Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 28. oktober 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Conny Jensen forlod mødet kl. 11.00 under behandlingen af punkt 1.

Olav Nørgaard forlod mødet kl. 13.00 under behandlingen af punkt 5.

Poul Müller forlod mødet kl. 14.20 efter behandlingen af punkt 1 på lukket dagsorden.

Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 14.25 under behandlingen af punkt 2 på lukket dagsorden.

Tove Videbæk forlod mødet kl. 14.45 efter behandlingen af punkt 14.

 

 

Punkt 5 blev behandlet efter punkt 2. Lukket dagsorden blev behandlet efter punkt 1-5 på åben dagsorden.

 

Johannes Flensted-Jensen var mødeleder under punkt 9.

 

Mødet blev hævet kl. 14.50


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Orientering vedr. bygherrerådgiver til Det Nye Universitetshospital i Århus 

Formanden orienterede om, at Regionsrådet den 21. maj 2008 besluttede at udbyde bygherrerådgivningen til Det Nye Universitetshospital i Århus i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet med 5 tilbudsgivere. Samtidig blev direktionen bemyndiget til at varetage udbuddet, prækvalifikation, bedømmelse og valg af bygherrerådgiver. Direktionen har nu, efter en enig indstilling fra det nedsatte bedømmelsesudvalg, besluttet at vælge Niras A/S som bygherrerådgiver.

 

Orientering om sagen vedrørende rekruttering af indiske læger

Der omdeltes en "Redegørelse om rekruttering af indiske læger - på baggrund af artikler i Berlingske Tidende den 26. og 27. oktober2008".

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-521-07

2. Uddybning af de samlede økonomiske og faglige konsekvenser af etablering af en neonatal transportordning i form af et neonatalt transporthold

Resume

Forretningsudvalget principgodkendte på mødet den 24. juni 2008 etablering af en midlertidig neonatal transportordning i form af et transporthold i Region Midtjylland. I forlængelse heraf har Regionsrådet den 24. september 2008 godkendt bevillingen, som indgik i 2. behandling af budgetforslag 2009. Der udestår en kort redegørelse for den samlede økonomiske og faglige konsekvens af forslaget, som hermed fremlægges til orientering.

 

Etablering af en midlertidig transportordning i form af et transporthold vil medføre 545.000 kr. i engangsudgifter til uddannelse og 100.000 i årlige driftsudgifter (kurser). Hertil kommer lønninger på årligt 5,6 mio. kr.

 

Etablering af et transporthold vil medføre, at der skal rekrutteres 4 læger og 5,73 sygeplejersker, og at i alt 15 læger og 15 sygeplejersker (det fulde vagthold) skal uddannes. 

Direktionen indstiller,

at de samlede økonomiske og faglige konsekvenser af forslaget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede på mødet den 24. juni 2008 administrationens indstilling om etablering af en neonatal transportordning i Region Midtjylland i form af et transporthold. I følge forslaget skal der, med udgangspunkt i neonatalteamet, børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, etableres et transporthold, der kan forestå de neonatale transporter i Region Midtjylland. Ordningen forventes årligt at koste 5,6 mio. kr. til lønudgifter (1 overlæge og 3 afdelingslæger og 5,73 sygeplejerskestillinger).

Forretningsudvalget principgodkendte etablering af en midlertidig transportordning i form af et transporthold. I forlængelse heraf har Regionsrådet den 24. september 2008 godkendt bevillingen, som indgik i behandling af budgetforslag 2009. Der udestår en kort redegørelse for den samlede økonomiske og faglige konsekvens af forslaget, som hermed fremlægges til orientering.

 

Faglige konsekvenser

Udviklingen inden for neonatologi har medført mulighed for behandling af både yngre og mere syge nyfødte. Dette medfører samlet set et større behov for overflyttelse af svært syge nyfødte.

 

Vurdering, prætransport stabilisering og selve transporten af de små og ustabile patienter er krævende og forbundet med hyppige problemer. Samtidig kræver transport af kritisk syge børn særlige kompetencer hos ledsagepersonalet, særligt udstyr og, for børn i kuvøse, et særligt indrettet køretøj.

 

I dag sker transport af syge nyfødte ad hoc og de sygeste nyfødte ledsages af læger med anæstesiologisk ekspertise, men uden neonatal fagområdeuddannelse. Udstyret til transporten forefindes og vedligeholdes lokalt.

 

Fra lægefaglig side vurderes det, at der er et utilstrækkeligt beredskab i forhold til ledsagepersonalet og et stort tidsforbrug ved hver transport, og at dette kan være med til at komplicere sygdomsforløbet. Problemer relateret til transport af syge nyfødte kan løses ved, at transporten bliver udført af et specialiseret team.

 

Deltagelse i en neonatal transportordning kræver: 

 

 • Et højt kompetenceniveau i intensiv behandling og pleje af syge nyfødte og for tidligt fødte børn. Disse kompetencer har alle læger og de fuldt uddannede sygeplejersker i Børneafdelingens neonatal-intensive afsnit. Nyansatte speciallæger og sygeplejersker skal have grundlæggende oplæring svarende hertil. Det tager ½ år for en pædiatrisk speciallæge eller en nyansat sygeplejerske at opnå dette kompetenceniveau.
 • Træning i de særlige færdigheder, der kræves i forbindelse med behandling og observation af barnet under transport samt i betjening af transportudstyret.

 

Det forventes at nyansætte 1 overlæge og 3 afdelingslæger samt 5,73 sygeplejersker med de nødvendige kvalifikationer. Det forventes herudover at uddanne en andel af Skejbys nuværende bemanding, således at i alt 15 læger og 15 sygeplejersker vil indgå i det samlede hold omkring transporten. 

 

Læger og sygeplejersker der deltager i transportholdet vil blive certificeret på følgende måde:

 

 1. Etablering af lokal scenarietræning i klinisk træningslaboratorium eller med dyremodel til træning af de vigtigste akutte procedurer: intubation og anlæggelse af navlekatetre. Alle deltagere i transportordningen skal gennemføre træningen 1 gang årligt.
 2. Certificering ved gennemførelse af AAPs Neonatal Resuscitation Program[i]- eller et tilsvarende certificeringsprogram.

Transportholdet etableres med udgangspunkt i neonatalteamet på AUH, Skejby, idet der både er tale om transport af moderat syge nyfødte fra hospitaler uden neonatal afdeling til hospitaler med neonatal afdeling og om transport af svært syge nyfødte, der har behov for den specialviden og behandling, der findes på AUH, Skejby. Der er således behov for et transportteam, der kan favne såvel de mindre syge nyfødte som de svært syge nyfødte, som vil blive transporteret til Skejby eller til specialbehandling på Odense Universitetshospital eller på Rigshospitalet. Af samme grund er også de neonatale transportordninger i de øvrige regioner etableret med udgangspunkt i hhv. Aalborg Sygehus, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, mens Region Sjælland er koblet på Rigshospitalets transportordning, når der er tale om højrisikooverførsler.   

 

Økonomiske konsekvenser

Etablering af en midlertidig neonatal transportordning i form af et neonatalt transporthold og senere en egentlig neonatal transportordning vil have forskellige økonomiske konsekvenser. I begge tilfælde vil der være udgifter til løn og opkvalificering, mens der kun ved den egentlige transportordning vil være udgifter til udstyr. 

 

Den midlertidige transportordning vil anvende eksisterende udstyr fra neonatal-intensivafsnittet på Skejby. Baggrunden herfor er, at udstyret, der skal anvendes i forbindelse med "baby-ambulancen," skal designes som en integreret transportenhed, der er tilpasset specialambulancen. Krav til de babyambulancer, der indgår i det nuværende ambulanceudbud, fremgår af udbudsmaterialet.

 

Der er således ingen udgifter til udstyr i forbindelse med etablering af den midlertidige ordning.

 

Det forventes, at den midlertidige ordning årligt vil koste 5,6 mio. kr. til lønudgifter (1 overlæge og 3 afdelingslæger (lægeløn = 3.650.560 = fast løn + anden løn (rådighed) + vagttillæg) og 5,73 sygeplejerskestillinger (løn til sygeplejersker = faste stillinger samt anden løn og vagttillæg = 275.000). Lægerne vil indgå i det almindelige dagberedskab på Skejby, hvilket giver en besparelse på 3 læger, idet et fuldt vagtlag vil kræve en udvidelse af bemandingen med 7 afdelingslæger. Også sygeplejerskerne vil indgå i det almindelige dagberedskab på Skejby, og dermed give en besparelse i forhold til et fuld vagtlag.

 

Alle læger og sygeplejersker, der deltager i et neonatalt transporthold skal trænes specielt i de særlige færdigheder, der kræves i forbindelse med behandling og observation af barnet under transport samt i betjening af transportudstyret. Det forventes, at der i forbindelse med undervisning og kurser vil være en engangsudgift det første år på 545.000 kr. Årlige udgifter til kurser forventes at beløbe sig på omkring 100.000 kr. Det vil være de samme læger og sygeplejersker, der deltager i den midlertidige ordning som i den ordning, der træder i kraft i forbindelse med ambulanceudbuddet.

 

Samtidig ligger der en mindre besparelse ved at have egen transport, idet Region Midtjylland derved vil opnå en besparelse på udgifterne til transport af syge nyfødte til hhv. Odense Universitetshospital (OUH) og Rigshospitalet (RH). OUH har en takst på 22.500 kr. pr. kørsel med deres baby-ambulance.

 

Ordningen følges det første år med henblik på at fastsætte omfanget af behovet. Fra 2010 finansieres transportordningen af hospitalerne via fordelingsnøgle på antal fødsler, idet hospitalernes økonomiske ramme reduceres med et beløb svarende til hospitalernes forventede udgifter til ordningen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-20-07

3. Godkendelse af udkast til §2 aftale om opfølgende hjemmebesøg

Resume

§2 aftalen omhandlende opfølgende hjemmebesøg indebærer, at patienter, der har været indlagt, og som er over 78 år, kan få tilbudt opfølgende hjemmebesøg, hvor egen læge følger op på behandlingen.

Direktionen indstiller,

at aftaleteksten godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har sammen med Dansk Sundhedsinstitut (DSI) været ved at forberede en iværksættelse af "opfølgende hjemmebesøg" ved ældre medicinske patienter.

 

I den forbindelse har arbejdsgruppen vedr. kvalitetsorganisering og §2 aftaler, drøftet en §2 aftale om opfølgende hjemmebesøg.

 

Formålet med opfølgende hjemmebesøg er at gennemgå borgerens medicinske behandling, hospitalets behandlingsplan og behovet for kommunale hjælpeforanstaltninger. Dette følges op med et tilbud om yderligere to besøg eller konsultationer hos egen læge, med henblik på opfølgning og justering af den medicinske behandling.

 

Opfølgende hjemmebesøg er nævnt i Region Midtjyllands "Kronisk sygdom - Vision og strategi for en bedre indsats", og baseres på et projekt fra Glostrup hospital. En sammenfatning af projektet er vedlagt som bilag. Hele rapporten kan læses på http://www.sst.dk/publ/Publ2007/MTV/Hjemmebesoeg/opf_hjemmebesoeg_aldre.pdf

 

Resultaterne af Glostrup-projektet var, at

 

 • egen læge får bedre overblik over patientens medicinske behandling,

 • der bliver fulgt bedre op på anbefalingerne i epikrisen, og

 • risikoen for efterfølgende indlæggelse reduceres (23 % reduktion af genindlæggelser indenfor et halvt år).

Som bilag er desuden vedhæftet et notat om baggrunden for økonomien i beregningerne for Region Midtjylland. Ved projektet i Glostrup blev det vurderet, at den enkelte praktiserende læge vil få 4-5 af de udgående besøg pr. år.

 

Såfremt man vælger at indføre ordningen i Region Midtjylland, estimeres merudgifterne til de praktiserende læger at være på ca. 5 mio. kr. årligt (5 besøg pr. læge for 850 læger med 15 km. til patienten, hvor 1. opfølgning sker som hjemmebesøg hos patienten, mens 2. og 3. opfølgning sker i lægens klinik).

 

Dette beløb skal ses i lyset af, at ordningen vil føre til besparelser i andre dele af sundhedsvæsenet, hvorefter ordningen ventes at være omkostningsneutral med tendens til en samfundsøkonomisk besparelse jf. Glostrup-projektets økonomivurderinger.

 

Projektet er inddelt i 3 faser:

 

 1. Forberedelse: Påbegyndes i efteråret 2008 med bl.a. 4 forberedende workshops.

 2. Pilotimplementering: Påbegyndes primo 2009. Opfølgende hjemmebesøg tilbydes et begrænset antal borgere inden for målgruppen.

 3. Udbredelse: Ultimo 2010 har de lokale projekter kørt i 2 år, hvorefter der gøres status. Det er målet, at ordningen tilbydes til alle hjemmeplejedistrikter og af alle praktiserende læger.

 

Det er hensigten, at projektet først implementeres i 6 kommuner - alle organiseret om Hospitalsenhed Vest.

 

Arbejdsgruppen vurderer, at ordningen skal evalueres efter et år med henblik på at undersøge, om behovet for ydelsen dækkes af den etablerede ordning, om ordningen følger de økonomiske antagelser, og i hvilket omfang ordningen bliver benyttet. Det er arbejdsgruppens holdning, at ordningen på sigt skal ændres, således at ydelsen ikke længere skal gives til alle over 78 år, men i stedet tildeles ud fra et behovskriterium.

 

§2 aftalen om opfølgende hjemmebesøg blev behandlet på Samarbejdsudvalget for almen læger den 6. maj 2008, hvor det blev indstillet, at §2 aftalen godkendes.

 

I det vedlagte udkast til aftaletekst er ikke fastsat en ikrafttrædelsesdato, denne foreslås at være den 1. januar 2009.

 

Vedlagt er udkast til aftaletekst.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

4. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Horsens

Resume

Fase 0 i styrkelsen af Regionshospitalet Horsens til fremtidens akuthospital er, at en række presserende anlægsopgaver gennemføres. Det omfatter konkret en flytning af administrationen og hospitalsledelsen til en kontorpavillon for at give mulighed for at udvide medicinsk ambulatorium og daghospital.

 

Regionshospitalet Horsens blev på Regionsrådsmødet den 20. august 2008 bevilliget 1,5 mio. kr. til rådgivning og projektering af fase 0-projekter. Beløbene i denne sagsfremstilling er i overensstemmelse med de tidligere fremlagte oversigter over prioritering af anlægsmidler på sundhedsområdet i 2008 og 2009 (behandlet på Regionsrådsmødet den 20. august 2008).

Direktionen indstiller,

at der gives Regionshospitalet Horsens en anlægsbevilling på 30,1 mio. kr. (indeks 127) svarende til den afsatte anlægsramme, der blev afsat til fase 0-projektet på Regionshospitalet Horsens i forbindelse med prioriteringen af anlægsmidler for 2008 og 2009 i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse,

 

at rådighedsbeløbet på 30,1 mio. kr. finansieres af puljen til fase 0-projekter i 2009. Der er i 2009 afsat 277,12 mio. kr., og puljen vil herefter være på 215,52 mio. kr., og

 

at den samlede udbuds- og rådgivermodel for fase 0-projektet for Regionshospitalet Horsens, jf. tabel 2, godkendes. 

Sagsfremstilling

Fase 0 i styrkelsen af Regionshospitalet Horsens til fremtidens akuthospital er, at en række presserende anlægsopgaver hurtigst muligt gennemføres. Det omfatter konkret en flytning af administrationen og hospitalsledelsen til en kontorpavillon for at give mulighed for at udvide medicinsk ambulatorium og daghospital med 1.300 kvm.

 

Konkret omfatter fase 0-projektet på Regionshospitalet Horsens følgende anlægstiltag:

 

Kontorpavillon

Først skal der opføres en kontorpavillon på 1.600 kvm til genhusning af administrationen og hospitalsledelsen for at give plads til en udvidelse af det medicinske ambulatorium og daghospital (se beskrivelse nedenfor). I samme pavillon skal røntgenafdelingens ledelse, sekretariatsfunktion, 4 - 6 læger og en sygeplejeinstruktør, der er placeret i lejede kontorvogne, ligeledes placeres fremover. Lejemålet til kontorvognene opsiges i forbindelse med, at pavillonen ibrugtages i foråret 2009. Endelig vil kontorpavillonens placering ikke ligge i vejen for de bygningsmæssige ændringer, der skal foretages på Regionshospitalet Horsens i forbindelse med de kommende faser af etablering af fælles akutmodtagelse. Se vedlagt skitse over kontorpavillon 1. sal og kontorpavillon 2. sal.

 

Udvidelse af medicinsk ambulatorium og daghospital

Det medicinske ambulatorium og daghospital udvides med ca. 1.300 kvm i arealer, der i dag anvendes til kontorformål (administrationen og hospitalsledelsen). Ambulatoriet indrettes med undersøgelsesstuer, daghospitalssenge/hvilestole til observation af patienter, sekretariatsfunktioner, birum mv. Ventefaciliteter for patienter og pårørende forventes placeret i den nærliggende forhal for at udnytte kvadratmeterne maksimalt.

 

Udvidelsen af medicinsk ambulatorium og daghospital gør det indirekte muligt at behandle flere patienter i FAME (Fælles Akut Modtage Enhed). Det skyldes, at indlagte medicinske patienter svarende til ca. 5 sengepladser således omlægges til daghospitalsbehandling. Derved mindskes den kapacitetsflaskehals, som de aftagende sengeafdelinger er for FAME i dag. En kapacitetsflaksehals der er blevet forøget som følge af en betydelig patienttilstrømning af akutte patienter i de senere år.

 

Bemandingen af det udvidede medicinske ambulatorium og daghospital sker ved interne omstillinger på Regionshospitalet Horsens. Konkret påbegyndes flytning af medicinsk ambulatorium fra Regionshospitalet i Odder til Horsens i sensommeren 2009.

 

I samme ombæring skal der foretages en delvis opgradering og udbygning af hospitalets elhovedtavle så den kapacitetsmæssigt kan forsyne de nye arealer og en kommende CT scanner. Den nuværende el-hovedtavle er allerede i dag mere end 30 år gammel, maksimalt belastet, og kan ikke udvides yderligere. Se vedlagt anlægsansøgning fra Regionshospitalet Horsens.

 

Kirurgisk Ambulatorium er allerede i dag placeret i forlængelse af forhallen, og ved at indrette medicinsk ambulatorium og daghospital i administrationens og hospitalsledelsens lokaler i samme plan, som er direkte tilgængelig fra forhallen understøttes således den logistiske tænkning omkring akutaksen og ambulantaksen, som er indeholdt i Generalplanen.

 

Det udvidede medicinske ambulatorium og daghospital forventet ibrugtaget sommeren 2009.

 

Se vedlagt skitse over de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med flytning af administration og udvidelse af medicinsk ambulatorium og daghospital. 

Afledte effekter af fase 0-projektet

Endvidere er gennemførelse af fase 0-projektet og omkring halvdelen af et kommende fase 1-projekt en forudsætning for lukning af regionshospitalerne i Odder og Brædstrup. Dette er nærmere skitseret i Generalplanen for Regionshospitalet Horsens. Derudover er fase 0-projektet en forudsætning for at realisere hjemtrækningsforslagene fra Regionshospitalet Horsens sparekatalog i forbindelse med budget 2009. Denne anlægssag vedrører dog alene fase 0 projektet og ikke fase 1-projektet på Regionshospitalet Horsens.

 

Økonomi

De bygningsmæssige driftsudgifter, der er forbundet med det øgede bygningsareal, som følge af pavillonudvidelsen forudsættes afholdt indenfor Regionshospitalet Horsens afsatte driftsramme for 2009.

Anlægsbudgettet er beskrevet i nedenstående tabel 1. Bevilling og rådighedsbeløb er angivet i indstillingen.

 

Tabel 1: Anlægsbudget for fase 0-projekt

Beskrivelse
Mio. Kr.
Opførelse af kontorpavillon (1.600 m2 á 12.000 kr.)
19,2
Udvidelse af medicinsk ambulatorium og daghospital i den nuværende administrationsgang (900 m2 á 4.000 kr.)
3,6
Udvidelse af medicinsk ambulatorium i parterre under Dagkirurgisk Center, hvor hospitalsledelsen og dele af administrationen er placeret (400 m2 á 3.000 kr.)
1,2
Medicoteknisk udstyr og inventar (10% af prisen på kontorpavillonen 25% af udvidelsen af med. amb. og daghospital.)
3,1
Hovedtavle 2
3,0
I alt
30,1

 

Rådgiver og udbud 

Det indstilles, at den samlede udbuds- og rådgivermodel for fase 0-projektet på Regionshospitalet Horsens er som beskrevet i tabel 2. I de tilfælde hvor der ikke gennemføres udbud skyldes det, at opgavens værdi er under tærskelsværdien.

 

Tabel 2: Rådgiver og udbud

Beskrivelse
Udbudsform
Udfører
Projektering og tilsyn i totalrådgivning vedr. udvidelse af medicinsk ambulatorium og daghospital
Aftale
Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Århus
Byggearbejde i forbindelse med udvidelse af medicinsk ambulatorium og daghospital
Begrænset udbud
Eksterne håndværkere
Udarbejdelse af projektforslag og bygherrerådgivning på opførelse af kontorpavillon
Aftale
Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Århus
Bygningsmæssige opførelse af kontorpavillonen
Begrænset udbud uden prækvalifikation i totalentreprise.
Det skønnes, at der vil være et begrænset antal entreprenører til opgaven, hvorfor prækvalifikation kan undlades.
seks firmaer med speciale i kontorpavilloner indbydes i licitation.
Rådgivning i forbindelse med opgradering af el-hovedtavle
Aftale
Ingenørfirmaet Oluf Jørgensen A/S, Horsens
Udskiftning af el-hovedtavlen
Begrænset udbud
Eksterne elinstallatører

 

Tidsplan

Fase 0-projektet for Regionshospitalet Horsens forventes gennemført i sommeren 2009 jf. tabel 3 nedenfor.

 

Tabel 3: Tidsplan

Beskrivelse
Tidspunkt
Aftaleindgåelse med C.F. Møller om udarbejdelse af projektforslag og bygherrerådgivning vedr.:
- kontorpavillon
- ombygning af administration til kliniske formål
November 2008
Aftaleindgåelse vedr. opgradering af hospitalets elhovedtavle.
November 2008
Planlægning af tilbudsgivning i totalentreprise fra
tre forskellige firmaer med speciale indenfor kontorpavilloner.
November 2008
Byggestart kontorpavillon
2. januar 2009
Ibrugtagning af kontorpavillon.
Forår 2009
Ibrugtagning af medicinsk ambulatorium og daghospital.
Sommer 2009

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Poul Müller, Tove Videbæk og Ulla Diderichsen tog forbehold.

 

Conny Jensen og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-171-06-V

5. Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget

Resume

Som følge af budgetforliget vedrørende regionens budget for 2009 og på baggrund af henvendelser fra Ulla Fasting, (RV), Olav Nørgaard (V) og Laila Munk Sørensen (S) forelægges tal for økonomi, aktivitet mv. for Region Midtjyllands fertilitetsklinikker og lovgivningen på området som grundlag for en drøftelse af fertilitetsklinikkernes muligheder for effektivisering.

 

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet drøfter sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behovet for besparelser inden for sundhedsområdet blev der fremsat forslag om at lukke én fertilitetsklinik, svarende til besparelser på 10,6 mio. kr. Budgetforliget reducerede besparelserne med 2,2 mio. kr., således at fertilitetsklinikkerne som følge af budgetforliget står over for at skulle finde besparelser på 8,4 mio. kr. Udmøntningen foregår på det enkelte hospital.  

 

Af forligsteksten fremgår det, at:

 

"Alle klinikker fortsætter. Hver klinik skal effektivisere og udbygge svarende til 2,8 mio. kr., (gennem produktivitetsforøgelse for 1,4 mio. kr. og øgede indtægter for 1,4 mio. kr.)"

 

Som følge af budgetforliget har Ulla Fasting, (RV), Olav Nørgaard (V) og Laila Munk Sørensen (S) stillet spørgsmål vedrørende fertilitetsklinikkernes økonomi, herunder indtægter, produktivitet og antal patienter, såvel fra egen som fra andre regioner. Samtidig er muligheden for hjælp til barn nr. 2 på offentlige fertilitetsklinikker blevet rejst.

 

Nedenfor skitseres:

 1. Fertilitetsklinikkernes økonomi og aktivitet samt de udfordringer budgetforliget har givet klinikkerne

 2. Lovgivningen i forhold til fertilitetsbehandlingen, herunder IVF-behandling (kunstig befrugtning). 

 3. Muligheder i håndteringen af den økonomiske situation på fertilitetsklinikkerne

 

1. Fertilitetsklinikkernes økonomi og aktivitet samt de udfordringer budgetforliget har givet klinikkerne

Følgende nøgletal kan oplyses for fertilitetsklinikkerne i Brædstrup, Skive og Skejby:

 

 
Personale tilknyttet fertilitetsklinikken
Driftsbudget 2007 (mio. kr.)
Indtægter IVF-behandling af patienter fra andre regioner mv. 2007 (kr.)
 
Læger
Sygeplejersker
Bioanalytikere (herunder biologer og laboranter)
 
 
Brædstrup
5
7
7
9,4
2.319
Skive
3
6
6
9,6
1.023
Skejby
4
7
7
10,6
480

 

Nøgletallene giver et overblik over økonomi og bemanding på de tre fertilitetsklinikker. Det er dog vigtigt, at man er opmærksom på, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, idet der blandt andet er forskel på arbejdsfordeling på tværs af fagpersonale og på den enkelte fertilitetskliniks tilknytning og arbejdsdeling med hospitalets gynækologisk-obstetriske afdeling. Også klinikkens geografiske placering skal tages med i overvejelserne.

 

Af InfoRM's aktivitetsrapporter for 2007 for de tre fertilitetsklinikker fremgår det, at:

 

 • De tre fertilitetsklinikker har en samlet behandlingskapacitet på ca. 2200 IVF-cykli (reagensglasbehandlingsforløb) og ca. 1400 inseminationer (indførelse af sæd i livmoderen).

 • Klinikken i Brædstrup havde 1.200 operationer, 7.400 ambulante besøg og 2.700 CPR-numre. Over halvdelen af klinikken aktivitet baseres på patienter fra Syddanmark.

 • Klinikken i Skive havde 1.200 operationer, 11.000 ambulante besøg og 2.700 CPR-numre. 75-80 pct. af klinikkens patienter er borgere i Region Midtjylland. Resten er overvejende fra Region Nordjylland.

 • Klinikken i Skejby havde 1.644 operationer, 9600 ambulante besøg og 2.200 CPR-numre. Omkring 90 pct. klinikkens patienter er borgere i Region Midtjylland. Resten er overvejende fra Region Nordjylland og Region Syddanmark.

 

Oversigt over aktivitetstal 2007 for de tre fertilitetsklinikker på operationer, ambulante besøg og antal cpr-numre er vedlagt.

 

Hver klinik skal ud fra et budget på omkring 10 mio. kr. finde netto 2,4 mio. kr. Klinkkerne skal nedsætte personaleforbruget med 1,2 mio. kr. og samtidig ændre aktiviteten svarende til en indtægtsforøgelse på 1,2 mio. kr.

 

Det er en vanskelig og udfordrende opgave hospitalerne står over for. Indtil videre har der ikke været konkrete henvendelser fra hospitalsledelserne, men i forlængelse af drøftelserne på sidste møde i FU er hospitalerne blevet bedt om at afvente udmøntningen. 

 

2. Lovgivningen i forhold til fertilitetsbehandlingen, herunder IVF-behandling (kunstig befrugtning)

Fertilitetsbehandling ydes til par, der af medicinske årsager har brug for hjælp til befrugtning. Behandlingen består af IVF (in vitro fertilisation, reagensglasbehandling), ICSI (IVF med mikroninsemination), TESA/TESE (operativ udhentning af sædceller), Insemination (IUI- og IUI-D) og ægdonationsbehandling.

 

Fertilitetsbehandling er ikke omfattet af ventetidsgarantien, men den aktuelle ventetid (2007) for behandling er af størrelsesorden fra 0-3 måneder fra henvisning. Alle barnløse par skal som led i deres behandling møde på klinikken 6-8 gange for hvert graviditetsforsøg. 

 

Fertilitetsbehandling på offentlige klinikker gives i dag til alle par, der retter henvendelse med ønske herom. For IUI, IVF, ICSI, TESA og ægdonations-behandling er der imidlertid særlige regler i lovgivningen, jf. Lov om kunstig befrugtning i forbindelse
med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v
.:

 

1)     Der skal være en medicinsk årsag til behandlingen.

2)     Kvinden må ikke være fyldt 40 år.

3)     Parret må ikke have fælles børn

4)     Enlige kvinder eller et par, som har fået et barn ved kunstig befrugtning, og som efter endt behandling fortsat har nedfrosne æg, kan få opsat æg med henblik på, at få flere børn.

 

Herudover kan tilbydes behandling til enlige kvinder og lesbiske par uden børn. Behandling med kunstig befrugtning, der finder sted efter bestemmelserne i § 1a, er omfattet af sundhedslovens regler om vederlagsfri behandling.

 

Uddrag af Lov om kunstig behandling i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. er vedlagt.

 

Der er politisk rettet henvendelse om muligheden for, at klinikkerne kan tilbyde IVF-behandling til efterfølgende børn og mod patienternes egen betaling.

 

For patienten vil det være en fordel at kunne fortsætte deres behandling ved kendt personale og i kendte omgivelser, frem for at skulle søge behandling på en ny klinik. For regionen vil der være økonomiske fordele ved, mod betaling og på linje med de private klinikker, at kunne tílbyde behandling til par, der ønsker flere børn. 

 

Det kan oplyses, at IVF-behandling i privat regi er opgjort til omkring 20-25.000 kr. De offentlige fertilitetsklinikker arbejder ud fra et samlet budget, under hvilket de forskellige behandlingsformer udføres (IVF, IUI, udredning mm.) Det er derfor ikke umiddelbart muligt at udskelle og prissætte netop én behandling. Et meget forsigtigt skøn vil være, at IVF-behandling i offentligt regi kan opgøres til 16.000 kr.

 

Muligheden for at tilbyde IVF-behandling til efterfølgende børn kræver en ændring af § 1a i Lov om Kunstig befrugtning m.v. Hvis der åbnes op for denne mulighed vil der også skulle åbnes op for muligheden for, at patienterne kan betale for behandlingen. Dette kræver ligeledes en lovændring.

 

3. Muligheder i håndteringen af den økonomiske situation på fertilitetsklinikkerne

Udfordringerne for regionens fertilitetsklinikker kan håndteres i to tempi. På kort sigt kan det overvejes:

 

1.      At implementere budgetforligets beslutninger således, at de tre klinikker videreføres, evt. med ændret aktivitet. Hospitalsledelserne skal eventuelt finde og gennemføre andre kompenserende besparelser.

2.      At give en tillægsbevilling.

 

På længere sigt kan det overvejes:

1.      At sikre en omlægning af lovgivningen, så indtægtsgrundlaget sikres.

 

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Conny Jensen og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-31-06-V

6. Status på implementering af kræftpakker den 1. oktober 2008

Resume

I redegørelsen orienteres om udviklingen i indførelsen af pakkeforløb for de første 6 kræftområder: Hoved-halskræft, brystkræft, tarmkræft, lungekræft, gynækologisk kræft og hæmatologisk kræft.

 

Redegørelsen viser, at det overordnet fortsat går godt med hospitalernes løbende indførelse af kræftpakker i løbet af 2008. For pakkerne vedrørende hoved-halskræft, lungekræft og gynækologisk kræft er hospitalerne stort set i mål. Det ser ligeledes godt ud med den hæmatologiske pakke, men det er endnu for tidligt at lave en egentlig status for dette område.

 

På brystkræftområdet er der et par væsentlige udfordringer for Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg, dels på grund af mangel på kirurger, dels på grund af øget tilstrømning som følge af mammografiscreeningen.

 

På tarmkræftområdet går det godt, bortset fra betydelige vanskeligheder på Arhus Universitetshospital, Århus Sygehus og i mindre omfang på Regionshospitalet Viborg. Direktionen har i den forbindelse foranlediget at der iværksættes en række tiltag.

 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og

 

at det godkendes, at patienter uden for Århus og Samsø Kommuner af kapacitetsmæsige årsager indtil videre ikke kan henvises til undersøgelse for tyk- og endetarmskræft på AUH-Århus Sygehus.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en ny redegørelse for, hvordan det går med at indføre pakkeforløb på kræftområdet. Redegørelsen er udarbejdet som led i den løbende orientering af Regionsrådet om dette emne.

 

Det fremgår af redegørelsen, at hospitalerne løbende indfaser pakkeforløbene efterhånden som disse frigives af Task Force på kræftområdet. De seneste pakker omhandler pakken vedrørende de gynækologiske kræftformer, som skulle være indført den 1. juni, og pakken vedrørende de hæmatologiske kræftformer, som skulle være indført den 1. september 2008.

 

Overordnet går det fortsat godt med implementeringen af pakkeforløbene. For pakkerne vedrørende hoved-halskræft, lungekræft og gynækologisk kræft er hospitalene stort set i mål. Det ser ligeledes lovende ud med den hæmatologiske pakke, men det er endnu for tidligt at lave en egentlig status på dette område. Det fremgår, at AUH-Århus Sygehus har identificeret flaskehalsene på det hæmatologiske område og er i færd med at afdække de økonomiske muligheder for at eliminere disse.

 

På brystkræftområdet er der et par væsentlige udfordringer. Hospitalsenhed Vest står for tiden uden brystkræftkirurger, hvorfor alle patienter, som efter udredning viser sig at skulle opereres for kræft, henvises til privat klinik i Danmark. I følge de foreliggende oplysninger afvikles disse patientforløb dog i henhold til tidsnormerne i pakkeforløbet for brystkræft.

 

Mammografiscreeningens konsekvenser i form af flere henvisninger til udredning og behandling for brystkræft medførte, at Regionshsopital Viborg i status pr. den 1. september tændte den gule advarselslampe, og i denne status oplyser hospitalet, at kun ca. 50 % af de patienter, der skal have operation for brystkræft, modtager tilbud om operation inden for pakkeforløbets tidsnorm.

 

Pakkeforløbenes tidskrav til den onkologiske efterbehandling volder generelt problemer for alle pakkeforløb, men alle patienter får tilbud om strålebehandling eller medicinsk behandling i Danmark eller i udlandet inden for reglerne om maksimale ventetider for livstruende sygdomme.

 

På tarmkræftområdet går det også overvejende godt på de fleste af regionens hospitaler. Men der er et par undtagelser. For første gang kan Regionshospital Viborg ikke leve op til tarmkræftpakkens normer for operation, idet under halvdelen af patienterne tilbydes operation inden for de normerede tider.

 

Det helt store problem er fortsat den uacceptable ventetid for udredning af tarmkræft på Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Her er der fortsat en ventelistepukkel på ca. 550 patienter, der venter på at få udredt, om de har kræft i tyk- eller endetarm. Det medfører, at hospitalet ikke kan tilbyde disse patienter udredning og behandling i henhold til de maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme og i endnu mindre grad i henhold til de politiske målsætninger om hurtig kræftbehandling. 

 

I en særskilt redegørelse fra AUH-Århus Sygehus fra den 6. oktober 2008 oplyses det, at hospitalet ikke selv kan bidrage til afviklingen af ventelisten, og at der tidligst den 1. februar 2009 vil være den tilstrækkelige kapacitet til at efterkomme efterspørgslen i et mindre optageområde omfattende Århus og Samsø Kommuner. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at der er indgået aftale med Regionshospital Horsens om ugentligt at aftage 16 af de mest presserende nyhenviste patienter til udredning. Derudover har hospitalet taget kontakt til to private klinikker med henblik på at få nedbragt ventelistepukkelen.

 

Disse initiativer er ikke tilstrækkelige, og Direktionen har derfor aftalt med hospitalsledelsen på AUH-Århus Sygehus, at den omgående giver de patienter, som afventer udredning for tarmkræft og som ikke straks kan omvisiteres til andre offentlige eller private hospitaler i Danmark, tilbud om at benytte sig af den bufferkapacitet, som er aftalt mellem Danske Regioner og den tyske hospitalskæde Helios. 

 

Direktionen vil endvidere foreslå, at Regionsrådet godkender, at patienter uden for Århus og Samsø Kommuner af kapacitetsmæssige årsager indtil videre ikke kan henvises til undersøgelse for tyk- og endetarmskræft på AUH-Århus Sygehus. Lukningen træder i kraft, når den er bekendtgjort over for de praktiserende læger.

 

Med denne samlede mængde tilbud om omvisiteringer til Regionshospitalet Horsens, to private klinikker i Danmark og 1-2 tyske hospitaler, er det Administrationens forventning, at ventelistepukkelen i Århus på tarmkræftområdet hurtigt kan afvikles, og at det er muligt at undgå at opbygge en ny pukkel i perioden frem til den 1. februar 2009. Der vil samtidig være sikkerhed for, at patienterne bliver indformeret og modtager tilbud i overensstemmelse med lovgivning og de politiske målsætninger på området.

 

Såfremt der ikke er sket en bedring i ventetlistesituationen ved næste redegørelse, overvejes det at lukke helt for henvisning til AUH-Århus Sygehus for undersøgelse af tyk- og endetarmskræft.

 

Direktionen har anmodet AUH-Århus Sygehus om en redegørelse for mulighederne for at aflaste hospitalet ved at lade en del af kontrolfunktionen varetage af andre.

 

Endelig skal der gøres opmærksom på, at presset på det kirurgiske område og hospitalernes forsøg på at nedbringe flaskehalsproblemer gennem omvisiteringer kan blive en økonomisk belastning for de modtagende hospitaler.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-39-07

7. Forsøg med afprøvning af biodiesel

Resume

Region Midtjylland deltager sammen med virksomheden DAKA og Oliebranchens Fællesråd i et projekt med afprøvning af 2. generation biodiesel i stor skala. Projektet omhandler flådedrift med biodiesel i ca. 300 af Midttrafiks busser samt distribution af 5 % biodiesel til ca. 65 tankstationer i Århus-området. Socialdemokratiet har i forsommeren 2008 stillet forslag til Region Midtjylland om, at forsøget udvides således, at de implicerede køretøjer forsynes med partikelfiltre og katalysatorer. Administrationen kan på baggrund af en vurdering fra Teknologisk Institut ikke anbefale, at forsøget udvides, så de implicerede køretøjer forsynes med partikelfiltre og katalysatorer.

 

Administrationen foreslår, at Regionsrådet indleder drøftelser med Midttrafik om mulighederne for ved kommende udbud af regional buskørsel, at indhente alternative tilbud med skærpede krav til bussernes emission af skadelige stoffer i forhold til de gældende EU-normer.

Direktionen indstiller,

at forsøget med afprøvning af biodiesel i et antal af Midttrafiks busser gennemføres som planlagt, og

 

at Regionsrådet indleder drøftelser med Midttrafik om mulighederne for ved kommende udbud af regional buskørsel at indhente alternative tilbud med skærpede krav til bussernes emission af skadelige stoffer i forhold til de gældende EU-normer.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland deltager sammen med DAKA Biodiesel a.m.b.a. og Oliebranchens Fællesråd i et projekt med afprøvning af 2. generation biodiesel i stor skala. DAKA producerer biodiesel af slagteriaffald. Projektet omhandler distribution af 5 % biodiesel med til ca. 65 tankstationer i Århus-området samt flådedrift med biodiesel i ca. 300 af Midttrafiks busser. Det drejer siog om 50 regionalrutebusser fra "De Grønne Busser" og 250 bybusser fra "Århus Sporveje". Projektet er et demonstrationsprojekt i den af Vækstforum og Regionsrådet iværksatte megasatsning på energi og miljø. Projektet bakkes op af Landbrugsrådet og FDM. Færdselsstyrelsen yder tilskud på 15 mio. kr. til projektets gennemførelse. Projektledelsen varetages af Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, CBMI.

 

Biodiesel'en forventes påbegyndt distribueret i januar 2009. Dog tilstræbes det, at busdelen af projektet kan iværksættes ultimo 2008.

 

Partiet Socialdemokraterne har den 22. april 2008 fremsendt forslag til Region Midtjylland om, at forsøget med afprøvning af biodiesel udbygges, så de implicerede køretøjer udstyres med partikelfiltre og katalysatorer. Forretningsudvalget vedtog på sit møde den 29. april 2008 at anmode administrationen om at udarbejde et notat om sagen som grundlag for en fornyet drøftelse i forretningsudvalget.

 

En vurdering af mulighederne for at eftermontere filtre og katalysatorer på eksisterende køretøjer kræver motorteknisk specialviden. Administrationen har derfor rettet henvendelse til Teknologisk Institut og anmodet om en udtalelse om mulighederne og en vurdering af eventuelle problemer i tilknytning hertil.

 

Teknologisk Institut har ivedlagte notat redegjort for problemstillingerne vedrørende nedbringelse af skadelige stoffer fra udstødningen på dieselkøretøjer, herunder muligheden for eftermontering af filtre og katalysatorer. Teknologisk Institut anbefaler bl.a.:

 • at krav omkring køretøjernes emissioner så vidt muligt udformes som generelle miljøklasser,

 • at man undlader at stille krav til en bestemt teknologi,

 • at der tages højde for, at evt. eftermontering af filtre mv. ikke forsinker den naturlige udskiftning af gamle køretøjer, og

 • at indsatsen primært koncentreres i byområder, hvor den samfundsøkonomiske effekt er størst.

 

Herudover konstaterer Teknologisk Institut, at det vil være tidsmæssigt vanskeligt at gennemføre en udbudsrunde for leverance af filtersystemer og efterfølgende montering inden for projektperioden, der slutter 31. december 2009. Endelig vurderer Teknologisk Institut, at udgifterne til eftermontering vil beløbe sig til mellem 140.000 – 170.000 kr. pr. bus, svarende til 7 - 8,5 mio. kr. alene til de deltagende regionale busser. Det bemærkes, at der i Region Midtjyllands budget for 2009 ikke er afsat midler til en eventuel udvidelse af det iværksatte forsøg med biodiesel.

 

På baggrund heraf anbefaler administrationen, at forsøget med afprøvning af biodiesel i et antal af Midttrafiks busser gennemføres som planlagt.

 

Det er administrationens opfattelse, at der fortsat skal arbejdes for at mindske transportens sundhedsskadelige virkninger, og at der herunder skal være mulighed for at gennemføre forsøg og andre initiativer med anvendelse af de regionale busser. Konkret foreslås, at regionsrådet indleder drøftelser med Midttrafik om mulighederne for ved kommende udbud af regional buskørsel, at indhente alternative tilbud med skærpede krav til bussernes emission af skadelige stoffer i forhold til de gældende EU-normer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-30-07

8. Afrapportering vedrørende Nordsøkommissionens og Østersøkommissionens generalforsamlinger og konference i Herning den 11. - 14. juni 2008

Resume

Den årlige konference og generalforsamlinger i 2008 for Østersøkommissionen og Nordsøkommissionen under Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) blev holdt i Herning i dagene 11. - 14. juni 2008. 400 deltagere fra 12 lande omkring Østersøen og Nordsøen deltog i konferencen, der var arrangeret af Region Midtjylland i samarbejde med Nordsø- og Østersøkommissionen og Interreg IVB North Sea programmet. Udgifterne til arrangementet er ca. 150.000 kr. under det budgetterede beløb, hvilket bl.a. skyldes færre deltagere end ventet samt en stram budgetstyring.

Direktionen indstiller,

at afrapporteringen vedrørende Nordsøkommissionens og Østersøkommissionens generalforsamlinger og konference i Herning den 11. - 14. juni 2008 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 23. maj 2007 at tilbyde sig som vært for Østersøkommissionens og Nordsøkommissionens generalforsamlinger samt en fælles konference til afholdelse i juni 2008. Regionsrådet bevilgede samtidig 600.000 kr. til afholdelse af generalforsamlinger og konference.

 

Arrangementet fandt sted i Herning i dagene 11.-14. juni 2008. Det var første gang, at de to generalforsamlinger blev afholdt samtidig for Østersø- og Nordsøkommissionen. 

 

De 400 deltagere fra de 12 lande omkring henholdsvis Nordsøen og Østersøen fik mulighed for at diskutere og høre oplæg om bæredygtighed i den regionale udvikling. Konferencen og generalforsamlingerne gav deltagerne mulighed for at drøfte de udfordringer, der findes på tværs af de to kommissioner samt formulere fælles løsninger. Dette udmøntede sig i en række resolutioner, der blev vedtaget på de to generalforsamlinger. Resolutionerne rummer henstillinger til EU og nationalstaterne på følgende områder:

 • Energi som prioritet i Europæiske offentlige udbud.

 • Gradvis reduktion sluttende med et forbud af bortskaffelse af bifangst.

 • Fælles holdning til EUs forslag til den fremtidige regionalfondspolitik.

Derudover havde deltagerne gennem studieture mulighed for at se konkrete eksempler på, hvordan Region Midtjylland arbejder med emnerne inden for de arbejdsgrupper, de to kommissioner har nedsat. Studieturene var godt besøgt sammenlignet med tidligere år og havde følgende program:

 • Culture and Tourism - Silkeborg Kunstmuseum.

 • Marine Resources - Ejstrupholm Dambrug

 • Innovation and Education - IT byen Katrinebjerg, besøg på Alexandra Instituttet og på Innovation Lab.

 • Sustainable Development - Dette emne bød på tre forskellige ture: - DONG energy, Måbjergværket i Holstebro og Vestas Wind Systems A/S.

 • Transport - Århus Havn med oplæg fra havnedirektøren og fra Midttrafik:

Sammenfattende kan der med hensyn til erfaringerne med at afholde de to kommissioners generalforsamlinger samlet konkluderes:

 • At fordelene ved en fælles afholdelse bl.a. er, at det er muligt at udnytte synergien ved at bringe de to organisationer, som i stort omfang arbejder med samme problemstillinger, ind i planlægning og forberedelse til konferencen.

 • At der automatisk er et større publikum til konferencedelen af arrangementet.

 • At det er muligt at behandle og vedtage fælles resolutioner, som giver en stærkere stemme overfor CPMR.

 • At medlemmerne fra de to kommissioner får et bedre kendskab til hinanden, som kan udnyttes til udveksling af arbejdsmetoder og til at opbygge relationer, hvilket er med til at styrke den nordeuropæiske indflydelse i CPMR.

Af ulemper kan nævnes, at Nordsøkommissionen traditionelt holder sin generalforsamling sammen med Interreg Nordsøen, hvorfor der er flere deltagere fra Nordsø-regionen end Østersø-regionen, hvilket kan give en geografisk skævhed. Desuden er det kun muligt at afholde de to generalforsamlinger sammen de år, hvor de skal afholdes af regioner, der er medlem af begge kommissioner, dvs. regioner i Danmark, Norge og Sverige.

 

Udgifterne til generalforsamlinger og konference har fordelt sig således: 

 

Regnskab for Annual Conference and General Assemblies 2008
 
Kongrescenter, transport og forplejning
389.380
Studieture
26.164
Materiale og gaver
123.517
I alt
539.062
 
 
Indtægt fra Nordsø kommissionen
(103.400)
Udgifter I alt
435.662

 

Udgiften til arrangementet ligger således ca. 150.000 kr. under det budgetterede, hvilket bl.a. skyldes færre deltagere end ventet og en stram styring af budgettet. Samtidig har der været et godt samarbejde med Herning Kommune, som bidrog med underholdning under middagene og med en boggave til alle deltagere.

 

En beskrivelse af arrangementet vedlægges som bilag.

 

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi behandlede sagen på sit møde den 3. september 2008 og anbefalede at videresende afrapportering og regnskab til Regionsrådet. Udvalget roste arrangementet og regnskabet og anbefalede, at der laves en samlet konklusion om fordele og eventuelle ulemper ved afholdelse af både Østersøkommissionens- og Nordsøkommissions generalforsamlinger og konference på samme tidspunkt, da dette var første gang, det skete. Dette er indføjet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-10-08

9. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til aktiviteter i Europe Enterprise Network i Region Midtjylland

Resume

Europe Enterprise Network, der er etableret af Europakommissionen, har som formål at styrke vækst og udvikling i virksomhederne og omfatter bl.a. informationsaktiviteter, etablering af samarbejder på tværs af grænserne, overførsel af viden og teknologi, træning af virksomheder, deltagelse i kontaktbørser og klyngesamarbejde mv. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i Herning, Håndværksrådet International i Viborg og Agro Business Park i Foulum ansøger om medfinansiering af aktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med det europæiske netværk Europe Enterprise Network. Europe Enterprise Network består samlet af 500 kontorer fordelt på 90 regionalt opdelte konsortier i 40 lande og er Europakommissionens officielle netværk til information og rådgivning af virksomheder.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1.134.000 kr. om året i 2008, 2009 og 2010, i alt 3.402.000 kr., til Agro Business Park, Foulum, på vegne af et konsortium, til gennemførelse af aktiviteter i Europe Enterprise Network.

Sagsfremstilling

Vækstforum vedtog på sit møde den 1. oktober 2008 at indstille til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1.134.000 kr. i 3 år, i alt 3.402.000 kr. til de tre midtjyske konsortiedeltagere i Europe Enterprise Network.

 

Et konsortium, bestående af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i Herning, Håndværksrådet International i Viborg og Agro Business Park i Foulum, ansøger om medfinansiering af aktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med det europæiske netværk Europe Enterprise Network. Medfinansieringen udgør 1.134.000 kr. i 3 år, i alt 3.402.000 kr.Ansøgning af 30. juni 2008 og supplerende bilag af 29. august 2008 til ansøgningen er vedlagt. Agro Business Park er af konsortiet udpeget som projektansvarlig over for Region Midtjylland.

 

Europe Enterprise Network (EEN) er etableret af Europakommissionen efter en udbudsrunde og bygger på to tidligere europæiske netværk - Euro Info Centre (EIC), som Håndværksrådet International og EU-Center Herning under Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande tidligere har været medlem af samt Innovation Relay Centre (IRC), som ikke har været repræsenteret i Region Midtjylland.

 

De tre parter fra Region Midtjylland indgår i et landsdækkende konsortium bestående af 8 organisationer, som samlet har indgået kontrakt med Europakommissionen. Konsortiet ledes af Fyns Erhvervscenter.

 

Europe Enterprise Network består samlet af 500 kontorer fordelt på 90 regionalt opdelte konsortier i 40 lande og er Europakommissionens officielle netværk til information og rådgivning af virksomheder. Netværket har 3 hovedområder for aktiviteter: 

A) Det indre marked og internationalisering

B) Innovation og teknologi

C) Forskning

 

Aktiviteterne sigter på at styrke vækst og udvikling i virksomhederne og omfatter bl.a. informationsaktiviteter, etablering af samarbejder på tværs af grænserne, overførsel af viden og teknologi, træning af virksomheder, deltagelse i kontaktbørser og klyngesamarbejde mv.

 

Europe Enterprise Network bygger på et princip om 'No wrong door.' Det vil sige, at der for virksomhederne er én indgang til netværket, og at netværksparterne fordeler ansvar og opgaver afhængig af styrkepositioner. De tre midtjyske konsortieparter dækker alle ovennævnte tre hovedområder for aktiviteter og samarbejder i Region Midtjylland med en række andre aktører - bl.a. Væksthus Midtjylland og Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Parterne forpligtes til at etablere regelmæssig træffetid/kontortid på Væksthus Midtjyllands hovedadresse i Århus, og der er allerede meget tæt forbindelse til Væksthus Midtjyllands adresse i Herning på grund af adressefællesskab med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Parterne arbejder desuden sammen med en række organisationer i hele Region Midtjylland, og enoversigt over samarbejdspartnere er vedlagt. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Midtjyllands EU-kontor og Central Denmark EU-office i Bruxelles. Samarbejdsaftalen og hensigtserklæring om samarbejde med Væksthus Midtjylland vedlægges.

 

Aktiviteterne i Europe Enterprise Network vil kunne understøtte Region Midtjyllands megasatsninger, bl.a. gennem deltagelse i og etablering af kontaktbørser for virksomheder inden for megasatsningernes områder, publicering og markedsføring af teknologiprofiler fra virksomheder inden for megasatsningerne samt gennem udnyttelse af at være del af et omfattende netværk af organisationer i hele Europa, som gennem fælles aktiviteter kan understøtte virksomhedernes udvikling på megasatsningernes områder.

 

Der vil blive udarbejdet én 3-årig resultatkontrakt med de tre parter, som beskriver de ydelser, der vil blive lagt vægt på med henblik på at styrke megasatsningerne i Region Midtjylland - specielt med fokus på energi- og miljø samt fødevarer, f.eks. informationsmøder med særlig fokus på en eller flere af megasatsningerne og særligt forkus på mulighederne for megasatsningsområderne på europæisk plan i nyhedsbreve og på websider. Desuden med fokus på markedsføring af de forskellige løbende EU-kampagner med fokus på emnerne for megasatsningerne og deltagelse i Europe Enterprise netværkets arbejdsgrupper med relevans for megasatsningerne. Endvidere etablering og deltagelse i kontaktbørser med fokus på megasatsningernes emneområder, publicering og markedsføring af teknologiprofiler for virksomheder og virksomhedsbesøg hos virksomheder, der arbejder inden for megasatsningsområderne. Der vedlægges en aktivitetsoversigt , der  specificerer, hvilke opgaver der løses af Europe Enterprise Network (EEN), Midtjyllands EU-kontor/Central Denmark EU-office i Bruxelles (CD) samt Væksthus Midtjylland (VH)

 

Europa Kommissionen finansierer 60 % af udgiften til det danske konsortium og således også 60 % af de tre midtjyske parters aktivitetsbudget. Samtidig finansierer parterne selv 8 - 15 % af personaleudgifterne samt udgifter til ledelse, kommunikation, forsikringer, uddannelse, kurser, rapportering og andre administrative udgifter, ligesom parterne har skullet stille en garanti i forhold til Kommissionen, som ikke er indeholdt i det budget, der er grundlaget for ansøgningen til Region Midtjylland.

 

Fra Region Midtjylland søges 40 % medfinansiering af aktivitetsbestemte udgifter, der vil blive specificeret i resultatkontrakten.

Beslutning

Johannes Flensted-Jensen var mødeleder under dette punkt.

 

Bent Hansen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-56-07

10. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Resume

Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har som formål at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft og dels at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet. Indsatsen varetages af lokale konsortier bestående af erhvervs- beskæftielses- og integrationspolitiske aktører, der understøttes af et Midtjysk Dialogforum. Leadpartnere i de syv konsortier er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, VIBORGegnens erhvervsråd, Horsens erhvervsråd, Randers Erhvervs- og udviklingsråd, Lemvig kommune, Erhverv Aarhus og Silkeborg Iværksættercenter. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Midtjysk Dialogforum.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til modtagelse og fastholdelse af udenlands arbejdskraft, bevilges 5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, i alt 10 mio. kr., til Ringkøbing Fjord Erhvervsråd (2x 2,77 mio. kr. plus 0,5 mio. kr.), VIBORGegnens erhvervsråd (2x1,07 mio. kr.), Horsens erhvervsråd 2x0,77 mio. kr.), Randers Erhvervs- og udviklingsråd (2x0,49 mio. kr.), Lemvig kommune (2x0,68 mio. kr.), Erhverv Aarhus (2x3,32 mio. kr.) og Silkeborg Iværksættercenter (2x0,40 mio. kr.) til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder etablering og betjening af Midtjyske Dialogforum.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 19. juni 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 10 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

 

Vækstforum vedtog på sit møde den 1. oktober 2008 med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge initiativet tæt, at godkende de syv lokale konsortier som ansøgt, at godkender ansøgningen om etablering og betjening af det Midtjyske Dialogforum, at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de 8 ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Socialfond imødekommes som ansøgt til en samlet maksimal ramme på 21 mio. kr. over en to-årig periode, og at indstille til Regionsrådet, at der af midlerne til Erhvervsfremme bevilges midler til de 7 konsortier og etableringen og betjeningen af Det Midtjyske Dialogforum som ansøgt til en samlet maksimal ramme på 10 mio. kr. over en to-årig periode i 2009-2010.

 

Formålet med initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for herved at medvirke til at sikre betingelserne for fortsat vækst og velfærd. Målene er:

 • at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft

 • at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet.

 

Baggrunden for initiativet er, at virksomhederne i Region Midtjylland de senere år har søgt at dække en del af deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med arbejdskraft fra udlandet. Virksomhederne har været glade for den udenlandske arbejdskraft, der har vist sig både kvalificeret og fleksibel. Men det er dyrt for virksomhederne at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og omkostningsfuldt for den udenlandske arbejdskraft at flytte til og efterfølgende bosætte sig i regionen. Derfor er det også vigtigt, at de udenlandske arbejdstagere og deres eventuelle familier modtages og integreres godt på arbejdspladsen og i lokalsamfundet, så der kan blive tale om en varig udvidelse af arbejdsstyrken.

 

Flere forhold gør modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft vanskelig. Herunder ikke mindst de mange regler og myndigheder, den udenlandske arbejdstager skal forholde sig til, når han eller hun kommer til landet. Kontakten til de offentlige myndigheder besværliggøres af sprogbarrierer og komplicerede regelsæt og sagsgange. Hertil kommer forhold som bolig, institutionspladser, skolegang, ægtefællejob, samt kulturelt betingede problematikker, der gør integration på arbejdspladsen og i lokalsamfundet vanskelig. Det er disse barrierer som Vækstforums initiativ skal søge at afhjælpe.

 

Initiativet skal varetages af syv lokale konsortier bestående af erhvervs-, beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører i et bredt anlagt samarbejde mellem erhvervsorganisationer, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, private organisationer og foreninger m.fl., idet den præcise konstellation af aktører varierer noget fra et lokalområde til et andet. Konsortiernes indsats skal understøttes af et Midtjysk Dialogforum for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft bestående af tovholderne på konsortierne, arbejdsmarkedets parter, det nyetablerede Work-in-Denmark Center for Midt- og Nordjylland, Beskæftigelsesregion Midtjylland, Region Midtjylland m.fl. Det Midtjyske Dialogforum betjenes af en enhed, hvis primære opgaver er vidensopsamling og vidensformidling, netværksdannelse, koordinering i forhold til lignende indsatser inden for beslægtede politikområder, juridisk bistand og evaluering. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Midtjysk Dialogforum.  

 

Konsortierne, herunder deltagere og lead-partner fremgår af bilagsmaterialet samt nedenstående oversigt, idet det oplyses, at kommunebetegnelsen dækker over flere forvaltningsenheder. Alle konsortier har tænkt frivillige organisationer og foreninger ind i opgavevaretagelsen, men de indgår som hovedregel ikke som konsortiepart. Hele Region Midtjylland er, som det fremgår af bilagsmaterialet, dækket af konsortier.  Projekt-, proces- og økonomibeskrivelse vedlægges.

 

Geografisk dækningsområde
Lead-partner
Region Midtjylland
Europæisk socialfond 
Anden medfinansiering; privat, kommunal og statslig
Budget i alt - mio. kr.
Ringkøbing-Skjern,
Holstebro, Struer, Herning og Ikast-Brande
Ringkøbing Fjord Erhvervsråd
 2,77
5,54
2,77
11,08
Skive og Viborg
VIBORG-Egnens Erhvervsråd
 1,07
2,99
1,76
5,94
Horsens og Hedensted
Horsens Erhvervsråd
 0,77
1,56
0,79
3,11
Randers
Randers Erhvervs- og Udviklingsråd
 0,49
1,06
0,58
2,12
Lemvig
Lemvig Kommune
 0,68
1,35
0,68
2,70
Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Århus
Erhverv Aarhus
 3,32
6,64
3,32
13,28
 Silkeborg
Silkeborg Iværksættercenter
 0,40
0,80
0,41
1,61

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til modtagelse og fastholdelse af udenlands arbejdskraft, bevilges 5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, i alt 10 mio. kr., til Ringkøbing Fjord Erhvervsråd (2x 1,385 mio. kr. plus 2x 0,250 mio. kr.), VIBORGegnens erhvervsråd (2x0,535 mio. kr.), Horsens erhvervsråd 2x0,385 mio. kr.), Randers Erhvervs- og udviklingsråd (2x0,245 mio. kr.), Lemvig kommune (2x0,34 mio. kr.), Erhverv Aarhus (2x1,66 mio. kr.) og Silkeborg Iværksættercenter (2x0,2 mio. kr.) til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder etablering og betjening af Midtjyske Dialogforum.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-24-07

11. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af projektet Kapitalformidling

Resume

Initiativet Kapitalformidling har som formål at fremme tilførsel af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer, Østjysk Innovation og Innovation MidtVest, har ansøgt om opgaven, som omfatter en øget regional forankring af Vækstfondens produkter, udvikling af et investor-readiness program for iværksættere og fremme af Business Angels investeringer.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til projektet Kapitalformidling, bevilges 0,255 mio. kr. i 2008, 1,075 mio. kr. i 2009 og 1,34 mio. kr. i 2010 til Væksthus Midtjylland til udmøntning af projektet Kapitalformidling

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 2,7 mio. kr. til initiativet Kapitalformidling.

 

Vækstforum vedtog på sit møde den 1. oktober 2008 at godkende et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer som operatør på initiativet Kapitalformidling, at indstille til Regionsrådet, at der bevilges i alt 2,7 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, og at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regionalfondsmidler bevilges 2,7 mio. kr. til Væksthus Midtjylland.

 

Efter mødet i Regionsrådet den 18. juni er der gennemført en ansøgningsrunde, hvor der er indkaldt ansøgninger til initiativet. Ved ansøgningsfristens udløb den 29. august 2008 var der indkommet én ansøgning fra et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer, Innovation MidtVest og Østjysk Innovation.  Ansøgningen vedlægges.

 

Adgangen til risikovillig kapital til iværksættere og nye virksomheder er en væsentlig kritisk faktor, når man betragter rammebetingelserne for entrepreneurskab. Ikke mindst adgangen til finansieringskapital i de tidlige faser i en virksomheds udvikling er afgørende for, om nye innovative projekter kan føres ud i livet. Mulighederne for fremskaffelse af kapital er dog afgørende i alle stadier af en virksomheds udvikling - for både den helt unge iværksættervirksomhed og den modne virksomhed. Oftest afspejler virksomhedens udviklingstrin særlige behov for kapitaltilførsel, og en innovativ virksomhed må ofte gennem flere kapitaltilførsler inden for en overskuelig årrække.

 

Initiativet Kapitalformidling har som formål at fremme tilførsel af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder.

 

Initiativet gennemføres af et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og to regionale innovationsmiljøer, Østjysk Innovation og Innovation MidtVest. De to innovationsmiljøer er for innovative iværksættere, som har en videnbaseret idé med et kommercielt potentiale. Innovationsmiljøerne laver en forundersøgelse af et projekt, inden der træffes beslutning om investering. Innovationsmiljøerne tilbyder således viden, rådgivning og kapital i den første fase af en virksomheds udvikling. Innovationsmiljøerne kan investere op til 1,5 mio. kr. i udviklingen af projekter i første runde. Driften af innovationsmiljøer for perioden 2009-2011 har netop været i udbud og begge innovationsmiljøer i Region Midtjylland er blevet godkendt. Innovationsmiljøerne spiller en central rolle i det regionale kapitalformidlingssystem, og med den fornyede godkendelse af de to innovationsmiljøer er sammenhængen i det regionale kapitalformidlingssystem styrket.

 

Der vil blive gennemført følgende aktiviteter i projektet:

 

I. Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter:

Formålet er at styrke samspillet mellem Vækstfonden og Væksthus Midtjylland/erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland, herunder at sikre en sammenhæng mellem de regionale tilbud om vækst og udvikling og de nationale muligheder for finansiering heraf. 

 

Indsatsen skal skabe klarhed over Vækstfondens og Ventureselskabers kriterier og derigennem øge den regionale andel af Vækstfondens og Ventureselskabers investeringer.

 

De konkrete aktiviteter omfatter bl.a. kvartalsvise konsultationsarrangementer, hvor repræsentanter for Vækstfonden rådgiver  iværksættere /virksomheder, afholdelse af seminarer og workshops om centrale aspekter i forhold til kapitalformidling, herunder juridiske aspekter, kreditvurdering, regnskabsforståelse m.v. Endvidere skal der ske en styrkelse af Vækstfondens kom-i-gang-lån gennem aftaler med pengeinstitutter og lokal erhvervsservice samt uddannelse af "ambassadører" i Vækstfondens produkter med henblik på i højere grad at udmønte Vækstfondens tilbud til målgruppen af iværksættere og virksomheder.

 

II. Udvikling af et investor-readiness program for iværksættere:

Erfaringerne viser, at problemer med fremskaffelse af kapital ikke kun er et udbudsproblem, men også kvaliteten af efterspørgslen kan være en begrænsende faktor. Der skal derfor udvikles et program, der har til formål at styrke iværksætternes kompetencer med hensyn til beskrivelse af investeringsprojektet, udarbejdelse af forretningsplaner, overblik over kapitalmarkedet og evnerne til at møde den potentielle investor. Programmet vil omhandle kapitalcoaching til iværksættere med vækstpotentiale og indeholde individuel coaching til iværksættere vedrørende udarbejdelse af forretningsplaner, forberedelse til møde, investorer, Masterclasses for kapitalsøgende iværksættere, temamøder med investorer og seminarer om kapitalfremskaffelse m.m.

 

III. Fremme af Business Angels Investeringer

Opgaverne i denne del af projektet vil i særlig grad blive varetaget af de to regionale innovationsmiljøer og vil omfatte følgende: Screening af henvendelser fra iværksættere, forberedelse af projekter til fremlæggelse for Business Angels netværket, herunder vejledning til iværksætterne om udarbejdelse af præsentationsmateriale, forretningsplan m.m., præsentation af forretningsideen for Business Angelsnetværket og møder mellem interesserede investorer i netværket og iværksætteren, evt. forberedelse og præsentation af forretningsideer for øvrige investorer. Det forventes, at netværkene præsenteres for 35-40 gennemarbejdede investeringscases.

 

Business Angels er en vigtig faktor som investor i virksomheder, herunder specielt iværksættervirksomheder med vækstpotentiale, og de fremstår ofte som komplementære til traditionel venturekapital. Da ventureselskaberne gennem de senere år har ændret fokus i retning af større og senere investeringer, er der stort behov for at finde alternativer til ventureinvestorer i Region Midtjylland. Der skal derfor gennemføres en indsats, der har til formål at øge antallet af Business Angels investeringer, omfattende bla. vejledning til iværksættere vedrørende forberedelse og fremlæggelse af projekter for Business Angels netværket, herunder screening og bearbejdning af projekter, der præsenteres for netværket samt styrkelse af eksisterende og opbygning af nye netværk for Business Angels.

 

De regionale Business Angels netværk blev etableret i 2000 af staten, men netværkene har haft svært ved at blive opretholdt. Netværket for Østjylland er stadig i drift, hvilket primært skyldes en ildsjæl og et samarbejde med Østjysk Innovation. Der er dog behov for at styrke dette netværk for at sikre fortsat og øget aktivitet i netværket. For at fremme antallet af Business Angels investeringer er det af afgørende betydning, at de investeringsmuligheder, som netværket præsenteres for, er gennemarbejdede og velkvalificerede. Her kan innovationsmiljøerne spille en meget vigtig rolle omfattende screening og forberedelse af projekterne til fremlæggelse for netværket samt bistå netværket i afholdelse og en øget professionalisering af netværksmøderne. Netværksmøderne forventes i højere grad at skulle have karakter af springboards, og det er vurderingen, at denne styrkelse af netværkene vil øge tilgangen af investorer samt øge antallet af investeringer i nye projekter.

 

Økonomi

Budget
2008
2009
2010
I alt
Lokal og regional forankring af Vækstfondens produkter, herunder uddannelse af ambassadører, afholdelse af temamøder, styrkelse af kom-i-gang-lån
0,01
0,6
0,64
1,25
 
 
 
 
 
Investor-readiness program for iværksættere
 
1,07
1,07
2,14
Business Angels netværk, vejledning af iværksættere vedr. forberedelse og fremlæggelse af projekter for netværket
0,5
0,48
0,97
1,95
I alt
0,51
2,15
2,68
5,34
Finansieringsplan
2008
2009
2010
I alt
Region Midtjylland
0,255
1,075
1,34
2,67
EU, Regionalfond
0,255
1,075
1,34
2,67
I alt
 0,51
2,15
2,68
5,34

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-55-08

12. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til netværksinitiativer under det midtjyske klyngeprogram

Resume

Det midtjyske klyngeprogram har som formål at styrke virksomheders innovation og internationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækstklynger. Initiativet indebærer en generel erhvervspolitisk satsning på forretningsnetværk som et tilbud til alle vækstvirksomheder i regionen. Det forventes, at der årligt vil kunne etableres mere end 100 forretningsbaserede netværk pr. år i programmets periode. Netværksinitiativet indeholder en indledende opbygning af forretningsbaserede netværk gennem en række decentrale netværksmæglere. Efter netværksopbygningen vil virksomhederne vil få mulighed for at trække på private rådgivningsydelser til udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplaner for et mere forpligtigende forretningsbaseret samarbejde. Væksthus Midtjylland har ansøgt om at blive operatør på netværksinitiativet under klyngeprogrammet.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til det midtjyske klyngeprogram, bevilges 2,4 mio. kr. i 2009, 3 mio. kr. i 2010 og 3,3 mio. kr. i 2010, i alt 8,7 mio. kr., til Væksthus Midtjylland til netværksinitiativer under det midtjyske klyngeprogram.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomiske ramme på 23,6 mio. kr. til initiativer under Midtjysk Klyngeprogram 2009 - 2011.

 

Vækstforum vedtog på sit møde den 1. oktober 2008 at godkende Væksthus Midtjylland som operatør til gennemførelse af netværksinitiativet under det midtjyske klyngeprogram 2009-2011, at indstille til Regionsrådet, at der af regionsrådets midler til erhvervsudvikling bevilges 8,7 mio. kr., at anbefale Erhvervs- og Byggestyrelsen en tilsvarende statslig medfinansiering på 8,7 mio. kr. til medfinansiering af regionale strukturfondsprojekter i henhold til de regionale partnerskabsaftaler, at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der til netværksinitiativet bevilges 17,5 mio. kr. over en 3-årig periode fra Regionsfondens mål 2, at netværksinitiativet fagligt og metodisk bliver vurderet af en ekstern evaluator efter første år og at dette indgår i resultatkontraktens krav til gennemførelse af den samlede effekt- og resultatvurdering.

 

Der har efter mødet i Regionsrådet den 18. juni været gennemført en åben ansøgningsprocedure for henholdsvis et netværksinitiativ med én regional operatør og en række klyngeinitiativer i tilknytning til Forsknings- og innovationsstyrelsens nye innovationsnetværk. Væksthus Midtjylland har som den eneste indgivet en ansøgning om at blive operatør på netværksinitiativet under klyngeprogrammet. Ansøgningen vedlægges.

 

Vækstforum har den 1. oktober godkendt Væksthus Midtjylland som regional operatør for netværksinitiativet med den begrundelse, at Væksthuset vil kunne styrke de samlede rammevilkår for virksomhedsbaserede forretningsnetværk. Operatøren vil kunne styrke de etablerede partnerskaber i tilknytning til både det enstrengede erhvervsservicesystem, men også øvrige regionale erhvervsfremmeaktører. Udvikling og gennemførelse af initiativet skal ske i samarbejde med en række lokale og regionale netværksmæglere.

 

Klyngeprogrammet har til formål at styrke virksomhedernes innovation og internationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækstklynger. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi indebærer i forvejen en satsning på regionens væksterhverv og erhvervsklynger i forhold til megasatsningerne erhverv og sundhed, fødevarer og energi og miljø.

 

Netværksinitiativet indeholder en indledende opbygning af forretningsbaseret netværk gennem en række decentrale netværksmæglere (Trin 1). Netværksmæglerne rekrutteres i tilknytning til erhvervsservicesystemet, erhvervsorganisationer, men også de nye innovationsnetværk mellem virksomheder, viden- og forskningsinstitutionerne mv. inden for regionens styrkepositioner. Et forretningsnetværk kan omfatte strategiske forretningssamarbejder indenfor bl.a. markedsføring, teknologiudvikling, innovation, eksport, sourcing mv.

 

Virksomhederne vil efter netværksopbygningen (trin 2) få mulighed for at trække på private rådgivningsydelser til udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplan for et mere forpligtigende forretningsbaseret samarbejde. Virksomhederne skal her stille med en kontant egenfinansiering på 50 % af udgifterne til køb af den private rådgivning.

 

Det er målet, at der under initiativet vil kunne etableres 100-145 forretningsnetværk pr. år, mens 25-35 af disse forventes at udarbejde en egentlig handlingsplan, ligesom der som minimum igangsættes 10-15 forretningsnetværk pr. år.

 

Økonomi

Netværksinitiativet omfatter et samlet budget på 53,7 mio. kr. i den 3-årige periode til honorering af netværksmæglerne og køb af privat rådgivning, samt øvrige programudgifter til projektledelse, netværksmægleruddannelse, markedsføring, evaluering mv.

 

Initiativet finansieres med 8,7 mio.kr. af Regionsrådets midler til erhvervsfremme og 17,5 mio. kr. fra EU's regionalfond - Mål 2. Endvidere er der forudsat en statslig medfinansiering på tilsvarende 8,7 mio. kr. af Økonomi- og Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af regionale strukturfondsprojekter i henhold til de regionale partnerskabsaftaler. Virksomhedernes egenbetaling udgør 18,8 mio. kr. af den samlede finansiering.

 

Med baggrund i den regionale partnerskabsaftale vedr. klyngeprogrammet har Vækstforum anbefalet Erhvervs- og Byggestyrelsen at medvirke med en statslig medfinansiering af netværksinitiativet.

 

Budget og finansiering af netværksinitiativet 2009 - 2011(Mio.kr.)
Budget
2009
2010
2011
I alt
1. Netværksinitiativ
 
 
 
 
Netværksopbygning (trin 1)
2,9
3,7
4,2
10,8
Udvikling af netværk (trin 2)
10,0
13,0
14,5
37,5
Øvrige programudgifter
1,8
1,8
2,0
5,5
Budget i alt
14,6
18,5
20,6
53,7
Finansiering
 
 
 
 
Region Midtjylland
2,4
3,0
3,3
8,7
Statslig medfinansiering
2,4
3,0
3,3
8,7
EU - Mål 2 midler
4,8
6,0
6,7
17,5
Privat medfinansiering (Virksomhederne)
5,0
6,5
7,3
18,8
Finansiering i alt
14,6
18,5
20,6
53,7

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-9-08

13. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Green Network

Resume

Organisationen Green Network har tilbudt Regionsrådet en plads i organisationens bestyrelse og Region Midtjyllands administration en plads i forretningsudvalget. Administrationen vurderer, at de myndighedsopgaver, regionerne varetager inden for Green Networks virkefelt, ikke er af en sådan karakter, at det kan begrunde deltagelse i bestyrelsen og forretningsudvalget.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland ikke deltager i Green Networks bestyrelse og forretningsudvalg, idet regionerne kun i begrænset omfang varetager myndighedsopgaver inden for organisationens virkefelt.

Sagsfremstilling

Organisationen Green Network, der har hjemsted i Vejle, har tilbudt Regionsrådet en plads i organisationens bestyrelse og Region Midtjyllands administration en plads i forretningsudvalget.

 

Green Network har som formål at opnå løbende forbedringer for virksomhedernes samfundsansvar i organisationens område, som er kommunerne Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens. Green Network har knap 300 virksomheder samt offentlige myndigheder og institutioner som medlemmer. Medlemmerne arbejder sammen offentlige myndigheder om at opnå større bæredygtighed inden for områderne miljø, socialt engagement og arbejdsmiljø.

 

Green Networks bestyrelse er sammensat af politikere udpeget af byrådene i ovennævnte kommuner samt af repræsentanter fra de deltagende virksomheder. Regionsrådene i Region Syddanmark og Region Midtjylland er nu også tilbudt hver en plads i bestyrelsen. Valgperioden for de offentlige bestyrelsesrepræsentanter følger den kommunale valgperiode.

 

Green Networks forretningsudvalg behandler indstillinger fra nedsatte koordinationsgrupper og et særligt ideforum og afgør, om indstillinger i henhold til vedtægterne skal forelægges bestyrelsen. Forretningsudvalget er sammensat af bestyrelsesformanden, et virksomhedsmedlem af bestyrelsen, formændene for koordinationsgrupperne og ledende embedsmænd fra de deltagfende kommuner. Region Syddanmark og Region Midtjylland er hver blevet tilbudt at udpege en ledende embedsmand til forretningsudvalget.

  

Green Networks virksomhed finansieres af medlemskontingenter.

 

Vedtægter for Green Network vedlægges.

 

Administrationen vurderer, at de myndighedsopgaver, regionerne varetager inden for områderne miljø, socialt engagement og arbejdsmiljø, ikke er af en sådan karakter, at det kan begrunde deltagelse i bestyrelsen og forretningsudvalget. Hertil kommer, at Green Networks virksomhed kun omfatter Hedensted og Horsens kommuner i Region Midtjylland. Region Midtjyllands institutioner i de to kommuner vil kunne deltage som enkelt-medlemmer.

 

Det bemærkes, at Region Syddanmark har udpeget en repræsentant fra Regionsrådet til Green Networks bestyrelse og en embedsmand til forretningsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-4-08

14. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting vedrørende sårbare gravide

Resume

Regionsrådsmedlem Ulla Fasting har henvendt sig med forslag om, at der i samarbejde med kommunerne nedsættes et udvalg, der skal komme med forslag til fokusområder, når det gælder de sårbare gravide og en afklaring af, hvem der har ansvaret for, at opgaven løftes.

Formanden indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting vedrørende sårbare gravide drøftes

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Fasting har i henvendelse af 3. oktober 2008 anmodet om, at indsatsen for sårbare gravide behandles i Regionsrådet.

 

Ulla Fasting anfører i henvendelsen blandt andet:

 

"Der skal altså stilles skarpt på de områder, hvor regionen møder børn og unge. Jeg vil derfor foreslå, at vi nedsætter et udvalg i samarbejde med kommunerne, som kommer med forslag til fokusområder, når det gælder de sårbare gravide og en afklaring af, hvem der har ansvaret for, at opgaven løftes. Vi har allerede den viden der skal til, der skal bare skabes enighed om fokusområderne. Arbejdet vil kunne afsluttes efter ganske få møder. Jeg deltager gerne i det i udvalg."

 

Henvendelse af 3. oktober 2008 fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting vedlægges.

 

Administrationen har til støtte for drøftelsen udarbejdet vedlagte korte beskrivelse af gældende lovgivning samt eksisterende samarbejder på området i Region Midtjylland.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-4-08

15. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting vedrørende manglen på speciallæger i det offentlige sundhedsvæsen

Resume

Regionsrådsmedlem Ulla Fasting har henvendt sig med anmodning om en drøftelse i Regionsrådet af manglen på speciallæger i det offentlige sundhedsvæsen.

Formanden indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting vedrørende mangelen på speciallæger i det offentlige sundhedsvæsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Fasting har i henvendelse af 3. oktober 2008 anmodet om, at manglen på speciallæger behandles i Regionsrådet

 

Henvendelse af 3. oktober 2008 fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting, "Hvordan får vi holdbare løsninger når det drejer sig om mangelen på speciallæger i det offentlige sundhedsvæsen," vedlægges.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Conny Jensen, Olav Nørgaard, Poul Müller, Aleksander Aagaard og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen