbindelse med besøget i Wroclaw forventes at beløbe sig til 22.500 kr.

Direktionen indstiller,

at delegationsrejsen til Wroclaw 20.-21. november 2008 i forbindelse med underskrivelse af samarbejdsaftalen med Nedre Schlesien godkendes

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende alle studierejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for studierejsen til godkendelse.

 

Regionsrådets besluttede på sit møde den 24. august at tiltræde en samarbejdsaftale med Nedre Schlesien i Polen, og en delegation fra Region Midtjylland er efterfølgende blevet inviteret til Nedre Schlesien for at underskrive aftalen ved en ceremoni.

 

Det påtænkes, at regionsrådsformanden samt to repræsentanter for administrationen deltager i rejsen. Desuden inviteres tidligere amtsborgmester i Ringkjøbing Amt, Knud Munk Nielsen, som var en af initiativetagerne til samarbejdet mellem Nedre Schlesien og Ringkjøbing Amt, til at deltage, da de polske myndigheder ønsker at overrække Knud Munk Nielsen en statsmedalje for hans indsats. Knud Munk Nielsens rejse betales af Region Midtjylland.

 

Programmet for delegationsrejsen er som følger:


Signing cooperation agreement with, Lower Silesia, Poland
Visiting Programme Wroclaw, November 20-21, 2008
Thursday 20 November
Programme
12:05
Arrival at Wroclaw airport
Transfer to Wroclaw
Check in at hotel
15:00
-
18:00
Ceremony for signing the agreement and granting the State Medal to Knud Munk Nielsen
19:30
Official Dinner hosted by the Regional Assembly of Lower Silesia
 
Friday 21 November
8:30
Site visits in Wroclaw organised by Lower Silesia
10:00
Leaving for the airport
12:30
Departure from Wroclaw airport

 

Udgifterne i forbindelse med besøget i Wroclaw forventes at beløbe sig til 22.500 DKK, da Region Midtjylland udelukkende skal afholde rejseomkostninger. Nedre Schlesien dækker de øvrige omkostninger til kost og logi samt transfer til og fra lufthavnen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-1-08

15. Regnskab og afrapportering fra studietur til Västra Götalandsregionen for Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Resume

Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet var i perioden 28. - 29. august 2008 på studietur til Västra Götalandsregionen i Sverige. Formålet med studieturen var at blive inspireret af de svenske erfaringer med kollektiv trafik samt præsenteret for den svenske regions langsigtede strategi for kollektiv trafik.

Direktionen indstiller,

at regnskabet for studietur til Västra Götalandsregionen 28. - 29. august 2008 for Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet godkendes, og

 

at rapporten fra studieturen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet var på studietur til Västra Götalandsregionen i Sverige i perioden fra den 28. august til den 29. august 2008. Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende påtænkte studierejser og efterfølgende have forelagt regnskab for studierejsen til godkendelse. Regionsrådet godkendte studieturen på sit møde den 20. august 2008.

 

Formålet med studieturen var at blive inspireret af de svenske erfaringer med kollektiv trafik samt præsenteret for den svenske regions langsigtede strategi for kollektiv trafik. Udvalget havde på studieturen møder med Västra Götalandsregionen og regionens trafikselskab Västtrafik. Derudover var der besøg på Nils Eriksson terminalen og udflugt med en "stombuss" (sporvognslignende bus).

 

Udvalget fik af de svenske værter en veltilrettelagt orientering om planer for udviklingen af den kollektive trafik i Västra Götalandsregionen og konkrete initiativer på området. Den kollektive trafik er i Västra Götalandsregionen organiseret efter næsten samme model som i Danmark, og strategien for udviklingen af den regionale bustrafik svarer i hovedtræk til de principper, Regionsrådet har fastlagt for et fremtidigt regionalt rutenet i Region Midtjylland. Men både organisatorisk og strategisk er der forskelle. Studieturen var derfor udbytterig i forhold til det videre arbejde med effektivisering og modernisering af det regionale rutenet i Region Midtjylland.

 

En rapport fra studieturen er vedlagt som bilag.

 

Regnskabet for studieturen ser således ud:

Beskrivelse
Budget i kr.
Regnskab i kr.
Transport til/fra Frederikshavn
7.000
4.000,00
Frederikshavn-Göteborg t/r
10.000
6.600,00
Overnatning
12.000
8.720,25
Forplejning
15.000
10.240,32
Diverse (taxa)
6.000
645,00
I alt
50.000
30.205,57

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-4-08

16. Salg af grunden under Ladegården til Randers Kommune

Resume

Ved delingen af Århus Amt i forbindelse med kommunalreformen overtog Randers Kommune Ladegården, Marienborgvej 8, Randers.

 

Ladegården er bygget på arealer, der oprindelig var en del af Psykiatrisk afdeling i Randers, og grunden er aldrig blevet udmatrikuleret til institutionen. Ved delingen af Århus Amts aktiver overtog Randers Kommune derfor alene værdien af bygningerne til institutionen, mens Region Midtjylland overtog grunden.

 

Randers Kommune har anmodet om at overtage også grunden omkring institutionen. Der er nu udmatrikuleret en grund til institutionen på 7.939 m2. Det foreslås, at Randers Kommune erhverver grunden til Ladegården til en pris på 250 kr. pr. m2, ialt 1.985.000 kr., idet udstykningsomkostningerne, som kommunen har afholdt, fragår.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland sælger grunden ved Ladegården, Marienborgvej 8, Randers til Randers Kommune for i alt 1.985.000 kr., idet udstykningsomkostningerne fragår.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen overtog Randers Kommune ansvaret for Ladegården, Marienborgvej 8, Randers. Ladegården er en boinstitution til længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer.

 

Institutionen er opført af Århus Amt på en del af grunden til Psykiatrisk afdeling ved Regionshospitalet i Randers. Grundarealet til institutionen blev imidlertid ikke særskilt udmatrikuleret, og ved kommunalreformen overtog og "betalte" Randers Kommune alene for bygningerne til institutionen, mens Region Midtjylland overtog grunden som en del af Psykiatrisk afdeling.

 

Randers Kommune har rettet henvendelse om at erhverve den til institutionen naturligt tilhørende grund. Der er blevet gennemført en udmatrikulering, og der er enighed om, at et grundstykke på 7.939 m2 bør tilhøre institutionen. Ved kommunalreformen overtog Region Midtjylland den samlede grund til en m2 pris på 250 kr., og da det ville have været naturligt, at Randers Kommune havde overtaget institutionen incl. tilhørende grund, er det foreslået kommunen, at grunden kan erhverves for 250 kr. pr. m2, eller i alt 1.985.000 kr. Kommunen har forestået og afholdt udgifterne til udmatrikulering, hvorfor denne udgift foreslås at fragå provenuet til regionen.

 

Randers byråd har på sit møde den 27. oktober 2008 tiltrådt, at kommunen erhverver grunden ved Ladegården på de her anførte vilkår.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-8-08

17. Offentliggørelse af budget 2009

Resume

Regionsloven fastlægger, at regionens budget skal offentliggøres før det nye regnskabsårs begyndelse. Det foreslås, at budgettet ligesom sidste år primært bliver gjort tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside. Herudover vil de overordnede tal for budgettet blive præsenteret i den husstandsomdelte Søndagsavis samt de regionale dagblade.

 

Budgettet og en særlig budgetfolder vil være tilgængelig på hovedbiblioteker og rådhuse mv.

Direktionen indstiller,

at overordnede nøgletal for budgettet samt oplysning om, hvor man kan finde yderligere information, offentliggøres i den husstandsomdelte Søndagsavis samt de regionale dagblade i december 2008,

 

at budgettet gøres tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside, og

 

at budgettet og den særlige budgetfolder gøres tilgængelig på kommunernes hovedbiblioteker samt på kommunernes rådhuse.

Sagsfremstilling

Budgettet skal ifølge Regionslovens § 20 være tilgængeligt for regionens beboere. En kort redegørelse for budgettet skal efter Regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse.

 

Budgettet vil primært blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, hvor der er mulighed for både at finde de overordnede budgettal og gå i dybden med budgettet. Desuden vil budgettet og en særlig budgetfolder være på hovedbibliotekerne samt på rådhusene m.v. for at sikre, at budgettet er tilgængeligt for borgere uden internetadgang.

 

Budgettets hovedtal præsenteres ligeledes i den husstandsomdelte Søndagsavis, samt i de regionale dagblade i december måned. Offentliggørelsen heri indgår som en del af de annonceringsaftaler, som Region Midtjylland har indgået med diverse medier. Dermed minimeres udgifterne i forhold til offentliggørelse af budget 2009. Borgere i Region Midtjylland bliver således informeret om, at Regionsrådet har vedtaget et budget for regionen, og at yderligere information kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-08

18. Orientering om status for arbejdet med Region Midtjyllands sundhedsplan

Resume

Arbejdet med Region Midtjyllands første samlede sundhedsplan fortsætter. Det midlertidige udvalg for Region Midtjyllands sundhedsplan har samlet inspiration til temaer for sundhedsplanen i Skotland, på sundhedsplankonference og på borgertopmøde.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland er i gang med at udforme sin første samlede sundhedsplan. Planen vil beskrive regionens sundhedsvæsen, som det ser ud i dag samt opstille temaer for regionsrådets arbejde med sundhed. Temaerne vil være udtryk for områder, hvor regionsrådet finder det særligt væsentligt at gøre en indsats i de kommende år.

 

I april måned 2008 blev forretningsudvalget og regionsrådet orienteret om processen omkring arbejdet med sundhedsplanen. Siden da har det midlertidige udvalg arbejdet med at indsamle og drøfte forslag til temaer. I den forbindelse har udvalget været på studietur, afholdt sundhedsplankonference og senest borgertopmøde.

 

Studietur

Som led i arbejdet med sundhedsplanen tog det midlertidige udvalg for Region Midtjyllands sundhedsplan sammen med Sundhedskoordinationsudvalget på studietur til Edinburgh i Skotland den 9.-12. september 2008. På turen fik delegationen indblik i skotternes metoder til at håndtere udfordringerne på sundhedsområdet. Rapport og regnskab fra studieturen præsenteres senere i særskilt dagsordenspunkt.

 

Sundhedsplankonference

Mandag den 29. september 2008 stod Sundhedsplanudvalget i spidsen for sundhedsplankonferencen Pejlemærker for sundhed i Herning. Her var politikere, fagfolk og embedsmænd fra region, kommuner og praksissektoren inviteret til at debattere udfordringerne for sundhedsvæsenet og til at komme med ideer til mulige temaer. Omkring 150 personer fra alle sektorer og alle dele af regionen deltog, herunder også repræsentanter fra interesseorganisationer og Sundhedsbrugerrådet.

 

Input fra konferencen indgår i det midlertidige udvalgs arbejde med temaer til sundhedsplanen.

 

Borgertopmøde

Lørdag den 1. november afholdt Region Midtjylland i samarbejde med Danske Regioner og Teknologirådet borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen. Sundhedsplanudvalget inviterede, og medlemmer af regionsrådet deltog i arrangementet som bordformænd. På topmødet var der livlig debat ved de mange borde, og borgerne skulle flere gange undervejs stemme om forskellige spørgsmål. I løbet af dagen var der flere gange kontakt mellem de fire topmøder, der fandt sted forskellige steder i landet.

 

Danske Regioner udarbejder en samlet rapport fra de fire borgertopmøder i Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Regionsrådets medlemmer vil modtage kopi af rapporten, når den er klar.

 

Input fra borgertopmødet vil ligesom de øvrige input indgå i udvalgets arbejde med at vælge og formulere temaer til sundhedsplanen.

 

Sundhedsplanen forventes klar til politisk behandling og høring i begyndelsen af 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-72-1-07

19. Orientering om rapport fra BIDMC (Harvard) vedrørende organisering af akutindsatsen

Resume

Region Midtjylland og Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) indgik i foråret 2007 en kontrakt som omfattede, at BIDMC, som har betydelige erfaringer med organisering af akutindsatsen, skulle udarbejde en indledende vurdering af akutområdets potentiale i forhold til udviklingen af et enstrenget akutsystem i Region Midtjylland. I rapporten, som nu foreligger, konkluderes, at der er en række styrker i den øjeblikkelige organisering f.eks. den præhospitale håndtering af hjertepatienter, ligesom der også peges på et forbedringspotentiale, som er væsentligt at inddrage i det videre arbejde med etablering af fælles akutmodtageenheder.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af akutplanen for Region Midtjylland i efteråret 2007 blev der taget beslutning om en helt ny struktur for modtagelse af de akutte patienter.

 

På Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) er der betydelige erfaringer med organisering af akutindsatsen. Underudvalget vedrørende service, kvalitet, plan og struktur blev blandt andet præsenteret for disse i forbindelse med besøg i Boston i efteråret 2006. Underudvalget anbefalede i forlængelse af besøget at overføre erfaringerne vedrørende den interne organisering af akutmodtagelser til regionen, samt at overføre erfaringerne vedrørende uddannelse af personale.

 

Region Midtjylland og Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) indgik på denne baggrund i foråret 2007 en kontrakt, som omfattede "initial assessment" - det vil sige en indledende vurdering af akutområdets potentiale i forhold til udviklingen af et enstrenget akutsystem. Underudvalget vedrørende service, kvalitet, plan og struktur blev orienteret herom på mødet den 23. april 2007.

 

Den indledende vurdering af akutområdets potentiale er sammenfattet i rapporten "Report on the Emergency Care System in Region Midtjylland", som er tilgængelig via Region Midtjyllands hjemmeside under sundhed/fremtidens sundhedsvæsen/akutplan/baggrund og fakta. Der er vedlagt en dansk oversættelse af rapportens resume.

 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af konsulenternes besøg på de enheder, som er en del af akutstrukturen dvs. såvel den præhospitale del, primærsektoren og de hospitaler, som fremover skal varetage fælles akutmodtagelse. Desuden ligger der et datamateriale til grund for rapporten.

 

I rapporten konkluderes, at der er en række styrker i samtlige sektorer i den akutte organisering. Som en særlig styrke fremhæves den præhospitale håndtering af hjertepatienter via telemedicin i et samarbejde mellem kardiologer og præhospitale læger. Samtidig vurderes der dog også at være et forbedringspotentiale på en række områder.

 

I forhold til det videre arbejde samler BIDMC's anbefalinger sig overordnet inden for fire områder. Anbefalinger vedrørende den faglige træning af det personale, som skal bemande de fælles akutmodtagelser, anbefalinger vedrørende ledelse og organisering af de fælles akutmodtagelser, anbefalinger vedrørende samarbejdet mellem sektorer og anbefalinger vedrørende registrering af patientkontakter (datahåndtering). Disse anbefalinger sammenfattes i det følgende.

 

Først og fremmest anbefales, at der etableres interregionale træningsprogrammer for oplæringen af det personale - læger og sygeplejersker - som skal bemande de fremtidige fælles akutmodtagelser. I den forbindelse understreges betydningen af at søge anerkendelse af fagområdet "akutmedicin" med henblik på oplæring af akutlæger. Dette dog blot som en overgangsordning, idet den endelige anbefaling omfatter, at der etableres et egentligt speciale inden for disciplinen akut-medicin. Det indgår som en del af Akutforliget, at de akutte modtagelser skal være bemandet med akutmedicinere.

 

I fuld overensstemmelse med Akutplanen for Region Midtjylland anbefaler rapporten dernæst, at Sundhedsstyrelsens model for etablering af fælles akutmodtagelser, hvor hovedreglen er, at patienterne modtages ét sted på hospitalet, gennemføres. Ligeledes anbefales, at der på ét hospital etableres et pilotprojekt for implementeringen af de fælles akutmodtageenheder.

 

Det anbefales også, at den fysiske lokation af vagtlægekonsultationen samtænkes med de fælles akutmodtagelser, og at der sker koordination med de psykiatriske akutmodtagelser.

 

Endelig anbefales, at der udvikles standardiserede data, som kan bidrage med information om patientkontakter inden for og mellem alle sektorer af det akutte system.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-128-06-V

20. Orientering om alderskriterier i forbindelse med behandling

Resume

I forbindelse med Forretningsudvalgsmødet den 29. april 2008 bad regionsrådsmedlem Poul Müller (K) om en redegørelse for, om der findes alderskriterier for behandling på hospitalerne. I det følgende orienteres om sondringen mellem fysisk og biologisk alder i forbindelse med iværksættelse af behandling, og om hvordan alderskriterier indgår som kriterium i forbindelse med videnskabelige undersøgelser af behandlingseffekt.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møder den 2.  og 16. september samt 7. oktober blev sagen udsat.

 

Poul Müller (K) har i forbindelse med Forretningsudvalgsmødet den 29. april 2008 forespurgt administrationen, om der findes alderskriterier for behandling på hospitalerne. I forbindelse med spørgsmålet blev der refereret til et alderskriterium ved trombolysebehandling på Århus Sygehus på 81 år.

 

På forespørgsel har hospitalerne oplyst, at patienternes faktiske (høje) alder generelt ikke har betydning for den behandling, som de tilbydes. Dette skyldes, at den faktiske alder ikke afspejler patientens fysiske tilstand. Patientens fysiske tilstand er således afgørende for patientens mulighed for at få gavn af en given behandling, og dermed er den afgørende for behandlingsresultatet. Det anbefales f.eks. ikke at operere patienter, som er i så dårlig almen fysisk tilstand, at patienten med stor sandsynlighed ikke vil kunne gennemføre operationen.

 

Patienternes biologiske alder er dermed et relevant behandlingskriterium. Der er en tæt sammenhæng mellem patientens biologiske alder og kroppens fysiske tilstand. Den biologiske alder vil ofte være lavere end den faktiske alder, hvis der er tale om en patient, som er i en god fysisk tilstand.

 

Dog indgår der ofte et alderskriterium ved afprøvning af helt nye behandlinger (ofte i sammenligning med den hidtidige bedste behandling) i videnskabelige undersøgelser. Ofte udvælges til de første afprøvninger en aldersgruppe, hvor man forventer den største effekt og de færreste bivirkninger af den nye behandling (ofte yngre og midaldrende patienter). Det gælder ikke mindst nye "aggressive" behandlinger såsom nye former for kemoterapi, transplantationer, trombolyse og lignende, hvor risikoen for livstruende bivirkninger/komplikationer af behandlingen vurderes at være stor, men hvor der også kan opnås en stor gevinst f.eks. mange leveår ved en vellykket behandling af især yngre patienter. Hos ældre patienter kan denne balance let vælte, idet risikoen for alvorlige livstruende komplikationer stiger markant ved høj alder, samtidig med at antallet af f.eks. leveår, der kan opnås ved en vellykket behandling, er meget begrænset, da f.eks. 80-årige har en stor risiko for at dø af andre sygdomme end lige netop den, som behandlingen retter sig imod.

 

Når et videnskabeligt projekt har vist en betydende behandlingsgevinst ved en ny behandling, ansøges der typisk om godkendelse af behandlingen (f.eks. Lægemiddelstyrelsen i Danmark), og behandlingen tages i brug i dagligdagen. Såvel godkendelse som retningslinier for behandling retter sig typisk imod samme aldersgruppe som den i det videnskabelige projekt. Efterhånden som man får rutine og erfaring med den nye behandling, sker der ofte en gradvis opblødning af alderskriterierne. Især hvis det drejer sig om behandling, som ikke er meget kostbar eller har meget store bivirkninger. For behandlinger af sidstnævnte karakter bliver der i stedet ofte iværksat nye videnskabelige protokoller, der systematisk undersøger behandlingens effekt på en anden aldersgruppe - typisk patienter med højere alder. På den måde udvides alderskriterierne mere systematisk. Dette har især været karakteristisk for nye kræftbehandlinger.

 

Med hensyn til trombolysebehandling er det således, at trombolyse er afprøvet i adskillige store internationale videnskabelige forsøg. Ingen af disse forsøg er gået ud over alderskriteriet 18 - 80 år. Man har således ikke nogen erfaring med trombolysebehandling hos patienter over 80 år. Men man ved, at risikoen for at fremkalde en stor og livstruende hjerneblødning ved trombolysebehandling stiger med alderen. I Danmark godkendte Lægemiddelstyrelsen trombolysebehandling i 2003 i en bekendtgørelse, hvor man satte som betingelse, at trombolyse kun blev tilbudt patienter i alderen 18 - 80 år. Dette alderskriterium indgår derfor i de kriterier, som man anvender ved henvisning af patienter til trombolyse i Danmark herunder på Århus Sygehus. Trombolyse skal påbegyndes senest 3 timer efter første symptom på en apopleksi. Derfor er det altafgørende, at de relevante patienter køres direkte fra hjemmet til trombolysehospitalet. Det er ofte falckredderne, der i praksis henviser patienterne til neurologisk afdeling i Århus, såfremt kriterierne for behandling umiddelbart ser ud til at være til stede hos den pågældende patient. Men hvis kriterierne ikke er opfyldt, skal patienten i stedet køres til sit hjemsygehus f.eks. Viborg eller Randers. Det er således tilfældet, hvis patienten er over 80 år. Lægerne på Neurologisk Afdeling kunne ønske sig, at aldersgrænsen blev lidt opblødt, da de mener, at velbevarede 81-årige og 82-årige vil kunne tåle behandling lige så godt som en mindre velbevaret 75-årig. Men det er altså ikke tilladt i relation til bekendtgørelsen. Så lægerne påtager sig et ekstra stort ansvar, såfremt de de facto giver trombolysebehandling til en patient over 80 år. Et ansvar, der er let at bære, hvis behandlingen går godt, men kan være næsten ubærlig, hvis den fremkalder en dødelig hjerneblødning.

 

Inden for et andet område - nemlig IVF-behandling (barnløshedsbehandling) - er den faktiske alder ligeledes et behandlingskriterium. I Region Midtjylland samt i resten af landet er alderskriteriet for at iværksætte barnløshedsbehandling på offentlige hospitaler, at kvinden ikke må være fyldt 40 år. Dette alderskriterium er fastsat ud fra etiske overvejelser om hensynet til barnets opvækst og forsørgelse, samt ud fra sundhedsfaglige overvejelser, idet chancen for et vellykket behandlingsforsøg falder markant med alderen.

Regionsrådsmedlem Poul Müller har efterfølgende udsendt et forslag til beslutning til Forretningsudvalgets medlemmer. Forslaget lyder således:

"Redegørelsen tages til orientering. Regionsrådet tilslutter sig, at patienters faktiske levealder ikke må anvendes som

kriterium for om behandling tilbydes. Alene patienters mulighed for at få gavn af behandling må således tillægges betydning.

 

Region Midtjylland retter henvendelse til sundhedsministeriet for at få ophævet alderskritiet vedrørende tilbud om

trombolysebehandling.

 

Begrundelse: Det bør ikke være tilladt, at man ud fra andet end strengt faglige kriterier fastlægger værdien af et menneskes liv eller retten til at få en anerkendt behandling, som kan fastholde eller øge den pågældendes førlighed m.v."

Beslutning

Der indhentes relevant rådgivning fra specialerådene generelt og særskilt i forhold til trombolysebehandling. Herefter forelægges sagen igen for Forretningsudvalget.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-205-07

21. Orientering om udarbejdelse af rapporten "Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme"

Resume

'MTV og Sundhedstjenesteforskning'-afdelingen i Center for Folkesundhed har udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV) af screening for udposning på legemspulsåren i bughulen også betegnet abdominalt aortaaneurisme (AAA). Den 1. december 2008 afholdes en åben mini-konference, hvor rapportens faglige indhold og udviklingsperspektiverne for feltet drøftes.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I de senere år er der konstateret en stigning i hyppigheden af udposninger på legemspulsåren i bughulen og dermed også en stigning i dødeligheden af bristede udposninger. Muligheden for at diagnosticere sygdommen og udføre en forebyggende operation har stimuleret gennemførelsen af videnskabelige studier på området. Publiceringer af resultaterne af studierne har rejst debatten om en eventuel indførelse af en screening for udposning på legemspulsåren i bughulen.

 

Før strukturreformen blev det på et møde i Direktørforum for Region Nord besluttet at udarbejde et beslutningsgrundlag til vurdering af, om screening for udposning på legemspulsåren i bughulen skulle indføres i den kommende Region Midtjylland. Beslutningsgrundlaget skulle udarbejdes i form af en medicinsk teknologivurdering (MTV).

 

MTV og Sundhedstjenesteforskningsafdelingen i Center for Folkesundhed har udarbejdet rapporten "Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme". Rapporten er tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside. Der vedlægges et sammendrag af rapportens konklusioner.

 

Rapportens faglige indhold vil blive drøftet på en åben mini-konference mandag den 1. december 2008. Endvidere vil der på mini-konferencen være fokus på udviklingsperspektiverne for det karkirurgiske felt. Mini-konferencen kommer til at foregå på Aarhus Universitet. Program for dagen offentliggøres på Center for Folkesundheds hjemmeside primo november.

 

Karkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg har igennem længere tid forsket i aortaaneurisme og kredsløbssygdomme. I øjeblikket gennemføres på afdelingen et forskningsprojekt, som løber over de næste to år, og hvor halvdelen af den mandlige population mellem 65 og 74 år undersøges for aortaaneurisme og kredsløbssygdomme. Forskningsprojektet på karkirurgisk afdeling er en del af et stort internationalt forskningsprogram - FAD (Fighting Aneurismal Disease) - og størstedelen af projektet finansieres således via EU-midler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-57-06-V

22. Orientering om §79-sygehusene - herunder Vejlefjord

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har på baggrund af avisartikler i Horsens Folkeblad om blandt andet uenighed mellem Region Midtjylland og Vejlefjord Fonden om prisen på behandlingsophold på Vejlefjord Fondens neurorehabiliteringscenter anmodet om, at der sker en orientering af Forretningsudvalget.

 

Forretningsudvalget og Regionsrådet er i løbet af 2007 og 2008 blevet orienteret om det arbejde der foregår i forbindelse med de i Sundhedslovens § 79 nævnte private- og foreningsejede specialsygehuse - senest på Regionsrådsmødet den 20. februar 2008.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland er i henhold til Sundhedslovens §§ 75 og 79 forpligtiget til at indgå driftsoverenskomst med fire private specialsygehuse. Det er en opgave, som er overtaget fra amterne.

 

De fire institutioner er:

 • Vejlefjord.

 • Sclerosecentrene i Ry og Haslev (i Sundhedsloven Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev).

 • Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (i Sundhedsloven Institut for Muskelsvind).

 • Center for Sundhed & Træning (i Sundhedsloven Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem).

 

Region Midtjylland indgik i 2007 driftsoverenskomster med de nævnte institutioner.

 

Udredning af området

Region Midtjyllands opgaver som tilsynsmyndighed i forbindelse med de nævnte institutioner er som nævnt en videreførelse af amternes opgaver, hvilket indebærer at Region Midtjylland skal sikre, at regionerne får relevante ydelser af en god kvalitet fra de nævnte institutioner til en rimelig pris. Der er i Sundhedsloven ikke taget højde for, at genoptræning og rehabilitering i stor udstrækning er blevet en kommunal opgave. På den baggrund er der en række uklarheder, som det vil være hensigtsmæssigt at få klarlagt.

 

Derfor blev der i sommeren 2007 på foranledning af en henvendelse fra Region Midtjylland i regi af Danske Regioner nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på § 79 i Sundhedsloven.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport om private specialsygehuse af 23. oktober 2007, som har været til diskussion på Regionssundhedsdirektørmødet den 7. december 2007. Rapporten fra arbejdsgruppen vedrørende de private specialsygehuse i § 79 påpeger en række uklarheder og opstiller flere løsningsforslag. Sundhedsdirektørerne fandt det helt afgørende, at der ligger en klar, detaljeret beskrivelse af de ydelser, der i dag betales under § 79. Derfor har Region Midtjylland i samarbejde med de fire institutioner i Region Midtjylland udarbejdet dokumentation for de ydelser som foregår på institutionerne.

 

Der er siden - i regi af Danske Regioner - arbejdet med at analysere de ydelser, som de private specialsygehuse udfører for midlerne fra den såkaldte fritvalgsramme, som er den ramme der er stillet til rådighed for de berørte institutioner. Den nedsatte arbejdsgruppe holdt møde den 21. oktober 2008, med henblik på at få formuleret en sagsfremstilling og indstilling til regionernes sundhedsdirektører, med det formål at regionerne forholder sig på samme vis til de i sundhedslovens § 79 nævnte institutioner. Det forventes, at sagen behandles på Sundhedsdirektørernes førstkommende møde.

 

Vejlefjord

I forbindelse med de drøftelser, som foregik mellem Vejlefjord og Region Midtjylland om driftsoverenskomsten og budgettet for anvendelsen af fritvalgsrammen på Vejlefjord i 2007, gør Region Midtjylland i slutningen af 2006 Vejlefjord opmærksom på, at der ikke i fritvalgsrammen er midler til at opretholde den aktivitet, der har været hidtil. Vejlefjord gøres opmærksom på, at institutionen skal indhente kaution for rehabiliteringsforløb, som ikke kan dækkes af fritvalgsrammen, og at det er Region Midtjyllands opfattelse, at denne skal hentes hos borgerens hjemkommune, da der er tale om genoptræning/rehabilitering.

 

Det har vist sig, at kommunerne ikke har villet give kaution, og at de fleste af borgernes hjemregioner - i lighed med Region Midtjylland - er af den opfattelse, at der er tale om et kommunalt anliggende, og derfor ikke har villet kautionere for ydelser. Dette har været udgangspunktet for den løbende dialog mellem Region Midtjylland og Vejlefjord Fonden. En dialog som stadig foregår, og som omhandler blandt andet ydelser, pris og registrering.

 

Ydelserne fra Vejlefjord Neurorehabiliteringscenter er af god kvalitet, og de borgere, som kommer på ophold hos Vejlefjord, har god gavn heraf. Det er dog Region Midtjyllands opfattelse, at der er tale om rehabilitering og genoptræning, og ikke en sygehusydelse (Fase I og II neurorehabilitering). Det er således ikke en regional opgave. Dette er et principielt spørgsmål og er, jvf. ovenstående, under udredning.

 

Region Midtjylland og Vejlefjord Fonden har sideløbende med udredningen i Danske Regioner haft en løbende dialog om de forskellige fortolkninger af sundhedslovens § 79. Det skal understreges, at dialogen mellem Region Midtjylland og Vejlefjord er konstruktiv, og der har været nedsat en arbejdsgruppe - med repræsentanter fra Region Midtjylland og Vejlefjord - som skal udrede den aktivitet som forløbene på Vejlefjord indeholder. Udredningen vil gøre det muligt, at registrere aktiviteten på Vejlefjord til Landspatientregisteret.

 

Registreringen skal medvirke til at klarlægge, hvilken type ydelse der er tale om, hvad prisen skal være og hvem, som er betalende myndighed.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

23. Orientering om resultater vedrørende lungecancer fra Det Nationale Indikatorprojekt efter indførelse af pakkeforløb

Resume

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende lungecancer viser, at der siden indførelsen af pakkeforløbene i efteråret 2007 er sket markante forbedringer. Der er dog fortsat plads til forbedringer inden for enkelte områder.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt en ekstraordinær audit med henblik på at vurdere NIP-resultaterne i lyset af implementeringen af de nationale pakkeforløb. I vedlagte notat gives et resumé af resultaterne. Resultaterne bliver ikke offentliggjort.

 

Resultaterne viser, at der siden indførelsen af pakkeforløbene i efteråret 2007 er sket markante forbedringer. Dette stemmer godt overens med oktober måneds status på implementering af kræftpakkerne, der bygger på sygehusenes egne indberetninger og er blevet forelagt Regionsrådet den 22.oktober.

 

Region Midtjylland opfylder fortsat standarderne for andelen af patienter, der bør være i live 30 dage efter operationen og ventetid fra udredning til kirurgisk behandling. Derudover er der som helhed sket stor fremgang for indikatorerne vedrørende ventetid til udredning og samlet ventetid til kirurgisk behandling, og to hospitaler opfylder nu ventetid til behandlingen.

 

For de resterende indikatorer kan resultaterne ikke opgøres på grund af for få patienter med undtagelse af to tilfælde, hvor standarden imidlertid ikke er opfyldt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

24. Orientering om resultater vedrørende diabetes fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) for hospitalerne i Region Midtjylland

Resume

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende diabetes viser, at Region Midtjylland samlet set opfylder standarderne for fire ud af syv indikatorer, og der er forbedringer for flere indikatorer.

 

Der er desuden sket en væsentlig forbedring af indberetningen af data til NIP-databasen efter indførelse af datafangstmodulet. Almen praksis indgår for første gang i opgørelsen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt årlig audit for sygdomsområdet diabetes inden for Det Nationale Indikatorprojekt. I vedlagte notat gives et resumé af de mest væsentlige resultater. Tallene offentliggøres den 4. november 2008 på www.sundhed.dk.

 

Regionens hospitaler opfylder i stigende grad standarderne. Samlet set opfylder Region Midtjylland standarderne for fire ud af syv indikatorer, og 69 % af de diabetespatienter, der er behandlet på Region Midtjyllands ambulatorier, får foretaget alle relevante undersøgelser.

 

95 % af regionens ambulante patienter med diabetes er blevet indberettet til NIP, hvilket gør datakvaliteten meget tilfredsstillende, og det er en væsentlig forbedring i forhold til sidste år. De fleste af hospitalerne i regionen har fået indført et særligt udviklet datafangstmodul, hvilket har lettet indberetningen af data.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-47-1-06-V

25. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Resume

På temamøde i Regionsrådet d. 18 august blev Midttrafik bedt om at lave en undersøgelse ved vognmændende om deres vurdering af kvaliteten i Midttrafiks kørsel. Rapporten er nu modtaget af administrationen og fremsendes med kommentarer.

Direktionen indstiller,

at det tages til efterretning, at administrationen indleder drøftelser med Midttrafik med henblik på at indgå en samarbejdsaftale om overdragelse af siddende patientbefordring i det geografiske område svarende til det tidligere Århus Amt. Såfremt der kan opnås et hensigtsmæssigt forhandlingsresultat, vil aftalen blive indgået administrativt.

Sagsfremstilling

I de første måneder af 2008 overtog Midttrafik den siddende patientbefordring i Region Midtjylland med undtagelse af det geografiske område, der udgjorde det tidligere Århus Amt.

 

I de indledende måneder var der forskellige driftsproblemer forbundet med opstarten, hvilket førte til en del klager og henvendelser til regionsrådsmedlemmer.

 

Den 18. august 2008 blev der afholdt temamøde i Regionsrådet med den siddende patientbefordring på dagsordenen. Midttrafik blev på dette møde bedt om at foretage en analyse af vognmændenes opfattelse af driftssituationen.

 

Midttrafik har nu fremsendt notat med resultater fra vognmandsundersøgelsen samt notat om driftsrapportering. Derudover vedhæftes følgende bilag:

Generelt om Midttrafiks vognmandsanalyse
Analysen er stilet til de 92 vognmænd eller taxaforeninger som Midttrafik har kontrakt med. Der er kommet 19 svar.
 
De vognmænd, der har svaret, har en generelt positiv opfattelse af vognstyringen ved Midttrafik, ligesom der er en generelt positiv opfattelse af hospitalspersonalets hjælpsomhed samt overskueligheden på hospitalerne.

 

Fra vognmændenes side udtrykkes der en vis kritik af, at patienter ofte ikke er færdigbehandlede og klar til afhentning, når taxaen ankommer, samt at de nogle gange oplever, at patienter er så dårlige, at de efter vognmændenes opfattelse ikke burde befordres i den almindelige siddende patientbefordring.

 

I den anledning vil Midttrafik og Region Midtjyllands administration overveje initiativer til introduktion af nye vognmænd i patientbefordring, så der i branchen opnås forståelse for de krav, der er stilles til at løse opgaven.

 

Generelt om administrationens opfattelse af driftssituationen
I de første måneder af 2008 var der en del klager over fejl og uhensigtsmæssigheder i patientbefordringen. Der er dog sket et markant fald i antallet af klager, og tilbagemeldinger fra samtlige sygehusenheder går enslydende på, at det går bedre.

 

Midttrafik og Region Midtjylland arbejder tæt sammen med henblik på hele tiden at forbedre driftssituationen. Med det store volumen der eksisterer i den siddende patientbefordring, vil det dog aldrig være muligt helt at undgå fejl eller uhensigtsmæssige kørsler, hvilket fra tid til anden vil medføre presseomtale. Region Midtjylland udfører således i alt ca. 350.000 patientbefordringer om året, alene i den siddende patientbefordring.

 

Midttrafiks overtagelse af siddende patientbefordring i hele Region Midtjylland
Ifølge oprindelig politisk beslutning af 2. maj 2007, skulle Midttrafik trinvist overtage den siddende patientbefordring i hele Region Midtjylland. På grund af driftsproblemer i opstartsfasen er overdragelsen udskudt, så den nu er planlagt til at gå i drift den 1. oktober 2009.

 

Det er administrationens intention at fortsætte overdragelsen af den siddende patientbefordring til Midttrafik, med driftsstart i det geografiske områe, der udgjorde det tidligere Århus Amt per 1. oktober 2009. Der skal i den forbindelse udarbejdes ny samarbejdsaftale senest ultimo november 2008.

 

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at der indledes drøftelser med Midttrafik med henblik på at indgå en samarbejdsaftale. Såfremt der kan opnås et hensigtsmæssigt resultat vil aftalen blive indgået administrativt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-22-07

26. Orientering om opfyldelse af sundhedslovens bestemmelser om udvidet ret til udredning og behandling for børn og unge under 19 år

Resume

Der gives en orientering om status på ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien og status på de initiativer, som er igangsat for at nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål. Den udvidede udredningsret trådte i kraft den 1. august 2008, og den udvidede behandlingsret træder i kraft den 1. januar 2009. Det foreslås, at Regionsrådet får en status for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland igen i foråret 2009.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om opfyldelse af sundhedslovens bestemmelser om udvidet ret til udredning og behandling for børn og unge under 19 år tages til efterretning, og

 

at Regionsrådet i foråret 2009 på ny orienteres om status for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indsatsen for at nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien. Samtidig fik Regionsrådet en orientering om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter med henblik på opfyldelse af den forventede udrednings- og behandlingsret for børn og unge under 19 år. Den 12. marts 2008 fik Regionsrådet forelagt status for ventelisteproblematikken i børne- og ungdomspsykiatrien. Regionsrådet besluttede samtidig, at det igen i efteråret 2008 skulle orienteres om status på udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Den 17. juni 2008 vedtog Folketinget ændringer til sundhedsloven, som blandt andet omfatter indførelse af udvidet udrednings- og behandlingsret for psykisk syge børn og unge under 19 år. Den udvidede udredningsret trådte i kraft den 1. august 2008. Det betyder, at personer under 19 år, som er henvist til psykiatrisk undersøgelse, kan vælge at blive undersøgt på et af de sygehuse, klinikker m.v., som har indgået aftale med regionsrådene, hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden 2 måneder, efter at henvisningen er modtaget, kan tilbyde undersøgelse ved egne sygehuse. Fra 1. januar 2009 udvides ordningen til også at omfatte en udvidet ret til behandling inden 2 måneder efter undersøgelsens afslutning. Den udvidede behandlingsret omfatter de patienter, som på henvisningstidspunktet var under 19 år, og hvor den psykiatriske undersøgelse viser, at patienten har behov for hurtigt at modtage behandling for at undgå forværring af sin lidelse.

I børne- og ungdomspsykiatrien er der gennem hele 2008 igangsat en række initiativer for at få nedbragt ventelisten for i løbet af 2008 at komme ned på en ventetid til udredning på under 2 måneder. Region Midtjylland er stadig tættere på at opfylde den ny lovgivnings krav, holde trit med tilgangen og fjerne den gamle venteliste.  Ultimo september 2008 havde 531 patienter i alderen 0 - 18 år ventet mere end 2 måneder. Den samlede venteliste til børne- og ungdomspsykiatrien var den 30. september 2008 på 802 personer. Ventelisten er siden 1. januar 2008 reduceret med 30 %, svarende til 349 børn og unge. Det er lykkedes på trods af, at sektoren var konfliktramt i to måneder svarende til, at der normalt (gennemsnitligt) kunne være startet ca. 300 sager. Børne- og ungdomspsykiatrien forventes stort set at kunne påbegynde udredning af det antal patienter, som er forudsat ved det tildelte budget for 2008. Det er forudsat, at der kan indgås aftaler om frivilligt merarbejde. Som følge af den stigende tilgang må det dog fortsat forventes, at der vil være patienter, som ved årsskiftet 2008/09 har ventet få måneder længere, end udredningsretten tilsiger.

 

Danske Regioner har på nuværende tidspunkt (medio oktober 2008) indgået aftale med 4 private behandlingssteder. I perioden 1. august - 22. oktober 2008 er 15 patienter blevet henvist til et privat tilbud. 

 

Notat af 5. november 2008 vedrørende opfyldelse af sundhedslovens bestemmelser om udvidet ret til udredning og behandling for børn og unge under 19 år, der henvises til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland beskriver status på ventelisten og status på de initiativer, som er igangsat for at nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-08

27. Orientering om Vækstforums studierejse til East of England 11. – 12. september 2008

Resume

Vækstforum gennemførte i dagene 11. - 12. september 2008 studierejse til East of England. Program og rejserapport samt regnskab for studierejsen vedlægges til orientering.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Vækstforums studierejse til East of England 11. – 12. september 2008 tages til orientering.

Sagsfremstilling

I dagene 11. - 12. september gennemførte Vækstforum en studierejse til East of England med henblik på at se på samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv samt undersøge modellen for regional erhvervsudvikling, som anvendes i engelske regioner. Vækstforum er nedsat af Regionsrådet, og Regionsrådet afholder udgifterne til Vækstforums virksomhed.

 

Regionsrådet har udpeget tre regionsrådsmedlemmer som medlemmer af Vækstforum. Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende regionsrådsmedlemmers påtænkte studierejser, hvis udgiften til rejsen afholdes af Regionsrådet, og efterfølgende have forelagt et regnskab for turen til godkendelse. Regionsrådet godkendte på sit møde den 20. august 2008, at de af Regionsrådet udpegede medlemmer af Vækstforum deltog i studieturen. Imidlertid måtte de pågældende melde fra til studieturen. Regnskabet for studierejsen vedlægges derfor alene til orientering for Regionsrådet.

 

Fra Vækstforum deltog 6 medlemmer, heraf 2 fra formandskabet, samt 4 repræsentanter fra administrationen.

 

Delegationen besøgte University of Hertfordshire, som har udviklet en særlig model for samarbejde med erhvervslivet med henblik på at gøre de studerende mere egnede til at komme ud i virksomheder efter studiet og knytte erhvervslivet tættere til universitetet.

 

Der var også besøg hos East of England Development Agency (EEDA), som er ansvarlig for en regional erhvervsstrategi (Regional Economic Strategy), som ligner Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, og der var indlæg fra East of England Regional Assembly (EERA), som har en overvågningsfunktion i forhold til arbejdet i EEDA.

 

Endelig var der besøg på St. Johns Innovation Centre - én af Englands ældste og mest kendte udviklingsparker, hvor der også var orientering om universitetssamarbejdet i10, som har etableret tæt samarbejde med erhvervslivet.

 

Program  og rejserapport samt regnskab for studierejsen vedlægges til orientering.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-4-08

28. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedr. rekruttering af indiske læger

Resume

Regionsrådsmedlem Poul Müller har på vegne af partigrupperne Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedr. rekrutteringen af indiske læger.

Formanden indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Poul Müller drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Poul Müller har i henvendelse af 4. november 2008 anmodet om, at der på dagsorden til mødet i Forretningsudvalget den 11. november optages en sag vedrørende rekrutteringen af indiske læger. Vedhæftet mail af 7. november har regionsrådsmedlem Poul Müller på vegne af partigrupperne Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fremsendt følgende dokumenter: "Sag til behandling i Regionsrådet" og "Tidslinje for rekrutteringen af de indiske læger." Dokumenterne vedlægges.

 

Endvidere vedlægges, jf. det anførte i "Sag til behandling i Regionsrådet," følgende bilag:

Beslutning

Der blev omdelt "Redegørelse fra regionsrådets formand i anledning af henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller om rekruttering af indiske læger"

 

Et flertal bestående af Bent Hansen (S), Johannes Flensted-Jensen (S), Henning Jensen (S), Conny Jensen (S), Anna Marie Touborg (SF), Bente Nielsen (SF), Henrik Qvist (Enh), Ulla Fasting (R) og Gunhild Husum (Ufp)  indstiller, at formandens redegørelse tages til efterretning og afviser, at der er grundlag for at udtale kritik, idet det af regionsrådet vedtagne ledelses- og styringsgrundlag bekræftes.

 

Poul Müller (K), Tove Videbæk (K), Birgit Jonassen (O), Viggo Nielsen (V), Anne V. Kristensen (V), Ulla Diderichsen (V), Olav Nørgaard (V) og Kate Runge (V) indstiller følgende:

 

"Regionsrådet konstaterer og udtaler alvorlig kritik af:

At der ikke til brug for Regionsrådets behandling af sag om rekruttering af læger fra Indien på regionsrådsmøde den 2. maj 2007 med forudgående behandling i forretningsudvalget den 10. april 2007 har været fremlagt et fyldestgørende og dermed retvisende beslutningsgrundlag.

 

At økonomiske midler er disponeret forud for Regionsrådets godkendelse.

 

At oplysninger givet i efterfølgende redegørelse dels i notat af 21. oktober 2008 og dels i skriftlig redegørelse af 28. oktober 2008 samt mundtlig redegørelse til forretningsudvalget, herunder besvarelse af spørgsmål, ikke har givet et fuldt retvisende billede af sagsforløbet.

 

På baggrund af ovennævnte, som har udgangspunkt i grundlæggende demokratiske principper om objektiv og fyldestgørende sagsfremstilling samt reglen om, at ingen udgift må afholdes uden bevilling, pålægges regionsrådsformanden på Regionsrådets møde 17. december 2008 at fremlægge en plan for, hvordan han vil sikre og garantere, at Regionsrådet fremover modtager fyldestgørende og dermed retvisende beslutningsgrundlag. Planen skal tillige omfatte, hvilke initiativer der tages for at sikre, at ingen udgift afholdes uden bevilling."

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-4-08

29. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedr. protokollen fra møde i Forretningsudvalget den 28. oktober 2008

Resume

Regionsrådsmedlem Poul Müller har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende protokollen fra mødet i Forretningsudvalget den 28. oktober 2008.

Formanden indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedrørende protokollen fra mødet i Forretningsudvalget den 28. oktober 2008 drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Poul Müller har i henvendelse af 5. november 2008 anmodet om, at der på dagsordenen til mødet i Forretningsudvalget den 11. november 2008 optages en sag vedrørende protokollereringen af punktet "Gensidig orientering" fra mødet i Forretningsudvalget den 28. oktober 2008.

 

Poul Müller anfører i henvendelsen bl.a.:

 

"Punktet vedrører indsigelse mod referatet fra forrretningsudvalgsmødet den 28. oktober 2008. Til punktet bedes vedlagt vores korrespondance om sagen."

 

Formanden bemærker, at der ikke udarbejdes referat fra Forretningsudvalgsmøder, men alene føres en beslutningsprotokol.

 

Der vedlægges korrespondance af 3. og 4. november 2008 mellem regionsrådsmedlem Poul Müller og regionsrådsformand Bent Hansen. Fortegnelse over forretningsudvalgets beslutninger i mødet den 28. oktober er udsendt den 30. oktober 2008 til regionsrådets medlemmer, og er tilgængelig på regionens hjemmeside.

Beslutning

Beslutning:

Gensidig orientering skal fortsat være gensidig orientering, og der skal ikke udarbejdes et skriftligt referat af dette punkt.

 

Poul Müller (K), Tove Videbæk (K), Birgit Jonassen (O), Viggo Nielsen (V), Anne V. Kristensen (V), Ulla Diderichsen (V), Olav Nørgaard (V) og Kate Runge (V)  bemærkede følgende: "Følgende ønskes tilføjet protokollen fra mødet den 28. oktober 2008 under punktet gensidig orientering:

 

"Det blev indledningsvis vedtaget, at alle oplysninger, som blev givet på mødet, er offentligt tilgængelige.

 

Der blev givet en mundtlig redegørelse.

 

På forespørgsel blev oplyst:

 

At regionsrådsformanden ikke har sikker viden om, hvem der angiveligt har kontaktet Berlingske Tidende, hvilket førte til avisens interesse for sagen.

 

At ydelser vedrørende faktura  nr. 00591 af 27. februar 2007 fra Expoconsult ikke var bestilt ved fakturaen fremkomst.

 

At det blev oplyst, at faglig rådgivning vedrørende sagen var fra sygehusledelserne forud for sagens forlæggelse, og at specialeråd ikke var blevet forespurgt, samt at ingen af disse vistnok havde indsendt bemærkninger selv."

 

Begrundelse:

Det blev indledningsvis besluttet, at alle oplysninger er offentligt tilgængelige, hvorfor der er pligt til at notere disse i h.t. forvaltningslovens regler om notatpligt jf. forvaltningsloven § 6 eller principperne heri. Det følger heraf, at der er krav på, at oplysningerne noteres i referatet. Dette især, da oplysningerne ikke er noteret på anden vis. Beslutningen om, at oplysningerne skal være offentligt tilgængelige, er indholdsløs, medmindre oplysningerne indføjes i referatet.

 

Referatpligten understøttes tillige af, at der forud for sagens behandling var varslet en egentlig sag til beslutning i regionsrådet."

 

Gert Schou og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen