Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 3. november 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Forbrug af administrative ressourcer i regionerne

Med baggrund i en presseomtale omdelte formanden et papir, der kort kommenterer de faktiske oplysninger, der fremgår af en ikke offentliggjort undersøgelse fra Deloitte af forbrug af administrative ressourcer i regionerne.

 

Etablering af en lægebetjent fremskudt funktion i Lemvig området

I Regeringens Sundhedspakke nævnes det, at det nye akuthospital i Gødstrup blandt andet skal ses i sammenhæng med et fuldt ud effektivt og trygt fremskudt akutberedskab f.eks. i form af lægebetjent skadesklinik i eller omkring Lemvig. Formanden orienterede i den forbindelse om, at administrationen har taget hul på at skitsere mulige løsninger for at etablere en lægebetjent fremskudt funktion i Lemvig-området. Beskrivelsen vil komme til at indgå i det uddybende materiale vedrørende det nye hospital i Gødstrup, som vil blive fremsendt til regeringens Rådgivende Udvalg.

 

Etablering af Sundhedshus Grenaa

Formanden orienterede om udfaldet af drøftelser med en række interessenter i Grenaa-området. Regionsrådet vil på mødet i december blive forelagt en beslutningssag om ny strategi for etablering af et sundhedshus i Grenaa.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-27-09

2. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser

Resume

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. Region Midtjylland har ved ansøgningsrunden pr. 1. oktober 2009 modtaget 15 ansøgninger om tilskud. 9 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb, mens 3 projekter indstilles til afslag. 3 projekter er trukket tilbage med henblik på en grundigere bearbejdning.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, udviklingstilskud til uddannelsesaktiviteter, bevilges 1,267 mio. kr. i 2009, 3,680 mio. kr. i 2010, 3,239 mio. kr. i 2011 og 1,982 mio. kr. i 2012, i alt 10,168 mio. kr., der fordeles til ansøgerne som anført i sagsfremstillingen, idet det forudsættes, at ikke-disponerede midler på 4,375 mio. kr. i 2009 overføres til 2010 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser m.v. yde formåls- og tidsbestemte tilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af de formål, som Regionsrådet kan give tilskud til, er forholdsvis åben af hensyn til den regionale politiske prioritering af, hvordan visionerne i den regionale udviklingsplan bedst fremmes.

 

Ved ansøgningsrunden med frist 1. oktober 2009 har Region Midtjylland modtaget 15 ansøgninger om tilskud til udviklingsprojekter. 9 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb, mens 3 projekter indstilles til afslag. 3 projekter er trukket tilbage med henblik på en grundigere bearbejdning.

 

Ansøgningerne i denne runde drejer sig om iværksætteri, internationalisering, brobygning mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelser, udvikling af nye pædagogiske metoder, efteruddannelse af undervisere og nye uddannelsestilbud. I 4 af projekterne indgår Aarhus Universitet som partner, mens to forskere fra Syddansk Universitetscenter medvirker i ét af projekterne. I vurderingen af projektansøgningerne indgår flere politiske visioner, strategier og kriterier gældende for Region Midtjylland: Partnerskabsaftalen, som er indgået mellem Vækstforum og Regeringen, den regionale udviklingsplan samt den af Regionsrådet vedtagne uddannelsespolitik, jf. vedlagte notat af 20. oktober 2009, hvor ansøgningerne er nærmere beskrevet. De enkelte ansøgninger kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside, Regional Udvikling under udviklingspulje til uddannelser.    

Projekter, der indstilles bevilget det ansøgte beløb

3. "Innovaction"

Handelsgymnasiet ved Århus Købmandsskole sammen med Teknisk Gymnasium ved Århus Tekniske Skole, Egå Gymnasium, Langkjær Gymnasium og HF, Århus Statsgymnasium, Rønsbøl Skincare, Small Furniture A/S, Mercon A/S og AS3.

Samlet budget 4.881.000 kr., heraf medfinansiering 1.753.000. Der ansøges om 978.000 kr. i 2010, 1.317.000 kr. i 2011 og 833.000 kr. i 2012, i alt 3.128.000 kr., hvilket indstilles bevilget. 

6. "STX- projekt med udveksling med USA & Indien"

Skive Gymnasium & HF

Samlet budget 916.150 kr., heraf medfinansiering 310.050 kr. Der ansøges om 277.000 kr. i 2010, 162.000 kr. i 2011 og 167.000 kr. i 2012, i alt 606.000 kr., hvilket indstilles bevilget. 

7. "Forskningskommunikation som brobygning og kompetenceudvikling for unge mennesker i Region Midtjylland"

Viborg Gymnasium i samarbejde med Lemvig Gymnasium, Ringkøbing Gymnasium, Vestjysk Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium, Herning Gymnasium, Viborg Katedralskole, Bjerringbro Gymnasium, Paderup Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Skjern Tekniske Gymnasium, Skive Gymnasium, Holstebro Tekniske Gymnasium, Randers Statsskole, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Århus Universitet, Landbrugets organisationer herunder Landscenter Skejby og Agro Business Park.

Samlet budget 3.992.640 kr., heraf medfinansiering 2.249.400 kr. Der ansøges om 548.000 kr. i 2010, 597.000 kr. i 2011 og 598.000 kr. i 2012, i alt 1.743.000 kr., hvilket indstilles bevilget. 

9. "Organisatorisk udviklingsprojekt om frafald og kursisters forskellige tilgange til skolelivet" 

Randers HF & VUC i samarbejde med Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet

Samlet budget 1.843.000 kr., heraf medfinansiering 616.000 kr. Der ansøges om 484.000 kr. i 2010 og 543.000 kr. i 2011, i alt 1.027.000 kr., hvilket indstilles bevilget. 

10. "Ansøgning vedrørende 2-årigt uddannelsestilbud for eliteidrætsudøvere"

Ikast-Brande Gymnasium og HF i samarbejde med FC Midtjylland

Samlet budget 668.000 kr., heraf medfinansiering 186.000 kr. Der ansøges om 216.000 kr. i 2009 og 266.000 kr. i 2010, i alt 482.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

11. " Brobygningsforløb fra VUC Århus til Århus Maskinmesterskole" 

VUC Århus i samarbejde med Århus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen i Århus

Samlet budget4.115.676 kr., heraf medfinansiering 2.932.676 kr. Der ansøges om 751.000 kr. i 2009 og 432.000 kr. i 2010, i alt 1.183.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

13. "De senmoderne unge i gymnasiet og HF"

Ikast-Brande Gymnasium og HF i samarbejde med Viby Gymnasium og Aarhus Universitet

Samlet budget 1.539.600 kr., heraf medfinansiering 1.154.600 kr. og der er søgt om 175.000 kr. i Undervisningsministeriet. Der ansøges om 135.000 kr. i 2009 og 75.000 kr. i 2010, i alt 210.000 kr., hvilket indstilles bevilget. 

14. "Sprogdidaktisk kompetenceudviklingsprojekt"

Silkeborg Gymnasium i samarbejde med Aarhus Universitet

Samlet budget 1.357.000 kr., heraf medfinansiering 1.192.000 kr. Der ansøges om 165.000 kr. i 2009, hvilket indstilles bevilget. 

15. "Hold Fast - HF"

Horsens Statsskole

Samlet budget 3.012.000 kr., heraf medfinansiering 1.388.000 kr. Der ansøges om 620.000 kr. i 2010, 620.000 kr. i 2011 og 384.000 kr. i 2012, i alt 1.624.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

Projekter, der indstilles til afslag 

2. "Gymnasie SPOT"

Nørgaards Højskole

Samlet budget 148.400 kr., heraf medfinansiering 47.000 kr. Der ansøges om101.400 kr. i 2009, hvilket ikke indstilles bevilget.

8. "Hvad virker"

Mercantec i samspil med Danmarks Evalueringsínstitut

Samlet budget 381.000 kr., heraf medfinansiering 50.000 kr. Der ansøges om 100.000 kr. i 2009 og 231.000 kr. i 2010, i alt 331.000 kr., hvilket ikke indstilles bevilget. 

12. "Innovativt netværkssamarbejde for unge iværksættere og gymnasieelever på hhx- og htx-uddannelserne i Randers"

Handelsskolen Minerva i samarbejde med Randers Tekniske Skole

Samlet budget386.700 kr. heraf medfinansiering 63.900 kr. Der ansøges om 322.800 kr. i 2010, hvilket ikke indstilles bevilget.

 

Ansøgninger, der er trukket tilbage

Ansøgning nr. 1, 4 og 5 er trukket tilbage med henblik på en grundigere bearbejdning inden næste ansøgningsrunde.

 

Økonomi

Hvis indstillingerne tiltrædes, vil der være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser:

 

 
(1.000 kr.)
Tilskud
2007/08
Tilskud
2009
Tilskud
2010*
Tilskud
2011
Tilskud
2012
Tilskud i alt
2007-12
Rammebevilling
31.068
18.883
18.875
14.500
14.500
97.826
1. maj 2007
10.582
2.650
210
0
0
13.442
1. september 2007
12.089
2.102
251
0
0
14.442
1. januar 2008
4.441
3.242
1.792
0
0
9.475
1. maj 2008
3.197
2.955
1.914
276
0
8.342
1. oktober 2008
359
3.131
4.384
3.285
200
11.359
1. marts 2009
0
3.136
3.797
2.296
388
9.617
1. oktober 2009
0
1.267
3.680
3.239
1.982
10.168
adm. pulje
400
400
400
400
400
2.000
I alt
31.068
18.883
16.427
9.496
2.970
78.844
Ikke-disponeret 
 
 
2.448 
5.004
11.530
18.982

* I kolonnen tilskud 2010 er der i rammebevilling indregnet en overførsel fra 2009 til 2010 på i alt 4,375 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Det Konservative Folkeparti tog et foreløbigt forbehold.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-78-1-09

3. Bevillingssag: Endelig regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2009

Resume

Byggeomkostningsindekset for 2009 blev senest reguleret fra 127,0 til 121,5 på Regionsrådsmødet den 29. april 2009. Byggeomkostningsindekset viser fortsat en faldende tendens.  

 

Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2009 til 120,5. Der foreslås en regulering af indekset fra 121,5 til 120,5. Reguleringen vil frigøre midler til prioritering.

Direktionen indstiller,

at byggeomkostningsindekset for Budget 2009 fastsættes til indeks 120,5,

 

at anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene reguleres fra indeks 121,5 til indeks 120,5 jf. reguleringerne i vedlagte investeringsoversigt, og

 

at reguleringen tilføres den eksisterende reserve på sundhedsområdet og rammebevillingen til udvikling på socialområdet, svarende til reguleringen af rådighedsbeløbene, jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Indeks for anlægsprojekter

Følgende principper er fastlagt for regulering af anlægsprojekter:

 • at pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet, som et generelt princip tilknyttes byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik

 • at der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %

 

Byggeomkostningsindekset for Budget 2009 blev på Regionsrådsmødet den 29. april 2009 skønnet til 121,5, og som konsekvens deraf besluttede Regionsrådet at nedregulere rådighedsbeløbene for 2009 fra indeks 127,0 til de 121,5. Det fremgik af dagsordenen, at den endelige regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2009 ville blive forelagt Regionsrådet i efteråret 2009.

 

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2010 og frem er fortsat skønnet til indeks 122,0 jf. vedtagelsen af Budget 2010.

 

Forudsætninger for reguleringen

Rådighedsbeløb for 2009 i investeringsoversigten indstilles reguleret fra byggeomkostningsindeks 121,5 til byggeomkostningsindeks 120,5. Dog er projekter, der vedrører følgende undtaget for regulering:

 • medicoteknisk udstyr,

 • projekter i fastpris,

 • anskaffelser,

 • it-anskaffelser,

 • it projekter, og

 • projekter under afslutning.

 

Vedlagte investeringsoversigt for 2009-2013 er opdateret til og med Regionsrådsmødet den 23. september 2009.

 

De anlægssager, der behandles på regionsrådsmøderne den 21. oktober 2009 og 2. og 11. december 2009 forudsættes at være i et nutidigt niveau (henholdsvis indeks 120,5 for 2009 og indeks 122,0 for 2010). Der vil for sager på disse møder alene ske en ændring af indekset, uden regulering af rådighedsbeløbene.

 

Regulering af investeringsoversigten for 2009-2013 

Investeringsoversigten består af en række rådighedsbeløb i hver sit års byggeomkostningsindeks. Rådighedsbeløbene frigives, når der er givet en anlægsbevilling, der dækker.

 

Anlægsbevillinger

Det foreslås, at anlægsbevillingerne reguleres med i alt -15,887 mio. kr. jf. vedlagte investeringsoversigt for 2009-2013, der viser beregningerne på projektniveau. Den foreløbige regulering af indekset fra 127,0 til 121,5 i april 2009 havde til formål at signalere overfor driftsorganisationen, hvad man kunne forvente indekset ville blive. Der blev ikke gennemført en fuld regulering af bevillingerne, idet det endelige indeks for 2009 blev afventet. Derfor er nedreguleringen af anlægsbevillingen større end reguleringen af rådighedsbeløbet, idet denne både dækker reguleringen fra 127,0 til 121,5 og den med denne sag indstillede regulering fra 121,5 til 120,5.

  

Anlægsbevillingen reguleres ikke, hvis den ikke dækker alle årenes rådighedsbeløb. F.eks. når der er givet en bevilling til projekteringen af et projekt, men frigivelsen af resten af rådighedsbeløbene afventer Regionsrådets godkendelse af projektforslaget. Reguleringen af anlægsbevillingen vil her blive gennemført, når projektforslaget godkendes. 

 

Rådighedsbeløb

Med baggrund i ovenstående forudsætninger foreslås det, at rådighedsbeløbene i 2009 reguleres med i alt -7,445 mio. kr. i 2009 jf. vedlagte investeringsoversigt for 2009-2013, der viser beregningerne på projektniveau.

 

Tabel 1: Regulering fordelt på områder

1.000 kr.
Regulering af anlægsbevillinger i alt
Regulering af Rådighedsbeløb for 2009 i alt
Somatikken
 
 
RH Horsens
-549
-307
RH Randers og Grenaa
-252
-67
RH Vest
-3.554
-1.193
RH Silkeborg
-1.058
-183
ÅUH, Skejby 
-1.337
-815
RH Viborg
-1.196
-418
ÅUH, Århus Sygehus
-3.817
-1.421
Fælles puljer og i øvrigt
-1.617
-1.816
Somatikken i alt
-13.380
-6.220
Behandlingspsykiatrien
 
 
Voksenpsyk., Distrikt Øst
-112
-112
Voksenpsyk., Distrikt Vest
-137
-137
Voksenpsyk., Distrikt Syd
-22
0
Børn og Unge
-60
0
Fælles
0
0
Behandlingspsyk. i alt
-331
-249
Reserver
0
-165
Sundhedsområdet i alt
-13.711
-6.634
Socialområdet
 
 
Børn og Unge
-445
-240
Voksensocial
-362
-39
Fælles
-374
-223
Almene ældreboliger
-902
-309
Socialområdet i alt
-2.083
-811
Fællesadm. i alt
-93
0
I alt
-15.887
-7.445

Note: Reguleringerne af anlægsbevillingerne er større end reguleringen af rådighedsbeløbene, fordi anlægsbevillingerne ikke blev fuldt reguleret ved sidste ændring af indekset fra 127,0 til 121,5 den 29. april 2009. 

 

Det foreslås, at nedreguleringen af rådighedsbeløbende tilføres den eksisterende reserve på sundhedsområdet og rammebevillingen til udvikling på socialområdet, jf. tabel 2.

 

Reguleringen af indekset bevirker, at reserverne for sundhedsområdet og socialområdet forøges svarende til nedjusteringerne af rådighedsbeløbet for hvert område.

 

Tabel 2: Afsættelse af reserver

1.000 kr.
Rådighedsbeløb 2009
Sundhedsområdet, reserven
6.634
Socialområdet, rammebevilling til udvikling
811
I alt
7.445

Der afsættes alene et rådighedsbeløb i ovenstående tabel. Såfremt der skal afgives bevilling, skal Regionsrådet have forelagt sagen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-880-07

4. Evaluering af forsøgsordning vedrørende udvidet rygudredning

Resume

I årene 2003 - 2006 blev der i de tidligere Viborg, Århus, Ringkjøbing og Vejle amter indført forsøgsordninger med udvidet rygudredning hos fysioterapeuter. Forsøgsordningerne blev videreført som et fælles projekt i Region Midtjylland. Projektet var oprindeligt planlagt til at løbe frem til april 2009, men blev af Region Midtjylland forlænget til den 31. december 2009 med henblik på at afvente evaluering.

   

Evalueringen foreligger nu. Samarbejdsudvalget for fysioterapi har gennemgået evalueringsrapporten og anbefaler på baggrund af de positive erfaringer med projektet, at det forlænges til medio 2011.

Direktionen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning,

 

at projektet forlænges til medio 2011 med henblik på endelig stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gøres permanent, idet der afventes yderligere udredning af evidensen af udvidet rygudredning,

 

at udgifterne på 0,5 mio. kr. til forlængelse af projektet i 2010 finansieres af udviklingspuljen for praksisområdet, og

 

at udgiften på 0,25 mio. kr. til forlængelse af projektet i 2011 finansieres af udviklingspuljen for praksisområdet, der i 2011 vil være på omkring 13,75 mio. kr.

Sagsfremstilling

Lænderygsygdom

Lænderygbesvær rammer mange, men er oftest af midlertidig karakter. Akutte symptomer bliver hos 90 % bedre efter 2-4 uger. De sidste 10 % af lænderygpatienter opnår imidlertid ikke bedring inden for dette tidsrum eller får tilbagefald. Ud over de menneskelige omkostninger giver disse 10 % af lænderygpatienterne store samfundsmæssige omkostninger i form af sygefravær.

 

Sundhedsvæsenets primære tilbud til lænderygpatienter

Borgere med lænderygbesvær konsulterer sædvanligvis praktiserende læge med henblik på at få stillet diagnose og behandlingsforslag. Den praktiserende læge kan efter sin undersøgelse vælge at henvise patienten til undersøgelse og behandling hos en fysioterapeut eller opfordre patienten til at konsultere en kiropraktor. Patienten kan også vælge at lade sig behandle direkte hos en kiropraktor, da det ikke kræver lægehenvisning.

  

Projekt udvidet rygudredning

I årene 2003 - 2006 blev der indført forsøgsordninger med udvidet lænderygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i de daværende amter i Viborg, Ringkjøbing, Århus og Vejle. Ordningen blev i forbindelse med kommunalreformen videreført som projekt i Region Midtjylland.

  

Projektet tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens MTV (Medicinsk Teknologi Vurdering) rapport "Ondt i ryggen", der anbefaler en grundig førstegangsundersøgelse. Projektets formål er blandt andet at sikre patienter, der har lænderygproblemer, ikke udvikler kronisk tilstand og at sikre henvisende læge en hurtig tilbagemelding med løsningsforslag til det videre forløb.   

De hidtidige politiske beslutninger

Regionsrådet besluttede den 2. maj 2007 at videreføre de forskellige forsøgsordninger, der var etableret i amterne. Sidenhen er projektet i april 2009 forlænget til den 31. december 2009 med henblik på, at projektet evalueres inden der tages stilling til, om projektet skal gøres permanent.

  

Regionsrådet har anmodet om, at der så vidt muligt blev udarbejdet en effektevaluering. Det har ikke været muligt at indarbejde en egentlig effektundersøgelse i evalueringen. En fuldstændig effektundersøgelse vil fordre et studie af patienternes tilstand før og efter, de har været henvist til udvidet rygudredning samt en kontrolgruppe, som ikke har fået dette tilbud.

   

Evalueringens resultater: 

Evalueringen indeholder et spørgeskema samt en undersøgelse af lægens vurdering af projektet, statistikudtræk fra it-database samt fokusgruppeinterviews. I notat om forsøgsordningen vedrørende udvidet rygudredning, der er vedhæftet som bilag til sagen, er der foretaget en sammenskrivning af de væsentligste konklusioner fra evalueringen. Selve evalueringsrapporten udsendes ikke til Regionsrådet, men kan ses på regionens hjemmeside./a> 

Formålet med projekt udvidet rygudredning har været at sikre, at behandlingsstandarder følges, således at patienters lænderygproblemer ikke bliver kroniske. Evalueringen har vist, at de fysioterapeuter, som har uddannet sig til at deltage i projektet, i høj grad følger behandlingsstandarderne. Et andet formål med projektet har været at sikre, at henvisende læge får en hurtig tilbagemelding. Evalueringen har vist, at der sker en hurtig indkaldelse af henviste patienter og en hurtig tilbagemelding til henvisende læge. 

 

Projektet har endvidere haft til formål at sikre, at ressourcerne i praksissektoren udnyttes optimalt. Evalueringen viser, at læger som henviste til ordningen i høj grad vurderer, at fysioterapeuternes undersøgelse bidrog til at afklare patienternes fortsatte udredningsbehov, og at man har kunnet spare på øvrige henvisninger.

 

Øvrige planlagte evalueringer og forløbsprogram for muskel-skelet lidelser:

Det nationale faglige udvalg for kvalitetsudvikling af fysioterapi har igangsat en evaluering af udvidet lænderygundersøgelse. Evalueringen skal belyse fordele og ulemper ved ordningen samt om de bedste undersøgelseskriterier bliver anvendt. Evalueringen skal endvidere belyse, i hvor stor udstrækning der eksisterer flaskehalse og komme med ideer til fremadrettede analyser af ordningen. Evalueringen skal være færdig senest foråret 2010.

   

Der er i Region Midtjylland netop ved at blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forløbsprogram for muskel-skelet lidelsers behandling i regionen. I arbejdsgruppen vil der blandt andet være repræsentanter for kiropraktorer, fysioterapeuter, praktiserende læger, speciallæger og hospitaler. Formandskabet har været samlet og har udvalgt borgere med lænderygproblemer som fokusområde. Den første aktivitet, der sættes i gang i forbindelse med forløbsprogrammet for lænderygsmerter, er en litteraturbaseret afdækning af evidensen på området. Forløbsprogrammet forventes at være færdigt i løbet af 2011 - formentlig medio 2011.   

 

Anbefaling fra Samarbejdsudvalget for fysioterapi:

Samarbejdsudvalget for fysioterapi har på mødet den 26. august 2009 anbefalet, at Regionsrådet forlænger projektet frem til udgangen af 2010 med henblik på, at der herefter kan tages endelig stilling til eventuelt permanentgørelse. På daværende tidspunkt var det vurderingen, at forløbsprogrammet ville foreligge i 2010. Efterfølgende har det vist sig, at gruppens arbejde først vil være færdigt medio 2011, hvorfor administrationen foreslår, at projektet udvidet lænderygudredning forlænges til medio 2011, således at forløbsprogramgruppens redegørelse og udredning af evidensen kan indgå i beslutningsgrundlaget vedrørende en eventuel permanentgørelse af ordningen.

 

Økonomi:

Udgifterne til en forlængelse vil beløbe sig til 0,5 mio. kr. i 2010, som foreslås finansieret via udviklingspuljen for praksisområdet. Puljen for 2010 udgør 13,75 mio. kr., og der er indtil videre godkendt bevillinger fra puljen svarende til 3,25 mio. kr. Der vil således være 8,4 mio. kr. tilbage, såfremt der skal afsættes kr. 0,5 mio. kr. i 2010 til forlængelse af udvidet rygudredning. Puljen for 2011 forventes at blive på 13,75 mio. kr.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at evalueringen tages til efterretning,

 

at projektet forlænges til medio 2011 med henblik på endelig stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gøres permanent, idet der inden medio 2011 gennemføres en mere uddybende evaluering, herunder så vidt muligt en effektvurdering, af forsøgsordningen vedrørende udvidet rygudredning,

 

at udgifterne på 0,5 mio. kr. til forlængelse af projektet i 2010 finansieres af udviklingspuljen for praksisområdet, hvorefter der vil være 8,4 mio. kr. tilbage i udviklingspuljen i 2010, og

 

at udgiften på 0,25 mio. kr. til forlængelse af projektet i 2011 finansieres af udviklingspuljen for praksisområdet, der i 2011 vil være på omkring 13,75 mio. kr.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-20-07

5. Harmonisering af § 2-aftaler på almen læge området

Resume

Administrationen har igennem længere tid arbejdet med en gennemgang af § 2-aftaler på almenlægeområdet fra de tidligere amter med henblik på en harmonisering, så de samme aftaler er gældende for alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

  

En arbejdsgruppe under Samarbejdsudvalget for almen læger har opstillet anbefalinger om § 2-aftalerne. På baggrund heraf og behandling i Samarbejdsudvalget for almen læger indstilles nogle aftaler til opsigelse og andre til videreførelse.

 

Opsigelserne vil give en besparelse på godt 370.000 kr. Beløbet ønskes reserveret til efterfølgende beslutning om eventuel udbredelse af § 2- aftaler, som arbejdsgruppen under samarbejdsudvalget i øjeblikket er ved at udrede.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget tilslutter sig Samarbejdsudvalget for almen lægers anbefaling om videreførelse og opsigelse af aftaler.

Sagsfremstilling

Administrationen har igennem længere tid arbejdet med en gennemgang af § 2-aftaler på almen læge området fra de tidligere amter. § 2- aftaler er aftaler, der supplerer eller fraviger landsoverenskomsten om almen lægegerning, og som indgås mellem en region (tidligere et amt) og den lokale lægeforening, jf. landsoverenskomstens § 2. Aftalerne kan omhandle helt lokale forhold i et område eller knyttet til én praksis, eller de kan omhandle forhold for alle praktiserende læger i Region Midtjylland, så som indførelse af særlige ordninger, der ikke honoreres af overenskomsten.


Arbejdet med harmoniseringen er foregået i en arbejdsgruppe nedsat under samarbejdsudvalget for almen læger med repræsentanter fra de praktiserende læger og fra Primær Sundhed.
 
Målet med gennemgangen er en harmonisering af § 2-aftalerne, så de samme aftaler er gældende for alle praktiserende læger i Region Midtjylland samt at det sikres, at de aftaler, der benyttes i Region Midtjylland, er i overensstemmelse med Region Midtjyllands visioner og den linje, Region Midtjylland ønsker at lægge for almen praksis.
 
Anbefalingerne fra arbejdsgruppen til Forretningsudvalget samt beskrivelse af aftalerne og økonomien omkring dem fremgår af "Notat om videreførelse og opsigelse af § 2 aftaler på almen læge området af 21. oktober 2009".

 

Arbejdsgruppen har inddelt § 2 aftalerne fra de tidligere amter i tre grupper:

1) aftaler, der umiddelbart kan videreføres i nuværende form

2) aftaler, der umiddelbart kan opsiges og

3) aftaler, der skal udredes nærmere.  

Samarbejdsudvalget for almen læger har den 8. september 2009 tilsluttet sig arbejdsgruppens anbefalinger om opsigelser og videreførelser.

 

Vedr. aftalerne i den tredje gruppe er arbejdsgruppen stadig i gang med at udrede, hvilke af aftalerne, der er vigtige at videreføre, og hvilke der kan opsiges. Når udredningen er afsluttet, hvilket forventes at blive ultimo 2009, vil arbejdsgruppens anbefalinger blive forelagt først samarbejdsudvalget og derefter Forretningsudvalget til godkendelse.

  

Aftaler til videreførelse

Nedenstående otte aftaler anbefales videreført i den nuværende form. Aftalerne er helt lokale aftaler knyttet til forhold vedrørende én praksis eller et afgrænset område./a>

Aftale
Omkostning i 2008
Ansættelse af ø-læge på Tunø om sommeren
Ca. 110.000 kr.
Almen praksis på Samsø
Ca. 2 mio. kr.
Aftale om honorering af lægehjælp til fiskere på havet
Ikke brugt
Fastsættelse af højere lukkegrænse til delepraksis i Skive
Indebærer ikke omkostninger
Lukning for tilgang til lægepraksis i Borris uden for Borris skoledistrikt
Indebærer ikke omkostninger
Aftale om lukning for tilgang til lægerne med ydernummer 57592 uden for Videbæk skoledistrikt, Herborg skoledistrikt, og den vestlige del af Nr. Visum skoledistrikt, afgrænset mod øst af Vorgod Å.
Indebærer ikke omkostninger
Tilmelding af beboere fra Hedebo-centret uanset lukning for tilgang
Indebærer ikke omkostninger
Tilmelding af beboere fra Bytoften uanset lukning for tilgang
Indebærer ikke omkostninger
Samlede omkostninger
2.110.000 kr.

 

Aftalerne kostede i 2008 2,11 mio. kr. Beslutning om videreførelse vil ikke have økonomisk betydning for Region Midtjylland, idet aftalerne er indarbejdet i de nuværende budgetter.
 
Aftaler til opsigelse
46 aftaler fra de tidligere amter anbefales opsagt. Det drejer sig om aftaler, som er blevet forældede grundet overenskomstændringer eller andre ændrede forhold. En liste over aftalerne kan ses i ovennævnte ”Notat om harmonisering af § 2 aftaler på almen læge området af 21. oktober 2009”.


Aftalerne har tilsammen omkostninger på godt 370.000 kr. Opsigelse vil give en tilsvarende besparelse, som vil kunne indgå i finansieringen af aftaler, der efter arbejdsgruppens udredning måtte blive besluttet at udvide til at gælde i hele Region Midtjylland. Beløbet ønskes derfor reserveret til efterfølgende beslutning om gruppen af aftaler som udredes i arbejdsgruppen. 

 

Det indstilles, at Forretningsudvalget tilslutter sig samarbejdsudvalget for almen lægers anbefaling om videreførelse og opsigelse af aftaler.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-74-1-09

6. Godkendelse af navneændring af Museet ved Psykiatrisk hospital Risskov

Resume

Museet ved Psykiatrisk hospital, Risskov søger om at skifte navn fra Museet, psykiatrisk hospital i Århus til Museum Ovartaci.

Direktionen indstiller,

at Museet, psykiatrisk hospital Århus kan skifte navn til Museum Ovartaci, og

 

at navneskiftet kan ske glidende over en årrække, sådan at det på hjemmeside og andetsteds er muligt at finde Museet under navnet Museet, psykiatrisk hospital i Århus.

Sagsfremstilling

Idet Psykiatrisk hospital i Århus har skiftet navn til Århus Universitetshospital, Risskov, er det naturligt at overveje navnet på Museet i Risskov, der i dag hedder Museet, Psykiatrisk hospital i Århus.

 

Personalet og museumsleder Mia Lejsted foreslår en navneændring til; Museum Ovartaci.

 

Begrundelsen herfor er, at kunstneren Louis Marcussen, bedre kendt som Ovartaci, var indlagt på hospitalet i 56 år fra 1929 til han døde 91 år gammel i 1985. Hans kunst har en central rolle og placering i Museets samling og historie på grund af hans liv, skæbne og hans kunsts åbenlyse kvaliteter. Ovartacis navn er allerede stærkt forbundet med museet, navneskiftet forventes derfor ikke at betyde noget lokalt eller regionalt.

 

Museet arbejder endvidere henimod internationalt samarbejde, her forventes navnet "Museum Ovartaci" at være funktionelt og fremsynet, ligesom Ovartacis kunst foventes at være et relevant brand for psykiatrien, psykiatrihistorien og outsiderkunst.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-81-07

7. Godkendelse af anlægsregnskab for Tagdækkervej i Hammel

Resume

Århus amtsråd gav på sit møde 14. juni 2005 endelig anlægsbevilling til opførelse af 24 almene handicapboliger til voksne med fysiske handicap/senhjerneskader samt service- og aktivitetsarealer på Tagdækkervej i Hammel. Byggeriet blev påbegyndt i 2005 og afleveret ultimo 2006.  

 

Der foreligger nu et revisorgodkendt anlægsregnskab, som skal godkendes af Regionsrådet, før den endelige skema C-indberetning kan foretages i Favrskov Kommune.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for Tagdækkervej godkendes.

Sagsfremstilling

Århus Amtsråd besluttede på sit møde den 24. august at opføre 24 almene handicapboliger til voksne med svære fysiske handicap/senhjerneskader. Byggeriet var et led i Århus Amts Bohandlingsplan, som skulle styrke indsatsen for at forny de utidssvarende boliger til handicappede og udbygge antallet af boliger. Amtsrådet gav på sit møde den 14. juni 2005 endelig anlægsbevilling til opførelse af de 24 almene boliger med tilhørende service- og aktivitetsarealer på Tagdækkervej i Hammel.

 

Bevillinger og regnskabsresultater fremgår af nedenstående tabel.

 

Tagdækkervej
Bevilling
Anlægsregnskab
Afvigelse
24 almene boliger (inkl. moms)
31.640.000 kr.
31.723.055 kr.
- 83.055 kr.
Service- og aktivitetsarealer (ekskl. moms)
6.100.000 kr.
6.081.301 kr.
18.699 kr.

 

Som det ses af tabellen, er der et merforbrug på den almene boligdel på 83.055 kr. og et mindreforbrug på service- og aktivitetsarealer på 19.699 kr. Merudgiften til de 24 almene boliger finansieres med 91 % låneoptagelse, 7 % grundkapital og 2 % beboerindskud.

 

Byggeriet blev påbegyndt medio 2005 og afleveret ultimo 2006, hvor de første beboere flyttede ind. Der har dog efterfølgende været en lang række mangler ved byggeriet, som skulle udbedres, hvorfor der først foreligger et anlægsregnskab nu.

 

KPMG har den 28. september 2009 fremsendt revisorerklæring til anlægsregnskabet for de 24 almene boliger uden bemærkninger og den 21. oktober 2009 revisorerklæringen vedrørende anlægsregnskabet for servicearealerne, ligeledes uden bemærkninger. KPMG har endvidere godkendt det tilhørende skema C, som skal udfyldes ved byggeri efter lov om almene boliger. Begge revisorerklæringer er vedlagt som bilag og skema C kan rekvireres ved henvendelse til administrationen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-50-08

8. Godkendelse af hørings- og godkendelsesproces vedrørende udkast til strategi for udviklingen af det regionalt drevne socialområde

Resume

KKR i Region Midtjylland har ved brev af 28. september 2009 meddelt, at man ikke finder det velvalgt at afgive høringssvar på regionens strategioplæg om udviklingen af det regionalt drevne socialområde på nuværende tidspunkt.   

 

Det indstilles, at Region Midtjyllands interne hørings- og godkendelsesproces fortsættes, og at strategien, når kommunerne eventuelt i foråret har afgivet høringssvar, eventuelt justeres inden sommerferien 2010.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands interne hørings- og godkendelsesproces fortsættes, og  

 

at strategien, når kommunerne eventuelt i foråret har afgivet høringssvar, vil kunne blive justeret inden sommerferien 2010.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 19. august 2009 at sende et udkast til strategi for udviklingen af det regionalt drevne socialområde i høring internt i organisationen og eksternt hos regionens 19 kommuner.

 

På baggrund af Region Midtjyllands anmodning om høringssvar til kommunerne har Kommunekontaktrådet (KKR) i et foreløbigt høringssvar ved brev af 28. september 2009 oplyst, at kommunerne i regionen netop har igangsat et analysearbejde af socialområdet, som, når resultaterne ligger klar primo 2010, forventes at give et bedre beslutningsgrundlag for driftsmæssige og strategiske beslutninger samt at der på landsplan arbejdes med at justere rammerne for de årlige rammeaftaler.

 

KKR finder det derfor ikke velvalgt at afgive høringssvar på regionens strategioplæg på nuværende tidspunkt. 

  

Det indstilles, at Region Midtjyllands interne hørings- og godkendelsesproces fortsættes, således at strategien som tidligere planlagt drøftes i Regionsrådet med henblik på godkendelse den 2. december 2009. Når kommunerne eventuelt i foråret har afgivet høringssvar vil strategien kunne blive justeret inden sommerferien 2010.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Region Midtjyllands interne hørings- og godkendelsesproces fortsættes, således at implementeringen af regionens interne ledelses- og styringsgrundlag på socialområdet fortsættes, dog således,

 

at strategien, når kommunerne eventuelt i foråret har afgivet høringssvar, vil kunne blive justeret inden sommerferien 2010 under henvisning til de mellem Region Midtjylland og kommunerne aftalte rammer for regionalt leverede sociale ydelser. 

 

Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod. Venstre bemærkede, at de ønskede at følge Kommunekontaktrådets høringssvar og dermed udskyde hørings- og godkendelsesprocessen.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-34-09

9. Ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriets pulje til kompetenceudvikling i botilbud

Resume

Administrationen har udarbejdet en projektansøgning til Indenrigs- og Socialministeriets pulje til kompetenceudvikling i botilbud med henblik på gennemførelse af et udviklingsprojekt på Region Midtjyllands fire sociale tilbud for udviklingshæmmede med dom og problemskabende adfærd: Granbakken, Elbæk Højskole, Mosetoft og Nørholm Kollegiet. Ansøgningen fremlægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget godkender ansøgningen.

Sagsfremstilling

Administrationen har med forbehold for politisk godkendelse fremsendt en projektansøgning til Indenrigs- og Socialministeriets pulje til kompetenceudvikling i botilbud med henblik på støtte til gennemførelse af projektet "Selvbestemmelse og indflydelse på eget liv: udviklingsprojekt på tilbud for voksne med betydelige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd”. Der søges om i alt 2,7 millioner kr. over tre år.

 

Projektet er et samarbejde mellem Region Midtjyllands fire sociale tilbud for udviklingshæmmede med dom og problemskabende adfærd: Granbakken, Elbæk Højskole, Mosetoft og Nørholm Kollegiet. Projektet vil give en god og unik mulighed for at sætte pædagogisk fokus på selvbestemmelse og indflydelse på eget liv for en gruppe medborgere, som har betydelige funktionsnedsættelser kombineret med problemskabende adfærd.

 

Region Midtjyllands sociale tilbud Fogedvænget og den selvejende institution Stormly, som har driftsoverenskomst med Region Midtjylland, indgår sammen med en række kommunale og private botilbud i Hedensted Kommunes ansøgning om støtte til projekt "Mit gode liv", som tilsvarende har fokus på borgernes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-09

10. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedr. genoptræningsområdet

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har anmodet om en drøftelse af situationen på genoptræningsområdet på baggrund af en nyligt fremlagt redegørelse fra 4 sundhedsorganisationer. Redegørelsen beskriver problemer med at få tilbud om den nødvendige genoptræning til tiden.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Bente Nielsen drøftes.

Sagsfremstilling

I henvendelse af 18. oktober 2009 har regionsrådsmedlem Bente Nielsen anmodet om en drøftelse af situationen på genoptræningsområdet.

 

Baggrunden for Bente Nielsens henvendelsen er, at der den 18. oktober 2009 er fremlagt en undersøgelse foretaget for Ældre Sagen, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ergoterapeutforeningen. Undersøgelsen viser, at kun 14 ud af 98 kommuner giver den nødvendige genoptræning til tiden.

 

I henvendelsen anfører Bente Nielsen følgende:

 

"Genoptræningsområdet er brudt sammen, den delte ordning skader sundheden for den enkelte patient. I dag er der fra 4 sundhedsorganisationer fremlagt en redegørelse for genoptræningsområdet. Den viser at kun 14 ud af 98 kommuner giver den nødvendige genoptræning til tiden. 

 

Det er skidt for den enkelte patient, men også skidt for den offentlige økonomi.   

Der kan let blive tale om mistede færdigheder, ringere livskvalitet og dermed også dårligere effekt af den behandling vi yder fra hospitalerne. 

I sundhedsaftalerne mellem Regionen og kommunerne har der været fokus på genoptræning, men noget tyder på at det ikke virker i praksis.  

Jeg skal derfor bede om at sagen sættes på det førstkommende forretningsudvalgsmøde, så vi der kan få fremlagt en status på hvordan det forholder sig i Region Midtjylland og få drøftet, hvad der kan gøres. Det kan i hvert fald ikke fortsætte på denne måde."    

Administrationen har udarbejdet vedlagte status for genoptræningssituationen i Region Midtjylland.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Regionsrådet forelægges en ajourført redegørelse for genoptræningsområdet, når der foreligger et nyt talmateriale.

 

Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-08

11. Betænkning fra Udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi

Resume

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi har udarbejdet en betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland. Betænkningen med tilhørende bilag forelægges Regionsrådet med henblik på, at materialet vil kan indgå i det videre arbejde med problemstillinger, der er relateret til globaliseringens udfordringer for regionen. Det er endvidere udvalgets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en lettere revision af Region Midtjyllands internationale strategi.

Direktionen indstiller,

at betænkning og bilag fra Udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi tages til efterretning, idet udvalgets anbefalinger indgår i Regionsrådets videre arbejde, og

 

at Regionsrådet i 2010 får forelagt forslag til en lettere revision af Region Midtjyllands internationale strategi.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi blev nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet den 12. december 2007. Udvalgets funktionsperiode blev i den forbindelse fastlagt til perioden 1. januar – 31. december 2008. På grund af udsættelse af afholdelsen af en globaliseringskonference blev udvalgets funktionsperiode forlænget i to omgange: Først til 30. juni 2009 ved beslutning i Regionsrådet den 17. december 2008 og videre til 31. december 2009 ved beslutning i Regionsrådet den 20. maj 2009.

 

Globaliseringsudvalget havde i henhold til sit kommissorium til opgave at udarbejde en betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland, og samtidig forudsattes det, at udvalget gennemførte en globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum med henblik på at kvalificere grundlaget for udarbejdelsen af udvalgets betænkning.

 

Som led i samarbejdet om globaliseringskonferencen fremlagde udvalget et oplæg om globaliseringens udfordringer på Vækstforums møde den 1. oktober 2008 til drøftelse. I oplægget foreslog udvalget, at arbejdet med en globaliseringens udfordringer lægges i to spor for at fokusere indsatsen: Et erhvervsspor og et spor, der retter sig mod den af Regionsrådet vedtagne regionale udviklingsplan.

 

Vækstforum tiltrådte forslaget, idet Vækstforum i samme forbindelse anmodede sekretariatet om i samarbejde med relevante aktører at overveje og belyse, hvorledes globale udfordringer og muligheder med endnu større vægt kan indgå i den kommende revision af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, og idet Vækstforum opfordrede Region Midtjylland og kommunerne til at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå i den regionale og lokale udviklings- og kommuneplanlægning fremover. Samtidig blev det på baggrund af finanskrisen foreslået, at globaliseringskonferencen blev flyttet til 2009.

 

Sagen blev behandlet i Regionsrådet den 17. december 2008, hvor Regionsrådet tilsluttede sig forslaget og forlængede udvalgets funktionsperiode.

 

Konklusionen blev således, at der ikke lægges op til, at der laves en egentlig globaliseringsstrategi, men at arbejdet med globaliseringen videreføres i de to spor, hvor henholdsvis Vækstforum og vækstforums parter er ansvarlige for, at den globale dimension har plads i fremtidige erhvervsudviklingsprogrammer, og hvor Region Midtjylland og kommunerne varetager opgaven med at sikre, at globaliseringens udfordringer medtages i den regionale og lokale udviklingsplanlægning.

 

Samtidig ser udvalget en opgave i at sikre, at Region Midtjyllands egen internationale strategi, som er udgangspunkt for regionens internationale arbejde som organisation, er i overensstemmelse med disse målsætninger.

 

Udvalget har gennem eksterne oplæg, studierejse, globaliseringskonferencen og drøftelser i udvalget indhentet meget viden om globaliseringens virkninger, som nu stilles til rådighed for det videre arbejde.

 

Udvalgets arbejde foreligger i form af en betænkning, som videresendes til Regionsrådet med henblik på overdragelse til det nye Regionsråd og Vækstforum, som efter valget skal arbejde videre med problemstillinger, som er relateret til globaliseringens udfordringer for Midtjylland.

 

Endvidere er der i samarbejde med Vækstforum lavet en analyse af 775 midtjyske virksomheders internationaliseringsgrad og globaliseringsparathed. Analysen er en udløber af etableringen af et samarbejde med Danmarks Eksportråd om udstationering af en medarbejder i Væksthus Midtjylland, og analysen er gennemført i foråret 2009 af analysevirksomheden Capacent. Nogle hovedresultater fra analysen blev forelagt på globaliseringskonferencen den 3. september 2009 og den endelige rapport forventes at foreligge i november 2009. Til denne afrapportering vedlægges resumé af de vigtigste tal og observationer fra analysen.

 

Administrationen har ligeledes fået kortlagt muligheder for bredere offentlig-privat internationaliseringssamarbejde i Region Midtjylland, som også indeholder en række anbefalinger til det fremtidige arbejde. Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet DamVad og stilles ligeledes til rådighed for det videre arbejde.

 

I forhold til den regionale udviklingsplan gennemfører Region Midtjylland drøftelser med de enkelte kommuner i forbindelse med opfølgning på udviklingsplanen og vedtagelse af nye kommuneplaner. I disse drøftelser indgår ofte emner om internationale og globale forhold.

 

Region Midtjyllands internationale strategi blev vedtaget af Regionsrådet den 16. april 2008. Det er udvalgets opfattelse, at den internationale strategi er en god ramme for det internationale arbejde og med nogle få tilpasninger er rummelig nok til også at række de næste fire år. Det er videre udvalgets opfattelse, at der har været et højt aktivitetsniveau på de fleste områder og enkelte områder, hvor aktivitetsniveauet ikke har været tilfredsstillende. Det er samtidig udvalgets opfattelse, at der bør arbejdes mere intensivt på at styrke det internationale arbejde på tværs i organisationen og i organisationens enkelte afdelinger, således at Region Midtjylland er bedst muligt rustet til fremtidige udfordringer, og udvalget opfordrer til, at der igangsættes aktiviteter, som kan styrke dette.

 

Udvalget mener, at strategiens korte levetid ikke berettiger til en gennemgribende revision på nuværende tidspunkt, men at et nyt Regionsråd bør have mulighed for at vurdere strategien. Udvalget foreslår således, at det nyvalgte Regionsråd får lejlighed til at påvirke strategien. Dette vil samtidig betyde, at den internationale strategi også kommer til at følge kadencen i forhold til valg til Regionsrådet og dermed vil kunne revideres hvert 4. år.

 

Udvalget kan konstatere, at globaliseringen har stor betydning for Region Midtjylland på næsten alle områder, og at det er vigtigt, at Region Midtjylland og de øvrige parter i regionen – Vækstforum, kommunerne, uddannelses- og forskningsinstitutionerne og organisationer – arbejder sammen for at udnytte de muligheder, globaliseringen giver og håndterer de udfordringer, globaliseringen medfører.

 

Udvalgets arbejde har vist, at det er vigtigt, at arbejdet med globaliseringen sker i disse partnerskaber i forbindelse med vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og Regionsrådets regionale udviklingsplan, og udvalget finder det vigtigt, at der er fundet en måde at håndtere udfordringerne på gennem forslaget om to spor i det videre arbejde. Det er også vigtigt at sikre et godt samarbejde med staten på alle relevante områder, bl.a. gennem den regionale partnerskabsaftale. Offentlig – privat samarbejde kan blive en vigtig fremtidig ressource til at udnytte fælles viden i nye produkter, som kan skabe baggrund for nye eksportinitiativer og tiltrække virksomheder og arbejdskraft.  

 

I forbindelse med afrapporteringen fremlægger udvalget endvidere følgende dokumenter: Rejserapport fra studietur til OECD og Det Internationale Energiagentur. Endvidere er oplæg og input fra workshops fra globaliseringskonferencen tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.


Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi drøftede udkast til betænkning på sit møde den 25. september 2009 og godkendte den med enkelte justeringer, der er indarbejdet i den foreliggende version. Udvalget fandt, at det internationale bør have mere plads på Regionsrådets dagsordener, og at der på det internationale område bør være en længere tidshorisont for et udvalgs arbejde, da der er behov for at følge det internationale arbejde over længere tid. På den afholdte globaliseringskonference var der fra flere sider ønske om, at regionen indtager en aktivt koordinerende rolle vedrørende det internationale arbejde, da det internationale arbejde ofte har bredere perspektiver og kan omfatte hele regionen.

 

Udvalget anbefaler, at betænkningen og medfølgende bilag videresendes til det nye Regionsråd med henblik på at sikre, at Region Midtjylland fortsat har fokus på globaliseringen. Udvalget anbefaler desuden, at der foretages en lettere revision af Region Midtjyllands internationale strategi og at forslaget til revision forelægges det nyvalgte Regionsråd primo 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-20-07

12. Orientering om modsætningsforhold mellem EU's naturbeskyttelsespolitik og regionale udviklingspolitik

Resume

Med baggrund i EU's fuglebeskyttelses- og habitatbeskyttelsesdirektiver er der i bl.a. Danmark udpeget en række naturbeskyttelsesområder, hvor der samtidig er indført begrænsninger af mulighederne for at iværksætte udviklingsaktiviteter. Der er tale om områder, der ofte er hårdt ramt af globaliseringens påvirkninger. Med henblik på at skabe så gunstige vækstvilkår som muligt i disse områder har EU derfor som en del af fællesskabets regionale udviklingspolitik etableret strukturfonde, der støtter udviklingsaktiviteter i områderne.

 

Der er et modsætningsforhold mellem EU's naturbeskyttelsespolitik og regionale udviklingspolitik og manglende koordinering af specielt af den praktiske implementering af de to politikområder. Nordsø-Kommissionen har tilkendegivet, at et lokalt ejerskab til naturbeskyttelsespolitikken bør sikres via inddragelse af lokalbefolkningen og det lokale og regionale politiske niveau i en åben og struktureret proces, der skal sikre naturbeskyttelse under hensyntagen til økonomiske, sociale og kulturelle karakteristika i de beskyttede områder.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om modsætningsforholdet mellem EU's naturbeskyttelsespolitik og regionale udviklingspolitik tages til orientering.

Sagsfremstilling

Som medlem af Nordsø-Kommissionen og Østersø-Kommissionen har Region Midtjyllands repræsentanter i bestyrelserne – regionsrådsmedlem Harry Jensen (Nordsø-Kommissionen) og regionsrådsmedlem Poul Müller (Østersø-Kommissionen) - fulgt arbejdet for at sikre en åben dialog med lokale og regionale myndigheder samt interesseorganisationer ved implementeringen af EU's fuglebeskyttelses- og habitatbeskyttelsesdirektiver. De to beskyttelsesområder danner tilsammen Natura 2000 områderne, der er et netværk af beskyttede områder i EU.

 

Den danske stat har med baggrund i EU's fuglebeskyttelses- og habitatbeskyttelsesdirektiver udpeget en række Natura 2000 naturbeskyttelsesområder. Med henblik på at sikre den ønskede naturbeskyttelse er der samtidig indført begrænsninger af mulighederne for at iværksætte udviklingsaktiviteter i områderne.

 

En række Natura 2000 områder ligger langs de danske kyst- og fjordområder og dermed i de landdistrikter og yderområder, der er hårdest berørt af globaliseringens virkninger. Områderne er bl.a. ramt af stagnerende/faldende indbyggertal, manglende uddannelsestilbud og en traditionel erhvervsstruktur, der er specielt hårdt ramt af globaliseringens virkninger. Med henblik på at skabe så gunstige vilkår som muligt for vækst i disse områder har EU, som en del af fællesskabets regionaludviklingspolitik, etableret strukturfonde, der støtter initiativer til at skabe regional udvikling. Region Midtjylland modtager fra EU’s Regionalfond og Socialfond 72 mio. kr. årligt i perioden fra 2007-2013.

 

I Nordsø-Kommissionen og Østersø-Kommissionens arbejde med problemstillingen anerkendes værdien af - og behovet for naturbeskyttelse, og de udpegede områder ses som en styrke for såvel lokalbefolkningen som de lokale og regionale udviklingsmuligheder. Modsætningsforholdet opstår, når udpegningsprocessen tilsidesætter lokalbefolkningens økonomiske, sociale og kulturelle forudsætninger og ikke anerkender disse forudsætninger som valide parametre i udpegningsprocessen. Den manglende dialog ved udpegningen af naturbeskyttelsesområder sættes yderligere i perspektiv, når regionale myndigheder, med støtte fra EU's strukturfonde, gives i opdrag at sikre vækst i bl.a. de hårdest ramte yderområder. Ofte de samme områder, der er underlagt skærpede vilkår i forbindelse med, at de er udpegede til Natura 2000 områder.

 

Procedurerne for udpegning af beskyttede områder blev taget op af Nordsø-Kommissionens Fiskerigruppe i 2005, da indførelsen af lukkede områder til havs og udpegning af beskyttede arealer i de kystnære områder havde stor indflydelse på fiskeriet. Samme regelsæt og problemstillinger viste sig at være gældende for en række fuglebeskyttelses- og habitatområder, og Nordsø-Kommissionen gjorde opmærksom på problemstillingen via politiske resolutioner vedtaget af den årlige Generalforsamling og sendt til relevante politiske myndigheder på nationalt plan og i EU. I 2006 blev en tilsvarende resolution vedtaget af CPRM (sammenslutningen af Perifere og maritime regioner) på generalforsamlingen i Murcia.

 

På dansk grund iværksatte Ringkøbing Amt i 2005-2006 en række analyser af konsekvenserne af Natura 2000 udpegningerne og af det EU-regelgrundlag, der lå til grund for miljøministeriets procedurer og udpegninger. Parallelt med dette iværksatte Nordsø-Kommissionen en dialog med kolleger i EU og med Europa-Parlamentet om modsætningsforholdet mellem EU's naturbeskyttelsespolitik og EU's regionaludviklingspolitik.

 

I 2007 udmøntede denne dialog sig i, at Nordsø-Kommissionens Fiskerigruppe blev inviteret til at diskutere problemet med Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg. Regionsrådsmedlem Harry Jensen deltog som dansk repræsentant og næstformand i Fiskerigruppen i mødet, hvor en række regionale repræsentanter kunne bekræfte problemstillingen. Konklusionen på drøftelsen blev, at den daværende formand for Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg, Phillippe Morillon, på vegne af gruppen anerkendte og støttede Nordsø-kommissionens arbejde og lagde op til en fortsættelse af arbejdet, bl.a. ved en tilsvarende dialog med Europa-Parlamentets Miljøgruppe.

 

Som opfølgning på mødet blev Harry Jensen som repræsentant for Nordsø-kommissionen i april 2008 inviteret til et seminar afholdt af gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, der på daværende tidspunkt repræsenterede 89 medlemmer af Europa-Parlamentet. Seminaret havde titlen "Natura 2000 - an opportunity for or an obstacle to development." Blandt oplægsholderne var den daværende EU-Kommissær for miljøområdet, Stavros Dimas, og daværende EU-Kommissær for regional udvikling, Danuta Hübner. En række indlæg fra EU medlemslande gav praktiske eksempler på modsætningsforholdet mellem EU's miljøpoliti og EU's regionaludviklingspolitik.

 

Konklusionen fra seminaret var, at implementeringen og koordineringen af Natura 2000 i de enkelte lande var meget forskellig, og at modsætningsforholdet mellem miljø- og regionaludviklingspolitikken i stort omfang kunne henføres til den nationale implementering af EU's direktiver. Dette blev tydeliggjort i indlæg fra Beskidy, Polen og Starosta, Slovakiet. På den polske side var der stort set blokeret for en fortsat udvikling af et vigtigt skiturismeområde, efter at Natura 2000 områderne var udpeget i Polen, hvorimod man på den slovakiske side af samme bjerg - også et Natura 2000 område - ikke på samme vis blev mødt af forhindringer, når udviklingsplaner for natur- og skiturisme blev fremlagt. Som det blev fremlagt på mødet af de regionale myndigheder, var der ikke i Polen tradition for dialog fra de nationale Natura 2000-ansvarlige myndigheder, der anlagde en meget rigid fortolkning af EU-direktiverne. I Slovakiet var lokale og regionale myndigheder derimod en naturlig del af udpegningsprocessen af Natura 2000 områderne, og implementeringen af direktiverne skete under hensyntagen til de økonomiske, sociale og kulturelle karakteristika for det berørte område.

 

Bedømt ud fra de hidtidige erfaringer, vil det videre forløb omfatte dels et EU forløb og dels et nationalt forløb, hvor lokale og regionale aktører med udgangspunkt i de positive erfaringer fra andre EU lande kan søge at ændre processen vedrørende udpegning af Natura 2000 områder. CPMR samt Nordsø- og Østersø-Kommissionerne vil forsøge at bevare og udbygge de gode relationer til det nyvalgte Europa-Parlament og til Regionsudvalget og vil gennem de tætte relationer til EU-Kommissionen fastholde fokus på problemstillingen. Nærhedsprincippet taler for en beslutningsproces, der involverer det lokale og regionale folkevalgte niveau, og de nævnte EU-institutioner formodes grundlæggende at støtte en implementering af EU's miljøpolitik, der baserer sig på et lokalt og regionalt ejerskab til de politiske målsætninger.

 

De to kommissioners arbejde for en åben og dialogbaseret udpegningsproces har ikke til hensigt at søge at reducere eller svække den generelle miljøbeskyttelsespolitik, men skal sikre et lokalt og regionalt ejerskab til politikken, samt sikre en balance mellem hensynet til befolkningen i de berørte områder og den nødvendige beskyttelse af naturen. For Regionsrådet vil en mere åben udpegnings- og evalueringsproces for natura 2000 områderne kunne være en naturlig del af samarbejdet om den regionale udviklingsplan og finansieringen af udviklingsaktiviteter i områderne. På samme vis vil Vækstforum bedre kunne sikre en optimal og bæredygtig anvendelse af de regionale udviklingsmidler, der stilles til rådighed af EU's regional- og socialfond.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at orienteringen om modsætningsforholdet mellem EU’s naturbeskyttelsespolitik og regionale udviklingspolitik tages til efterretning, og

 

at sagen forelægges til drøftelse med kommunerne på det førstkommende kontaktudvalgsmøde.

 

Johannes Flensted Jensen, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-30-09

13. Orientering om uddannelsesprojekter, der modtager udviklingsstøtte fra Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet har siden maj 2007 bevilget sammenlagt 68,8 mio. kr. i udviklingsstøtte til 79 projekter på uddannelsesområdet. Status for de 79 projekter er ultimo oktober 2009, at 26 projekter er afsluttede, 45 projekter er stadig i gang, mens 8 projekter er udsat eller afbrudt. De afsluttede projekter har resulteret i en række nye uddannelsestilbud og initiativer.

 

Region Midtjylland har positive erfaringer med udviklingsprojekterne, der bl.a. har medført et konstruktivt samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner i regionen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om uddannelsesprojekter, der modtager udviklingsstøtte fra Region Midtjylland, tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser m.v. yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser.

 

Siden maj 2007 har Regionsrådet bevilget sammenlagt 68,8 mio. kr. i udviklingstilskud til 79 projekter. På nuværende tidspunkt, ultimo oktober 2009, er 26 projekter afsluttede, 45 projekter er under gennemførelse, mens 8 projekter er enten udsat eller afbrudt. For en oversigt over bevillingerne fordelt på år henvises til en anden sag på dagsordenen.

 

Der vedlægges et bilag med en kort beskrivelse af projekterne, inddelt i de tre nævnte kategorier.

 

For alle projekter er det overordnede formål, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og en lang række af projekterne har desuden som formål, at endnu flere skal gennemføre en videregående uddannelse.

 

Der har siden 2007 været en bevægelse i projektansøgningernes karakter med et mønster, der peger i retning af:

 

 • Fra kortvarige projekter til flerårige projekter

 • Fra institutionsprojekter til tværinstitutionelle projekter

 • Fra institutionsprojekter til projekter med involvering af virksomheder

 • Fra evaluering af projekter til etablering af følgeforskning.

 

Afbrudte projekter 

Som nævnt er 8 projekter enten udsat eller afbrudt. Ét projekt - "Sport and education Danmark" - er afbrudt før tid på grund af strukturelle problemer i organisationen. To projekter - "Infod" og "Skolens eget lydunivers" - har endnu ikke den eksterne medfinansiering på plads. De sidste fem projekter er ikke sat i gang, da der ikke har været tilstrækkeligt med elever/studerende til at oprette klasser eller hold.

  

Resultater af afsluttede projekter
I det følgende fremhæves kort eksempler på resultater af afsluttede projekter:

 

 • Udvikling af kombinationsforløb mellem produktionsskoler og erhvervsuddannelser i Århus.

 • Etablering af psykologordning ved de gymnasiale uddannelser i Grenå.

 • Udvikling af et koncept for arbejdet med innovation og iværksætteri på både HHX- og HTX-uddannelsen ved Mercantec i Viborg. I løbet af forsøgsperioden er det også lykkedes at få sekretariatsfunktionen i Young Entreprise til Viborg. Udbredelsen af arbejdet med innovative metoder og teknikker har ført til en samarbejdsaftale med HIH-AaU om et kursusforløb for underviserne i HHX og HTX.

 • Udvikling af iværksættervæksthusmiljø ved 3D uddannelsen ved Djurslands Erhvervsskole i Grenå. Uddannelsen tiltrækker unge fra hele landet (pt. i alt 150 unge hvor kun ca.10 % kommer fra nærområdet). Projektet har resulteret i, at der er startet fire nye 3D- og it virksomheder i Grenaa, hvoraf to er nået så langt, at de har ansat lærlinge fra 3D uddannelsen.

 • Etablering af 3-årig HF-klasse for autister på Herning HF & VUC. I august 2008 startede i alt 9 elever på det 3-årige HF og flere var på venteliste. Tilbuddet fortsætter nu uden støtte. I august 2009 har 6 elever påbegyndt uddannelsen med økonomisk støtte fra bopælskommunerne.

 • Virksomhedspraktik i et projekt med deltagelse af IT-virksomheder og gymnasierne i Langkær og Struer. Efter projektet havde 40 % af eleverne ændret overvejelser om videregående uddannelse og var langt mere positive overfor naturvidenskabelige fag.

 • Udvikling af en ny 3-årig HF-uddannelse med kreativt fokus i et samarbejde mellem Viborg Gymnasium og HF og The Animation Workshop. Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og er endvidere blevet SU-berettiget i 3 år. Der var 46 ansøgere fra hele landet til studieretningen, der har plads til 28 studerende.

 • Projekt "Erhvervsuddannelse uden frafald" i Horsens har medført et meget tættere netværk og samarbejde mellem erhvervsskolerne, produktionsskolerne og UU i Horsens-Hedensted.

 • Projektet "Brobygning fra AVU til HF" ved VUC i Århus optog 32 elever. Heraf gennemførte 25. Af disse er 19 fortsat på HF eller andre fag på AVU. Brobygningsforløbet er nu en del af udbuddet på VUC i Århus.

 

Region Midtjylland har positive erfaringer med udviklingsprojekterne. I arbejdet med udviklingsprojekterne er der således udviklet et konstruktivt samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland (alle VUC'erne, alle gymnasierne, alle erhvervsskolerne, Via University College, Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen, Aarhus Universitet), hvor regionen har haft en "katalysatorrolle", der bl.a. har resulteret i nye kontakter mellem uddannelsesinstitutioner på tværs af tidligere samarbejdsrelationer. Regionen fungerer endvidere som sparringspartner, kontaktformidler, netværksfacilitator, videnformidler osv.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-64-07

14. Orientering om status på indførelsen af kræftpakker den 1. september 2009

Resume

Som led i den løbende overvågning af indførelsen af pakkeforløb på kræftområdet har administrationen udarbejdet en status over situationen pr. 1. september 2009. Status er den 1. oktober 2009 indsendt til Danske Regioner til brug for deres nationale overvågning. Det fremgår af status, at hospitalerne i Region Midtjylland stort set har implementeret pakkeforløbene. Der resterer kun betydelige problemer for pakkerne på Århus Universitetshospital, Skejby, for enkelte kræftformer. På disse områder er kapacitetsproblemer årsag til, at normtiderne ikke kan overholdes.

 

Sundhedsstyrelsen udsender desuden ultimo oktober 2009 det andet udtræk fra det nye nationale overvågningssystem (MIS-Kræft) omfattende første halvår af 2009 for 5 kræftområder.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Regioners overvågning af indførelsen af kræftpakker

Administrationen har den 1. oktober 2009 på baggrund af indberetninger fra hospitalerne udarbejdet vedlagte indberetningsskema til Danske Regioners nationale overvågning af implementeringen af pakkeforløbene på kræftområdet. Derudover vedlægges administrationens notat af 12. oktober 2009 med supplerende bemærkninger til indberetningsskemaet.

 

Indberetningen omhandler alle 14 pakkeforløb omfattende et langt større antal kræftsygdomme. Det bemærkes, at Danske Regioners overvågningsmetode alene giver et øjebliksbillede af situationen på hospitalerne i de første dage af september måned 2009.

 

Det fremgår af notat og skema, at hospitalerne stort set har pakkeforløbene fuldt implementeret. Der er f.eks. fremskridt på den medicinske efterbehandling og på strålebehandlingen, hvor pakkeforløbenes tidskrav nu kan overholdes på alle områder. Udbygningen af kapaciteten på stråleområdet i Region Midtjylland begynder at vise positive resultater.

 

På grund af vanskeligheder med at rekruttere det nødvendige antal speciallæger kniber det fortsat fuldt ud at overholde normtiderne for igangsætning af behandling af brystkræft på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, for behandling af urologiske kræftformer på Århus Universitetshospital, Skejby, for udredning af lungekræft på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og for udredning af hæmatologiske kræftformer på Hospitalsenhed Vest.

 

Der er fortsat betydelige kapacitetsproblemer på Århus Universitetshospital, Skejby i forhold til udredning og behandling af kræft i de mandlige kønsorganer og de urologiske kræftformer. Normtiden for at påbegynde udredning af disse sygdomme er 3 dage, men på Århus Universitetshospital, Skejby udgør ventetiden ca. en måned. En del af baggrunden herfor skal også tilskrives en betydelig stigning i antallet af nye henvisninger af patienter henvist med mistanke om prostatakræft. Århus Universitetshospital, Skejby vil udarbejde forslag om at lægge mindre komplicerede behandlinger ud til regionshospitaler og private klinikker med henblik på at kunne koncentrere indsatsen i forhold til de mest specialiserede behandlinger.

 

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, kniber det fortsat med at overholde normtiderne for udredning og behandling af patienter henvist med mistanke om tarmkræft. Hospitalet har igennem det seneste halvandet år arbejdet på at nedbringe en pukkel af ventende patienter ved at sende patienter til udredning på Regionshospitalet Horsens og til private klinikker. Regionsrådets tidligere beslutning om at begrænse optageområdet for Århus Universitetshospital, Århus i forhold til udredning af tarmkræft til kun at omfatte Århus og Samsø kommuner er nu effektueret, idet eventuelle fejlhenviste patienter sendes videre til rette regionshospital. Hospitalets aktuelle forventning er, at der fra den 1. oktober 2009 vil være overensstemmelse mellem behov og kapacitet.    

Til orientering vedlægges Danske Regioners samlede notat, der beskriver status for implementeringen i alle fem regioner.

 

Det nationale Monitoreringsystem Kræft - MIS-Kræft

Som det var tilfældet i forbindelse med afrapporteringen for marts måned har Sundhedsstyrelsen også denne gang trukket en opgørelse fra det nyetablerede nationale Monitoreringssystem Kræft (MIS Kræft), som skal overvåge pakkeforløbene for kræftpatienter. Indtil videre er det planen, at Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner hvert halve år offentliggør data fra denne monitorering.

 

Udtrækket fra MIS Kræft for første halvår af 2009 omhandler første halvår af 2009 og viser data for fem kræftsygdomme:

 • Lungekræft

 • Kræft i tyk- og endetarm

 • Brystkræft

 • Kræft i hoved og hals

 • Kræft i kvindelige kønsorganer

 

Tallene skal tages med forbehold. Alle nye indberetninger kræver en vis indkøringsperiode. Derudover medfører den valgte monitoreringsmodel, at kun en lille andel af patienterne i pakkeforløb medtages i opgørelsen. På denne baggrund arbejdes der på at videreudvikle monitoreringsmodellen.

 

I forhold til brystkræft er der fejl og begrænsninger i dataoverførslen fra røntgensystemerne til LandsPatientRegistret, som MIS Kræft bygger på. Dette er formodentlig den primære årsag til det lave antal afkræftede brystkræftforløb.

 

Med forbehold for datakvaliteten viser opgørelsen, at Region Midtjylland i første halvår af 2009 overholdt forløbstiderne for lungekræft, kræft i tyk- og endetarm og brystkræft. For hoved-halskræft kniber det at overholde standarden, men resultatet må fortolkes med forbehold, da det er baseret på relativt få patientforløb (i alt 24). For de gynækologiske kræftformer er der endnu tale om så få data, at forløbstiden ikke er opgjort.

   

Det lave antal patientforløb for hoved-halskræft og de gynækologiske kræftformer skyldes angiveligt registreringsproblemer, som der arbejdes på at løse på afdelingerne. På hoved-halskræftområdet oprustes der personalemæssigt med henblik på at kunne overholde forløbstiderne.

  

  

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-131-09

15. Orientering om regionens forbrug på privathospitaler via det udvidede frie sygehusvalg og udbudsaftaler

Resume

Forretningsudvalget har efterspurgt en månedlig orientering om regionens forbrug på privathospitaler via det udvidede frie sygehusvalg og via regionens udbudsaftaler. Der gives hermed status på forbruget og de økonomiske udgifter til privathospitaler 3 måneder efter genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. I perioden 1. juli - 30. september 2009 er der henvist 3046 patienter til privathospital via det udvidede frie sygehusvalg og 1049 patienter via udbudsaftaler.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møde den 6. oktober 2009 blev der efterspurgt en månedlig status over regionens forbrug på privathospitaler. Nærværende dagsordenspunkt indeholder status på antallet af henvisninger og de forventede økonomiske udgifter til behandling på privathospitaler for de seneste tre måneder. Opgørelsen er delt i to kategorier: patienter henvist via udvidet frit sygehusvalg og patienter henvist via regionens egne udbudsaftaler.

 

Udvidet frit sygehusvalg

Tabel 1 nedenfor viser antallet af henvisninger til behandling på privathospital i perioden 1. juli - 30. september 2009.

 

Der er i perioden henvist 3.046 patienter til behandling på privathospital. Fra juli til august faldt antallet af henvisninger fra 1.192 til 949. I september faldt antallet yderligere til 905 henvisninger. Det tyder således på, at "pukkeleffekten" efter suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg er aftagende. En foreløbig opgørelse for oktober måned bekræfter denne tendens. I oktober forventes 800-900 patienter henvist via udvidet frit valg.  

 

I tilsvarende periode i 2008 (juli-oktober) blev henvist i gennemsnit ca. 900 patienter pr. måned.

 

Den største andel af henvisningerne falder fortsat indenfor ortopædkirurgi og fedmekirurgi. Tilsammen udgør disse behandlinger 45 % af det samlede antal henvisninger. I vedlagte oversigt ses en mere detaljeret opgørelse over antal henviste patienter.  

  

Det anslås, at regionens udgifter til behandling af patienter henvist via det udvidede frie sygehusvalg udgør 96 mio. kr. for juli, august og september. Heraf udgør udgiften til fedmekirurgi ca. 44 mio. kr., det vil sige knap halvdelen af de samlede udgifter. Estimatet er baseret på de forventede udgifter pr. henvist patient.

 

Danske Regioner skal i november-december genforhandle taksterne for udvidet frit sygehusvalg med de private sygehuse. Der forventes i denne forbindelse en yderligere prisreduktion inden for udvalgte behandlinger. Aftalerne skal træde i kraft den 1. januar 2010.

  

Tabel 1. Patienter henvist via det udvidede frie valg fordelt på udvalgte områder

Speciale / behandling
Juli
August
September
I alt
Ortopædkirurgi
309
264
237
810
Fedmekirurgi (udredning og/eller operation)
295
145
129
569
Grå stær
168
112
124
404
Organkirurgi
88
104
76
268
Urinvejskirurgi
75
58
60
193
Øvrige behandlinger
257
266
279
802
I alt
1192
949
905
3046


Udbudsaftaler 

I perioden 1. juli til 30. september 2009 er der henvist i alt ca. 1.049 patienter via regionens udbudsaftaler jf. tabel 2 nedenfor.   

På nuværende tidspunkt har Region Midtjylland udbudsaftaler indenfor ryg- og skulderkirurgi samt MR-scanninger. De gældende aftaler vedr. MR-scanninger udløber ved årsskiftet, og der er derfor igangsat et nyt MR-udbud. Endelig er der pr. 1. oktober 2009 indgået en aftale med Endoskopiklinikken Århus A/S om behandling af patienter med vandladningsproblemer. 

     

I henhold til budgetforliget for 2010 vil administrationen løbende arbejde med regionens egne udbud på de områder hvor antallet af henvisninger er størst, og hvor der kan forventes den største reduktion i priserne i forhold til Danske Regioners aftaler. 

 

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning skal der indgås formaliseret samarbejde med privathospitaler inden for fedme- og rygkirurgi (Regionsrådet 19. august 2009). De to områder er valgt, fordi regionen ikke for nuværende kan tilbyde en tilfredsstillende ventetid. I oktober-november 2009 indledes forhandlinger med de privathospitaler, der har søgt om formaliseret samarbejde inden for de to områder. I forhandlingerne forventes prisen på behandlinger at indgå.

 

Tabel 2. Antal patienter henvist til privathospital via regionens udbudsaftaler

Behandling / Speciale
Hovedtotal
MR-scanninger
ca. 900
Neurokirurgi (ryg)
56
Ortopædkirurgi (skulder og ryg)
93
Private samarbejdssygehuse i alt
1049

 

   

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Johannes Flensted-Jensen, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-133-08

16. Overgang til Region Midtjyllands AMK-vagtcentral

Resume

På baggrund af anmodning fra Forretningsudvalget redegøres hermed for status om overgang til Region Midtjyllands AMK-vagtcentral, herunder om behovet for indsættelse af ekstra ambulancebredskaber.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og

at indstillingen vedrørende tilkøb af ekstra beredskaber eftersendes eller omdeles på mødet.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget modtog på møde 6. oktober 2009 en kort orientering om status for overgangen til Region Midtjyllands AMK-vagtcentral. Forretningsudvalget bad på mødet om en fornyet status primo november 2009.   

 

I vedlagte notat af 28. oktober 2009 om status for overgangen til Region Midtjyllands AMK-vagtcentral ultimo oktober 2009’ gives der en fornyet status.

 

Region Hovedstadens startproblemer

Region Hovedstaden har i de første måneders drift været udsat for megen kritik af beredskabet. Dette skyldes ud over almindelige startproblemer hovedsagelig to ting: For det første er der blevet foretaget en udjævning af responstiderne i regionen. For det andet har der været uoverensstemmelser mellem ambulanceleverandørerne og Region Hovedstaden om, hvem der har skullet sikre, at personalet i ambulancerne holder deres overenskomstmæssige pauser.  

Region Hovedstadens seneste responstidsopgørelse er vedlagt som Bilag 1: Responstider Region Hovedstaden 28. s/a>eptember - 18. oktober 2009.

 

Overgangsløsning med Falck Danmark A/S

Falck har 3. november 2009 påbegyndt disponeringen efter de nuværende ambulancekontrakter i Region Midtjyllands AMK-vagtcentral. Region Midtjylland overtager driften 1. december 2009.   

 

Der er etableret en telefoniløsning i AMK-vagtcentralen, som leveres af Falck. Det vil være muligt at måle antallet af telefonsamtaler, men det er desværre endnu ikke lykkedes at finde en løsning på at måle ventetider på indkommende telefonopkald til AMK-vagtcentralen. Alle telefonsamtaler til og fra AMK-vagtcentralen båndes og lagres. 

 

De af Falcks medarbejdere, som skal arbejde på regionens AMK-vagtcentral i overgangsfasen, er ultimo oktober orienteret om de nye kontraktvilkår og nye arbejdsprocedurer, der er gældende fra 1. december 2009. 

  

Samarbejde med samarbejdsparter omkring driftsstart 1. december 2009 mv. 

Afregning, effektiv drift og kvalitetssikring

Administrationen samarbejder med Falck med henblik på at udforske, i hvilket omfang EVA2000 kan anvendes til at sikre den afregning, drift og kvalitetssikring, der er lagt op til i udbudsgrundlaget. Det har nu vist sig, at det næppe vil være muligt fuldt at automatisere en række af de afregnings- og kvalitetssikringsprocesser, som der først var en forventning om. 

 

Forberedelse til driftsstart

Region Midtjylland har fra ambulanceleverandørerne modtaget dokumentation for, at det fornødne mandskab er ansat til at bemande beredskaberne, og at det aftalte antal biler vil være klar til drift inden 1. december 2009.   

 

Der er etableret udkald på alle nye ambulancestationer, der er etableret forud for opstarten af de nye kontrakter.  

Der oprettes en hotline til AMK-vagtcentralen, hvor patienter, pårørende og professionelle kan henvende sig, hvis de har oplevet, at ambulanceberedskabet ikke fungerer. 

 

Behov for indsættelse af ekstra ambulanceberedskaber

Da der fra 1. december 2009 sker en markant ændring i kontraktforholdene vedrørende ambulancetjenesten og den liggende befordring, og da de styringstekniske hjælpemidler i denne overgang ikke er blevet som forventet, vil der blive eftersendt eller omdelt på Forretningsudvalgets møde en indstilling omkring tilkøb af ekstra beredskaber med henblik på at støtte en rolig overgang til drift. Det foreslås, at disse ekstra beredskaber vil kunne anvendes i en overgangsperiode på 6 måneder fra driftsstart. 

 

Information

Der er sendt informationsmateriale om det nye ambulance set-up. I dagene op til driftsstart vil der blive udsendt relevante pressemeddelelser.     

Uddannelse og ansættelse af personale

Det første hold tekniske disponenter og sundhedsfaglige medarbejdere har gennemført den indledende uddannelse. I november måned vil de indgå i den almindelige vagtplan med henblik på sidemandsoplæring. 

 

Der er i øjeblikket en ansættelsesproces i gang med henblik på at opnå fuld bemanding af AMK-vagtcentralen fra det tidspunkt, hvor den personalemæssige del af den tekniske disponering overgår fuldt og helt til Region Midtjylland. Det vil sige i begyndelsen af foråret 2010.   

 

Der er ultimo oktober desværre stadig ikke fundet en løsning vedrørende dækning af den absolut nødvendige lægelige dagvagt på AMK-vagtcentralen.   

 

For en uddybning af status henvises til det vedlagte notat med bilag.

 

Beslutning

Der blev omdelt notat af 3. november 2009 vedrørende midlertidig styrkelse af ambulanceberedskab i forbindelse med driftsstarten for de nye ambulancekontrakter i Region Midtjylland samt oversigter over placeringen af ambulanceberedskaber og sygetransportenheder.

 

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Regionsrådet tager til efterretning, at formanden på grund af sagens hastende karakter, med Forretningsudvalgets opbakning, har godkendt, at der til en periode på 6 måneder fra 1. december 2009 til 31. maj 2010 tilkøbes ekstra ambulanceberedskaber i Århus (døgndækkende), Silkeborg (dagdækkende), Viborg (dagdækkende) og Horsens (døgndækkende)

at udgifterne svarende til 1,855 mio. kr. i 2009 finansieres af puljen for finansiering af øget midlertidig sygehusaktivitet i 2009,

at udgifterne svarende til 9,277 mio. kr. i 2010 finansieres af den i investeringsoversigten 2009-2010 afsatte pulje i 2009 på 10 mio. kr. til etablering af AMK-vagtcentral, og

at anlægsbudgettet for 2010 reduceres med 9,3 mio. kr. og driftsbudgettet for 2010 vedrørende det præhospitale område øges med 9,3 mio. kr.

 

Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen