Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 9. december 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer
3 Kommunale overtagelser af sociale tilbud
4 Psykiatriens Hus i Silkeborg
5 Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009
6 Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009
7 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter
8 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende
9 Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med FN’s klimatopmøde i 2009
10 Forlængelse af funktionsperioden for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi
11 Afholdelse af Political Bureau-møde i Konferencen for Perifere Maritime Regioner i Europa i Region Midtjylland den 23. januar 2009 samt fællesmøde for danske medlemmer af CPMR
12 Evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan
13 Tilbud om "erhvervskort" (pendlerkort) til Region Midtjyllands ansatte samt andre arbejdsgiveres mulighed for at anvende ordningen
14 Økonomirapport pr. 31. oktober 2008
15 Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner
16 Afrapportering vedrørende arbejdet med hensigtserklæring nr. 3 i budgetforliget for 2008 om styrkelse af ledelse og udvikling af bedre arbejdsgange m.v.
17 Beslutning om fase 0-projekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade
18 Proces for etablering af Skive Sundhedshus
19 Ansøgning om bevilling af midler til et nyt IT-system til AK-centret, Århus Universitetshospital, Skejby
20 Godkendelse af vedtægter, driftsoverenskomst og driftsbudget 2009 for Den selvejende institution Hospice Søholm
21 Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere
22 Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007
23 Orientering om status for uddannelse af ambulancereddere
24 Ambulanceudbud: Sagsgang for valg af serviceniveau
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Opfølgning på udbud af ambulancekørsel i Region Midtjylland

Forretningsudvalget drøftede opfølgningen på afgørelsen af udbuddet af ambulancekørsel i Region Midtjylland på baggrund af en henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller. Forretningsudvalget opfordrede administrationen til at overveje, hvilke handlemuligheder der foreligger, såfremt kontrakterne måtte vise sig ikke at kunne opfyldes. Administrationen orienterer Regionsrådet herom i forbindelse med Regionsrådsmødet den 17. december 2008.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-65-08

2. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Resume

Regionerne indsendte i august 2008 screeningsmateriale vedrørende større strukturelle anlægsprojekter til regeringens rådgivende udvalg. Region Midtjylland indsendte i den forbindelse projektforslag for 21,8 mia. kr. På baggrund af regionernes indmelding afleverede det rådgivende udvalg i november 2008 sin indstilling til regeringen. Region Midtjylland har på anmodning af Danske Regioner udarbejdet et høringssvar til indstillingen. Høringssvaret indstilles godkendt. 

Direktionen indstiller,

at udkast til høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalg godkendes

Sagsfremstilling

Regeringen og Danske Regioner tilkendegav i aftalen om regionernes økonomi for 2008, at der er behov for strukturændringer i hospitalsvæsenet og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og apparatur for at realisere målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt hospitalsvæsen.

 

Endvidere aftalte parterne at nedsætte et rådgivende udvalg med den opgave at vurdere de konkrete større strukturelle anlægsprojekter fra regionerne og afgive indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfylder en række aftalte principper. Forskningschef Erik Juhl er formand for udvalget.

 

Regeringen afsatte efterfølgende som led i kvalitetsreformen 25 mia. kr. i en kvalitetsfond til investeringer i ny og forbedret hospitalsstruktur i perioden 2009-2018, som bidrag ud over regionernes almindelige anlægsrammer. I første fase udmøntes 15 mia. kr.

 

I august 2008 afleverede regionerne materiale til udvalget til brug for screening af regionernes anlægsprojekter. I den forbindelse indsendte Region Midtjylland projektforlag til 21,8 mia. kr. På baggrund af regionernes indmelding, afleverede det rådgivende udvalg i november 2008 sin indstilling til regeringen.

 

Som opfølgning på drøftelserne i Danske Regioners bestyrelse den 27. november 2008 af det rådgivende udvalgs rapport, anmodes regionsrådene om at fremsende deres kommentarer til rapporten til brug for Danske Regioners drøftelse med regeringen.

 

Udkast til høringssvar fra Regionsrådet i Region Midtjylland blev behandlet på Regionsrådets temamøde den 3. december. Det indstilles, at det reviderede udkast til høringssvar godkendes.

 

Udkast til høringssvar  er vedlagt.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-78-7-08

3. Kommunale overtagelser af sociale tilbud

Resume

En række kommuner i Region Midtjylland har ønsket at benytte Servicelovens § 186 til at overtage regionale tilbud fra 1. januar 2009. Administrationen i Region Midtjylland har sammen med de enkelte kommuner forhandlet vilkårene for overtagelserne efter bestemmelserne i lovgivningen og rammeaftalen. De endelige aftaler forelægges hermed til Regionsrådets beslutning.

Direktionen indstiller,

at de vedlagte aftaler godkendes.

Sagsfremstilling

Efter Servicelovens § 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud som er beliggende i kommunen. Kommunen overtager samtidig det regionale forsyningsansvar.

 

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 06/06/2006 "Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse", fastsætter en række retningslinier ved en kommunal overtagelse efter Servicelovens § 186. Disse retningslinier svarer overordnet til retningslinjerne i forbindelse med delingsaftalerne i forbindelse med strukturereformen.

 

Kommunen skal overtage de aktiver og passiver, rettigheder og pligter som udelukkende er knyttet til tilbuddet, samt personale som udelukkende eller overvejende er knyttet til tilbuddet. Kommunen skal samtidig overtage en forholdsmæssig andel af regionens øvrige personale, som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, som regionen fortsat skal varetage. Der overføres ikke øvrigt personale til kommunerne, da personalet kunne vi flyttes internt i Regionen til vakante stillinger.

 

Hvis værdien af aktiver overstiger værdien af passiver, skal den overtagende kommune overtage langfristet gæld fra Region Midtjylland eller yde en kontant betaling. Hvis værdien af passiver overstiger værdien af aktiver skal Region Midtjylland kompensere den overtagende kommune. Værdiansættelsen af aktiver og passiver følger principperne i "Budget- og regnskabssystem for regioner". Dog fastlægger bekendtgørelsen, at ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 skal opgøres til den seneste offentlige ejendomsvurdering inklusiv en eventuelt årsregulering.

 

Holstebro, Viborg, Randers, Århus og Favrskov Kommuner har valgt at benytte Servicelovens § 186 til at overtage en række tilbud fra den 1. januar 2009.

 

De øvrige kommuner i regionen har i henhold til lovgivningen haft mulighed for at få de enkelte overtagelser drøftet i Kontaktudvalget. Der er ingen kommuner, der har ønsket at benytte muligheden.

 

Region Midtjylland har forhandlet aftaleudkast på plads med de enkelte kommuner. Kommunerne overtager de samlede tilbud, således også bygninger og grunde, med undtagelse af Urbakken, hvor der indgås en lejekontrakt. Det skyldes dels, at Favrskov Kommune ønsker at opføre tidssvarende lokaler til beboerne, samt at Urbakken i dag er beliggende i lokale hos Hammel Neurocenter, som eventuelt selv skal bruge lokalerne på et senere tidspunkt.

 

Viborg Kommune overtager ud over Center for Syn & Kommunikation og Søhuset også Rådgivningscentrets afdeling i Viborg. Afdelingen ledes i dag af Rådgivningscentret i Århus, som køber ydelser på børneafdelingen på Regionshospital Viborg. Det er derfor aftalt, at Viborg Kommune formelt overtager tilbuddet og forsyningsansvaret, men at der ikke skal udarbejdes en aftale omkring overtagelsen, da der hverken skal overtages bygninger eller personale.

 

De fem kommuner overtager følgende tilbud:

Kommune
Tilbud
Normering
Budget
Mio. kr.
Aktiver
Mio. kr.
Passiver
Mio. kr.
Udlignings-
gæld
Mio. kr.
Holstebro
Skovvang
76
27,8
27,9
0
-27,9
Holstebro
Bofællesskabet Lyksborgvej
6
3,0
0
0
0
Viborg
Søhuset
21
11,3
40,0
0,5
-39,5
Viborg
Center for Syn og
Kommunikation
 
4,9
2,4
0
-2,4
Randers
Paderuphus
12
7,1
14,7
0
-14,7
Århus
Atriumhuset
14
8,0
11,1
0
-11,1
Århus
Tuesten Huse
16
2,2
13,3
0
-13,3
Århus
Center for Syn og
Kommunikation
 
16,3
0,2
0
-0,2
Århus
Rådgivningscentret
 
7,6
0
0
0
Favrskov
Urbakken
47
11,6
0,5
0
-0,5
I alt
192
99,8
110,1
0,5
-109,6

 

Center for Syn og Kommunikation og Rådgivningscentret har ikke en fast normering af aktiviteter.

 

Kommunerne skal overtage langfristet gæld på 109,6 mio. kr. for at udligne værdien af aktiver.

 

Revisionen har gennemgået aftalerne og har godkendt dem uden påtegninger.

 

Der vedlægges:

-         Aftale Randers Kommune

-         Aftale Holstebro Kommune

-         Aftale Århus Kommune

-         Aftale Viborg Kommune

-         Aftale Favrskov Kommune

-         Revisorerklæring Randers Kommune

-         Revisorerklæring Holstebro Kommune

-         Revisorerklæring Århus Kommune

-         Revisorerklæring Viborg Kommune

-         Revisorerklæring Favrskov Kommune

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-32-08

4. Psykiatriens Hus i Silkeborg

Resume

I forbindelse med vedtagelse af Psykiatriplan for Region Midtjylland har Regionsrådet besluttet, at det psykiatriske sengeafsnit i Silkeborg skal omlægges i løbet af 1-2 år. Der er i samarbejde med Silkeborg Kommune udarbejdet et oplæg med forslag til den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Forslaget omfatter etableringen af et fælles kommunalt og regionalt Psykiatriens Hus i Silkeborg, der skal indeholde dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri, alle Region Midtjyllands behandlingstilbud til psykisk syge i Silkeborg samt et fælles kommunalt og regionalt tilbud om midlertidigt ophold med henblik på tryghed og stabilisering. De nye tilbud etableres med virkning fra 1. juli 2009 i forbindelse med sengeafsnittets omlægning. Indtil de permanente fysiske rammer er på plads, vil der blive etableret en midlertidig overgangsløsning i Bygning 15 på Regionshospitalet Silkeborg.

Direktionen indstiller,

at oplægget til den fremtidige psykiatri i Silkeborg godkendes, og

 

at der etableres en overgangsløsning i den nuværende Bygning 15 på Regionshospitalet Silkeborg.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af Psykiatriplan for Region Midtjylland har Regionsrådet besluttet, at det psykiatriske sengeafsnit i Silkeborg med 22 pladser skal omlægges i løbet af 1-2 år.

 

Silkeborg Kommune har i forbindelse med høringssvar på forslaget til psykiatriplan givet udtryk for, at kommunen gerne indgår i udviklingsprojekter på det psykiatriske område. På den baggrund vedtog Regionsrådet, at der i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune - med den fælles vision at udvikle og løfte kvaliteten i tilbud til psykisk syge, herunder at reducere behovet for traditionel indlæggelse på psykiatrisk afdeling - søges nye veje for samarbejde og udvikling for de borgere, der ikke entydigt tilgodeses med de traditionelle indsatsformer.

 

Regionsrådet foreslog i forbindelse med forlig omkring psykiatriplanen, at samarbejdet kunne indeholde en række tiltag bl.a. daghospitalsbehandling, udgående og døgndækkende hjemmebehandling samt midlertidigt ophold med henblik på psykisk stabilisering og tryghed.

 

Der blev lagt op til, at ovenstående skulle konkretiseres i et tæt samarbejde med Silkeborg Kommune.

 

På baggrund af ovenstående er der indledt et tæt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland, der sammen har udarbejdet et fælles oplæg for den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Oplæg til den fremtidige psykiatri i Silkeborg er vedlagt.

 

Visionerne for den fremtidige psykiatri i Silkeborg

Samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland omfatter etableringen af et fælles kommunalt og regionalt Psykiatriens Hus i Silkeborg. Udviklingsprojektet er kendetegnet ved at være et nytænkende og visionært projekt, hvor nye organisatoriske rammer og samarbejdsformer afprøves.

 

Visionen for og formålet med den fremtidige psykiatri i Silkeborg er at højne kvaliteten i behandlingen af psykisk syge, herunder at forebygge (gen-)indlæggelse og forkorte indlæggelsesperioden. Dette skal bl.a. opnås gennem helhed i behandlingen og det socialpsykiatriske arbejde, tidlig indsats, større specialisering på et højt fagligt niveau, tilgængelighed for borgerne samt et tæt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.

 

Indholdet i Psykiatriens Hus

Med henblik på indfrielse af de beskrevne visioner for og hensigter med den fremtidige psykiatri i Silkeborg, samarbejdes der om etablering, udbygning og fysisk sammenlægning af dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri, alle regionale psykiatriske tilbud i Silkeborg og et fælles kommunalt og regionalt tilbud om midlertidigt ophold med henblik på psykisk tryghed og stabilisering i Psykiatriens Hus. De konkrete tilbud er beskrevet i vedlagte oplæg til den fremtidige psykiatri i Silkeborg.

 

Der etableres i forbindelse med sengeafsnittets omlægning, daghospitalsbehandling med 12 pladser, udgående og døgndækkende hjemmebehandling samt tilbud om midlertidigt ophold med henholdsvis 6 kommunale og 6 regionale pladser.

 

Omlægning af det psykiatriske sengeafsnit 1. juli 2009

Regionsrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2009 for Region Midtjylland vedtaget, at behandlingspsykiatrien skal spare 35 mio. kr. i 2009. I den forbindelse skal der realiseres 12 mio. kr. i besparelse ved ikke, som oprindelig foreslået, at genetablere 6-12 senge andetsteds. Som konsekvens heraf er det besluttet, at det psykiatriske sengeafsnit omlægges med virkning fra 1. juli 2009.

 

Århus Universitetshospital i Risskov vil herefter varetage den stationære behandling af borgere fra Silkeborg Kommune. Regionspsykiatrien Horsens vil, allerede fra 1. januar 2009, varetage den stationære behandling for Skanderborg Kommune, herunder overtages også ansvaret for Lokalpsykiatrien i Skanderborg.

 

Placering af Psykiatriens Hus og fysiske rammer i overgangsperioden

Der pågår et omfattende arbejde i forbindelse med vurdering af forskellige alternative placeringsmuligheder for Psykiatriens Hus. Der redegøres nærmere herfor i dagsordenspunkt 1 på den lukkede dagsorden.

 

En fremtidig fysisk placering vil ikke kunne være klar til ibrugtagning 1. juli 2009. Det foreslås på den baggrund, at der etableres en overgangsløsning i den nuværende Bygning 15 på Regionshospitalet Silkeborg. Overgangsløsningen vil sikre, at nuværende medarbejderes engagement kan fastholdes samtidig med, at nye tilbud oprettes i umiddelbar forlængelse af sengeafsnittets afvikling 1. juli 2009.

 

Overgangsløsningen vil endvidere understøtte og imødekomme somatikkens behov for etablering af flowstue. Overgangsløsningen etableres ved, at de nye tilbud oprettes i stue, første og anden etage i psykiatriens eksisterende fysiske rammer. Tredje etage, som rummer sekretariat, konferencelokale og kontorer til læger mv., afstås til somatikken mod somatikkens samtidige afståelse af lokaler i stueetagen i Bygning 15. Silkeborg Kommune forventes at indgå i overgangsløsningen med 6 kommunale pladser i det midlertidige ophold, hvorimod den kommunale bostøtte ikke vil indgå i overgangsløsningen.

 

Team for personlighedsforstyrrede forventes i en overgangsfase at fortsætte med at være i lokaler i Kjellerup, og samtidig vil Lokalpsykiatrisk Center i Silkeborg ligeledes forblive i Papirfabrikken, indtil Psykiatriens Hus er opført.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Venstre tog forbehold.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-16-08

5. Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Resume

Region Midtjylland har søgt om 31.789.000 kr. fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008-2009 til etablering og drift af 12 nye retspsykiatriske senge til rehabilitering. Region Midtjylland har modtaget tilsagn om et tilskud på i alt 15.413.904 kr. svarende til en mulig forøgelse af sengekapaciteten med 8 senge i 16 måneder i  perioden 1.9 2009 – 31.12. 2010. Det foreslås, at der i overensstemmelse med den oprindelige projektbeskrivelse etableres et nyt retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit med 16 senge i tilknytning til Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov. De 12 senge nynormeres, mens 4 senge overføres fra de nuværende to retspsykiatriske sengeafsnit i Risskov med henblik på en forbedring af miljøet på afdelingerne. Det foreslås endvidere, at den afsatte anlægsbevilling til retspsykiatrien i Risskov i 2009 på 7,3 mio. kr. anvendes til indretning og sikring af det retspsykiatriske sengeafsnit, og at en ikke finansieret nettodriftsudgift på 1,7 mio. kr. i 2009 finansieres indenfor psykiatri- og socialområdets budget. Det vides ikke, om satspuljemidlerne overføres til regionerne efter udløb af satspuljeaftalen 2008-2011. Det foreslås derfor, at der tages stilling til den manglende finansiering af en resterende nettodriftsudgift på 5,3 mio. kr. i 2010 og den fulde driftsudgift på 16,1 mio. kr. de følgende år i forbindelse med budgetlægningen for henholdsvis 2010 og 2011. Finansieringen skal findes indenfor eventuelle bloktilskudstilførsler eller ved frigørelse af midler ved omlægning af drift eller organisation i psykiatrien.

Direktionen indstiller,

at der i tilknytning til Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov i 2009 etableres et nyt retspsykiatrisk rehabilitingsafsnit med 16 senge, hvoraf 12 senge nynormeres og 4 senge etableres ved samtidig nednormering af de nuværende to retspsykiatriske sengeafsnit på Retspsykiatrisk Afdeling,

 

at den reviderede projektbeskrivelse for projekt "Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen overfor retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland" tiltrædes og fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,

 

at den afsatte anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. i 2009 til retspsykiatrien i Risskov anvendes til indretning og sikring af det nye retspsykiatriske sengeafsnit,

 

at der tilknyttes ekstern teknisk rådgiver til projektering og byggeledelse samt, at entreprenørydelser udbydes ved begrænset licitation uden prækvalifikation,

 

at der til det nye sengeafsnit i 2009 meddeles driftsbevilling på 4.670.000 kr. og indtægtsbevilling fra satspuljen på 4.590.000 kr. og 80.000 kr. i forhøjet kommunal medfinansiering af sundhedsydelser, idet den resterende driftsudgift på 1.724.000 kr. i 2009 finansieres indenfor psykiatri- og socialområdets budget ved en senere budgetomplacering, og

 

at der i forslaget til budget 2010 og følgende år indarbejdes en driftsbevilling til det nye sengeafsnit på 16.236.000 kr. og i 2010 indtægtsbevilling fra satspuljen på 10.824.000 kr. og 120.000 kr. i forhøjet kommunal medfinansiering af sundhedsydelser, idet finansieringen af den resterende driftsudgift på 5.292.000 kr. i 2010 og 16.116.000 kr. i de følgende år og indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for henholdsvis 2010 og 2011.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på møde den 20. august 2008 orienteret om administrationens ansøgning til puljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009, som er afsat om led i aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011.

 

Region Midtjylland ansøgte om i alt 31.789.000 kr. til etablering og drift i 2 år af i alt 12 nye retspsykiatriske senge til længerevarende rehabilitering i tilknytning til retspsykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov. Baggrunden var bl.a., at regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af psykiatriplanen fandt, at der vil være behov for at udvide den retspsykiatriske sengekapacitet med ca. 15. senge.

 

Regionsrådet tog på mødet den 20. august 2008 administrationens ansøgning til foreløbig efterretning og besluttede samtidig, at ministeriets tilbagemelding på ansøgningen skulle forelægges regionsrådet med henblik på en vurdering af den samlede økonomi.

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 11. november 2008 meddelt Region Midtjylland bevilling på 15.413.904 kr. for 2008-2009 til styrkelsen af rehabiliteringsindsatsen overfor retspsykiatriske patienter. Bevillingen svarer til 19,3 % af regionernes andel af de afsatte puljemidler på 90 mio. kr. (11,2 % er på forhånd afsat til kommunal medfinansiering af meraktivitet). Beløbet er lidt mindre end Region Midtjyllands befolkningsmæssige andel (21,2 %).

 

Ministeriet har i bevillingsskrivelsen anmodet Region Midtjylland om at fremsende en revideret projektbeskrivelse afstemt med støttebeløbet indenfor 4 uger. Ministeriet har efterfølgende godkendt, at projektbeskrivelsen fremsendes i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets møde den 17. december 2008.

 

Det vurderes fortsat, at der er et stort behov for yderligere retspsykiatrisk sengekapacitet. Behovet er markant størst i Distrikt Øst, hvor en tværsnitsundersøgelse den 9. januar 2008 viste, at 33 % af alle indlagte patienter på distriktets psykiatriske afdelinger den pågældende dag var retspsykiatriske patienter. De retspsykiatriske patienter kan undertiden være en stor belastning for miljøet på de almenpsykiatriske afdelinger, ligesom de almenpsykiatriske afdelinger kan have vanskeligt ved at tilbyde tilfredsstillende rammer for især de langtidsindlagte retspsykiatriske patienter. Det foreslås på den baggrund, at der som forudsat i den oprindelige projektbeskrivelse, gennemføres en udbygning af den specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet på Århus Universitetshospital, Risskov med 12 nye retspsykiatriske senge til længerevarende rehabilitering. Det nye rehabiliteringsafsnit normeres med en samlet kapacitet på 16 senge. De 12 senge vil være nye senge, mens 4 af sengene overføres fra de nuværende to retspsykiatriske sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov med henblik på, at intensiteten i miljøet på disse to kvadratmetermæssigt meget små afsnit samtidigt reduceres.

 

Det nye rehabiliteringsafsnit foreslås indrettet i en tidligere sengeafdeling, som sikres og indrettes til formålet baseret på, at alle 16 patienter får enkeltværelser med eget toilet og bad. Afsnittet, som er beliggende i bygning 24 i den ældre del af Århus Universitetshospital Risskov er moderniseret i 1990érne, men kræver nogen tilpasninger for at kunne bruges til målgruppen. Der skal blandt andet opsættes sikrede stålforsatsvinduer, etableres elektronisk låsesystem, foretages ændringer i brandalarmeringsanlægget, nyindrettes træningskøkken, foretages en opdeling af to baderum til 4 badeværelser, etableres sikret udvendig trappe til en lukket have og foretages anskaffelser af hårde hvidevarer og andet inventar. 

 

Selvom satsmidlerne i satsaftalen er afsat til 2008 og 2009, foreslås bevillingen anvendt i 2009 og 2010 pga. den sene tilbagemelding fra ministeriet.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte reviderede projektbeskrivelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i, at det indenfor den samlede nettobevilling på 15.413.904 kr. vil være muligt at finansiere udgifterne til opstart af det nye sengeafsnit og efterfølgende drift af 8 af de foreslåede 12 nye senge i 16 måneder i perioden fra 1. september 2009 til udgangen af 2010. Dette forudsætter dog, at udgifterne til bygningsindretning på i alt 7,3 mio. kr. ekskl. moms afholdes af Region Midtjylland som anlægsbevilling. Det forudsættes endvidere, at de ikke-finansierede udgifter til drift i 2009 og følgende år tilvejebringes.

 

Der er i anlægsbudgettet for 2009 givet anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til renovering af Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov. Bevillingen foreslås anvendt til indretning og sikring af det nye retspykiatriske sengeafsnit. Der er afsat yderligere 4,7 mio. kr. til renoveringer i 2010.

 

Da udgifterne til projektering og byggeledelse ikke overstiger tilbudslovens tærskelværdi på 500.000 kr. tilknyttes ekstern teknisk rådgiver uden udbud. Entreprenørudgifterne udbydes ved begrænset licitation uden prækvalifikation.

 

Den årlige driftsudgift til de 12 nye retspsykiatriske senge udgør 16,236 mio. kr. Satsmidlerne og kommunal medfinansiering vil i 2009 kunne finansiere 4,670. mio. kr. af de samlede opstarts- og driftsudgifter på 6,394 mio. kr. Satsmidlerne og kommunal medfinansiering vil i 2010 kunne finansiere 10,944 mio. kr. af den samlede driftsudgift på 16,236 mio kr.

 

Der er ikke taget stilling om satspuljemidlerne til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 overføres til regionerne som bloktilskud efter udløb af satspuljeaftalen for 2008-2011. Med den foreliggende projektbeskivelse vil der være fuldt finansiering af 8 senge til og med 2010.

 

Det foreslås, at den ufinansierede udgift til drift af 5 senge i 4 måneder i 2009 på 1,724 mio. kr. finansieres indenfor psykiatri- og socialområdets budget. Da det endnu er uafklaret om satspuljemidlerne til mere personale i retspsykiatrien overføres til regionerne som bloktilskud efter bevillingsperioden, foreslås det, at Regionsrådet forelægges forslag til finansieringen af de manglende driftsmidler på 5,292 mio. kr. i 2010 og 16,116 mio. kr. i de følgende år i forbindelse med budgetlægningen for henholdsvis 2010 og 2011. Finansieringen skal findes indenfor eventuelle bloktilskudstilførsler eller ved frigørelse af midler ved omlægning af drift eller organisation i psykiatrien.

 

Finansiering

 
2009
2010
2011
Anlægsudgift
7.300.000. kr.
0
0
Finansiering
 
 
 
Region Midtjyllands anlægsbudget
7.300.000 kr.
0
0
 
 
 
Driftsudgift
6.394.000 kr.
16.236.000 kr.
16.236.000 kr.
Finansiering
 
Sats-puljemidler
4.590.000 kr.
10.824.000 kr.
 
Kommunal medfinansiering
80.000 kr.
120.000 kr.
 120.000 kr.
Psykiatri- og socialområdets budget
1.724.000 kr.
 
 
 
 
 
Uafklaret finansiering
 
5.292.000 kr.
16.116.000 kr.

 

Regionsrådet har med vedtagelsen af Psykiatriplan for Region Midtjylland besluttet, at den retspsykiatriske funktion skal udbygges og udvikles på baggrund af en nærmere udredning af det retspsykiatriske område. Regionsrådet vil på den baggrund i første kvartal 2009 blive forelagt en række supplerende forslag vedrørende udbygning og udvikling af retspsykiatrien - herunder forslag til bygningsmæssige forbedringer på de nuværende retspsykiatriske sengeafsnit i Risskov og Viborg. Der er i anlægsbudgettet afsat yderligere 4,7 mio. kr. hertil i 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Venstre bemærkede, at man ønskede at fremhæve, at finansieringen skal findes indenfor eventuelle bloktilskudstilførsler eller ved frigørelse af midler ved omlægning af drift eller organisation i psykiatrien.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-52-07

6. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009

Resume

Regionsrådet koordinerer den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten af den forberedende voksenundervisning i regionen med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af forberedende voksenundervisning, som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. Administrationen vurderer, at det planlagte udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 er tilstrækkeligt til at dække behovet.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet meddeler voksenuddannelsescentrene, at man ikke har bemærkninger til det planlagte udbud af forberedende voksenundervisning i 2009, og

 

at redegørelsen for den hidtidige indsats inden for den forberedende voksenundervisning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene (VUC) og andre udbydere af forberedende voksenundervisning indsatsen i regionen. Koordineringen vedrører den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU), som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. På baggrund heraf indgår i koordineringen desuden resultater af evalueringer af de enkelte voksenuddannelsescentres indsatser i regionen, hensyntagen til regionens samlede behov, målet for indsatsen i regionen samt omfanget af udbuddet ved voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder) i regionen.

 

Voksenuddannelsescentrene har udover almen voksenuddannelse og HF-enkeltfag pligt til at sikre, at der udbydes forberedende voksenundervisning i de 10 VUC-dækningsområder, som Region Midtjylland er inddelt i.

 

Voksenuddannelsescentrene skal give et tilstrækkeligt tilbud, så det sikres, at alle, der er berettiget hertil, kan modtage forberedende voksenundervisning inden for en rimelig geografisk afstand. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbud om forberedende voksenundervisning skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, med mindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej.

 

Administrationen har i det etablerede regionale VUC-samarbejde udarbejdet en oversigt over det samlede udbud af forberedende voksenundervisning, der er planlagt gennemført i 2009, jf. vedlagte bilag. Det er administrationens vurdering, at regionen i det fremlagte generelt har et tilstrækkeligt udbud af forberedende voksenundervisning. På Samsø udbydes der dog kun ét tilbud og ikke to sideløbende udbud, som loven kræver. Det vurderes, at der ikke er befolkningsgrundlag for to udbud, hvilket har betydet, at ingen har ønsket at byde på opgaven.

 

Regeringens målsætning på området indebærer, at antallet af deltagende kursister i voksenundervisningen vil skulle øges fra de nuværende 5.000 kursister til 9.000 kursister i år 2015. Region Midtjylland og VUC-samarbejdet har i fællesskab nedsat en arbejdsgruppe, der har beskrevet den hidtidige indsats på området, og Region Midtjylland vil i samarbejde med voksenuddannelsescentrene fastlægge de fremtidige mål for indsatsen. I vedlagte rapport om den forberedende voksenundervisning lægges der op til følgende tiltag:

 • Den direkte opsøgende virksomhed er meget vigtig, både i forhold til virksomhederne, men også de enkelte i FVU målgruppen.

 • Et fintmasket datamateriale kan målrette informationen og den opsøgende virksomhed.

 • Information til alle virksomheder om mulighederne for at få løntilskud gennem Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) for ansatte, der følger FVU undervisning i arbejdstiden.

 • Offentlige virksomheder, der har nogle af regionens største arbejdspladser, vil kunne gå forrest i arbejdet med at få udbredt kendskabet til FVU og SVU på egne arbejdspladser.

 • Der arbejdes på at fjerne barrierer for målgruppens brug af FVU undervisning, f. eks. bør deltagelse i FVU være berettiget til støtte fra Statens Uddannelsesstøtte for kursister over 19 år.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-77-07

7. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resume

Region Midtjylland har modtaget 8 ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Ansøgningerne er fra (1) Kunstcentret Silkeborg Bad om tilskud til kunstprojektet EXILE, (2) Steffen Tast om tilskud til separatudstilling på Glasmuseet i Ebeltoft, (3) Global Artwork om tilskud til "Global Artwork & Global Art Network", (4) Viborg Bibliotek om tilskud til samarbejde om formidling for børn, (5) Esben Bøgh Laursen om tilskud til koncertfortællinger på diverse museer, (6) Teatret OM om tilskud til internatkursus med gæstekunstnere fra hele verden - UR-NAT/NATUR, (7) NoPop Media om tilskud til 4. internationale AFOA Filmfestival og (8) Primeview om tilskud til filmen "Fra stjernefrø til storspiller".

Direktionen indstiller,

at 600.000 kr. fra projektet "Kend din Region" i 2008 overføres til 2009 med henblik på, at det indgår i et bredere kultur-landskabsprojekt,

 

at der til Kunstcentret Silkeborg Bad meddeles afslag på ansøgning om tilskud til kunstprojektet EXILE, idet der er tale om et projekt, der falder ind under Silkeborg Bads ordinære drift, hvorfor det falder uden for retningslinjerne for tilskud fra kulturmidlerne,

 

at der til Steffen Tast meddeles afslag på ansøgning om tilskud til separatudstilling på Glasmuseet i Ebeltoft, idet der er tale om en enkelt kunstners egne værker, der skal indgå i en for Glasmuseet normal udstilling,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 210.000 kr. i 2009 til Foreningen Global Artwork til projektet "Global Artwork & Global Art Network",

 

at der til Viborg Bibliotek meddeles afslag på ansøgning om tilskud til samarbejde om formidling for børn, idet der er tale om et projekt, der ikke adskiller sig væsentligt fra almindelig biblioteksvirksomhed, og som derfor må betragtes som en kommunal opgave,

 

at der til Esben Bøgh Laursen meddeles afslag på ansøgning om tilskud til koncertfortællinger på diverse museer, idet der er tale om en enkelt persons optræden med egne værker,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 210.000 kr. i 2009 til Teatret OM til internatkursus med gæstekunstnere fra hele verden, UR-NAT/NATUR,

 

at der til NoPop Media meddeles afslag på ansøgning om tilskud til 4. internationale AFIA Filmfestival, idet der er tale om et projekt, der i alt overvejende grad er centreret omkring Århus, og idet der desuden er tale om en festival, der skal løbe af stablen for fjerde gang, hvorfor der er tale om drift, og

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 250.000 kr. i 2009 til Primeview Aps. til produktion af en programserie for TV: "Fra stjernefrø til storspiller".

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget 8 ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afsat 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er herudover et mindreforbrug i 2007 på 1.150.000 kr. Før dette møde resterer der 673.000 kr. til honorering af ansøgninger. Indstillingerne i denne sagsfremstilling beløber sig til 670.000 kr.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 16. januar 2008 at afsætte et rammebeløb på 2,5 mio. kr. til en fortsættelse af projektet "Kend din Region" i 2008. Heraf blev der afsat 600.000 kr. til et projekt om kulturmiljøer i Midtjyske Museers Udviklingsråds regi. Administrationen foreslår, at beløbet overføres til 2009 og indgår i et bredere kultur-landskabsprojekt.

 

Nedenfor er de otte ansøgninger kort beskrevet. En uddybende beskrivelse findes i vedlagte notat af 25. november 2008. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

(1) Ansøgning fra Kunstcentret Silkeborg Bad om tilskud til kunstprojektet EXILE

Kunstcentret Silkeborg Bad søger om tilskud til at afholde udstillingen EXILE, der bliver med deltagelse af kunstnere fra ind- og udland. Initiativet til EXILE udspringer fra en gruppe medlemmer fra kunstnersammenslutningen PRO. Der søges om 150.000 kr., men ansøger nævner, at enhver opbakning vil blive modtaget i en positiv ånd.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et projekt, der falder ind under Silkeborg Bad's ordinære drift, hvorfor det falder uden for retningslinierne for kulturmidlerne. Der anbefales derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

 

(2) Steffen Tast om tilskud til separatudstilling på Glasmuseet i Ebeltoft

Billedkunstner Steffen Tast søger om tilskud til fremstilling af værker til udstillingen "Lys, transparens og reflektion", der vil blive vist på Glasmuseet i Ebeltoft. Der søges om 40.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om en enkelt kunstners egne værker, som skal indgå i en for Glasmuseet normal udstilling. Det anbefales derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

 

(3) Ansøgning fra Global Artwork om tilskud til "Global Artwork & Global Art Network"

Foreningen Gloabal Artwork søger om tilskud til et projekt med titlen "Global Artwork & Global Art Network". Projektet har som formål at tilbyde 12 kvindelige kunstnere af ikke-dansk oprindelse et individuelt designet opkvalificerings forløb. Der ansøges om 280.000 kr.

 

Administrationen vurderer at der er tale om et spændende projekt. Selv om projektet umiddelbart retter sig mod en meget begrænset gruppe, vurderer administrationen, at projektet i kraft af et bredt forankret fagligt netværk, kan bidrage med væsentlige erfaringer i forhold til at synliggøre nye danskeres kreative kompetencer. Som følge de begrænsede kulturmidler anbefaler administrationen, at der bevilges 210.000 kr. i 2009.

 

(4) Ansøgning fra Viborg Bibliotek om tilskud til samarbejde om formidling for børn

Bibliotektet, Viborg Kommune ansøger Region Midtjylland om tilskud til projektet "ØJJ - SE HER!"- skiftende oplevelser i børnebiblioteket". Projektet skal etablere en række udstillinger og installationer, som skal cirkulere mellem seks biblioteker i regionen. Der ansøges om 60.000 kr.

 

Det er administrationens vurdering at der er tale om et bredt funderet samarbejde og et spændende projekt, som dog ikke adskiller sig væsentligt fra almindelig biblioteksvirksomhed, og som derfor må betragtes som en kommunal opgave. Derfor foreslår administrationen, at der gives afslag på ansøgningen.

 

(5) Ansøgning fra Esben Bøgh Laursen om tilskud til koncertfortællinger på diverse museer

Esben Bøgh Laursen søger om tilskud til afholdelse af koncertfortællinger på museer i og uden for Region Midtjylland. Ansøger udsender i foråret 2009 en ny CD med titlen "I myrens Tegn". Det er præsentationskoncerter af denne CD, der søges om penge til. Der søges ikke om noget specifikt beløb.

 

Administrationen vurderer at ansøgningen falder uden for retningslinierne for tilskud, idet der er tale om en enkelt persons optræden med egne værker. Det anbefales derfor, at der gives anslag på ansøgningen.

 

(6) Ansøgning fra Teatret OM om tilskud til internatkursus med gæstekunstnere fra hele verden - UR-NAT/NATUR

Teatret OM i Ringkøbing søger om tilskud til afholdelse af et internationalt kunstnerinternat med skuespillere, musikere og dansere fra hele verden. Temaet for internatet er miljø og formålet er at udvikle et fælles scenesprog og udvikle teatrene til aktive og stærke formidlingsinstitutioner. Internatet resulterer i fem produktioner, som vil blive opført under Teatret OM's naturperformance UR-NAT/NATUR. Der ansøges om 270.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et gennemarbejdet projekt, der vil udvikle nye værktøjer inden for scenekunsten. Desuden vil der være tale om netværksdannelse. Projektet vil lægge sig op ad klimakonferencen i Danmark i 2009. Som følge de begrænsede kulturmidler anbefaler administrationen, at der bevilges 210.000 kr. i 2009.

 

(7) Ansøgning fra NoPop Media om tilskud til 4. internationale AFOA Filmfestival

NoPop Media søger om tilskud til 4. AFIA Filmfestival, der afholdes i perioden 17. - 22. marts 2009 med base i Århus. AFIA er en international filmfestival, der har fokus på det alternative samt nye opkommende filmkunstnere. Der ansøges om 200.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et projekt, der i alt overvejende grad er centreret omkring Århus. Der er desuden tale om en festival, der skal løbe af stablen for fjerde gang. Der må derfor være tale om drift af festivalen. Administrationen anbefaler derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

 

(8) Ansøgning fra Primeview om tilskud til filmen "Fra stjernefrø til storspiller"

Primeview Aps. v. Jes Petersen ansøger om tilskud til produktion af en programserie for TV om arbejdet med ungdomseliten i to håndboldklubber i regionen: "Fra stjernefrø til storspiller". Konkret vil serien portrættere ynglingedivisionsholdet fra Århus GF og ynglingedivisionsholdet fra Team Vest i Lemvig.

Der ansøges om 250.000 kr. Behandlingen af ansøgningen blev på mødet i Regionsrådet den 19. november 2008 udsat med henblik på at undersøge Regionsrådet s hjemmel til at støtte privat filmproduktion. Efter administrationens vurdering har Regionsrådet den fornødne hjemmel til at kunne bevilge støtte til ovennævnte filmprojekt.

 Det er administrationens vurdering, at programserien vil fortælle en væsentlig historie om en gren af arbejdet med børn og unge i Region Midtjylland, og at den som sådan vil være med til at synliggøre en af regionens styrkepositioner.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-56-07

8. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende

Resume

Formålet med initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne og dels at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium. Målgruppen er udenlandske studerende på henholdsvis professionsuddannelser og lange videregående og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland. Indsatsen forankres organisatorisk i to enheder med VIA University College og Handelshøjskolen, Århus Universitet som lead-partner. Geografisk dækker indsatsen hele Region Midtjylland.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til fastholdelse af udenlandske studerende, bevilges 0,750 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, i alt 1,5 mio. kr., til henholdsvis VIA University College (2 x 0,275 mio. kr.) og Handelshøjskolen, Århus Universitet (2 x 0,475 mio. kr.) til udmøntning af initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 1,5 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende.

 

To institutioner har ansøgt om midler til at varetage indsatsen for de udenlandske studerende. Vækstforum vedtog på sit møde den 24. november 2008 at indstille til Regionsrådet, at der af midlerne til Erhvervsfremme bevilges 1,5 mio. kr. til indsatsen for at fastholde udenlandske studerende som ansøgt og at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de to ansøgninger om støtte fra den Europæiske Socialfond imødekommes som ansøgt til en samlet maksimal ramme på 3,4 mio. kr. over en to-årig periode.

 

Baggrunden for initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende er, at uddannelsesinstitutionerne i regionen i stigende omfang udbyder hele uddannelser på engelsk. Det har medvirket til, at antallet af udenlandske studerende i regionen er steget markant de seneste år og fortsat ventes at stige.

 

Nogle af de forhold, der afgør, hvorvidt de udenlandske studerende forbliver i landet efter endt studium, er studierelevant erhvervserfaring og karrieremuligheder.

 

Mange virksomheder ønsker at ansætte veluddannet udenlandsk arbejdskraft med kendskab til såvel dansk kultur som hjemlandets sprog og kultur, ofte med henblik på eksportfremstød i de pågældende lande. Der er imidlertid ikke nogen institution, der umiddelbart bringer studerende og virksomheder sammen. Initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende er udarbejdet med dette for øje.

 

Formålet med initiativet er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd. Målene er:

 • at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne

 • at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium.

 

Indsatsen for at fastholde de udenlandske studerende målrettes:

 • udenlandske studerende på professionsuddannelser i Region Midtjylland

 • udenlandske studerende på lange videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland.

 

Indsatsen skal i henhold til den godkendte projektbeskrivelse komme virksomheder i hele Region Midtjylland til gavn og forankres i en institution, der har en bred kontaktflade til udenlandske studerende fra forskellige uddannelsesretninger og -institutioner og som tilbyder et internationalt miljø med fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Indsatsen skal gennemføres i tæt dialog med regionens erhvervsliv, beskæftigelsespolitiske aktører og relevante uddannelsesinstitutioner. Indsatsen skal koordineres med og understøtte den indsats som gennemføres i regi af de syv konsortier for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, som Regionsrådet bevilgede 10 mio. kr. på sit møde den 19. november 2008.

 

Indsatsen for at fastholde udenlandske studerende omfatter følgende indsatsområder:

 • virksomhedsopsøgende arbejde

 • mødeforum for virksomheder og internationale studerende

 • netværk mellem nuværende og tidligere studerende

 • temadage for udenlandske studerende

 • temamøder for regionens virksomheder

 • karrieremesser.

 

Indsatsen for at fastholde udenlandske studerende i Region Midtjylland er i forlængelse af Regionsrådets møde den 18. juni 2008 annonceret på Vækstforums hjemmeside med henblik på indkaldelse af ansøgninger om varetagelse af  initiativet.

 

Der er indkommet:

 • 1 ansøgning om varetagelse af indsatsen for udenlandske studerende på professionsuddannelser i Region Midtjylland med VIA University College som lead-partner. Øvrige parter er Sundhedsfaglig højskole, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole, Teknisk Merkantil højskole, Erhvervsakademierne Minerva, Århus Købmandsskole og Aarhus Tekniske Skole

 • 1 ansøgning om varetagelse af indsatsen for udenlandske studerende på lange videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland med Handelsshøjskolen, Aarhus Universitet som lead-partner. Øvrige partnere er Campus Århus bestående af Arkitektskolen Aarhus, Det jyske Musikkonservatorium, Ingeniørhøjskolen i Århus, Journalisthøjskolen, Aarhus Universitet og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet samt Studenterhus Aarhus, Aarhus Universitet, Handels- og ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH)

Geografisk dækker begge ansøgere virksomheder i hele Region Midtjylland. Der vedlægges en projekt- og procesbeskrivelse

 

Begge ansøgere vurderes at opfylde de kriterier, der fremgår af den godkendte projektbeskrivelse og begge ansøgere har udarbejdet ansøgning til den Europæiske Socialfond, idet budget og finansiering fremgår af nedenstående oversigt:

 

Budget
2009
2010
I alt
Udenlandske studerende på professionsuddannelser i Region Midtjylland
1,5
1,5
3
 
 
 
 
Udenlandske studernde på lange videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland
1,9
1,9
3,8
Ialt
3,4
3,4
6,8

 

Finansieringsplan
2009
2010
I alt
Region Midtjylland
0,75
0,75
1,5
EU, Socialfond
1,70
1,70
3,4
Anden medfinansiering
0,95
0,95
1,9
I alt
 3,40
3,40
6,8

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, 

 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til fastholdelse af udenlandske studerende, bevilges 0,750 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, i alt 1,5 mio. kr., til henholdsvis VIA University College (2 x 0,275 mio. kr.) og Handelshøjskolen, Århus Universitet (2 x 0,475 mio. kr.) til udmøntning af initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende, og

 

at Regionsrådet får en tilbagemelding, når initiativet er gennemført.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-47-08

9. Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med FN’s klimatopmøde i 2009

Resume

Vækstforum har opfordret til, at der i forbindelse med FN's Klimatopmøde i København i 2009 iværksættes initiativer, der kan profilere Region Midtjyllands styrkepositioner på energi- og miljøområdet. Opfordringen har resulteret i 22 projektforslag. Et indstillingsudvalg bestående af den kommunale klimagruppe og formanden for Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi har prioriteret 8 projekter, der af Vækstforum indstilles støttet.

Direktionen indstiller, at indstillingerne fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling anvendes op til 500.000 kr. til Vækstforums deltagelse i Klimakonsortiets konkurrence "Klima-DM,"

 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1.825.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i 2009, idet beløbet fordeles således:
 • 400.000 kr. i 2008 til Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) til "Fremvisning af Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet,"

 • 300.000 kr. i 2008 til Naturvidenskabernes Hus til udvikling og etablering af udstillinger, under forudsætning af at mindst 15 virksomheder deltager i projektet,

 • 425.000 kr. i 2008 til Samsø Energiakademi til projektet "The Danish Way"

 • 150.000 kr. i 2008 til Håndværksrådet til projektet "Klimakonference i Herning,"

 • 250.000 kr. i 2008 til Brædstrup Fjernvarme til projektet "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 fjerner" idet projektet skal koordineres med Århus kommunes forslag om at gennemføre en udviklingscamp om udvikling af fjernvarmeteknologi

 • 300.000 kr. i 2008 til Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Universitet m.fl. til projekt "Klimasommerskoler- Engineering innovation for the climate" under forudsætning af, at der sker en profilering af regionens virksomheder, og

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1.600.000 kr. i 2008 til Aarhus Universitet til konferencen "Beyond Kyoto," idet bevillingen bortfalder, såfremt der bevilges midler fra EU's Regionalfond til gennemførelse af konferencen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum at reservere en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø, idet beløbet udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum.

 

Som supplement til reservationen til energi- og miljøsatsningen vedtog Vækstforum på sit møde den 26. maj 2008 at opfordre til iværksættelse af initiativer inden for en ramme på 10 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. fra EU's Regionalfond, hvis denne kan støtte de påtænkte aktiviteter), der vil kunne synliggøre energi- og miljøaktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med FN's klimatopmøde i København i 2009. Egenfinansieringen af projekterne skal som udgangspunkt udgøre mindst 50 %, dog efter en konkret vurdering af det enkelte projekt.

 

Vækstforum vedtog på sit møde den 24. november 2008

 • at der bevilges 1.600.000 kr. fra Regionalfonden til Aarhus Universitets projekt "Beyond Kyoto" idet Aarhus Universitet anmodes om at udarbejde en ansøgning til Regionalfonden, og i det tilfælde, at Aarhus Universitet ikke kan opnå støtte fra EU’s Regionalfond til gennemførelse af konferencen Beyond Koyoto, vil midlerne i stedet blive indstillet til bevilling af de regionale erhvervsfremmemidler,

 • at indstille til Regionsrådet, at der bevilges op til 500.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Vækstforums deltagelse i Klimakonsortiets konkurrence "Klima-DM"

 • at der bevilges 400.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) til "Fremvisning af Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet"

 • at der bevilges 300.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Naturvidenskabernes Hus til udvikling og etablering af udstillinger under forudsætning af at der mindst 15 virksomheder i projektet

 • at der bevilges 425.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Samsø Energiakademi til projektet "The Danish Way"

 • at der bevilges 150.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Håndværksrådet til projektet "Klimakonference i Herning"

 • at der bevilges 250.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Brædstrup Fjernvarme til projektet "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 fjerner" idet projektet skal koordineres med Århus kommunes forslag om at gennemføre en udviklingscamp om udvikling af fjernvarmeteknologi.

 • at der bevilges 300.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Universitet m.fl. projekt "Klimasommerskoler- Engineering innovation for the climate" under forudsætning af at der sker en profilering af regionens virksomheder

 • at alle bevillinger gives i 2008

 

Vækstforums opfordring har resulteret i 22 ansøgninger. Ansøgningerne er vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Aktiviteten synliggør og profilerer af Region Midtjyllands styrkepositioner på energi- og miljøområdet.

 • Aktiviteten sætter fokus på teknologier/løsninger til reduktion af den menneskeskabte påvirkning af det globale miljø.

 • Aktiviteten forventes at have positiv erhvervsudviklingsmæssig effekt.

 • Relevante virksomheder medvirker ved udvikling og gennemførelse af projektet.

 • Projektet gennemføres i tilknytning til, som led i eller er koordineret med andre af de initiativer, der er planlagt i forbindelse med FN's klimatopmøde 2009.

 

Aktiviteterne/projekterne er vurderet af et indstillingsudvalg bestående af "Den Kommunale Klimagruppe" med deltagelse af formanden for Vækstforums "Råd for Energi- og Miljøteknologi". En række af ansøgningerne mangler en beskrivelse/dokumentation af, at aktiviteterne synliggør regionens styrkepositioner og dermed har en erhvervsmæssig effekt. Der er med indstillingerne lagt vægt på at der vises en bredde i energi- og miljøløsninger.

 

De ansøgninger, der er indstillet til bevilling fra indstillingsudvalget, er:

 

Klimakonference på Aarhus Universitet, "Beyond Kyoto"

International konference, som sætter fokus på klimarelaterede kompetencer og løsninger. Konferencen forventes at tiltrække 800-1000 deltagere fra hele verden. Konferencen holdes over 2 dage med efterfølgende ekskursion på 3. dagen til virksomheder og anlæg i Regionen.

 

Klimakonsortiet, "Klima DM"

Som en del af aktiviteterne frem mod december 2009 afholder Klimakonsortiet "det officielle danmarksmesterskab i klimaløsninger". Formålet med konkurrencen er at få danskerne og de danske arbejdspladser til at bidrage til at begrænse klimaforandringerne ved at ændre adfærd, bidrage til innovation og/eller bidrage til erkendelser af behovet for handling. Indstillingsudvalget anbefaler, at Vækstforum går ind i aktiviteten ligesom de øvrige Vækstfora forventes at gøre, men der bør ske en konkretisering af aktiviteterne.

 

Center for Bioenergi og Miljøteknologi (CBMI), "Fremvisning af Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet"

Virksomheder inden for bioenergi og miljøteknologi vil blive profileret via ekskursion til relevante virksomheder og anlæg samt på udstilling på Agro Business Park. Aktiviteten tænkes afholdt i forbindelse med planlagte konferencer, herunder Aarhus Universitets konference.

 

Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, som er under opførelse, vil samle et antal virksomheder inden for energi og miljø, som deltagere i en udstilling, som henvender sig til udenlandske delegationer.

 

Samsø Energiakademi, "The Danish Way"

Gennemførelse af besøgsprogrammer vedr. dels Samsø som vedvarende energi-ø og dels i hele Region Midtjylland med fremvisning af virksomheder mv. inden for energi og miljø.

 

Håndværksrådet, "Klimakonference i Herning"

Håndværksrådet vil afholde en 3 dages klimakonference i tilknytning til H&I Messen i Herning i september 2009. Konferencens tema vil hovedsagelig være energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse.

 

Brædstrup Fjernvarme, "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 fjerner", idet denne aktivitet skal koordineres med en anden foreslået aktivitet, "Udviklings Camp" ved AffaldVarme Århus

Brædstrup Fjernvarme foreslår afholdelse af en konference vedr. fjernvarme inkl. fremvisning af Ring Søpark projektet, som Vækstforum har støttet som et projekt under megasatsningen på energi og miljø. Indstillingsudvalget foreslår, at denne aktivitet samordnes med en aktivitet foreslået af AffaldVarme, Århus Kommune, som indebærer afholdelse af en udviklingscamp med deltagelse af relevante aktører på fjernvarmeområdet.

 

Ingeniørhøjskolen i Århus, "Engineering innovation for the climate"

Afholdelse af sommerskoler og efteruddannelseskurser for danske og udenlandske erhvervsfolk og studerende med temaer inden for forskellige energiteknologiske områder. Indstillingsudvalget går ind for at støtte afholdelse af sommerskolerne, idet det bør være en forudsætning, at der indgår fremvisning af regionens virksomheder.

 

Der vedlægges et notat med en beskrivelse af de prioriterede ansøgninger. Endvidere vedlægges en oversigt over samtlige ansøgningermed indstilling om støttebeløb og bemærkninger fra indstillingsudvalget. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Johannes Flensted-Jensen erklærede sig inhabil vedrørende behandlingen af ansøgningen fra Den Europæiske Filmhøjskole.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Forretningsudvalget foreslår derudover Vækstforum, at Vækstforum genbehandlinger ansøgningerne fra Folkehøjskolerne i Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg Fyr samt Den Europæiske Filmhøjskole.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-08

10. Forlængelse af funktionsperioden for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi

Resume

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi foreslår, at udvalgets funktionsperiode forlænges til 30. juni 2009 med henblik på afholdelse af en globaliseringskonference i foråret 2009, hvorefter udvalget afrapporterer til Regionsrådet i henhold til udvalgets kommissorium.

 

Der kan højst ydes udvalgsvederlag i ét år for medlemskab af et midlertidigt udvalg.

Direktionen indstiller,

at funktionsperioden for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi forlænges til 30. juni 2009, idet der ikke ydes vederlag for medlemskab af udvalget i 2009.

Sagsfremstilling

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi blev nedsat i henhold til beslutning i Regionsrådet den 14. november 2007 med funktionsperiode for hele året 2008. I henhold til udvalgets kommissorium er udvalgets formål at udarbejde en betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland inden udgangen af 2008. I kommissoriet er det også forudsat, at der i samarbejde med Vækstforum planlægges og gennemføres en globaliseringskonference i 2. halvår 2008.

 

I forbindelse med behandlingen af et oplæg fra udvalget vedrørende globaliseringens udfordringer på Vækstforums møde den 1. oktober 2008, hvor udvalget foreslog, at der arbejdes i to spor med globaliseringen: Et spor der er erhvervsrettet, og et spor der retter sig imod den regionale udviklingsplan. Vækstforum tilsluttede sig dette og besluttede at anmode Vækstforums sekretariat om i samarbejde med relevante aktører at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder med endnu større vægt kan indgå i den kommende revision af erhvervsudviklingsstrategien. Væskstforum besluttede endvidere at opfordre Region Midtjylland og kommunerne til at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå i den regionale udviklingsplanlægning og i den lokale udviklings- og kommuneplanlægning fremover.

 

Endvidere har Vækstforums administrative styregruppe for foreslået, at den fælles konference i efteråret 2008 udsættes til foråret 2009.

 

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi behandlede sagen på sit møde den 24. oktober 2008. Udvalget var enig med Vækstforum i, at det ville være hensigtsmæssigt at flytte den planlagte globaliseringskonference til foråret 2009 og bifaldt Vækstforums forslag til håndtering af de to spor i globaliseringsarbejdet.

 

I konsekvens af dette var der i udvalget enighed om at søge Regionsrådets accept af, at udvalgets funktionsperiode forlænges til efter afholdelsen af globaliseringskonferencen, således at udvalget efterfølgende kan afrapportere til Regionsrådet i henhold til udvalgets oprindelige kommissorium.

 

Det er i bekendtgørelsen om vederlag m.v. for varetagelse af regionale hverv fastlagt, at der højst kan ydes udvalgsvederlag i ét år for medlemskab af de af Regionsrådet nedsatte særlige udvalg, jf. regionslovens § 13.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-28-07

11. Afholdelse af Political Bureau-møde i Konferencen for Perifere Maritime Regioner i Europa i Region Midtjylland den 23. januar 2009 samt fællesmøde for danske medlemmer af CPMR

Resume

De danske medlemmer af Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) har sagt ja til at være vært ved næste Political Bureau-møde, der afholdes i Århus den 23. januar 2009. Udgiften deles forholdsmæssigt mellem de danske medlemsregioner og Region Midtjyllands andel af udgiften forventes at blive 120.000 kr.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland som medlem af Konferencen for Perifere Maritime Regioner i Europa påtager sig værtskabet for Political Bureau-møde i Århus den 23. januar 2009 i, og

 

at Region Midtjylland afholder en forholdsmæssig andel af udgifterne til konferencen, svarende til 120.000 kr., der afholdes af midlerne til regional udvikling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et møde den 27. juni 2008 i Political Bureau i Konferencen for Perifere Maritime Regioner i Europa (CPMR), hvor regionsrådsmedlem Henning Gjellerod repræsenterede de danske medlemsregioner, blev det meddelt, at Danmark står for tur til at arrangere det kommende møde i Political Burea medio januar 2009, idet arrangementet efter aftale går på omgang mellem medlemsregionerne. Henning Gjellerod tilkendegav på vegne af de danske medlemsregioner, at man påtog sig værtskabet under forudsætning af, at de danske medlemsregioner delte udgifterne ved afholdelsen af arrangementet.

 

CPMR afholder to gange årligt bestyrelsesmøde i én af de 159 regioner fra et af de 29 lande, der er medlemmer af CPMR. Det er længe siden, at mødet har været afholdt i Danmark. Danmark tilbød derfor at afholde CPMR’s bestyrelsesmøde, og i den forbindelse påtog Region Midtjylland sig værtskabet for mødet.

 

Et skøn over de forventede omkostninger viser, at med et deltaerantal på ca. 70 personer vil værtskabet medføre udgifter på ca. 300.000 kr. fordelt på følgende udgiftsposter:

 

Udgifter
Kr.
Tolkning
175.000
Dagsarrangement på hotel (70 personer á 595 kr.)
41.650
Middag
52.500
Gaver og tasker
10.000
Diverse
20.850
I alt
300.000

                                                                                                       

Ovenstående opgørelse er udarbejdet på baggrund af tilbud fra diverse leverandører. 

 

I forbindelse med CPMR's generalforsamling i Bayonne den 1. - 3. oktober blev det mellem de danske medlemsregioner Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark samt Bornholm aftalt, at mødet holdes i Århus den 23. januar 2009 og at udgiften deles forholdsmæssigt mellem de danske deltagere på baggrund af befolkningstal. En endelig beregning er på nuværende tidspunkt ikke aftalt, men skønsmæssigt vil udgiften for Region Midtjylland være ca. 120.000 kr. Udgiften vil kunne afholdes af de på budgettet afsatte midler til regional udvikling.

 

Der vedlægges Note fra CPMR vedrørende krav og forventninger til værtsregionen.

 

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi behandlede sagen på sit møde den 24. oktober 2008. Formanden for udvalget, regionsrådsmedlem Poul Müller oplyste, at der fra Region Nordjylland, Region Syddanmark og Bornholm er tilslutning til at dele udgiften til afholdelse af mødet i Danmark. Region Syddanmark har vist interesse for at afholde mødet, men på grund af manglende ressourcer i administrationen frafaldet dette Mødet holdes i Scandinavian Center i Århus den 23. januar 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-70-1-07

12. Evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Resume

Evalueringen af Region Midtjyllands organisationsplan er afsluttet, og der er udarbejdet en rapport, der samler resultaterne. Direktionen har på baggrund heraf udarbejdet et oplæg til justering af Region Midtjyllands organisationsplan.

Direktionen indstiller,

at evalueringen af Region Midtjyllands organisationsplan tages til efterretning,

 

at direktionens justering af arbejdsdelingen i direktionen tages til orientering, og  

 

at direktionens forslag til justering af Region Midtjyllands organisationsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland aftalte i forbindelse med budgetforliget for 2007 en hensigtserklæring om, at der skulle foretages en evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan inden udgangen af 2009. I forbindelse med budgetforliget for 2008 besluttede Regionsrådet at fremrykke evalueringen af organisationsplanen, således at den skulle tilendebringes inden udgangen af 2008.

 

I forlængelse af evalueringens gennemførelse har Regionsrådet i forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2009 besluttet at reducere administrationens budget med 16 mio. kr., svarende til 5,1 %.

 

Evalueringen er i praksis gennemført i perioden fra efteråret 2007 til sommeren 2008, og resultaterne er samlet i rapporten "Evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan". Der foreligger herudover yderligere en række rapporter vedrørende de delevalueringer, som hovedrapportens resultater bygger på. Alle rapporter ligger på Region Midtjyllands intranet.

 

Evalueringen har været bygget op omkring 6 delevalueringer, der har evalueret forskellige perspektiver ved Region Midtjyllands organisering. Det drejer sig om følgende:

 • Udnyttelse af de administrative ressourcer

 • Understøttelse af det politiske niveau

 • Koncernledelsens funktion

 • Opfyldelse af områdemål

 • Organisering i det fælleadministrative område

 • Fleksibilitet

 

Evalueringen viser, at der helt grundlæggende er skabt et godt fundament for den videre udvikling af Region Midtjylland som organisation. Region Midtjyllands opbygning som en koncernmodel med tre områder og et fællesadministrativt område ser således ud til at være velfungerende. Den geografiske organisering med flere regionshuse er driftsøkonomisk på niveau med en administration, der er samlet i Viborg. Endvidere har Regionsrådet vurderet, at samarbejdet med administrationen fungerer tilfredsstillende. Evalueringen viser også, at det generelt er lykkedes at skabe sikker drift. Vel at mærke med et meget højt aktivitetsniveau, hvor kræfter, kompetencer og kulturer fra medarbejdernes tidligere arbejdspladser er forenet.

 

Som forventet har den foreliggende evaluering også bidraget med en række iagttagelser af enheder og funktioner, hvor organiseringen kan forbedres. Det drejer sig især om følgende:

 

Det nuværende sundhedsområde opleves som værende meget bredt og med stort opgaveomfang og opgavekompleksitet på flere niveauer. Det konkluderes i evalueringen, at det vil kunne være hensigtsmæssigt at skabe en bedre balance imellem størrelsen af koncernens områder.

 

På psykiatri- og socialområdet konkluderer evalueringen, at der er tydelige indikationer af uklarhed og unødig kompleksitet i organiseringen, bl.a. er der aktuelt mange gråzoner og snitflader. Med baggrund heri og i den løbende udvikling i arbejdsdelingen mellem regionen og kommunerne på socialområdet konkluderes det i evalueringen, at det vil være hensigtsmæssigt at gentænke organiseringen af psykiatri- og socialområdet.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. september 2008 at justere organiseringen på psykiatri- og socialområdet således, at der etableres en driftsledelse på 4 personer, der refererer til direktionen. Området organiseres med tre centre, der refererer til driftsledelsen - henholdsvis Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Center for Børn, Unge og Specialrådgivning og Center for Voksenhandicap og Socialpsykiatri. De nuværende psykiatriske afdelinger bibeholdes med reference til driftsledelsen. Der etableres en administrationsafdeling og et sekretariat for direktionen, integreret i Regionssekretariatet. Det er direktionens forventning, at den skitserede organisering af psykiatri- og socialområdet vil bidrage til en mere hensigtsmæssig anvendelse af de administrative og faglige ressourcer og en mere klar opgavefordeling.

 

På økonomiområdet konkluderer evalueringen, at behovet for styring, fleksibilitet og faglig bæredygtighed på tværs af hele koncernen taler for en formel integration af arbejdet i Regionsøkonomi og Sundhedsøkonomi. Evalueringen konkluderer endvidere, at den fremtidige opbygning af en DRG-funktion på psykiatri- og socialområdet bør tænkes sammen med den nuværende DRG-funktion på det somatiske område. Endeligt konkluderes, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere en tværgående analysefunktion, der skal medvirke til at sikre overblik over data, koordinere analyser og se analyser i en helhed.

 

På IT-området konkluderer evalueringen, at arbejdet med at etablere en fælles IT-afdeling fortsætter. Der vil være fokus på at etablere, sikre og understøtte en fælles infrastruktur og blivende primære driftssystemer, ligesom der vil blive udarbejdet en koncerndækkende IT-strategi.

 

Direktionen har i forlængelse af evalueringen udarbejdet et forslag til justering af Region Midtjyllands organisationsplan. Forslaget indebærer dels, at direktionen ændrer sin arbejdsdeling og dels, at direktionen foreslår en række justeringer af den eksisterende organisationsplan.  

 

På baggrund af evalueringens konklusioner og de allerede fastlagte justeringer på psykiatri- og socialområdet har direktionen besluttet, at direktionsansvaret for Primær Sundhed og Regionalt Sundhedssamarbejde incl. Afdelingen for Folkesundhed overgår til direktør Anne Jastrup. Hermed tilstræbes en mere ligelig arbejdsbelastning af direktionens medlemmer, bl.a. med henblik på at undgå flaskehalse i beslutningsprocessen. Vicedirektør Kjeld Martinussen vil fungere som stedfortræder for både direktør Leif Vestergaard Pedersen og direktør Anne Jastrup på de sundhedsrelaterede områder. Koordination inden for sundhedsområdet på stabsniveau fastholdes og udbygges.

 

Direktionen har endvidere besluttet, at direktionsansvaret for de tværgående afdelinger fremover er følgende:

 • Regionsdirektør Bo Johansen vil have direktionsansvar for Regionsøkonomi (fremover benævnt Koncernøkonomi)

 • Direktør Lars Hansson vil have direktionsansvar for HR

 • Direktør Leif Vestergaard Pedersen vil have direktionsansvar for IT samt Indkøb og Logistik

 • Direktør Anne Jastrup vil have direktionsansvar for Kommunikation og Regionssekretariatet

 

Direktionen foreslår endvidere, at der foretages en række justeringer af Region Midtjyllands organisationsplan. Justeringerne skal ses som et naturligt led i de organisatoriske justeringer, der løbende er foretaget i Region Midtjylland.

 

På sundhedsområdet overføres direktionsansvaret for Primær Sundhed og Regionalt Sundhedssamarbejde, incl. Afdelingen for Folkesundhed som nævnt til direktør Anne Jastrup. Det forventes, at kommunesamarbejdet vil blive styrket ved under samme direktør at have de afdelinger - både på sundhedsområdet og på psykiatri- og socialområdet, der på stabsniveau samarbejder med kommunerne. Direktionen ønsker endvidere at styrke den præhospitale indsats ved at udskille et nyt driftsområde fra afdelingen for Sundhedsplanlægning, kaldet "Præhospitalet", der skal varetage opgaverne på dette område.

 

Direktionen foreslår endvidere, at der etableres en samlet økonomifunktion, benævnt Koncernøkonomi. Som det fremgår af den oprindelige organisationsplan, har regionen hidtil været organiseret med koordinerende økonomifunktioner i både Regionsøkonomi og Sundhedsøkonomi. Det vurderes, at en samling af økonomifunktionen vil kunne skabe en organisatorisk struktur, der vil skabe større enkelthed i budgetlægning, budgetopfølgning m.m. Det forventes endvidere, at en samling af økonomifunktionen vil medvirke til at skabe et højere fagligt niveau på økonomiområdet, både i bredden og i dybden.

 

Endeligt ønsker direktionen at følge udviklingen hen imod en enstrenget IT-organisation tæt. Direktionen vil følge op på, at en række skitserede milepæle nås og løbende vurdere, om IT's ressourcer til økonomistyring og administrative funktioner er tilstrækkelige. 

 

Det understreges, at der også fremover vil være behov for løbende justeringer af organisationen og tilrettelæggelse af mødestrukturer og arbejdsgange med henblik på tilpasning til ændringer i de ydre vilkår og med henblik på løbende effektiviseringer, herunder kvalitetsforbedringer.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-105-08

13. Tilbud om "erhvervskort" (pendlerkort) til Region Midtjyllands ansatte samt andre arbejdsgiveres mulighed for at anvende ordningen

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til politisk drøftelse om "erhvervskort" (pendlerkort) til regionens ansatte, idet mulighederne for, at også andre arbejdsgivere kan anvende ordningen, samtidig belyses. For Region Midtjyllands vedkommende vil det være relevant at indgå aftale om erhvervskort med Midttrafik, som tegner kontrakt med de øvrige udbydere af offentlig transport. Erhvervskort som bruttolønsordning kan anvendes af alle private og offentlige virksomheder i Region Midtjylland. Det er et krav, at der indgås aftale med de forhandlingsberettigede organisationer om, at der kan ske træk i medarbejdernes bruttoløn. Region Syddanmark og Region Nordjylland tilbyder i dag "erhvervskort" til deres ansatte.

Direktionen indstiller,

at der tages initiativ til at etablere en ordning for samtlige fastansatte medarbejdere ansat ved Region Midtjylland med tilbud om erhvervskort til offentlig transport, der finansieres via træk i bruttolønnen, og

 

at orienteringen om at andre virksomheder i regionen kan etablere en lignende ordning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på sit møde den 24. september 2008 en henvendelse fra regionsrådsmedlem Conny Jensen vedrørende tilbud til regionens ansatte om et "erhvervskort" (pendlerkort), der giver medarbejderne mulighed for at komme billigere til og fra arbejde med bus og tog. Regionsrådet vedtog at anmode administrationen om at udarbejde et konkret forslag til politisk drøftelse vedrørende erhvervskort til regionens ansatte, idet mulighederne for, at også andre arbejdsgivere kan anvende ordningen, samtidig skulle belyses.

 

Det lovmæssige grundlag for at etablere bruttolønsordninger

Ved bruttolønsordninger forstås, at medarbejderen får mulighed for at gå ned i bruttolønnen mod at få adgang til at vælge mellem forskellige naturalier. Medarbejderen opnår den fordel, at disse naturalier kan erhverves på favorable økonomiske vilkår, idet medarbejderen ikke skal betale skat af den del af lønnen, der anvendes til betaling af naturalierne.

Efter praksis skal en bruttolønsordning opfylde følgende krav, for at skattemyndighederne skattemæssigt anerkender ordningen:

 • Aftalen skal være fremadrettet.

 • Kontantlønsreduktionen skal fordeles over hele lønperioden.

 • Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, der ikke er direkte afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet.

 • Det er tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensionsbidrag mv.

 • Arbejdsgiver skal være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig i forhold til leverandøren.

 • Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen, f.eks. i forbindelse med lønforhandlinger.

 • Aftalen skal være frivillig indgået mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Skat/skatterådet har taget stilling til, at bl.a. offentlig transport mellem hjem og arbejde kan indgå i en bruttolønsordning.

 

Om de enkelte ordninger er attraktive for medarbejderne afhænger bl.a. af, om ordningen er skattefri. Kravet til skattefrihed for udgifter til transport mellem hjem og arbejde (erhvervskort) er, at medarbejderen mister retten til at benytte det almindelige befordringsfradrag. Sker dette ikke, eller benyttes ordningen til privat transport ud over en vis bagatelgrænse, ophører skattefriheden.

Det er et krav, at der indgås aftale med de forhandlingsberettigede organisationer om, at der kan ske træk i medarbejdernes bruttoløn.

Ordningens indhold
Det vil for Region Midtjyllands vedkommende være relevant at indgå aftale om erhvervskort med Midttrafik. Ifølge Midttrafik vil de stå for at tegne kontrakt med de øvrige udbydere af offentlig transport, og Region Midtjylland vil herigennem blive dækket af disse aftaler. Erhvervskortet fungerer som et almindeligt periodekort. Kortet er personligt og dækker afstanden mellem medarbejderens bopæl og arbejdsplads og købes for en 6 eller 12 måneders periode. Region Midtjylland køber erhvervskortene af Midttrafik på vegne af medarbejderne og trækker efterfølgende kortets værdi i den ansattes løn før skat. Kortet er dermed som udgangspunkt omkostningsfrit for Region Midtjylland. Der vil dog være visse implementerings- og administrationsomkostninger forbundet med at tilbyde medarbejderne bruttolønsordningen, ligesom det kan medføre omkostninger, såfremt en medarbejder rejser og ikke afleverer erhvervskortet.

Fordelen for den enkelte medarbejder ved et erhvervskort afhænger bl.a. af afstanden mellem hjem og arbejde. Er der mindre end 24 kilometer til og fra arbejde, er erhvervskortet en ubetinget fordel, da der ikke er noget skattemæssigt befordringsfradrag. Har medarbejderen mere end 24 kilometer til og fra arbejde, kan erhvervskortet stadig være en fordel - men medarbejderen skal i så fald give afkald på befordringsfradraget. På DSB’s hjemmeside kan den ansatte beregne, hvor meget vedkommende helt konkret kan spare ved et erhvervskort.

Implementering og administration af ordningen
Region Midtjylland indgår aftale om en erhvervskortordning med Midttrafik. Såfremt ordningen skal etableres, vil der blive lagt op til et samarbejde, hvor trafikselskabet står for så stor en del af vejledningen om og administrationen af ordningen som muligt. Regionen vil dog selv skulle stå for at foretage træk i lønnen, som det kendes fra Region Midtjyllands medarbejderbredbåndsordning.

Region Midtjylland indgår aftale med hver enkelt forhandlingsberettigede faglige organisation i regionen om, at den enkelte faggruppe kan deltage i en bruttolønsordning, således at beregning af pensionsbidrag og feriegodtgørelse sker af den oprindelige bruttoløn.

I forbindelse med implementeringen af ordningen skal der udarbejdes informationsmateriale til de ansatte. Materialet skal indeholde dels den praktiske information om erhvervskort og dels information om konsekvenserne af at anvende erhvervskortet, f.eks. vedr. befordringsbidrag og skat samt henvisning til relevante hjemmesider.

Når ordningen er implementeret, fakturerer Midttrafik løbende Region Midtjylland med de fornødne oplysninger om de medarbejdere, der har tegnet et erhvervskort til brug for det efterfølgende løntræk.

Andre arbejdsgiveres muligheder for at anvende ordningen
Erhvervskort som bruttolønsordning kan anvendes af alle private og offentlige virksomheder i Region Midtjylland. Det er den enkelte arbejdsgiver, der skal indgå en særskilt aftale om erhvervskort med trafikselskabet.

Region Syddanmark og Region Nordjylland tilbyder i dag erhvervskort til deres ansatte.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-14-08

14. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008

Resume

Økonomirapporten pr. 31. oktober 2008 er den sidste økonomirapport inden regnskabsafslutningen. Rapporten forelægges Forretningsudvalget den 9. december og Regionsrådet den 17. december 2008.

 

Rapporten skal ses i sammenhæng med økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008,som er forelagt Forretningsudvalget den 25. november og bliver forelagt Regionsrådet den 17. december 2008.

 

I indstillingen til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september tager Regionsrådet overordnet stilling til de budgetmæssige rammer, herunder:

Regulering af budget 2008 med netto 255 mio. kr. jf. beslutningen om ansøgning af låneoptag til overgangsordningen i forbindelse med besparelserne for 2008.

 • Regulering af budget 2008, som følge af udmøntning af DUT-reguleringer og korrektioner til DUT-sagen.

 • Tekniske reguleringer som følge af fordelingen af midler vedrørende uddannelse af anæstesisygeplejersker, hjemtagning af aktivitet fra Region Syddanmark, merudgifter til bygningsdrift, ændring af budgetteringsmetode for AES og Arbejdsskade og bevillingsflytning vedrørende dækningsafgift.

 • Konkrete anlægsbevillinger til etablering af moderne sengeafsnit, og en række bevillingsflytninger vedrørende kardiologisk laboratorium Skejby og Regionshuset Holstebro, og bevillingskorrektioner på Psykiatri og Socialområdet.

Vurdering af økonomien pr. 31. oktober 2008 er uændret i forhold til 30. september 2008 for alle områderne på nær mindre justeringer af vurderingen vedrørende IT-området og socialområdet.

 

IT:

Der gives i denne økonomirapport forslag til bevillingsændringer til dækning af merforbruget i 2008 på IT-området på 89,9 mio. kr. En særskilt redegørelse for it-området er under udarbejdelse og forelægges for regionsrådet i januar 2009.

 

Socialområdet:

Forventningen er stort set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008, der er en mindre justering på baggrund af den kendte belægning pr. 31. oktober 2008. Kommunerne har efterspurgt flere pladser end forudsat i rammeaftalen. Under forudsætning at der gives tillægsbevillinger på 161,3 mio. kr. til henholdsvis driftsudgifter og kommuneindtægter, forventes der balance på socialområdet.

 

Der er i denne indstilling foreslået følgende yderligere bevillingsændringer:

 

På sundhedsområdet forventes en merudgift på driftsbudgettet på 176,4 mio. kr. under forudsætning af, at Regionsrådet godkender de bevillingsændringer, der er indstillet i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008. Det indstilles, at merudgiften finansieres af kassen, idet det ikke skønnes realistisk at gennemføre yderligere besparelser på driftsbudgettet ud over de besparelser, der er aftalt i budgetforliget for 2009.

 • I forhold til de somatiske hospitaler indstilles reguleringer af hospitalernes budgetter i 2008, som følge af de økonomiske styringsmodeller, der er aftalt med hospitalerne i forbindelse med aktivitetsstyring, dækning af merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger. Disse reguleringer er forudsat i det økonomiske skøn. Eventuelle merudgifter på hospitalerne ud over de aftalte styringsmodeller vil fuldt ud blive overført til budget 2009 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008.

 • En regulering af investeringsoversigten i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse af byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2008.    

På Forretningsudvalgsmødet den 25. november 2008, blev der fremsat et ønske om en samlet oversigt over de bevilgede anlægsprojekter. Der er indarbejdet en investeringsoversigt i økonomirapporten.

Direktionen indstiller,

at økonomirapporten pr. 31. oktober 2008 tages til efterretning,
at der gives en budgetregulering på i alt 176,4 mio. kr. til sundhedsområdet til dækning af sundheds merforbrug på driften på -209,6 mio. kr. fratrukket behandlingspsykiatriens forventede mindreforbrug på 33,2 mio. kr. De 176,4 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver,

 

(Tabelhenvisninger i nedenstående findes i økonomirapporten):

at det godkendes, at der gives bevilling til hospitalerne vedr. takstpuljen for perioden 1. januar til 15. april på i alt 26,957 mio. kr. (tabel 2.2). Beløbet finansieres af bevillingen fælles udgifter og indtægter. Bevillingsændringen indgår i vurderingen af merudgift på fælleskonti,
at det godkendes, at der tilføres 25,0 mio. kr. til takstpuljen (tabel 2.3). Beløbet finansieres af strålepuljen under bevillingen fælles udgifter og indtægter med -25,0 mio. kr. Bevillingsændringen indgår i vurderingen af merudgift på fælleskonti,
at det godkendes, at hospitalernes bevillinger til ny dyr medicin og nye behandlinger reduceres med i alt -24,867 mio. kr. (tabel 2.4). Beløbet tilgår bevillingen fælles udgifter og indtægter. Bevillingsændringen indgår i vurderingen af merudgift på fælleskonti,
at budgetneutrale omplaceringer vedrørende produktivitetsforbedringer på Sygehusapoteket, Århus Sygehus (tabel 2.5) godkendes,
at det godkendes, at der overføres 0,97 mio. kr. fra Distrikt Vest til Fælles udgifter og indtægter vedr. sosu-elever, at der tilbageføres 5,6 mio. kr. vedr. vederlagsfri medicin fra Fælles udgifter og indtægter til Sygesikringen, og at der overføres 0,7 mio. kr. fra Fælles udgifter og indtægter til Regionshospitalet Horsens vedr. sosu-elever (tabel 3.3),
at det godkendes, at der gives tillægsbevillinger til socialområdets meraktivitet fordelt med 161,3 mio. kr. på henholdsvis driftsudgifter og kommuneindtægter, og at der gives tillægsbevillinger til forrentning fordelt med 27,0 mio. kr. på henholdsvis driftsudgifter og kommuneindtægter (tabel 3.5),
at det godkendes i medfør af flytningen af bevillingerne til forrentning til driften, at forrentningen på 27 mio. kr. fjernes fra andel renter og andel fælles formål (tabel 3.6),
at det godkendes, at bevillingen regional udvikling i øvrigt reduceres med -9,0 mio. kr. og at bevillingen erhvervsudvikling tilføres 9,0 mio. kr. (tabel 4.2),
at det godkendes, at det forventede mindreforbrug til arbejdsskadeerstatninger på i alt 19,4 mio. kr. overføres til IT under fællesadministrationen (tabel 5.3),
at det godkendes, at It’s driftsbudget forøges med 17,8 mio. kr. svarende til mindredriftudgifterne på sundhedsområdets it-pulje (tabel 5.5). Beløbet fordeles jf. fordelingsprincipperne til sundhedskredsløbet,
at det godkendes, at der afgives bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 65,94 mio. kr. vedr. anlægsprojekter under it (tabel 5.5), og at disse fordeles til sundhedskredsløbet jf. fordelingsprincipperne. Rådighedsbeløbene finansieres af de likvide aktiver. Det forudsættes, at sundhedsområdets anlægsramme i de kommende fem år forlods reduceres med -13,2 mio. kr. årligt (=65,94/5), således at midlerne tilgår de likvide aktiver, og
at det godkendes, at rådighedsbeløbene nedskrives med i alt -13,699 mio. kr. (tabel 8.1 og investeringsoversigten 2008) fordelt med -11,497 mio. kr. til sundhedskredsløbet, -2,067 mio. kr. til socialområdet og -0,135 mio. kr. til fællesområdet. Beløbet på -0,135 mio. kr. fordeles til sundhedskredsløbet jf. fordelingsprincipperne. De i alt -13,699 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.

 

Sagsfremstilling

Økonomien opdeles i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne.

 

Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. 

 

Bemærk at de forventede bevillingsmæssige afvigelser i denne økonomirapport pr. 31. oktober 2008 forudsætter, at samtlige forslag til tillægsbevillinger godkendes.

 

1. Finansieringskredsløbet for sundhed

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.

 

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

 
Mio. kr. 
Opr. B2008
Korrigeret B2008
Forv. korrigeret B2008
Forbrug pr. 31.10 2008
Forventet R2008
Diff. FKB2008-FR2008
 
Drift - somatik
16.274,5
16.540,2
16.756,6
13.273,6
16.966,3
-209,6
 
Drift - beh.psyk.
1.229,2
1.251,9
1.242,5
977,3
1.209,3
33,2
 
Andel fælles adm. drift
398,6
420,2
458,2
466,2
456,8
1,4
 
Renter
84,4
74,0
74,0
37,2
74,0
0,0
A.
Drift i alt
17.986,8
18.286,4
18.531,4
14.754,2
18.706,4
-175,0
 
Finansiering
-18.398,4
-18.552,4
-18.490,6
-14.959,8
-18.433,5
-57,1
B.
Finansiering i alt
-18.398,4
-18.552,4
-18.490,6
-14.959,8
-18.433,5
-57,1
 
Anlæg - somatik
650,4
1.361,9
1.350,5
496,2
888,4
462,1
 
Anlæg - beh.psyk.
5,0
19,2
8,3
8,7
8,3
0,0
 
Andel fælles adm. anlæg
5,4
24,1
89,9
4,3
89,9
0,0
C.
Anlæg i alt
660,8
1.405,2
1.448,7
509,2
986,6
462,1
D.
Låneoptag
-356,5
-891,7
-891,7
-526,4
-891,7
0,0
E.
I alt hovedkonto 1
-107,2
247,5
597,7
-222,8
367,7
229,9

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Note: Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. juni 2008 medførte en række bevillingsændringer, således indgår følgende i det korrigerede budget: besparelserne på i alt 310 mio. kr., bloktilskudsreguleringen på 91 mio. kr. (29+62), og det forventede låneoptag på 255 mio. kr. vedr. overgangsordningen.

Det forventede korrigerede budget indeholder de tillægsbevillinger, der foreslås godkendt med økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og tillægsbevillingerne, der foreslås godkendt med denne dagsorden.

 

Der forventes et merforbrug i 2008 på it-området på 89,9 mio. kr. Driftsbudgettet foreslås forøget med 37,2 mio. kr. hidrørende dels fra mindreudgifter til arbejdsskadeerstatninger (19,4 mio. kr.) dels mindreudgifter for it-puljen på sundhedsområdet (17,8 mio. kr.). Det øvrige merforbrug foreslås finansieret ved som i 2007 at betragte varige it-anskaffelser som anlægsinvesteringer og finansiere dem af uforbrugte rådighedsbeløb på andre anlægsopgaver.

 

Der henvises til vedlagte notater om it-økonomi i Region Midtjylland og it-anlægsprojekter 2008. En særskilt redegørelse med en beskrivelse af udviklingen og redegørelse for initiativer til konsolidering af regionens it-systemer er under udarbejdelse og vil blive forelagt Regionsrådet i januar 2009.

 

Derefter forventes en samlet merudgift på 175,0 mio. kr. i forhold til de forventede korrigerede driftsbudget på hele sundhedsområdet. Merudgiften er sammensat af:

 • Merforbrug på det somatiske område på forventelig 209,6 mio. kr., hvoraf 105 mio. kr. vedrører primær sundhed og 105 mio. kr. vedrører merudgifter til ny dyr medicin, nye behandlinger mv. I økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. juni 2008 blev merudgiften vurderet til 228 mio. kr. Med budgetforliget for 2009 er ubalancen løst for 2009 og fremover ved gennemførelse af de vedtagne besparelser.

 • Mindreforbrug på behandlingspsykiatrien på ca. 33 mio. kr. Der er en forventning om, at der skal overføres 17 mio. kr. til 2009 til dækning af merudgifter i forbindelse med gennemførelse af psykiatriplanen og dobbelt driftsudgifter, som følge af at døgnhusene først nedlægges i løbet af 2009. 

 • Mindreforbruget på det administrative område på netto 1,4 mio. kr. der vedrører Psykiatri og Socialområdet.

Det foreslås, i forbindelse med denne økonomirapport at give en budgetregulering på i alt 176,4 mio. kr. til dækning af Sundheds merforbrug på driften på 209,6 mio. kr. fratrukket behandlingspsykiatriens forventede mindreforbrug på 33,2 mio. kr. De 176,4 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver. I medfør heraf må det forventes, at der i forbindelse med Regnskab 2008 skal gives en positiv tillægsbevilling på forventeligt 33,2 mio. kr. til behandlingspsykiatrien.

 

På finansieringssiden forventes mindreindtægter på 57 mio. kr., idet den kommunale aktivitetsbetaling er mindre end forudsat, hvilket primært skyldes aktivitetsfald i forbindelse med konflikten. Også dette skøn svarer til niveauet i økonomirapporten pr. 30. juni 2008.

 

Der er på anlægsområdet forventet uforbrugt rådighedsbeløb på 462 mio. kr. Dette skyldes først og fremmest forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr på grund af fælles udbud. Uforbrugte rådighedsbeløb forventes overført til 2009.

 

Investeringsoversigten reguleres i forbindelse med denne økonomirapport i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse af byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2008. Reguleringen er nærmere beskrevet i økonomirapportens afsnit 8.    

 

De samlede virkninger af drifts- og anlægsresultatet samt låneoptag forventes at påvirke likviditeten positivt med 229,9 mio. kr., herunder forudsat låneoptag på 255 mio. kr.

 

Vedrørende låneoptag bemærkes i øvrigt, at Velfærdsministeriet har givet dispensation til øvrige låneansøgninger.

 

Ved udarbejdelsen af forbrugsskønnet i denne økonomirapport er der forudsat en række reguleringer af driftsbudgettet på det somatiske område. Reguleringerne er nærmere beskrevet i økonomirapportens afsnit 2.1.

 

Endelig forudsætter økonomirapporten at hospitalerne når i mål med:

 • Realisering af den udmeldte rammebesparelse på 100 mio. kr.

 • Omprioritering af ekstra midler til kræftområdet med henblik på at sikre aftalen om pakkeforløb på kræftområdet.

 • Opbremsning af meraktivitet i slutningen af 2008 uden afledte omkostninger.

Øvrige bilag:

Der vedlægges til orientering en foreløbig oversigt (Delaftale sundhedsområdet) over de væsentligste aftalepunkter indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på sundhedsområdet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2009.

 

I forbindelse med drøftelserne i Forretningsudvalget den 25. november ønskede Regionsrådet et mere samlet overblik over status på anlægsprojekterne. Der er i økonomirapporten vedlagt en opgørelse over forbrug af puljer og en investeringsoversigt. 

 

På Regionsrådets temamøde den 3. december 2008 blev det ønsket, at Regionsrådet til regionsrådsmødet den 17. december 2008 igen får forelagt to tabeller fra den prioritering af anlægsprojekter, som Regionsrådet godkendte den 20. august 2008. 

2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der søges i forbindelse med denne økonomirapport om tillægsbevillinger på 161,3 mio. kr. til henholdsvis driftsudgifter og kommuneindtægter. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne. Under forudsætning at forslagene til tillægsbevillinger godkendes, forventes der balance på socialområdet.

 

Anlægsbudgettet

Der forventes i 2008 et mindreforbrug på minimum 50 mio. kr. pga. tidsforskydninger af projekter til 2009.

 

Andel af fællesadministrationen

Der forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

 

3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Der forventes et mindreforbrug på 130 mio. kr. for det regionale udviklingskredsløb. Der forventes et merforbrug til Kollektiv Trafik på ca. 17 mio. kr. Det er samtidig forventningen at Erhvervsudvikling og Regional Udvikling har et mindreforbug på henholdsvis 127 mio. kr. og 20 mio. kr.

 

Det foreslås i forbindelse med denne økonomirapport at flytte 9 mio. kr. fra bevillingen "regional udvikling i øvrigt" til "erhvervsudvikling" til dækning af merudgifter vedrørende personale.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Det Konservative Folkeparti tog forbehold vedrørende det næstsidste at.

Venstre tog forbehold.

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-8-08

15. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner

Resume

Med forliget om Budget 2009 er det forudsat, at regionen på en række områder gennemgår og omstiller/omprioriterer sin aktivitet med henblik på en bedre udnyttelse af ressourcerne.

 

Her fremlægges en generel status for arbejdet med budgetforliget på det somatiske område med speciel fokus på de indsatsområder, hvor det var forudsat, at der blev fremlagt tids- og handlingsplaner i december 2008. Det drejer sig om medicinerrokaden mellem Skive, Viborg og Silkeborg, lukningen af sengekapacitet i Odder og Brædstrup, arbejdsmedicinsk område, forslag til sundhedssamarbejdsaftale med Samsø Kommune, forslag til kommissorium og tidsplan for ledelsesgennemgang på Århus Sygehus og forslag til styrkelse af arbejdsgange og logistik på de billeddiagnostiske afdelinger.

 

Endvidere orienteres om omlægning af børne- og ungepsykiatrien.

 

Endelig fremlægges en generel status for arbejdet med budgetforliget på områderne Regional Udvikling og administration.

Direktionen indstiller,

at status for arbejdet med budgetforlig 2009 for det somatiske område tages til orientering,

 

at status for arbejdet med budgetforlig 2009 for Regional Udvikling og administrationen tages til orientering,

 

at orientering om omlægning af børne- og ungdomspsykiatrien tages til efterretning, idet omlægningen ikke giver anledning til overførelse af midler til omstillingspuljen til gennemførelse af psykiatriplanen

 

at tids- og handlingsplanen for medicinerrokaden mellem Skive, Viborg og Silkeborg godkendes, herunder at der arbejdes med en fremrykning af den planlagte akut-bil i Skive-/Salling-området, idet et forslag vil blive forelagt Regionsrådet primo 2009,

 

at tids- og handlingsplanen for lukning af sengekapaciteten på Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Brædstrup godkendes,

 

at anlægsbevillingen på 7 mio. kr. - bevilget til indretning af skopi-stuer på Regionshospitalet Odder på Regionsrådets møde den 20. februar 2008 - godkendes anvendt til indretning af 4 skopi-stuer og konvertering af 2 eksisterende skopi-stuer til dagkirurgiske operationsstuer på Regionshospitalet Horsens,

 

at regionsrådet på baggrund af udredningen af den fremtidige organisering af arbejdsmedicin i Region Midtjylland godkender, at der ikke etableres en arbejdsmedicinsk filial i Skive,

 

at samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Region Midtjylland om syge-/sundhedshus godkendes, og der afsættes 4 mio. kr. årligt fra puljen til samarbejde med kommunerne m.v.,

 

at kommissorium og tidsplan for ledelsesgennemgang på Århus Sygehus godkendes, og at der bevilges 2,2 mio. kr. i 2009 fra puljen til projekter, der fremmer ledelse og forbedrede arbejdsgange til brug for projektet i 2009 og 2010, og

 

at de 8 billeddiagnostiske afdelinger på hospitalerne tilføres hver 0,5 mio. kr. årligt til finansiering af arbejdet med at styrke arbejdsgange og logistik samt administrativ bistand til at aflaste og styrke ledelserne på de enkelte afdelinger (i alt 4 mio. kr.). I 2009 bevilges midlerne med virkning fra 1. juli 2009 med i alt 1,8 mio. kr. fordelt på de 8 billeddiagnostiske afdelinger. Bevillingen finansieres fra puljen til projekter, der fremmer ledelse og forbedrede arbejdsgange.

Sagsfremstilling

Den 15. september 2008 blev der indgået forlig omkring Region Midtjyllands Budget 2009. Med budgetforliget har forligspartierne forudsat iværksættelse af gennemgange og omstillinger/omprioriteringer af regionens aktiviteter på en række indsatsområder på sundhedsområdet, Regional Udvikling m.m.

 

I vedlagte Notat Budget 2009 - Status for opfølgning somatik orienteres om arbejdet med de indsatsområder, som budgetforliget omfatter på det somatiske område. De indsatsområder, hvor denne sag indeholder indstilling til specifik beslutning, er nærmere beskrevet i den fortsatte sagsfremstilling, og der er vedlagt bilag med specifikke tids- og handleplaner mm.

 

Endvidere er nedenfor særskilt fremstilling vedrørende børne- og ungepsykiatrien, mens vedlagte Notat Budget 2009 - status for opfølgning Regional Udvikling, administration mv beskriver status for disse indsatsområder.

 

1. Orientering om samling af ungdomspsykiatriske senge i Risskov og Herning

Administrationen fremlagde i forbindelse med budgetforslaget for 2009 et besparelsesforslag om samling af den stationære behandlingskapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien på to geografiske matrikler. I forliget om budget 2009 besluttedes at samle den stationære behandlingskapacitet i ungdomspsykiatrien i Risskov og Herning. Det blev samtidigt besluttet, at videreføre de nuværende 8 børnepsykiatriske senge i Viborg, idet besparelserne i børne- og ungdomspsykiatrien reduceredes med 5 mio. kr. i forhold til administrationens oprindelige spareforslag.

 

Det fremgår af budgetaftalen, at administrationen skal fremlægge et forslag til samling af den stationære behandlingskapacitet for unge i henholdsvis Risskov og Herning. En eventuel besparelse ved implementeringen af den nye struktur skal efter budgetaftalen tillægges omstillingspuljen til gennemførelsen af psykiatriplanen.

I vedlagte Notat om samling af ungdomspsykiatriske senge i Risskov og Herning er omlægningen uddybende beskrevet.

 

Som forudsat i budgetaftalen indføres psykiatriplanens nye aldersgrænser mellem børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien fra 1. januar 2009. I sammenhæng hermed nedlægges sengeafsnittet for unge i Viborg. Der afvikles samlet i alt 12 ungdomspsykiatriske senge i forbindelse med overførsel af patienter til voksenpsykiatrien.

 

Det har med beslutningen om fortsat opretholdelse af det børnepsykiatriske sengeafsnit i Viborg ikke været muligt at opnå den ellers forudsatte effektivisering af driften i Risskov og Herning, som en samling af de børne- og ungdomspykiatriske senge på to matrikler, ville have givet mulighed for. I stedet har det været nødvendigt at forstærke vagtdækningen på børnepsykiatrisk afsnit i Viborg, som hidtil har haft fælles vagtdækning med det ungdomspsykiatriske afsnit. Der er således ikke indenfor de 5 mio. kr. frie midler, som kan overføres til omstillingspuljen til gennemførelsen af psykiatriplanen.

 

2. Medicinerrokade

Der gennemføres en medicinerrokade mellem Skive, Viborg og Silkeborg, så de akutte funktioner samles.

 

Medicinerrokaden er led i implementeringen af akutplanen for Region Midtjylland, hvori indgår en lukning af den akutte medicinske modtagelse i Skive, når der er mulighed for at integrere denne fuldt ud på Regionshospitalet Viborg, hvor også de medicinske senge integreres. Med budgetforliget iværksættes en hurtig igangsætning af de strukturelle tiltag, herunder en medicinerrokade mellem Skive, Viborg og Silkeborg.

 

Den fremrykkede lukning af medicinske senge giver anledning til overvejelse om hurtigere etablering af den planlagte akutbil i Skive-/Salling-området. Der foreslås derfor, at der arbejdes med en fremrykning af akutbil i Skive-området til 1. april 2009. Hermed vil der være en styrket præhospital-indsats i området, når den akutte medicinske modtagelse lukker 1. april 2009. Forslaget vil blive forelagt Regionsrådet primo 2009, idet det bemærkes, at det midlertidige udvalg vedrørende implementering af præhospital og beredskabsplanen ikke vil have færdiggjort en samlet plan inden behandlingen i Regionsrådet.

 

Medicinerrokaden skal ses i sammenhæng med øvrige rokader i budgetforliget, herunder i særlig grad samlingen af neurorehabilitering i Skive, Lemvig og Hammel. Samspillet mellem disse to rokader er især væsentlig i forhold til mulighederne for at fastholde og rekruttere medarbejdere.

 

Rokaden foreslås overordnet gennemført i 3 faser, som nærmere beskrevet i vedlagte Notat vedrørende medicinerrokade mellem Viborg, Skive og Silkeborg.

 

3. Nedlukning af sengekapaciteten i Odder og Brædstrup

Sengekapaciteten i Odder og Brædstrup lukkes hurtigst muligt gennem et samarbejde mellem hospitalerne i Horsens, Århus og Silkeborg. Der foretages hurtigst muligt en udbygning i Horsens, således at hospitalet kan varetage funktionen jævnfør hospitalsplanen.

 

Det fremlagte forslag til tids- og handlingsplan for lukning af sengekapaciteten på Odder og Brædstrup indebærer bl.a., at der sker en flytning af sengepladser mellem Odder, Brædstrup, Horsens og Århus Sygehus. Tids- og handleplanen beskriver ligeledes mulige tidsperspektiver for nedlukning/afhændelse af Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Brædstrup.

 

Tidsplanen er betinget af bygningsmæssige tilpasninger på Regionshospitalet Horsens. På kort sigt er der tale om allerede givne bevillinger (jfr. pkt. 1 og 2) og videre en kommende ansøgning om midler til udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende fase 1-projekt i generalplanen for Regionshospitalet Horsens (jfr. pkt. 3).

 1. Fase 0-projekt godkendt af Regionsrådet den 19. november 2008 med opførelse af kontorpavillon på 1.600 m2 og udvidelse af medicinsk ambulatorium med 1.300 m2

 2. Regionsrådets anlægsbevilling - jf. anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr pkt. 5 på mødet den 20. februar 2008 - på 7,0 mio. kr. til indretning af skopi-stuer på Regionshospitalet Odder anvendes i stedet for på Regionshospitalet Horsens.

 3. Etablering af nyt sengeafsnit (P8), etablering af 200 P-pladser og opførelse af ny etage ovenpå dagkirurgisk afsnit. (Ansøgning om midler til udarbejdelse af udbudsmateriale forventes behandlet i Regionsrådet primo 2009)

Tids- og handlingsplanen for nedlukningen af sengekapaciteten på Regionshospitalet Odder og Regionshospitals Brædstrup er beskrevet i detaljer i vedlagte notat Status for lukning af sengekapacitet i Odder og Brædstrup.

 

4. Gennemgang af det arbejdsmedicinske område

Det fremgår af aftale om budget 2009 for Region Midtjylland at "der laves en gennemgang af det arbejdsmedicinske område for blandt andet at vurdere mulighederne for en styrket ledelse, faglig arbejdsdeling og decentral betjening, herunder eventuelt filial i Skive. Gennemgangen forelægges Regionsrådet gennem Det Rådgivende Udvalg for de arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland".

 

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og i Århus har udarbejdet vedlagte Notat om arbejdsmedicin, hvor der redegøres for den fremtidige organisering af arbejdsmedicin i Region Midtjylland. Redegørelsen har været behandlet på møde den 19. november 2008 i Det Rådgivende udvalg for de Arbejdsmedicinske Klinikker, hvor der var enstemmig opbakning til notatet.

 

5. Forslag til sundhedssamarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Region Midtjylland om syge-/sundhedshus

I budgetforliget vedtog Regionsrådet, at nedlægge alle 8 sengepladser, Brobyggerteamet og kejsersnitberedskabet på Regionshospitalet Samsø pr. 1. januar 2009.

 

Af forligsteksten fremgår endvidere, at der skulle igangsættes et særligt styrket samarbejde med Samsø Kommune, der ville resultere i en handlingsplan til forelæggelse for Regionsrådet medio december.

 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Århus Sygehus, Regionshospitalet Samsø, Samsø Kommune, praktiserende læger fra Samsø og Region Midtjylland.

 

Den nedsatte arbejdsgruppe foreslår i vedlagte Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune, at der etableres et "Syge- og sundhedshus" på Regionshospitalet Samsø pr. 1. Januar 2009. Huset vil indeholde regionale sygehusfunktioner (akut beredskab, ambulante funktioner, jordemoder), kommunens sundhedsfremme, korttidssenge og almen praksis. Centralt for huset er etablering af et fælles døgnafsnit med fire regionale observationspladser og fire kommunale korttidspladser med fælles driftsbudget.

 

Driftsbudgettet for 2009 udgør 7.567.000 kr. Arbejdsgruppen foreslår, at Region Midtjylland finansierer 4 mio. kr. heraf gennem den i budgetforliget vedtagne pulje til finansiering af regionale/kommunale projekter. Samsø Kommune finansierer 2,2 mio. kr. Den resterende del finansieres gennem udgiftsreduktioner i de øvrige afsnit på Regionshospitalet Samsø.

 

6. Kommissorium og tidsplan for ledelsesgennemgang på Århus Sygehus

I forliget omkring budget 2009 er der sat fokus på den ledelsesmæssige udvikling med afsættelse af 4 mio. kr. til projekter, der fremmer bedre ledelse og forbedrede arbejdsgange.

 

Indsatsen omkring bedre ledelse og forbedrede arbejdsgange skal ses i sammenhæng med det arbejde, som er udført i relation til forliget omkring budget 2008 - "Hensigtserklæring nr. 3: Styrkelse af ledelse og udvikling af bedre arbejdsgange". Der afrapporteres på denne hensigtserklæring i selvstændigt punkt på denne dagsorden.

 

Der er udarbejdet vedlagte Kommissorium og tidsplan for ledelsesprojekt - Århus Sygehus, hvori der præsenteres en ledelsesgennemgang bestående af 3 del-projekter med tilhørende tidsplaner.

 

a. Gennemgang af ledelsesorganiseringen og ledelse i relation til opfølgning på evaluering af centerorganiseringen.

Med projektet sættes fokus på hospitalets strategiske ledelse, hospitalets mødestruktur (i relation til strategisk temaer) og kompetencedelegeringen til afdelinger og centre. Projektet gennemføres i perioden november 2008 - april 2009 med evaluering i foråret 2010.

 

b. Mere tid til kerneydelser.

Projektet vil undersøge og udvikle metoder og ideer til at sikre klinisk personale og ledere mere tid til kerneydelser gennem aflastning på ikke-klinisk arbejde og ikke-relevant administrativt arbejde. Projektet gennemføres i perioden december 2008 - maj 2009 med evaluering i april 2010.

 

c. God ledelse på Århus Sygehus

Projektet vil udvikle en analyse- og interventionsmodel, der gør det muligt at undersøge, understøtte og udvikle en effektiv ledelsesstruktur og -kultur. Projektet gennemføres i perioden januar 2009 - juni 2009, og anvendes i de følgende 2 år løbende ved udviklingsforløb. Evalueres i august 2011.

 

De samlede projektomkostninger udgør 2,2 mio. kr. over 2½ år. Der bevilges 2,2 mio. kr. i 2009 fra puljen til projekter, der fremmer ledelse og forbedrede arbejdsgange til projektet, som finansierer aktiviteterne i 2009 og 2010.

 

7. Arbejdsgange og logistik på de billeddiagnostiske afdelinger

I forlængelse af budgetforligets fokus på god ledelse har hospitalerne udarbejdet en række forslag, som alle peger på behovet for at styrke arbejdsgange og logistik samt administrativ bistand til at aflaste og styrke ledelserne på de billeddiagnostiske afdelinger i regionen.

 

Det foreslås, at der bevilges 0,5 mio. kr. årligt til hver af de i alt 8 billeddiagnostiske afdelinger. I 2009 bevilges midlerne med virkning fra 1. juli 2009 med i alt 1,8 mio. kr. fordelt på de 8 billeddiagnostiske afdelinger. Bevillingen finansieres fra puljen til projekter, der fremmer ledelse og forbedrede arbejdsgange.

Der skal ske en afrapportering vedr. effekten af denne indsats efter et år.

 

Vedlagte Notat vedr. hospitalernes forslag vedr. billeddiagnostiske afdelinger beskriver initiativet inkl. forslag fra hospitalerne.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at status for arbejdet med budgetforlig 2009 for det somatiske område tages til orientering,

 

at status for arbejdet med budgetforlig 2009 for Regional Udvikling og administrationen tages til orientering,

 

at orientering om omlægning af børne- og ungdomspsykiatrien tages til efterretning, idet omlægningen ikke giver anledning til overførelse af midler til omstillingspuljen til gennemførelse af psykiatriplanen

 

at tids- og handlingsplanen for medicinerrokaden mellem Skive, Viborg og Silkeborg godkendes, herunder at der arbejdes med en fremrykning af den planlagte akut-bil i Skive-/Salling-området, idet et forslag vil blive forelagt Regionsrådet primo 2009,

 

at tids- og handlingsplanen for lukning af sengekapaciteten på Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Brædstrup godkendes,

 

at anlægsbevillingen på 7 mio. kr. – bevilget til indretning af skopi-stuer på Regionshospitalet Odder på Regionsrådets møde den 20. februar 2008 – godkendes anvendt til indretning af 4 skopi-stuer og konvertering af 2 eksisterende skopi-stuer til dagkirurgiske operationsstuer på Regionshospitalet Horsens,

 

at det ønskes at etablere en arbejdsmedicinsk filial i Skive inden for en økonomisk ramme på 0,7 mio. kr. årligt, som finansieres af den i budget 2009 afsatte pulje til samarbejde med kommunerne mv. Filialen skal ses i sammenhæng med opretholdelse af en rheumatologisk ambulatoriefunktion i Skive, og det forudsættes, at filialen skal være fagligt bæredygtig,

 

at samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Region Midtjylland om syge-/sundhedshus godkendes, og der afsættes 4 mio. kr. årligt fra puljen til samarbejde med kommunerne m.v.,

 

at kommissorium og tidsplan for ledelsesgennemgang på Århus Sygehus godkendes, og at der bevilges 2,2 mio. kr. i 2009 fra puljen til projekter, der fremmer ledelse og forbedrede arbejdsgange til brug for projektet i 2009 og 2010,

 

at de 8 billeddiagnostiske afdelinger på hospitalerne tilføres hver 0,5 mio. kr. årligt til finansiering af arbejdet med at styrke arbejdsgange og logistik samt administrativ bistand til at aflaste og styrke ledelserne på de enkelte afdelinger (i alt 4 mio. kr.). I 2009 bevilges midlerne med virkning fra 1. juli 2009 med i alt 1,8 mio. kr. fordelt på de 8 billeddiagnostiske afdelinger. Bevillingen finansieres fra puljen til projekter, der fremmer ledelse og forbedrede arbejdsgange, og

 

at der etableres en døgndækkende lægeakutbil i Silkeborg under forudsætning af, at det midlertidige udvalg vedrørende Sundhedsberedskab og Præhospital efter en drøftelse tilslutter sig indstillingen.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-2-08

16. Afrapportering vedrørende arbejdet med hensigtserklæring nr. 3 i budgetforliget for 2008 om styrkelse af ledelse og udvikling af bedre arbejdsgange m.v.

Resume

Budgetforliget for 2008 indeholdt bl.a. en hensigtserklæring vedr. styrkelse af ledelse og udvikling af bedre arbejdsgange samt indsatsen vedrørende effektivisering inden for det somatiske sundhedsvæsen (hensigtserklæring nr. 3). Der gives en afrapportering vedrørende status for indsatsen omkring ledelse og arbejdsgange i Region Midtjylland, og der skitseres, hvilke områder direktionen og det øvrige ledelsessystem vil sætte fokus på i den kommende tid, bl.a. set i forhold til initiativerne i budgetforliget for 2009 om god ledelse (se også punktet vedr. opfølgning på budgetforliget for 2009).

Direktionen indstiller,

at afrapporteringen vedrørende hensigtserklæring nr. 3 i budgetforliget for 2008 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetforliget vedr. budgettet for 2008 indeholdt 13 hensigtserklæringer, herunder hensigtserklæring nr. 3 der har følgende indhold:

 

"Ønsket om hurtigere behandling og mere komplekse patientforløb forudsætter en række initiativer, der kan understøtte sammenhængende patientforløb. De interne ventetider skal belyses og samarbejde på tværs af afdelinger styrkes. Region Midtjyllands Center for Arbejdsgange og Logistik skal inden sommeren 2008 fremlægge en afrapportering til Regionsrådet om den hidtidige indsats. Administrationen fremlægger et konkret forslag til, hvordan Region Midtjylland kan styrke den direkte ledelse, herunder evt. behov for yderligere ledelsesressourcer."

 

Der har været afholdt et temamøde for regionsrådet 16. juni 2008, hvor der blev orienteret om bl.a. den hidtidige indsats vedrørende effektivisering af arbejdsgange, ledelses- og lederudvikling samt initiativer, der medvirker til at understøtte ledelsesfunktionerne på de somatiske hospitaler og i psykiatrien.

Det vedlagte notat om indsatsen i relation til ledelse og arbejdsgange i Region Midtjylland indeholder et overblik over centrale tiltag og tendenser i forhold til arbejdet med at styrke de områder, der indgår i hensigtserklæring nr. 3. Desuden skitserer notatet de indsatsområder, som direktionen og det øvrige ledelsessystem i Region Midtjylland vil sætte fokus på i den kommende tid.

 

Konklusioner

På baggrund af erfaringerne hos både de tværgående støttefunktioner i Administrationen og på hospitalerne og i regionspsykiatrien kan der drages følgende overordnede konklusioner i forhold til de områder, der er i fokus i hensigtserklæring nr. 3:

 • Der er på alle niveauer et højt aktivitetsniveau i forhold til generel udvikling af ledelse og ledere. Det gælder både i forhold til udviklingen af ledelses- og virksomhedsgrundlag, værktøjer til understøttelse af ledelse samt faglig og personlig udvikling af den enkelte leder eller grupper af ledere. 

 • Der har gennem længere tid været en proces i gang, der sigter mod en styrkelse af den administrative support til ledelserne på de driftsnære/udførende niveauer i hospitalsorganisationen, herunder i lyset af den kompleksitet, der præger ledelsesopgaven for afdelings- og afsnits-/funktionsledelser samt f.eks. udfordringer forbundet med store "span-of-control" på visse afsnit.

 • Det er ofte kun i begrænset omfang muligt at måle og dokumentere effekten af igangsatte tiltag vedrørende forbedrede arbejdsgange, der skaber mere sammenhæng i indsatsen. 

 • Det er relativt få arbejdsgangsinitiativer, der går på tværs af enheder. 

 • Det synes at være en udfordring at gå fra projekt til drift og sikre en effektiv implementering af nye arbejdsgange samt fastholde fokus på løbende forbedringer. 

 • Der synes at være et stort potentiale forbundet med at sikre mere systematik i spredningen af viden og erfaringer i forhold til ændring af arbejdsgange og implementeringen af de mest effektive arbejdsgange i relation til øget sammenhæng i indsatsen. 

 • Organisationen efterspørger bedre og mere fleksible informations- og kommunikationsteknologiske løsninger, der i højere grad kan understøtte bl.a. initiativer, der sigter mod at øge sammenhæng og effektivitet i indsatsen.

Initiativer

Arbejdet med opfølgningen på hensigtserklæring nr. 3 har vist, at der i hele organisationen arbejdes med udvikling og understøttelse af ledelse og løbende effektivisering og optimering af opgaveløsningen. I lyset af bl.a. de konklusioner, der indtil videre er draget i forbindelse med arbejdet med emnerne inden for hensigtserklæring nr. 3, skal der særligt peges på følgende nye eller opprioriterede initiativer:

 • Fortsat fokus på leder- og ledelsesudvikling.

 • Større anerkendelse af ledelsesindsats og -vilkår.

 • Forstærket fokus på decentrale administrative støttefunktioner i driften.

 • Strategi for effektivisering af arbejdsgange på sundhedsområdet.

 • Synliggørelse af gode eksempler og andre aktuelle, tværgående initiativer.

 • Øet investering i informations- og kommunikationsteknologi.

 • Innovation og indførelse af nye teknologier.

 • Ud over de tiltag, der er beskrevet i notatet, er der i forlængelse af budgetforliget for 2009 en indsats i gang på de somatiske hospitaler vedrørende de billeddiagnostiske afdelinger m.v., og der er udarbejdet et kommissorium m.v. for en gennemgang af ledelsesorganiseringen på Århus Universitetshospital. Århus Sygehus. Dette er beskrevet nærmere under punktet vedr. implementering af budgetforlig 2009, der også er på dagsordenen til dette møde.

 

Direktionen har igangsat et arbejde med formulering af en effektiviseringsstrategi for Region Midtjylland. I forbindelse med dette arbejde er der ved at blive formuleret en del-strategi for sundhedsområdet, der vil udpege en række initiativer/indsatsområder på sundhedsområdet inden for rammerne af den samlede strategi for hele koncernen. Allerede nu peger dette arbejde på, at et virkningsfuldt initiativ vil være etableringen af et videnskabende netværk omhandlende metoder og spredning af viden. I netværkene arbejdes der med spredning af konkrete erfaringer med effektivisering omkring udvalgte temaer.
Initiativet i budgetforliget for 2009 vedr. god ledelse, hvor der sættes fokus på de billeddiagnostiske afdelinger, er et eksempel på et sådant tema.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-25-07

17. Beslutning om fase 0-projekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade

Resume

Regionsrådet har på Regionsrådsmødet den 24. oktober 2007 bevilget midler til forbedring af arbejdsforholdene på Intensiv Terapi Afsnit (ITA) og etablering af Oberservationsafsnit (OBS). Dette projekt havde som forudsætning, at Respirationscenter Vest (RCV) blev flyttet fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, til Århus Universitetshospital, Skejby, for at give plads til de nødvendige udvidelser. Udflytningen af RCV til Skejby har imidlertid været forsinket, og ITA/OBS-projektet har således været sat i bero. Der er ligeledes tidligere bevilget midler til etablering af en CT-scanner i forbindelse med kræftpuljerne. Det er Administrationens vurdering, at det vil være en fordel at inddrage dele af ITA/OBS-projektet og etableringen af CT-skannerfunktionen i et samlet projekt sammen med den planlagte fase 0-projekt, der indeholder en udvidelse og renovering af OP på Århus Sygehus. Der ansøges om at anvende de allerede bevilgede midler på en ny måde, og at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for et nyt samlet anlægsprojekt.

Direktionen indstiller,

at der etableres et samlet anlægsprojekt, hvor dele af de allerede besluttede projekter (ITA/OBS og etableringen af CT-skannerfunktion) inddrages i et samlet projekt sammen med det planlagte fase 0-projekt, der indeholder en udvidelse og renovering af OP på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, 
at der gives Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en bevilling på 2 mio. kr. (indeks 127) og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2009 til udarbejdelse af projektforslag, og 
at rådighedsbeløbet i 2009 på 2 mio. kr. (indeks 127) finansieres af den afsatte pulje til fase 0-projekter i 2009. Puljen vil herefter være på 146,409 mio. kr.

Sagsfremstilling

Indledning

Akutmodtagelsen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er i dag opdelt på en række afdelinger, som er placeret i forskellige bygninger, og til dels på forskellige matrikler. Det blev besluttet i akutforliget, at der skal etableres en fælles akutmodtagelse på Århus Sygehus. Det er hensigtsmæssigt at etablere en Fælles Akut Modtage Enhed (FAME) på Århus Sygehus for at kunne påbegynde uddannelsen af personalet og høste erfaringer til den fælles akutmodtagelse, der skal etableres i Det Nye Universitetshospital i Århus. Den fælles akutmodtagelse vil i vidt omgang svare til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Region Midtjyllands akutplan.

 

Sideløbende med byggeplanerne arbejdes der på Århus Sygehus også organisatorisk med etablering af en ny FAME-afdeling, der går på tværs af hele hospitalet. Den nye afdeling får ansvar for tilrettelæggelse af de akutte patientforløb både på Tage Hansens Gade og på Nørrebrogade. Afdelingen bliver også rammen om en række koordinerende og udviklende organer som f.eks. Akut Uddannelsescenter, Akut Forskningscenter, Traumecenter, Hospitalsvisitation m.v. Mulighederne for optimalt udbytte af de organisatoriske forandringer vil understøttes væsentligt af de fysiske ændringer, der foreslås i denne sagsfremstilling. 

 

Inden det er muligt at etablere FAME skal der således foretages en række bygningsmæssige ændringer på Århus Sygehus. Både for at skabe den nødvendige arealmæssige plads og for at opruste de omkringliggende funktioner til det kapacitetspres, som en FAME vil medføre.

 

Allerede bevilgede midler

Regionsrådet har på Regionsrådsmødet den 24. oktober 2007 bevilget i alt 48,1 mio. kr. (indeks 127) til forbedring af arbejdsforholdene på ITA og etablering af OBS. Dette projektet havde som forudsætning, at Respirationscenter Vest (RCV) blev flyttet fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, til Århus Universitetshospital, Skejby, for at give plads til de nødvendige udvidelser. Udflytningen af RCV til Skejby har imidlertid været forsinket, men er nu undervejs jf. beslutning på Regionsrådsmødet den 19. november 2008, og ITA/OBS-projektet har således været sat i bero.

 

Samtidig er der tidligere i forbindelse med udmøntningen af puljer til akut kræftbehandling blevet bevilget Århus Sygehus 5,4 mio. kr. (127) til etablering af en CT-skannerfunktion i skadestuen.

 

Det er Administrationens vurdering, at det vil være en fordel at inddrage ITA/OBS-projektet og etableringen af CT-skannerfunktionen i et samlet projekt sammen med den planlagte fase 0-projekt, der indeholder en udvidelse og renovering af OP-gangen på Århus Sygehus. Det skyldes, at de forskellige funktioner fysisk og personalemæssigt er tæt forbundet. Samtidig er alle projekterne en forudsætning for, at der senere kan etableres en fælles akutmodtagelse på Århus Sygehus. Desuden giver en samtænkning af de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med ændringer ved OP og ITA/OBS blandt andet mulighed for en mere optimal sammenhæng funktionerne imellem og således en mere optimal udnyttelse af de anlægsmidler, der er til rådighed. Endelig skal det understreges, at de arbejdsmiljøproblemer, der i dag er i ITA og OBS, stadig vil blive løst i det samlede anlægsprojekt.

 

Fase 0-projektet på Århus Sygehus

I prioriteringen af anlægsmidler i 2008 og 2009 som Regionsrådet godkendte den 20. august 2008 blev der prioriteret 32,5 mio. kr. til et fase 0-projekt på Århus Sygehus. Det foreslås, at der sker en ombygning og tilbygning til OP samt et holdingarea, der vil forbedre kapacitetsudnyttelsen og arbejdsmiljøet på den centrale operationsgang på Århus Sygehus. En forbedring af de nuværende fysiske forhold på OP-gangen vurderes at være nødvendig for en senere etablering af FAME på Århus Sygehus.

 

De planlagte tiltag på den centrale OP-gang vil afhjælpe, at der i dag p å OP-gangen er en dårlig udnyttelse af OP-stuerne, da både udpakning af sterile varer og indsovning af patienter sker inde på stuen, og derved optager stuerne i uhensigtsmæssigt lang tid. Der mangler et præ-operativt område, hvor patienten kan blive klargjort og bedøvet før operationen. Det vil samtidig sikre en større sammenhæng i patientforløbene før og efter operation, da det samme personale vil kunne være om patienterne i begge faser. Patienterne vil endvidere undgå unødige flytninger mellem etager.

 

Et samlet projekt

De anlægsmidler, som Regionsrådet allerede har bevilget til ITA/OBS og til etablering af CT-skannerfunktionen i skadestuen, vil sammen med de 32,5 mio. kr. til fase 0-projektet på Århus Sygehus give et samlet projekt med en samlet anlægssum på på 87 mio. kr. (indeks 127). På baggrund af dette programoplæg foreslås det, at der gives en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb i 2009 på 2 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for det samlede projekt. Regionsrådet skal derefter ved forelæggelse af projektforslaget beslutte, om den nye anvendelse af de allerede bevilgede midler kan godkendes, og om der kan afgives en bevilling på de resterende 30,5 mio. kr. til det samlede anlægsprojekt. 

 

Ombygning og udvidelse af ITA og etablering af CT-skannerfunktion i skadestuen

Det foreslås, at anlægsmidlerne til ITA/OBS og til etablering af CT-skannerfunktionen i skadestuen anvendes på en delvis ny måde og således indgår i et fælles fase 0-projekt for Århus Sygehus. Forbedringen af arbejdsforholdene på ITA via ombygning og udvidelse i eksisterende bygning sker som planlagt og som præsenteret i den indstilling, som Regionsrådet godkendte den 24. oktober 2007. Desuden vil etableringen af CT-skannerfunktionen i skadestuen ligeledes ske som hidtil planlagt, hvilket Århus Sygehus har fået bevilget midler til via kræftpuljerne. CT-skanneren der skal placeres i skadestuen har været med i det nationale skanner-udbud, og projektet forsætter derfor som planlagt for at gøre klar til CT-skanneren, og afventer således ikke et samlet projektforslag, som Regionsrådet får forelagt i foråret 2009. CT-skannerprojektet vil dog blive udformet under hensynstagen til det samlede projekt.

 

Etablering af OBS samt arealer for OP

Regionsrådet godkendte på mødet den 24. oktober 2007, at OBS skulle placeres i det nuværende RCV. Årsagen hertil var, at RCV efter planen skulle flytte ud til Skejby. Samtidig har OBS et stort nærhedskrav til OP, der er placeret på etagen ovenover. Placeringen af OBS i det nuværende RCV er dog ikke optimal, særligt fordi adgangen til OP skal ske via en rampe, og arealet var svært at anvende til OBS. Det var dog den eneste mulighed at placere OBS i det nuværende RCV, da ønsket var at placere OBS i den eksisterende bygningsmasse i området. Som nævnt har projektet været sat i bero, da RCV ikke har haft mulighed for at flytte til Skejby før nu.

 

Desuden vurderes det, at det vil være en bedre løsning at etablere den kommende FAME i RCV, da disse lokaler ligger i forbindelse med skadestuen.

 

På baggrund af ovenstående foreslås det, at OBS samt arealer for OP etableres i nybyggeri som en tilbygning til OP-gangen. Placeringen af nybyggeriet er anført i vedlagte dispositionsforslag. I nybyggeriet foreslås det, at der etableres et præ-operativafsnit samt et observationsafsnit, der indeholder 17 sengepladser samt tilhørende birum. Samtidig vil en del af afdelingens kontorer og personalerum blive placeret på etagen ovenover i nybygningen. OBS bliver således placeret i umiddelbar nærhed til Op-gangen, der giver en minimal transporttid til og fra operationerne. Samtidig vil nybyggeriet frigive det areal, hvor RCV er i dag, til f.eks. etablering af Medicinsk Visitations Afsnit (MVA) som en del af FAME.  

 

Det foreslås derfor, at en del af den anlægssum, som Regionsrådet allerede har bevilget til ombygning af eksisterende bygningsmasse til OBS, konverteres til nybyggeri for OBS.

 

Om- og tilbygning af OP

Fase O-projektet for Århus Sygehus omhandler en ombygning og tilbygning til OP samt et holdingarea, der vil forbedre kapacitetsudnyttelsen og arbejdsmiljøet på den centrale operationsgang på Århus Sygehus. Konkret foreslås det, at der foretages følgende bygningsmæssige ændringer:

 • Samling af hele vaskefunktionen for OP-gangen ved den nuværende sterilfunktion og depot, der ombygges og udvides

 

 • Ombygning af nuværende vaskefunktion til funktion for udpakning af sterile varer til operationsstuerne

 

 • Ændring af indsovningsrum

 

 • Ændring af rum for andre bifunktioner på OP-gangen samt etablering af fælles komandocentral

 

For yderligere beskrivelse henvises til vedlagte dispositionsforslag for det samlede projekt.

 

Tabel 1: Anlægsøkonomi (indeks 127)

Delprojekt
 Mio. kr.
Ombygning og udvidelse af ITA/OBS (allerede bevilget)
48,1
CT-skannerfunktion i skadestuen (allerede bevilget)
 5,4
Fase 0-projekt - renovering af OP-gang
32,5
I alt
87,0

* Derudover er der på Regionsrådsmødet den 20. august 2008 givet en bevilling på 1 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med fase 0-projektet.

 

Udbud og rådgivere

Ved at håndtere de pågående og planlagte byggeprojekter i området som et samlet fase 0-projekt er det muligt at benytte Rådgivergruppen DNU I/S som samlet rådgiver på opgaven.

 

Det forventes, at udbyde delprojekterne som et EU-Udbud i fagentreprise med en forudgående prækvalifikation. Der er tale om en specialopgave, og entreprenører uden erfaring fra sygehusbyggeri kan således fravælges. Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-90-06-V

18. Proces for etablering af Skive Sundhedshus

Resume

På baggrund af "Idékatalog til sundhedsbetjening af borgerne i Skive og Omegn", der blev godkendt på Regionsrådets møde den 16. januar 2008, er der arbejdet videre med at konkretisere, hvilke funktioner Regionshospitalet, Regionspsykiatrien, de alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren samt Skive Kommune forventer at ville placere i et kommende sundhedshus. På baggrund heraf godkendte Regionsrådet den 18. juni 2008, at der blev givet en anlægsbevilling på kr. 2 mio. til udredning, programmering og projektforslag. Siden juni 2008 er dette konkretiseringsarbejde fortsat og danner grundlag for en milepælsplan for etableringen af et sundhedshus på Regionshospitalet Skive.

 

Etableringen af et sundhedshus i Skive indgår endvidere i aftaleteksten i sundhedsaftalerne mellem Region Midtjylland og Skive Kommune, der blev godkendt af Regionsrådet den 24. september 2008.

 

Milepælsplanen beskriver faserne i den videre etableringsproces samt tidsplanen herfor.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet godkender milepælsplanen samt de tidsmæssige rammer for etableringen af Skive Sundhedshus

 

at Regionsrådet godkender, at der arbejdes videre med planer for renovering af lokaler til Skive Kommunes Myndighedsafdeling, og

 

at Regionsrådet beslutter at udvide "Fællesprincipper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren" til at omfatte hele praksissektoren.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overvejelserne om en ny hospitalsstruktur i Region Midtjylland lod regionsrådsformanden og borgmesteren i Skive den 7. maj 2007 nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at komme med bud på, hvorledes Region Midtjylland, Skive Kommune, praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren kan udvikle sundhedsbetjeningen for borgere i Skive Kommune og omegn.

 

Arbejdsgruppen udarbejdede det såkaldte "Idékatalog til sundhedsbetjeningen af borgerne i Skive og omegn" jvf. pkt. 14 på regionsrådsmødet den 16. januar 2008. Regionsrådet godkendte den 18. juni 2008, at der arbejdedes videre med etablering af et sundhedshus på Regionshospitalet i Skive og at der i den forbindelse blev givet en anlægsbevilling på kr. 2 mio til udredning, programmering og projektering samt, at der arbejdes videre med at fastlægge en markedsbestemt husleje, idet regionsrådet tog til efterretning, at den markedsbestemte husleje for de praktiserende læger ikke fuldt ud kan finansiere investeringen.

 

På møde den 1. september 2008 mellem regionsrådsformanden, borgmesteren i Skive og repræsentanter for de alment praktiserende læger i Skive redegjorde regionsrådsformanden for, at Region Midtjyllands fortsætter arbejdet med etableringen af et sundhedshus i Skive, herunder indretningen af klinikker til alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren, jvf. beslutning i Regionsrådet den 18. juni 2008.

 

På baggrund heraf er der den 24. november 2008 udsendt invitationer til de alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren til orienteringsmøder i december 2008. Formålet med disse orienteringsmøder er at identificere interesserede ydere, der ønsker at indgå i den videre planlægning på baggrund af vedhæftede "Fællesprincipper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren".

 

I forbindelse med Forretningsudvalgets vedtagelse af huslejeprincipper blev der alene truffet beslutning om principper for beregning af husleje for almen praksis. Det er dog nødvendigt at der også tages stilling til, hvilke principper, der skal være gældende for andre ydere i praksissektoren eksempelvis fysioterapeuter, psykologer, øjenlæger m.fl.

 

Administrationen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis principperne for beregning af husleje som hovedregel også gøres gældende for andre ydere i praksissektoren, dog således at i de situationer, hvor der gør særlige bygningsmæssige krav gældende eksempelvis i forbindelse med røntgenudstyr, vil lejer skulle betale en omkostningsbestemt husleje. Ved indretning af 15 klinikker, som der tidligere er taget udgangspunkt i, vil udgiften fortsat være kr. 27 mio.

 

Administrationen indstiller således, at principperne for beregning af husleje i praksissektoren udvides til at omfatte hele praksissektoren.

 

Udover almen praksis og andre ydere i praksissektoren er følgende interesserede i at etablere sig i et kommende sundhedshus:

 • Skive Kommune

 • Regionshospitalet

 • Regionspsykiatrien

Skive Kommune

Skive Kommune forventer fortsat at placere følgende funktioner i et sundhedshus:

 • Sundhedsafdelingen

 • Sundhedscenter

 • Frivillighedsrådet

 • Sygeplejeklinik

 • Opgaver i forhold til forebyggende hjemmebesøg

Derudover har Skive Kommune den 7. august 2008 bedt om at få fremsendt tilbud på husleje ved placering af kommunens Myndighedsafdeling på Regionshospitalet Skive. Administrationen har fremsendt vedhæftede tilbud "Overslag Myndighedsafdeling" til Skive kommune på udleje af 800 m2 til en husleje pr. m2 årligt på kr. 500, hvilket svarer til en mulig ombygningspris på kr. 5.700 pr. m2. Dette betyder, at den samlede ombygningspris for de 800 m2 kan blive kr. 4.560.000. Investeringen modsvares over 30 år af huslejen.

 

Der gøres opmærksom på, at Myndighedsafdelingen ikke er en del af Skive Kommunes Sundhedscenter, og at midlerne til anlægsinvesteringen skal findes inden for Region Midtjyllands anlægsbudget og vil tælle med i forhold til anlægsloftet.

Myndighedsafdelingen er tænkt placeret i hovedbygningen og vil derfor ikke påvirke Region Midtjyllands muligheder for at afhænde ledige bygninger. 

 

Bevillingsansøgning vil blive forelagt Regionsrådet den 23. september 2009 i forbindelse med fremlæggelse af bevillingsansøgning til etablering af Skive Sundhedshus.

 

Regionshospitalet Viborg

Følgende hospitalsfunktioner placeres i Skive:

 • Medicinsk ambulatorium

 • Lungemedicinsk ambulatorium, KOL-skole, iltsygeplejerske

 • Hjerteklinik

 • Diabetesambulatorium

 • Neurorehabilitering

 • Hukommelsesklinik

 • Neurocenter

 • Akutklinik

 • Fertilitetsklinik

 • Billeddiagnostisk afdeling

 • Klinisk Biokemisk afdeling

 • Fysio- og Ergoterapi

 • Jordemoderkonsultation

 • Klinisk Diætist

Regionshospitalet afklarer, om der er mulighed for placering af et reumatologisk ambulatorie i Skive. Endvidere følger det af budgetforliget, at der er udarbejdet en redegørelse på det arbejdsmedicinske område, der skal vurdere mulighederne for placering af en arbejdsmedicinsk filial i Skive. (Se pkt. på denne dagsorden vedr.: Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner).

 

Regionspsykiatrien

Regionspsykiatrien i Skive ønsker at placere alle deres funktioner i sundhedshuset. Det vil som udgangspunkt sige:

 • 2 specialiserede behandlingsteam (skizofreni og affektive lidelser)

 • Evt. ADHD og autismeteam

 • Mobiltteam/hjemmebehandlingsteam

 • Dagbehandlingsafsnit

 • Satellitfacilliteter til flere distriktsdækkende funktioner (Opus, I.P-klinik, torturofre m.m.)

 

Milepælsplan

Der er udarbejdet en milepælsplan for den videre proces. Milepælsplanen beskriver faserne i den videre etableringsproces samt tidsplanen herfor.

I december 2008:

 • Orienteringsmøder for almen praksis og andre ydere i praksissektoren med henblik på at identificere de ydere, der inddrages i det videre planlægningsarbejde.

 • Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup fremlægger tidsplan for implementeringen af Akut- og Hospitalsplanen. Tidsplanen beskriver blandt andet i hvilken takt hospitalsledelsen forventer at kunne integrere den akutte medicinske modtagelse på Regionshospitalet i Viborg og angiver hermed, hvilke lokaler, der er til rådighed for sundhedshuset hvornår.

Jan.- august 2009:

 • Udarbejdelse af byggeprogram med inddragelse af alle identificerede parter,  

 • Udarbejdelse af masterplan. Masterplanen beskriver, hvorledes de enkelte funktioner placeres i forhold til hinanden i bygningskomplekset.

 • Udarbejdelse af projektforslag. Projektforslaget beskriver i detaljer fordelingen af rum og deres indretning.

 • Udarbejdelse af EU-udbud materiale, totalentreprise.

 • 23. september 2009: Regionsrådet forelægges med baggrund i projektplanen den samlede anlægsinvestering til godkendelse og ansøges om forhøjelse af anlægsbevillingen, således at der reserveres midler på anlægsrammen i 2010.

 • November 2009 - nov 2010: Udarbejdelse af hovedprojekt og byggeperiode.

 • November 2010: Forventet aflevering af projektet.

Regionsrådet bedes bemærke, at forberedelsen af udbudsprocessen ønskes igangsat før Regionsrådets endelige godkendelse den 23. september 2009 af hensyn til at optimere processen tidsmæssigt, dog således at Regionsrådet ikke herved pålægges bindinger i forhold til den endelige beslutning om etablering af sundhedshus i Skive.

 

Finansiering

Anlægssummen er foreløbigt estimeret til:

 • Indretning af 15 klinikker til almen praksis og andre ydere i praksissektoren i bygning 23 og 24: kr. 27,0 mio.

 • Flytning af hospitalsfunktioner i bygning 23 og 24: kr. 18,9 mio.

 • Etablering af Regionspsykiatrien: kr. 20,5 mio.

 • Renovering af lokaler, der udlejes til Skive Kommune: kr. 20,8 mio.

 • Ialt: kr. 87,2 mio.

Administrationen arbejder ud fra følgende mulige finansieringskilder til projektet:

 • Ansøgning til den i finansloven afsatte 250 mio. kr.-pulje til "...facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande [...]med fokus på det præhospitale område, [...]herunder organisering af nære tilbud i form af fx. skadesklinik/lægehus i eksisterende lokaler, herunder fx. i et sundhedscenter.

 

Ansøgning til puljen planlægges fremsendt, når projektforslaget foreligger i august 2009

 

 • Salg af ledige bygninger på Regionshospitalet Skive. Salgsprovenuet forventes at kunne anvendes til renovering og ombygning af de resterende bygninger

 • Reservation af midler i Region Midtjyllands anlægsbudget.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-24-07

19. Ansøgning om bevilling af midler til et nyt IT-system til AK-centret, Århus Universitetshospital, Skejby

Resume

Selvstyret antikoagulationsbehandling (AK-behandling) indgår som et af initiativerne i Region Midtjyllands vision og strategi for en bedre indsats i forhold til kronisk sygdom. Målet er at sikre udbredelsen af selvstyret AK-behandling i regionen. AK-behandling er varetaget på AK-centret ved Skejby siden 1998. Det nu 10 år gamle IT-system er blevet ustabilt, hvorfor der skal etableres et nyt. Der foreslås bevilget midler til dette.

Direktion indstiller,

at det godkendes, at der anvendes 322.000 kr. i 2009 til et nyt IT-system på AK-centret, Århus Universitetshospital, Skejby. Bevillingen finansieres af puljen Fælles projekter/aftaler med kommunerne under Regionalt Sundhedssamarbejde af de midler, der er afsat til kronikerindsatsen.

Sagsfremstilling

Selvstyret antikoagulationsbehandling (AK-behandling) indgår som et af initiativerne i Region Midtjyllands vision og strategi for en bedre indsats i forhold til kronisk sygdom. Målet er at sikre udbredelsen af selvstyret AK-behandling i regionen. AK-behandling er en medicinsk behandling, der reducerer risikoen for blodpropdannelser via en nedsættelse af blodets koagulationsevne. Selvstyret AK-behandling betyder, at patienter i kronisk AK-behandling selvstændigt kan foretage analyser af blodprøver og ordinere egen medicin.

 

Fordelene ved selvstyret AK-behandling er flere. For det første er det dokumenteret, at fordi selvstyrede patienter kan foretage hyppigere målinger end ved konventionel AK-behandling, så giver den selvstyrede behandling væsentligt færre komplikationer. For det andet undgår patienterne den hyppige kontakt til sundhedsvæsenet, som den ikke-selvstyrende behandling kræver. For det tredje vurderes det, at behandlingen er mere kost-effektiv end den sædvanlige behandling.

 

AK-behandling er varetaget på AK-centret ved Skejby siden 1998. Dengang etableredes i samarbejde med medicoteknisk afdeling (MTA) et databasesystem på en allerede eksisterende server i MTA. Det nu 10 år gamle IT-system har gennem det seneste år udvist betydelige aldringstegn, der har betydet nedbrud, tab af data og i det daglige er driften så ustabil, at AK-centret ikke kan levere en ordentlig service til de patienter, der er tilknyttet centret.

 

Da den gamle server, IT-systemet er installeret på, skal nedlægges, kan systemet ikke blot overføres til en ny server. Af hensyn til både den daglige drift og sikkerhed mod tab af data er det derfor påtrængende nødvendigt at få etableret et tidssvarende IT-system, der kan fungere sikkert og effektivt, og samtidig være web-baseret, så AK-centret kan imødekomme et stigende behov for kommunikation med patienter via Internettet.

 

Der er flere fordele ved et nyt IT-system, eksempelvis har det nye system tilstrækkelig kapacitet til at rumme de stigende datamængder, der kommer med et øget indtag af de kroniske patienter, der tilknyttes AK-centret hvert år. De samlede etableringsomkostninger for et nyt IT-system vil udgøre 322.000 kr., heraf 212.000 kr. til etablering af selve IT-systemet og 110.000 kr. til etablering af en server i hospitalets IT-afdeling.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-286-07

20. Godkendelse af vedtægter, driftsoverenskomst og driftsbudget 2009 for Den selvejende institution Hospice Søholm

Resume

Regionsrådet får til godkendelse forelagt vedtægter for Den selvejende institution Hospice Søholm, forslag til driftsoverenskomst mellem denne og Region Midtjylland om drift af 11 pladser fra den 1. januar 2009 samt forslag til driftsbudget 2009 for den selvejende institution.

 

Endvidere vedlægges referat fra den stiftende generalforsamling og konstituerende møde i den valgte bestyrelse. Det fremgår, at Claus Hommelhoff, Rotary Vest, er valgt som formand og Karen Margrethe D. Sørensen, Støtteforeningen ved Hospice Søholm, er valgt som næstformand.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet godkender vedtægterne for Den selvejende institution Hospice Søholm,

 

at Regionsrådet godkender forslag til driftsoverenskomst med Den selvejende institution Hospice Søholm om driften af 11 hospicepladser,

 

at Regionsrådet godkender et driftsbudget for 2009 på 16,5 mio. kr. (2009 p/l) for Den selvejende institution Hospice Søholm. Herfra skal trækkes evt. andel af den senere udmøntning af besparelseskrav til hospice på 2,0 mio. kr., jf. Regionsrådets drøftelse den 19. november 2008, og

 

at Regionsrådet godkender, at Administrationen afholder engangsudgifter inden for en ramme på 0,5 mio. kr. i forbindelse med institutionens etablering (opkobling på Regionens IT-systemer, indkøb af et nødvendigt mindstelager af behandlingsredskaber m.v.).

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 19. november 2008 at meddele Århus Kommune og ledelsen på Hospice Søholm, at Region Midtjylland med virkning fra den 1. januar 2009 agter at indgå driftsoverenskomst med den kommende selvejende institution Hospice Søholm om driften af 11 hospicepladser.

 

Den 20. november 2008 blev Den selvejende institution Hospice Søholm stiftet på generalforsamling indkaldt af Støtteforeningen ved Hospice Søholm - referat fra generalforsamlingen er vedlagt.  

 

Den stiftende generalforsamling godkendte vedtægter for den selvejende institution. Det fremgår af disse, at den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer udpeget af Region Midtjylland, Århus Kommune, en sydlig kommune i Region Midtjylland, Støtteforeningen ved Hospice Søholm, Praksisudvalget i Region Midtjylland, Kræftens Bekæmpelse, Rotary Århus eller anden velgørenhedsorganisation og personalet ved Hospice Søholm. Der mangler endnu repræsentation fra Region Midtjylland, Århus Kommune samt fra en sydlig kommune i Region Midtjylland.

 

Ved konstituerende bestyrelsesmøde den 20. november 2008 blev Claus Hommelhoff, Rotary Vest, Århus valgt som formand og Karen Margrethe D. Sørensen, Støtteforeningen ved Hospice Søholm blev valgt som næstformand.

 

Bestyrelsen har fremsendt Vedtægter for den selvejende institution samt forslag til driftsoverenskomst med Region Midtjylland og forslag til driftsbudget 2009 for Hospice Søholm med henblik på Regionsrådets godkendelse.

 

Forslaget til driftsbudget 2009 er fremsendt i 2008 (p/l) og udgør i alt 16,0 mio. kr. (2008 p/l). Fratrukket den kommunale medfinansiering vil den regionale merudgift forbundet med indgåelse af driftsoverenskomsten i forhold til den nuværende regionale medfinansiering af den kommunale institution blive forøget med 3 mio. kr. I 2009 (p/l) vil driftsbudgettet udgøre 16,5 mio. kr. og de regionale merudgifter forventes fortsat at udgøre ca. 3,0 mio. kr. jævnfør den forventede pristalsregulering af den kommunale medfinansiering. Herfra skal trækkes evt. andel i den senere udmøntning af kravet til besparelse på hospice på 2,0 mio. kr., jf. Regionsrådets drøftelse den 19. november 2008.

 

Merdudgiften forventes at kunne finansieres inden for rammerne af de afsatte midler til hospice og palliation, jævnfør indtægterne fra den kommunale medfinansiering og indtægterne i forbindelse med optagelse af borgere fra andre regioner på hospicerne i Region Midtjylland, jævnfør Regionsrådets vedtagelse på møde den 19. november 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-2-08

21. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere

Resume

Orienteringen indholder en beskrivelse af den nationale proces. Derudover beskrives hvilken betydning det nationale udbud har haft for indkøb af kræftscannere i Region Midtjylland i 2008.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 21. maj 2008 godkendte Regionsrådet i Region Midtjylland en samarbejdsaftale med de øvrige regioner i Danmark. Samarbejdsaftalen har været grundlag for et nationalt fællesudbud af kræftscannere.

 

Hen over foråret 2008 blev der i 4 nationale brugergrupper (en brugergruppe for hver af de fire scanner-typer (modaliteter) CT, MR, PET/CT og SPECT/CT) udarbejdet et udbudsmateriale, der skulle danne grundlag for det nationale udbud. I slutningen af maj og i juni måned blev de fire udbud, et for hver modalitet, offentliggjort for leverandørerne. I august måned udløb tilbudsfristen, og herefter har brugergrupperne evalueret de indkomne tilbud efter gældende retningslinier.

 

Det nationale fællesudbud har resulteret i indkøb af 43 nye scannere til kræftområdet, 3 PET/CT scannere, 4 SPECT/CT scannere, 18 MR scannere og 18 CT scannere. For Region Midtjyllands vedkommende har vi haft indkøbet af 4 CT scannere og 5 MR scannere involveret i det nationale fællesindkøb i 2008. Indkøbet af disse scannere er primært finansieret af den særlige låneramme til apparatur på kræftområdet.

 

Hele processen omkring det nationale fællesindkøb er nærmere beskrevet i bilaget Status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere De konkrete indkøb af scannere i Region Midtjylland, som følge af det nationale fællesudbud, herunder fordeling på hospitaler, fordeling af leverandører samt budget og tidsplaner for indkøbene er nærmere beskrevet i bilaget Resultat af det nationale fællesudbud. I forbindelse med pressedækningen af det nationale fællesindkøb af kræftscannere har Poul Müller stillet en række spørgsmål til Bent Hansen. Besvarelsen af spørgsmålene fra Poul Müller findes i bilaget Spørgsmål fra Poul Müller til Bent Hansen omkring scannerindkøb

 

Også i 2009 er der i Region Midtjylland planlagt indkøb af nye scannere. I modsætning til situationen i 2008 er der fra regeringens side ikke afsat en særlig låneramme til indkøb af scannere i 2009. Indkøb af nye scannere i 2009 vil primært blive finansieret af midler fra pulje 1 og pulje 2 til medicoteknisk apparatur i anlægsbudgettet. Der er dermed behov for en kraftig prioritering af disse puljer i 2009. Det fælles nationale udbud i 2008 indeholder en række optioner for nye indkøb i 2009, men det er endnu ikke afklaret om Region Midtjylland med fordel kan benytte disse optioner. Det forventes, at der i 2009 vil blive afholdt nye fælles nationale udbud, som Region Midtjylland vil får mulighed for at deltage i. Valget af den konkrete indkøbs strategi i 2009 vil først blive fastlagt, når evalueringen af det første  fælles nationale udbud er gennemført.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til orientering.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-63-08

22. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007

Resume

Der er til Regionsrådet udarbejdet en redegørelse for de psykiatriske afdelingers anvendelse af tvang efter psykiatriloven i 2007. Omfanget af anvendt tvang efter psykiatriloven svarer med få udsving til niveauet i 2006, hvilket også er tilfældet på landsplan. Med psykiatriplanen er det fastlagt, at der én gang årligt skal fremlægges en oversigt over anvendelsen af tvang for Regionsrådet. Næste redegørelse vedrørende 2008 vil blive forelagt for Regionsrådet i 2. kvartal 2009.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Det retlige grundlag for frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling findes i psykiatriloven. Det er ifølge loven tilladt at anvende fire forskellige kategorier af tvang i nærmere beskrevne tilfælde: frihedsberøvelse, tvangsbehandling, fysisk magtanvendelse/tvang og beskyttelsesforanstaltninger. Et hovedformål med loven er at styrke psykiatriske patienters retssikkerhed. Loven bygger på mindste middels princippet og har samtidig til formål at begrænse og om muligt forebygge anvendelsen af tvang.

 

Region Midtjylland har pr. 1. januar 2007 overtaget ansvaret for driften af de psykiatriske afdelinger i regionen med en samlet sengekapacitet på aktuelt 538 psykiatriske senge.

 

Der er nærmere redegjort for de psykiatriske afdelingers anvendelse af tvang efter psykiatriloven i 2007 i notatet Anvendt tvang efter psykiatriloven i 2007. Redegørelsen er baseret på Sundhedsstyrelsens publikation "Anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2007", som udkom i november 2008 samt træk fra Sundhedsstyrelsens database over tvangstal.

 

Der var på de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland i 2007 i alt 1.138 personer, som blev udsat for en eller flere former for tvangsanvendelse efter psykiatriloven. Dette svarer til landsgennemsnittet på 0,9 pr. 1000 indbyggere. Omfanget af anvendt tvang efter psykiatriloven svarer med få udsving til niveauet i 2006, hvilket også er tilfældet på landsplan.

 

Årsberetningen for Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland for 2007 ( http://www.statsforvaltning.dk/Everest/tmp/080507080515/AArsberetning_2007.pdf) viser, at der i 2007 blev indberettet 204 klager over anvendelse af tvang efter psykiatriloven på regionens psykiatriske afdelinger. 23 sager blev tilbagekaldt af patienten og 11 sager blev afvist af nævnet. I 55 sager har patientklagenævnet tilsidesat afgørelsen om tvangsindgreb helt eller delvist. Omgørelsesprocenten er på 18,8 %, hvilket svarer til niveauet de tidligere år.

 

Med psykiatriplanen er det fastlagt, at der én gang årligt skal fremlægges en oversigt over anvendelsen af tvang for Regionsrådet. Næste redegørelse vedrørende 2008 vil blive forelagt for Regionsrådet i 2. kvartal 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-4-08

23. Orientering om status for uddannelse af ambulancereddere

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har anmodet om en redegørelse om, hvordan uddannelses- og efteruddannelse af ambulancereddere sikres. Der gives en foreløbig status vedr. emnet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Medlem af Regionsrådet Bente Nielsen har i henvendelse af 7. november 2008 anmodet om en redegørelse til Regionsrådet om, hvordan uddannelses- og efteruddannelse af ambulancereddere sikres, også i den overgangsperiode vi står i med opstart af flere leverandører af ambulancetjeneste.

 

Henvendelsen fra Bente Nielsen er vedlagt.

 

Jf. kravsspecifikationen for tilbudsgivere i ambulanceudbuddet skal ambulancepersonalets uddannelsesniveau som minimum leve op til den til enhver tid gældende danske lovgivning. Dvs. der skal være en ambulancebehandler og ambulanceassistent på hver ambulance. Leverandøren har det fulde ansvar for sit personale, herunder at personalet har de nødvendige kompetencer, og at disse kompetencer løbende vedligeholdes og udvikles.

 

Tilbudsgivere skal i deres tilbudsmateriale præsentere en nyuddannelsesplan.  

 

Administrationen afholder møder med de kommende ambulanceentreprenører. Et af de emner, der drøftes med entreprenørerne, er, hvordan uddannelse og efteruddannelse af ambulancereddere skal organiseres konkret.

 

Administrationen vil vende tilbage med en nærmere redegørelse til Regionsrådet, når emnet er endelig konkretiseret i de igangværende drøftelser med entreprenørerne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-5-08

24. Ambulanceudbud: Sagsgang for valg af serviceniveau

Resume

Forretningsudvalget besluttede den 28. oktober 2008 et serviceniveau med udgangspunkt i "Model 2". Hvis områdets økonomi skal holde sig inden for budget 2009, vil det dog medføre en reduktion i antallet af beredskaber og dermed et lavere serviceniveau, end Model 2 indebærer. Det foreslås, at Det Midlertidige Udvalg for Implementering af Sundhedsberedskab- og præhospitalplanen (MUSP) drøfter serviceniveauet og fremlægger en betænkning til Regionsrådets møde d. 17. december.

 

Direktionen indstiller,

at Det Midlertidige Udvalg for Implementering af Sundhedsberedskab- og præhospitalplanen

(MUSP) drøfter serviceniveauet for ambulancetjenesten og fremlægger en betænkning til Regionsrådets møde den 17. december 2008, og

 

at der træffes afgørelse om valg af serviceniveau og den tilhørende økonomi på Regionsrådets møde den 17. december 2008.  

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 28. oktober 2008 valgte Forretningsudvalget at vedtage den nedsatte bedømmelseskommites indstilling om valg af leverandører.

 

På samme møde blev Forretningsudvalget præsenteret for tre modeller for serviceniveauet. Udvalget besluttede, at "Model 2" skulle være retningsgivende for serviceniveauet i Region Midtjylland. Det blev desuden vedtaget, at forslag til ændringer skulle drøftes i Det Midlertidige Udvalg for Implementering af Sundhedsberedskab- og præhospitalplanen (MUSP) inden forelæggelse for Forretningsudvalget.

 

MUSP afholder sit næste møde den 9. december efter Forretningsudvalgets møde. Spørgsmålet om valg af endeligt serviceniveau er derfor endnu ikke blevet behandlet.

 

Region Midtjylland har dog behov for at indgå kontrakt med ambulanceleverandørerne snarligst og senest inden nytår. Af flere årsager vil det være at foretrække, at serviceniveauet er lagt fast, inden kontrakterne underskrives. Fra administrationens side lægges der derfor op til, at MUSP udarbejder en betænkning om valg af serviceniveau, og at Regionsrådet den 17. december på baggrund af denne træffer afgørelse om serviceniveauet og den tilhørende økonomi.

 

Økonomi

Den del af Præhospital og Beredskabs budget for 2009, der vedrører ambulancetjeneste (ikke-akutte kørsler, akutte kørsler samt vagtcentral), udgør ca. 404 mio. kr.

 

De økonomiske konsekvenser af at vælge Model 2 er en budgetoverskridelse på ca. 32 mio., idet de samlede omkostninger til disse ydelser med det retningsgivende serviceniveau (Model 2) vil blive ca. 436 mio. kr. jf. den nedenstående Tabel 1.

 

I tabellen er medtaget en reduceret pris på liggende sygetransport, som er opnået igennem forhandling med Falck. Regionens stillingtagen til denne forhandling og en eventuel kontraktindgåelse udgør et selvstændigt punkt på dagens dagsorden.

 

Hvis Model 3 vælges, reduceres udgifterne med yderligere 37 mio. kr. til ca. 400 mio. kr., svarende til budgetoverholdelse. Konsekvensen ved dette er dog, at beredskaber nedlægges eller nedgraderes, og at serviceniveauet dermed sænkes.

 

Tabel 1: Udgifter i mio. kr. til ambulancetjeneste og liggende sygetransport mv. ved Model 2

 

Ambulancetjeneste

360

Liggende sygetransport

58

Driftsudgift til AKC

15

Mandskab til babylance

3

I alt

436

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen