Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 9. juni 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Økonomirapport pr. 30. april 2009
3 Godkendelse af kommunikationsstrategi i forbindelse med regionsrådsvalg 2009
4 Godkendelse af § 3-aftale om operationer for grå stær hos praktiserende øjenlæger*
5 Beslutning om godkendelse af igangsætning af fase 2 projekter ved Det Nye Universitetshospital i Århus, herunder bevilling til budget 2010
6 Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig
7 Beslutning om åbning af borgeradgang til e-journal
8 Valg af model for Sundhedshus Grenaa
9 Etablering af Skive Sundhedshus
10 Genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg og videreførelse af visitationsmodel
11 Godkendelse af praksisplan for fysioterapi
12 Honorering af fysioterapeuter i arbejdsgrupper
13 Godkendelse af projektforslag for etablering af to ekstra etager på Regionshospitalet Viborg
14 Godkendelse af høringssvar til "Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland"
15 Godkendelse af placering af ambulanceenheder i Region Midtjylland
16 Midtvejsevalueringerne af tre psykiatriprojekter, finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet psykiatripulje for perioden 2007 - 2010
17 Anlægsbevilling til indretning af 3 lejligheder på Tangkærcentret
18 Anlægsbevilling til udvidelse af Gefionsvej 21-40, Skive med 4 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer
19 Anlægsbevilling til udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit, Regionspsykiatrien Viborg
20 Placering af Psykiatriens Hus på Falkevej
21 Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til tværregional erhvervsmæssig satsning ”Cross Media 2009 - 2012”
22 Indstilling fra Vækstforum om reservation af yderligere midler til pulje til Offentlig-Privat Innovation og bevilling til to projekter
23 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til etablering af Biomateriale-netværk
24 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til koordineret vestdansk marketingindsats på turismeområdet
25 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til fortsat udvikling og evaluering af projektet Markedsplads for højtuddannede
26 Ansøgning om fortsættelse af medfinansiering af DramatikVærket, et projekt om produktion af professionelt drama for og med børn og unge
27 Orientering om produktivitet i psykiatrien
28 Orientering om rapport om anvendelse af arbejdstid i psykiatrien
29 Orientering om administrativt fokus på realisering af anlægsprojekter
30 Orientering om afrapportering fra arbejdsgruppe om neurorehabilitering i Region Midtjylland
31 Orientering om resultater for lungecancer fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
32 Orientering om resultater for apopleksi fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
33 Orientering om opfyldelse af sundhedslovens bestemmelser om udvidet ret til udredning og behandling for psykisk syge børn og unge under 19 år
34 Orientering om Region Midtjyllands indmelding til social rammeaftale 2010
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-78-1-09

2. Økonomirapport pr. 30. april 2009

Resume

Økonomirapporten pr. 30. april 2009 beskriver økonomien på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

De forventede mer-/mindreudgifter er uændrede i forhold til Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009:

 • Sundhedsområdet forventer samlet set et merforbrug på 223,6 mio. kr. Merforbruget på det somatiske driftsområde er på forventelig 180,4 mio. kr., hvoraf 85,9 mio. kr. vedrører primær sundhed og 94,5 mio. kr. vedrører merudgifter til nye behandlinger og øvrige fælles puljer. Der forventes et nettomerforbrug på det administrative område vedrørende it på 38 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 24,6 mio. kr. af puljen til fase-0 projekter. På finansieringssiden forventes mindreindtægter på 29,8 mio. kr. fra den kommunale aktivitetsbetaling.
 • I skønnet for medicinforbruget er der ikke medregnet en eventuel tilbagebetaling af mindreforbruget i 2008 jf. medicingarantien.
 • Der forventes budgetoverholdelse for hospitalerne i 2009. Der er et væsentligt udgiftspres på de medicinske afdelinger, og ikke alle besparelser for 2009 forventes at få fuld effekt i indeværende år. Eventuelle budgetoverskridelser vil blive overført til 2010 jf. overførselsreglerne.

 • På socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merindtægter på 141,9 mio. kr. og merudgifter på 133,4 mio. kr. Dertil kommer et merforbrug på det administrative område vedrørende it på 9,9 mio. kr. Det samlede merforbrug er på 1,4 mio. kr.
 • For Regional Udvikling forventes der et mindreforbrug på 21,9 mio. kr., som skyldes mindreudgifter på den kollektive trafik på 24 mio. kr. til Midttrafiks bestillerbidrag, idet Midttrafik forventer at pl-satsen for 2009 nedjusteres fra 9,5 % til 4,2 %, som følge af det kraftige fald i oliepriserne. Dertil kommer et merforbrug på det administrative område vedrørende It på 2,1 mio. kr.
 

Direktionen indstiller,

at økonomirapporten pr. 30. april 2009 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skema 1 i kvartalsrapporten godkendes. Bevillingsændringen vedrører udmøntning af ny/dyr medicin og nye behandlinger med opstart i 2009. 

Sagsfremstilling

Økonomien er opdelt i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne.

 

Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet. Vedlagte Økonomirapport pr. 30. april 2009 giver en uddybende gennemgang af økonomien for kredsløbene og de fællesadministrative områder.

 

1. Finansieringskredsløbet for sundhed

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.

 

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

Mio. kr.

Budget 2009

Regnskab 2009

Afvigelse

Oprindeligt

Korrigeret

pr. 20.05

Forventet

+ = overskud,

- = underskud

- = indtægter, + = udgifter

Finansiering i alt

-20.036,0

-20.036,0

-20.006,2

-29,8

Fælles udgifter/indtægter

2.161,7

1.608,7

1.703,2

-94,5

Hospitaler

10.846,7

11.636,6

11.636,6

0,0

Sygesikring

4.458,1

4.461,2

4.547,1

-85,9

Adm. sundhed

113,2

106,5

106,5

0,0

Behandlingspsykiatri

1.312,2

1.351,2

1.351,2

0,0

Centrale puljer

13,0

8,5

8,5

0,0

Andel fælles adm.

417,2

440,2

478,2

-38,0

Andel renter

107,8

107,8

107,8

0,0

Driftsudgifter i alt

19.429,9

19.720,7

19.939,1

-218,4

Somatik

844,0

1.349,3

1.274,7

74,6

Behandlingspsykiatri

30,0

34,1

34,1

0,0

Reserven

20,0

38,4

38,4

0,0

Andel fælles adm.

7,1

6,8

56,8

-50,0

Anlægsudgifter i alt

901,1

1.428,7

1.404,1

24,6

Resultat - udgiftsbaseret

295,1

1.113,3

1.336,9

-223,6

Låneoptag Sundhed i alt

-295,0

-295,0

-295,0

0,0

Likvid påvirkning

 (+=tilgang/-=kassetræk)

-0,1

-818,3

-1.041,9

-223,6

 

Der forventes en samlet merudgift på 223,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på sundhedsområdet. Merudgiften er sammensat af:

 

 • Området for fælles udgifter/indtægter på det somatiske driftsområde forventer et merforbrug på i alt 94,5 mio. kr. Der forventes merudgifter til nye behandlinger på 103,1 mio. kr. Patienttransport og det præhospitale område forventer et merforbrug på 44,2 mio. kr. på baggrund af en fremskrivning af forbruget i 2008. Der forventes en mindreudgift/merindtægt på 50 mio. kr. på behandling over regionsgrænser. Øvrige afvigelser beløber sig samlet set til 2,8 mio. kr.
 • Sygesikringen forventer et mindreforbrug på 63 mio. kr. til medicin. Heri er der ikke medregnet en eventuel tilbagebetaling af mindreforbruget i 2008 jf. medicingarantien. For øvrig primær sundhed forventes der et merforbrug på 148,9 mio. kr. til især almen læger, speciallæger, tandlæger og psykologer. Det samlede merforbrug for sygesikringen beløber sig til 85,9 mio. kr.
 • For behandlingspsykiatrien forventes der budgetoverholdelse. Der er dog en række merudgifter som følge af, at en række besparelsestiltag først senere kan gennemføres, derudover har nogle af de psykiatriske afdelinger i Risskov væsentlige budgetproblemer – bl.a. som følge af mange særligt ressourcekrævende patienter. Endvidere har der i første kvartal har været en ret betydelig tilgang af patienter, som har medført en højere belægning og større pres på de psykiatriske afdelinger end forudsat. Der er taget initiativer med henblik på at sikre budgetoverholdelse.
 • Merforbruget på It-området forventes at udgøre 88 mio. kr. for sundhedsområdet (det samlede merforbrug er på 100 mio. kr. inden fordeling til områderne). Det er besluttet at reservere 50 mio. kr. til dækning heraf på rammebevillingen til medicoteknisk udstyr. Nettomerforbruget er dermed på 38 mio. kr. En finansieringsplan for området er under udarbejdelse.
 • Der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 24,6 mio. kr. af puljen til fase-0 projekter. Beløbet forventes først brugt i 2010. Erfaringsmæssigt kan der senere hen på året vise sig yderligere betalingsforskydninger.
 • Der er sat særlig fokus på at få realiseret de vedtagne anlægsinvesteringer. Se særskilt dagsordenspunkt ”Orientering om administrativt fokus på realisering af anlægsprojekter”, med hensyn til de proceduremæssige tiltag, der iværksættes. Reserven udgjorde pr. 20. maj 2009 38,4 mio. kr.
 • På finansieringssiden forventes mindreindtægter på 29,8 mio. kr. fra den kommunale aktivitetsbetaling. Der forventes en midtvejsregulering i forbindelse med økonomiaftalen 2010.
 • Der forventes budgetoverholdelse for hospitalerne i 2009. Der er et væsentligt udgiftspres på de medicinske afdelinger, og ikke alle besparelser for 2009 forventes at få fuld effekt i indeværende år. Eventuelle budgetoverskridelser vil blive overført til 2010 jf. overførselsreglerne.

Midler til ny/dyr medicin og nye behandlinger med opstart i 2009

Administrationen har modtaget hospitalernes vurderede udgiftsbehov til at igangsætte nye aktiviteter på området i løbet af 2009. I forlængelse heraf vurderes, at regionens samlede merudgifter på området i løbet af 2009 vil udgøre 95,9 mio. kr. Dette er 1,9 mio. kr. mere end de 94 mio. kr. der blev skønnet i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009.

 

Der må i lighed med tidligere år, også i 2009, forventes stigende udgifter til nye medicinske cancerbehandlinger, med et vurderet udgiftsbehov på ca. 12 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at den faglige udvikling samt resultater, der lanceres på internationale konferencer, har stor betydning for, hvornår nye medicinske cancerbehandlinger bliver indført i Danmark. Et andet eksempel på en ny aktivitet er, at patienter med kronisk leddegigt kan tilbydes en mere effektiv behandling end hidtil med indførelsen af et nyere medicinpræparat. Udgiftsbehovet hertil vurderes at udgøre ca. 6,8 mio. kr.

 

I august måned 2009 vil der blive foretaget en opfølgning af udgiftsbehovet til de aktiviteter, som fremgår af oversigten (jf. Bilag med udgiftsbehov til ny dyr medicin og nye behandlinger med opstart i 2009 ). Herudover vil opfølgningen omfatte udgiftsbehovet til eventuelle nye aktiviteter på området, som ikke fremgår af oversigten. Den samlede opfølgning vil indgå i Kvartalsrapporten pr. 30. september 2009.

 

Det foreslås, at der gives en permanent bevilling på i alt 131,9 mio. kr. med fordelingen som anført i skema 1 i økonomirapporten pr. 30. april 2009. De 36 mio. kr. finansieres af puljen til ny/dyr medicin og nye behandlinger, mens resten af beløbet på 95,9 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver, idet merudgiften vil indgå i den samlede vurdering af Region Midtjyllands økonomi i forbindelse med økonomiforhandlingerne.

 

2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

Vurderingen er uændret i forhold til Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009. For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merudgifter på 133,4 mio. kr., som modsvares af forventede merindtægter på 141,9 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne. Samtidig forventer det fællesadministrative område et merforbrug på det administrative område vedrørende It på 9,9 mio. Det totale merforbrug for kredsløbet er dermed på 1,4 mio. kr.

 

3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Vurderingen er uændret i forhold til Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009. Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. for det regionale udviklingskredsløb. Der forventes et mindreforbrug til Kollektiv Trafik på 24 mio. kr. jf. Midttrafiks forventning om et mindre bestillerbidrag pga. det kraftige fald i oliepriserne. Det administrative område forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. It der kan henføres til Regional Udvikling.

 

4. De finansielle poster

Renter

Det forventes fortsat, at budgettet for nettorenteudgifterne på 145,2 mio. kr. i 2009 holder, men med en lidt anden fordeling mellem renteindtægter og renteudgifter end forudsat i budgettet for 2009. Prognosen for 2009 er dog behæftet med en vis usikkerhed, da den økonomiske afmatning i 2009 vil komme til at præge renteniveauet i hele 2009.

 

Låneoptag

Vedrørende låneoptag bemærkes, at Velfærdsministeriet (nu Indenrigs- og Socialministeriet) er blevet genansøgt for dispensation til låneoptag vedrørende overgangsordningen 2008 på 255 mio. kr., overgangsordningen 2009 på 191 mio. kr. og leasingafdrag på 104 mio. kr.

 

Likviditet

Den forventede ultimo likviditet for 2009 er opgjort til -200,5 mio. kr. Opgørelsen af ultimo likviditeten bygger primært på følgende forudsætninger:

 • At der opnås lånedispensation på låneoptag, begrundet i regionens behov for en hurtigere indfasning af overgangsordningen på 255 mio. kr. i 2008 og 191 mio. kr. i 2009, og vedrørende leasingafdrag i 2009 på 104 mio. kr.
 • Det skønnes, at der overføres uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb til 2010 for i alt 198,5 mio. kr. Det forventes dermed, at der bliver overført for 895,3 mio. kr. mindre i uforbrugte midler til 2010, end de 1.093,8 mio. kr. der netop er blevet overført til 2009 på Regionsrådsmødet den 20. maj 2009. Det skyldes primært, at der nu er sat fokus på at få realiseret de vedtagne anlægsinvesteringer. Se særskilt dagsordenspunkt ”Orientering om administrativt fokus på realisering af anlægsprojekter”.

 

Gennemsnitslikviditet

På baggrund af den forventede ultimo likviditet på -200,5 mio. kr. er gennemsnitslikviditeten ultimo 2009 beregnet til 1.370 mio. kr. Prognosen bygger på de samme forudsætninger, som ligger til grund for beregningen af ultimo likviditeten.

 

Der vil blive udarbejdet en prognose for gennemsnitslikviditeten 2010 i forbindelse med budgetlægningen for 2010. På baggrund af de nuværende forventninger til 2009 og forventning om balance i 2010, vil den forventede gennemsnitlikviditet udgøre ca. 600 mio. kr. ultimo 2010.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Det konservative Folkeparti tog et foreløbigt forbehold vedrørende 2. at.

Venstre og Dansk Folkeparti tog forbehold vedrørende 2. at.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-0-1-09

3. Godkendelse af kommunikationsstrategi i forbindelse med regionsrådsvalg 2009

Resume

Der fremlægges oplæg til kommunikationsstrategi vedrørende regionsrådsvalget i november 2009 til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at oplæg til kommunikationsstrategi for regionsrådsvalget 2009 godkendes

Sagsfremstilling

Som en del af forberedelserne til regionsrådsvalget i november 2009 er der udarbejdet et oplæg til kommunikationsstrategi, som dels tager højde for den pligtmæssige annoncering m.m. i forbindelse med valget og dels giver et oplæg til regionens eget valg af kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsstrategien fokuserer på fem målgrupper, henholdsvis kandidater til regionsrådet, borgere generelt, unge (herunder førstegangsvælgere), borgere med anden etnisk baggrund og medier.

 

Kommunikationsstrategien lægger op til, at kandidater til regionsrådsvalget tilbydes en alsidig vifte af muligheder for dialog og profilering i forbindelse med deres kandidatur. Der vil således både være mulighed for at oprette en blå bog på hjemmesiden, udarbejde videostatements for hvert parti og at blogge og twitte (korte beskeder, der sendes til interesserede via telefon eller internet). Herudover kan kandidater få informationer på regionens valghjemmeside og ved det planlagte informationsmøde i august. På informationsmødet vil der dels blive orienteret om regionens opgaver og udfordringer og dels blive orienteret overordnet om arbejdet i regionsrådet.

 

I forhold til borgerne generelt planlægges en række spots om valget i en række medier. I forhold til unge og borgere med anden etnisk baggrund planlægges særlige aktiviteter, der er målrettet disse grupper. For de unge drejer det sig om undervisningsmateriale til udvalgte gymnasieklasser og for borgere med anden etnisk baggrund drejer det sig om forskelligt informationsmateriale. Oplæg til kommunikationsstrategi, der afholdes inden for det afsatte budget, vedlægges. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-352-08

4. Godkendelse af § 3-aftale om operationer for grå stær hos praktiserende øjenlæger*

Resume

Sagen har tidligere været behandlet på den lukkede del af Regionsrådets møde den 25. februar 2009. Efter at Region Midtjylland har meddelt de praktiserende speciallæger, at regionen er indstillet på at godkende en § 3 aftale om operation for grå stær, såfremt prisen pr. operation kan holdes på 5.800 kr., har speciallægerne accepteret honorarbetingelserne.

 

Der foreligger nu til godkendelse et tilpasset forslag til § 3-aftale. Administrationen har i vedlagte notat foretaget en vurdering af aftaleprisen og aftalens økonomiske konsekvenser.

Direktionen indstiller,

at forslaget til § 3-aftale om operationer for grå stær hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland godkendes og oversendes til speciallægeoverenskomstens parter med henblik på endelig godkendelse, og

 

at de § 3-aftaler om operationer for grå stær hos praktiserende øjenlæger, som regionen har overtaget fra de tidligere amter, opsiges til udløb med de forskellige opsigelsesvarsler, som er indeholdt i aftalerne.

Sagsfremstilling

I regi af Samarbejdsudvalget mellem Region Midtjylland og de praktiserende speciallæger har der gennem en lang periode været forhandlet om indgåelse af en særlig aftale (aftale i henhold til § 3 i speciallægeoverenskomsten) om operationer for grå stær hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland.

 

Forhandlingsresultatet i form af udkast til en § 3-aftale blev forelagt Regionsrådet på den lukkede del af dets møde den 25. februar 2009. Regionsrådet vedtog, at udkastet til § 3-aftale om operationer for grå stær ikke godkendes, men at det meddeles speciallægerne i samarbejdsudvalget, at Region Midtjylland er indstillet på at godkende aftaleforslaget, såfremt det samlede honorar kan holdes på 5.800 kr.

 

På den baggrund blev sagen om indgåelse af § 3 aftale behandlet på mødet den 11. marts 2009 i Samarbejdsudvalget mellem Region Midtjylland og de praktiserende speciallæger. Her godkendte speciallægerne, at honoraret i aftaleudkastet sænkes, således at den samlede pris for operation for grå stær bliver 5.800 kr. Der er vedlagt paragraf 3 aftale om operationer for grå stær. Det fremgår heraf, at den opererende øjenlæges honorar er 5.000 kr. Hertil kommer linsen til ca. 800 kr., som leveres vederlagsfrit af Region Midtjylland. Aftalen er for regionen uopsigelig i 2 år fra dens godkendelse. Tilsvarende gælder i forhold til den enkelte øjenlæge fra det tidspunkt, hvor vedkommende har tiltrådt aftalen. I forhold til øjenlæger, der nyetablerer sig som grå stær kirurger, er aftalen uopsigelig for regionen i 4 år. Dette er begrundet i, at øjenlægen sikres rimelig tid til at afskrive de relativt store investeringer i udstyr.

 

Administrationen har udarbejdet et notat med vurdering af aftaleprisen og de økonomiske konsekvenser af aftalen. Notat om § 3 aftale om operationer for grå stær vedlægges.

 

Det indstilles, at Forretningsudvalget godkender forslaget til § 3-aftale med henblik på, at det kan oversendes til endelig godkendelse hos spciallægeoverenskomstens parter; Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

 

Det indstilles ligeledes, at de § 3-aftaler om operationer for grå stær hos praktiserende øjenlæger, som regionen har overtaget fra de tidligere amter, opsiges til udløb med de forskellige opsigelsesvarsler, som er indeholdt i aftalerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-2-08

5. Beslutning om godkendelse af igangsætning af fase 2 projekter ved Det Nye Universitetshospital i Århus, herunder bevilling til budget 2010

Resume

Med sommeren 2009 afsluttes fase 1 i planlægning af Det Nye Universitetshospital, hvor Projektafdelingen DNU og Rådgivergruppen DNU I/S afleverer en helhedsplan for byggeriet. For at sikre den nødvendige kontinuitet i overgangen mellem fase 1 og fase 2 i planlægningen af Det Nye Universitetshospital indstilles det, at der igangsættes en række fase 2 projekter.

 

Finansiering af Det Nye Universitetshospital er ikke afklaret. Der er stor forskel på Region Midtjyllands vurdering af finansieringsbehovet til Det Nye Universitetshospital og Regeringens foreløbige tilsagn om finansiering. Fase 2 i planlægningen af DNU igangsættes samtidig med, at der udarbejdes endelig ansøgning om finansiering af byggeriet til Regeringen. De anbefalede fase 2 projekter vil i størst mulig grad sikre værdi til projektet uanset at rammerne og forudsætninger for projektet ikke er fastlagt. Projektets fremdrift bliver fastholdt på et niveau svarende til aktiviteten i 2009. 

 

Der indstilles en samlet anlægsbevilling på i alt 130 mio. kr. til igangsætning af fase 2 projekter i 2010, herunder til drift af Projektafdelingen.

Direktionen indstiller,

at igangsætningen af de anbefalede fase 2 projekter ved Det Nye Universitetshospital godkendes,

 

at der til Det Nye Universitetshospital bevilges 130 mio. kr. (indeks 121,5) til honorar til rådgivergruppen DNU og til drift af Projektafdelingen,

 

at der afsættes et rådighedsbeløb for 2010 på 130 mio. kr. (indeks 121,5),

 

at der afsættes et finansieringstilskud fra Staten på 130 mio. kr. (indeks 121,5), idet der anmodes regeringen om frigivelse af dette beløb fra Kvalitetsfondens pulje til DNU, og

 

at rådighedsbeløbet finansieres af finansieringstilskuddet.

Sagsfremstilling

Indledning

Regionsrådet blev den 21. maj 2008 orienteret om igangsætning af fase 1 i planlægningen af Det Nye Universitetshospital. I fase 1 har Projektafdelingen DNU og Rådgivergruppen DNU udarbejdet helhedsplan for byggeriet. Til juni 2009 afslutter Projektafdelingen og Rådgivergruppen arbejdet med helhedsplanen. Helhedsplanen vil fastlægge de grundlæggende principper for og udgøre beslutningsgrundlaget for projektering og videre udførelse af Det Nye Universitetshospital, herunder vedrørende de kliniske, tekniske, medico-tekniske, it og bygningsmæssige koncepter mv.

 

Helhedsplanen er desuden grundlaget for beregning af den samlede anlægsøkonomi for projektet og fastlæggelse af den overordnede tidsplan/gennemføringsstrategi. Helhedsplanen præsenteres for regionsrådet på temamødet den 15. juni 2009 og sættes til behandling på regionsrådsmøderne den 19. august 2009 og 23. september 2009.

 

Finansiering af Det Nye Universitetshospital er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. I august 2008 indsendte Region Midtjylland ansøgning til Regeringens rådgivende udvalg vedrørende sygehusinvesteringer om finansiering af DNU-projektet. Ansøgningen om finansiering til DNU-projektet indeholdt et anlægsbudget på 9,8 mia. kr. Ansøgningen var baseret på en modelberegning og eksklusiv dele af integration af det eksisterende Skejby, innovative og fleksible løsninger samt løsninger med bæredygtighedsmål. I ansøgningen blev der gjort opmærksom på, at det på ansøgningstidspunktet ikke var muligt at tage højde for anlægsøkonomi til en fuld sikring af logistisk, funktionel og faglig integration mellem det eksisterende byggeri og nybyggeriet.

 

På baggrund af offentliggørelsen af rapporten vedrørende sygehusinvesteringer fra Regeringens rådgivende udvalg den 27. november 2008 besluttede regionsrådet den 17. december 2008 i sammenhæng med udarbejdelse af høringssvar til Danske Regioner, at arbejdet med helhedsplanen for DNU skulle fortsætte med udgangspunkt i de hidtidige planforudsætninger. I januar 2009 gav Regeringen foreløbigt tilsagn om 6,35 mia. kr. til finansiering af projektet. Med udgangspunkt i et nybyggeri på 270.000 m2 arbejder Rådgivergruppen DNU p.t. med et foreløbigt anlægsoverslag på op til 12,8 mia. kr. afhængig af til- og fravalgsmuligheder i forhold til elementer indenfor fleksibilitet, logistik og bæredygtighed. Den økonomiske ramme bliver fastlagt med Regionsrådets behandling af helhedsplanen august/september 2009.

 

Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 25. februar 2009 at fortsætte arbejdet med helhedsplanen som oprindeligt forudsat. Ved regionsrådets behandling af helhedsplanen i august/september 2009 vil Region Midtjyllands planforudsætninger blive vurderet i forhold til de forudsætninger, som Regeringen anvender i sit foreløbige tilsagn. I sammenhæng hermed udarbejdes der frem til oktober 2009 en ansøgning til staten om finansiering af den resterende del af projektet (udover fase 0 projekterne). Statens forudsætninger og regionens forudsætninger for beregning af anlægsrammen til Det Nye Universitetshospital vil i denne forbindelse blive sammenlignet og vurderet.

 

Regionsrådet forventes at skulle behandle den endelige ansøgning til staten om finansiering af Det Nye Universitetshospital på regionsrådsmødet den 21. oktober 2009. Den endelige og samlede finansiering af DNU-projekt forventes tidligst afklaret ved årsskiftet 2009 - 2010.

 

Med færdiggørelsen af helhedsplanen i juni 2009 er der behov for at igangsætte fase 2 af planlægningen af Det Nye Universitetshospital trods den uafklarede finansiering. Opgaver i fase 2 omfatter planlægning, programmering, projektering og udførelse. Hurtigst mulig gennemførelse af byggeriet har været et succeskriterium i planlægningen af DNU-projektet hidtil. Dette vil dog betyde, at der skal igangsættes en stor mængde projekteringsopgaver efter sommeren 2009. Ændringer i DNU-projektets grundlæggende forudsætninger kan betyde store omkostninger til omprojektering. På denne baggrund ønskes der igangsat en række fase 2 projekter, der særligt har fokus på værdiskabende aktiviteter for projektet, og i stort omfang er uafhængige af projektets endelige størrelse og finansiering.

 

Igangsætningen af Fase 2 projekterne skal bl.a. sikre kontinuitet i overgangen fra helhedsplan til realisering af projektet i fase 2 samt opretholde af fremdriften i projektet og fastholde de aktiviteter og kompetencer, der for nuværende er tilknyttet DNU-projektet i såvel bygherrens som Rådgivergruppen DNU’s organisation.

 

På baggrund af ønsket om igangsættelse af værdiskabende aktiviteter for det samlede projekt med afslutningen af helhedsplanen, og en fastholdelse af projektets fremdrift på ca. samme niveau som i helhedsplanfasen, anbefales følgende fase 2 projekter igangsat i 2009 og 2010:

 • Programmering af standardrum i byggeriet herunder rumfunktionsprogram og udstyr og medico-teknik i standardrum, mv.
 • Myndighedsopgaver, herunder lokalplan, byggetilladelser, miljøundersøgelser mv..
 • Byggemodning, herunder infrastruktur, hovedforsyninger, anlægsarbejder, byggeplads logistik mv.
 • Programmering, dispositions- og projektforslag, mv. af Forsyningsbyen, Akutblokken, Abdominalblokken, Inflammationsblokken og Forum
 • Samt tværgående rådgivningsopgaver indenfor management, it-hovedaktiviteter, mv.

De foreslåede opgaver medfører et stigende aktivitetsniveau i projektet sammenlignet med 2009. På grund af den manglende afklaring om finansiering af projektet ansøges der i første omgang bevilling svarende til niveauet for 2009. Aktivitetsniveauet vil blive reduceret i forhold til oplægget i Rådgivergruppens notat indtil afklaring af finansieringen. Endvidere vil projektet primært fokusere på aktiviteter, der ikke er afhængig af projektets endelige omfang. Bevillingen vil under alle omstændigheder skulle tilpasses i løbet af 2010 afhængig af den endelige finansieringsramme.

 

Økonomi og finansiering

Med kendskab til blandt andet omfanget af de anbefalede fase 2 projekter er budgettet til Det Nye Universitetshospital i 2009 blevet vurderet. Det vurderes, at udgifter til de anbefalede rådgivningsopgaver i fase 2 projekter i 2009 kan indeholdes i projektets samlede bevilling og rådighedsbeløb for 2009, som regionsrådet godkendte den 20. august 2008. Der ansøges om anlægsbevilling til Det Nye Universitetshospital på 130,0 mio. kr. i 2010 svarende til bevilling i 2009 til honorarer til Rådgivergruppen DNU og til drift af Projektafdelingen til dækning af aktiviteter i de foreslåede rådgivningsopgaver i fase 2, mv. jf. nedenstående tabel 1. Det indstilles, at ovenstående anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2010 finansieres af Kvalitetsfonden som en del af den samlede anlægsbevilling på 6,35 mia. kr. til DNU. 

 

Regionen anmodede i skrivelse af 25. maj Sundhedsministeren om frigivelse af midler fra puljen til DNU på 6,35 mia. kr. til finansiering af hidtil afholdte omkostninger i forbindelse med DNU. Der vil blive udarbejdet en supplerende ansøgning til Regeringen om frigivelse af midler til nærværende anlægsomkostning på 130 mio. kr., jf. nedenstående tabel 2. Det forudsættes således, at regeringen løbende bidrager med finansiering til DNU-projektet inden for rammen på 6,35 mia. kr.

 

I forbindelse med Region Midtjyllands kontraktindgåelse med Rådgivergruppen DNU om opgaverne i fase 2 bliver det dokumenteret, hvordan de foreslåede rådgivningsydelser er en del af det samlede budget for rådgivningsydelser til projektet. 

 

Tabel 1. Anlægsudgifter 2009 og 2010

(mio. kr. indeks 121,5)

2009 2010

I alt

Rådgivergruppen DNU - Rådgivningsopgaver i fase 2, herunder management, miljø- og myndighedsopgaver, It-hovedaktiviteter, programmering af standardrum, byggemodning, Forsyningsby (inkl. logistik- og detailprogram og systemvalg), Akutblokken, Inflammationsblokken, Abdominalblokken og Forum

63,5

86,0

149,5

I alt Fase 2 projekter

63,5

86,0

149,5

Projektafdelingens budget 2009 og 2010, herunder igangværende opgaver

Rådgivergruppen DNU - Helhedsplan (eks. fase 2).

Drift af Projektafdelingen, herunder konsulent rådgivning til bygherrerådgivning, bortsalg af THG, lønninger, mv.

38,9

49,2

 

44

38,9

93,2

1. Udgifter i alt 2009 og 2010

151,6

130,0

281,6

2. Finansiering

Nuværende rådighedsbeløb og bevilling*

 

151,6

 

 

151,6

3. Rest til Finansiering (1-2)

0,0

130,0

130,0

* I 2009 er indregnet overførsel på 23,5 mio. kr. fra budget 2008 til 2009.

 

Tabel 2. Anlægsbevilling, rådighedsbeløb og finansiering 2009 og 2010

Mio. kr. (Indeks 121,5)

Bevilling

Rådighedsbeløb

2009

Rådighedsbeløb

2010

Bevillingsansøgning til planlægning, programmering, mv.

130,0

0,0

130,0

Finansieringsbehov i alt

0,0

130,0

Rådighedsbeløb

0,0

130,0

Finansiering

Endelig anlægsramme til DNU fra Kvalitetsfonden Endelig anlægsramme til DNU fra Kvalitetsfonden

 

Risici i forbindelse med Fase 2

Projektet står over for en risiko med henholdsvis manglen på fastlæggelse af rammerne og forudsætningerne for projektet samt risiko med neddrosling af projektet. En fastholdelse af fremdriften af projektet sikres ved at anbefale igangsætning af opgaver, der i størst mulig grad giver værdi til projektet samt en nedjustering af projektets aktivitet og økonomi i 2010 svarende til 2009 niveau.

Den færdige helhedsplan fastlægger bl.a. gennemføringsstrategien for Det Nye Universitetshospital. Beslutningen om igangsætning af de anbefalede fase 2 projekter vil dermed blive taget parallelt med udarbejdelsen af den endelige gennemføringsstrategi, herunder udflytningsplan. Arbejdet med gennemføringsstrategien vurderes dog på nuværende tidspunkt så fremskreden, at projekteringsplanen for de anbefalede fase 2 projekter kan koordineres i takt med færdiggørelsen af den endelige gennemføringsstrategi.

Risikoen ved de enkelte delprojekter med hensyn til anlægsøkonomien øges i takt med fremdriften i fase 2. Desto senere projektet tilpasses den endelige anlægsbevilling, jo større risiko er der for behov for omprojektering og dermed fordyrelse af projektet. I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til og dialog med Regeringens rådgivende udvalg tilpasses projektets forudsætninger løbende.

Igangsættes fase 2 projekterne ikke vil projektet stå overfor en risiko med hensyn til at sikre fremdriften i projektet. Bygherre- og rådgiverorganisationerne vil have risiko for at miste kontinuitet, kompetencer og opbygget viden i den forudgående planlægningsfase. Dette vil være uhensigtsmæssigt for projektets videre gennemførelse. I tilknytning hertil er der desuden behov for at fastholde engagementet og tilliden til projektets gennemførelse fra den omfattende brugerinvolvering, projektet har iværksat blandt personalet på de involverede hospitaler. 

Der henvises til detaljeret sagsfremstilling i vedlagte Notat vedr. igangsætning af Fase 2 projekter ved Det Nye Universitetshospital og Plan for opstart af Fase 2, af Rådgivergruppen DNU

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-25-07

6. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Resume

Det Midlertidige Udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og Præhospitalplan anbefaler, at bemandingen på akutbilen i Lemvig ændres fra sygeplejersker til læger. Det anbefales, at det sker som en selvstændig ændring omkring Lemvig-bilen.

 

Der kan forventes en årlig merudgift herved i størrelsesordenen 4,3 mio. kr. Hertil kommer op til ca. 1 mio. kr. i éngangsudgifter ved konverteringen. Det Midlertidige Udvalg foreslår, at finansiering af den årlige merudgift indgår ved budgetdrøftelserne for 2010.

Direktionen indstiller,

at bemandingen af akutbilen i Lemvig ændres fra sygeplejersker til læger fra 1. september 2009,

at finansiering af den årlige merudgift herved - 4,3 mio. kr. - indgår ved budgetdrøftelserne for 2010, og

at finansiering af de forventede merudgifter på 2,43 mio. kr. i 2009 fastlægges i forbindelse med behandling af budgetsituationen i Forretningsudvalget den 23. juni 2009 og i Regionsrådet den 19. august 2009.                                    

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget drøftede lægebemanding af akutbilen i Lemvig på møde den 5. maj 2009.

 

Det blev blandt andet besluttet, at "Det Midlertidige Udvalg vedr. implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan" udarbejder et forslag til etablering af lægebemandet akutbil i Lemvig.

 

Sagen er drøftet på det midlertidige udvalgs møde den 12. maj 2009. Udvalget anbefaler ændring i bemandingen af akutbilen i Lemvig fra sygeplejersker til læger gennemført 1. august/1. september 2009 som en selvstændig løsning, idet den beregnede merudgift på ca. 4,3 mio. kr. årligt hertil foreslås at indgå ved budgetdrøftelserne vedrørende de samlede økonomiske udfordringer på det præhospitale område fra 2010.

 

De forventede merudgifter i 2009 på 2,43 mio. kr. foreslås drøftet i forbindelse med behandling af budgetsituationen i Forretningsudvalget den 23. juni 2009 og i Regionsrådet den 19. august 2009. Dermed vil forslaget kunne ses i en sammenhæng med en samlet vurdering af økonomien og de økonomiske handlemuligheder på sundhedsområdet.

 

Udvalget har set nærmere på muligheden for at lukke den sygeplejerskebemandede akutbil i Holstebro, for herigennem at få en medfinansiering af merudgiften til lægebilen i Lemvig. Udvalget kan konstatere, at denne løsning ikke er gangbar. Hvis sygeplejerskebilen i Holstebro lukkes, vil lægebilen dér blive en "høj-aktivitetsbil", og dermed kræve endnu et vagtlag på anæstesiafdelingen. Denne løsning vil således være fordyrende, og merudgifterne vil blive større, end ved kun at ændre bemandingen på akutbilen i Lemvig. Udvalget peger derfor på en selvstændig løsning omkring akutbilen i Lemvig.

 

Administrationen har udarbejdet notatet Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig. Det bemærkes, at notatet ikke er offentligt tilgængeligt. Der foreslås i notatet konvertering hurtigst muligt med målsætning om start den 1. september 2009. Der vil medfølge éngangsudgifter i størrelsesordnen op til ca. 1 mio. kr. dels til fratrædelsesgodtgørelser, dels til ekstra udstyr/medicin m.m.

 

Den årlige merudgift ved konverteringen er beregnet til 4,3 mio. kr. Ved ændring pr. 1. september 2009 vil der blive en merudgift i 2009 til drift på ca. 1,43 mio. kr. samt op til ca. 1 mio. kr. i éngangsudgifter i forbindelse med konverteringen - i alt ca. 2,43 mio. kr.

 

Bemanding af ordningen bliver med lægekonsulenter. Det er ikke muligt at anvise udførelse af andet lægearbejde mellem kørslerne.

 

Der forventes ikke en stigning i aktivitetsniveauet (Lemvig-bilen havde 757 kørsler i 2008), hvorfor det forudsættes, at den nuværende entreprenøraftale om bil, chauffør, m.m. kan opretholdes uden genforhandling. Udvalget konstaterer samtidig, at der er betydelige forskelle i den måde, som akutbilerne i Region Midtjylland er organiseret på. Udvalget ønsker derfor, at der på sigt sker en harmonisering. Udvalget foreslår således snarlig opstart af planlægning for og på lidt længere sigt igangsætning af harmonisering af alle akutbil-ordninger i regionen. Udvalget anbefaler, at harmoniseringen igangsættes og gennemføres senest i 2011-2013.

 

Nedenfor angives eksempler på nuværende ordninger for lægebemandede akutbiler i regionen.

 

Eksempler på forskellige modeller for drift af lægebemandede akutbiler i Region Midtjylland:

Lægebemandet akutbil:

Århus

Silkeborg

Holstebro

Lemvig

Døgndækkende

Ja

Besluttet ja

Besluttet ja

Forudsat (som nu)

Base

Entreprenørs base hele døgnet

Hospital i dagtid hverdage

Entreprenørs base i øvrigt

Hospital i dagtid

Vagten tager bilen med hjem og kører ud derfra

Bil/chauffør på entreprenørens base – lægen hentes på RH Lemvig

Bil/chauffør

Ambulancebehandler

Uddannet som lægeassistent

Ambulancebehandler

Uddannet som lægeassistent

Lægen fører selv bilen, der evt. afhentes af entreprenøren

Ambulancebehandler

Uddannet som lægeass.

Aktivitet (2008) målt i kørsler

4.819

517 *

174 **

700-800 ***

Integreret i dagtid/hverdage  i afdeling

Nej

Ja

Ja

Nej

Sygeplejerske-

Bemandet akutbil som

Første indsatsenhed

Nej

Nej

Ja

Nej

* I 2008 kun i dagtid på hverdage

** I 2008 kun i dagtid på hverdage samt resten af tiden hver anden uge på skift med Herning

*** Aktiviteten i 2008 pr. indbygger ligger markant højere end ved andre lægebemandede akutbiler i regionen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-4-81-07

7. Beslutning om åbning af borgeradgang til e-journal

Resume

E-journal giver adgang til patientjournaler via internettet.

 

E-journal har som et forsøg siden 1. januar 2007 været tilgængelig for borgere med kontakt til hospitaler i det tidligere Viborg Amt. Erfaringerne er meget positive og bekræftes af en landsdækkende brugerundersøgelse, som Danske Regioner har gennemført blandt både klinikere og borgere.

 

Det foreslås, at der åbnes for adgang til e-journal for borgere til data, som er indberettet af hospitalerne i hele Region Midtjylland.

 

Sundhedsministeriet kræver, at det i hvert enkelt tilfælde vurderes klinisk, om adgang til journaloplysningerne kan være skadelig for borgeren selv eller for andre. Baggrunden er Sundhedslovens § 37. Det betyder, at afdelingerne løbende skal vurdere, om der er journaler, som pågældende patient ikke bør have adgang til i e-journal. Hvordan denne vurdering sker i praksis må afhænge af de lokale forhold. Det er ikke tanken at udstikke centrale retningslinjer for indholdet af journalen, men afdelingerne vil blive gjort opmærksomme på, at journalen bliver gjort tilgængelig for patienten.

 

Da den konkrete, kliniske vurdering ikke kan ske bagudrettet, foreslås det, at der kun åbnes for adgang til data, som er indberettet efter 1. september 2009. Der vil ikke blive adgang for borgerne til ældre data.

Direktionen indstiller,

at der åbnes for adgang til data i e-journal, som er indberettet af hospitaler i Region Midtjylland,

 

at adgangen begrænses til data, der er indberettet efter 1. september 2009,

 

at oplysninger om indberetning til e-journal indarbejdes i hospitalernes informationsmateriale til patienterne, og

 

at der udarbejdes en evaluering af ordningen, der forelægges Regionsrådet i september 2010.

Sagsfremstilling

E-journal er en national, elektronisk journal, hvor ansatte i sygehusvæsenet, lægerne i primærsektoren og visse patienter selv, hvis de er over 15 år og har digital signatur, kan læse journaloplysninger. Systemet blev i sin tid etableret af Vejle og Viborg amter og udvikles nu i et samarbejde mellem Danske Regioner og MedCom. I løbet af 2009 modtager systemet journaldata fra alle regioner.

 

E-journals rolle er at skabe kontinuitet i behandlingen på tværs af sektorer og regioner. Systemet giver praktiserende læger, speciallæger, hospitalslæger og patienter mulighed for at se journaloplysninger fra landets hospitaler inkl. behandlingspsykiatrien i en ensartet brugergrænseflade. Oplysningerne stammer fra elektroniske patientjournaler og patientadministrative systemer.

 

Der leveres nu data til e-journal fra alle regioner bortset fra Region Sjælland. Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark (og de respektive amter) har leveret data fra omkring januar 2000. Region Hovedstaden har leveret data fra 1. oktober 2008. Region Sjælland forventes at påbegynde levering af data til e-journal i løbet af 2009. I Region Midtjylland kommer der ikke data fra Hospitalsenheden Vest, da det ældre notat-system (PTI) i Hospitalsenheden Vest ikke kan håndtere overførsel af data til e-journal. Dette løses i forbindelse med, at Hospitalsenheden Vest overgår til anden EPJ.

 

I starten af december 2008 er der for ca. 3,8 mio. danskere registeret ca. 4,6 mio. patientjournaler med ca. 20 mio. forløb i e-journal.

 

Patientens adgang til egen journal

Siden 1. januar 2007 har borgerne med digital signatur haft adgang til egne data, der er indberettet af de somatiske hospitaler i det tidligere Viborg Amt. Erfaringerne er gode, og derfor bør ordningen udvides til hele Region Midtjylland. Region Hovedstaden har allerede gennemført adgang for borgerne til egne journaldata fra somatiske hospitaler.

 

I 2009 har Danske Regioner gennemført en brugerundersøgelse af e-journa­len. Formålet med brugerundersøgelsen var at undersøge potentialet for forbedring af e-journalen blandt alle typer af brugere. Undersøgelsen kan ses på  www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/Stor%20tilfredshed%20blandt%20brugerne%20af%20e-journal.aspx

 

Undersøgelsen tyder på, at e-journalen er en god støtte for borgerne, som med e-journalens hjælp kan optræde som velinformerede patienter og derved bidrage til at højne effekti­viteten og kvaliteten af den behandling, der ydes af sundhedsvæsenet.

 

Patienter har i dag ret til at se deres egen journal, jf. sundhedslovens § 37, stk. 1. Undtaget herfra er alene tilfælde, hvor patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysninger findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser, jf. sundhedslovens § 37, stk. 2. Denne regel understøtter e-journal, idet en sundhedsperson/hospitalsafdeling kan blokere for en borgers adgang til e-journal.

 

Der findes ikke præcise oplysninger om, hvor ofte der gives afslag på aktindsigt. Baseret på en opgørelse af antallet af afslag på aktindsigt i e-journal i oktober og november 2008 i Region Hovedstaden kan det skønnes, at der i sygehusvæsenet på landsplan årligt gives ca. 150 afslag på aktindsigt.

 

Det er, ifølge Sundhedsministeriets jurister, i overensstemmelse med Sundhedsloven at give patienterne adgang til egne data på internet. Forinden det sker, skal der dog ske en konkret, klinisk vurdering af, om der er oplysninger i journalen, der bør undtages fra aktindsigt eller formidles til patienten på anden måde, inden patienten får adgang til egne data på internet.

 

Det vil være op til den enkelte afdeling at tage højde for, at data gøres umiddelbart tilgængelige for borgerne i e-journal. Det kan eventuelt ske gennem en lokal instruks for, hvordan man udformer journalen for givne typer af patienter.

 

Sådanne instrukser og andre tiltag kan ikke få tilbagevirkende kraft. Derfor bør der ikke åbnes for borgeradgang til data, der er indberettet til e-journal før 1. september 2009. Det vil give afdelingerne mulighed for at forberede den nye situation. De skal indarbejde en arbejdsgang for, hvordan man blokerer for adgang til journaldata for enkelte patienter, hvis det efter en konkret klinisk vurdering er nødvendigt. Ældre data i e-journal vil altså kun være tilgængelige for klinikere. Det gælder også de journaldata fra det tidligere Viborg Amt, der hidtil har været tilgængelige for borgerne.

 

Ordningen kan på sigt betyde, at afdelingerne ikke får så mange anmodninger om aktindsigt på papir. Værdien kan ikke gøres op økonomisk. Ordningen forventes ikke at betyde udgifter for afdelingerne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-31-08

8. Valg af model for Sundhedshus Grenaa

Resume

Regionsrådet bevilligede den 18. juni 2008 1,5 mio kr. til færdiggørelse af masterplan og dispositionsforslag for et Sundhedshus i Grenaa.

 

Der har været arbejdet med forskellige modeller, som tidligere er beskrevet for Regionsrådet. Administrationen foreslår, at model 1 vælges for den videre etablering af sundhedshuset.

 

Det foreslås endvidere, at master- og dispositionsplanen færdiggøres og udgør grundlaget for den videre udbygning af Sundhedshuset i Grenaa. Med baggrund i Region Midtjyllands økonomiske situation foreslåes projektet imidlertid faseopdelt og gennemført i den takt, der kan skaffes anlægsmidler hertil.

 

Det foreslås, at første fase i projektet bliver indretning af klinikker til almen praksis i Regionshospitalets hovedbygning.

 

Projektets første fase foreslås finansieret af regionens anlægsbudget, ligesom administrationen afsøger eksterne muligheder for at etablere de bygningsmæssige rammer, der kan fremme det samlede projekt mest muligt.

 

Der forelægges en egentlig anlægsbevillingssag for Regionsrådet i efteråret.

Direktionen indstiller,

at master- og dispositionsplan færdiggøres og udgør grundlaget for videreudviklingen af sundhedshuset,

 

at model 1 vælges for den videre etablering af sundhedshuset,

 

at første fase i projektet bliver etablering af klinikker til almen praksis,

 

at der indledes dialog med Norddjurs kommune om etableringen af de kommunale funktioner i Sundhedshuset,

 

at projektets første fase i 2010 og 2011 finansieres indenfor de rammer, der foreslås afsat på anlægsbudgettet til sundhedshuse og understøttelse af strukturudvikling i almen praksis,

 

at Region Midtjyllands andel af midler fra den statslige "250-mio-kr's" pulje primært og så vidt muligt anvendes til formålet sundhedshuse og strukturudvikling i almen praksis, samt

 

at administrationen herudover undersøger alternative muligheder for at etablere de bygningsmæssige rammer, der kan fremme projektet mest muligt.

Sagsfremstilling

Etablering af sundhedshuse som Sundhedshus Grenaa er i overensstemmelse med Region Midtjyllands planer for strukturudviklingen af almen praksis og ikke mindst i forhold til at etablere nære og sammenhængende sundhedstilbud på tværs af sektorer, særligt i geografiske områder af regionen, hvor dækningen af øvrige sundhedstilbud er mere smal. 

 

Derfor indstilles det til Regionsrådet, at masterplanen og dispostionsforslaget for Grenaa Sundhedshus færdiggøres og udgør grundlaget for den videre etablering af sundhedshuset. Planen realiseres i faser, hurtigst muligt, i den takt, der kan etableres finansiering hertil på regionens budgetter eller anden form for finansiering. 

 

Baggrund

På Regionsrådets møde den 18. juni 2008 besluttede Regionsrådet, at administrationen skulle arbejde videre med projektering af Sundhedshus Grenaa ud fra to forskellige modeller:

 • Model 1: Renovering af 1. og 2. salen i hovedbygningen på Regionshospitalet Grenaa, således at disse etager kan rumme praktiserende læger, andre ydere med overenskomst med regionen samt Norddjurs Kommune.
 • Model 2, der svarer til model 1, men derudover med en ny tilbygning, der kan integrere de praktiserende læger i huset.

Regionsrådet vedtog endvidere at give en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udredning, programmering og projektering af sundhedshuset. Administrationen har siden mødet den 18. juni 2008 arbejdet med at klarlægge arealbehovet i huset blandt de interesserede parter.

 

Administrationen har siden indgået aftale med Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S om bygherrerådgiver-ydelser samt gennemført udbudsforretning af den tekniske rådgivningsopgave. Udbudsforretningen blev vundet af RH arkitekterne AS og ingeniørfirmaer OBH.

 

Alle potentielt interesserede brugere har deltaget i en række møder, hvor man har drøftet arealbehov og brug af fælles arealer. Regionshospitalet Grenaa omfatter i dag ca. 10.000 m2, hvoraf 2900 m2 ikke er i brug. Såfremt alle interesserede parter skal have plads i huset, er behovet ca. 4200 m2.

 

I Hensigtserklæring om etablering af et sundhedshus på Regionshospitalet Grenaa aftalte Norddjurs Kommune og politiske repræsentanter fra Region Midtjylland den 20. maj 2008, at kommunen vil flytte deres sundhedsafdeling, 20 administrative medarbejdere fra hjemmeplejens administration samt kommunens almindelige ambulante genoptræning ind i huset. Kommunen har endvidere pr. 1. september 2008 flyttet hele deres hjemmepleje ind i andre lokaler på matriklen.

 

Det udarbejdede byggeprogram viser, at alene alle Norddjurs Kommunes funktioner og alle de interesserede praktiserende læger har et samlet arealbehov på ca. 2800 m2. Hertil kommer behov for fællesarealer (mødelokaler, foyer, personalerum, depot etc.). 

 

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse af interessenter i Grenaa.

 

Beskrivelse af Model 1

Etableringsomkostningerne til renovering af 1. og 2. salen er af arkitekterne foreløbig anslået til ca. 45 mio. kr. Dette er inklusiv omkostninger til nye parkeringspladser og ny indgang til huset omfattende 300 m2 nybyggeri. De praktiserende læger har i fællesskab udformet brev modtaget af Region Midtjylland den 15. april 2009. Heri anføres det i forhold til model 1 (renovering), at man: ”Enstemmigt fortsat har fravalgt denne mulighed ”. Det er endvidere fremført på en række møder, at man kollektivt vil stoppe processen, såfremt nybyggeri ikke er muligt. En sådan beslutning kan efter administrationens vurdering også have konsekvenser for de resterende parters vilje til at ville flytte ind i huset.

 

Vælger Regionsrådet denne model, skal Region Midtjylland i dialog med Norddjurs Kommune og andre interesserede parter om indflytning. Herefter vil man kunne indrette til de interesserede.

 

Beskrivelse af Model 2

RH-arkitekter foreslår alternativt en nytilbygning til Regionshospitalet Grenaa, hvor man renoverer facaden på blokken tættest på parkeringspladsen og integrerer den med et nybygget areal. For at integrere nytilbygningen med resten af huset foreslås byggeri i tre etager á 770 m2. Hospitalet råder i dag over et sengeafsnit med 18 senge. Underetagen af tilbygningen vil dels blive anvendt af hospitalet til sengeafsnit (300m2), dels til ankomst, caféområde og andre borgervendte fællesfaciliteter, der ligger i naturlig sammenhæng med ankomstområdet. Denne model vil sikre, at alle interesserede parter kan få plads i huset. Jævnfør ovennævnte brev fra de praktiserende læger vil deres deltagelse endvidere være væsentlig mere sikker. Løsningen vil beløbe sig til ca. 73 mio. kr.

 

Juridisk grundlag

Folketinget vedtog den 26. maj 2009 forslag til ændring af sundhedsloven vedrørende tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler til sikring af sundhedsydelser. Det fremgår heraf at "...Regionsrådet kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst. Udlejningen af lokaler skal ske på markedsvilkår og i overensstemmelse med regionens sundhedsplan..."

 

Økonomiske rammer for etablering af sundhedshus Grenaa

Anlægsbudgettet

Etablering af sundhedshuse skal finansieres af regionens almindelige anlægsbudget og indgår i lighed med renoveringer og ombygninger på hospitalerne i regionens samlede investeringsplan. Anlægsomkostninger i forbindelse med sundhedshuse skal ligeledes medregnes i forhold til overholdelse af regionens samlede anlægsloft.

 

Anlægsøkonomien for Region Midtjylland er presset blandt andet som følge af, at finansieringen til etablering af akutafdelinger (FAME) på Regionshospitalet Randers og Horsens er uafklaret. Der er desuden en høj andel af presserende anlæg og renoveringer på investeringsplanen. Ved presserende anlæg og renoveringer forstås projekter, hvor der er risiko for nedbrud eller lignende såfremt projekterne ikke gennemføres.

 

På denne baggrund har administrationen vurderet projektet og finansieringen hertil. Indenfor det nuværende budgets rammer foreslår administrationen over årene 2010-2011 afsat midler til sundhedshuse som nedenfor opstillet:

 

År 2010 2011
afsat mio. kr. 40 20

 

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet faseinddeling for etablering af sundhedshuset i Grenaa , og vil i forbindelse med budgetforelæggelsen fremlægge en samlet revideret investeringsplan for Regionsrådet. Der forelægges i efteråret 2009 en egentlig anlægsbevillingssag for sundhedshus Grenaa.

 

Adminisitrationen ansøger i tillæg til ovenstående midler fra den afsatte pulje på 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Puljen er afsat fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden. Det er dog fortsat usikkert, hvornår pengene kan udmøntes, men administrationen ansøger, så snart dette er muligt. Efter økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og Regeringen vurderes endvidere andre finansieringskilder - herunder lån, for hurtigere realisering af alle faser i projektet.

 

Endelig undersøger administrationen muligheden for, om private investorer vil etablere de bygningsmæssige rammer, der kan fremme det samlede projekt mest muligt.

 

Drift

Forretningsudvalget vedtog den 24. juni 2008 ”Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren”. Heraf fremgår, at sundhedspersoner med overenskomst med regionen kan flytte ind i lokaler til en husleje på markedsniveau. For Grenaa er denne 660 kr. pr. brutto m2. Beregningsprincipperne herfor er fastsat efter objektive kriterier.

 

Huslejeindtægten kan ikke finansiere anlægsudgiften, og Regionsrådet må forvente et lavere beløb til forrentning og afskrivning af regionens investerede kapital svarende til ca. 500 kr. pr. m2 årligt for det antal kvadratmeter, der udlejes til privatpraktiserende sundhedspersoner.

 

Udlejes 1900 m2 til privatpraktiserende sundhedspersoner vil det svare til ca. 1 mio. kr. årligt.

 

Valg af model

Etablering af sundhedshuse er i overensstemmelse med Region Midtjyllands planer for strukturudvikling af almen praksis og ikke mindst i forhold til at bane vejen mod et sammenhængende, integreret sundhedsvæsen i regionen. Regionsrådet har godkendt, at administrationen arbejder med projekterne, ligesom principperne er integreret i såvel hospitals-, akut-, perspektiv-, praksis- og sundhedsplan. Desuden har Region Midtjylland indgået en politisk hensigtserklæring med Norddjurs Kommune om etablering af et sundhedshus i Grenaa. Denne er indarbejdet i den seneste sundhedsaftale med Norddjurs Kommune. Endelig har Norddjurs Kommune godkendt de konkrete etableringsplaner i byrådet den 5. maj 2009.

 

På baggrund af den pressede anlægsøkonomi anbefaler administrationen, at det videre arbejde med etablering af Sundhedshus Grenaa sker med udgangspunkt i model 1.

 

Arkitekt og ingeniør vil efter Regionsrådets beslutning påbegynde udarbejdelsen af masterplan og dispositionsforslag for huset. I takt med, at midlerne til sundhedshuset afsættes på anlægsbudgettet vil det endelige budget blive udmøntet.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-90-06-V

9. Etablering af Skive Sundhedshus

Resume

Regionsrådet bevilligede den 18. juni 2008 2 mio. kr. til færdiggørelse af masterplan og dispositionsforslag for et Sundhedshus i Skive.
 
KPF Arkitekterne A/S har udarbejdet byggeprogram, der på baggrund af de nuværende interessetilkendegivelser viser, at Regionshospitalet i Skive vil kunne fyldes med sundhedsfunktioner og ydere fra kommune, praksissektor og hospitalssektor.
 
Det foreslås, at master- og dispositionsplanen færdiggøres og udgør grundlaget for den videre udbygning af Sundhedshuset i Skive. Med baggrund i Region Midtjyllands økonomiske situation foreslås projektet imidlertid faseopdelt og gennemført i den takt, der kan skaffes anlægsmidler hertil.
 
Endelig foreslås, at første fase i projektet bliver genhusning af regionale hospitalsfunktioner og indretning af klinikker til almen praksis.
 
Projektets første fase foreslås finansieret af regionens anlægsbudget, ligesom administrationen afsøger eksterne muligheder for at etablere de bygningsmæssige rammer, der kan fremme projektet mest muligt.
 
Der forelægges en egentlig anlægsbevillingssag for Regionsrådet i efteråret.

Direktionen indstiller,

at master- og dispositionsplan færdiggøres og udgør grundlaget for videreudviklingen af sundhedshuset,

 

at første fase i projektet bliver genhusning af regionale hospitalsfunktioner og etablering af klinikker til almen praksis,

 

at der indledes dialog med Skive kommune om etableringen af de kommunale funktioner i Sundhedshuset,

 

at projektets første fase i 2010 og 2011 finansieres indenfor de rammer, der foreslås afsat på anlægsbudgettet til sundhedshuse og understøttelse af strukturudvikling i almen praksis,

 

at Region Midtjyllands andel af midler fra den statslige "250 mio.kr.'s" pulje primært og så vidt muligt anvendes til formålet sundhedshuse og strukturudvikling i almen praksis, samt

 

at administrationen herudover undersøger eksterne muligheder for at etablere de bygningsmæssige rammer, der kan fremme projektet mest muligt.

Sagsfremstilling

Etablering af sundhedshuse som Sundhedshus Skive er i overensstemmelse med Region Midtjyllands planer for strukturudviklingen af almen praksis og ikke mindst i forhold til at etablere nære og sammenhængende sundhedstilbud på tværs af sektorer, særligt i geografiske områder af regionen, hvor dækningen af øvrige sundhedstilbud er mere smal. 

 

Derfor indstilles det til Regionsrådet, at masterplanen og dispostionsforslaget for Skive Sundhedshus færdiggøres og udgør grundlaget for den videre etablering af sundhedshuset. Planen realiseres i faser, hurtigst muligt, i den takt, der kan etableres finansiering hertil på regionens budgetter eller anden form for finansiering.

 

Baggrund

Regionsrådet besluttede den 18. juni 2008 at arbejde videre med projektering af Skive Sundhedshus. Ved samme lejlighed blev der afsat en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til udredning, programmering og projektering af sundhedshuset. Regionsrådet godkendte den 17. december 2008 milepælsplan samt de tidsmæssige rammer for etableringen af Skive Sundhedshus. Se bilag for kort beskrivelse af beslutningshistorikken.

 

Administrationen har siden indgået aftale med Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S om bygherrerådgiver-ydelser samt gennemført udbudsforretning af den tekniske rådgivningsopgave. Udbudsforretningen blev vundet af KPF arkitekterne AS.

 

KPF arkitekterne A/S fik den 4. marts 2009 overdraget opgaven med udarbejdelse af byggeprogram, masterplan og dispositionsplan. Det foreløbige byggeprogram viser, at interessenternes arealønsker fordeler sig som følger: 

Interessent

m2-ønkser

Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

17.000

Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest

0

Regionspsykiatrien

1.903

Skive Kommune

2.891

Alment praktiserende læger

1.631

Andre ydere i praksissektoren.

1.559

I alt

24.984

Anmærkning: Den arbejdsmedicinske filial søges placeret sammen med de øvrige ambulatorier, og der afsættes derfor ikke særskilte m2 hertil.

 

I nterviewene med interessenterne pågår stadig med henblik på yderligere kvalitetssikring, og der kan derfor forekomme ændringer i vurderingerne af de enkelte interessenters arealbehov. Masterplan og dispositionsplaner er under udarbejdelse og vil danne grundlag for det videre etableringsarbejde. Se bilag for oversigt over interessenter og funktioner.

 

Interessetilkendegivelser

I januar 2009 blev alle ydere i praksissektoren med udgangspunkt i en husleje pr. brutto-m2 på 660 kr. bedt om at tilkendegive, om de var interesserede i at indgå i den videre planlægningsproces. Yderne har således endnu ikke juridisk bundet sig til indflytning i sundhedshuset. Når dispositionsforslaget foreligger, vil yderne blive bedt om at tage endelig stilling. Vælger de ydere, der på nuværende tidspunkt har tilkendegivet at være interesseret i at flytte deres klinik ind i sundhedshuset, vil bygning 23 og 24 være fuldt ud disponeret (Areal til rådighed 3.560 m2).

 

Yderne i praksissektoren er den 27. maj 2009 blevet præsenteret for de første indretningsskitser, som de tog godt i mod.

 

Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest og Skive Kommune vil fuldt ud disponere over den resterende hovedbygning, det vil sige bygning 20, 21 og 22 (Areal til rådighed 24.105 m2). Der arbejdes pt. med - og helt i overensstemmelse med Regionspsykiatrien i Skives egne ønsker - en placering af Regionpsykiatrien i Skive i bygning 50 og 51, det vil sige udenfor hovedbygningen. 

 

Juridisk grundlag

Folketinget vedtog den 26. maj 2009 forslag til ændring af sundhedsloven vedrørende tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler til sikring af sundhedsydelser. Det fremgår heraf at "...Regionsrådet kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst. Udlejningen af lokaler skal ske på markedsvilkår og i overensstemmelse med regionens sundhedsplan..."

 

Økonomiske rammer for etablering af sundhedshus Skive

Anlægsbudgettet

Etablering af sundhedshuse skal finansieres af regionens almindelige anlægsbudget og indgår i lighed med renoveringer og ombygninger på hospitalerne i regionens samlede investeringsplan. Anlægsomkostninger i forbindelse med sundhedshuse skal ligeledes medregnes i forhold til overholdelse af regionens samlede anlægsloft.

 

Anlægsøkonomien for Region Midtjylland er presset  blandt andet som følge af, at finansieringen til etablering af akutafdelinger (FAME) på Regionshospitalet Randers og Horsens er uafklaret. Der er desuden en høj andel af presserende anlæg og renoveringer på investeringsplanen. Ved presserende anlæg og renoveringer forståes projekter, hvor der er risiko for nedbrud eller lignende såfremt projekterne ikke gennemføres.

 

På denne baggrund har administrationen vurderet projektet og finansieringen hertil. Indenfor det nuværende budgets rammer foreslår administrationen over årene 2010-2011 afsat midler til sundhedshuse som nedenfor opstillet:

 

År 2010 2011
mio. afsat 40 20

 

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet Faseinddeling for Skive Sundhedshus og vil i forbindelse med budgetforelæggelse fremlægge en samlet revideret investeringsplan for Regionsrådet. Der forelægges i efteråret 2009 en egentlig anlægsbevillingssag for sundhedshus Skive.

 

Administrationen ansøger i tillæg til ovenstående midler fra den afsatte pulje på 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Puljen er afsat fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden. Det er dog fortsat usikkert, hvornår pengene kan udmøntes, men administrationen ansøger så snart dette er muligt. Efter økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og Regeringen vurderes endvidere andre finansieringskilder, herunder lån, for hurtigere realisering af alle faser i projektet.

 

Endelig undersøger administrationen muligheden for, om private investorer vil etablere de bygningsmæssige rammer, der kan fremme det samlede projekt mest muligt.

 

Drift

Forretningsudvalget vedtog den 24. juni 2008 ”Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren”. Heraf fremgår, at sundhedspersoner med overenskomst med regionen kan flytte ind i lokaler til en husleje på markedsniveau. For Skive er denne 660 kr. pr. brutto m2. Beregningsprincipperne herfor er fastsat efter objektive kriterier.

 

Huslejeindtægten kan ikke finansiere anlægsudgiften, og Regionsrådet må forvente et lavere beløb til forrentning og afskrivning af regionens investerede kapital svarende til ca. 500 kr. pr. m2 årligt for det antal kvadratmeter, der udlejes til privatpraktiserende sundhedspersoner.

 

Udlejes 3.190 m2 til privatpraktiserende sundhedspersoner, vil dette svare til en årlig manko på ca. 1,5 mio. kr. til yderne i praksissektoren.

 

Indledning af etableringen af Skive Sundhedshus med gennemførelsen af 1. fase: Genhusning af regionale sygehusfunktioner og indretning af lægeklinik

Det er vurderingen, at sundhedshuse er en god idé, der tilvejebringer et godt grundlag for strukturudvikling i almen praksis og understøtter udviklingen af et integreret sundhedsvæsen. Det er i forlængelse heraf og konkret i forhold til Skive vurderingen, at etableringen af klinikker til de alment praktiserende læger er mest presserende af hensyn til de lægedækningsmæssige udfordringer i Skive by.

 

Forudsætningen for, at praksisklinikkerne kan indrettes, er, at Regionshospitalet Viborg flytter og genhuser de regionale sygehusfunktioner, der i dag er placeret i bygning 23 og 24.

 

Administrationen indstiller på den baggrund, at den videre planlægning og gennemførelse af første fase (indretning af lægeklinikker) påbegyndes.

 

Der indledes dialog med Skive Kommune om finansiering af etableringen af kommunale funktioner i Skive Sundhedshus.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-73-08

10. Genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg og videreførelse af visitationsmodel

Resume

Den 1. juli 2009 genindføres det udvidede frie sygehusvalg, der har været suspenderet siden den 7. november 2008. Genindførelsen betyder, at patienterne har ret til at vælge behandling på et privathospital, såfremt der ikke kan tilbydes en tid til behandling inden for 1 måned i det offentlige sundhedsvæsen. 

 

Det indstilles, at der fortsat visiteres efter de retningslinjer for visitation og lægefaglig prioritering, der har fungeret i suspensionsperioden. Retningslinjerne påvirker ikke patienternes ret til det udvidede frie sygehusvalg, men er et redskab i forhold til at prioritere behandlingen af de mest syge. Der orienteres desuden om patientinformation og forventet pres på Patientkontorets sagsbehandlingstid som følge af genindførelsen af det udvidede frie valg.

Direktionen indstiller,

at den beskrevne model for visitation og prioritering af patientgrupper (jvf. tabel 1) videreføres efter genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af strejken på sundhedsområdet i foråret 2008, blev det i forbindelse med økonomiaftalen for 2009 aftalt midlertidigt at suspendere det udvidede frie sygehusvalg. Suspensionen trådte i kraft den 7. november 2008 og ophører den 1. juli 2009, hvor det udvidede frie sygehusvalg genindføres på stort set samme vilkår som før suspensionen.

 

Videreførelse af visitationsmodel med lægefaglig prioritering

I suspensionsperioden har hospitalerne visiteret efter de retningslinjer for visitation og prioritering af patientgrupper, der blev vedtaget af Regionsrådet den 22. oktober 2008. Formålet med retningslinjerne har været, at prioritere ressourcerne så de mest syge patienter behandles først, samtidig med at alle patienter tilbydes en lægefaglig tilfredsstillende tid til undersøgelse/behandling.

 

Modellen har betydet, at der har været forskellige behandlingsfrister for patienterne, jvf. tabel 1. Behandlingsfristen for den enkelte patient er som grundlæggende hovedregel bestemt af ventetidens betydning for diagnosen og er således baseret på et lægefagligt skøn. Dog kan individuelle forhold ved den enkelte patient påvirke prognosen, eksempelvis komplicerende sygdomme som diabetes mv.

 

På trods af de, for nogle patienter, længere ventetider har erfaringerne med visitationsmodellen været positive i den forstand, at der generelt har været ganske få klager vedrørende ventetider i suspensionsperioden, ligesom der fra lægefaglig side er opbakning til modellen.

 

Efter at det har været muligt i en periode at prioritere ud fra lægefaglige kriterier og differentierede behandlingsfrister, kan alle patienter nu igen vælge et privat behandlingsalternativ efter 1 måneds ventetid. For at ressourcerne også fremover prioriteres i forhold til at behandle de mest syge først, indstilles det imidlertid at videreføre visitationsmodellen, fra suspensionsperioden, som interne retningslinjer for prioritering i regionen - også selv om behandlingsfristen er 1 måned for alle patienter. De interne retningslinjer påvirker således ikke patienters ret til det udvidede frie sygehusvalg, men er udelukkende et redskab i forbindelse med prioriteringen af patientgrupper.

 

Fordelen ved at videreføre modellen er, at princippet om behandling af de mest syge først fastholdes og synliggøres. En videreførelse af modellen er desuden i tråd med den vedtagne styringsstrategi for sundhedsområdet.

Tabel 1. Model for visitation og prioritering af patientgrupper

Patientgruppe

Regionshospitalet/Århus Universitetshospital

Patientgruppe 1

<1 måned

Akut/sub-akut behandling

Patientgruppe 2

<3 måneder

Behandling indenfor 3 måneder

Patientgruppe 3

>3 måneder

Behandling kan vente i mere end 3 måneder

 

Et uddybende notat om visitationsmodellen er vedlagt som bilag.

 

Patientinformation

Omvisitering efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg varetages af Patientkontoret. Under suspensionen har antallet af henvendelser til Patientkontoret vedrørende omvisitering til privat aftalesygehus været betydeligt lavere end i perioden før suspensionen - til gengæld har flere henvendt sig for at blive omvisiteret til et andet offentligt hospital (frit sygehusvalg).

 

Der kan dog forventes et pres på sagsbehandlingstiden i Patientkontoret i forbindelse med genindførelsen af udvidet frit valg, ikke mindst i sommerferieperioden. For at imødekomme dette, informeres der herom i regionens annoncer i de lokale medier, på hjemmesiden, til de praktiserende læger mv.

 

Endvidere informeres patienterne i standardindkaldelsesbrevene om deres rettigheder og muligheder, herunder information og vejledning i forbindelse med hospitals-henvisningen, bl.a. vedrørende ventetider, muligheder for frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg samt reglerne for befordring.

 

Øvrige initiativer

Jvf. styringsstrategien kan der iværksættes forskellige initiativer for at imødekomme stigende udgifter som følge af det udvidede frie sygehusvalg. Eksempelvis kan der søges om bevillinger til nedbringelse af ventetider ved konkrete, økonomisk forsvarlige og veldokumenterede meraktivitetsprojekter på områder, hvor ventetiden er længere end fagligt forsvarligt, eller hvor forsknings- eller undervisningsmæssige hensyn tilsiger det.

 

Strategien giver også mulighed for at indgå særaftaler med privathospitaler efter udbud af udvalgte ydelser. Omfanget af brug af udbudsaftaler vil dog afhænge af de priser og vilkår for det udvidede frie sygehusvalg, der aktuelt er under forhandling mellem Danske Regioner, staten og privathospitalerne. Det vil således bero på en konkret vurdering af de enkelte behandlingsområder, hvorvidt et udbud er økonomisk hensigtsmæssigt. Vilkårene forventes endeligt på plads inden den 1. juli 2009.

Beslutning

Det indstilles,

 

At patienterne behandles og prioriteres i overensstemmelse med sundhedsfaglige og lægefaglige vurderinger, således at de mest syge behandles først,

 

At alle patienter informeres om patientrettigheder og det udvidede frie valg,

 

At regionsrådet i øvrigt ønsker og arbejder for, at alle patienter behandles hurtigst muligt – og således at ingen venter mere end tre måneder. Realiseringen af ønsket afhænger blandt andet af organiseringen og de økonomiske rammer, regionen har til rådighed, og

 

At hospitalerne kan søge Regionsrådet om bevilling til nedbringelse af ventelister ved konkrete, økonomisk forsvarlige og veldokumenterede meraktivitetsprojekter.

 

Venstre og Dansk Folkeparti tog forbehold vedrørende 3. at.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-51-08

11. Godkendelse af praksisplan for fysioterapi

Resume

Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet har efter høring udarbejdet endelig praksisplan for fysioterapi, og der anmodes nu om, at praksisplan for fysioterapi godkendes.

Direktionen indstiller,

at praksisplan for fysioterapi godkendes.

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 10 i Overenskomst om fysioterapi skal regionen og kommunerne i regionen udarbejde en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutningen om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

 

Praksisplanarbejdet er foregået i regi af samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet. Rammerne for praksisplanarbejdet har således været de samme, som er gældende for samarbejdsudvalgets øvrige arbejde. Det vil sige, at samarbejdsudvalgets parter har skullet opnå enighed om planen.

 

Myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi er pr. 1. august 2008 flyttet fra regionerne til kommunerne. Flytningen af myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi gør processen omkring praksisplanlægning mere kompleks. Formålet med flytningen af myndighedsansvaret er at skabe en sammenhængende og effektiv opgaveløsning, som er klar og gennemskuelig for borgeren, i forhold til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne. Samtidig er formålet også at styrke kvaliteten og opnå en bedre anvendelse af ressourcerne.

 

Regionsrådet godkendte den 21. januar 2009 høringsudkastet til praksisplan for fysioterapi, hvorefter praksisplanen har været sendt i høring.

 

Der er indkommet høringssvar fra 16 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Danske Fysioterapeuter, Hospitalsenheden Vest, Århus Universitetshospital - Århus Sygehus og Århus Universitetshospital - Århus Sygehus og Skejby; i alt 21 høringssvar. Som følge af disse er der foretaget enkelte ændringer i praksisplan for fysioterapi, som efterfølgende er godkendt på mødet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi den 28. april 2009.

 

Sundhedsstyrelsens svar roser Region Midtjylland for en gennemarbejdet, grundig og visionær plan for fysioterapi i praksissektoren i regionen.

 

Sundhedsstyrelsen finder det generelt vigtigt, at patienter oplever sammenhængende patientforløb, når de modtaget ydelser fra forskellige aktører/sektorer i sundhedsvæsenet og finder det derfor positivt, at praksisplanen har fokus på, hvordan fysioterapi i praksissektoren kan understøtte sammenhængende patientforløb generelt. Samtidig finder Sundhedsstyrelsen det specielt interessant, at der tænkes i et mere integreret samarbejde med kommunerne.

 

Der er på baggrund af høringen foretaget større ændringer på følgende punkter i praksisplanen:

 • Flere kommuner har kommenteret at højere dækning af fysioterapi giver højere udgifter, hvorfor det i praksisplanen er sket en præcisering af, at der sker en mellem-kommunal afregning, således at den enkelte kommune kun betaler for "egne" borgere, samt at borgerne der modtager ridefysioterapi - både almindelig og vederlagsfri - gerne pendler til disse tilbud
 • En kommune har gjort opmærksom på, at forholdsvis mange børn modtager vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren på trods af, at Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi fra 2008 fremhæver, at monofaglige tilbud til børn er et utilstrækkeligt tilbud. På den baggrund anbefaler samarbejdsudvalget i praksisplanen, at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe, der har til opgave at udrede, hvilke tilbud handicappede børn modtager i Region Midtjylland.

Praksisplan for fysioterapi forelægges hermed til godkendelse af Regionsrådet. Den godkendte praksisplan for fysioterapi vil efterfølgende være at finde på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Praksisplan for fysioterapi udsendes efterfølgende til godkendelse i kommunerne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-880-07

12. Honorering af fysioterapeuter i arbejdsgrupper

Resume

Der er udarbejdet et udkast til § 2-aftale om honorering af fysioterapeuter i arbejdsgrupper mv., og der anmodes nu om at § 2-aftalen godkendes.

Direktionen indstiller,

at udkast til § 2-aftale om honorering af fysioterapeuter i arbejdsgrupper godkendes,

at Region Midtjyllands udgifter forbundet med § 2-aftalen afholdes fra kontoen Øvrig Primær Sundhed (fysioterapiområdet), og

at § 2-aftalen videresendes til overenskomstens centrale parter.

 

Sagsfremstilling

I henhold til § 2 i Overenskomst om fysioterapi kan der laves aftaler udover overenskomsten mellem regioner og/eller kommuner og en eller flere fysioterapeuter vedrørende fysioterapi med offentligt tilskud, hvis der er enighed herom mellem overenskomstens parter.

 

Region Midtjyllands administration har udarbejdet et udkast til § 2-aftale om honorering af fysioterapeuter i arbejdsgrupper mv. Det er formålet med aftalen at kunne honorere praktiserende fysioterapeuter for deltagelse i arbejdsgrupper i situationer, hvor Region Midtjylland finder det formålstjenligt. Aftalen vil således alen give anledning til honorering finansieret af regionen, når regionen anmoder en fysioterapeut om at indgå i en arbejdsgruppe.

 

I Region Midtjylland har de praktiserende læger indgået en lignende aftale om honorering for deltagelse i arbejdsgrupper mv.

 

Administrationen forventer yderst marginal anvendelse af § 2-aftalen for fysioterapeuter, hvorfor aftalen vil kunne finansieres fra kontoen Øvrig Primær Sundhed (fysioterapiområdet).

 

Aftalen er efter underskrift gældende for Region Midtjylland og Danske Fysioterapeuter. Aftalen forpligter ikke kommunerne til honorering af fysioterapeuter i arbejdsgrupper mv. Derimod lægges der i aftalen op til, at  aftalen kan anvendes som en vejledende aftale af kommunerne, i fald de måtte ønske det, idet udgiften forbundet med aftalen i disse tilfælde vil skulle bæres af den relevante kommune.

 

Samarbejdsudvalget for fysioterapi har på mødet den 28. april 2009 godkendt udkast til § 2-aftale om honorering af fysioterapeuter i arbejdsgrupper mv., og indstiller at Forretningsudvalget godkender aftalen.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-29-07

13. Godkendelse af projektforslag for etablering af to ekstra etager på Regionshospitalet Viborg

Resume

Regionsrådet godkendte den 19. november 2008 en række delprojekter i forbindelse med gennemførelse af det samlede fase 0-projekt på Regionshospitalet Viborg. Bl.a. blev der afsat rådighedsbeløb i 2009 og 2010 til etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen samt givet en anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag. Der er nu udarbejdet et projektforslag, der fremlægges for Regionsrådet til godkendelse.

 

Det indstilles, at projektet fremsendes til regeringen med henblik på frigivelse af de anlægsmidler fra Kvalitetsfonden, der er givet tilsagn om til etableringen af FAME på Regionshospitalet Viborg.

Direktionen indstiller,

at projektforslaget for etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen på Regionshospitalet Viborg godkendes,

 

at der gives Regionshospitalet Viborg en anlægsbevilling på 57,0 mio. kr. til projektet (indeks 121,5),

 

at ændringerne i de oprindeligt afsatte rådighedsbeløb (jvf. tabel 2) godkendes,

 

at projektet midlertidigt finansieres af puljerne til fase 0-projekter i 2009 og 2010 og af reserven til indeksregulering på sundhedsområdet (jvf. tabel 3), og

 

at det samlede fase 0-projekt på Regionshospitalet Viborg fremsendes til regeringen med henblik på endelig finansiering via midler fra Kvalitetsfonden. 

Sagsfremstilling

Ifølge Akutplanen skal der etableres en fuldt udbygget akutmodtagelse (FAME) på Regionshospitalet Viborg. Regionshospitalet Viborg rummer i dag ikke de fysiske rammer, der gør det muligt at etablere en fælles akutmodtagelse, hvor alle akutte patienter kan modtages. Dette kan først ske i et egentligt akuthus, der udgør fase 1 for etableringen af FAME på Regionshospitalet Viborg. 

 

Regionsrådet bevilligede den 19. november 2008 20,7 mio. kr. til en række delprojekter i forbindelse med gennemførelse af det samlede fase 0-projekt på Regionshospitalet Viborg, herunder udarbejdelse af projektforslag til etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen. Der blev desuden afsat rådighedsbeløb til projektet, der udgør den sidste del af det samlede fase 0-projekt på Regionshospitalet Viborg.

 

Der er nu udarbejdet et projektforslag, der beskrives nedenfor. De nye etager indgår som led i en større intern rokade, og den samlede anlægssum for projektet er 57,0 mio. kr. (inklusiv overdækning af atriumgård). Vedlagt er oversigtstegninger over de bygningsmæssige ændringer(fase 0-prospektet fra 2008) inklusiv en visualisering af overdækningen af atriumgården.

 

Etablering af to nye etager på behandlingsbygningen

De to ekstra etager etableres som 6. og 7. etage ovenpå den eksisterende behandlingsbygning, som er direkte forbundet med hospitalets hovedbygning/patientbygning. Da behandlingsbygningen blev opført, blev der etableret bærende søjler, som muliggør etablering af ekstra etager. Det er derfor byggeteknisk relativt ukompliceret at forhøje behandlingsbygningen. Fordelen ved denne løsning er, at de to nye etager umiddelbart vil være koblet sammen med det eksisterende trafikcenter og naturligt indgå som en del af bygningsmassen.

 

I den øverste af de to nye etager etableres 30 sengepladser til kardiologiske patienter, fordelt på 1- og 2-sengsstuer, der opfylder moderne standarder til baderum m.v. Afsnittet placeres i tæt kobling til hjertemedicinsk ambulatorium, hvilket sikrer en optimal udnyttelse af personaleressourcerne og de fysiske rammer. De 30 kardiologiske senge flyttes fra etage 13 for at gøre plads til 40 lungemedicinske sengepladser, som flyttes fra Regionshospitalet Skive til Regionshospitalet Viborg (jf. budgetforliget for 2009). Herved kan det lungemedicinske speciale flyttes til Viborg som en helhed, hvilket er et væsentligt perspektiv for fastholdelse af personale og kompetencer i afdelingen. I fase 0-prospektet fra 2008 var det tanken, at de lungemedicinske sengepladser skulle placeres på den nye etage, men det har senere vist sig mere hensigtsmæssigt at vælge løsningen med flytning af de kardiologiske senge.

 

I den nederste af de to nye etager placeres børneambulatoriet. Dermed sikres nærhed til børneafdelingens sengeafsnit og til afdelingen for for tidligt fødte børn, der er placeret i umiddelbar nærhed. Det giver en optimal sammenhæng for børneafdelingen, hvor man kan realisere gode patientforløb, effektive arbejdsgange og rationel udnyttelse af afdelingens personaleressourcer. Børneambulatoriet er i dag placeret i midlertidige lokaler i Søndersøparken. Ved indflytningen på den nye etage frigøres plads i Søndersøparken til bl.a. nyreambulatorium og diabetesambulatorium, der i dag har pladsproblemer.

 

Overdækning af atriumgården

Som en del projektbeskrivelsen indgik en option på en overdækning af atriumgården, der støder op til de to nye etager, og der er afgivet tilbud, hvor overdækningen af atriumgården er medregnet. Projektet passer arkitektonisk ind i forhold til den samlede plan for ombygningen af Regionshospitalet Viborg. 

 

Ideen med overdækningen er, at omdanne den eksisterende mørke atriumgård til et behageligt og rekreativt gårdmiljø med lyse facader og overdækning til gavn for patienter, pårørende og personalet. Når de to ekstra etager etableres, vil atriumgården blive endnu mørkere, og derfor er det ekstra attraktivt at ændre og udnytte arealet til et lysere miljø. Projektet giver endvidere en energibesparelse ved at reducere arealet af den udvendige klimaskærm, når atriumgården omdannes til en lukket gårdhave. Beregninger viser, at der årligt kan spares 125.000 kWh, svarende til en besparelse på 88.000 kr. og en reduktion i CO2-udslip på 28,7 tons. 

 

Herudover vil der generelt i forbindelse med den fortsatte projektering af de nye etager og overdækningen af atriumgården være fokus på miljø- og bæredygtighedsaspekter. Det gælder valg af tekniske løsninger, materialevalg og forhold under selve byggeprocessen. Også driftsfasen vil blive vurderet særskilt med henblik på at nedbringe forbrug af el og varme.

 

Endelig vil projektet være med til at beskytte de eksisterende facader ud mod atriet, der betyder, at tidspunktet for en renovering/udskiftning af vindueselementer, der normalt vil skulle udføres indenfor de nærmeste 5 år, kan udskydes. Projektet vil ikke blot skabe et spændende miljø, men også medvirke til en behagelig atmosfære for patienter, pårørende og personale.

 

Økonomi og udbud

Regionsrådet godkendte d. 19. november 2008 den samlede udbuds- og rådgivermodel for fase 0-projekterne. Der har den 5. maj 2009 været afholdt licitation over projektudbuddet vedrørende det konkrete projekt. Der var indbudt seks totalentreprenører, der alle afgav bud. På baggrund af licitationen er der indledt forhandlinger med entreprenørfirmaet Hoffmann A/S, der afgav det bedste bud. Tabel 1 nedenfor viser projektets samlede udgifter på baggrund af licitationen.

 

Tabel 1. Udgiftsoversigt (mio. kr.)

Tekst

Udgifter

Tilbudssum

44,959

Reserveres til uforudsete udgifter

1,590

Tilsyn

0,600

Byggeomkostninger 3 % (strøm, udtørring mv.)

1,051

Bygherreleverancer

8,800

Budget i alt ekskl. moms

57,000

 

Bevilling og rådighedsbeløb

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 57,0 mio. kr. til etablering af de to ekstra etager og overdækning af atriumgården, der udgør den resterende del af det samlede fase 0-projekt på Regionshospitalet Viborg.

 

Der er tidligere afsat et rådighedsbeløb på 49,1 mio. kr. (indeks 127) til etableringen af de to ekstra etager. Men på grund af overdækningen af atriumgården er projektet blevet dyrere end den tidligere fremlagte projektbeskrivelse, da overdækningen i første omgang ikke indgik i beregningerne af anlægsomkostningerne.

 

Licitationen og de afgivne tilbud er beregnet inden indeksreguleringen fra 127 til 121,5 i april 2009. Derfor indstilles det, at rådighedsbeløbene tilbagereguleres svarende til indeksreguleringen (tabel 2 nedenfor).

 

Hertil kommer, at en konkretisering af projektet har ændret fordelingen af rådighedsbeløb mellem 2009 og 2010. Det indstilles derfor, at ændringen i fordelingen af rådighedsbeløb godkendes, og at der afsættes ekstra rådighedsbeløb i 2009 og 2010 tilsvarende de ekstra omkostninger (tabel 2 nedenfor).

 

Tabel 2. Fordeling af rådighedsbeløb (mio. kr.) (indeks 121,5)

2009

2010

I alt

Oprindelige rådighedsbeløb:

Afsat af Regionsrådet 19.11.08

(omregnet fra indeks 127 til 121,5)

27,07

19,9

46,97

Ændringer i fordeling af rådighedsbeløb:

Indeksregulering tilbage til indeks 127

1,23

0,9

2,13

Ekstra omkostninger (atriumgård)

2,9

5,0

7,9

Ændret fordeling af opr. rådighedsbeløb

-14,2

14,2

-

Ny fordeling af rådighedsbeløb:

Ny fordeling juni 2009 (indeks 121,5)

17,0

40,0

57,0

Ændring af afsat rådighedsbeløb

-10,07

20,1

10,03

 

Finansiering

Det samlede fase 0-projekt er indmeldt til Det rådgivende udvalg som en del af etableringen af FAME på Regionshospitalet Viborg. Projekternes anlægsomkostninger skal således afholdes som en del af den samlede anlægssum for ombygningen af Regionshospitalet Viborg og skal på sigt finansieres af de 1,15 mia. kr., som regeringen har tilkendegivet, at der er afsat til ombygningen. Det foreslås derfor, at det samlede fase 0-projekt fremsendes til regeringen med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra Kvalitetsfonden.

 

For at undgå unødig forsinkelse af projektet foreslås det, at de afsatte rådighedsbeløb midlertidig finansieres af de afsatte puljer til fase 0-projekter i 2009 og 2010. Det indstilles desuden, at projektet delvist finansieres af reserven til indeksregulering på sundhedsområdet, da licitationen og de afgivne tilbud er beregnet inden indeksreguleringen fra 127 til 121,5. Tabel 3 nedenfor viser de finansieringsmæssige konsekvenser af projektet.

 

Tabel 3. Finansiering af anlægsbevilling (mio. kr.) (indeks 121,5)

2009

2010

Samlet anlægsbevilling

Midlertidig finansieringskilde:

Reserven til indeksregulering på sundhedsområdet

1,23

0,9

2,13

Puljer til fase 0-projekter i 2009 og 2010

15,77

39,1

54,87

I alt

17,0

40,0

57,0

Endelig finansiering

Anlægsramme fra Kvalitetsfonden til RH Viborg

Anlægsramme fra Kvalitetsfonden til RH Viborg

 

Tidsplan

Under forudsætning af Regionsrådets godkendelse kan projektet igangsættes ultimo juni 2009 med en byggeperiode fra august 2009 til oktober 2010. Tilbygningen forventes klar til ibrugtagning i november 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-72-19-07

14. Godkendelse af høringssvar til "Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland"

Resume

Regionsrådet i Region Nordjylland besluttede d. 12. maj 2009 at udsende "Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland" til høring.

 

Der forelægges forslag til høringssvar fra Region Midtjylland til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at forslag til høringssvar til "Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland" godkendes.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Nordjylland besluttede den 12. maj 2009 at udsende 'Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland' til høring. "Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland" er tilgængelig via følgende link til Region Nordjyllands hjemmeside:

 

http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/C3286625-3732-4E5D-93C0-426095CF12E2/0/SygehusplanHORINGSVERSION.pdf

 

Den endelige version af Somatisk Sygehusplan for Region Nordjylland forelægges Regionsrådet i Region Nordjylland til endelig godkendelse i august 2009. Sygehusplanen er en del af den samlede sundhedsplan, der er under udarbejdelse og godkendes i efteråret 2009.

 

Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland ligger i forlængelse af den funktionsfordeling, der blev vedtaget af Regionsrådet i Region Nordjylland i maj 2007, med godkendelsen af "Strukturplan for det Somatiske Sygehusvæsen i Region Nordjylland".

 

Høringsperioden er fra d. 19. maj 2009 til d. 22. juni 2009.

 

I "Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland" indgår blandt andet:

 • Der skal være tre fælles akutmodtagelser i Aalborg, Hjørring og Thisted.
 • Der modtages derudover akutte patienter på fire matrikler i Frederikshavn, Dronninglund, Hobro og Farsø. Her skal på sigt kun modtages lægehenviste, visiterede, akutte medicinske patienter.
 • Højt specialiserede funktioner varetages på Aalborg Sygehus samt i regi af de tværgående sektorer Ortopædkirurgien og Anæstesien. Mange højt specialiserede funktioner varetages i formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby.

Der vedlægges forslag til høringssvar til "Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland" til godkendelse.

 

I høringssvaret anføres, at Region Midtjylland finder, at Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland som forventet kan danne baggrund for et fortsat stærkt og hensigtsmæssigt samarbejde mellem de to regioner. Der knyttes særligt kommentarer til den del af sygehusplanen, der har særlig betydning for sammenhængen i sygehusstrukturen på tværs af regionsgrænsen, samt samarbejdet omkring Århus Universitetshospital. Det anføres således, at der med sygehusplanen er skabt grundlag for dialog mellem de to regioner om bl.a. hensigtsmæssig akutbetjening af de borgere, der bor tæt på regionsgrænsen. Desuden anføres, at Region Midtjylland tilslutter sig Region Nordjyllands vision om fortsat at styrke sygehusbetjeningen i det jyske område via det tætte samarbejde omkring Århus Universitetshospital.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-5-08

15. Godkendelse af placering af ambulanceenheder i Region Midtjylland

Resume

På baggrund af drøftelserne i Det Midlertidige Udvalg vedr. implementering af Sundhedsberedskabs- og Præhospitalplan (MUSP) fremlægges den endelige plan for placering af ambulanceenheder i Region Midtjylland til godkendelse.  

Direktionen indstiller,

at Model 2B for placeringen af ambulanceenheder i Region Midtjylland godkendes, og

at Administrationen bemyndiges til efter behov midlertidigt at kunne ændre på fordelingen af ambulanceberedskaber.

Sagsfremstilling

Den 28. oktober 2008 drøftede Forretningsudvalget ambulancetjenesten og fastlagde en ramme for serviceniveauet, der skulle være ”retningsgivende”. Forretningsudvalget fik forelagt 3 modeller: Model 1, 2 og 3 og valgte Model 2. Det blev desuden vedtaget, at forslag til ændringer skulle drøftes i Det Midlertidige Udvalg vedr. implementering af Sundhedsberedskabs- og Præhospitalplan (MUSP) inden forelæggelse for Forretningsudvalget.

 

På mødet den 9. december 2008 besluttede Forretningsudvalget, at drøftelsen i MUSP skulle ske med henblik på at fremlægge en betænkning til Regionsrådets møde den 17. december 2008.

 

Efter at have gennemført en analyse af, hvordan ambulancerne mest hensigtsmæssigt kunne placeres, samt hvilke typer af beredskaber, der burde tilknyttes de forskellige stationer for at sikre de laveste responstider, fremlagde MUSP en betænkning på Regionsrådets møde den 17. december 2008.

 

Betænkningen lyder som følgende:

Udvalget har på møde den 9. december 2008 drøftet valget af serviceniveau inden for ambulancetjenesten. Der er opstillet to serviceniveauer. Det er Udvalgets opfattelse, at serviceniveau 2 bør være retningsgivende for ambulancetjenesten i Region Midtjylland. Udvalget noterer sig, at det p.t. forventes, at udbuddet træder i kraft 1. september 2009.

 

Den reelle økonomiske udfordring starter med andre ord først og fremmest i 2010. Serviceniveau 2 vil indebære en merudgift i størrelsesordenen 32 mio. kr. Responstiden i områderne Norddjurs, Skive/Salling og andre yderområder nedbringes inden for 32 mio. kr. rammen.

 

Udvalget anbefaler, at den økonomiske udfordring på de ca. 32 mio. kr. årligt indarbejdes i budgettet for 2010 i en samlet helhed.

 

På mødet den 17. december 2008 godkendte Regionsrådet betænkningen fra MUSP.

 

MUSP har på de efterfølgende møder i 2009 fortsat drøftelsen af, hvordan Region Midtjyllands ambulanceressourcer inden for den økonomiske ramme udnyttes bedst muligt. I forbindelse med denne drøftelse er responstiden i områderne Norddjurs og Skive/Salling søgt nedbragt.

 

MUSP har på sine møder drøftet følgende problemstillinger vedrørende ambulancetjenesten:

 • Afvejningen mellem geografisk spredning af ambulancer og gennemsnitlig responstid i Region Midtjylland som helhed.
 • De forskellige typer af ambulanceberedskaber (ses i vedlagte Bilag 1 - Oversigt over ambulanceenheder i Region Midtjylland) og de fleksible muligheder, der ligger i at benytte lavaktivitetsberedskaber forudsat, der er budget til aktiviteten.
 • Anvendelsen af Region Nordjyllands og Region Syddanmarks ambulancer forudsat, der er balance i regionernes gensidige benyttelse af ambulancer hos hinanden.
 • Tilbundsgående analyser af responstiden i enkelte områder, herunder Djursland, Hedensted og den nordvestlige del af Region Midtjylland.
 • Placering af station på Salling.

På baggrund af disse møder anbefaler MUSP ”Model 2B” - det vil sige en modificeret Model 2 - for placeringen af ambulancer i Region Midtjylland. Ambulancerne i modellen ses i Bilag 1. De forventede simulerede responstider på baggrund af modellen ses i vedlagte Bilag 2 - De simulerede responstider i Model 2B. Model 2B giver efter udvalgets vurdering inden for den afsatte økonomiske ramme den bedste fordeling af ambulanceressourcerne. Samtidig imødekommes ønsket om forbedringer i Skive/Salling samt Norddjurs. Det har været et vilkår for Udvalget, at responstiderne ikke kan være ens overalt, samt at de generelle responstidsmål, der er godkendt af Regionsrådet, sætter rammerne for området.

 

Udvalget anbefaler herudover, at der inden for den økonomiske ramme anvendes 2,4 mio. kr. til ad hoc betaling for entreprenørydelser i regionen, hvor det viser sig, at behovet er størst. Konkret ser Udvalget det som en god ide, at disse midler anvendes til ekstrakørsel med de såkaldte lavaktivitetsberedskaber. Hvis disse beredskaber anvendes mere end 4 timer i tidsrummet 15.00-7.30, betales der for den ekstra aktivitet.

 

Det koster gennemsnitligt ca. 1.500 kr. for hver ekstra ambulancekørsel med et lavaktivitetsberedskab. For 2,4 mio. kr. vil man derfor kunne få 1.600 ekstra kørsler om året. Det er nødvendigt, at der er økonomi til, at lavaktivitetsberedskaberne kan anvendes i alle påkrævede tilfælde, hvis Regionsrådets responstidsmål skal overholdes.

 

Udvalget anerkender nødvendigheden af løbende efter driftsstarten 1. december 2009 at følge situationen på ambulanceområdet med henblik på at sikre, at der er det nødvendige antal beredskaber til rådighed.

 

I forlængelse af drøftelser i udvalget har Administrationen fået Falck Danmark A/S’ vurdering af Region Midtjylland fremtidige ambulanceberedskab. Falck Danmark A/S har gjort opmærksom på, at selskabet på baggrund af de nuværende erfaringer er særligt bekymrede for ambulancedækningen i Silkeborg i dag- og nattid og i Århus i nattid. Bekymringen gælder ikke så meget den gennemsnitlige responstid, men derimod muligheden for at sende mange ambulancer samtidig.

 

Endelig godkendelse af placering af ambulancer

Det er af yderste vigtighed, at den endelige placering af ambulancerne i Region Midtjylland fastlægges. Det skyldes, at der ellers vil komme ekstraudgifter vedrørende tilpasning og afprøvning af det tekniske styringssystem i vagtcentralens kontrolrum, hvis de rigtige anlægsdata ikke kan lægges ind i systemet inden udgangen af juni 2009. Da opgaverne er løst eller er ved at blive løst i de øvrige regioner, vil en senere afslutning af denne opgave i Region Midtjylland betyde merudgifter for entreprenøren, som naturligt vil forlange disse dækket af Region Midtjylland. Leverandøren har oprindeligt bedt om, at de endelige oplysninger var indtastet i systemet den 22. april 2009.

 

Vagtcentralens mulighed for omrokering af ambulancer

MUSP anbefaler, at der i den praktiske administration af ambulanceberedskaberne aktivt anvendes forkantsdisponering. Herved forstås, at et ambulanceberedskab midlertidigt disponeres væk fra sit hjemområde, hvis ambulanceberedskaber i naboområder alle er optaget på andre opgaver. Herved kan nogle af de meget lange ambulanceresponstider undgås.

 

Falck Danmark A/S har i dag mulighed for frit at omrokere sine ambulanceressourcer i kortere eller længere perioder. Region Midtjyllands mulighed for at forkantsdisponere begrænser sig til enkelte timer af gangen.

 

Ambulanceleverandørerne er ikke forpligtet på at skulle acceptere midlertidige flytninger af beredskaber, der strækker sig over flere dage. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at Administrationen bemyndiges til at kunne foretage sådanne længerevarende midlertidige omrokeringer af regionens ambulancer, hvis der kan laves aftaler med ambulanceleverandørerne herom.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet bilagsmaterialet suppleres til Regionsrådets behandling af sagen.

 

Alexander Aagaard tog et foreløbigt forbehold.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-13-07

16. Midtvejsevalueringerne af tre psykiatriprojekter, finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet psykiatripulje for perioden 2007 - 2010

Resume

Region Midtjylland modtog 65 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007 - 2010 til etablering af 3 projekter:

 

Midtvejsevalueringerne viser, at alle tre projekter er kommet i drift i løbet af 2008, men at der har været store udfordringer i forhold til rekruttering af kvalificeret personale. Den forsinkede opstart har betydet at ingen af projekterne pr. 31 december 2008 er oppe på den forventede behandlingskapacitet, men det forventes at alle projekterne vil nå den forventede behandlingskapacitet i løbet af 2009. Samtidig viser midtvejsevalueringerne, at med de tre projekter i fuld drift vil behandlingstilbuddet inden for de tre indsatsområder, som projekterne dækker, være tilgængeligt i hele Region Midtjylland.

 

Midtvejsevalueringerne for de 3 projekter er sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Region Midtjylland fik i juli 2007 tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskudsmidler på 65 mio. kr. fra psykiatripulje 2007 - 2010 til 3 projekter:

Der er i samarbejde med det enkelte projekt udarbejdet en midtvejsevaluering for hver af de tre projekter med status pr. 31. december 2008. Midtvejsevalueringerne tager udgangspunkt i de i projektbeskrivelserne beskrevne succeskriterier.

 

Fokus i de udarbejdede midtvejsevalueringer har været på opstartfasen, på rekruttering og på opkvalificering af medarbejdere, samt det aktuelle aktivitetsniveau. Overordnet set viser midtvejsevalueringerne, at alle tre projekter er kommet i drift i løbet af 2008, men med store forskelle og store udfordringer i forhold til rekruttering af det nødvendige kvalificerede personale. Udfordringerne i opstartsfasen har betydet, at ingen af projekterne pr. 31 december 2008 er oppe på den forventede behandlingskapacitet, men at det forventes, at alle projekterne vil nå den forventede behandlingskapacitet i løbet af 2009. Samtidig viser midtvejsevalueringerne, at med de tre projekter i fuld drift vil behandlingstilbuddene inden for de tre indsatsområder, som projekterne dækker, være tilgængelige i hele Region Midtjylland.

 

Etablering af en styrket og sammenhængende indsats til patienter med svære angst og tvangslidelser i Region Midtjylland

Der er etableret to nye klinikker for angst- og tvangslidelser i henholdsvis Silkeborg og Viborg som supplement til Klinik for Angstlidelser og Klinik for OCD ved Århus Universitetshospital, Risskov. Midtvejsevalueringen af projekt "Etablering af en styrket og sammenhængende indsats til patienter med svære angst- og tvangslidelser i Region Midtjylland" viser, at det har været muligt at ansætte det nødvendige personale, men at der har skullet bruges betydelige ressourcer på opkvalificering af personalet. Da målet med projektet har været at sikre en ensartet behandling af patienter med svære angst- og tvangslidelser baseret på de behandlingsprogrammer, som er udviklet i Klinik for Angstlidelser og Klinik for OCD ved Århus Universitetshospital, Risskov, har klinikkerne i Risskov haft en betydelig opgave i opkvalificeringen af medarbejderne i de nye klinikker. 

 

Et succeskriterium for projektet er, at der i klinikkerne skal være en samlet behandlingskapacitet på 410 forløb af ca. et halvt års varighed. Aktiviteten i de nye klinikker har været stigende siden opstarten, hvilket betyder, at der pr. 31. december 2008 i alt var 346 patienter i behandling i klinikkerne for angst- og tvangslidelser i Region Midtjylland. Dermed forventes det, at klinikkerne når den forventede behandlingskapacitet i 2009. Med stigende aktivitet i de nye klinikker er der samtidig en stigning i antallet af patienter, som kommer fra de sydlige og vestlige kommuner i Region Midtjylland.

 

I samarbejdet mellem de fire klinikker har der været meget fokus på samarbejde med de praktiserende læger. Der er blandt andet udarbejdet modeller for shared care-samarbejde tilpasset klinikkernes målgruppe, samt en udbygget henvisningsvejledningtil støtte for de praktiserende læger i henvisningssituationen. 

 

Etablering af et regionsdækkende OPUS-tilbud i Region Midtjylland

Målet med projektet var, at alle patienter under 30 år med ny-debutteret skizofreni skal have et intensivt to-årigt behandlingsforløb. Der er etableret tre nye OPUS-teams som supplement til de to eksisterende OPUS-teams ved Århus Universitetshospitalet, Risskov, to OPUS-teams til voksne med udgangspunkt i henholdsvis Herning og Horsens og et regionsdækkende OPUS-team i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center med udgangspunkt i Risskov. Midtvejsevalueringen af projekt "Etablering af et regionsdækkende OPUS-tilbud i Region Midtjylland" viser, at det har været meget vanskeligt at rekruttere personale - specielt speciallæger i psykiatri - til de nye OPUS-teams. Det betyder, at det regionsdækkende OPUS-team i børne- og ungdomspsykiatrien og OPUS-teamet i Herning først har kunnet starte behandlingsforløb pr. 1. januar 2009, mens OPUS-teamet i Horsens har været i drift hele 2008.

 

Forventningerne til den fremtidige behandlingskapacitet i de fem OPUS-teams er 285 forløb om året. Men da det handler om patienter med nydebutteret skizofreni, betyder det en fortløbende tilgang af patienter over hele projektperioden, hvilket betyder, at den forventede behandlingskapacitet først vil nås i løbet af projektperiodens sidste halvdel. I de eksisterende OPUS-teams var der pr. 31. december 2008 120 patienter i forløb, mens de nye projektfinansierede OPUS-teams havde kontakt med 62 patienter. Både OPUS-teamet i Herning og det regionsdækkende OPUS-team i børne- og ungdomspsykiatrien er nu i drift.

 

Styrkelse af den retspsykiatriske behandling i Region Midtjylland

Målet med projektet er dels at nedbringe ventelisten til de retspsykiatriske sengeafsnit og dels at etablere opsøgende behandlingstilbud til patienter med retslige foranstaltninger for at fastholde patienterne i behandling og forebygge sygdomstilbagefald og kriminalitet. Med projektmidlerne er der etableret tre retspsykiatriske senge i Retspsykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov, samt tre opsøgende behandlingstilbud til patienter med retslige foranstaltninger. De tre opsøgende behandlingstilbud har udgangspunkt i Regionspsykiatrien i Horsens, Retspsykiatrisk afsnit i Viborg og Retspsykiatrisk afdeling i Risskov. 

 

Midtvejsevalueringen for projekt "Styrkelse af den retspsykiatriske behandling i Region Midtjylland" viser, at udvidelsen af sengekapaciteten ikke har medvirket til at nedbringe ventelisten til de retspsykiatriske sengeafsnit.

 

Den forventede behandlingskapacitet i de tre opsøgende ambulante funktioner forventes at være; "at der vedvarende er 90 patienter i et behandlingsforløb" . Som det fremgår af midtvejsevalueringen har det, ud over rekrutteringsvanskeligheder i forhold til at skaffe personale til funktionerne, været nødvendigt at bruge en del ressourcer på at gøre tilbuddet kendt hos samarbejdspartnerne. 

 

Pr. 31. december 2008 var der 47 patienter tilknyttet de opsøgende retspsykiatriske teams, men antallet af patienter har været støt stigende og det forventes, at man vil nå den forventede behandlingskapacitet.

 

Der er som led i projektet etableret et retspsykiatrisk netværk bestående af repræsentanter for retspsykiatrien, kommunerne, kriminalforsorgen og anklagemyndigheden. Formålet med netværket er dels at koordinere og sikre kontinuitet i indsatsen, dels at øge information og viden om hinandens tilbud.

 

Samlede afsluttende bemærkninger
På grund af den forsinkede opstart af flere af projekterne er der på nuværende tidspunkt et samlet mindre forbrug af de tildelte projektmidler. Økonomien i projekterne følges løbende med henblik på senere at søge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om forlængelse af et eller flere af projekterne.

 

Umiddelbart i forlængelse af projektperiodens udløb skal der udarbejdes en slutevaluering som afrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet vil i den forbindelse blive orienteret om resultatet af slutevalueringerne. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-73-10-09

17. Anlægsbevilling til indretning af 3 lejligheder på Tangkærcentret

Resume

Norddjurs Kommune har opsagt det socialpsykiatriske boformstilbud Tangkærcentrets lejemål Sygehusvej 27B i Ørsted. Bygningen anvendes til beboelse for 3 af Tangkærcentrets beboere. Til erstatning for lejemålet er udarbejdet et skitseprojekt for indretning af 3 lejligheder (i alt 172 m2) i det tidligere institutionskøkken på Tangkærcentret til en samlet pris på 2,1 mio. kr. ekskl. moms., hvortil der søges anlægsbevilling. Der er igangværende forhandlinger med Norddjurs Kommune om det præcise fraflytningstidspunkt. De nye lejligheder forventes at være klar til ibrugtagning pr. 31. december 2009.

Direktionen indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. (indeks 121,5) i 2009 til indretning af 3 boliger på Tangkærcentret, og

 

at anlægsbevillingen finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud.

Sagsfremstilling

Tangkærcentret er et socialpsykiatrisk boformstilbud efter servicelovens § 108 for mennesker med komplekse psykiske sygdomme, som tillige har fysiske og/eller sociale funktionsnedsættelser. Tangkærcentret er beliggende i Ørsted i Norddjurs Kommune. Udover hovedbygningen med 36 døgnpladser benytter Tangkærcentret et par mindre lejede ejendomme, som i forbindelse med kommunalreformen overgik fra Århus Amt til Norddjurs Kommune.

 

Norddjurs Kommune har i april i år opsagt Tangkærcenterets lejemål Sygehusvej 27B i Ørsted til fraflytning hurtigst muligt. Bygningen anvendes af Tangkærcentret til beboelse for 3 beboere. Opsigelsesvarslet for lejemålet er 6 måneder. Regionen har foreslået Norddjurs Kommune, at der i fællesskab arbejdes hen mod en overdragelse af lejemålet til Norddjurs Kommune senest pr. 1. januar 2010, således at der kan tilvejebringes en tilfredsstillende og blivende genhusningsløsning for de berørte beboere i Tangkærcentrets regi. Der er igangværende forhandlinger med Norddjurs Kommune om det præcise fraflytningstidspunkt.

 

Til erstatning af det opsagte lejemål etableres 3 selvstændige boliger/lejligheder med egen hovedindgang i det tidligere storkøkken. Boligerne etableres med selvstændig indgang i den nordøstlige facade, som herved renoveres generelt, da der sker en stor udskiftning af glaspartierne. Der etableres opholdsrum med køkkenniche, soveværelse og bad. I de nye opholdsrum nedbrydes dele af eksisterende facader, og der isættes nye vinduespartier med terrassedøre for at skabe dagslys. Det samlede areal er på 172 m2. Det bemærkes, at boligerne etableres som boformer og ikke almene boliger.

 

I projektet er der tale om et stort nedbrydningsarbejde, hvor alle eksisterende overflader fjernes (fliser og klinker), der hugges gulv op ved nye badeværelser og fjernes nogle kølerum.

 

De samlede anlægsudgifter forbundet med forslaget udgør 2,1 mio. kr. ekskl. moms (indeks 121,5). Udgiften søges finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud, hvor der herefter vil restere 13,8 mio. kr. af rammebevillingen i 2009 ekskl. prisreguleringer.

 

Byggeriet giver ikke anledning til justering af Tangkærcentrets døgntakst, da omkostningerne til forrentning og afskrivning af den investerede ombygningsudgift i praksis modsvares af Tangkærcentrets hidtidige huslejebetaling.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-65-08

18. Anlægsbevilling til udvidelse af Gefionsvej 21-40, Skive med 4 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer

Resume

På baggrund af stor kommunal efterspørgsel efter døgnpladserne på Mentors afdeling Gefionsvej 24 – 40 Skive foreslås tilbuddet udbygget med 4 almene boliger fra nuværende 8 til i alt 12 boliger.

 

Skive byråd besluttede den 29. april 2008 at overtage driften af Mentor fra 1. januar 2010. Det blev i forlængelse heraf aftalt med Skive Kommune, at Region Midtjylland forudsat politisk godkendelse opfører yderligere 4 boliger på Gefionsvej i 2009. Den kommunale overtagelse vil således ikke komme til at stå i vejen for udvidelsen. Den administrative Styregruppe på socialområdet har godkendt udvidelsen med 4 pladser i rammeaftalen for 2009.

 

Der er udarbejdet byggeprogram i samarbejde med Skive Kommune og den lokale autismeforening. Byggeriet forventes at kunne afsluttes ultimo december 2009. Det er aftalt med Skive kommune, at Region Midtjylland færdiggør byggeriet, hvis dette rækker ind i 2010.

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 4,934 mio. kr. inkl. moms (indeks 121,5) til opførelse af 4 almene bolig- og fællesarealer Gefionsvej, Skive,

 

at anlægsbevillingen til de 4 almene boliger finansieres som vist i tabellen,

 

at grundkapitalen på 345.000 kr. finansieres som vist i tabellen,

 

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 431.000 kr. ekskl. moms (indeks 121,5) til opførelse af servicearealer i forbindelse med de 4 almene boliger på Gefionsvej, Skive,

 

at anlægsbevillingen til servicearelerne finansieres ved en indtægtsbevilling på 160.000 kr. fra tilskud til servicearealer og med 271.000 kr. af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud, og

 

at der optages byggekredit i forbindelse med opførelse af de almene boliger.

 

Sagsfremstilling

Der har gennem længere tid været stor kommunal efterspørgsel efter døgnpladserne til voksne med autisme spektrum forstyrrelser på Mentors afdeling Gefionsvej 24 – 40 Skive. Botilbuddet, som er opført efter lov om almene boliger, ønskes derfor udbygget med yderligere 4 boliger fra nuværende 8 til i alt 12 boliger.

 

Skive byråd besluttede den 29. april 2008 at overtage driften af Mentor fra 1. januar 2010. Det blev i forlængelse heraf aftalt med Skive Kommune, at Region Midtjylland forudsat politisk godkendelse opfører yderligere 4 boliger på Gefionsvej i 2009. Den kommunale overtagelse vil således ikke komme til at stå i vejen for udvidelsen. Den administrative Styregruppe på socialområdet har den 11. august 2008 godkendt en udvidelse af Gefionsvej med 4 pladser i rammeaftalen for 2009.

 

Social- og Ældreudvalget i Skive Kommune godkendte den 3. september 2008, at Region Midtjylland kunne påbegynde planlægningen af udvidelsen med 4 pladser i samarbejde med Skive Kommune. Ligeledes blev det godkendt, at anlægsbudgettet skulle holdes indenfor rammerne for almene ældreboliger

 

Region Midtjylland har i samarbejde med Skive Kommune og repræsentanter fra den lokale autismeforening udarbejdet et byggeprogram, hvorefter de 4 nye boliger opføres i 2 plan efter lov om almene boliger og svarende til det eksisterende byggeri på Gefionsvej. Boliggennemsnittet for bolig- og fællesarealer er 63 m2. Der indrettes samtidigt et serviceareal på ca. 28 m2 til personalefaciliteter. Den 3. december 2008 tog Social- og Ældreudvalget i Skive Kommune skitseforslaget m.v. til efterretning.

 

Nettoudgiften til boliger og fællesareal på 4,934 mio. kr. inkl. moms finansieres efter de gældende regler med 91 % lovpligtig låneoptagelse, der ikke henregnes til Region Midtjyllands låntagning. 2% finansieres med beboerindskud og 7 % med grundkapitalindskud. Grundkapitalindskuddet på 345.000 kr. finansieres af de afsatte anlægsmidler på socialområdet.

 

Nettoudgiften til servicearealer på i alt 431.000 kr. ekskl. moms foreslås finansieret dels af et statsligt anlægstilskud til servicearealer på 160.000 kr. (40.000 kr. pr. bolig) dels ved anvendelse af 271.000 kr. ekskl. moms af de afsatte anlægsmidler på socialområdet.

 

Bevillinger og finansiering fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr. i indeks 121,5)

Bevilling og rådighedsbeløb i 2009

Boliger og fællesarealer (inkl. moms)

                        4.934

Finansiering

Låneoptagelse 91%

                    4.490

Beboerindskud 2%

                        99

Grundkapital - rammebevilling til udvikling af sociale tilbud

                       345

Servicearealer

(ekskl. moms)

                            431

Finansiering

Servicearealtilskud

                       160

Rammebevilling til udvikling af sociale tilbud

                       271

 

Der vil herefter restere 13,0 mio. kr. af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud.

 

Efter gældende retningslinjer for kommunal overtagelse af regionale tilbud overgår alle låneforpligtelser til Skive Kommune pr. 1. januar 2010. Det samme gælder Regionens lånoptagelse til servicearealer og alle aktiver herunder grundkapitalindskuddet og værdien af servicearealer.

 

Byggeriet vil kunne påbegyndes umiddelbart efter, at Regionsrådet måtte meddele anlægsbevilling til byggeriet. Der er forudsat en gennemsnitlig udgift inkl. moms til bolig- og fællesarealer på 19.588 kr. pr. m2., hvilket er under det støtteberettigede maksimumsbeløb på 19.650 kr. gældende for 2009.

 

Byggeriet forventes at kunne afsluttes ultimo december 2009. Det er aftalt med Skive kommune, at Region Midtjylland færdiggør byggeriet, hvis dette rækker ind i 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-74-1-09

19. Anlægsbevilling til udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit, Regionspsykiatrien Viborg

Resume

Regionsrådet gav den 18. marts 2009 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. (0,957 mio. kr. i indeks 121,5) til udarbejdelse af projektforslag for fase 0 projektet udbygning af psykiatrisk sengeafsnit og sammenlægning af sengeafdelinger og ambulante tilbud, Regionspsykiatrien Viborg. Der foreligger nu et projektforslag, og på det grundlag søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udførelse af projektet.

 

Projektforslaget omfatter ombygning af 14 sengestuer på 1. etage i Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1, hvoraf 1 sengestue etableres til svært overvægtige i en udvidelse af 1. etage og stueetage. Stueetagen forberedes samtidig ved denne udvidelse til yderligere en sengestue til svært overvægtige. Endvidere tilbygges et havetårn i underetage, stueetage og 1. etage, hvor der på 1. etage indrettes aktivitetsrum, kontor og altan.

 

Til gennemførelse af projektet søges anlægsbevilling på i alt 18,1 mio. kr. (indeks 121,5) og rådighedsbeløb i 2009 på 13,7 mio. kr. og 4,4 mio. kr. i 2010. Den søgte anlægsbevilling svarer til den godkendte bevilling i investeringsoversigten i budgettet for 2009, dog med en fremrykning af rådighedsbeløb fra 2011 til 2009.

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling til udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit, Regionspsykiatrien Viborg på 17.124.000 kr. således, at den samlede anlægsbevilling til projektet (inkl. tidligere bevilling på 957.000 kr. til projektering) er på 18.081.000 kr. (indeks 121,5),

 

at der afsættes rådighedsbeløb (indeks 121,5) på 12.723.000 kr. i 2009 (så det samlede rådighedsbeløb i 2009 er på 13.680.000 kr.) og 4.401.000 kr. i 2010, og

 

at projektet udbydes i storentrepriser.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 12. maj 2009, at udsætte sagen med henblik på yderligere belysning.

 

Regionsrådet gav den 18. marts 2009 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for fase 0 projektet, udbygning af psykiatrisk sengeafsnit og sammenlægning af sengeafdelinger og ambulante tilbud, Regionspsykiatrien Viborg. Der foreligger nu et projektforslag, og på det grundlag søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udførelse af projektet.

 

I sagsfremstillingen til Regionsrådets behandling af programoplægget blev der redegjort for behov og ønsker i Regionspsykiatrien Viborg, som var prioriteret således:

 1. Indretning af 12 sengestuer på regionspsykiatrien Viborg, etage 1.
 2. Indretning af ekstra sengestue til svært overvægtige på 2 & 4 etage, Regionspsykiatrien Viborg.
 3. Flytning af distrikt team fra Søndersøparken 9, til Regionspsykiatrien Viborg, administrations-/mellembygningen etage 2.
 4. Indretning af modtagelse i stueetage, Regionspsykiatrien Viborg.
 5. Etablering af udvendig havetårn, som tilsluttes samtlige etager, Regionspsykiatrien Viborg.
 6. Flytning af intensivafdeling fra etage 3 til stueetagen, Regionspsykiatrien Viborg.
 7. Flytning af Klinik for angst og tvang fra Regionspsykiatrien Viborg, stueetagen, til Søndersøparken 9.
 8. Evt. flytning af gerontopsykiatrisk afdeling fra Søndersøparken 21, til Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1, 3 etage.

De 8 punkter udgør en samlet langsigtet plan for bygningsmassen i Regionspsykiatrien Viborg.

 

Det var i programoplægget forudsat, at der kunne afsættes driftsmidler til etablering af en ny ambulanceindkørsel til Regionspsykiatrien Viborg. Dette er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt, og da en ny ambulanceindkørsel hænger nøje sammen med prioritet 4 "indretning af modtagelse i stueetage" udskydes denne ændring samtidig. Ombygningen sker dog under hensyntagen til en evt. senere ombygning af modtagelse og ambulanceindkørsel.

 

Indretning af sengestuer til svært overvægtige på 2. og 4. etage har vist sig meget vanskeligt og omkostningstungt. I stedet fremsættes forslag om indretning af 14 sengestuer på etage 1 - i stedet for de 12 som anføres i programoplægget - hvoraf 1 sengestue vil være til svært overvægtige. Når der ikke indrettes sengestuer til svært overvægtige på 2. og 4. etage undgås det samtidig at gribe ind i disse etager, som er i drift. Ombygningsarbejderne vil i stedet udelukkende ske på etage 1, som ikke anvendes pt. Ved indretning af 14 sengestuer på etagen vil der komme til at mangle opholdsarealer på afdelingen. Der er derfor udarbejdet forslag til en tilbygning/havetårn, som skal indeholde et aktivitetsrum, kontor til afdelingssygeplejersken samt en altan/rygerum. Tilbygningen/havetårnet opføres i underetagen, stueetagen og etage 1. Etage 1 indrettes som anført med aktivitetsrum, kontor til afdelingssygeplejerske og altan. Tilbygningen i stueetagen vil først blive endelig indrettet i forbindelse med en senere indretning af hele etagen til modtagelse og intensivafdeling. Mens tilbygningen/havetårnet i underetagen indrettes til aktivitetsrum samt redskabsrum.

 

Illustrationer af projektet samt plantegning af om- og tilbygningen ses i de vedlagte bilag med plantegninger og illustration af om- og tilbygning af Regionspsykiatrien Viborg. I planen vises indretningen af 1. etage samt hvor tilbygning til henholdsvis stue til svært overvægtige og havetårn vil ske. I illustrationen vises hvorledes bygningen vil se ud med tilbygning af havetårn og stue til svært overvægtige.

Da det har vist sig umuligt at indrette en sengestue til svært overvægtige indenfor de eksisterende bygningsrammer, foreslås det ligeledes at tilbygge et hjørne på bygningen mod nord/vest, samtidig med at gangareal inddrages i sengestuen. På den måde udvides arealet, således at personalet får ordentlige arbejdsvilkår i arbejdet med meget tunge patienter. I stueetagen tilbygges på samme måde som etage 1, således at der er forberedt til endnu en sengestue til svært overvægtige, når denne etage skal indrettes.

 

Bæredygtighedsaspekter vil i forbindelse med detailprojekteringen blive inddraget i overvejelserne, ligesom der i den efterfølgende driftsfase vil blive fokuseret på at nedbringe forbrug af el og varme.

 

Havetårn og udvidelsen mod nord/vest vil blive forberedt for en evt. senere udvidelse med yderligere 6 etager, således at tilbygningen mod nord/vest og havetårnet får samme højde som den eksisterende etagebygning.

 

Da Døgnhus Viborg forventes at skulle lukke ned ved udgangen af 2009, skal indretningen af etage 1 stå klar hertil. Tilbygningen til sengestue til svært overvægtige og havetårnet kan afsluttes efterfølgende med forventet ibrugtagning medio 2010.

 

Opsamling

Følgende er omfattet af denne anlægsbevilling:

 • Indretning af ny sengeafdeling på 1. etage med i alt 14 sengestuer
 • Heraf indretning af sengestue til svært overvægtige på 1. etage som fordrer udvidelse mod nord/vest
 • Tilbygning af havetårn i underetage, stueetage og 1. etage
 • Indretning af aktivitetsrum, kontor og altan i havetårn på 1. etage
 • Indretning af aktivitetsrum og redskabsrum i havetårn i underetagen

 

Følgende er forberedt men ikke omfattet af denne anlægsbevilling:

 • Indretning af sengestue til svært overvægtige i stueetagen
 • Indretning af havetårn i stueetagen

Der er endvidere taget højde for at man senere kan:

 • Etablere ambulancetilkørsel
 • Indrette modtagelse i stueetagen
 • Indrette intensivafdeling i stueetagen
 • Udvide havetårn til samtlige etager
 • Udvide tilbygningen mod nord/vest (sengestuer til svært overvægtige) til samtlige etager

 

Byggeprojektet tilgodeser hermed de nødvendige bygningsmæssige ændringer i relation til budgetforligets forudsætninger om etablering af 14 nye sengepladser og samling af stationære og ambulante funktioner som forudsætning for nedlæggelse af døgnhuspladser. Projektet er endvidere forberedt, så de øvrige forslag i den langsigtede bygningsplan kan gennemføres på en let og smidig måde.

 

Det vurderes, at det ikke vil blive nævneværdigt dyrere samlet set, at gennemføre arbejderne i etaper. Årsagen hertil er, at etaperne er projekter, hvor udførelsen stort set kan ske uafhængigt af de andre delprojekter.

 

Økonomi

Der er for behov for en fremrykning af rådighedsbeløbene i forhold til de i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb. Det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb i 2011 på 4.114.000 kr. (indeks 121,5) søges derfor i stedet afsat i 2009, således at rådighedsbeløbet i indeværende år bliver på i alt 13.681.000 kr. Der søges derfor om følgende bevillinger og rådighedsbeløb til projektet, inkl. det tidligere godkendte rådighedsbeløb til projektering i 2009:

(1.000 kr. i indeks 121,5)

Bevilling

i alt

    Rådighedsbeløb

2009

2010

2011

Udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit (ansøgt fordeling af rådighedsbeløbene)

18.081

13.680

4.401

0

Bevilling og fordeling af rådighedsbeløb jf. beslutning i RR 18.03.09

18.081

9.567

4.401

4.114

Ændring i rådighedsbeløb

            0

4.113

0

-4.113

 

Det fremrykkede rådighedsbeløb i 2009 på 4,113 mio. kr. finansieres af anlægsreserven, der efter korrektion for byggeomkostningsindekset udgør 38,4 mio. kr. i 2009. Beløbet tilbageføres anlægsreserven i 2011, hvor det udisponerede anlægsbudget udgør 225,5 mio. kr. 

 

Regionsrådet tilsluttede sig den 18. marts 2009 en sammenlægning af bevillingerne til 2 projekter afsat i budgettet for 2009 i Regionspsykiatrien Viborg til én anlægsbevilling på i alt 18,081 mio. kr. (i indeks 121,5).

 
Af hensyn til at byggeriet skal afvikles i et hospital i drift, er det valgt udbudsmæssigt at samle de enkelte fagentrepriser i færre, større entrepriser, såkaldte storentrepriser. Denne udbudsform anvendes ofte ved mellemstore ombygningsprojekter og indgår i regionens byggeregulativs liste over mulige entrepriseformer.

 

Beslutning

Det indstilles,

 

At der gives anlægsbevilling til udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit, Regionspsykiatrien Viborg på 17.124.000 kr. således, at den samlede anlægsbevilling til projektet (inkl. tidligere bevilling på 957.000 kr. til projektering) er på 18.081.000 kr. (indeks 121,5),

 

At der afsættes rådighedsbeløb (indeks 121,5) på 12.723.000 kr. i 2009 (så det samlede rådighedsbeløb i 2009 er på 13.680.000 kr.) og 4.401.000 kr. i 2010,

 

At projektet udbydes i storentrepriser, og

 

At Regionsrådet får udarbejdet en samlet plan over anlægsbehovet på psykiatriområdet.

 

Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-32-08

20. Placering af Psykiatriens Hus på Falkevej

Resume

Silkeborg Kommune og Region Midtjylland er efter en grundig proces med afsøgning af egnede placeringsmuligheder for Psykiatriens Hus blevet enige om at anbefale en placering på Falkevej i Silkeborg. Bygningen opføres på Regionshospitalet Silkeborgs grund, og byggeriet omfatter 3.570 m2 fordelt på 4 etager. Der vil i sammenhæng med Psykiatriens Hus blive etableret 134 parkeringspladser, der samtidig medvirker til at afhjælpe det generelle parkeringsproblem for Regionshospitalet Silkeborg. Psykiatriens Hus forventes opført og indflytningsklart primo 2012. Miljø- og bæredygtighedsaspektet vil blive inddraget i projektet i såvel projekterings- som driftsfasen.

 

Regionshospitalet Silkeborg har løbende været inddraget i processen med henblik på at sikre en løsning, der både bidrager til en hensigtsmæssig placering for Psykiatriens Hus og dets brugere og samtidig sikrer mulighed for fortsat udvikling af hospitalet.

 

Region Midtjyllands andel af anlægsprojektet vurderes til 50,8 mio. kr., hvoraf Silkeborg Kommune betaler 2,4 mio. kr. Herefter udgør Region Midtjyllands andel af anlægssummen i alt 48,4 mio. kr. I investeringsoversigten er der til Psykiatriens Hus afsat i alt 38,3 mio. kr. Restbeløbet på 10,1 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsreserven.

Direktionen indstiller,

at placeringen af Psykiatriens Hus på Falkevej 9 - 17 samt Glentevej 2 godkendes,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1, således at der brutto gives anlægsbevilling på 50,8 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2009, 13,1 mio. kr. i 2010, 24,2 mio. kr. i 2011 og 12,1 mio. kr. i 2012, 

 

at Silkeborg Kommune tilbydes køb af andel af byggegrund til en pris, der fastsættes til 2,4 mio. kr., hvorfor der meddeles indtægtsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 2,4 mio. kr.,

 

at tillægsbevillingen på i alt 10,1 mio. kr. finansieres af anlægsreserve jf. tabel 1

 

at administrationen bemyndiges til at opkøbe Falkevej 15 og Glentevej 2 finansieret af anlægsrammen til opkøb af ejendomme ved Regionshospitalet Silkeborg. Såfremt der ikke kan opnås enighed med ejerne, bemyndiges administrationen til at anmode Silkeborg Kommune om at ekspropriere de 2 ejendomme, og

 

at projektet udbydes i EU-udbud i totalentreprise med prækvalifikation.

Sagsfremstilling

Indledning

Forretningsudvalget og Regionsrådet er af flere omgange blevet orienteret om muligheder for placering af Psykiatriens Hus i Silkeborg.

 

Den 13. januar 2009 blev Forretningsudvalget orienteret om forhandlingsprocessen med Silkeborg Ejendomme A/S vedrørende Søhuset på Chr. den 8's Vej i Silkeborg, som uventet blev afsluttet ved, at Silkeborg Ejendomme A/S meddelte Silkeborg Kommune og Region Midtjylland, at de ønskede at stoppe forhandlingerne uden resultat. Forretningsudvalget vedtog i den forbindelse, at administrationen skulle drøfte sagen med Silkeborg Kommune, hvorefter sagen igen forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet.

 

Regionsrådet godkendte den 18. marts 2009 en midlertidig løsning for Psykiatriens Hus i Silkeborg på første sal i de eksisterende rammer for psykiatrisk sengeafdeling i Bygning 15, da Regionspsykiatrien Silkeborg omlægges den 1. juli 2009, og de nye fysiske rammer først forventes at stå klar om 2-3 år.

 

Afsøgte fravalgte placeringsmuligheder

Administrationen har i samarbejde med Silkeborg Kommune efterfølgende afsøgt alternative permanente placeringsmuligheder for Psykiatriens Hus, herunder bl.a.:

 1. Hotel Louisiana
 2. Papirfabrikken
 3. Borgergade 96-110
 4. Glentevej

Det er imidlertid fravalgt at arbejde videre med ovenstående placeringsmuligheder grundet afgørende faktorer som uhensigtsmæssig indretning, tidsperspektiv, pris samt parkerings- og lokalplansforhold.

 

Placering af Psykiatriens Hus på Falkevej

Silkeborg Kommune og Region Midtjylland er efter en grundig proces med afsøgning af egnede placeringsmuligheder blevet enige om at anbefale en placering af Psykiatriens Hus på Regionshospitalet Silkeborgs grund på Falkevej. Placeringen af Psykiatriens Hus på Regionshospitalet Silkeborgs matrikel er først aktualiseret efter, at Hospitalsplanen for Region Midtjylland blev godkendt den 22. oktober 2008.

 

Regionshospitalet Silkeborg har løbende gennem processen været inddraget med henblik på at sikre en løsning, der både bidrager til en hensigtsmæssig placering for Psykiatriens Hus og dets brugere og samtidig fortsat sikrer mulighed for hospitalets udvikling. Regionshospitalet Silkeborg har i den forbindelse nævnt muligheden for at forbinde Psykiatriens Hus med de øvrige hospitalsbygninger med en tunnel. En sådan tunnelforbindelse er ikke en del af det foreliggende projekt, men vil i givet fald kunne overvejes etableret på et senere tidspunkt.

 

I et nybyggeri på 3.570 m2 fordelt på 4 etager kommer Psykiatriens Hus til at indeholde dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og alle Region Midtjyllands behandlingstilbud i Silkeborg samt det fælles kommunale og regionale tilbud om midlertidigt ophold til tryghed og stabilisering. Idet Psykiatriens Hus etableres som nybyggeri på Falkevej, er det jf. prospektet for Psykiatriens Hus muligt at opnå en yderst funktionel og fleksibel indretning, der opfylder kravene til og visionerne for Psykiatriens Hus. Psykiatriens Hus kan etableres indenfor lokalplanens rammer.

 

Der vil i tilknytning til Psykiatriens Hus blive etableret 134 parkeringspladser, hvoraf 70 pladser er i parkeringskælder og 64 pladser er på terræn. Kravet til etablering af parkeringspladser for Psykiatriens Hus er jf. lokalplanen 1 plads pr. 40 m2, hvilket svarer til 89 pladser. De resterende 45 pladser etableres med det formål, at bidrage til at afhjælpe det generelle parkeringsproblem for Regionshospitalet Silkeborg.

 

Placeringen giver desuden driftsfordele omkring blandt andet servicefunktioner og en nærhed mellem somatikken og psykiatrien til gavn for såvel patienterne som personalet. Placeringen af Psykiatriens Hus på Falkevej sikrer også en nem tilgængelighed for patienterne, idet Psykiatriens Hus vil have en central placering i Silkeborg.

 

Psykiatriens Hus forventes opført og indflytningsklart primo 2012.

 

Opkøb og nedrivning af villaer

Region Midtjylland ejer Falkevej 9, 11, 13 og 17, mens Falkevej 15 og Glentevej 2 er privatejede. Placeringen af Psykiatriens Hus på Falkevej medfører opkøb/ekspropriation af villaerne på Falkevej 15 og Glentevej 2. Der vil efter godkendelse af placeringen blive indledt dialog med ejerne med henblik på opkøb af villaerne. Hvis ejerne ikke ønsker at sælge, skal Region Midtjylland anmode Silkeborg Kommune om at ekspropriere ejendommene. Købet af villaerne finansieres af anlægsrammen til opkøb af ejendomme på Regionshospitalet Silkeborgs område, hvortil der i investeringsoversigten er afsat samlet 11,0 mio. kr. Falkevej 17 er opkøbt, men det endelige skøde er ikke udarbejdet. Når skødet er på plads, vil anlægssummen være nedskrevet til 8,6 mio. kr. Der er efter køb/ekspropriering af Falkevej 15 og Glentevej 2 således fortsat midler til opkøb af ejendomme på Falkevej.

 

Der skal samlet set nedrives 6 villaer på grunden, og det er estimeret, at omkostninger til nedrivning kan holdes inden for en ramme af 0,9 mio. kr.

 

Bæredygtighed

Der vil ved det videre arbejde med projektet blive rettet særlig fokus mod miljø- og bæredygtighedsaspektet. Det gælder under projektering og udførelse samt den efterfølgende drift. I henhold til regionens byggeregulativ vil projektet blive forelagt Regionsrådet, når projektet efter udbud har nået projektforslagsfasen. Der vil i den forbindelse blive redegjort særskilt og konkret for projektet i henseende til bæredygtighed og miljø.

 

Økonomi

Region Midtjyllands andel af anlægsprojektet vurderes til 50,8 mio. kr., hvoraf Silkeborg Kommune betaler 2,4 mio. kr. Herefter udgør Region Midtjyllands andel af anlægssummen i alt 48,4 mio. kr. I investeringsoversigten er der til Psykiatriens Hus afsat i alt 38,3 mio. kr. Restbeløbet på 10,1 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsreserven.

 

De nærmere økonomiske forudsætninger for hele projektet er beskrevet i vedlagte prospekt for Psykiatriens Hus , side 12.  

 

I nedenstående tabel vises de søgte bevillinger og rådighedsbeløb i årene 2009-2012 samt finansieringen heraf:

TABEL 1  (1.000 kr. i indeks 121,5)

Rådighedsbeløb

Bevilling i alt

2009

2010

2011

2012

Psykiatriens Hus i Silkeborg

1.400

13.100

24.200

12.100

50.800

Silkeborg Kommunes andel af grundudgift

-2.400

-2.400

Psykiatriens Hus i Silkeborg, netto

-1.000

13.100

24.200

12.100

48.400

Investeringsoversigt Budget 2009

1.913

9.567

14.350

12.437

38.267

Finansiering fra anlægsreserven

-2.913

3.533

9.850

-337

10.133

 

Den samlede anlægssum for Psykiatriens Hus er jf. prospektet 71,7 mio. kr. ekskl. grund og nedrivning af ejendomme. Den samlede netto udgift for Region Midtjylland er inkl. parkering, nedrivning af villaer og indtægt fra Silkeborg Kommune for kommunens andel af grundudgift samlet set 48,4 mio. kr.

 

Det er aftalt, at Silkeborg Kommunes andel af grundudgiften svarer til kommunens andel af byggeriet. Der er ikke foretaget en vurdering af grundprisen, men i sammenlignelige situationer oplyser Silkeborg Kommune, at der er taget udgangspunkt i en pris på 2.000 kr. pr. opført m2 forudsat byggemodnet grund. Sammenlagt medfører det en estimeret grundpris på 7,2 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel heraf er 1/3, hvilket svarer til 2,4 mio. kr.

 

Anlægsreserven, som er afsat i budgettet med det formål at gennemføre svært afviselige anlægsprojekter, hvortil der ikke er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten, udgør følgende beløb:

TABEL 2 (1.000 kr. i indeks 121,5)

2009

2010

2011

2012

Anlægsreserve, inkl. overførsel og pl.reserve
38.440

38.077

225.475

314.828

Tillægsbevilling til Psykiatriens Hus i Silkeborg

-2.913

3.533

9.850

-337

  Anlægsreserve herefter

 41.353

34.544

215.625

315.165

 

Udbud

Projektets omfang medfører, at såvel tjenesteydelser (arkitekt- og ingeniørarbejde) som entreprenørydelser skal udbydes i EU. Såfremt der vælges at foretage udbud i totalentreprise, vil udbud af tjenesteydelser og entreprenørydelser kunne ske i samme udbud, hvorved projektet vil kunne færdiggøres 3-4 måneder hurtigere end i fag- eller hovedentreprise og særskilt udbud af tjenesteydelser. Det foreslås derfor, at projektet udbydes i totalentreprise med prækvalifikation. Udbud sker på grundlag af dispositionsforslag. Der tilknyttes ekstern rådgiver til at bistå bygherren med udarbejdelse af udbudsgrundlag samt gennemførelse af udbud. Rådgivningsydelsen er under den givne tærskelværdi.

 

Genhusning af medarbejdere

Regionshospitalet Silkeborg har medarbejdere siddende i villaerne på Falkevej 9, 11 og 13. En nedrivning af villaerne og efterfølgende anvendelse af grunden til Psykiatriens Hus medfører, at Regionshospitalet Silkeborg skal finde plads til 12 medarbejdere, hvilket svarer til omkring 350 m2. Regionshospitalet Silkeborg arbejder på at finde en løsning på genhusning af medarbejderne.

 

Samtidig er der i dagsordenspunktet til Forretningsudvalget den 13. marts redegjort for, at afdelingsledelsen for Regionspsykiatrien Silkeborg, som for nuværende har lokaler på tredje etage i Bygning 15, kan blive på tredje etage til oktober 2009, hvor Regionshospitalet Silkeborg igangsætter arbejdet med etableringen af flowstuen. Herefter var det hensigten, at afdelingsledelsen og administrationen, som udgør 6 medarbejdere, i overgangsperioden skulle være i en villa på Falkevej 17, som er købt til overtagelse fra 1. september 2009. Idet villaen udgør en del af grunden for Psykiatriens Hus og dermed skal nedrives, arbejdes der på at finde plads til medarbejderne på matriklen eller øvrige placeringer i Silkeborg.

 

Samarbejdsaftale

Samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland nedskrives i en formaliseret samarbejdsaftale, som vil blive forelagt Forretningsudvalget den 6. oktober og Regionsrådet den 21. oktober 2009. Samarbejdsaftalen er både gældende i forhold til byggeperioden, ejerforhold og det fremtidige driftsarbejde. 

 

Godkendelse i Silkeborg Kommunes Byråd

Silkeborg Kommunes Byråd har den 25. maj 2009 godkendt indstillingen om placering af Psykiatriens Hus på Falkevej.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-3-09

21. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til tværregional erhvervsmæssig satsning ”Cross Media 2009 - 2012”

Resume

Cross Media 2009 - 2012 er et forslag til et samarbejde mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland, seks kommuner og en række andre aktører om en erhvervsmæssig satsning, der er målrettet mod virksomheder, der skaber vækst med kreative arbejdspladser og et internationalt perspektiv. Målet er at sikre de bedst mulige forudsætninger for at udvikle det erhvervsmæssige potentiale, der udspringer af innovation i grænseområderne mellem medier, it og formidlingsformer (animation, film, undervisning, computerspil mv.). Heraf navnet "Cross Media".

 

Projektet indebærer, at der etableres et Cross Media udviklingssekretariat til facilitering af samarbejdet, etableres en Cross Media pulje, samt at der gennemføres strategiske udviklingsprojekter. Det samlede beløb for Region Midtjylland udgør over en 3-årig periode 11,5 mio. kr. Region Nordjylland forudsættes at bidrage med yderligere 5,75 mio. kr. over samme 3-årige periode. Derudover er der reserveret 7,5 mio. kr. i EU’s Regionalfond, Region Midtjylland, som forudsættes at blive suppleret af regionalfonden i Region Nordjylland med yderligere 3,75 mio. kr.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 0,33 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. pr. år i perioden 2010 - 2011 samt 2,17 mio. kr. i 2012, i alt 7,5 mio. kr., til etablering af et Cross Media udviklingssekretariat, og

 

at der reserveres 0,33 mio. kr. i 2009, 1,33 mio. pr. år i perioden 2010 - 2011 samt 1,0 mio. i 2012, i alt 4,0 mio. kr., til igangsætning af Cross Media udviklingsprojekter.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. februar 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at anvende 500.000 kr. til et forprojekt med henblik på afholdelse af en dialogkonference som startskud til en koordineret satsning på et tværregionalt film- og mediesamarbejde: Cross Media. Forprojektet viste, at der er stor erhvervsmæssig opbakning til Cross Media. 200 repræsentanter fra virksomheder, forsknings- og uddannelsesverden deltog i maj 2008 i dialogkonferencen "Film og nye medier - oplevelsesøkonomi og vækst," og gav her opbakning til initiativet, idet man så gode muligheder for vækst og udvikling i Cross Media.

 

På baggrund heraf besluttede Vækstforum på sit møde den 27. maj 2009 at godkende projektet som et 3-årigt initiativ med den beskrevne organisering og økonomi, og med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år, at evaluere projektet efter senest 2½ år med henblik på beslutning om eventuel forlængelse, at indstille til Regionsrådet, at der reserveres 0,33 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. pr. år i perioden 2010-2011 samt 2,17 mio. kr. i 2012, i alt 7,5 mio. kr., til etablering af et Cross Media udviklingssekretariat, at indstille til Regionsrådet, at der reserveres 0,33 mio. kr. i 2009, 1,33 mio. pr. år i perioden 2010-2011 samt 1,0 mio. i 2012, i alt 4,0 mio. kr., til igangsætning af Cross Media udviklingsprojekter og at reservere 2,5 mio. kr. pr. år i perioden 2010-2012, i alt 7,5 mio. kr., til etablering af en regionalfondsfinansieret (EU's mål-2) Cross Media Pulje.

 

Hovedformålet med erhvervssatsningen Cross Media er at skabe innovationsbaseret vækst, baseret på gennembrud i udviklingen af produkter, processer og ydelser, i grænseområderne mellem medier, it og formidlingsformer. Dermed favner begrebet ”Cross Media” alt fra filmproduktion og nyhedsformidling, udvikling af computerspil og animationsfilm til undervisning og forskning, ligesom it- og kommunikationsvirksomheder indgår naturligt i satsningens ambition. Grundtanken er, at et tværgående og eksperimenterende element altid skal være til stede, for at man kan tale om "Cross Media". Som eksempler kan nævnes: Ny filmuddannelse i Århus som inkluderer animation, runestenen på Kulturhistorisk Museum i Randers med en interaktiv lys- og lydfortælling samt nye metoder til at anvende computerspil i markedsføringsøjemed.

 

Region Midtjylland, Region Nordjylland og en række kommuner har på basis af kreative kompetencer, videninstitutioner, erhvervstraditioner og gode rammevilkår formået at opbygge en række lokale miljøer, der tager udgangspunkt i forskellige sider af Cross Media. I udviklingen af Cross Media satsningen er der således sammensat en bred arbejdsgruppe med deltagelse af Region Midtjylland og Region Nordjylland samt kommunerne Århus, Viborg, Holstebro, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring, og institutionerne Filmby Århus (Århus), The Animation Workshop (Viborg) og det digitale væksthus Bretteville (Aalborg). Denne opbakning giver mulighed for, at regioner, kommuner og institutioner kan samarbejde om at udnytte det store potentiale for udvikling af nye, tværgående aktiviteter.

 

Målsætninger med Cross Media

Cross Media skal forbedre rammebetingelserne for de kreative erhverv i Region Midtjylland og Region Nordjylland via adgang til netværk, rådgivning, kapital og gennemførsel af projekter. Med Cross Media erhvervssatsningen vil der bl.a. skabes forudsætningerne for følgende:

 • Flere kommercielt bæredygtige virksomheder, baseret på innovation og kreativitet i de to regioner med fokus på kraftcentrene Århus, Aalborg og Viborg
 • Stærkere kreative miljøer med international tiltrækningskraft
 • Bedre samspil mellem private og offentlige aktører, herunder virksomheder og videninstitutioner
 • Større bevidsthed i de lokale vækstmiljøer om relevante generelle erhvervsfremme-initiativer

Formulering af kvantificerede målsætninger vil indgå i det efterfølgende arbejde. Baggrunden for og målsætningerne med Cross Media er beskrevet i bilaget: Cross Media handlingsplan.

 

Erhvervspotentiale og initiativer

Der er gennemført en analyse af erhvervspotentialet med deltagelse af 431 virksomheder med en samlet omsætning på knap 10 mia. kr. Analysen viste, at der er et betydeligt vækstpotentiale, idet det globale underholdnings- og mediemarked er i markant vækst, og idet væksten i værdiskabelse er relativt høj i forhold til fremstillingserhverv som f.eks. møbel- og tekstilindustrien, samt at værdiskabelsen pr. medarbejder er størst i de mindre virksomheder. En satsning på Cross Media bygger således på nogle af de brancher, der har størst vækstpotentiale.

 

Det reelle antal virksomheder, der vurderes at være relevante i Cross Media sammenhæng, er formentlig nærmere 600 - 800, mens analysen alene var baseret på 431 udvalgte virksomheder. Som bilag vedlægges: Notat: Analyse af erhvervspotentialet inden for Cross Media.

 

Ovennævnte analyse afdækkede, at der er mangel på understøttende netværk, faglige og forretningsmæssige kompetencer, kvalificeret arbejdskraft, risikovillig kapital samt behov for bedre samspil mellem videninstitutionerne. Det er bl.a. disse vækstbarrierer, som Cross Media bearbejder og nedbryder. De tre primære initiativer bliver:

 1. et tværregionalt Cross Media udviklingssekretariat, hvis hovedopgave bliver udviklingen af et tværgående netværk for de kreative miljøer
 2. strategiske Cross Media udviklingsprojekter
 3. en pulje med risikovillig kapital til finansiering af relevante innovationsprojekter (nedenfor benævnt Cross Media puljen), som administreres af udviklingssekretariatet

Gennem afholdelse af et udbud findes en operatør til udviklingssekretariatet, og en central opgave for denne operatør bliver at sikre sekretariatets drift fremadrettet, så det bliver baseret på medlemsbetaling eller lignende. Derudover etableres en styregruppe, der udstikker de strategiske retningslinjer for sekretariatets aktiviteter. Aktiviteterne er beskrevet nærmere i vedlagte: Notat: Aktiviteter i Cross Media.

 

Erhvervssatsningen lever op til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, især med fokus på oplevelsesøkonomi, regionale kompetencer, innovation og attraktivitet samt tværregionalt og internationalt samarbejde. Erhvervsindsatsen afstemmes desuden i forhold til øvrige erhvervsfremmeinitiativer, idet allerede iværksatte ordninger som f.eks. netværksordningen, bliver bragt i spil inden for Cross Media.

 

Der er med udgangspunkt i den arbejdsgruppe, som har bearbejdet Cross Media-satsningen, formuleret ansøgninger til nationale initiativer, som emnemæssigt kan styrke Cross Media-satsningen. Det er således lykkedes at tiltrække innovationsnetværket Animation Hub (midler fra Videnskabsministeriet), oplevelseszonen Computerspilszonen (midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen) samt internationalt forankrede Interreg-projekter (EU) under Baltic Sea-programmet og Nordsø-programmet, henholdsvis First Motion og North Sea Screen Partnership. Cross Media-satsningen får således en stadig stærkere videnbase at bygge på, ligesom der med udgangspunkt i Cross Media kommer til at ske en udbygget koordination mellem parterne.

 

Projektet foreslås evalueret senest medio 2012 med henblik på en beslutning om projektets eventuelle videreførelse. Det konkrete indhold af evalueringen aftales i forbindelse med resultatkontrakten, og vil bl.a. indeholde overvejelser om effekten og sekretariatets mulighed for at være selvfinansierende.

 

Økonomi

Regionsrådets reservation forudsættes suppleret af erhvervsudviklingsmidler fra Region Nordjylland ud fra en aftalt fordelingsnøgle på 2:1. Region Nordjylland bidrager til finansieringen af alle tre aktiviteter: Udviklingssekretariatet, Cross Media puljen og de strategiske udviklingsprojekter.

 

Det er de to regioners hensigt at assistere sekretariatet med at øge puljens størrelse ved at søge yderligere medfinansiering fra relevante EU- og nationale fonde på minimum 10 mio. kr. i takt med, at behovet for midler stiger. Endelig udgør Den Vestdanske Filmpulje (DVF) et vigtigt, tværregionalt element i Cross Media erhvervssatsningen. I forbindelse med udviklingen af computerspil, animations- og spillefilm er adgang til egentlig produktionsstøtte kritisk. Derfor vil der blive et aktivt samspil mellem Cross Media puljen og DVF.

 

Udgifter (i 1.000 kr.)

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

Subtotal

2013*

I alt

Cross Media udviklingssekretariat

500

3.750

3.750

3.250

11.250

3.750

15.000

Strategiske Cross Media projekter

500

2.000

2.000

1.500

6.000

2.000

8.000

Cross Media pulje**

0

3.750

3.750

3.750

11.250

3.750

15.000

I alt

1.000

9.500

9.500

8.500

28.500

9.500

38.000

 

* Beløbene for 2013 er reservationer, der først bevilges efter godkendt evaluering i 2012.
** Eftersom Cross Media puljen er finansieret af regionalfonden (EU’s mål-2), så er udnyttelsen af denne pulje afhængig af 50 % medfinansiering fra kommuner, virksomheder eller andre parter. Derudover er det begge regioners hensigt at assistere sekretariatet i at øge puljens størrelse ved at søge yderligere medfinansiering fra relevante EU- og nationale fonde - i takt med at behovet for midler stiger.
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-22-08

22. Indstilling fra Vækstforum om reservation af yderligere midler til pulje til Offentlig-Privat Innovation og bevilling til to projekter

Resume

Regionsrådet har reserveret en økonomisk ramme på 5 mio. kr. til en formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation. Formålet med satsningen på offentlig-privat innovation er at skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervsliv ved, at virksomheder indgår i innovative alliancer med offentlige aktører til gavn for begge parter. Der er i to udbudsrunder indkommet i alt 19 projekter, hvoraf syv er prækvalificeret. Heraf foreligger to endelige ansøgninger. På baggrund af erfaringerne fra puljens foreløbige virke foreslås det at reservere yderligere 5 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til puljen.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres yderligere 5 mio. kr. i 2009 til den formålsbestemte pulje Offentlig-Privat Innovation,
 
at der af reservationen til initiativet Offentlig-Privat Innovation bevilges 384.557 kr. til Århus Kommune til projektet Udvikling af multifunktionsmøbel, og
 
at der af reservationen til initiativet Offentlig-Privat Innovation bevilges 1.137.981 kr. til Århus Kommune til projektet Den forebyggende trøje.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 24. september 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomisk ramme på 5 mio. kr. til en formålsbestemt pulje: "Offentlig-Privat Innovation."

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 27. maj 2009 at indstille til Regionsrådet, at der reserveres yderligere 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen Offentlig-Privat Innovation, at der bevilges 384.557 kr. fra puljen til projektet Udvikling af Multifunktionsmøbel, at der bevilges op til 1.137.981 kr. fra puljen til projektet Den Forebyggende Trøje, at fastsætte puljens medfinansieringskrav til 25 %, som svarer til niveauet for de statslige puljer og at igangsætte en oplysningskampagne om potentialet i Offentlig-Privat Innovation.

 

Puljen Offentlig-Privat Innovation (OPI) har som formål at skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervsliv ved, at virksomheder indgår i innovationsalliancer med det offentlige, og har som sigte at facilitere samarbejdet i den nødvendige – men komplicerede – proces fra idé til samarbejdsprojekt og eventuelt frem til nye produkter, processer eller serviceydelser. Via OPI-samarbejdet kan man i fællesskab søge innovative løsninger på udfordringer for den offentlige sektor, f.eks. med hensyn til øget velfærd og højere service, og give virksomheder mulighed for ny vækst ved, at de kan omsætte og kommercialisere resultaterne på større markeder. Således er puljen et redskab til at realisere Vækstforums innovationsstrategi, og den kan samtidig modne projekter til megasatsningen Erhverv og Sundhed, som Regionsrådet har reserveret midler til at gennemføre. Notat om udbudsregler og statsstøtteproblematik i forhold til puljen vedlægges.

 

Et ekspertpanel med medlemmer fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening, Copenhagen Business School (CBS) og Region Midtjylland indstiller projekter til Vækstforum og Regionsrådet. Puljen har haft en todelt ansøgningsproces bestående af en prækvalifikation og dernæst en endelig ansøgning. Der er i to udbudsrunder indkommet i alt 19 projekter, hvoraf syv er prækvalificeret, og der foreligger to endelige ansøgninger: Projekt "Udvikling af Multifunktionsmøbel" og projekt "Den Forebyggende Trøje." Århus Kommune er primus motor i begge projekter.

 

Projekt "Udvikling af multifuktionsmøbel"

Projektet er et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde, der sigter mod at modvirke nedslidning af personalet i den kommunale hjemmepleje, der som følge af et nyt påbud fra arbejdstilsynet ikke må udføre hugsiddende arbejde eller arbejde i foroverbøjede stillinger over længere tid. Der er derfor brug for nye hjælpemidler med mange funktioner til at udføre hjemmeplejen effektivt og i overensstemmelse med det givne påbud.

 

Multifunktionsmøblet udmærker sig ved at rumme alle ønskede funktioner i et æstetisk designet møbel; ved at kunne videreudvikles efter behov, ved at være konkurrencedygtig på pris og ved at optage mindre plads end de eksisterende utilstrækkelige løsninger. Der vurderes at være et stort marked for produktet (bl.a. på hjemmepleje og daginstitutions- og dagplejeområdet). Ansøgningsbeløbet er 384.557 kr. og projektets løbetid er 10-12 måneder. Resultatkravene er: (A) en prototype udvikles og afprøves og kravspecifikationer til endelig produktion af møblet udarbejdes og (B) afsluttende evaluering af produkt og OPI samarbejdet skal udarbejdes.

 

Ansøgning fra Århus Kommune: Udvikling af multifunktionsmøbel, vedlægges.

 

Projekt "Den forebyggende trøje"

Projektet er et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde om at udvikle en bluse med indbyggede sensorer, der kan kortlægge en medarbejders uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre og modvirke fysisk nedslidning, sygemelding og tidlig exit fra arbejdsmarkedet. I og med at produktet løser en samfundsmæssig udfordring med nedslidning og højt sygefravær hos arbejdsstyrken, vurderes det, at der vil være et stort marked for den forebyggende trøje. Trøjens funktion og teknologi forventes desuden at kunne udbredes til mange andre anvendelsesområder i såvel den offentlige som private sektor, hvor bestemte bevægelsesmønstre skal tillæres eller forhindres (f.eks. i sportsverdenen). Projektets private part ansøger om EU patent, og opnås dette, vil der formodentlig åbnes betydelige eksportmuligheder. Ansøgningsbeløbet er 1.137.981 kr. og projektets løbetid er 12 måneder. Resultatkravene er (A) en prototype på trøje og dertil hørende software skal udvikles og afprøves og (B) afsluttende sammenfatning og evaluering af projektets viden og dokumentation (herunder evaluering af OPI samarbejdsformen) skal udarbejdes.

 

Vækstforum forventer at modtage 5 ansøgninger primo september. Indstilles disse ansøgninger til bevilling, vil de reserverede midler til puljen være brugt. For at kunne annoncere en 3. ansøgningsrunde til prækvalificering med frist i oktober, indstilles det derfor, at der reserveres yderligere 5 mio. kr. til OPI-puljen.

 

Erfaringerne fra første ansøgningsrunde viser, at der er behov for at gøre midlerne mere risikovillige. Flere perspektivrige projekter har sandsynligvis valgt at trække sig på grund af kravet om 50% medfinansiering. Vækstforum har derfor besluttet at reducere medfinansieringskravet til 25 %, så det matcher de statslige puljers krav. Vækstforum har endvidere besluttet at iværksætte et regionalt informationsinitiativ om OPI puljen og det uudnyttede vækstpotentiale i OPI, bl.a. gennem en konference arrangeret af Vækstforum, Dansk Industri, Dansk Erhverv og kommunerne i regionen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-54-08

23. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til etablering af Biomateriale-netværk

Resume

Randers Kommune har taget initiativ til et erhvervsudviklingstiltag inden for anvendelse af plantemateriale til fremstilling af plastprodukter. Formålet med initiativet er at fremme udviklingen på området til gavn for erhvervsudviklingen i regionen.

 

Der tænkes etableret et netværk bestående af virksomheder, videninstitutioner og organisationer til at stå for virksomhedsrelaterede formidlings- og udviklingsaktiviteter. I første omgang gennemføres en erhvervsmæssig analyse til afdækning af netværkets konkrete indsatsområder, hvorefter netværket med tilhørende sekretariat etableres. Omkostningerne til analysen og igangsættelse af netværket over en to et halvt års periode er vurderet til at beløbe sig til 1,8 mio. kr., der foreslås finansieret ligeligt af Randers kommune og Region Midtjylland.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen energi og miljø, bevilges 300.000 kr. i hvert af årene 2009 til 2011, i alt 900.000 kr., til Randers Kommune til en erhvervsmæssig analyse samt igangsættelse af et "Biomateriale-netværk."

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. april 2009, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 13 mio. kr. i 2009, 13 mio. kr. i 2010, 13 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012, i alt 55 mio. kr., til udmøntning af Megasatsningen Energi og Miljø - Handlingsplan 2009 - 2012.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 27. maj 2009 at indstille til Regionsrådet, at der af reservationen til megasatsningen på energi og miljø bevilges 900.000 kr. til en erhvervsmæssig analyse samt igangsættelse af et "Biomateriale-netværk."

 

Randers kommune har taget initiativ til et erhvervsudviklingstiltag inden for anvendelse af plantemateriale til fremstilling af plastprodukter. Ideen til en særlig indsats på området opstod i den daværende Sønderhald kommune og er nu videreført som et højt prioriteret indsatsområde af Randers kommune. En initiativ- og baggrundsgruppe bestående af Randers kommune, Aarhus Universitet, Væksthus Midtjylland, Plastindustrien og Region Midtjylland har udarbejdet vedlagte: Projektbeskrivelse af biomateriale initiativ .

 

Plastprodukter fremstilles i dag næsten udelukkende på basis af olie. Med forventet stigende oliepriser og udfordringerne på klimaområdet står plastindustrien over for store udfordringer med hensyn til at finde alternative råvarer. Det vurderes, at disse udfordringer kan blive til et udviklingsområde for både landbrug og industri. Der planlægges i projektet etableret et netværk bestående af virksomheder, videninstitutioner og organisationer. Netværket skal skabe bedre adgang for virksomhederne til den nyeste viden inden for biomaterialer og fremme anvendelsen af denne viden til produktudvikling og produktionsændringer. Endvidere skal netværket fremme samarbejdet mellem virksomheder og mellem virksomheder og videninstitutioner vedr. konkrete udviklingsprojekter, idet dette især vil være til gavn for de små og mellemstore virksomheder inden for plastbranchen.

 

Den første fase i projektet vil være gennemførelse af en indledende, erhvervsmæssig analyse, hvor de teknologiske og erhvervsmæssige muligheder på biomateriale-området med fokus på region midtjylland vil blive kortlagt. Der vedlægges et analyseoplæg fra Teknologisk Institut: Bioplast, erhvervsmæssig potentiale og perspektiver. Analysen forventes at kunne danne basis for etablering af netværket og for prioritering af netværkets konkrete indsatsområder.

 

På baggrund af analysens resultater afholdes et opstarts- og brainstormseminar i efteråret 2009, hvorefter 2. fase af projektet forventes iværksat. Projektets 2. fase vil være etablering og igangsættelse af netværket med tilhørende sekretariat. De konkrete aktiviteter i netværket vil være formidling af viden til medlemsvirksomhederne gennem udsendelse af nyhedsbreve og afholdelse af arrangementer, som bringer virksomhederne sammen med videninstitutioner. Derudover vil der bl.a. være hjælp til virksomhederne til at finde sammen i projektsamarbejder og information vedr. muligheder for økonomisk støtte til konkrete projekter.

 

De konkrete mål for projektet er:

 1. Den indledende analyse skal afdække de erhvervsmæssige muligheder og barrierer i Region Midtjylland.
 2. På baggrund af den indledende analyse fastlægges den konkrete indsats, og de forventede effekter heraf vurderes.
 3. Netværksaktiviteterne iværksættes under hensyntagen til foranstående punkt 1 og 2.
 4. Netværket skal som minimum omfatte 10 private virksomheder fra Region Midtjylland.

I Vækstforums nye handlingsplan for energi og miljø 2009-2012 er biomaterialer medtaget som et indsatsområde. Region Midtjylland har en del virksomheder inden for plastindustrien, og administrationen vurderer, at initiativet vil kunne understøtte disse virksomheders udvikling.

 

Økonomi

Finansiering

 

 

 

 

Cross Media udviklingssekretariat

(i 1.000 kr.)

Finansieringsplan

2009

2010

2011

2012

Subtotal

2013*

I alt

Region Midtjylland

333

2.500

2.500

2.167

7.500

2.500

10.000

Region Nordjylland

167

1.250

1.250

1.083

3.750

1.250

5.000

I alt

500

3.750

3.750

3.250

11.250

3.750

15.000

Strategiske Cross Media projekter

(i 1.000 kr.)

Finansieringsplan

2009

2010

2011

2012

Subtotal

2013*

I alt

Region Midtjylland

333

1.333

1.333

1.000

4.000

1.333

5.333

Region Nordjylland

167

667

667

500

2.000

667

2.667

I alt

500

2.000

2.000

1.500

6.000

2.000

8.000

Cross Media pulje (i 1.000 kr.)

Finansieringsplan

2009

2010

2011

2012

Subtotal

2013*

I alt

Regionalfonden (Midtjylland)

0

2.500

2.500

2.500

7.500

2.500

10.000

Regionalfonden (Nordjylland)

0

1.250

1.250

1.250

3.750

1.250

5.000

I alt

0

3.750

3.750

3.750

11.250

3.750

15.000

* Beløbene for 2013 er reservationer, som først bevilges efter godkendt evaluering i 2012.

Budget (1.000 kr.)

2009

2010

2011

i alt

Indledende analyse

328

0

0

328

Etablering og igangsættelse af netværket

272

600

600

1.472

I alt

600

600

600

1.800

 

Finansiering (1.000 kr.)

2009

2010

2011

i alt

Randers kommune

300

300

300

900

Region Midtjylland

300

300

300

900

I alt

600

600

600

1.800

 

Randers kommune har bevilget kommunens andel af finansieringen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-23-09

24. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til koordineret vestdansk marketingindsats på turismeområdet

Resume

Midtjysk Turisme søger om midler til en koordineret vestdansk marketingindsats i 2009/2010 i samarbejde med turismeudviklingsselskaberne i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Indsatsen skal sikre større sammenhæng og profilering af fælles turismemæssige styrkepositioner og samtidig understøtte kompetenceudviklingen mod mere tidssvarende marketingindsatser, der har fokus på online medier – deres effekt og værdi.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 558.333 kr. i 2009 og 1.441.666 kr. i 2010 til Midtjysk Turisme til initiativet Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper, idet det forudsættes, at der tilvejebringes tilsvarende finansiering fra Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 27. maj 2009 at indstille til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2 mio. kr. - fordelt med 558.333 kr. i 2009 og 1.441.666 kr. i 2010 - til Midtjysk Turisme til initiativet ”Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper.” Bevillingen gives under forudsætning af, at der tilvejebringes en tilsvarende finansiering i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

 

Baggrunden for initiativet er, at Danmark på turismeområdet i de seneste ti år ikke har fået del i den vækst, som kendetegner resten af Europa. Det danske turismeerhverv står i den globale konkurrence om turisterne over for en stor udfordring. Denne udfordring er bl.a. beskrevet i rapporten ”Danmarks nye turisme,” udarbejdet af Danske Regioner ultimo 2008. Rapporten viser, at dansk turisme taber markedsandele i et voksende udenlandsk marked. Antallet af overnattende udenlandske turister i perioden 1998 - 2006 er således faldet 12 %, mens det er steget med godt 20 % i de nordiske nabolande og med knap 35 % i 15 andre europæiske lande. Vigende nærmarkeder gør, at der i dag er flere danske end udenlandske turister. Denne udfordring stiller store krav til nytænkning omkring synliggørelse af de vestdanske styrkepositioner og destinationer.

 

På initiativ af Region Midtjylland er der taget kontakt til de øvrige vestdanske regioner for i fællesskab at udvikle modeller for arbejdet med produktudvikling, markedsføring mm., der kan bidrage til at profilere de vestdanske styrkepositioner i én større fælles indsats med internationalt perspektiv. Indsatsen skal sikre, at turistmæssige styrkepositioner i de vestdanske regioner bliver mere synlige, primært i forhold til de vestdanske nærmarkeder: Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Indsatsen etableres, så den er i overensstemmelse med den nationale satsning omkring Offentlig Global Markedsføring (OGM). Indsatsen sker inden for de rammer, der udgør Midtjysk Turismes opgaver: Bl.a. at medvirke til udvikling af modeller for arbejde med produktudvikling, markedsføring mm., som kan anvendes af øvrige aktører.

 

Midtjysk Turisme søger således om 2 mio. kr. til en fælles vestdansk indsats. Ansøgning fra Midtjysk Turisme, Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper vedlægges. Indsatsen skal sikre sammenhæng og profilering af fælles vestdanske turismemæssige styrkepositioner, der er defineret som:

 • Kystferie (Målgruppe: Børnefamilier og par uden børn)
 • Natur og kulturbaserede oplevelser (Målgruppe: Par uden børn og børnefamilier)
 • Citybreaks/byferie (Målgruppe: Par uden børn)

Indsatsen skal understøtte kompetenceudviklingen af turisterhvervet mod mere tidssvarende marketingindsatser, idet der de seneste år er sket et markant skifte, hvor de traditionelle trykte medier og kommunikationsplatforme er overhalet af de nye digitale medier. Indsatsens fokus er således marketing via online medie, deres effekt og værdi. Indsatsen gennemføres i 2009, men udmøntes i sæson 2010.

 

Den digitale marketing bidrager med nye muligheder, især for at definere en målgruppe segmenteret og motivbaseret kommunikation, hvor der fokuseres på værdiskabende gæster med forskellige rejsemotiver. Samtidig giver nye online medier mulighed for at lave en differentieret kommunikation og interaktion med eksisterende og potentielle turister.

 

Indsatsen bliver sendt i udbud, og vil have fokus på at tilvejebringe aktiviteter og markedsføringsværktøjer samt nye marketingværktøjer, der f.eks. bygger på CRM-systemet, mobilmarketing mm. Indsatsens ønskes synliggjort via tre overordnede tilgange:

 • Onlinekampagner (f.eks. Google adwords-kampagner, brugergeneret indhold, Blogs, sociale communities som Facebook og Twitter, Loyalitetsprogrammer via mobiltelefonen, Digital TV på Internettet, Virale film, bannerannoncering m.fl.)
 • Produktkvalificering - gøre produkter tilgængelige og salgsbare i online salgskanaler
 • International presse og PR-indsats

Administrationen bemærker, at der lægges vægt på, at en indsats omkring synliggørelse og profilering af turistmæssige styrkepositioner tager afsat i en marketingindsats, der bygger på udvikling af nye onlinemetoder, der kan bidrage til at øge kompetenceniveauet i turisterhvervet. Der er således tale om en marketingindsats med fokus på udvikling af nye platforme for kommunikation og synliggørelse af turistmæssige styrkepositioner – og ikke direkte markedsføring. 

 

Den fælles koordinerede indsats mellem regionerne skal sikre større gennemslagskraft på det internationale marked.

 

En online marketingindsats giver i langt højere grad en tidligere mulighed for at måle og tracke adfærd, hvilket giver mulighed for at målrette markedstiltag til de relevante målgrupper. Potentialet for online marketing er effektmåling og brugerdreven innovation i et omfang, der ikke er tilgængelig eller mulig med traditionelle trykte medier.

 

Indsatsen skal sikre synergi til allerede igangsatte projekter omkring brugen af it og nye medier - såvel hos regionale selskaber som hos turismeaktørerne.

 

Indsatsen bør geares som en offentlig/privat investering, der skal fremme det vestdanske vækstpotentiale på de vigende nærmarkeder. De regionale midler bør således suppleres med finansiering fra turisterhvervet for at sikre en sammenhængende vækstindsats.

 

Budget

2009

2010

Projektledelse / interne ressourcer hos mediepartner

300.000
900.000
Analysefase

500.000

Konceptudvikling og eksekvering (redaktionel TV)
250.000
750.000

Kommunikationsplatform (communities og referencer)   

625.000
1.875.000
Google optimering / kampagner

300.000

Engagering af vestdanske ambassadører
500.000

Vidensopsamling, udbredelse & kompetenceudvikling

samt intern projektledelse hos regionsselskaberne

750.000
2.250.000
Samlet budget
2.425.000
6.575.000
Heraf Region Midtjylland
558.333
1.441.666

 

Finansiering
Region Midtjylland (Midtjysk Turisme)                        

2 mio. kr.

Region Nordjylland (Visit Nordjylland)*

2 mio. kr.

Region Syddanmark (Syddansk Turisme)**

2 mio. kr.

Medfinansiering fra andre private og offentlige aktører  

    3 mio. kr.

Samlet finansiering

                       9 mio. kr.

* Region Nordjylland har via deres resultatkontrakt med VisitNordjylland allerede afsat midler til profilering. VisitNordjylland vil inden for deres rammer afsætte midler svarende det ansøgte beløb i de to øvrige regioner.

** Region Syddanmark forventer at behandle ansøgningen – ”Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper” - fra Syddansk Turisme efter sommerferien.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-12-07

25. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til fortsat udvikling og evaluering af projektet Markedsplads for højtuddannede

Resume

Regionsrådet har reserveret 9,1 mio. kr. til projektet Markedsplads for højtuddannede. Projektet skal udvikle nye metoder til at få flere højtuddannede i beskæftigelse i regionens virksomheder, og derved føre til en stigning i antallet af højtuddannede i virksomhederne i de lokalområder, der deltager i projektets aktiviteter. 6,3 mio. kr. af de reserverede midler er bevilget tidligere. Vækstforum indstiller, at der af de resterende 2,8 mio. kr. bevilges 2,5 mio. kr. til - på baggrund af resultater fra projektets tilknyttede følgeforskning - at styrke koordinering, udvikling og udbredelse af de allerede igangsatte aktiviteter under projektet, samt at der anvendes 0,3 mio. kr. til afvikling af midtvejskonference og slutevaluering.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til Markedsplads for højtuddannede, bevilges 1,55 mio. kr. til Ringkjøbing Skjern Kommune til videreudvikling af Career Campus (1 mio. kr.) og til en tværgående pulje (0,55 mio. kr.),
 
at der af reservationen bevilges 0,95 mio. kr. til Århus Universitet til udvidelse af karriereværksted (0,75 mio. kr.) og konceptudvikling for delestillinger (0,2 mio. kr.), og
 
at der af reservationen anvendes 0,2 mio. kr. til en midtvejskonference og 0,1 mio. kr. til en ekstern slutevaluering af projekt Markedsplads for højtuddannede.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 9,1 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projektet Markedsplads for højtuddannede i perioden 2007 – 2010. Regionsrådet har tidligere bevilget 6,3 mio. kr. fra reservationen, og der resterer således et restbeløb på 2,8 mio. kr.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 27. maj 2009 at indstille til Regionsrådet, at der af de reserverede midler bevilges 2,8 mio. kr. til afvikling af konference og evaluering, samt til - på baggrund af resultater fra den tilknyttede følgeforskning - at styrke koordinering, udvikling og udbredelse af de allerede igangsatte eksperimenter.

 

Under projektet Markedsplads for højtuddannede skal der i projektperioden gennemføres eksperimenter med nye metoder og modeller til fremme af små og mellemstore virksomheders ansættelse af forskellige typer af højtuddannet arbejdskraft. Ud over udvikling af nye metoder til at få flere højtuddannede i beskæftigelse i regionens virksomheder, er den forventede kvantitative effekt af projektet, at der opleves en markant stigning i antallet af højtuddannede i virksomhederne i de lokalområder, der deltager i eksperimenterne. Der er iværksat følgende aktiviteter:
 • Et Career Campus i Vestjylland, som sigter mod at tiltrække og fastholde studerende og kandidater i regionens små og mellemstore virksomheder i yderområder.
 • Et Karriereværksted for studerende ved videregående uddannelser, som sigter mod at øge de studerendes interesse for og indsigt i de faglige udfordringer, som små og mellemstore virksomheder kan byde på.
 • Kontaktmæglere udstationeret ved lokale erhvervsråd, som skal gennemføre en målrettet opsøgende indsats over for små og mellemstore virksomheder med hensyn til at afdække behovet for højtuddannet arbejdskraft.
 • Samt lokale karrieremesser, som skal etablere konkrete fysiske mødesteder for studerende/kandidater og små og mellemstore virksomheder.

Operatørerne er Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet (Studieforvaltningen og Handels- og Ingeniørhøjskolen).

 

Projektet vurderes at have opnået væsentlige resultater:

 • Career Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune husede 1. marts 2009 22 færdiguddannede kandidater og studerende, som er tilknyttet såvel private som offentlige virksomheder og institutioner.
 • Over 100 studerende har gennemført, eller er i færd med at gennemføre, et Karriereværkstedsforløb, mens ca. 80 studerende har fået afslag på deltagelse p.g.a. manglende pladser. Ca. halvdelen af deltagerne på det senest afsluttede forløb har tilkendegivet, at de i højere grad end tidligere overvejer ansættelse i en lille eller mellemstor virksomhed.
 • De lokale kontaktmæglerne har pr. 1. marts 2009 bidraget til realiseringen af ca. 130 samarbejder mellem virksomheder og studerende eller højtuddannede kandidater. 

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - er tilknyttet projektet som følgeforsker. Følgeforskerne konstaterer i deres midtvejsrapport, der kan rekvireres fra administrationen, at der eksisterer mange barrierer, som skal nedbrydes, før højtuddannede får ansættelse i små og mellemstore virksomheder i yderområder i Region Midtjylland. Barriererne består bl.a. af flere mismatches mellem de studerendes og virksomhedernes ønsker og forventninger til hinanden. Følgeforskerne kommer i deres midtvejsrapport med en række anbefalinger til, hvordan projektets indsats kan styrkes yderligere. Med udgangspunkt i disse anbefalinger indstiller Vækstforum, at der bevilges 2,5 mio. kr. til at igangsætte følgende nye aktiviteter, som kan styrke projektets gennemslagskraft:

 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Videreudvikling af Career Campus ved at tilføre ekstra midler til den virksomhedsopsøgende indsats, samt styrkelse af koordineringen og synergien mellem deleksperimenterne ved at tilføre midler til yderligere medarbejderressourcer.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Etablering af en pulje af midler, der kan anvendes til aktiviteter for projektets målgruppe, som går på tværs af de enkelte eksperimenter. Region Midtjylland sikrer, at midlerne anvendes i overensstemmelse med erhvervsfremmelovens bestemmelser.
 • Aarhus Universitet: Udbredelse af Karriereværkstedet, så det kommer til at omfatte flere uddannelsesinstitutioner end Aarhus Universitet. Aarhus Universitet tager kontakt til Ingeniørhøjskolen i Århus, VIA University College og Arkitektskolen.
 • Aarhus Universitet: Udvikling af et koncept for etablering af delestillinger for højtuddannede, som deles mellem flere små og mellemstore virksomheder.

Aktiviteterne er nærmere beskrevet i vedlagte Notat af 18. maj 2009, Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Foruden ovennævnte aktiviteter foreslås det, at der anvendes 0,2 mio. kr. til en midtvejskonference og 0,1 mio. kr. til en ekstern slutevaluering af projekt Markedsplads for højtuddannede.

 

Budget

 

2009

2010

I alt

Midtvejskonference

0,20

0,20

Slutevaluering

0,10

0,10

Koordinering samt videreudvikling af Career Campus

0,30

0,70

1,00

Tværgående pulje

Konceptudvikling for delestillinger

0,15

0,10

0,40

0,10

0,55

0,20

Udvidelse af karriereværksted

0,30

0,65

0,95

I alt

1,05

1,95

3,00

 

Finansiering

2009

2010

I alt

Region Midtjylland

1,00

1,80

2,80

Uddannelsesinstitutioner (karrieværksted)

0,05

0,15

0,20

I alt

1,05

1,95

3,00

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-16-09

26. Ansøgning om fortsættelse af medfinansiering af DramatikVærket, et projekt om produktion af professionelt drama for og med børn og unge

Resume

DramatikVærket er et projekt, hvor professionelle dramatikere i samspil med børn og unge udvikler og skriver teater, der er specielt beregnet på at kunne spilles af børnene og de unge selv. Børneteatret Filurens teaterskole for børn og unge er hjemsted for projektet, som udvikles i et samarbejde med et regionalt og siden et landsdækkende netværk af teatergrupper for børn og unge. Der er tale om et tredelt projekt, bestående af et pilotprojekt og en første og anden runde. Regionsrådet bevilgede i 2008 midler til pilotprojektet. Nu ansøges om medfinansiering af projektets første runde.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter (kulturudviklingsmidlerne), bevilges 375.000 kr. til Filurens Teaterskole for Børn til DramatikVærkets første runde, idet et eventuelt tilskud til anden runde vil ske på baggrund af en vurdering af resultaterne af arbejdet med projektets første runde.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. september 2008 at bevilge 150.000 kr. til Filurens Teaterskole for Børn til et pilotprojekt med henblik på etablering af DramatikVærket, idet Regionsrådet samtidig besluttede, at et eventuelt tilskud til de øvrige faser i projektet skulle ansøges særskilt.

 

Formålet med DramatikVærket er at producere professionel dramatik af høj kvalitet, der kan opføres af børn og unge. Samtidig er det formålet at skabe et netværk af børne- og ungdomsteatre omkring projektet – i første omgang i Midtjylland og på længere sigt i hele landet. Projektet er inddelt i tre faser: Et pilotprojekt samt en første og anden runde. Teatret ansøgte oprindeligt om i alt 925.000 kr. til de tre projektfaser tilsammen.

 

Administrationen vurderer, at projektet i kraft af dets nyskabende karakter og i kraft at dets netværkperspektiv rummer et strategisk potentiale med hensyn til udvikling af børnekulturen i Region Midtjylland. Administrationen har derfor foreslået, at en eventuel videreførelse af projektet skal ske via finansiering af regionens kulturudviklingsmidler. Dette forslag blev tiltrådt af Regionsrådet på møde den 18. marts 2009 i forbindelse med Regionsrådets godkendelse af administrationsgrundlaget for kulturudviklingsmidlerne.

 

Filurens Teaterskole søger nu, på baggrund af de resultater der er opnået i pilotfasen, om finansiering af projektets første runde, der skal afvikles i perioden september 2009 – februar 2011. I denne første runde vil dramatikerne Line Knutzon og Lenemarie Olsen i samspil med hver deres gruppe af børn og unge udvikle og skrive et stykke af 45 minutters varighed. Foruden de to nyskrevne stykker omfatter første runde en oversættelse af et stykke fra det beslægtede engelske projekt NT Connections. Når de omtalte stykker foreligger som manuskripter, vil de blive videregivet til ungdomsgrupper i hele regionen, dels med henblik på opsætning og opførelse lokalt, dels med henblik på afholdelse af en samlet festival i regionen. Foreløbig har seks grupper meldt sig som interesserede i projektet, jf. nedenstående om pilotprojektets resultater.

 

Der er til første runde beskrevet et tekstudviklingsforløb for de to dramatikere. Beskrivelsen findes i vedlagte: Ansøgning og bilag: DramatikVærket.

 

Med projektets anden runde (september 2010 – februar 2012) ønskes projektet gjort permanent og forankret på landsplan.

 

Pilotprojektets resultater

Der er med pilotprojekt opnået følgende:

 • Dramatiker og børnebogsforfatter Sally Altschuler har i samspil med et hold elever fra Filurens teaterskole udviklet og skrevet et teaterstykker på 20 minutter, der er blevet opført i to forskellige opsætninger.
 • Der er indgået aftaler med dramatikerne Line Knutzon og Lenemarie Olsen om produktion af teaterstykker i DramatikVærkets første runde.
 • Der er afholdt en netværksdag på Filuren i marts 2009 med møder og workshops. Foreløbigt er der dannet et regionalt børne- og ungdomsteaternetværk på 35-40 personer. DramatikVærket vil indtil videre fungere som omdrejningspunkt herfor. Næste netværksmøde foregår i juni i Viborg.
 • 6 børne- og ungdomsteatre har sluttet sig til projektet. Det er SPLYF-amatørteaterforening i Herning, Kastali’a – Vestenvindens teaterskole for børn i Randers, Viborg Dramaskole, Teater Sløjfen, Holstebro, Vostrup Efterskole (Tarm) og Egebakkeskolen i Brabrand.
 • Der er dannet en styregruppe med repræsentanter bl.a. fra Børnekulturhuset i Århus, Filuren og Kulturprinsen i Viborg.
 • Der er etableret et samarbejde med dramatikeruddannelsen ved Århus Teater.
 • Der er planlagt et dramaskrivningskursus i efteråret 2009 for unge i alderen 13-16 år. Tilbuddet gælder alle i det nyetablerede netværk.

Om erfaringerne med selve produktionen, hvis form er ny for både den professionelle dramatiker og de unge, skriver projektets leder, Malene Hedetoft, bl.a.: ” Oftest når man laver teater med børn og unge, udvikler man som teaterpædagog en forestilling i samspil med deltagerne. Denne proces kan være både god og spændende, men ved at tilføje et professionelt skrevet stykke har vi erfaret, at processen får andre og nye læringsperspektiver. Det er en anden teaterfaglig udfordring at skulle gestalte en rolle skrevet af en anden end at spille en rolle skabet af ens egen fantasi. Det udfordrer evnen til at indleve sig i noget, der måske ikke ligger én lige for og kræver samtidig forståelse for både tekstens æstetik, sprog og fortælleform. ”

 

Økonomi

Pilotprojektet har haft indtægter på i alt 343.010 kr. Projektet og regnskabet er ikke endeligt afsluttet, men der forventes et overskud på ca. 20.000 kr., som ønskes overført til projektets første runde. De samlede udgifter til DramatikVærkets første runde er budgetteret til 824.000. Heraf anvendes 400.000 kr. til projektledelse og 180.000 kr. til honorarer til de tilknyttede dramatikere. Ud over et ansøgt tilskud fra Region Midtjylland på 375.000 kr. ansøges Århus Kommune om 100.000 kr., Kunstrådet om 215.000 kr. og BG-fonden om 37.000 kr. Deltagerbetalingen er 7.000 kr. og egenfinansieringen 90.000 kr.

 

Det er administrationens vurdering, at DramatikVærket er interessant, fordi det kvalitativt kan være med til at udvikle en vigtig gren af kultur med børn og unge, både i regionen og på sigt i hele landet. Projektet retter sig i første række mod et forholdsvist smalt netværk af personer, der arbejder med børne- og ungeteater. Til gengæld er netværket allerede nu bredt geografisk funderet i regionen, og det er administrationens vurdering, at projektet har potentiale i forhold at højne kvaliteten af børne- og ungeteater, både på foreningsplan og i forhold til børn og unges institutioner. Projektet kan endvidere komme til at spille en vigtig rolle som et eksemplarisk projekt i det nyetablerede netværk om kultur for børn og unge i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-78-3-09

27. Orientering om produktivitet i psykiatrien

Resume

Psykiatriplanen lægger op til, at der sættes fokus på produktivitetsfremmende styringsmodeller. Det var forventet, at et arbejde omkring produktivitet i forbindelse med den årlige produktivitetsrapport fra Ministeriet for Sundhed og forebyggelse kunne danne grundlag for det videre arbejde i Region Midtjylland. Det har imidlertid ikke været muligt at udvikle en entydig metode til produktivitetsmålinger i psykiatrien, hvorfor det i stedet er nødvendigt at udarbejde en model for produktivitetsmåling i Region Midtjylland

 

Der vedlægges uddrag fra ministeriets produktivitetsrapport.

 

Dette vil sammen med nøgletalsrapporten fra Danske Regioner indgå i det videre arbejde med udvikling af produktivitetsmål i psykiatrien. Danske Regioner har i uge 22 udsendt nøgletalsrapporten for 2008, som vedlægges til orientering.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Psykiatrien i Region Midtjylland står over for en række meget store udfordringer, herunder:

 • Der har de seneste år været en markant stigende efterspørgsel, navnlig i Børn- og ungepsykiatrien. Det må forventes, at der også fremover vil være en betydelig stigning i efterspørgslen.
 • Indførelse af udrednings- og behandlingsretten på 2 måneder i børn- og ungepsykiatrien.
 • Nedbringelse af ventetiden for børn og unge har højeste prioritet.
 • Indførelse af udrednings- og behandlingsretten kan medføre øget konkurrence fra private udbydere. Hertil kommer, at muligheden for samarbejder med private udbydere kan tænkes at være en fordel for regionen.
 • Mangel på speciallæger og andet fagligt personale vil i de kommende år øges betydeligt. Der er brug for at sikre et godt arbejdsmiljø samtidig med, at der er en effektiv udnyttelse af medarbejdernes ressourcer.
 • Der er i stigende grad behov for at synliggøre og dokumentere den faglige og bruge