Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 20. oktober 2008 kl. 17:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Bente Nielsen, Henrik Qvist og Gunhild Husum, som havde meldt afbud.

 

Gert Schou forlod mødet kl. 17.45 under behandlingen af punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 17.55.


Sagnr.: 1-31-72-1340-07

1. Revideret forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland

Resume

Et revideret forslag til hospitalsplan blev forelagt Forretningsudvalget på mødet den 7. oktober 2008. Forretningsudvalget besluttede at udsætte sagen til drøftelse på et ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde den 20. oktober 2008.

 

Ændringerne i hospitalsplanen tager udgangspunkt i de høringssvar, som blev modtaget i forbindelse med høringen fra den 16. april til den 29. maj 2008. Desuden er forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland revideret i overensstemmelse med budgetaftalen for 2009, som indebærer så omfattende besparelser og omstillinger, at det har betydning for den specialeplanlægning, som ligger til grund i hospitalsplanen.

Direktionen indstiller,

at det reviderede forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Der forelægges hermed et revideret forslag til hospitalsplan. Det reviderede forslag til hospitalsplan tager udgangspunkt i to forhold:

 

Budgetaftalen for 2009 for Region Midtjylland er det ene. Region Midtjylland oplever aktuelt et betydeligt økonomisk pres. Det har på den baggrund været nødvendigt at indgå en budgetaftale for 2009, som betyder, at der skal gennemføres betydelige omstillinger og besparelser med henblik på at nå besparelsesmålet. Forslag til hospitalsplan er revideret i henhold til indholdet af disse spareforslag.

 

For det andet har forslag til hospitalsplan været i offentlig høring fra den 16. april 2008 og indtil den 29. maj 2008. Høringen har resulteret i 105 høringssvar, som er indkommet inden for tidsfristen. Høringssvarene er tidligere blevet udleveret, og drøftet på et temamøde i Regionsrådet. De er desuden tilgængelige via Region Midtjyllands hjemmeside: http://www.rm.dk/sundhed/fremtidens+sundhedsvæsen/hospitalsplan/høring+april-maj+2008/høringssvar. Der vedlægges desudensamlet oversigt over høringssvarene

 

En del af de fremsendte høringssvar giver udtryk for generel opbakning til forslaget til hospitalsplan og/eller intentionerne bag planen samt perspektiver og visioner i forslaget. Det fremføres således blandt andet, at forslag til hospitalsplan i store træk følger de henstillinger og anbefalinger, som specialerådene har afgivet, og at planen er en udmærket første hospitalsplan for Region Midtjylland. Der gives ligeledes udtryk for, at der har været en god proces, og at dialogen har været frugtbar. I enkelte høringssvar udtrykkes der dog skepsis overfor, om det kan nytte at afgive høringssvar og om høringssvarene indgår som en del af beslutningsgrundlaget. I andre høringssvar opfordres der til, at Regionen ikke kun fokuserer på den lægefaglige rådgivning via specialerådene men også er opmærksom på andre fagområder.

 

Det skal endvidere bemærkes, at der er modtaget et høringssvar fra Sundhedsstyrelsen, som må betragtes som faglig rådgivning. Sundhedsstyrelsens høringssvar findes på side 246 i samlingen af høringssvar.  

 

Høringssvarene kan overordnet tematiseres i følgende hovedgrupper:

 

 • Høringssvar, som generelt vedrører forslaget om etablering af udviklingsfunktioner på regionshospitalerne - herunder etablering af PCI-funktion på Regionshospitalet Viborg
 • Høringssvar, som vedrører forslaget om midlertidig lukning for valg af behandling på hovedfunktionsniveau på Århus Universitetshospital for borgere uden for Århus Kommune
 • Høringssvar, som vedrører specialefordeling på hovedfunktionsniveau og højtspecialiseret niveau - herunder forslaget om at foretage en udredning af den fremtidige varetagelse af paraplegifunktionen
 • Høringssvar, som vedrører Center of Excellence og de fremtidige funktioner på Regionshospitalet Silkeborg
 • Høringssvar, som vedrører de mindre matrikler og varetagelse af nærfunktioner
 • Høringssvar, som efterlyser en udmelding vedrørende hospitalernes "optageområder"
 • Høringssvar, som vedrører det præhospitale område

Overordnet har høringssvarene givet anledning til, at der er foretaget revisioner i forslaget til hospitalsplanen:

 

 • Da budgetaftalen for 2009 for Region Midtjylland er en del af baggrundsmaterialet for forslag til hospitalsplan, er der foretaget en tilretning af hospitalsplanen i overensstemmelse hermed. Disse konsekvenstilretninger vedrører både beskrivelse af nærfunktioner samt enkelte specialespecifikke tilretninger
 • Med udgangspunkt i rådgivning fra specialerådet for kardiologi vurderes der ikke på nuværende tidspunkt at være grundlag for, at der placeres en særlig udviklingsopgave på Regionshospitalet Viborg inden for kardiologien med henblik på etablering af en decentral PCI satellit. Det skal dog fremadrettet vurderes, om der er grundlag for, at Regionshospitalet Viborg varetager særlige udviklingsopgaver inden for det lungemedicinske speciale. I det reviderede forslag til hospitalsplan beskrives ikke forslag om etablering af regionsfunktioner, idet det vurderes hensigtsmæssigt at afvente udmeldinger om krav til varetagelse af specialiserede funktioner fra Sundhedsstyrelsen. Heri vil blandt andet indgå krav til volumen og samarbejdende specialer
 • Da en del høringssvar betoner nødvendigheden af at skabe yderligere klarhed omkring kommunernes naturlige tilhørsforhold til ét specifikt hospital, er der i hospitalsplanen tilføjet et afsnit om "optageområder" for de fælles akutmodtagelser for så vidt angår de patienter, som visiteres via praktiserende læge eller vagtlæge
 • Der er foretaget en præcisering af forslaget om at lukke for tilgang af patienter uden for Århus Kommune til behandling på hovedfunktionsniveau på Århus Universitetshospital. I den reviderede version er det tydeliggjort, at der er tale om en tidsmæssig midlertidig foranstaltning, som følger af kapacitetsmæssige grunde. Der vil således ikke være tale om en generel begrænsning, da der er en række specialer, og dermed afdelinger, som ikke oplever kapacitetsmæssige problemer, og som fortsat vil modtage patienter til behandling på hovedfunktionsniveau uden for Århus Kommune. 
 • Den nærmere organisering af thyreiodeakirurgien - herunder placeringen - udredes nærmere.
 • I forslaget til hospitalsplan er behovet for at etablere et fremadrettet stærkt samarbejde mellem regionshospitalerne inden for en række specifikke specialer (hæmatologi, neurologi, oto-rhino-laryngologi og urologi) betonet. For en række af de specifikke specialer er det i den reviderede version af hospitalsplanen præciseret, at Århus Universitetshospital også inddrages i dette samarbejde
 • Der er modtaget en række høringssvar vedrørende den fremtidige rolle for Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg. Det er vurderet, at høringssvarene afspejler et tydeligt behov for, at der inden for en meget kort tidshorisont udarbejdes nærmere retningslinier for visitationen af patienter til Regionshospitalet Silkeborg inden for en række specialer. Der er således ikke foretaget ændringer i den reviderede hospitalsplan i henhold til dette punkt

Der er derudover foretaget mindre tekstmæssige tilretninger, som ikke har substantiel betydning for det grundlæggende indhold i forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med følgende tilføjelser:

 

At der udarbejdes en samlet tidsplan for etablering af friklinikker i Grenaa og Ringkøbing i sammenhæng med tilpasning af dagkirurgi - jf. budgetforliget. Sagen forelægges særskilt for Regionsrådet den 19. november 2008,

 

At de i høringen modtagne indsigelser om rektumkirurgis sammenhæng med karkirurgi forelægges særskilt for specialerådene (kirurgi og karkirurgi) til udtalelse,

 

At det indarbejdes i hospitalsplanen, at de visitationsretningslinier, som udarbejdes i fællesskab mellem Regionshospital Viborg og Regionshospital Silkeborg forelægges Regionsrådet til særskilt godkendelse,

 

At det som supplement til beskrivelsen af hospitalerne i Skive, Ringkøbing og Grenaa indarbejdes i hospitalsplanen hvilke ambulante funktioner, der i dag varetages på de respektive matrikler,

 

At det indarbejdes i hospitalsplanen, at der på Regionshospital Brædstrup indtil videre er IVF og Livsstilscenter. Det skal i forlængelse heraf fremgå, at den elektive aktivitet på Regionshospital Brædstrup integreres på Regionshospital Silkeborg, når det er muligt,

 

At det tydeliggøres i afsnit 3.1 under "En effektiv organisering", at der også skal arbejdes hen imod mere patienthotellignende senge for en række stationære senges vedkommende, og at der også tilføjes et kort afsnit om ledelsesprojektet,

 

At 6. afsnit på side 52 i hospitalsplanen fjernes,

 

At det indarbejdes i hospitalsplanen, at der på børneområdet foretages en særlig evaluering jf. budgetforliget,

 

At formuleringen i hospitalsplanens sidste afsnit i afsnit 5.1.2 på side 24 ændres således: "Det anbefales, at der, i forlængelse af Sundhedsstyrelsens specialegennemgang, igangsættes en faglig udredning af den fremtidige organisering og fortsatte tilknytning til Århus Universitetshospital",

 

At det indarbejdes i hospitalsplanen, at kapacitetsbegrænsninger i Århus kræver en konkret beslutning i Regionsrådet, og

 

At notatet, der blev udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 om fordeling af opgaver mellem Herning og Holstebro vedlægges hospitalsplanen som bilag.

 

Venstre og Dansk Folkeparti tog et foreløbigt forbehold.

 

Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard, Bente Nielsen, Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling./a>

 

Tilbage til toppen