Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 3. juni 2009 kl. 11:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-60-148-07

1. Sammenligningsgrundlag for byggeri af nyt hospital i Vestjylland og udbygning af Regionshospitalet Herning

Resume

Regionsrådet har fået udarbejdet et sammenligningsgrundlag af byggeri af et nyt hospital i Vestjylland og en udbygning af Regionshospitalet Herning. Ud fra en samlet afvejning af analysens resultater foreslås det, at beslutningen om opførelse af nyt hospital i Vestjylland og ansøgningen til Regeringen om midler til finansiering hertil fastholdes.

Direktionen indstiller,

at ansøgningen til Regeringen om midler til finansiering af det nye hospital i Vestjylland fastholdes, og 

 

at udkast til følgeskrivelse til Regeringen godkendes.

Sagsfremstilling

Den 24. oktober 2007 vedtog 40 ud af 41 medlemmer i Regionsrådet Akutplanen for Region Midt­jylland, hvori det indgår, at der skal bygges et nyt hospital i Vestjylland.

 

Region Midtjylland indsendte i sommeren 2008 en ansøgning til Det rådgivende udvalg om midler til finansieringen af det nye hospital.

 

Den 26. januar 2009 gav Regeringen på baggrund af anbefalinger fra Det rådgivende udvalg en tilbagemelding til regionerne om udmøntning af de første 15 mia. kr. af de afsatte 25 mia. kr. i Kvali­tets­fonden til ny syge­husstruktur. Regeringen tilkendegav, at den ikke på det foreliggende grundlag fandt, at der var rationale for at realisere det påtænkte hospitalsnybyggeri i Vestjylland, men at Regionshospitalet Herning formentlig er velegnet til udbygning.

 

På Regionsrådsmødet den 25. februar 2009 blev der truffet beslutning om at få udarbejdet et sammenligningsgrundlag af et nyt hospitalsbyggeri i Vestjylland og en udbygning af Regionshospitalet Herning. På Forretningsudvalgsmødet den 24. februar 2009 blev et kommissorium for opgaven med udarbejdelse af sammenligningsgrundlaget godkendt. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

 

COWI A/S blev efter udbud valgt til at udarbejde sammenligningsgrundlaget. Sammenligningsgrundlaget blev præsenteret for Regionsrådet den 26. maj 2009 og offentliggjort på et efterfølgende pressemøde samme dag. På mødet den 26. maj 2009 blev der stillet spørgsmål vedrørende driftseffektiviseringer. Som svar herpå vedlægges der et supplerende notat af 29. maj 2009 om driftseffektiviseringer i forbindelse med opførelsen af et nyt hospital .

 

Ud fra en samlet afvejning af analysens konklusioner er det administrationens indstilling, at Regionsrådets beslutning i Akutplanen om opførelse af et nyt hospital i Vestjylland fastholdes, og at ansøgningen til Regeringen om midler til finansiering af det nye hospital fastholdes. Det foreslås ligeledes, at vedlagte udkast til følgebrev til Regeringen godkendes.

 

For nærmere uddybning af sammenligningen af de to alternativer henvises til rapport fra COWI om sammenligningsgrundlag og bilag, der blev udleveret på Regionsrådets temamøde den 26. maj 2009, og som den 29. maj 2009 er fremsendt separat til regionsrådets medlemmer. Materialet er endvidere tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Det bemærkes, at der har været forskellige udmeldinger vedrørende tidsplanen for det videre forløb. I den seneste tilbagemelding fra Det rådgivende udvalg er det oplyst, at fristen for indmeldinger af projekter til førscreeningsrunden er den 5. juni 2009. Det rådgivende udvalg vil herefter melde tilbage senest i oktober 2009.

 

HMU i Hospitalsenheden Vest har drøftet fremtiden for Hospitalsenheden Vest i lyset af den politiske afklaring af et nyt hospital i Vestjylland. Vedlagt er HMU i Hospitalsenheden Vests holdninger vedrørende de fremtidige fysiske rammer for Hospitalsenheden Vest.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg og Gunhild Husum bemærkede, at de ønskede en tilføjelse til 5. afsnit i fremsendelsesskrivelsen: ”Regionsrådet forholder sig med dette alene til nybyggeri contra udbygning og forholder sig ikke til den geografisk mest optimale placering af nybyggeriet.”

 

Kate Runge og Gert Schou var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen